Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5810
5810

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 20koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bitartez dirulaguntzak ematen baitira liburutegietako funtsak berritu eta/edo hornitzeko, Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (Next Generation EU), 2022an.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU en el año 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko irailaren 28ko Aginduaren bidez, Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan liburutegietako funtsak berritu eta/edo hornitzeko dirulaguntzak emateko modua arautzen da (EHAA, 197. zk., 2022ko urriaren 14koa).

La Orden de 28 de septiembre de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, regula la concesión de subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU (BOPV n.º 197, de 14 de octubre de 2022).

2022ko irailaren 28ko Aginduaren 12. artikuluarekin bat etorriz, eta Kultura Ondarearen zuzendariak egindako proposamena ikusita, honako hau

De conformidad con el artículo 12.º de la citada Orden de 28 de septiembre de 2022, y vista la propuesta elevada por el Director de Patrimonio Cultural.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Europar Batasunak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan, eranskinean adierazitako toki-erakunde bakoitzari eranskinean bertan zehaztutako zenbatekoak ematea, liburutegi publikoen tipologiaren barruan Espainiako liburutegien direktorioan sartuta dauden haren titulartasuneko liburutegi bakoitzaren funtsak hornitzeko edo/eta berritzeko laguntza gisa.

Primero.– Conceder en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU a cada una de las entidades locales señaladas en el anexo la cantidades determinadas en el mismo en concepto de ayuda para la dotación y/o renovación de fondos de cada una de las bibliotecas de su titularidad que se encuentren incluidas en el Directorio de bibliotecas española dentro de la tipología de bibliotecas públicas.

Bigarrena.– Oiongo Udalari dirulaguntza ukatzea, onuradunen ezinbesteko betekizunei buruzko Aginduaren 5. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.

Segundo.– Denegar la subvención al Ayuntamiento de Oyón en aplicación de lo previsto en el artículo 5 de la Orden sobre requisitos indispensables de los beneficiarios.

Hirugarrena.– Lekeitioko Udalak bere eskaeran atzera egin duela adieraztea, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, eskabidea ez duelako zuzendu.

Tercero.– Declarar por desistido de su petición al Ayuntamiento de Lekeitio, conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por falta de subsanación de la solicitud.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio bideari eta, haren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hala xedatuta baitago Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 20a.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de diciembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común