Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

1. zk., 2023ko urtarrilaren 2a, astelehena

N.º 1, lunes 2 de enero de 2023


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
10
10

158/2022 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baimena ematen diona «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» erantzukizun mugatuko sozietatearen kapital-zabalkuntzan parte hartzeko, eta baimena ematen diena Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren titulartasuneko akzioen ordezkariei Sozietatearen estatutuetako 6. artikuluaren aldaketaren aldeko botoa emateko.

DECRETO 158/2022, de 20 de diciembre, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de capital en la Sociedad de Responsabilidad Limitada «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», y se autoriza a los representantes de las acciones titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi a prestar su conformidad a la modificación del artículo 6 de los estatutos sociales de dicha sociedad.

Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 110.1 artikuluan ezartzen denez, enpresa-ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak eskuratzeko, aurretiaz, Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da, dekretu bidez emana, eta horretarako proposamena, berriz, ondareari buruzko eskumenak dituen saileko buruak eta, zuzenean nahiz bitarteko erakunde baten bidez, sozietatea loturik duen edo loturik izango duen saileko buruak egin beharko dute, biek batera. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar da dekretu hori; baina, edonola ere, ematen den egunetik aurrera izango da indarrean.

El artículo 110.1 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, establece que la adquisición de bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial requiere autorización previa del Consejo de Gobierno, por decreto, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento al que, directamente o a través de un ente instrumental, se encuentre o vaya a encontrarse vinculada la sociedad. El decreto será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su eficacia desde la fecha en que se dicte.

Era berean, EOLen 111.2 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren eta instituzionalaren zuzeneko edo zeharkako titulartasuneko akzioen ordezkariek onartu behar dituzte estatutu sozialak, eta Gobernu Kontseiluak emango du horiek aldatzeko baimena.

Del mismo modo, el artículo 111.2 de la LPE exige la conformidad de los representantes de las acciones titularidad, directa o indirecta, de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma a la aprobación de los estatutos sociales y sus modificaciones será autorizada por el Consejo de Gobierno.

Kapitala ordezkatzen duten baloreak eskuratzeko baimena ematen duen dekretuak, doako eskuraketa ez baldin bada behinik behin, nahitaezkoa izango du sozietatearen xedea adieraztea, baita Euskal Autonomia Erkidegoak eskuratze horretan zuzenean nahiz zeharka izango duen partaidetzaren ehunekoa ere.

El decreto que autorice la adquisición de valores representativos de capital, salvo que se trate de adquisición a título gratuito, indicará necesariamente el objeto social y el porcentaje de participación, directa o indirecta, que tendrá la Comunidad Autónoma en la sociedad.

Azaroaren 29ko 460/1994 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baimena eman zitzaion «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» erantzukizun mugatuko sozietateko kapital-zabalkuntzan parte hartzeko. Harrezkero, Euskal Autonomia Erkidegoak ehuneko berrogeita hamarreko partaidetza du sozietate horren kapitalean; Bizkaiko Foru Aldundiak, berriz, gainerako ehuneko berrogeita hamarrekoa.

Mediante Decreto 460/1994, de 29 de noviembre, se autorizó la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad de responsabilidad limitada «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», siendo dicha participación desde entonces de un 50 % del capital social, correspondiendo el otro 50 % a la Diputación Foral de Bizkaia.

«Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» sozietatearen xedea edozelako arte-lan eta -sorkuntza motak eskuratu eta ustiatzea da, baita arte-erakusketak eta -erakustaldiak antolatzea ere.

El objeto social de la sociedad «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» es la adquisición y explotación de toda clase de obras y creaciones artísticas, así como la organización de exposiciones y muestras de arte.

Sozietatearen ez-Ohiko Batzar Orokorrak, 2022ko urriaren 10ean egindako bilkuran, erabaki zuen, besteak beste, kapital-zabalkuntza bat proposatzea, beharrezko baliabideak lortzeko xedez, eta horiei esker ekin ahal izateko Bilboko Guggenheim museoaren bilduma propioko eskuratze-programari. Proposamen horrek hau dakar: Eusko Jaurlaritzak sozietatean beste 2.079 partaidetza harpidetzea (1.249.499,79 euro, guztira), «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» sozietatearen kapitalean duen partaidetza-ehunekoari eutsi diezaion. Halaber, sozietatearen estatutuetako 6. artikulua aldatzea erabaki zuen, sozietatearen kapitalari buruzkoa.

La Junta General Extraordinaria de la sociedad, en su sesión celebrada el 10 de octubre de 2022, acordó una ampliación de capital para la obtención de los recursos necesarios para el programa de adquisiciones de la colección propia del Museo Guggenheim de Bilbao. Tal propuesta supone, a fin de mantener el porcentaje de participación que se ostenta sobre la sociedad «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», que el Gobierno Vasco suscriba 2.079 nuevas participaciones sociales, por un valor total de 1.249.499,79 euros. Asimismo, también acordó la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

2.079 partaidetza horiek harpidetzeko kreditu egoki eta nahikoa dagoenez, lehen paragrafoan adierazitakoarekin bat etorriz, Gobernu Kontseiluaren baimena behar da sozietatearen kapital-zabalkuntzan parte hartzeko.

Existiendo crédito adecuado y suficiente para atender la suscripción de las referidas 2.079 participaciones, y de conformidad a lo señalado en el párrafo primero, es necesario la autorización del Consejo de Gobierno para la toma de participación en la ampliación de capital de la sociedad.

Horretaz gain, kapital-zabalkuntzaren ondorioz, beharrezkoa da «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» sozietatearen estatutuen 6. artikulua aldatzea, sozietatearen kapitalari dagokiona, hain zuzen.

Además, como consecuencia de la ampliación de capital es necesaria la modificación del artículo 6 de los estatutos sociales de la sociedad «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», relativo al capital social, dando al mismo la redacción adecuada a la nueva cifra de capital social resultante de la ampliación.

Hori dela eta, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuak eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko abenduaren 20an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y del Consejero de Cultura y Política Lingüística, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» erantzukizun mugatuko sozietatearen kapital-zabalkuntzan parte har dezan; gehikuntza hori 1.249.499,79 eurokoa da, sozietatearen Batzar Orokorrak erabaki duen kapital-zabalkuntzaren guztizkoaren gainean. Horretarako, sozietatearen 2.079 partaidetza eskuratuko ditu –bakoitzaren balio nominala 601,01 euro– ordainketa bakarrean.

Artículo 1.– Autorizar la toma de participación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la ampliación de capital de la sociedad de responsabilidad limitada «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», por un importe de 1.249.499,79 euros, sobre el total de la ampliación que la Junta General de la sociedad ha acordado, mediante la adquisición de 2.079 participaciones sociales de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas, en un único desembolso.

EAEko Administrazio Orokorrak bere gain hartutako partaidetza sozialen balio nominal osoa 2022ko abenduaren 31 baino lehen ordainduko da, eskudirutan eta Europako moneta erkidean.

El desembolso del valor nominal total de las participaciones sociales asumidas por la Administración General CAE será realizado con anterioridad al 31 de diciembre de 2022, en metálico y moneda común europea.

Zabalkuntzaren ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sozietatearen kapitalean 59.407.434,46 euroko partaidetza izango du, 98.846 partaidetzarekin. Kapital sozialaren % 50eko partaidetza izango du, eta beste % 50a Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio. Guztira, «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» enpresaren kapital soziala 118.814.868,92 eurokoa izango da, eta guztira 197.692 partaidetza izango ditu.

Tras la citada ampliación, la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el capital social de la citada sociedad será de 59.407.434,46 euros, representada por 98.846 participaciones. Su participación será de un 50 % del capital social, correspondiendo el otro 50 % a la Diputación Foral de Bizkaia. En total, el capital social de «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» será de 118.814.868,92 euros con un total de 197.692 participaciones.

2. artikulua.– Baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren titularitateko partaidetzen ordezkariei, «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.» sozietatearen estatutuen 6. artikuluaren aldaketarekin ados ager daitezen. Aipatutako zabalkuntzaren ondoriozko kapital sozialaren zifra berriari behar bezala egokitutako idazketa emango zaio artikulu horri.

Artículo 2.– Autorizar a las personas representantes de las participaciones titularidad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para prestar su conformidad a la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales de la sociedad «Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, S.L.», dando al mismo la redacción adecuada a la nueva cifra de capital social resultante de la ampliación mencionada.

3. artikulua.– Ahalmena ematea, berdin-berdin edo modu solidarioan, Administrazio Kontseiluko lehendakariari eta idazkariari, bai eta edozein kontseilariri ere, haietako edozein notarioaren aurrean ager dadin eta aurreko erabakiak publiko egin ditzan, horretarako beharrezkoak diren adierazpenak eginez eta edozein akats material zuzenduz. Horretarako, beharrezkoak diren agiri publiko eta pribatu guztiak sinatuko dituzte, eta ahalmena izango dute, bereziki, publiko egindako sozietatearen erabakiak zuzentzeko eta argitzeko eskriturak egiteko, bai eta erabaki horiek Merkataritza Erregistroan inskribatzeko behar diren kudeaketak egiteko ere.

Artículo 3.– Facultar indistinta o solidariamente al Presidente y a la Secretaria del Consejo de Administración, así como a cualquier Consejero, para que cualquiera de ellos comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos, realizando las manifestaciones que fueran precisas a tal fin y rectifiquen cualquier error material, suscribiendo a tal efecto cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, estando especialmente facultados para otorgar escrituras de rectificación, aclaración o subsanación de la elevación a público de los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas gestiones sean precisas al objeto de proceder a la inscripción de tales acuerdos en el Registro Mercantil.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos desde el día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko abenduaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común