Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

248. zk., 2022ko abenduaren 29a, osteguna

N.º 248, jueves 29 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
5748
5748

107/2022 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Repsol Fundazioarekin hiri-berroneratze integralari buruzko lan-foro bat sortzeko sinatutako hitzarmena.

RESOLUCIÓN 107/2022, de 13 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio con la Fundación Repsol para la creación de un foro de trabajo sobre la regeneración urbana integral.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar bezalako publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Repsol Fundazioarekin hiri-berroneratze integralari buruzko lan-foro bat sortzeko sinatutako hitzarmena. Hitzarmen hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio con la Fundación Repsol para la creación de un foro de trabajo sobre la regeneración urbana integral.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN ABENDUAREN 13KO 107/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 107/2022, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO.
LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILAREN, ETA EKONOMIAREN GARAPEN, IRAUNKORTASUN ETA INGURUMEN SAILAREN BITARTEZ) ETA REPSOL FUNDAZIOAREN ARTEKOA, HIRI-BERRONERATZE INTEGRALARI BURUZKO LAN-FORO BAT SORTZEKO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO, A TRAVÉS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES, EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y LA FUNDACIÓN REPSOL PARA LA CREACIÓN DE UN FORO DE TRABAJO SOBRE LA REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2022.

BILDUTA:
REUNIDOS:

Alde batetik,

De una parte,

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren bitartez. Sail horiek Ignacio María Arriola López jaunak eta María Aranzazu Tapia Otaegi andreak ordezkatzen dituzte, hurrenez hurren, sailburu eta sailburu gisa.

La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de los Departamentos de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes y de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente representados respectivamente por D. Ignacio María Arriola López y Dña María Aranzazu Tapia Otaegi en calidad de Consejero y Consejera.

Beste alde batetik,

De otra parte,

Repsol Fundazioa, nazionalitate espainiarreko fundazioa, egoitza soziala Madrilen, Méndez Álvaro kalea 44, 28045. Fundazioen Erregistroan inskribatuta dago, 263CUL zenbakiarekin eta G-81251860 identifikazio fiskaleko zenbakiarekin. Antonio Calçada de Sá jaunak ordezkatzen du, adinez nagusia, eta Portugalgo nazionalitatea du. Repsol Fundazioaren izenean eta hura ordezkatuz jarduten du, ahaldun gisa, 2019ko urtarrilaren 17ko erabakiak publiko egiteko eskrituraren arabera. Eskritura hori Jaime Recarte Casanova Madrilgo notarioak egiletsi zuen, 223 protokolo-zenbakiarekin.

Fundación Repsol, fundación de nacionalidad española, con domicilio social en Calle Méndez Álvaro 44, 28045, Madrid, inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 263CUL y número de Identificación Fiscal G-81251860, representada por D. Antonio Calçada de Sá, mayor de edad, de nacionalidad portuguesa, actúa en nombre y representación de la Fundación Repsol en calidad de apoderado, en virtud de la escritura de elevación a público de acuerdos de fecha 17 de enero de 2019, otorgada por el notario de Madrid, D. Jaime Recarte Casanova, con el n.º 223 de su protocolo.

Bi alderdiek («alderdiek» elkarrekin eta alderdiek haietako bakoitzeko), zein ordezkaritzan jarduten duten, elkarri lankidetza-hitzarmen honetatik eratorritako konpromisoak hartzeko gaitasuna aitortuz,

Las dos partes (las «Partes» conjuntamente y la «Parte» por cada una de ellas indistintamente) en la representación en que actúan, reconociéndose mutua y recíproca capacidad para asumir los compromisos derivados de este Convenio de colaboración,

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

I.– Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailari dagozkio, besteak beste, hiri-berroneratzea, lurralde-antolamendua, hirigintza, eraikuntzaren berrikuntza sustatzea, birgaitzea, eraikuntzaren kalitatea, iraunkortasuna eta irisgarritasunaren sustapena (11/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena).

I.– Que competen al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, entre otras, la regeneración urbana, la ordenación del territorio, el urbanismo, así como el fomento de la innovación en la edificación, la rehabilitación, la calidad de la construcción, la sostenibilidad y la promoción de la accesibilidad (Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento).

II.– Bere aldetik, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak bere eskumenen artean ditu ingurumen-politika, klima-aldaketaren aurkako borroka, trantsizio energetikoa, berrikuntza, teknologia eta ekonomia zirkularra (68/2021 Dekretua, otsailaren 23koa, Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena).

II.– Que, por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco tiene entre sus competencias la política medioambiental, la lucha contra el cambio climático, la transición energética, la innovación, la tecnología y la economía circular (Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento).

III.– Repsol Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta bere ondarea modu iraunkorrean eragiten zaio bere Estatutuen 5. artikuluan zehaztutako interes orokorreko helburuak gauzatzeari, eta bere jarduerak garatzen dituen sozietateen hobekuntza iraunkorrarekiko konpromisoaren erakusle dira, besteak beste, ingurumenarenean, garapen jasangarritik eta gizarte-erantzukizunetik abiatuta balio-sorrera arakatuz, eta gizarte-eremuan babesgabeen bizi-baldintzak hobetzen lagunduz.

III.– Que Fundación Repsol es una entidad sin ánimo de lucro cuyo patrimonio se afecta de modo duradero a la realización de los fines de interés general especificados en el artículo 5.º de sus Estatutos y que son muestra de su compromiso con la mejora sostenida de las sociedades en las que desarrolla sus actividades, entre otros ámbitos, en el medioambiental explorando la generación de valor a partir del desarrollo sostenible y la responsabilidad social y en el ámbito social contribuyendo a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos sociales más desprotegidos.

IV.– Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, eta, zehazki, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzak, lehentasunezko helburu gisa du, lan-agendaren barruan, Hiri Berroneratze Integrala, nagusiki, auzo kalteberetara bideratua, hau da, estrategiarik egokiena eta politika publikoekin bat datorrena, Euskadi Basque Country 2030 Agendarekin, Espainiako eta Europako 2030 Agendarekin, Euskadiko Bultzatu 2050 Agenda Urbanoarekin, eta Garapen Jasangarriko Helburuekin, beraien edukien zati garrantzitsu bat Auzo Kalteberetako Hiri Berroneratzearen ekimen integral eta zeharkako honetan islatuta ikusten dutenak.

IV.– Que, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y concretamente, la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana, tiene dentro de su agenda de trabajo como objetivo prioritario la Regeneración Urbana Integral, orientada con carácter principal a los barrios vulnerables, entendiéndolo como la estrategia más acertada y alineada con las políticas públicas, con la Agenda Euskadi Basque Country 2030, la Agenda 2030 española y europea, la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ven reflejados parte importante de sus contenidos en esta iniciativa integral y trasversal de la Regeneración Urbana en Barrios Vulnerables.

Ildo horretan, Sail hau lankidetza publiko-pribatuko proiektu estrategiko bat gidatzen ari da. Proiektu horren helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-berroneratzea eta etxebizitza-parkearen birgaitzea bultzatzea eta sustatzea, etxebizitza-parke jasangarri baterantz aurrera egiteko neurri baliozkotuak ezarriz, eta Administrazio honen politika eta lehentasun publikoekin bat datorren inpaktu sozial, ekonomiko eta ingurumeneko potentziala nabarmenduz.

En esta línea, este Departamento está liderando un proyecto estratégico de colaboración público-privada cuyo objetivo central es impulsar y promocionar la regeneración urbana y la rehabilitación del parque de viviendas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de la implementación de medidas validadas para avanzar hacia un parque de viviendas sostenible, destacando el potencial impacto tanto social, como económico y medioambiental, alineado con las políticas y prioridades públicas de esta Administración.

Europako Batzordearen Horizon 2020 programatik datorren Europako finantziazioa izanik, HIROSS4all proiektuaren barruan (home integrated renovation one, stop-shop for vulnerable districts) Opengela Programa garatu da (Opengela Proiektua edo «proiektua»), eta horri esker, proiektuan esku hartzeko eremu gisa sartutako bi auzoetan etxebizitzak birgaitzeko tokiko bulegoen proba pilotu bat jarri ahal izan da abian, Eibarko Txontan, eta Bilboko Otxarkoagan. Opengela Programan diseinatutako irizpideei eta esku hartzeko ereduari jarraituz, beste jarduera pilotu batzuk garatzen ari dira beste eremu batzuetan: Aramotzen (Durango) eta Basaundi Bailaran (Lasarte). 2022an Ezkerraldea-Meatzaldea eta Oarsoaldeko beste udalerri batzuetan esku-hartzeak hasiko dira.

Contando con financiación europea proveniente del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, dentro del proyecto HIROSS4all (home integrated renovation one, stop-shop for vulnerable districts), se ha desarrollado el Programa Opengela (el «Proyecto Opengela» o el «Proyecto», indistintamente) que ha permitido poner en marcha una prueba piloto de oficinas locales para la rehabilitación de viviendas en los dos barrios incluidos como ámbitos de intervención en el proyecto: Otxarkoaga (Bilbao) y Txonta (Eibar). Siguiendo los criterios y el modelo de intervención diseñado en el Programa Opengela, se están desarrollando otras actuaciones piloto en otros ámbitos: Aramotz (Durango) y Basaundi Bailara (Lasarte), iniciándose en el año 2022 las intervenciones en otros municipios de Ezkerraldea – Meatzaldea y Oarsoaldea.

Ikuspegi honekin, programak hiri-berroneratzearen sektorea eraldatzen lagundu nahi du, eta sektore horrek ekonomiaren aldetik sendoa, ingurumenaren aldetik jasangarria eta sozialki bidezkoa den susperraldi baterako trakzio-elementu gisa jardun dezan, foku bereziekin tokiko enplegu iraunkorra sortzean, prestakuntza indartzean, auzoen suspertze ekonomiko eta sozialean eta hauen trantsizio digitalean, deskarbonizazioan eta energia- eta ingurumen-eraldaketan.

Con este enfoque, el Programa quiere contribuir a la transformación del sector de la regeneración urbana, y que este opere como elemento tractor para una recuperación económicamente robusta, medioambientalmente sostenible y socialmente justa, con focos especiales en la creación de empleo local y duradero, en el refuerzo de la formación, en la reactivación económica y social de los barrios y en su transición digital, descarbonización y transformación energética y ambiental.

Helburu horiek betetzeko, ezinbestekotzat jotzen da Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailarekin batera gobernatzea; izan ere, haren eskumenen artean daude, besteak beste, trantsizio energetikoa, berrikuntza, ekonomia zirkularra eta ingurumen-politikak, eta zuzenean eragiten die hiria berroneratzeko estrategia horren edukiei.

Para el cumplimiento de estos objetivos se considera imprescindible la co-gobernanza con el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dado que entre sus competencias están la transición energética, la innovación, la economía circular y las políticas medioambientales entre otras, incidiendo directamente en los contenidos de esta estrategia de regeneración urbana.

Administrazioak proiektu hori bultzatzea erabat bat dator 2030/Euskadi Basque Country Estrategian definitutako helburuekin. Estrategia horren helburua da, trantsizio energetikoa bultzatzeaz gain, Garapen Jasangarriko Helburuen hainbat helburu zehatz ere bultzatzea, Estrategia horrek Administrazio Publiko honen ekintzetara eramateko konpromisoa hartzen baitu. Era berean, ezin hobeto dator bat Euskadiko Hiri Agendatik (Bultzatu 2050) datozen jarraibideekin. Bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-errealitateak epe ertain eta luzean izango dituen erronka nagusiak zehazten dira.

El impulso desde la Administración a este Proyecto se encuentra íntegramente alineado con los objetivos definidos en la Estrategia «Euskadi Basque Country 2030», que tiene como finalidades impulsar no solo la transición energética, sino también una gran variedad de metas concretas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que dicha Estrategia se compromete a trasladar a las acciones de esta Administración Pública. Concuerda también a la perfección con las directrices que emanan de la «Agenda Urbana de Euskadi – Bultzatu 2050», en la que se detallan los grandes retos a los que la realidad urbana de la Comunidad Autónoma de Euskadi se verá expuesta en el medio y largo plazo.

V.– Repsol Fundazioak, sustatzen dituen interes orokorreko helburuen barruan, hirietako bizi-kalitatea hobetzen lagundu nahi du, hiri-berroneratzearen bidez, gaiari buruzko ezagutzak eta know-how-a emanez, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan hiri-berroneratze integraleko proiektuak sustatzeko eta bultzatzeko.

V.– Que la Fundación Repsol, dentro de los fines de interés general que promueve, está interesada en contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades a través de la regeneración urbana, aportando sus conocimientos y know-how en la materia para promover e impulsar proyectos de Regeneración Urbana Integral en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Interes horren ondorioz, Repsol Fundazioak, Repsol filialaren bitartez (Impacto Social), partaidetza minoritarioa hartu zuen Global New Finance, S.L. konpainian, 2019ko abenduan. Europako eremuan eraikinen birgaitzea bultzatzea eta herritar guztientzat irisgarri bihurtzea helburu duen kapital-sozietatea da (GNE Finance), bere jarduketen gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-inpaktua maximizatuz.

Que fruto de este interés, Fundación Repsol, a través de su filial Repsol Impacto Social, tomó en diciembre de 2019 una participación minoritaria en la compañía Global New Finance, S.L. («GNE Finance»), sociedad de capital cuyo objetivo es impulsar la rehabilitación de edificios en el ámbito europeo y hacerla accesible a todos los ciudadanos, maximizando el impacto social, ambiental y económico de sus actuaciones.

Era berean, Repsol Fundazioak katedra garrantzitsuak sustatzen ditu, hala nola Trantsizio Energetikoko Katedra, besteak beste Bartzelonako Unibertsitatearekin eta Nafarroako Unibertsitatearekin (Donostiako campusean), edo Trantsizio Energetikoko Gela, Euskal Herriko Unibertsitateko Garapen Zientifiko eta Sozialerako eta Transferentziarako Errektoreordetzarekin batera; hitzaldi-zikloak eta hainbat ekitaldi antolatzen ditu birgaitzeari bultzada emateko, trantsizio energetikoaren eta ekonomiaren susperraldiaren motor gisa.

Asimismo, Fundación Repsol promociona cátedras de relevancia, como la Cátedra de Transición Energética con, entre otras, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Navarra (en su campus de San Sebastián) o el Aula de Transición Energética, junto al Vicerrectorado de Desarrollo Científico-Social y Transferencia de la Universidad del País Vasco; organiza ciclos de conferencias y diversos eventos dedicados al impulso de la rehabilitación como motor de la transición energética y la recuperación económica.

Era berean, aliantzak egiten ditu arlo horretan hainbat erakunderekin, eta nabarmentzekoak dira Santa María la Real Fundazioa, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatu eta independentea, hiru ardatzetan oinarritutako proiektuak eta ekimenak abian jarriz gizartea hobetzeko lan egiten duena: pertsonak, ondarea eta paisaia, pertsona kalteberen enplegagarritasuna sustatzeko aliantza.

Desarrolla igualmente alianzas en este ámbito con diferentes entidades, destacando la Fundación Santa María la Real, entidad sin ánimo de lucro, privada e independiente que trabaja para mejorar la sociedad mediante la puesta en marcha de proyectos e iniciativas basadas en tres ejes: personas, patrimonio y paisaje, alianza destinada a promocionar la empleabilidad de personas vulnerables.

VI.– Urriaren 6an argitaratu zen BOEn urriaren 5eko 853/2021 Errege Dekretua, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko etxebizitzak eta etxebizitza sozialak birgaitzeko laguntza-programak arautzen dituena (853/2021 Errege Dekretua).

VI.– Que, el pasado 6 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el «RD 853/2021»).

853/2021 Errege Dekretu honen bidez, etxebizitzak birgaitzeko eta etxebizitza sozialak eraikitzeko zenbait laguntza-programa arautzen dira, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparru orokorraren barruan, eta, bereziki, C02.I01 «bizitegi-inguruneetan suspertze ekonomiko eta sozialerako birgaitze-programa» eta C02.I02 «energia-aldetik eraginkorrak diren eraikinetan alokairu sozialeko etxebizitzak eraikitzeko programa» inbertsioei dagokienez, «Espainiako Hiri Agendaren inplementazioa: hiria birgaitzeko eta berroneratzeko plana» izeneko 2. osagaiaren barruan daude biak.

Mediante este RD 853/2021 se regulan determinados programas de ayuda en los ámbitos de la rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, específicamente, en relación con las inversiones C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales» y C02.I02 «Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes», incluidas ambas dentro del componente 2 «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana».

853/2021 Errege Dekretu honetatik datozen laguntzak aukera paregabea dira gure lurralde osoan eraikinen birgaitzea eta hiri-berroneratzea modu integralean bultzatzeko.

Las ayudas que emanan de este RD 853/2021 significan una oportunidad única para el impulso de la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana con carácter integral en todo nuestro territorio.

VII.– Azalpen-aurrekariek agerian uzten dute Alderdien arteko lotura-puntua, bakoitza bere ekarpenek eta aldez aurreko esperientziek bermatua; izan ere, bi alderdien arteko lankidetza eta bitartekoak bateratzea eragiten dute, tresna horren bidez, lankidetza-, analisi-, gogoeta- eta proposamen-espazio bat sortzeko, eta, horren bidez, ikuspegi, sentsibilitate eta erantzukizun guztiei babesa emateko, Berroneratze-politika integral horiek modu sozializatuagoan ezartzearen ondorioz atera daitezkeenak, eta honekin, Opengela Programa eta lortu nahi diren helburuak betetzeari eustea.

VII.– Los antecedentes previos expositivos evidencian el punto de conexión entre las Partes, garantizado por sus respectivas contribuciones y experiencias previas que motivan la colaboración entre ambas Partes y la puesta en común de medios, a través de este instrumento, para crear un espacio colaborativo, analítico, reflexivo y propositivo que dé cobijo a todas las visiones, sensibilidades y responsabilidades que se puedan derivar de la implementación de manera más socializada de estas políticas de Regeneración Urbana Integral, y con ello, avanzar en el cumplimiento de los objetivos perseguidos y del Programa Opengela.

VIII.– Azaldutakoaren arabera, alderdiek Hiri Berroneratze Integralari buruzko Lan Foro bat sortzeko interesa partekatzen dute, Euskadiko hiri-berroneratzea modu eraginkorrean eta iraunkorrean hedatzen lagunduko duena, hiri-berroneratzearen arloan iragandako jarduketen emaitzak ebaluatu eta aztertzeko eta eremu horretan jarduteko estrategiak proposatzeko betebeharrarekin, gai hori garatzeko adostutako ibilbide-orria ezartzen duten eragileen parte-hartzearekin, lankidetzarekin eta inplikazioarekin.

VIII.– Que, según lo expuesto, las Partes comparten el interés por crear un Foro de Trabajo sobre la Regeneración Urbana Integral que contribuya a lograr extender la regeneración urbana en Euskadi de forma eficaz y sostenida en el tiempo, con los cometidos de evaluar y analizar los resultados de las actuaciones pasadas en materia de regeneración urbana y proponer estrategias de actuación en este ámbito con la participación, colaboración e implicación de distintos agentes que establezcan la hoja de ruta consensuada para el desarrollo de esta materia.

IX.– Azaldutako guztiagatik, aldeek lankidetza-hitzarmen hau («Hitzarmena»), sinatu nahi dute, honako baldintza hauen arabera:

IX.– Las Partes en virtud de todo lo expuesto, están interesadas en suscribir el presente convenio de colaboración (el «Convenio»), conforme a los términos y condiciones establecidos en las siguientes:

AKORDIOAK
ESTIPULACIONES

1.– Hitzarmenaren xedea.

1.– Objeto del convenio.

Hitzarmen honen xedea da aldeen arteko lankidetzaren oinarrizko zehaztapen eta baldintzak arautzea, aurreko azalpenetan deskribatutako helburuak lortzen laguntzeko, Hiri Berroneratze Integralari buruzko Lan Foroa sortuz («Foroa»).

El presente Convenio tiene por objeto regular los términos y condiciones básicos de la colaboración entre las Partes con el fin de contribuir a los objetivos descritos en los expositivos previos mediante la creación de un Foro de Trabajo sobre la Regeneración Urbana Integral (el «Foro»).

Hitzarmen honen bidez, sektore anitzeko, maila anitzeko eta lankidetza publiko-pribatuko lantalde gisa eratzen da Foroa, kontsultarako, diagnostikorako, hausnarketarako, eztabaidarako eta proposamenak egiteko gune egituratu gisa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak hiri-berroneratze integralaren arloan abian jarritako proiektuak aztertzeko, jarraitzeko eta baloratzeko, besteak beste, Opengela proiektua, bai eta jardunbide egokiak sustatzeko eta trukatzeko ere, eta ekitaldiei buruzko informazioa eta Foroaren emaitzak hedatzeko baita ere.

El Foro se constituye por el presente Convenio como un grupo de trabajo multisectorial, multinivel y de colaboración público-privada, como un espacio estructurado de consulta, diagnóstico, reflexión, debate y propositivo, para analizar, seguir y valorar los proyectos que en materia de Regeneración Urbana Integral tenga puestos en marcha el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, entre los que se encuentra el Proyecto Opengela, así como para promover e intercambiar buenas prácticas, difundir informaciones sobre las actividades y resultados del Foro.

2.– Foroaren zereginak.

2.– Funciones del Foro.

1.– Lehenengo estipulazioan jasotako helburu orokorra lortu ahal izateko, Foroak honako eginkizun hauek beteko ditu:

1.– Para poder llevar a buen fin el objetivo general recogido en la estipulación 1, el Foro desarrollará las siguientes funciones:

i) Sektore anitzeko, maila anitzeko eta zeharkako ikuspegitik, eta parte-hartzaile bakoitzak Hiri Berroneratze Integralean izan dezakeen esperientzian oinarrituta, esparru horretan garatzen diren politika publikoak hobetzeko kontuan hartu beharreko beharrak, gabeziak eta aukerak zehaztea.

i) Determinar, desde una perspectiva multisectorial, multinivel y trasversal, y basándose en la experiencia que cada participante pueda tener en la Regeneración Urbana Integral, las necesidades, carencias y las oportunidades a tener en cuenta para mejorar las políticas públicas que se desarrollan en este ámbito.

ii) Jarraipena egitea, estrategikoki eta analitikoki hausnartzea Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak abian jarritako ekimenetan antzemandako arazoak identifikatzeko, eta lortu nahi diren helburuekin bat datorren Hiri Berroneratze Integralean aurrera egiteko erronkak eta irtenbideak proposatzea.

ii) Hacer seguimiento, reflexionar estratégica y analíticamente para identificar los problemas detectados en las iniciativas ya puestas en marcha desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte y proponer los retos y las soluciones para avanzar en una Regeneración Urbana Integral alineada con los objetivos perseguidos.

iii) Lankidetza sustatzea, bai Foroaren barruan bertan, bai erakunde adituekin eta ikerketaren arloko beste erakunde batzuekin batera, Hiri Berroneratze Integralaren errealitate berriari buruzko azterlana bultzatzeko, 2030 Agendaren eta Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agendaren testuinguruan.

iii) Promover la colaboración, bien en el seno del propio Foro, bien de manera complementaria con entidades expertas y otras instituciones en el ámbito de la investigación que impulsen el estudio sobre la nueva realidad de la Regeneración Urbana Integral, en el contexto de la Agenda 2030 y la Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050.

iv) Erakundeak eta gizartea hiri-berroneratze integralaren arloan komunikatzen eta iritziak eta informazioa trukatzen laguntzea.

iv) Facilitar la comunicación y el intercambio de opiniones e información entre las instituciones y la sociedad en materia de Regeneración Urbana Integral.

v) Hiri Berroneratze Integralaren eremuan jarduerak garatzen dituzten beste foro eta lan-gune batzuekin koordinatzea eta, hala badagokio, horiekin lankidetzan aritzea.

v) Coordinarse y, en su caso, colaborar con otros foros y espacios de trabajo que desarrollen actividades en el ámbito de la Regeneración Urbana Integral.

2.– Urtero, Foroak kudeaketa-txosten bat egingo du, hurrengo ekitaldian garatu beharreko helburu eta atazekin, eta aurreko ekitaldiko helburuen betetze-mailari buruzko balorazio-txosten bat, hitzarmen hau sinatu duten alderdiei helaraziko diena. Alderdi horiek baliozkotuko dute Foroak egindako lanen egokitasuna, lortu nahi diren helburuetan oinarrituta.

2.– Anualmente el Foro emitirá un informe de gestión con los objetivos y tareas a desarrollar el siguiente ejercicio y un informe de valoración del cumplimiento de los objetivos del ejercicio anterior que se elevará a las Partes firmantes de este Convenio que validarán la idoneidad de los trabajos desarrollados por el Foro en base a los objetivos perseguidos.

Horretarako, alderdi sinatzaileek Jarraipen Batzordea eratuko dute, eta lehendakariak deitu beharko du, gutxienez urtean behin, lehenengo hiruhilekoaren barruan. Lehendakariak foroaren deialdi bera egingo du.

Para ello, las Partes Firmantes se constituirán en Comisión de Seguimiento debiendo ser convocada por su Presidente/a, que será el mismo que el del Foro, por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre.

3.– Foroaren osaera.

3.– Composición del Foro.

Foro honen helburu egituratzailea alderdien topagune bat ezartzea da, baita beren eskumen, erantzukizun, jarduera-arlo edo interesetatik Hiri Berroneratze Integraleko politika publikoekin lankidetzan aritzen diren edo jardun nahi duten eragile guztiena ere, eta, beraz, Foroaren osaerak irekita utzi beharko du bertan integratzeko interesa adierazten duten instituzio, elkarte, entitate, eragile edo erakundeen partaidetza-oinarri zabal bat sortzeko aukera.

El objetivo vertebrador de este Foro es establecer un punto de encuentro de las Partes, así como de todos aquellos agentes que desde su competencia, responsabilidad, área de actividad o interés, colaboren o quieran colaborar con las políticas públicas de Regeneración Urbana Integral y, por tanto, su composición deberá dejar abierta la posibilidad de crear una amplia base participativa de instituciones, asociaciones, entidades, agentes u organismos que manifiesten su interés por integrarse en el mismo.

Hitzarmen hau sinatu duten alderdien konpromisoa da, bakoitzak bere kudeaketa-, jarduera- edo eragin-eremuan, Foroa osa dezaketen erakunde, elkarte, entitate, eragile edo organismoak foro horretara erakartzeko lan egitea.

Es compromiso de las Partes firmantes del presente Convenio trabajar para, en sus respectivos ámbitos de gestión, actividad o influencia, atraer a este Foro a instituciones, asociaciones, entidades, agentes u organismos susceptibles de formar parte del mismo.

Bi alderdi sinatzaileekin batera, Hiri Berroneratze Integraleko Foroan parte hartu ahal izango dute honako erakunde hauek:

Junto con las dos Partes firmantes y a título meramente enunciativo y no excluyente ni restrictivo, podrán formar parte del Foro de Regeneración Urbana Integral las siguientes entidades:

– Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuk edo mendeko erakundeak.

– Otros Departamentos del Gobierno Vasco u Organismos dependientes.

– Foru-aldundiak.

– Diputaciones Forales.

– EUDEL.

– EUDEL.

– Abian diren Hiri Berroneratze Integraleko proiektuen parte diren udal zehatzak, laster hasiko direnak edo planteatutako izaera integraleko esku-hartzeak bultzatu nahi dituztenak.

– Ayuntamientos concretos que formen parte de los proyectos de Regeneración Urbana Integral ya en marcha, en próximo inicio o que quieran impulsar intervenciones con el carácter integral planteado.

– Unibertsitatea, azterlanetarako eta ikerketarako zentro edo erakunde espezifikoak.

– Universidad, centros o entidades de estudios e investigación específicos.

– Hitzarmen honen xedean parte hartzen duten elkarteak, klusterrak eta irabazi-asmorik gabeko bestelako erakundeak.

– Asociaciones, Clusters y otras entidades sin ánimo de lucro que participen del objeto del presente Convenio.

– Gizarte-eragileak.

– Agentes sociales.

Foroan parte hartu ahal izateko, nahikoa da erakunde interesdunak idazki bat aurkeztea Lehendakaritzari, foroan parte hartzeko borondatea adierazteko eta foroan sartzeko eskatzeko. Eskaera hori Foroko gainerako kideei helaraziko zaie, eta hurrengo deialdian gai-zerrendari gehituko zaio sartzeko proposamena, onar dezaten.

Para poder formar parte del Foro basta con que la entidad interesada presente escrito dirigido a la Presidencia declarando su voluntad de formar parte del mismo y solicitando formalmente su incorporación. Dicha solicitud se dará traslado al resto de miembros del Foro y en la siguiente convocatoria del mismo se incorporará al orden del día a su propuesta de incorporación para su aprobación.

4.– Foroaren lehendakaritza.

4.– Presidencia del Foro.

1.– Foroaren lehendakari izango dira, sei hilabetez eta txandaka, hitzarmen hau sinatu duten bi sailetako eta Repsol fundazioko ordezkariak. Eratu ondorengo lehenengo aldian, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko ordezkariak jardungo du.

1.– Ejercerán la Presidencia del Foro por periodos de seis meses y de manera rotativa, los representantes de los dos Departamentos y de la Fundación Repsol firmantes del presente Convenio, correspondiendo su ejercicio en el primer periodo, tras su constitución, al representante del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

2.– Lehendakariari dagokio:

2.– Corresponde a la Presidencia:

a) Foroaren ordezkaritza instituzionala.

a) La representación institucional del Foro.

b) Foroaren osoko bilkuraren ohiko edo ezohiko deialdia egitea eta gai-zerrenda finkatzea.

b) Acordar la convocatoria ordinaria o extraordinaria de las sesiones del pleno del Foro y la fijación del orden del día.

c) Foroaren osoko bilkuretako buru izatea, eztabaidak zuzentzea eta, oro har, bilkurak behar bezala garatzeko behar diren ahalmenak erabiltzea.

c) Presidir las sesiones del pleno del Foro, dirigir las deliberaciones y, en general, ejercitar las facultades precisas para el adecuado desarrollo de las sesiones.

d) Bozketetan gertatzen diren berdinketak bere kalitatezko botoarekin zuzentzea.

d) Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones que pudieren tener lugar con su voto de calidad.

e) Forokoak ez diren beste pertsona batzuk bilkuretara joateko baimena ematea, aztertu beharreko gaien izaera dela-eta komenigarritzat jotzen badu, betiere kideei ahalik eta informazio onena emateko, eta gerta daitezkeen bozketetan parte hartu gabe.

e) Autorizar la asistencia de otras personas no pertenecientes al Foro a sus sesiones si lo juzga conveniente por la naturaleza de los asuntos a tratar, siempre con la finalidad de procurar la mejor información de los miembros y sin que puedan estar presentes en las votaciones que tengan lugar.

f) Foroaren osoko bilkurak hartutako erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados por el pleno del Foro.

g) Foroaren osoko bilkuraren prestakuntza bultzatzea eta dagokion deialdian sartzea 2.2 klausulan aipatutako urteko txostenak onartzea.

g) Impulsar la elaboración e incluir en la convocatoria correspondiente del pleno del Foro la aprobación de los informes anuales referidos en la estipulación 2.2.

h) Kide anitzeko organo bateko lehendakariak berezko dituen beste eginkizun guztiak betetzea.

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia de un órgano colegiado.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokion Hitzarmen honetako alderdiak izendatzen duena izango da Foroaren idazkaria.

3.– Desempeñará la secretaría del Foro quien sea designado para tal función por la Parte de este Convenio correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma.

4.– Alderdiek Foroko lehendakariordea aukeratu ahal izango dute Hitzarmen hau sinatzean dituzten ordezkarien artetik, lehendakaria ez dagoenean edo gaixorik dagoenean haren ordez aritzeko. Ordezkapenak ez ditu aldatzen Lehendakaritzari esleitutako eginkizunak, eta ez da argitaratu beharrik. Hala ere, ordezkotza bidez ematen diren egintzetan berariaz jasoko da inguruabar hori.

4.– Las Partes podrán elegir de entre sus representantes en la firma de este Convenio a quien ejerza la Vicepresidencia del Foro a los efectos exclusivos de suplencia de la Presidencia en caso de ausencia o enfermedad. La suplencia no altera las funciones atribuidas a la Presidencia y su validez no requiere publicación, si bien en los actos que se dicten mediante suplencia se hará constar expresamente tal circunstancia.

5.– Antolaketa.

5.– Organización.

1.– Foroak erabaki ahal izango du osaera murritzagoko mahai edo batzorde teknikoak eratzea, kanpoko aholkularitza teknikoarekin, hala behar izanez gero, beren espezifikotasun edo konplexutasunagatik hala gomendatzen duten gaiak lantzeko, foroaren lana erraztuko duten txostenak, azterlanak edo beharrezko dokumentazioa prestatuz.

1.– El Foro podrá decidir la constitución de mesas o comisiones técnicas de composición más reducida, con asesoramiento técnico externo si así se requiere, para trabajar materias que así lo recomienden por su especificidad o complejidad, preparando informes, estudios o documentación necesaria que facilite el trabajo del Foro.

2.– Foroak batzorde teknikoak sortzea erabaki ahal izango du, lantzen ari den gai batek hala gomendatzen duten ezaugarri bereziak dituenean. Batzordeek osatu diren gaia prestatzeko, informazioa biltzeko eta, hala badagokio, azterketa teknikoa egiteko eginkizuna izango dute, baina erabakiak edo erabakiak Foroaren osoko bilkurak hartuko ditu beti.

2.– El Foro podrá decidir la creación de comisiones técnicas cuando una materia sobre la que esté trabajando presente características singulares que así lo recomienden. Las comisiones tendrán función preparatoria, de recogida de información y, en su caso, de estudio técnico del asunto para el que se hubieren constituido, pero las decisiones o acuerdos serán siempre adoptados por el pleno del Foro.

3.– Mahaiak eta batzorde teknikoak sortzeko eta kentzeko erabakiak, bai eta esleitzen zaizkien eginkizunak ere, Foroaren osoko bilkuraren gehiengoz hartuko dira, eta hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek ados egon beharko dute beti.

3.– Las decisiones de creación y supresión de mesas y comisiones técnicas, así como las funciones que se les atribuyan se adoptarán por mayoría del pleno del Foro, debiendo estar conformes en todo caso las Partes que suscriben este Convenio.

6.– Batzarraldien burutzea eta foruan hitzarmenen hartzea.

6.– Celebración de las sesiones y adopción de acuerdos en el Foro.

1.– Foroaren osoko bilkura, gutxienez eta modu arruntean, sei hilean behin bilduko da. Hitzarmen hau sinatzen duten alderdietako batek eskatuta ere egin ahal izango du, eta kideen % 25ek lehendakaritzari hala eskatzen diotenean. Foroaren osoko bilkura egitea ere baliozkoa izango da, nahiz eta deialdirik egin ez, kide guztiak bertan egon eta aho batez hala erabakitzen badute. Arau bera aplikatuko da gai-zerrendan sartu ez den gai bat aztertzeko eta, hala badagokio, adosteko.

1.– De forma ordinaria y mínima el pleno del Foro se reunirá al menos una vez cada seis meses. Podrá hacerlo también a petición de una de las Partes firmantes del presente Convenio y cuando lo solicite a la Presidencia el 25 % de sus miembros. Será también válida la celebración de una sesión del pleno del Foro aun sin convocatoria, cuando hallándose presentes todos sus miembros así lo acordaran por unanimidad. La misma regla se aplicará para tratar y, en su caso, acordar un tema no incluido en el orden del día.

2.– Foroaren osoko bilkura balio osoz eratuta geratuko da gutxienez kideen erdiak bertan daudenean, baldin eta horien artean lehendakaria eta idazkaria badaude.

2.– El pleno del Foro quedará válidamente constituido cuando estén presentes al menos la mitad de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre la Presidencia y asista la secretaría.

3.– Lehendakariari eta idazkariari esleitutako eginkizunen arabera, Foroa eratu, deitu, bilkurak egin, erabakiak hartu eta aktak bidali ahal izango dira, aurrez aurre zein urrutitik, eta urrutitik parte hartzeko aukera ematen duten baliabide telematikoak bermatu beharko dira.

3.– Conforme a las funciones atribuidas a la Presidencia y a la secretaria, el Foro podrá constituirse, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, debiendo garantizar los medios telemáticos que permitan esa participación a distancia.

4.– Foroaren beraren funtsa da bere lana inolako bozketaren menpe jartzea, baina bozketaren egokitasuna kontuan hartuz gero, Foroak berak ezarri ahal izango du bere eraketan eta bere funtzionamendu-araudi zehatzaz hornitzerakoan. Nolanahi ere, erabakiak bertaratutako kideen gehiengo soilez hartuko dira.

4.– En la esencia del propio Foro está el que su trabajo no deba ser sometido a ningún tipo de votación, pero en caso de que se considere la idoneidad de hacerlo, el propio Foro en su constitución y a la hora de dotarse de su normativa concreta de funcionamiento podrá establecerlo. En todo caso, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes.

5.– Foroaren osoko bilkuraren eztabaidak isilpekoak izango dira, bestelako erabakirekin ezean.

5.– Las deliberaciones del pleno del Foro tendrán carácter reservado, salvo acuerdo en contrario.

6.– Bilkura bakoitzaren akta egingo da, eta, bertan, bertaratutako kideak adieraziko dira, bai eta bilera non eta noiz egin den, puntu bakoitzean izandako egoeraren laburpena, izandako bozketen forma eta emaitzak eta hartutako erabakien edukia ere. Aktak Idazkaritzak sinatuko ditu, lehendakariaren oniritziarekin, eta bilkuran bertan edo hurrengoan onartuko dira.

6.– De cada sesión se levantará acta que contendrá la indicación de los miembros asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, un resumen de la deliberación que haya tenido lugar en cada punto, la forma y resultados de las votaciones que se hubieren producido y el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán firmadas por la Secretaría con el visto bueno de la Presidencia y se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

7.– Hitzarmen honetan aurreikusi ez den orori dagokionez, Sektore Publikoaren Erregimen Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean indarraldi eta iraungitze erregimenari buruz xedatutakoa aplikatuko da.

7.– En lo no previsto en este Convenio se aplicará lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público respecto al régimen de vigencia y extinción.

Hitzarmen hau sinatzen denetik lau urteko epean jarriko da indarrean, eta beste lau urtez luzatu ahal izango da, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen arabera. Luzapena itundutako hasierako epea amaitu aurretik sinatu beharko da.

El presente Convenio entrará en vigor con su firma, con una duración de cuatro años desde la fecha de la firma, prorrogable de mutuo acuerdo por otros cuatro años adicionales, de conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La prórroga deberá suscribirse con anterioridad al vencimiento del plazo inicial pactado.

Hitzarmen honen indarraldia Foroaren indarraldiari lotuta egongo da, eta hitzarmena amaitzeko arrazoi nagusiak honako hauek izango dira:

La vigencia del presente Convenio estará vinculada a la propia vigencia del Foro, siendo las principales causas de extinción las siguientes:

i) Edozein klausula ez betetzea.

i) El incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.

ii) Indarraldia betetzea.

ii) El cumplimiento del plazo de vigencia.

iii) Alderdi guztien arteko adostasuna.

iii) Mutuo acuerdo de todas las Partes.

iv) Foroa bera desegitea.

iv) Disolución del propio Foro.

Alderdietako batek hitzarmen honetan bere gain hartutako konpromisoak betetzen ez baditu, beste aldeak eskubidea izango du hitzarmena zorrotz betetzeko eskatzeko, edo hitzarmena suntsiarazteko eskatzeko eta, hala badagokio, eragindako kalte-galerak eskatzeko. Hitzarmena suntsiarazten bada, alderdiek zehaztuko dute zer baldintza bete behar diren hitzarmen honetatik eratorritako betebeharrak amaitzeko, baldin eta betearazten ari badira.

El incumplimiento por una de las Partes de los compromisos asumidos en el presente Convenio, facultará a la otra Parte bien a exigir su estricto cumplimiento, bien a solicitar la resolución del Convenio y exigir, en su caso, los daños y perjuicios causados. En caso de resolución, las Partes determinarán las condiciones para la finalización de las obligaciones derivadas de este Convenio que se hallen en ejecución.

7.– Izaera, araubide juridikoa eta jurisdikzioa.

7.– Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción.

Hitzarmen hau 40/2015 Legearen 47.2.c) artikuluaren babesean formalizatzen da administrazio publiko baten eta zuzenbide pribatuko subjektu baten artean, azaltzen dutenean deskribatu den helburu komuna gauzatzeko.

El presente Convenio se formaliza al amparo del artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015 entre una Administración Pública y un sujeto de Derecho Privado, para la realización del fin común que ha quedado descrito en el exponen.

Foroak ebatziko ditu hitzarmen honen interpretazio- eta betearazpen-arazoak, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumenekoak izango dira auzigaiak.

La resolución de los problemas de interpretación y ejecución que pueda plantear este Convenio corresponderá al Foro, y las cuestiones litigiosas serán de competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

8.– Finantzaketa.

8.– Financiación.

Hitzarmen honek ez die finantza-ekarpenei buruzko konpromisorik hartzen alderdiei, eta beren baliabideekin hartuko dute beren gain hitzarmenaren xede diren jarduerak gauzatzeko ardura.

El presente Convenio no contiene compromisos de aportaciones financieras para las Partes, que asumirán con sus propios medios la ejecución de las actividades objeto del mismo.

9.– Jabetza eta konfidentzialtasuna.

9.– Propiedad y confidencialidad.

Hitzarmen honen arabera egindako lanen jabetza alderdi bakoitzari dagokio, egin dituzten ekarpenen arabera.

La propiedad de los trabajos realizados en virtud de este Convenio corresponderá a cada una de las Partes, en virtud de las aportaciones que respectivamente hayan realizado.

Alderdi bakoitzak konpromisoa hartzen du hitzarmen hau indarrean dagoen bitartean ahalik eta konfidentzialtasun handiena gordetzeko, eta, hitzarmena amaitu ondoren, hitzarmena indarrean egon den bitartean eskuratu ahal izan duten gainerako alderdiei buruzko informazio eta/edo dokumentazioari dagokionez, eta betebehar hori betearazten parte hartzen duten pertsona guztiek bete dezaten.

Cada una de las Partes se compromete a guardar la máxima confidencialidad durante la vigencia del presente Convenio, y una vez finalizado el mismo, respecto a la información y/o documentación perteneciente a las otras Partes a la que hayan podido tener acceso durante la vigencia del mismo y a hacer que esta obligación sea respetada por todas las personas que participan en la ejecución del mismo.

10.– Aldaketa.

10.– Modificación.

Hitzarmen honetan edozein aldaketa, alterazio edo gehiketa egiteko, alderdi guztiek esanbidezko eta idatzizko akordioa sinatu beharko dute.

Cualquier modificación, alteración o adición a este Convenio solo será válida mediante acuerdo expreso y escrito suscrito por todas las Partes.

11.– Datuen babesa.

11.– Protección de datos.

Alderdiek konpromisoa hartzen dute datu pertsonalak babesteko araudian xedatutakoa betetzeko, hitzarmen honi lotutako jardueretan. Bereziki, konpromisoa hartzen dute datuak babestearen arloan erantzukizun proaktiboaren eta pribatutasunaren ikuspegia hartzeko, eta araudian une bakoitzean aurreikusitako printzipioak eta betebeharrak errespetatzeko.

Las Partes se comprometen a cumplir con lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal en sus actividades vinculadas con el presente Convenio. En particular, se comprometen a adoptar un enfoque de responsabilidad proactiva y de privacidad en materia de protección de datos, y a respetar los principios y obligaciones previstos en la normativa en cada momento.

Era berean, alderdi bakoitzak konpromisoa hartzen du, bere jarduerekin zerikusia duten pertsonen edozein datu pertsonal (mugarik gabe, bere datu-basean sartutakoak barne) edo beste hirugarren batzuen berri gainerakoei eman aurretik, datu pertsonal horiek alderdi hartzaileari behar bezala jakinarazteko aplikagarriak izan daitezkeen baldintzak bete beharko dituela, legezko oinarri batean informazio- eta babes-betebeharrak barne, eta hartzaileak ez duela jarduketa gehigarririk egin beharko.

Asimismo, cada una de las Partes se compromete a que, con anterioridad a la comunicación a las demás de cualquier dato personal de personas relacionadas con sus actividades (incluyendo, sin limitación, las incluidas en su base de datos) u otros terceros, habrá cumplido los requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta comunicación de dichos datos personales a la parte receptora, incluidos los deberes de información y amparo en una base legal, sin que la parte receptora deba realizar ninguna actuación adicional vis-à-vis los interesados.

12.– Jakinarazpenak.

12.– Notificaciones.

Alderdiek, hitzarmen hau betez, beren artean egiten dituzten komunikazioak idatziz egin ahal izango dira Alderdien Zuzendaritzara, bide elektronikoz edo bi alderdiek baliozkotasunez onartutako beste edozein bide erabiliz.

Las comunicaciones que realicen las Partes entre sí en ejecución del presente Convenio podrán efectuarse por escrito a la dirección de las Partes, por vía electrónica o por cualquier otro medio válidamente aceptado por ambas Partes.

Alderdietako edozeinek helbidea aldatu ahal izango du edozein unetan jakinarazpenetarako, eta aldaketa hori posta ziurtatuaren bidez jakinaraziko dio beste alderdiari.

Cualquiera de las Partes podrá cambiar de dirección a efectos de notificaciones en cualquier momento, comunicando dicho cambio mediante correo certificado a la otra Parte.

Eta adostasuna adierazteko, alderdiek agiri hau sinatu eta ezartzen dute, goian aipatutako tokian eta egunean.

Y en prueba de conformidad, las Partes suscriben y otorgan el presente documento en el lugar y fecha arriba citados.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Repsol Fundazioaren ahalordeduna,

El Apoderado de la Fundación Repsol,

ANTONIO CALÇADA DE SÁ.

ANTONIO CALÇADA DE SÁ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común