Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

249. zk., 2022ko abenduaren 30a, ostirala

N.º 249, viernes 30 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
5777
5777

AGINDUA, 2022ko abenduaren 5ekoa, Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako enplegu publikoa finkatzeko salbuespenezko prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

ORDEN de 5 de diciembre de 2022, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos excepcionales de consolidación de empleo de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren maiatzaren 24ko 53/2022 Ebazpenaren bidez xedatu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea 2022rako enplegu publikoaren eskaintza (aurrerantzean, EPE) onartzeko erabakia, eta beronen barruan, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administraziorako zerbitzu laguntzaileena.

La Resolución 53/2022, de 24 de mayo del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento dispuso la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de 30 de mayo de 2022, del Acuerdo de aprobación de la Oferta de Empleo Público (en adelante OPE) para el año 2022, entre otras, la de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Lege berrian oinarritzen da EPE hori, zeina administrazio publikoen zerbitzuko langile lan-kontratudunei aplikatu behar baitzaie. Lege horrek, besteak beste, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuetan erabili beharreko tasak eta sistemak zehazten ditu, eta horien artean nabarmentzen dira, alde batetik, 2.1 artikuluan aurreikusitako tasa gehigarria, eta, bestetik, haren seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan ezarritakoak, zeinak ezartzen baitute deialdia egin behar dela, salbuespen gisa eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina (EPOETB) onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 61.6 eta 7. artikuluetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, lehiaketa sistemaren bidez, 2.1 artikuluko baldintzak beteta, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen aldi baterako eta etenik gabe beteta egon diren plazak, bai eta 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen izaera horretako lan-egoera zuten langileek aldi baterako okupatutako egiturazko lanpostu hutsak ere.

La citada OPE tiene su fundamento en la reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público –aplicable al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas–, que determina las tasas y sistemas a utilizar en los procesos de estabilización de empleo temporal, entre las que se destacan, por un lado, la tasa adicional prevista en su artículo 2.1; y por otro lado, las establecidas en sus Disposiciones Adicionales Sexta y Octava, que establecen la necesidad de convocar, con carácter excepcional y de acuerdo a lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos del artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, así como también, aquellas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016.

EPOETBren 61.7 artikulua, EK 149.1.7.,18. eta 149.1.13 artikuluen babespean emana, eta lan-kontratudun langileei aplikagarri zaiena espresuki hala xedatzen duten manuei dagokienez, berariaz ezartzen du merezimenduak baloratzeko lehiaketa erabil daitekeela lan-kontratudun langile finkoak hautatzeko sistema gisa, eta ezartzen du «administrazio publikoek lankidetza-moduak negoziatu ahal izango dituzte hitzarmen kolektiboen eremu barruan, erakunde sindikalek hautaketa-prozesuen garapenean izan beharreko jarduna ezartzeko».

El artículo 61.7 del TREBEP –dictado al amparo del artículo 149.1.7.º,18.ª y 149.1.13.º CE y aplicable al personal laboral respecto a los preceptos que así lo dispongan expresamente–, establece expresamente la posibilidad de utilizar el concurso de valoración de méritos como sistema para la selección del personal laboral fijo, estableciendo que «las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.»

Betearazteko epeei dagokienez, 20/2021 Legeak ezinbesteko epe batzuk ezarri zituen egonkortze-prozesuaren fase desberdinak amaitzeko, besteak beste, deialdiak 2022ko abenduaren 31 baino lehen argitaratzea eta prozesuak 2024ko abenduaren 31 baino lehen amaitzea.

Respecto a los plazos de ejecución, la Ley 20/2021 instauraba unos ineludibles plazos de conclusión de las distintas fases del proceso de estabilización, entre ellas, la de publicar las convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, y finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

Aldi berean, aipatutako 20/2021 Legeak bateragarritasuna aurreikusi zuen barne-sustapeneko edo mugikortasun-mekanismoak gauzatzean, sektore-araudi espezifikoak edo Administrazio bakoitzarenak hala xedatu bazuen.

De forma paralela, la meritada Ley 20/2021, preveía la compatibilidad en la ejecución de los mecanismos de promoción interna o movilidad en el supuesto de que en la normativa específica sectorial o de cada Administración así se hubiera previsto.

Xedapen hori betetzeko, Segurtasun Sailak 2022ko azaroaren 24an deitu, garatu eta amaitu du Giza Baliabideetako zuzendariaren eta Segurtasun Saileko Euskal Herriko Poliziaren Euskal Akademiaren zuzendariaren 2022ko maiatzaren 18ko Ebazpenaren bidez deitutako barne lizitazio prozesua (2022ko maiatzaren 18ko EHAA). Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Lan-kontratudun Langileen Hitzarmen Kolektiboko 10. eta 12. artikuluekin bat etorrita, kanpoko azken xedapenaren aurretik egindako barne-lehiaketako prozesuak baldintzatu du gure EPEak helburu dituen lanpostuak zehaztea. Horrela, Agindu honen onespenaren bidez deitutako lanpostuen zehaztapena egiten da, nahitaez, aipatutako prozesuaren «ondorioz».

En ejecución de tal previsión, el Departamento de Seguridad ha convocado, desarrollado y concluido en fecha 24 de noviembre de 2022, el proceso de concurso interno convocado por Resolución de 18 de mayo de 2022 (BOPV 31 de mayo de 2022) de la Directora de Recursos Humanos y Director de la Academia Vasca de Policía del País Vasco del Departamento de Seguridad. El proceso de concurso interno desarrollado con carácter previo a la provisión definitiva externa de acuerdo a los artículos 10 y 12 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Departamento de Seguridad y del Organismo Autónomo Academia de Policía del País Vasco, ha condicionado la determinación de los puestos de trabajo objeto de nuestra OPE. Así, la concreción de los puestos convocados mediante la aprobación de la presente Orden se realiza, forzosamente, «a resultas» del citado proceso.

Hori horrela izanik ere, barne-lehiaketaren ondorioz egindako lanpostuen behin betiko esleipenak onartu eta argitaratzen dituen 2022ko azaroaren 22ko Ebazpena, eta Negoziazio Mahaiaren zati sozial integratzailearekin sinatutako 2022ko martxoaren 10eko Hitzarmenaren arabera, Segurtasun Sailaren Lan Hitzarmenaren aplikazio-eremuak, 2023ko urtarrilaren 30era atzeratzen du azken honen indarraldia.

Ello, no obstante, la Resolución de 22 de noviembre de 2022 que aprueba y publica las adjudicaciones definitivas de puestos de trabajo habidas como consecuencia del concurso interno, y de conformidad con el Acuerdo de 10 de marzo de 2022 firmado con la parte social integradora de la Mesa de Negociación en el ámbito del Convenio de Laborales del Departamento de Seguridad, aplaza al 30 de enero de 2023 la fecha de efectos de estas últimas.

Agindu honen bidez onartzen diren oinarri orokorretan, eta hitzarmen kolektiboaren negoziazio-batzordean negoziatuta egonik, aplikagarria den araudia jasotzen da, izendatzaile komun gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileen enplegua finkatzeko prozesuetarako deialdi guztietan, zeinen hornikuntzarako, salbuespenez, merezimenduen lehiaketa-sistema erabiliko den.

Las bases generales que se aprueban por la presente Orden y que han sido negociadas en el seno de la comisión negociadora del convenio colectivo, contienen la regulación aplicable, como común denominador, a todas las convocatorias de los procesos de consolidación de empleo del personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para cuya provisión se utilizará con carácter excepcional el sistema de concurso de valoración de méritos.

Berariaz ezartzen da Agindu honen bidez oinarri orokorrak onartzen diren finkatze-prozesuak garatu eta gauzatzeak ez dituela inola ere lan-poltsak sortuko.

Se establece expresamente que el desarrollo y ejecución de los procesos de consolidación cuyas bases generales se aprueban mediante la presente Orden no generarán bolsas de trabajo en ningún caso.

Aurreko guztiagatik, aipatutako lege-araudian xedatutakoaren arabera, Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 6.2.f) artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Lan-kontratudun Langileen Hitzarmen Kolektiboko 10. eta 12. artikuluak betez; eta Segurtasun Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 6/2021 Dekretuan emandako eskumenen indarrez,

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en las normas legales mencionadas, a la vista de lo dispuesto en el artículo 6.2.f) del Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco; atendidos a los artículo 10 y 12 del Convenio Colectivo de Personal Laboral del Departamento de Seguridad y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias; y en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto 6/2021, de 19 de enero, por el que se establece la Estructura Orgánica y funcional del Departamento de Seguridad,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Agindu honen eranskinean aurreikusten diren Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileei gordetako lanpostuen salbuespenezko prozesuak arautu behar dituzten oinarri orokorrak onartzea.

Artículo único.– Aprobar las bases generales que han de regir los procesos excepcionales de consolidación de empleo de puestos reservados al personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Euskadi que se contemplan en el Anexo a la presente Orden.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik hasita; edo, bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, betiere bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 5a.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2022.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

ERANSKINA
ANEXO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEGURTASUN ADMINISTRAZIOKO ZERBITZU LAGUNTZAILEETAKO ENPLEGUA FINKATZEKO SALBUESPENEZKO PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI OROKORRAK
BASES GENERALES PARA LOS PROCESOS EXCEPCIONALES DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI
1.– Helburua.
1.– Objeto.

1.1.– Oinarri hauen helburua da, salbuespen gisa eta behin bakarrik, Herrizaingo Saileko eta Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia erakunde autonomoko –gaur egun Segurtasun Saila eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia– Lan Kontratudunen Kolektiboarentzako Hitzarmenean lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuetan sartzeko arau orokorrak ezartzea, enplegua finkatzeko salbuespenezko prozesuen esparruan.

1.1.– El objeto de las presentes bases es establecer, con carácter excepcional y por una sola vez, las normas generales para el acceso a la condición de personal laboral fijo del Convenio Colectivo del personal laboral del Departamento de Interior y del Organismo Autónomo Academia de Policía del País Vasco (actualmente Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias) en aplicación de los procesos de estabilización en el marco de los procesos excepcionales de consolidación de empleo.

1.2.– Hautaketa-prozesu bakoitzaren berezitasunak deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoen bidez arautuko dira, eta, betiere, honako hauek jaso beharko dituzte:

1.2.– Las peculiaridades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación en las bases específicas de las respectivas convocatorias y, en todo caso, deberán contener:

– Deialdiko lanpostuen kopurua eta hizkuntza-eskakizunen eta sarbide-modalitatearen araberako banaketa.

– Número de plazas convocadas y su distribución por perfiles lingüísticos y por modalidad de acceso.

– Eskabideak aurkezteko epea.

– Plazo de presentación de solicitudes.

– Langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasaren diru-zenbatekoa.

– Importe de la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección de personal.

– Sartzeko titulazioak edota eskatutako esperientzia, oinarri espezifikoen araberakoa.

– Titulación de acceso y/o experiencia requerida, según las bases específicas.

– Zer merezimendu baloratuko den eta zer baremo aplikatuko zaien.

– Méritos valorables y su baremo.

– Euskararen ezagutza egiaztatzeko erabiliko den erreferentzia-data.

– Fecha de referencia para la acreditación del conocimiento del euskera.

– Deialdiko lanpostuen betekizun espezifikoak, oinarri espezifikoen araberakoak.

– Requisitos específicos de los puestos convocados, según las bases específicas.

– Emakumeen lehentasun-klausula aplikatuko den ala ez.

– La previsión sobre la aplicación o no de la cláusula de prioridad de las mujeres.

1.3.– Eskaintzen diren lanpostuak Herrizaingo Saileko eta Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia Erakunde Autonomoko –gaur egun, Segurtasun Saila eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia– Lan-kontratuko Langileen Hitzarmen Kolektiboaren esparruko lanpostu hutsak dira, edo hutsik geratuko direnak, 2022ko azaroaren 22ko Ebazpenaren arabera. Honen bidez, amaiera ematen zaio Segurtasun Saileko Giza Baliabideen zuzendariaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren 2022ko maiatzaren 18ko Ebazpenaren bidez deitutako prozedurari. Ebazpen horren bidez, Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako lanpostuen behin betiko barne-hornidurarako lehiaketarako deialdia egiten da.

1.3.– Los puestos de trabajo que se ofertan son los puestos vacantes del ámbito del Convenio Colectivo del personal laboral del Departamento de Interior y del Organismo Autónomo Academia de Policía del País Vasco (actualmente Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias), o que resultarán vacantes, en virtud de la Resolución de 22 de noviembre de 2022, por la que se pone fin al procedimiento convocado mediante Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Directora de Recursos Humanos del Departamento de Seguridad y del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se convoca concurso para la provisión interna con carácter definitivo de puestos de trabajo del Departamento de Seguridad y de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

2.– Parte hartzeko betekizunak.
2.– Requisitos de participación.

2.1.– Betekizunak betetzeko datak.

2.1.– Fechas de cumplimiento de requisitos.

Hautagaiek eskabideak aurkezteko epea bukatu baino lehenago bete beharko dituzte oinarri orokorretan eta espezifikoetan ezarritako betekizunak –8.1 oinarrian adierazitakoak izan ezik–, eta betekizun horiek betetzen jarraitu beharko dute kontratua sinatzen duten arte.

Quienes aspiren a las plazas deberán reunir los requisitos previstos en las bases generales y específicas a la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, salvo las excepciones previstas en la base 8.1, y deberán mantener su cumplimiento a la fecha de la firma del contrato.

2.2.– Betekizunak noiz eta nola egiaztatu behar diren.

2.2.– El tiempo y la forma de acreditación de los requisitos.

Oinarri orokor hauen 8. atalean dago ezarrita noiz eta nola egiaztatu behar diren betekizunak.

El tiempo y la forma de acreditación de los requisitos se establecen en el apartado 8 de estas bases generales.

2.3.– Parte hartzeko betekizun orokorrak:

2.3.– Requisitos generales de participación.

Iragarritako hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izateko, betekizun hauek bete beharko dira:

Son requisitos para la admisión a los procesos selectivos:

a) Europar Batasuneko kide den edozein estatutako nazionalitatea edukitzea.

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Parte hartzeko aukera izango dute, halaber, Europar Batasunaren estatu kideetako herritarren ezkontideek, edozein dutela ere nazionalitatea eta, betiere, zuzenbidez bananduta ez badaude, haien ondorengoek eta, zuzenbidez bananduta ez badaude, ezkontidearenek, baldin eta hogeita bat urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuges de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, siempre que no haya separación de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no haya separación de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

Era berean, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen aplikazio-eremuan dauden pertsonek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta tratatu horietan langileen zirkulazio askea aplikatzen bada.

Así mismo, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Halaber, aurreko paragrafoetan aipatu ez arren, legezko bizilekua Espainian daukaten atzerritarrek ere parte hartu ahal izango dute.

Del mismo modo podrán tomar parte las personas extranjeras que, no estando incluidas en los párrafos anteriores, se encuentren con residencia legal en España.

b) Gaitasun funtzionala izatea, deialdiko lanpostuetako zereginak betetzeko.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de los puestos convocados.

c) 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiro-adina beteta ez izatea.

c) Tener cumplidos 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

d) Diziplina-espediente batez zehapenik hartu ez izana Administrazio publiko edo autonomia-erkidegoko organo konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita egoteko; ezta, ebazpen judizialaren arabera, enplegu edo kargu publikorako desgaikuntza erabatekoa edo berezia izatea ere, funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko edo, langile lan-kontratudunen kasuan, bereizteari edo desgaikuntzari lotutako lanpostuaren antzeko eginkizunak betetzeko. Beste estatu bateko herritarra izanez gero, hautagaia ezin izango da desgaikuntza-egoeran edo egoera baliokideren batean egon, eta ezin izango du ezarrita izan diziplina-zehapenik edo baliokiderik, bere estatuan, baldintza berberetan, enplegu publikorako sarbidea eragozten dionik.

d) No haber sido objeto de sanción de separación del servicio mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido sujeto de separación o inhabilitación. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse en situación de inhabilitación o en situación equivalente ni haber sido objeto de sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público, en los mismos términos.

e) Oinarri espezifikoetan eskatutako titulazioa edota esperientzia izatea, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea. Titulazioak atzerrikoak badira, haien homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

e) Estar en posesión, o haber abonado los derechos para su expedición, de la titulación y/o experiencia requerida, que se indicará en las correspondientes bases específicas. En el caso de titulaciones extranjeras, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

f) Indarrean dagoen araubidearen arabera, ezintasuneko edo bateraezintasuneko lege-kausaren batean sarturik ez egotea; hala ere, araudiak ematen duen aukera-eskubidea errespetatuko da.

f) No incurrir en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente, dejando a salvo el derecho de opción que esta le otorgue.

g) Langileak hautatzeko deialdietako inskripzio-tasa ordainduta izatea, zeina parte hartu nahi den prozesuaren araberakoa izango baita eta zeinaren diru-zenbatekoa oinarri espezifikoetan zehaztuko baita.

g) Haber satisfecho la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal, correspondiente al proceso al que concurra y cuyo importe se detallará en las correspondientes bases específicas.

h) Oinarri espezifikoetan eskatzen diren beste betekizun guztiak.

h) Cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases específicas.

3.– Desgaitasuna duten pertsonen sarbidea.
3.– Acceso de las personas con discapacidad.

3.1.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetara aurkezten direnek, 2. oinarrian aipatzen diren parte hartzeko betekizunak betetzeaz gaiz, % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna aitortua izan beharko dute foru-aldundietako organo eskudunaren, Imsersoren edo baliokidearen eskutik, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

3.1.– Quienes concurran a plazas reservadas para personas con discapacidad, además de cumplir con los requisitos de participación a que se refiere la base 2, deberán tener reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33 % por el órgano competente de las Diputaciones Forales, el Imserso o equivalente, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.2.– Deialdi espezifiko bakoitzean eskainitako plaza guztietatik, lanpostu hutsen ehuneko zazpiko kupoa gordeko da desgaitasuna duten pertsonek bete dezaten.

3.2.– Del total de plazas ofertadas en cada convocatoria específica se reservará un cupo del siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazak biltzen dituzten deialdi espezifikoetan, oinarri espezifikoetan modalitate bakoitzerako deitutako plaza kopurua adieraziko da.

En aquellas convocatorias específicas que incluyan plazas reservadas a personas con discapacidad, las bases específicas indicarán el número de plazas convocadas por cada modalidad.

3.3.– Desgaitasuna duten pertsonentzako txandan hautagairik ez dagoelako edo hautaketa-prozesuak gainditu dituenik ez dagoelako bete gabe geratzen diren plazak dagokion txandan sarbide orokorreko modalitatean eskainitakoei gehituko zaizkie.

3.3.– Las plazas reservadas para personas con discapacidad que fueran declaradas desiertas por falta de concurrencia o por no superación de los correspondientes procesos selectivos, se acumularán a las ofertadas en la modalidad de acceso general dentro de su respectiva convocatoria.

4.– Hautaketa egiteko baldintza orokorrak.
4.– Condiciones generales de selección.

Betekizunen bat ezarrita duten lanpostuak betetzeko, hautagaiek ezinbestez egiaztatu beharko dute betekizun horiek betetzen dituztela.

Los puestos que tengan establecidos requisitos para su provisión no podrán ser provistos, en ningún caso, por quienes no hubieran acreditado su cumplimiento.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan, deialdiko lanpostuei esleitutako betekizun espezifikoak zerrendatuko dira.

En las bases específicas de cada convocatoria se relacionarán los requisitos específicos que están asignados a los puestos de trabajo convocados.

5.– Lanpostuak esleitzeko baldintza orokorrak.
5.– Condiciones generales de adjudicación de puestos.

Epaimahaiak ezin izango du proposatu deialdiko plaza-kopurua baino handiagoa den gainditu-kopuru bati dagokion beste lan-kontratu egiteko, kasu hauetan izan ezik:

El tribunal no podrá proponer para la formalización de los correspondientes contratos laborales a un número superior de personas seleccionadas al de plazas convocadas, excepto en los siguientes supuestos:

a) Egoera hauetako bat gertatzen bada:

a) Cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

– Hautatutako pertsonek uko egitea, kontratua sinatu aurretik, edo

– Renuncias de personas seleccionadas antes de la firma del contrato, o

– Hautagaiek eskatzen zaien dokumentazioa ez aurkeztea 14. oinarrian xedatutakoaren arabera, edo aurkeztutakotik ondorioztatzen bada 2. oinarrian eskatutako betekizunen bat betetzen ez dutela, edo ez dutela zereginak betetzeko eskatzen den gaitasun fisikoa edo psikikoa.

– No presentación de la documentación requerida a las personas aspirantes de acuerdo con lo dispuesto en la base 14 o que, de la presentada se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base 2 o no llegaran a reunir la aptitud física o psíquica exigible para el desempeño de las tareas.

Kasu horietan, epaimahaiak esleipen-proposamen osagarri bat egingo du dagokien hautagaien alde, hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrendako puntuazioaren hurrenkerari jarraituz eta, betiere, aipatutako inguruabarrengatik hutsik geratu diren lanpostuak bezainbeste hautagai hautatuz.

En estos casos el tribunal efectuará la propuesta de adjudicación complementaria a favor de las personas aspirantes que corresponda, según el orden de puntuación de la relación definitiva de personas que han superado el proceso selectivo, declarando seleccionadas a un número de personas aspirantes igual al de plazas que hubieran quedado vacantes por las circunstancias referidas.

b) Kontratua sinatzeko unean lanpostua gorde gabeko eszedentzia eskatzen bada, hutsik geratu diren lanpostuak horrela esleitu egingo dira.

b) Cuando se produzcan solicitudes de excedencia sin reserva de puesto en el momento de la firma del contrato, se procederá a adjudicar las plazas que dejen vacantes.

c) Lanpostu huts gehiago sortzen badira, deialdikoak baino ehuneko hamar gehiago esleitu ahal izango dira, gehienez.

c) En el caso de producirse nuevas vacantes, se podrá adjudicar hasta un diez por ciento adicional de las convocadas.

6.– Argitaratzeko lekuak eta iragarki-taulak.
6.– Publicaciones y tablón de anuncios.

6.1.– Hautaketa-prozesuetarako deialdiak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeaz gain, Enplegu Publikoaren Atarian argitaratuko dira, helbide elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/

6.1.– Las convocatorias de procesos selectivos serán publicadas, además de en el Boletín Oficial del País Vasco, en el Portal del Empleo Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-público/

Hautaketa-prozesuan zehar, aipatutako helbide elektronikoan argitaratuko da prozesuaren garapenaren alderdiekin lotutako informazio guztia, jakinarazpen-ondorioetarako. Abisu bat bidaliko zaie, SMS edo posta elektroniko bidez, mugikorreko zenbaki bat edo posta elektronikoko helbide bat eman duten parte-hartzaileei. Abisu hori egiten ez bada ere, jakinarazpena guztiz baliozkoa izango da, hala xedatuta baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.6 artikuluan.

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en la citada dirección electrónica a efectos de notificación. Se enviará un aviso a las personas participantes que hayan facilitado un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, vía SMS o vía correo electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

6.2.– Prozedura honetan ematen diren xedapen guztiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, eta adieraziko da xedapen horien bidez onartzen diren zerrendak Enplegu Publikoaren Atarian egongo direla ikusgai, helbide elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den eguna izango da egin beharreko izapideak egiteko epeak zenbatzen hasteko, aurkaratzeko edota errekurtsoak jartzeko eguna.

6.2.– Todas las disposiciones que se dicten en el curso de este procedimiento serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco, indicando que las relaciones que por las mismas se aprueben estarán expuestas en el Portal del Empleo Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-publico/. La fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco será la fecha inicial del cómputo de los plazos para la realización de los trámites a que hubiere lugar y de impugnación o recurso.

7.– Eskabideak aurkeztea.
7.– Presentación de solicitudes.

7.1.– Prozesuan onartua izatea.

7.1.– Admisión al proceso.

Parte hartu nahi dutenek eskabide bat aurkeztu beharko dute, parte hartu nahi duten hautaketa-prozesu bakoitzeko, nahiz eta kategoria berekoak izan.

Quienes deseen participar deberán presentar una solicitud por cada proceso selectivo en el que deseen tomar parte, aun en el caso de que se refieran a la misma categoría.

Onartuak izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 1) eskabidearen atal guztiak bete behar dituzte, 2) eskabidea epe barruan aurkeztu, eta 3) langileak hautatzeko deialdietan inskribatzeagatiko tasak ordaindu behar dituzte.

Para la admisión y, en su caso, tomar parte en los procesos selectivos correspondientes, se deberá: 1) cumplimentar la solicitud en todos sus apartados, 2) presentarla en plazo y 3) abonar las tasas por inscripción en las convocatorias para la selección de personal.

Halaber, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eskatutako betekizun guzti-guztiak bete beharko dituzte, 8.1 oinarrian euskararen ezagutzari buruz aurreikusitakoak izan ezik.

Asimismo, deberán tenerse perfeccionados a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes todos los requisitos exigidos, con excepción de lo previsto en la base 8.1 en relación con el conocimiento del euskera.

7.2.– Eskabideak aurkezteko epea.

7.2.– Plazo de presentación de solicitudes.

Deialdietan parte hartzeko eskabideak hogei egun balioduneko epean aurkeztuko dira, deialdietako oinarri espezifikoetan ezartzen den egunetik zenbatzen hasita.

Las solicitudes para tomar parte en las convocatorias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a partir de la fecha que se establezca en las bases específicas de las respectivas convocatorias.

7.3.– Eskabideak aurkezteko modua.

7.3.– Forma de presentación de solicitudes.

Eskabideak bide elektronikoz aurkeztuko dira, Enplegu Publikoaren Atariko helbide elektronikoa erabili beharko da (https://www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/ eskabidea bete ahala adierazten diren argibideei jarraituz. Horretarako, nork bere burua identifikatu beharko du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio publikoan onartutako edozein bitarteko erabiliz (https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak), edo eskabidea bete ondoren aplikazioak berak ematen duen aldi baterako erabiltzailearen bidez. Aldi baterako erabiltzaile hori eskabidea kontsultatzeko bakarrik erabili ahal izango da. Gainerako izapideak egiteko, beharrezkoa izango da identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoren bat edukitzea.

Las solicitudes se presentarán por vía electrónica, a través del Portal del Empleo Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-publico/ siguiendo las instrucciones que se le irán indicando durante su cumplimentación, siendo necesario identificarse mediante uno de los medios admitidos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos) o mediante el usuario temporal que facilita la propia aplicación, un vez cumplimentada la solicitud. Dicho usuario temporal únicamente podrá utilizarse para la consulta de la solicitud. Para el resto de trámites, será necesario disponer de uno de los medios de identificación electrónica admitidos.

Eskabidea Enplegu Publikoaren Atariaren bidez aurkezteak aukera emango du honako izapide hauek elektronikoki egiteko:

La presentación desde el Portal del Empleo Público permitirá la cumplimentación electrónica de los siguientes trámites:

– Parte hartzeko eskabidea.

– La solicitud de participación.

– Langileak hautatzeko deialdietan inskribatzeagatiko tasak ordaintzea.

– El pago de las tasas por inscripción en las convocatorias para la selección de personal.

– Eskabidearen erregistro elektronikoa.

– El registro electrónico de la solicitud.

– Egindako inskripzioaren datuak aldatzea inskripzioa egiteko epean.

– La modificación de los datos de la inscripción realizada durante el plazo de inscripción.

– Hala badagokio, eskabidea zuzentzea, zuzentzeko epean.

– La subsanación, en su caso, de la solicitud durante el plazo de subsanación.

– Enplegu Publikoaren Atarian prozesuari buruz argitaratzen den informaziorako sarbidea izatea eta haren jarraipena egitea.

– El acceso a la información relativa al proceso que se publique en el Portal del Empleo Público y su seguimiento.

– Erreklamazioak aurkeztea, horretarako ezartzen diren epeetan.

– La presentación de reclamaciones, en los plazos que se habiliten a este efecto.

– Lehiaketaren faseko merezimenduak alegatzea, eta, hala badagokio, lanpostuen betekizun espezifikoak alegatzea, horretarako ezartzen den epean.

– La alegación de los méritos y en su caso, la alegación de los requisitos específicos de los puestos, en el plazo que se habilite a este efecto.

– Lanpostuak hautatzea.

– La elección de puestos de trabajo.

– Eskatzen den dokumentazioa eranstea, hala badagokio.

– Anexar, en su caso, la documentación que sea requerida.

Inskripzio-prozesuan gorabehera teknikoren bat gertatuz gero, Enplegu Publikoaren Atarian (https://www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/) horretarako adieraziko diren telefonora edo helbide elektronikora jo ahal izango da.

En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de inscripción, podrán dirigirse al teléfono o a la dirección de correo electrónico que se indicará a estos efectos en el Portal del Empleo Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-publico/

7.4.– Eskabideen edukia.

7.4.– Contenido de la solicitud.

Eskabide-orriko atal hauek bete beharko dira:

Deberán cumplimentarse los siguientes apartados de la solicitud:

a) Prozesua zuzen kudeatzeko datu pertsonalak.

a) Datos personales, para la correcta gestión del proceso.

b) Harremanetarako datuak: posta-helbidea, telefono mugikorra eta helbide elektronikoa.

b) Datos de contacto: dirección postal, teléfono móvil y dirección de correo electrónico.

c) Zer deialditan parte hartuko den.

c) Convocatoria a la que concurre.

d) Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartzeko aukera.

d) Opción de participar a través de la modalidad reservada a personas con discapacidad.

e) Lanposturako eskatutako tituluak edota esperientzia, oinarri espezifikoen araberakoak.

e) Titulación y/o experiencia requerida para el puesto, según las bases específicas.

f) Betekizun espezifikoak, oinarri espezifikoen araberakoak.

f) Requisitos específicos, según las bases específicas.

g) Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna.

g) Perfil lingüístico acreditado.

h) Hautaketa-prozeduran bete beharreko betekizunak alegatzea.

h) Alegación de los requisitos con cuyo cumplimiento se concurre al procedimiento de selección.

7.5.– Langileak hautatzeko deialdi bakoitzean inskribatzeagatiko tasa ordaintzeko modua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

7.5.– Forma de pago de la tasa por inscripción en cada convocatoria para la selección de personal, de conformidad con lo previsto en Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Diru-zenbatekoa ordainketa-pasabidearen bitartez ordainduko da, egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.eus/nireordainketa.

El ingreso del importe se realizará a través de la pasarela de pagos de la sede electrónica https://euskadi.eus/mipago

Ordaintzeko bi era daude:

Existen dos modalidades de pago:

1.– Online ordainketa.

1.– Pago on-line.

Ordaintzeko modalitate hau egunean 24 ordu egongo da erabilgarri, eta, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da erakunde hauetako baten banka elektronikoko bezero izatea: Kutxabank, Laboral Kutxa, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Sabadell Guipuzcoano, Bankia, Bankoa, Rural Kutxa. Bizum bidez ere egin ahal izango da, edo Visa edo Mastercard txartelak erabiliz.

Esta modalidad de pago estará operativa las 24 horas del día, pudiéndose realizar el pago si se es cliente o clienta de banca electrónica de alguna de estas entidades; Kutxabank, Laboral Kutxa, Caixabank, Banco Santander, BBVA, Sabadell Gipuzcoano, Bankia, Bankoa, Rural Kutxa. También podrá realizarse por Bizum o si dispone de cualquier tarjeta Visa o Mastercard.

2.– Offline ordainketa.

2.– Pago off-line.

Ordainketa-gutuna inprimatuta izanda, banku-erakunde hauetako edozein sukurtsaletara joan daiteke ordaintzera; gainera, barra-kodearen irakurgailua duten edo datuak eskuz atzeman ditzaketen kutxazain automatikoetan ere ordain daiteke:

Con la carta de pago impresa, se puede acudir a cualquier sucursal de las siguientes entidades bancarias, pudiendo también abonarse en cajeros automáticos, con lectura óptica del código de barras, o captura de datos manual:

– Banco Santander.

– Banco Santander.

– Bankia.

– Bankia.

– Bankoa.

– Bankoa.

– BBVA.

– BBVA.

– Caixabank.

– Caixabank.

– Kutxabank.

– Kutxabank.

– Laboral Kutxa.

– Laboral Kutxa.

– Rural Kutxa.

– Rural Kutxa.

– Sabadell Gipuzcoano.

– Sabadell Gipuzcoano.

Era berean, badago aukera ordainketa-gutunean ageri den QR kodea eskaneatzeko, telefono mugikor batetik, eta, horrela, automatikoki ordainketa-pasabidera sartzeko.

Asimismo, existe la opción de escanear el código QR que aparece en la carta de pago, desde un teléfono móvil, y acceder automáticamente a la pasarela de pagos.

Ez da beharrezkoa ordainagiria administrazioari bidaltzea, finantza-erakundeek automatikoki bidaliko baitituzte ordainketa-datuak.

No es necesario enviar a la administración el justificante, ya que las entidades financieras enviarán los datos de pago de forma automática.

7.6.– Langileak hautatzeko deialdietan inskribatzeagatiko tasak eskabideak aurkezteko epean ordaintzen ez dituena prozesutik kanpo geratuko da. Nolanahi ere, ordaindutako zenbatekoan akatsen bat baldin badago, 10 egun balioduneko epea emango zaio hautagaiari akatsa zuzen dezan.

7.6.– La falta de abono de las tasas por inscripción en las convocatorias para la selección de personal dentro del plazo de presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proceso. No obstante, el error en la cantidad abonada dará lugar a requerimiento a fin de que en el plazo de 10 días hábiles se subsane el error.

Langileak hautatzeko deialdietan inskribatzeagatik ezarritako tasa ordaintzea ez da nahikoa izango prozesuan parte hartzeko: eskabidea behar bezala eta emandako epearen barruan aurkeztu behar da, oinarri honetako aurreko apartatuetan adierazitakoari jarraituz.

En ningún caso el pago de la tasa por la inscripción en las convocatorias para la selección de personal podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud en tiempo y forma de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores de esta base.

8.– Betekizunak. Erreferentzia-datak, deskribapena, alegazioa eta egiaztapena.
8.– Requisitos. Fechas de referencia, descripción, alegación y acreditación.

8.1.– Parte hartzeko betekizunak betetzeko erreferentzia-datak.

8.1.– Fechas de referencia para el cumplimiento los requisitos de participación.

Alegatzen diren betekizunak betetzeko erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea bukatzen denekoa izango da, euskararen ezagutza izan ezik. Euskaren kasuan, merezimenduak alegatzeko eta egiaztatzeko 11.2 oinarrian aipatzen den epea amaitu arte atzeratuko da egiaztapen-data.

La fecha de referencia para la posesión de los requisitos que se aleguen será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo el conocimiento del euskera, en cuyo caso, la fecha de acreditación se diferirá hasta la finalización del plazo para la alegación y acreditación de méritos, a que se refiere la base 11.2.

8.2.– Betekizunak alegatzea eta egiaztatzea.

8.2.– Alegación y acreditación de requisitos.

8.2.1.– Hautagaiek eskaeran alegatu behar dituzte, hurrengo apartatuetan adierazten den eran, parte hartzeko betekizun orokor eta espezifikoak eta lanpostuen betekizun espezifikoak.

8.2.1.– Las personas aspirantes deberán alegar en la solicitud, según se indica en los apartados siguientes, los requisitos generales y específicos de participación y los requisitos específicos de los puestos.

8.2.2.– Parte hartzeko betekizun orokorrak, bai eta desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbide-modalitatean parte hartzeko betekizun espezifikoak ere, eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatu beharko dira.

8.2.2.– Los requisitos generales de participación, así como los específicos referidos a la participación en la modalidad de acceso de personas con discapacidad deberán ser alegados en el plazo de presentación de solicitudes.

8.2.3.– Deialdietan sartzeko aukera titulazio- edota esperientzia-aukera ezberdinen bidez egitea onartzen bada, eskatzaileak sarbide-betekizunak betetzen dituela alegatzen duen aukera hautatu beharko du. Aukeratutako aukeraren arabera onartuko da prozedura.

8.2.3.– En el caso de aquellas convocatorias en las que se permita el acceso a las mismas a través de diferentes opciones de titulación y/o experiencia, el solicitante deberá seleccionar la opción mediante la que alega cumplir los requisitos de acceso. La admisión al procedimiento se efectuará en función de la opción elegida.

Titulazioak betekizun gisa alegatzeko, eskaera egiteko epean deklaratu beharko da.

La alegación de titulaciones para cumplir el requisito se llevará a cabo mediante su declaración en el plazo de presentación de solicitudes.

Atzerriko titulazioen kasuan, edukitza alegatzeaz gain, tituluaren kopia arrunta aurkeztu beharko da, bai eta homologazioa egiaztatzen duen agiriarena ere.

En el caso de titulaciones extranjeras, además de alegar su posesión, deberá aportarse copia simple del título, así como la credencial que acredite su homologación.

Segurtasun Sailean eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egindako zerbitzuak, eskatutako esperientzia egiaztatzeko alegatzen direnak, ofizioz egiaztatuko dira.

Los servicios prestados en el Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias que se aleguen para acreditar la experiencia exigida se acreditarán de oficio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan egindako zerbitzuak egiaztatzeko, bai eta esperientzia egiaztatzeko alegatzen diren gainerako administrazio publikoetan egindakoak ere, egiaztagiriaren kopia arrunta aurkeztu beharko da. Egiaztagiri hori administrazio bakoitzak erabakitzen duen ereduaren arabera aurkeztuko da, eta, han, lan egindako aldiak banakatuta agertu beharko dira, honako hauek zehaztuta: taldea, kidegoa, eskala, mota edo kategoria eta lanpostuaren izena.

Los servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, así como en el resto de administraciones públicas que se aleguen para acreditar la experiencia, deberán acreditarse con la aportación de una copia simple del documento acreditativo. El citado documento en el modelo que cada Administración decida, deberá desglosar los períodos trabajados, especificando el grupo, cuerpo, escala, clase o categoría y denominación del puesto.

Esperientzia justifikatzeko Administraziotik kanpoko esperientzia alegatzen bada, esperientzia hori lan-bizitzaren ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko da (GSINek ematen du). Era berean egiaztatuko da lan-jarduera egin den enpresak edo erakundeak emandako egiaztagiria, betetako lanpostuaren izena adierazita.

Para el caso de que se alegue experiencia fuera de la Administración para justificar el cumplimiento del requisito de experiencia, esta deberá acreditarse mediante la presentación de certificación de vida laboral (emitida por el INSS), así como acreditación emitida por la empresa o entidad en la que se haya desempeñado la actividad laboral especificando la denominación del puesto de trabajo ocupado.

8.2.4.– Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbide-modalitatean parte hartzeko betekizuna.

8.2.4.– Requisito de participación en la modalidad de acceso para personas con discapacidad.

Sarbide-modalitate horretan parte hartzeko 3.1 oinarrian ezarritako betekizuna –% 33ko desgaitasun-maila edo hortik gorakoa aitortua izatea– deklarazio baten bidez alegatu beharko da parte hartzeko eskabidean bertan, baldin eta aitortza hori Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek egin badute.

El requisito para la participación en la modalidad de acceso establecido en la base 3.1 –reconocimiento de discapacidad de grado igual o superior al 33 %– deberá alegarse en la solicitud de participación, mediante su declaración en el caso de que el reconocimiento haya sido realizado por las administraciones públicas vascas.

Aitortza beste administrazio publiko batzuek egin badute, ordea, aitortzari buruzko agiriaren kopia arrunta erantsi beharko da.

En el caso de que el reconocimiento haya sido realizado por otras administraciones públicas deberá aportarse, además, copia simple del documento de reconocimiento.

8.2.5.– Lanpostuen zerrendan betekizun espezifikoak ezarrita dituen lanpostu bat eskuratu ahal izateko, hautagaiek eskaera egiteko epean alegatu beharko dituzte betekizun horiek, oinarri espezifikoetan horietako bakoitzarentzat zehazten den moduan.

8.2.5.– Para poder optar a la adjudicación de un puesto de trabajo que tenga asignados requisitos específicos en la relación de puestos de trabajo, las personas aspirantes deberán proceder a su alegación en el plazo de presentación de solicitudes y acreditación en la forma que se determine para cada uno de ellos en las bases específicas.

8.2.6.– Eskumena duen organoak betekizunak egiaztatuko ditu, eta, horretarako, kontsulta egingo die bere erregistro propioei, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren organismo autonomoen erregistroei, administrazio publikoen datu-bitartekaritzarako plataformari edo ziurtagiriak ematen dituen organismoari, kasuaren arabera.

8.2.6.– El órgano competente procederá a la comprobación de los requisitos alegados, según los casos, a través de la consulta a sus propios registros, a los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, a la plataforma de intermediación de datos de las administraciones públicas o al organismo que expide la certificación.

Kontsulta horiek kasu guztietan egingo dira, salbu eta eskatzailea modu arrazoituan aurka agertzen bada, eta tratamendu-jardueraren ardura duen organoak arrazoi horiek aintzat hartzen baditu (20. oinarria).

Las citadas consultas se llevarán a cabo en todos los casos salvo que conste la oposición motivada de la persona solicitante y esta sea apreciada por el órgano responsable de la actividad de tratamiento (base 20).

Modu arrazoituan aurka agertuz gero, nahitaez aurkeztu beharko dira kontsultaren xede diren dokumentuak.

En caso de manifestarse una oposición motivada, junto a esta deberán aportarse necesariamente los documentos a cuya consulta se opone.

8.2.7.– 16. oinarrian xedatzen denez, lan-kontratu finkoa egin aurretik, hautatutako pertsonek eskumena duen organoak egiaztatu ezin izan dituen betekizunei dagokien dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

8.2.7.– Tal y como se dispone en la base 16, las personas seleccionadas, de manera previa a la formalización del contrato laboral fijo, deberán aportar la documentación relativa a los requisitos en los que la verificación no haya podido ser llevada a cabo por el órgano competente.

Nolanahi ere, eskumena duen organoak prozeduraren edozein unetan eska dezake dokumentazio hori aurkezteko. Kasu horretan, dokumentazioak oinarri hauetako 16.1 apartatuan ezarritako betekizunak bete beharko ditu.

No obstante, el órgano convocante podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento la presentación de la citada documentación. En este caso, la documentación deberá cumplir los requisitos que se establecen en el apartado 16.1 de estas bases generales.

9.– Merezimenduak. Erreferentzia-datak, deskribapena, alegazioa eta egiaztapena.
9.– Méritos. Fechas de referencia, descripción, alegación y acreditación.

9.1.– Merezimenduak betetzeko erreferentzia-datak.

9.1.– Fechas de referencia para el cumplimiento los méritos.

Alegatzen diren merezimenduak betetzeko erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea bukatzen denekoa izango da, euskararen ezagutza eta IT Txartelak izan ezik. Hauen kasuan, merezimenduak alegatzeko eta egiaztatzeko 11.2 oinarrian aipatzen den epea amaitu arte atzeratuko da egiaztapen-data.

La fecha de referencia para la posesión de los méritos que se aleguen será la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo en el caso del conocimiento de euskera y las IT Txartelas, en cuyo caso, la fecha de referencia se diferirá hasta la finalización del plazo para alegación y acreditación de méritos, a que se refiere la base 11.2.

9.2.– Merezimenduak alegatzea eta egiaztatzea.

9.2.– Alegación y acreditación de méritos.

9.2.1.– Hautagaiek merezimenduak alegatu behar dituzte, hurrengo apartatuetan adierazten den eran.

9.2.1.– Las personas aspirantes deberán alegar los méritos en el trámite correspondiente, según se indica en los apartados siguientes.

9.2.2.– Esperientzia.

9.2.2.– Experiencia.

Segurtasun Sailean eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian egindako zerbitzuak, eskatutako merezimenduak egiaztatzeko alegatzeko fasean alegatuko dira, eta ofizioz egiaztatuko dira.

Los servicios prestados en el Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias, se alegarán en la fase de alegación de méritos y se acreditarán de oficio.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan egindako zerbitzuak egiaztatzeko, bai eta gainerako administrazio publikoetan egindakoak ere, merezimenduak alegatzeko fasean alegatuko dira, eta egiaztagiriaren kopia arrunta aurkeztu beharko da –ofizioz alegatzen ez diren kasuetan–. Egiaztagiri hori administrazio bakoitzak erabakitzen duen ereduaren arabera aurkeztuko da, eta, han, lan egindako aldiak banakatuta agertu beharko dira, honako hauek zehaztuta: taldea, kidegoa, eskala, mota edo kategoria eta lanpostuaren izena.

Los servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, así como en el resto de administraciones públicas, se alegarán en la fase de alegación de méritos y deberán acreditarse en esta misma fase con la aportación de una copia simple del documento acreditativo (en el caso de que no se acrediten de oficio). El citado documento en el modelo que cada Administración decida, deberá desglosar los períodos trabajados, especificando el grupo, cuerpo, escala, clase o categoría y denominación del puesto.

Oinarri hauen ondorioetarako, Estatuko Administrazioan egindako zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan egindakotzat joko dira, baldin eta gerora Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatutako funtzio eta zerbitzuetan eman badituzte zerbitzu horiei atxikitako langileek.

A efectos de las presentes bases, los servicios prestados en la Administración del Estado en funciones y servicios que hayan sido objeto de traspaso a la Comunidad Autónoma de Euskadi por el personal adscrito a los mismos, se entenderán prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

Halakotzat joko dira, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren gainerako entitateetan egindako zerbitzuak, baldin eta entitate horiek osorik edo partez integratu badira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren organismo autonomoetan, eta administrazio horrek subrogatutako langileek eman badituzte.

La misma consideración tendrán los servicios prestados en el resto de entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi que hayan sido integradas en todo o en parte en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, por personal que haya sido subrogado por esta última.

9.2.3.– Titulazioak.

9.2.3.– Titulaciones.

Titulazioak merezimenduak alegatzeko izapidean adieraziko dira.

La alegación de titulaciones se llevará a cabo mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos.

Atzerriko tituluen kasuan, adierazpenaz gain, tituluaren kopia arrunta aurkeztu beharko da, bai eta homologazioa egiaztatzen duen agiriarena ere.

En el caso de titulaciones extranjeras, además de su declaración, deberá aportarse copia simple del título, así como la credencial que acredite su homologación.

9.2.4.– Hizkuntzak.

9.2.4.– Idiomas.

Honako xedapen hauetan maila eta hizkuntza bakoitzerako jasotako titulu eta ziurtagiriak bakarrik baloratuko dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren organismo autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetarako tituluen eta hizkuntza-ziurtagirien baliokidetasunari buruzko ekainaren 30eko 117/2015 Dekretuaren eranskinean jasotakoak, bai eta Zenbait ikasketa planetan araututako araubide bereziko hizkuntza-ikasketen eta errege-dekretu honetakoen arteko baliokidetzak oinarrizko izaeraz ezartzen dituen abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuan jasotakoak ere.

Únicamente serán valorados los títulos y certificados que, para cada nivel de idioma, se recogen en el anexo del Decreto 117/2015, de 30 de junio, de equivalencia de títulos y certificados de idiomas en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos, así como en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, que, con carácter básico, establece las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudio y las del Real Decreto.

Hizkuntza-eskola ofizialek emandako titulu eta ziurtagiriak merezimenduak alegatzeko epean alegatu beharko dira.

Títulos y certificaciones expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, deberán ser alegados en el plazo de alegación de méritos.

Beste entitate batzuek emandako titulu eta ziurtagiriak. Merezimenduak alegatzeko izapidean titulu eta ziurtagiri horiek deklaratzeaz gain, haien egiaztagirien kopia arrunta eman beharko da.

Títulos y certificaciones expedidos por otras entidades. Además de su declaración en el trámite de alegación de méritos, deberá aportarse copia simple del documento acreditativo.

9.2.5.– Informatikako ezagutzak.

9.2.5.– Conocimientos de informática.

Informatikako ezagutzak IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko dira, eta merezimenduak alegatzeko epean alegatu beharko dira.

Los conocimientos de informática se acreditarán mediante el sistema de certificación IT Txartela y deberán ser alegados en el plazo de alegación de méritos.

9.2.6.– Lan-poltsetan egotea.

9.2.6.– Pertenencia a bolsas de trabajo.

Honako merezimendu hauek merezimenduak alegatzeko izapidean deklaratuz alegatuko dira, eta ofizioz baloratuko, dagozkien oinarri espezifikoetan.

Se alegarán mediante su declaración en el trámite de alegación de méritos, y serán valorados de oficio, en los términos que se establezcan en las respectivas bases específicas.

Aurrekoa gorabehera, merezimendu hori duten hautagaiek zinpeko aitorpena aurkeztu beharko dute, Herrizaingo sailburuaren 2001eko martxoaren 1eko Aginduan (martxoaren 9ko EHAA, 49. zk.) eta Herrizaingo Saileko Zerbitzu zuzendariaren 2008ko azaroaren 26ko Ebazpenean araututako aldi baterako lan-poltsetatik kanporatzeko edo baja emateko kausaren batean ez daudela adierazten duena. Horien bidez, Herrizaingo Saileko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetan aldi baterako zerbitzuak emateko lan-poltsetatik kanpo ez geratzeko arrazoi justifikatuak zabaltzen dira (2009ko urtarrilaren 2ko EHAA, 1. zk.).

No obstante lo anterior, en todo caso, las personas aspirantes en quienes concurra este mérito deberán presentar declaración jurada de no estar incursa en causa de exclusión o baja de las bolsas para trabajo temporal reguladas por Orden de 1 de marzo de 2001, del Consejero de Interior (BOPV n.º 49, de 9 de marzo) y la Resolución de 26 de noviembre de 2008, del Director de Servicios del Departamento de Interior, por las que se amplían las causas justificadas para no ser excluidos de bolsas de trabajo para la prestación de servicios de carácter temporal en los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad del Departamento de Interior (BOPV n.º 1, de 2 de enero de 2009).

9.2.7.– 15. oinarrian xedatzen denez, lan-kontratu finkoa egin aurretik, hautatutako pertsonek eskumena duen organoak egiaztatu ezin izan dituen merezimenduei dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

9.2.7.– Tal y como se dispone en la base 16, las personas seleccionadas, de manera previa a la formalización del contrato laboral fijo, deberán aportar la documentación relativa a los méritos en los que la verificación no haya podido ser llevada a cabo por el órgano competente.

Nolanahi ere, eskumena duen organoak prozeduraren edozein unetan eska dezake dokumentazio hori aurkezteko. Kasu horretan, dokumentazioak 16.1 apartatuan ezarritako betekizunak bete beharko ditu.

No obstante, el órgano competente podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento la presentación de la citada documentación. En este caso, la documentación deberá cumplir los requisitos que se establecen en el apartado 16.1 de estas bases generales.

10.– Euskararen hizkuntza-eskakizunak egiaztatzea.
10.– Acreditación del perfil lingüístico de euskera.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuari (ETZEB) kontsulta eginez egiaztatuko dira euskararen hizkuntza-eskakizunak. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatutzat joko dira, baldin eta erregistro horretan inskribatuta badaude, 11.2 oinarrian aipatzen den epea amaitu aurretik egiaztatu bada.

La acreditación del perfil lingüístico de euskera se llevará a cabo a través de la consulta al Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE). Se considerarán acreditados aquellos perfiles lingüísticos inscritos en el citado registro con una fecha de acreditación anterior a la finalización del plazo a que se refiere la base 11.2.

Erregistro horretan jasota ez dauden euskara-ziurtagiri edo -tituluak dituztenek egiaztagiria alegatu eta aurkeztu beharko dute 11.2 oinarrian aipatzen den epearen barruan.

Quienes estén en posesión de certificados o títulos de conocimiento de euskera que no consten en el citado Registro, se deberán alegar y aportar el documento acreditativo dentro del plazo a que se refiere la base 11.2.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren organismo autonomoen hizkuntza-eskakizunen baliokide diren ziurtagiri eta tituluak dekretu hauetan zehaztuta daude: 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena, eta 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

Las certificaciones y títulos equivalentes a los perfiles lingüísticos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se determinan en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y en el Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación de títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

11.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak.
11.– Relación de personas admitidas y excluidas.

11.1.– Aurkeztutako eskabideak erkatu ondoren, eskumena duen organoak ebazpen bat emango du, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian –6.2 oinarriaren arabera– onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak argitaratzeko agindua emango du. Zerrenda horietan, hautagaiak baztertzeko arrazoia adieraziko da, hala dagokionean, parte hartzeko betekizunak betetzen direla egiaztatzeari kalterik egin gabe.

11.1.– Una vez cotejadas las solicitudes presentadas, el órgano competente dictará Resolución, por la que se ordene la publicación conforme a la Base 6.2 en el Boletín Oficial del País Vasco de las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas, expresándose el motivo de exclusión cuando proceda, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de los requisitos de participación.

10 egun balioduneko epea emango da erreklamazioak aurkezteko eta eskabideetako akatsak zuzentzeko, aipatutako ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de los errores que pudieran contener las solicitudes, a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución.

11.2.– Erreklamazioak aurkezteko epea igarota eta horiek ebatzita, ebazpen bat argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, non onartuko baitira onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendak, parte hartzeko betekizunak betetzen direla egiaztatzeari kalterik egin gabe.

11.2.– Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la Resolución en la que se declararán aprobadas las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de los requisitos de participación.

Ebazpen horretan, onartutako pertsonek prozeduran baliatu nahi dituzten merezimenduak alegatzeko eta, hala badagokio, egiaztatzeko epea ezarriko da.

En esta Resolución se establecerá el plazo para la alegación y acreditación, en su caso, de los méritos de que las personas admitidas pretendan valerse en el procedimiento.

12.– Hautaketa-prozesuen garapena.
12.– Desarrollo de los procesos selectivos.

12.1.– Hautaketa-sistema eta parte hartzeko modalitateak.

12.1.– Sistema de selección y modalidades de participación.

Hautaketa-sistema lehiaketa izango da.

El sistema de selección será el de concurso.

Txanda bakarra aurreikusten da, txanda irekia, eta bi modalitate egongo dira: sarbide orokorra eta desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbidea.

Se contempla un único turno, turno libre, en el que existirán dos modalidades: acceso general y acceso reservado a personas con discapacidad.

12.2.– Hautaketa-prozesua.

12.2.– Proceso selectivo.

Hautaketa-prozesuko lehiaketa gauzatzeko, prozesuan onartutakoek alegatutako merezimenduak baloratuko dira.

El proceso selectivo se desarrollará por el sistema de concurso que consiste en la valoración de los méritos alegados por las personas admitidas.

Prozeduran, gehienez ere, 100 puntu lortu ahal izango dira, eta horri euskararen ezagutza-mailari dagokion puntuazioa gehituko zaio, betekizuna ez denean.

La puntuación máxima alcanzable en el procedimiento es de 100 puntos, que se incrementará con la correspondiente al conocimiento de euskera, cuando no fuera requisito.

Onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera, 10 egun balioduneko epea emango da merezimenduak alegatzeko 9. oinarrian xedatutakoaren arabera.

Con la publicación de la relación definitiva de personas admitidas, se establecerá un plazo de 10 días hábiles para la alegación de méritos, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo que se dispone en la base 9.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehaztuko dira baloratuko diren merezimenduak eta baloratzeko baremoak. Honako hauek baloratuko dira: esperientzia, tituluak, hizkuntzak, informatikari buruzko ezagutza eta lehentasunezko lan-poltsetan egotea.

Los méritos valorables y el baremo se concretarán en las bases específicas de cada convocatoria. Se valorará la experiencia, titulaciones, idiomas, conocimientos de informática y la pertenencia a las bolsas de trabajo prioritarias.

Merezimenduen erreferentzia-datak 9. oinarrian daude araututa.

Las fechas de referencia de los méritos están reguladas en la base 9.

Epaimahaiak oinarri espezifikoetan ezarritako baremoaren arabera baloratuko ditu merezimenduak.

El tribunal procederá a la valoración de méritos de conformidad con el baremo establecido en las bases específicas.

Deialdi espezifikoetan hautaketa-prozesua gainditzeko gutxieneko puntuazioa ezarri ahal izango da.

Las convocatorias específicas podrán establecer una puntuación mínima para la superación del proceso selectivo.

12.3.– Azken kalifikazioa.

12.3.– Calificación final.

12.3.1.– Hautagai bakoitzaren azken kalifikazioa merezimenduen balorazioan eta euskararen ezagutzan lortutako puntuazioen batura izango da, oinarri espezifikoetan zehazten diren kasuetan eta baldintzetan.

12.3.1.– La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos y del conocimiento de euskera, en los casos y con las condiciones que se determinen en las bases específicas.

12.3.2.– Lehentasun-klausula.

12.3.2.– Clausula de prioridad.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, gaikuntza bera izanez gero, emakumeei emango zaie lehentasuna baldin eta deialdietako lanpostu edo kategoria horietan emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa bada. Salbuespena izango da beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak badauzka –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuagatiko diskriminaziorik–; esate baterako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.

De conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en caso de existir igualdad de capacitación, se dará prioridad a las mujeres en aquellas convocatorias referidas a puestos o categorías en las que la representación de las mujeres sea inferior al 40 %, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo.

Ondorio horietarako, gaikuntzari dagokionez hautagaien arteko berdinketa dagoela joko da, baldin eta puntu-berdinketa badago hautaketa-prozesuaren azken puntuazioan, hau da, merezimenduak eta euskararen ezagutzari dagokion kalifikazioa –betekizuna ez denean– gehitu ondoren.

A estos efectos, se entenderá que existe igual capacitación entre las personas candidatas cuando se produzca un empate en la puntuación final del proceso selectivo, es decir, una vez sumados los méritos correspondientes, y la calificación correspondiente al conocimiento de euskera, cuando no fuera requisito.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehaztuko da artikulu horretan xedatutakoa aplikatuko den ala ez, deialdian jasotako lanpostuetan emakumeek duten ordezkaritzaren arabera.

En las bases específicas de cada convocatoria se determinará la aplicación o no de lo dispuesto en el citado artículo en base a la representación de las mujeres en los puestos convocados.

12.3.3.– Berdinketak hausteko irizpideak.

12.3.3.– Criterios de desempate.

Berdinketarik egonez gero, irizpide hauek bata bestearen ondoren aplikatuz ezarriko da hurrenkera:

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios:

– Lanpostuan esperientzia espezifiko gisa baloratzeko moduko esperientzia-egun gehien duenaren alde.

– A favor de quien tuviera más días de experiencia valorable como experiencia específica en el puesto.

– Lan-poltsetan egoteagatiko baremoari dagokion atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortzen duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a la pertenencia a las bolsas de trabajo.

– Esperientzia orokorrean puntuaziorik handiena lortzen duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación por experiencia general.

– Titulazioengatiko baremoari dagokion atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortzen duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a titulaciones.

– Informatika-ezagutzeagatiko baremoari dagokion atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortzen duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a conocimientos de informática.

– Hizkuntzengatiko baremoari dagokion atalean edo, hala badagokio, azpiatalean puntuaziorik handiena lortzen duenaren alde.

– A favor de quien hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado, o en su caso subapartado, del baremo correspondiente a idiomas.

– Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako lan-kontratudun langileen hitzarmenaren esparruan izandako lehen enplegu-harremanaren data; zaharrenak izango du lehentasuna berrienaren aldean.

– Fecha de la primera relación de empleo en el marco del convenio del personal laboral del Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias, prefiriéndose la más antigua a la más reciente.

12.3.4.– Prozedura eta erreklamazioak.

12.3.4.– Procedimiento y reclamaciones.

Merezimenduen balorazioa egin ondoren, eskumena duen organoak gainditutakoen behin-behineko kalifikazioen zerrendak argitaratzeko agindua emango du –Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 6.2 oinarriaren arabera–, bai eta eskainitako lanpostuena ere, deialdiko plazen modalitatea (orokorra edo desgaitasuna duten pertsonentzat gordea) eta hizkuntza-eskakizuna kontuan hartuta, parte hartzeko baldintzak eta alegatutako merezimenduak betetzen direla egiaztatzeari kalterik egin gabe.

Una vez realizada la valoración de méritos, el órgano competente ordenará la publicación conforme a la Base 6.2 en el Boletín Oficial del País Vasco de las relaciones de las calificaciones provisionales de las personas que han superado el proceso, y puestos ofertados, atendiendo a la modalidad (general o reservada a personas con discapacidad) y perfil lingüístico de las plazas convocadas, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de los requisitos de participación y los méritos alegados.

Argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko.

A partir del día siguiente al de la publicación, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para formular las reclamaciones que consideren oportunas.

Erreklamazioak egiteko epea amaitutakoan, eta aurkeztutakoak ebatzi ondoren, eskumena duen organoak gainditu dutenen azken kalifikazioen behin betiko zerrendak argitaratzeko agindua emango du –Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 6.2 oinarriaren arabera–, bai eta eskainitako lanpostuena ere, parte hartzeko baldintzak eta alegatutako merezimenduak betetzen direla egiaztatzeari kalterik egin gabe.

Expirado el plazo de reclamaciones, y resueltas las que, en su caso, se hubieran presentado, el órgano competente ordenará la publicación conforme a la Base 6.2 en el Boletín Oficial del País Vasco de las relaciones definitivas de las calificaciones finales de las personas que han superado el proceso, y puestos ofertados, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de los requisitos de participación y los méritos alegados.

Deialdiko prozesu bakoitzeko, gainditutakoen azken kalifikazioen behin betiko zerrendak argitaratuko dira, deialdiko plazen modalitatea (orokorra edo desgaitasuna duten pertsonentzat gordea) eta hizkuntza-eskakizuna kontuan hartuta. Zerrenda horietan, hautagai bakoitzaren lehentasun-hurrenkera adieraziko da, lortutako puntuazioaren arabera eta, hala badagokio, lehentasun-klausula eta berdinketa hausteko irizpideak aplikatuz.

Por cada uno de los procesos convocados se procederá a la publicación de las relaciones definitivas de las calificaciones finales de las personas que hayan superado el proceso atendiendo a la modalidad (general o reservada a personas con discapacidad) y perfil lingüístico de las plazas convocadas. En estas relaciones se indicará el orden de prelación de cada persona aspirante atendiendo a la puntuación obtenida y, en su caso, aplicando la cláusula de prioridad y los criterios de desempate.

13.– Lanpostuak aukeratzea.
13.– Elección de puestos.

Deialdi bakoitzean hautagaien behin betiko kalifikazioa egin ondoren, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariko 6.2 oinarriaren araberako ebazpen baten bidez argitaratuko da, eta hamar egun balioduneko epea irekiko da lanpostuak aukeratzeko.

Realizada la calificación definitiva de las personas aspirantes para cada convocatoria, esta será publicada conforme a la Base 6.2 en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del órgano competente y se establecerá un plazo de diez días hábiles para la elección de puestos.

13.1.– Parte-hartzaileak.

13.1.– Participantes.

Lanpostuak aukeratzeko prozesu honetan parte hartzeko dei egingo zaie, hain zuzen ere, epaimahaiak deialdi, modalitate eta hizkuntza-eskakizun bakoitzerako zehazten duen zenbakiaren lehentasun-hurrenkeraren barruan dutenei, zenbaki horrek ziurta dezan hautatuko diren plaza guztiak esleituko direla.

Las personas llamadas a participar en este proceso de elección de puestos serán aquellas cuyo orden de prelación se encuentre dentro del número que determine el tribunal por cada convocatoria, modalidad y perfil lingüístico, para asegurar la adjudicación de todas las plazas objeto de elección de puesto de trabajo.

Prozesu honetan parte hartzeko dei egiten zaien pertsonen izen-zerrendak eskumena duen organoak behin betiko kalifikazioei buruz emango duen ebazpenean jasoko dira.

Las relaciones nominales de las personas llamadas a participar en este proceso se incluirán en la Resolución del órgano competente sobre calificaciones definitivas.

Oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera lanpostua epe barruan eta modu egokian hautatzen ez dutenek galdu egingo dituzte hautaketa-prozesuan parte hartzetik eratorritako eskubideak.

Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo quienes no efectúen su elección de puesto en tiempo y forma conforme a lo previsto en estas bases.

13.2.– Eskainitako lanpostuen zerrenda.

13.2.– Relación de puestos ofertados.

Hautaketa-prozesu bakoitzerako eskainitako lanpostuen zerrendan honako hauek adieraziko dira: lanpostuaren izena, saila edo organismoa, zentro organikoa, destinoko herria, esleitutako ordainsari-maila, hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data eta lanpostuaren betekizun espezifikoak.

En la relación de puestos ofertados para cada proceso selectivo se indicará: la denominación del puesto, el departamento u organismo, el centro orgánico, la localidad de destino, el nivel retributivo asignado, el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad y los requisitos específicos del mismo.

13.3.– Lanpostuak aukeratzeko eskabideak.

13.3.– Solicitudes de elección de puestos.

Lanpostuak bide elektronikoz aukeratzeko, Enplegu Publikoaren Atarian eskuragarri dagoen inprimakia bete beharko da, helbide elektroniko honetan: https://www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/

La elección de puestos por vía electrónica se realizará cumplimentando el formulario disponible en el Portal del Empleado Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-publico/

Lanpostuak aukeratzeko eskabideetan, desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbide-modalitatean parte hartzen duten pertsonek aukera izango dute dagokien lanpostuan edo lanpostuetan egokitzapenak eskatzeko. Eskatutako egokitzapena egokia den eta eskatutako lanpostuek esleituta dituzten zereginekin bateragarria den zehazte aldera, Segurtasun Sailaren Prebentzio Zerbitzuak dei egin ahal izango die hautagaiei.

En las solicitudes de elección de puestos, las personas participantes por la modalidad de acceso para personas con discapacidad podrán solicitar las adaptaciones del puesto o de los puestos correspondientes. A fin de determinar la procedencia de la adaptación solicitada y su compatibilidad con el desempeño de las tareas que tengan asignadas los puestos solicitados, las personas aspirantes podrán ser citadas por el Servicio de Prevención del Departamento de Seguridad.

13.4.– Aukeratutako lanpostuen hurrenkera.

13.4.– Ordenación de los puestos elegidos.

Lanpostuak aukeratzeko prozeduran parte hartzera deitutako pertsonek lanpostu-zerrenda bakarra osatuko dute. Zerrenda horretan, beren lehentasunekin bat etorriz ordenatuko dituzte hizkuntza-eskakizunaren arabera eta, hala badagokio, lanpostuei esleitutako betekizun espezifikoen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Administrazioko zerbitzu laguntzaileetako lan-kontratudun langileen hautaketa-prozesu ezberdinetako lanpostuak eskaini ahal izango dira.

Las personas llamadas a participar en el procedimiento de elección de puestos cumplimentarán una única relación de puestos en la que ordenarán, según sus preferencias, los puestos que expresamente se les oferten en función del perfil lingüístico y, eventualmente, de los requisitos específicos asignados a los puestos, pudiendo ser ofertados puestos pertenecientes a los distintos procesos selectivos del personal laboral de los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

14.– Destinoak esleitzea.
14.– Adjudicación de destinos.

Zerrenda bat egingo da deialdi bakoitzeko, eta, horren barruan, eskainitako plazen hizkuntza-eskakizun bakoitzeko. Zerrenda horretan jasoko dira desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbide-modalitateko parte-hartzaileak, prozesuan lortutako puntuazioaren arabera, handienetik txikienera.

Se elaborará una lista por convocatoria y dentro de ella por cada perfil lingüístico de las plazas ofertadas, en la que se incluirán los participantes por la modalidad de acceso reservado a personas con discapacidad, si hubiera, ordenada de mayor a menor por la puntuación total obtenida en el proceso.

Baldin eta, behin desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako sarbide-modalitateko plazak agortuta, modalitate horretan parte-hartzaile gehiago badaude, dagokion deialdiko sarbide-modalitate orokorreko plaza lortu ahal izango dute, deialdian lortutako puntuazioaren arabera.

Si agotadas las plazas de la modalidad de acceso reservado a las personas con discapacidad hubiera más personas participantes en esta modalidad, podrán obtener plaza de modalidad de acceso general de la convocatoria correspondiente, de acuerdo con la puntuación obtenida en la misma, siempre que las funciones y tareas del puesto de trabajo resulten compatibles con la correspondiente discapacidad.

15.– Hautatutakoen zerrenda.
15.– Relación de personas seleccionadas.

Lanpostuak hautatzeko epea amaitutakoan, hautatutako pertsonen eta esleituko diren lanpostuen behin-behineko zerrenda egingo da, kontuan hartuta eskatutako betekizunak betetzen diren, hautagai bakoitzak zer puntuazio-ordena duen eta zer lehentasun adierazi dituen. Zerrenda hori organo eskudunaren Ebazpenaren bidez argitaratuko da, 6.2 oinarriari jarraituz, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, eta, ebazpen horretan, 10 egun balioduneko erreklamazio-epea ezarriko da.

Finalizado el plazo de elección de puestos se confeccionará la relación provisional de personas seleccionadas y puestos objeto de adjudicación, atendiendo al cumplimiento de los requisitos exigidos, el orden de puntuación de cada persona aspirante y las preferencias manifestadas. Esta relación se publicará conforme a la Base 6.2 en el Boletín Oficial del País Vasco mediante Resolución del órgano competente estableciendo un plazo de reclamaciones, de 10 días hábiles.

Erreklamazioak aurkezteko epea igarota eta horiek ebatzita, Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, hautatutako pertsonen eta esleitu beharreko lanpostuen behin betiko zerrendarekin.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco Resolución con las relaciones definitivas de personas seleccionadas y puestos objetos de adjudicación.

16.– Dokumentazioa aurkeztea.
16.– Presentación de documentación.

Hautatutako pertsonen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, pertsona horiek organo eskudunak eskatzen dizkien dokumentuak aurkeztu beharko dituzte. Prozeduran zehar modu frogagarrian egiaztatu ez den dokumentazioa baino ez da aurkeztu beharko, edo eskatzaileek prozedura osoan bete beharreko baldintza pertsonalei buruzkoa, hala nola desgaikuntzarako, ezintasunerako edo bateraezintasunerako inguruabarrik eza edo desgaitasun-mailaren aitortzearen iraupena, modalitate horretan parte hartu badute.

Una vez hecha pública la relación definitiva de las personas seleccionadas, estas deberán presentar los documentos que les sean requeridos por el órgano competente. Únicamente deberán presentar aquella documentación que no haya sido comprobada fehacientemente a lo largo del procedimiento o que se refiere a condiciones personales de las personas solicitantes que deban mantenerse a lo largo del mismo, tales como, la ausencia de circunstancias de inhabilitación, incapacidad o incompatibilidad o el mantenimiento del reconocimiento del grado de discapacidad para quienes hayan participado por esta modalidad.

16.1.– Dokumentuek bete beharreko baldintzak.

16.1.– Condiciones que deben cumplir los documentos.

Aurkeztu beharreko dokumentuek jatorrizkoak izan behar dute, edo, bestela, lokalizatzailea edo sinadura elektronikoa duten dokumentuak, hau da, dokumentu aldaezinak.

Los documentos que han de aportarse deberán ser originales o documentos que cuenten con localizador o con firma electrónica que los haga inalterables.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako batean aurkeztu beharko da.

La documentación deberá ser presentada en alguno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Eskatutako dokumentu guztiak aurkeztu ezina behar bezala arrazoitzen bada, hautagaiak zuzenbidean onartzen den edozein frogabide erabili ahal izango du deialdiko baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzeko.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos requeridos, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

16.2.– Dokumentazioa aurkezteko lekua eta epea.

16.2.– Lugar y plazo de presentación.

Dokumentuak organo eskudunari aurkeztuko zaizkio, 20 eguneko epean, hautatutako pertsonen behin betiko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Los documentos se presentarán ante el órgano competente en el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de personas seleccionadas.

16.3.– Dokumentuak aurkeztu ez izanaren ondorioak.

16.3.– Efectos de la falta de presentación de documentos.

Ez dute aukerarik izango langile lan-kontratudun finko izateko adierazitako epearen barruan dokumentuak aurkezten ez dituztenek, ezinbesteko kasua gertatu ezean, ezta, aurkeztutako dokumentuen azterketaren arabera, 2. oinarrian eskatutako betekizunen bat betetzen ez dutenek, edo lanpostuaren zereginetan aritzeko eskatzen den gaitasun fisikoa edo psikikoa ez dutenek ere. Kasu horietako bat gertatuz gero, egindako jarduketa guztiak deuseztatuko dira, eta gainera, baliteke eskabidea faltsutzeagatik hautagaiek erantzukizuna izatea.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base 2, o no llegaran a reunir la aptitud física o psíquica exigible para el desempeño de las tareas correspondientes, no podrán acceder a la condición de personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

17.– Langile lan-kontratudun finko gisa kontratatzea.
17.– Contratación como personal laboral fijo.

Dokumentazioa aurkezteko epea amaituta, Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Ebazpen horren bidez, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari bidaliko zaio aurreko oinarrietan ezarritakoa bete duten pertsona hautatuen zerrenda, Euskal Autonomia Erkidegoko Segurtasun Sailaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zerbitzurako lan-kontratuak formalizatzeko.

Finalizado el plazo de presentación de documentación, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la Resolución por la que se eleva a la Viceconsejera de Administración y Servicios la relación de personas seleccionadas que hubieran dado cumplimiento a lo establecido en las bases anteriores, para la formalización de los correspondientes contratos laborales al servicio del Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Aukeratutako pertsonek ebazpen horretan ezarritako egunean sinatu beharko dute lan-kontratua.

Las personas seleccionadas deberán suscribir el contrato de trabajo en el plazo que se establezca en la citada resolución.

Ezarritako egunean, ezinbesteko kasuetan izan ezik, kontratua sinatzen ez duenak galdu egingo ditu Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako lan-kontratudun finko izateko eskubide guztiak, deialditik eratorriak, hain zuzen.

Quienes, en el plazo establecido y salvo casos de fuerza mayor, no suscriban el contrato, perderán todos los derechos para la adquisición de la condición de personal laboral fijo del Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias derivados de la convocatoria.

18.– Epaimahaia.
18.– Tribunal.

18.1.– Osaera.

18.1.– Composición.

Epaimahai orokor bat osatuko da prozesu osoa baloratzeko. Beronek komeni dela uste badu, aukera izango du adituei laguntza eskatzeko, zeinen ardura deialdi espezifiko zehatz batzuen balorazioa izango baita.

Se constituirá un tribunal general para la valoración de todo el proceso y se podrán designar otros tribunales auxiliares a quienes se les encomiende la valoración de determinadas convocatorias específicas.

Epaimahai orokorra arduratuko da prozedura guztietan irizpide komunak eta homogeneoak ezartzeaz. Nolanahi ere, epaimahai ezberdinen arteko koordinaziorako beharrezko neurriak hartuko dira, hartu beharreko irizpideen homogeneotasuna bermatzeko.

El tribunal general será el encargado de establecer los criterios comunes y homogéneos a todos los procedimientos; en todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para la coordinación entre los diferentes tribunales en aras a garantizar la homogeneidad de los criterios a adoptar.

Epaimahaiak kide hauek izango ditu: epaimahaiburua, hiru bokal edo gehiago –betiere, kopuru bakoitia izaki– eta idazkaria eta horien ordezkoak.

El tribunal estará compuesto por presidente o presidenta, un número impar de vocales igual o superior a tres y Secretario o Secretaria, y sus correspondientes suplentes.

Epaimahaia modu orekatuan egongo da osatuta trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonekin, salbu eta behar bezala justifikatzen bada hori ez egitea dela egokia. Ordezkaritza hori orekatutzat hartuko da baldin eta lau kide baino gehiagoko organoetan sexu bakoitzak gutxieneko % 40ko ordezkaritza badu, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Salvo que se justifique debidamente su no pertenencia, la composición del tribunal ha de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando en los órganos de más de cuatro miembros cada sexo está representado al menos al 40 %, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Epaimahaiak, komeni dela uste badu, aukera izango du adituen aholkua eskatzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoaren alorreko aholkularitza eman besterik ez dute egingo, epaimahaiarekin lankidetzan.

El Tribunal podrá disponer, si lo considera conveniente, del asesoramiento de especialistas. Dichas personas, en su colaboración con el tribunal, se limitarán a asesorar en sus especialidades técnicas.

Epaimahai-lana modu indibidualean egingo da beti, eta ezin izango da inoren izenean edo inoren ordezkari gisa aritu.

La pertenencia a los tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

18.2.– Izendapena.

18.2.– Nombramiento.

Organo eskudunaren Agindu bidez izendatuko dira epaimahaikideak. Izendapenak eta onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda aldi berean argitaratuko dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

El nombramiento de las personas que formen parte de los tribunales se realizará por Orden del órgano competente. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, junto con la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

18.3.– Abstenitzea eta errekusatzea.

18.3.– Abstención y recusación.

Epaimahaiko kideek ezin izango dute prozesuan parte hartu Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. Artikuluan ezarritako kasuetan; eta halakoetan, horren berri eman beharko diote organo eskudunari.

Quienes formen parte del tribunal deberán abstenerse de actuar, notificándolo al órgano competente, en aquellas circunstancias previstas en al artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Aurreko kausaren bat gertatzen denean ere, interesdunek noiznahi aukera izango dute epaimahaikideak errekusatzeko, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Asimismo, cuando concurra alguna de las causas anteriores, las personas interesadas podrán, en cualquier momento, recusar a las personas que formen parte del tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del citado texto legal.

18.4.– Jarduteko arauak.

18.4.– Reglas de actuación.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikulutik 18. artikulura bitartean ezarritako arauen arabera jardungo du epaimahaiak.

El tribunal ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Epaimahaikide guztiek izango dituzte hitza eta botoa.

Todas las personas que formen parte del tribunal tendrán voz y voto.

Epaimahaiaren erabakiak botoen gehiengoaren bidez hartuko dira. Epaimahaiburuaren kalitatezko botoaren bitartez ebatziko dira berdinketak.

Los acuerdos del tribunal se adoptarán por mayoría de votos. Los empates se resolverán por el voto de calidad de quien ejerza la presidencia.

Epaimahaiburua (edo haren ordezkoa) bertaratu ez bada, gaixo dagoelako, bere kargua hutsik dagoelako edo bestelako lege-arrazoiren bat dagoelako, antzinatasun handiena duen edo adinez zaharrena den epaimahaikideak hartuko du haren lekua, hurrenkera horretan.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la sustitución del presidente o presidenta y su suplente recaerá en el vocal o la vocal de mayor antigüedad y edad, por este orden.

Idazkariaren edo haren ordezkoaren kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixo badago edo idazkari zein ordezkoari eragiten dien legezko arrazoiren bat badago, epaimahaikideen gehiengoaren erabakiz aukeratzen den epaimahaikideak beteko du haien kargua.

La sustitución del secretario o secretaria y su suplente, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que les afecte, recaerá en el vocal o la vocal elegida por el tribunal por acuerdo mayoritario.

18.5.– Ahalmenak.

18.5.– Facultades.

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, eta bera izango da prozeduraren gardentasun eta objektibotasunaren eta deialdiko oinarriak zorrotz betetzearen erantzulea, 18.1 atalean aurreikusitakoa izan ezik.

Los tribunales actuarán con plena autonomía funcional, siendo responsable de la transparencia y objetividad del procedimiento y del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, a salvo de lo previsto en el apartado 18.1.

Halaber, ordenamendu juridikoarekin bat etorriz, batetik, oinarri hauek eta oinarri espezifikoak aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu; bestetik, deialdia behar bezala garatzeko beharrezko diren erabakiak hartuko ditu; eta, azkenik, oinarrietan aurreikusten ez diren kasuetarako, behar diren irizpideak ezarriko ditu.

Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases y las bases específicas, y tomará los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.

18.6.– Egoitza.

18.6.– Sede.

Erreklamazioak bide elektroikoz aurkeztuko zaizkio epaimahaiari, eta, horretarako, Enplegu Publikoaren Atarian, honako helbide honetan dagoen inprimakia bete beharko da: www.euskadi.eus/enplegu-publikoa/

Las reclamaciones al tribunal se realizarán por vía electrónica cumplimentando el formulario disponible en el Portal del Empleo Público en la dirección electrónica https://www.euskadi.eus/empleo-publico/

Jakinarazpenetarako eta bestelako kontuetarako, epaimahaiak Larrauri Mendotxe Bidea kaleko 18 zenbakian (48950, Erandio) dagoen egoitza nagusian izango du helbidea.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal tendrá su domicilio en las dependencias sitas en la c/ Larrauri Mendotxe Bidea 18, CP :48950, Erandio.

18.7.– Egindako zerbitzuagatik jaso beharreko kalte-ordainak.

18.7.– Indemnizaciones por razón de servicio.

Epaimahaikideek dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte beren zerbitzuagatik, bai eta bertaratzeagatik ere, arlo honetako indarreko araudiarekin bat etorriz.

Quienes formen parte del tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

19.– Betekizunak eta merituak bete izanaren frogaketa.
19.– Comprobación del cumplimiento de requisitos y méritos.

Administrazioak hautaketa-prozesuaren edozein fasetan parte hartzeko betekizunak eta aintzat hartu beharreko merezimenduak betetzen direla egiaztatu ahal izango du.

La Administración podrá comprobar el cumplimiento de los requisitos de participación y de los méritos a considerar en cualquier fase del procedimiento de selección.

20.– Hautaketa-prozesuko datuen babesa eta kudeaketa.
20.– Protección y gestión de los datos del proceso selectivo.

Behar bezala betetzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua, Datu pertsonalen tratamenduaren eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datu Orokorraren Erregelamendua) abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestu eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta datuen babesaren arloan indarrean dagoen gainerako araudia, datu pertsonalak «Hautaketa-prozesuak» izeneko tratamendu-jardueran sartuko dira.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Procesos selectivos».

– Tratamenduaren arduraduna: Giza Baliabideen Saila Segurtasun Saila.

– Responsable del tratamiento: Dirección de Recursos Humanos. Departamento de Seguridad.

– Tratamenduaren helburua eta aurreikusitako erabilerak: Enplegu publikora sartzeko prozesuak kudeatzea eta Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako langileen lanpostuen behin-behineko esleipenak kudeatzea. Segurtasun Saileko eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako aldi baterako lan-eskaintzen lan-poltsak nahiz lan-kontratudun langileen kontratazioa kudeatzea (eraketa, integrazioa eta birbaremazioa).

– Finalidad y usos previstos del tratamiento: gestión de procesos de acceso al empleo público y gestión de adscripciones provisionales de puestos de trabajo del personal laboral del Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias. Gestión de bolsas de trabajo (constitución, integración y rebaremación) de ofertas de trabajo de carácter temporal y de contrataciones de personal laboral temporal del Departamento de Seguridad y Academia Vasca de Policía y Emergencias.

– Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko (6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa; 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legea onartzen duena; 2/2018 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena).

– Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Real Decreto Legislativo 2/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).

– Informazio-hartzaileak:

– Destinatarios de la información:

• Sindikatuak eta langileen batzordeak.

• Sindicatos y áreas de personal.

• Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

• Se publica en el Boletín Oficial del País Vasco.

• Lan-poltsetan dauden langileen datuak Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio publiko batzuei eta sektore publikoko entitateei eman ahal izango zaizkie.

• Los datos del personal integrante de las bolsas de trabajo podrán ser facilitados a otras Administraciones Públicas y entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

– Eskubideak: Datuetarako irispidea izatea, datuak zuzentzea eta ezereztea, eta informazio gehigarrian azalduta dauden beste zenbait eskubide.

– Derechos: a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en la información adicional.

– Informazio gehigarria: Web-orri honetan kontsultatu dezakezu datu-babesari buruzko informazio gehigarri zehatza:

– Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el sitio web:


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común