Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2022ko abenduaren 28a, asteazkena

N.º 247, miércoles 28 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
5690
5690

AGINDUA, 2022ko abenduaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez hautaketa-prozesuetarako zenbait deialdi egiten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleen kidegoetan aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizio bidez sartzeko, bai eta aipatutako kidegoetan ohiko lehiaketa-oposizio bidez sartzeko eta horra iristeko ere.

ORDEN de 19 de diciembre de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso en cuerpos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante concurso-oposición, para la estabilización de empleo temporal así como para el ingreso y el acceso a los cuerpos indicados, mediante concurso-oposición ordinario.

Hezkuntza Sailak, bere eskumenen esparruan, eta Jaurlaritza gidatzen duen «Euskadi, ondasun komuna» printzipioari leial, kalitatezko enplegu publikoa bultzatu nahi du, eta euskal hezkuntza-sistemako irakasleei egonkortasun handiagoa eman. Uste osoa du egonkortasun horrek gure gazteen eta, oro har, gure herritarren prestakuntza eta hezkuntza hobetzen lagunduko duela.

El Departamento de Educación, en el ámbito de su competencia y fiel al principio de «Euskadi, Bien Común» que guía a este Gobierno, pretende impulsar el empleo público de calidad y dotar de mayor estabilidad al profesorado del sistema educativo vasco, en la confianza de que dicha estabilidad contribuirá a la mejora de la formación y de la educación de nuestros jóvenes y nuestra ciudadanía, en general.

Ildo horretan, abenduaren 28ko 20/2021 Legeak (enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko presazko neurriei buruzkoak) 2. artikuluan aurreikusten du aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuen deialdia, bertan aurreikusitako baldintzen arabera. Gainera, seigarren xedapen gehigarriak iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdia aurreikusten du, zortzigarren xedapen gehigarrian osatua.

En esa línea, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público prevé en su artículo 2 la convocatoria de procesos de estabilización de empleo temporal, según las condiciones previstas en el mismo, además de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, prevista en su disposición adicional sexta y complementada con lo previsto en la disposición adicional octava.

Hezkuntzako sailburuaren 2022ko irailaren 22ko Aginduaren bidez, iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesurako deialdia egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan, Hizkuntza Eskola Ofizialetan, Musika eta Arte Eszenikoetan, Arte Plastiko eta Diseinukoetan, Maisu-maistren Kidegoan eta desagertzear dagoen Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan eta, ostean, prozesu berarako deialdia egin zen Lanbide Heziketako Sektore Berezietako Irakasle Espezialisten Kidego berrirako. Kidego hori Lanbide Heziketa Antolatu eta Integratzeari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lege Organikoaren arabera sortu zen, Lanbide Heziketaren eremuan irakasten duten irakasleen espezialitateak berrantolatzearen ondorioz. Hori erregelamendu bidez garatu da berriki, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako funtzio publikoaren oinarrizko esparru komuna bermatzeko oinarrizko alderdiei dagokienez, urriaren 4ko 800/2022 Errege Dekretuaren arabera (2022-10-05eko BOE).

Mediante Orden de 22 de septiembre de 2022 del Consejero de Educación, se convocó proceso excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración en los Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y artes escénicas, de Artes Plásticas y Diseño, de Maestras y Maestros y en el Cuerpo a extinguir de Profesores técnicos y Profesoras técnicas de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco y posteriormente se convocó el mismo proceso para el nuevo Cuerpo de Profesores y Profesoras Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, creado en virtud de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, como consecuencia de la reordenación de las especialidades del profesorado que imparte docencia en el ámbito de la Formación Profesional y que ha sido objeto de un reciente desarrollo reglamentario en aquellos aspectos básicos para garantizar el marco común básico de la función pública docente de la enseñanza no universitaria, en virtud del Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre (BOE de 05-10-2022).

Deialdi horietan sartu dira 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietako baldintzak betetzen dituzten plazak, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Administrazioaren 2018ko (2. enplegu-eskaintza), 2019ko (2. enplegu-eskaintza), 2020ko, 2021eko eta 2022ko lan-eskaintza publikoetan sartuta daudenak. Eskaintza horiek Gobernu Kontseiluaren 2018ko abenduaren 18ko, 2019ko abenduaren 17ko, 2020ko abenduaren 22ko, 2021eko abenduaren 21eko, 2022ko maiatzaren 24ko eta 2022ko uztailaren 19ko erabakien bidez onartu ziren (aurrekoaren hutsen zuzenketa), eta honako hauetan argitaratu ziren: EHAA, 248. zk., 2018ko abenduaren 27koa; EHAA, 247. zk., 2019ko abenduaren 30ekoa; EHAA, 261. zk., 2020ko abenduaren 30ekoa; EHAA, 258. zk., 2021eko abenduaren 28koa; EHAA, 103. zk., 2022ko maiatzaren 30ekoa, eta EHAA, 152. zk., 2022ko abuztuaren 9koa.

Dichas convocatorias han incorporado las plazas que cumplen las condiciones de las disposiciones adicionales sexta y octava de la citada Ley 20/2021 y que están incluidas en las Ofertas Públicas de Empleo de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco para los años 2018 (2.º oferta de empleo), 2019 (2.º oferta de empleo), 2020, 2021 y 2022, que fueron aprobadas por sendos Acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2018, 17 de diciembre de 2019, 22 de diciembre de 2020, 21 de diciembre de 2021, de 24 de mayo de 2022 y de 19 de julio de 2022 (corrección de errores del anterior) y publicadas en el BOPV n.º 248, de 27 de diciembre de 2018, BOPV n.º 247 de 30 de diciembre de 2019, BOPV n.º 261 de 30 de diciembre de 2020, BOPV n.º 258 de 28 de diciembre de 2021, BOPV n.º 103 de 30 de mayo de 2022 y BOPV n.º 152 de 9 de agosto de 2022.

2020., 2021. eta 2022. urteetako eskaintzak osorik gauzatzeke zeuden, eta 2018. eta 2019. urteetako 2. enplegu-eskaintzei dagokienez, egikaritu gabeko plaza batzuk edo aurreko deialdietan egikaritutakoak bete gabe geratu ziren.

Las Ofertas de los años 2020, 2021 y 2022 se encontraban pendientes de ejecución de forma íntegra y en lo que respecta a las 2.º ofertas de empleo de los años 2018 y 2019, quedaron parte de las plazas pendientes de ejecutar o ejecutadas en convocatorias anteriores, sin cubrir.

Jarraian, agindu honen bidez, aipatutako 20/2021 Legearen 2. artikuluan aurreikusitako aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesurako deialdia egiten da, aipatutako eskaintzetan sartutako plazei dagokienez, betiere artikulu horretan adierazitako baldintzak betetzen badituzte. Eta, aldi berean, agindu horretan bertan, langileak birjartzeko tasaren plazak betetzeko, ohiko hautaketa-prozesurako deialdia egiten da. Plaza horiek ez daude aipatutako legean aurreikusita, eta aipatutako eskaintzetan ere sartuta daude. Deialdi honen bidez, aipatutako lan-eskaintza publikoetan sartutako plaza guztien betearazpena amaitutzat ematen da, behin-behinekotasuna murrizteko.

A continuación, mediante la presente Orden, se procede convocar el proceso de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 2 de la citada Ley 20/2021, respecto de las plazas incluidas en las ofertas mencionadas, y que cumplen las condiciones indicadas en dicho artículo. Y conjuntamente, en esta misma Orden se convoca el proceso selectivo ordinario a fin de cubrir plazas de la tasa de reposición de efectivos, que no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en la Ley mencionada y que están también incluidas en las ofertas mencionadas. Con esta convocatoria se da por concluida la ejecución íntegra del total de las plazas incluidas en las Ofertas Públicas de empleo mencionadas, con el objetivo de reducir así la temporalidad.

Aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesua apirilaren 12ko 270/2022 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera arautzen da. Errege Dekretu horrek Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan aipatzen diren irakaskuntza-kidegoetan sartu, kidego horietara iritsi eta espezialitate berriak eskuratzeari buruzko Erregelamendua aldatzen du, eta aipatutako legearen hamazazpigarren xedapen iragankorrean aipatzen den sarrerako araubide iragankorra arautzen du (276/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen). Gainera, horrelako deialdiei buruzko xedapen iragankor bat gehitzen du. Era berean, Erregelamendu hori urriaren 4ko 800/2022 Errege Dekretuak aldatu du, Lanbide Heziketako irakasleen kidegoei eragiten dieten gaiei dagokienez, eta, era berean, aldaketa bat sartu da merezimenduen baremoari buruzko I. eranskinean. Aipatutako araudiaren arabera, egonkortze-prozesu honetako hautaketa-prozedura lehiaketa-oposizioa izango da, eta oposizio-fasea ez da baztertzailea izango.

El proceso de estabilización de empleo temporal se rige por lo previsto en el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril que modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, añadiendo una disposición transitoria referida a este tipo de convocatoria. Asimismo, dicho Reglamento ha sido modificado por el Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, en cuestiones que afectan a los cuerpos docentes de enseñanzas de formación profesional y también se introduce una modificación del Anexo I relativo al baremo de méritos. De conformidad con la normativa mencionada, el procedimiento de selección en este proceso de estabilización será el de concurso-oposición y la fase de oposición no tendrá carácter eliminatorio.

Ohiko hautaketa-prozedurari dagokionez, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren III. eta IV. tituluetan jasotako xedapenak aplikatu behar dira.

En cuanto al procedimiento selectivo ordinario, se han de aplicar las disposiciones contenidas en los Títulos III y IV del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero.

Beraz, agindu honen bidez onartzen diren oinarriek jasotzen dute deialdietan aplikatu beharreko araudia, bai aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozeduretarako, enplegu publikoko behin-behinekotasuna murrizteko presako neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikulua aplikatuz, bai ohiko hautaketa-prozeduretarako (egonkortze horretatik independenteak).

Por tanto, las bases que se aprueban por la presente Orden contienen la regulación aplicable a las convocatorias tanto de los procedimientos selectivos de ingreso de estabilización de empleo temporal, en aplicación del artículo 2 la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público como de los procedimientos selectivos ordinarios (independientes de dicha estabilización).

Deialdi honetan, desgaitasuna dutenentzako erreserba-txandako plazak sartzen dira, EPOEren 59. artikulua betez, hau da, enplegu publikoaren eskaintzetan lanpostu hutsen ehuneko zazpiko kupoa gutxienez erreserbatzea desgaitasuna duten pertsonentzat; horregatik, arestian aipatutako enplegu-eskaintzetan onartutako plazen guztizko kopurua kontuan hartuta, agindu honen bidez iragartzen diren prozesuetan, eskainitako plaza guztien % 7 erreserbatzen da desgaituentzako txandarako.

En esta convocatoria se incluyen plazas del turno de reserva por discapacidad, en cumplimiento del artículo 59 del EBEP de reservar en las ofertas de empleo público un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad; por ello, atendiendo al número total de plazas aprobadas en las diferentes ofertas de empleo a ejecutar mencionadas anteriormente, en los procesos que se convocan a través de la presente Orden, se reservan para el turno de discapacidad, el 7 % del total de dichas plazas ofertadas.

Azaldutako guztiagatik, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37. artikuluan xedatutakoa bete denez, eta sail honek esleituta dituen eskumenak baliatuz, honako hau

En virtud de cuanto ha quedado expuesto, habiéndose cumplido lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en ejercicio de las competencias que este Departamento tiene atribuidas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleen kidegoetan sartzeko hautaketa-prozesurako deialdia egitea, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko presako neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan aipatzen dena.

Primero.– Convocar proceso selectivo para el ingreso en cuerpos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a que se refiere el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleen kidegoetan sartzeko eta goragoko mailako irakasleen beste kidego batean sartzeko hautaketa-prozesuetarako deialdia egitea, ohiko lehiaketa-oposizioaren bidez.

Segundo.– Convocar procesos selectivos para el ingreso en cuerpos docentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el acceso a otro cuerpo docente de clasificación superior, mediante concurso-oposición ordinario.

Hirugarrena.– Aipatutako hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarriak onartzea.

Tercero.– Aprobar las bases que han de regir los procesos selectivos mencionados.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, podrá interponerse recurso de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar igualmente desde aquella misma fecha.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

OINARRIAK
BASES
AURKIBIDEA
ÍNDICE

I. kapitulua. Oinarri orokorrak.

Capítulo I. Bases generales.

1.– Xedea, parte hartzeko txandak, plazak eta aplikatu beharreko araudia.

1.– Objeto, turnos de participación, plazas y normativa aplicable.

II. kapitulua. Parte-hartzeko baldintzak.

Capítulo II. Requisitos de participación.

2.– Parte-hartzeko betekizun orokorrak eta espezifikoak zehaztea.

2.– Determinación de los requisitos generales y específicos de participación.

III. kapitulua. Parte-hartzeko eskaera eta dokumentazioa.

Capítulo III. Solicitud de participación y documentación.

3.– Parte hartzeko eskabidea, tasak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak, aurkezteko lekua eta epea.

3.– Solicitud de participación, tasas, documentación a presentar junto con la solicitud, lugar y plazo de presentación.

IV. kapitulua. Onartutako eta baztertutako izangaiak.

Capítulo IV. Personas aspirantes admitidas y excluidas.

4.– Izangaiak onartzea.

4.– Admisión de personas aspirantes.

V. kapitulua. Hautaketa-organoak.

Capítulo V. Órganos de selección.

5.– Hautaketa-organoak: epaimahaiak, hautaketa-batzordeak eta batzorde barematzaileak.

5.– Órganos de selección: Tribunales, Comisiones de Selección y Comisiones Baremadoras.

VI. kapitulua. Oposizio-fasea.

Capítulo VI. Fase de oposición.

6.– Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan aipatzen dena.

6.– Concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

7.– Sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa.

7.– Concurso-oposición ordinario de ingreso.

8.– Goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa (Bigarren Hezkuntzako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoak).

8.– Concurso-oposición ordinario de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior (Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Artes Plásticas y Diseño).

VII. kapitulua. Lehiaketa-fasea.

Capítulo VII. Fase de concurso.

9.– Barematzea eta puntuazioak argitaratzea.

9.– Baremación y publicidad de puntuaciones.

VIII. kapitulua. Lehiaketa eta oposizio-faseak gainditzea.

Capítulo VIII. Superación de las fases de concurso y oposición.

10.– Lehiaketa eta oposizio-faseetako puntuazioen haztapena eta puntuazio orokorra.

10.– Ponderación de las puntuaciones de las fases de concurso y de oposición y puntuación global.

11.– Izangaiak ordenatzea eta lehiaketa-oposizioa gainditzea.

11.– Ordenación de las personas aspirantes y superación del concurso-oposición.

12.– Hautatutako pertsonek egin beharreko jarduketak.

12.– Actuaciones a realizar por las personas seleccionadas.

IX. kapitulua. Praktika-fasea.

Capítulo IX. Fase de prácticas.

13.– Praktiketako funtzionario izendatzea.

13.– Nombramiento de funcionaria o funcionario en prácticas.

14.– Praktika-fasearen ezaugarriak eta ebaluazioa.

14.– Características y evaluación de la fase de prácticas.

X. kapitulua. Karrerako funtzionarioak.

Capítulo X. Funcionarias y funcionarios de carrera.

15.– Karrerako funtzionario izendatzea eta destinoak esleitzea.

15.– Nombramiento de funcionaria o funcionario de carrera y adjudicación de destinos.

XI. kapitulua. Irakasleen ordezkogaien zerrendak.

Capítulo XI. Listas de candidatos y candidatas a sustituciones docentes.

16.– Oposizio-fasea gainditu dutenentzat ordezkapen-zerrendak irekitzea.

16.– Apertura de listas de sustituciones para las personas que hayan superado la fase de oposición.

17.– Puntuazioa ematea hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditzen duten pertsonei.

17.– Asignación de puntuación a las personas que superen la fase de oposición del proceso selectivo.

XII. kapitulua. Datu pertsonalen tratamendua.

Capítulo XII. Tratamiento de los datos de carácter personal.

18.– Datu pertsonalen tratamendua.

18.– Tratamiento de los datos de carácter personal.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
OINARRI OROKORRAK
BASES GENERALES

1.– Xedea, parte hartzeko txandak, plazak eta aplikatu beharreko araudia.

1.– Objeto, turnos de participación, plazas y normativa aplicable.

1.1.– Oinarri hauen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako irakasleen, Musika eta Arte Eszenikoko irakasleen, Arte Plastiko eta Diseinuko irakasleen eta maisu-maistren kidegoetan sartzeko edo horra iristeko jarraitu beharreko prozedura ezartzea, kasuaren arabera, honako hauen bidez:

1.1.– El objeto de las presentes bases es establecer el procedimiento a seguir para el ingreso o acceso, según el caso, en los Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, de Música y artes escénicas, de Artes Plásticas y Diseño y de Maestras y Maestros de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante:

a) Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan aipatzen dena.

a) Concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28. de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

b) Sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa.

b) Concurso-oposición ordinario de ingreso.

c) Goragoko mailako irakasleen beste kidego batera sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa.

c) Concurso-oposición ordinario para el acceso a otro cuerpo docente de clasificación superior.

1.2.– Lanpostuen banaketa, prozesu motaren, kidegoaren, espezialitatearen, hizkuntza-eskakizunaren eta txandaren arabera, honako hau da:

1.2.– La distribución de las plazas por tipo de proceso, cuerpo, especialidad, perfil lingüístico y turno es la siguiente:

1.2.1.– Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioan, 194 plaza eskaintzen dira, honela banakatuta:

1.2.1.– Se convocan 194 plazas, en el concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, desglosadas de la siguiente manera:

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y profesoras de enseñanza secundaria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Música y Artes Escénicas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Maisu-maistren kidegoa.

Cuerpo de Maestros y Maestras.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* A: txanda irekia.

* A : turno libre.

* B: desgaitasuna dutenentzako erreserba-txanda.

* B : turno de reserva por discapacidad.

1.2.2.– 1.810 plazatarako deialdia egiten da, sartzeko eta iristeko ohiko lehiaketa-oposizioan, honela banatuta:

1.2.2.– Se convocan 1.810 plazas, en el concurso-oposición ordinario de ingreso y acceso, desglosadas de la siguiente manera:

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y profesoras de enseñanza secundaria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleen Kidegoa.

Cuerpo de Profesores y Profesoras de Artes Plásticas y Diseño.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Maisu-maistren kidegoa.

Cuerpo de Maestros y Maestras.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

* A: txanda irekia.

* A: turno libre.

* B: desgaitasuna dutenentzako erreserba-txanda.

* B: turno de reserva por discapacidad.

* D: goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera sartzeko prozedura.

* D: procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior.

1.3.– Desgaitasuna dutenentzako erreserba-txandan eskaintzen diren plazak 2020., 2021. eta 2022. urteetako eskaintzetan, baita 2018. eta 2019. urteetako 2. enplegu-eskaintzetan (betetzeko dauden plazei dagokienez) onartutako plaza guztien ehuneko zazpi dira, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 59. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

1.3.– Las plazas que se convocan para el turno de reserva por discapacidad, suponen un siete por ciento del total de plazas aprobadas en las Ofertas de los años 2020, 2021 y 2022 así como en las 2.º ofertas de empleo de los años 2018 y 2019 (respecto de las plazas pendientes de ejecutar), de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1.4.– Aplikatu beharreko araudia.

1.4.– Normativa de aplicación.

– 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (LOE).

– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

– 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

– 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa.

– Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

– 276/2007 Errege Dekretua, otsailaren 23koa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aipatzen dituen irakasle-kidegoetan sartzeko, kidego horietara iristeko eta espezialitate berriak eskuratzeko Erregelamendua onartzen duena, eta lege horren hamazazpigarren xedapen iragankorrak aipatzen duen sarrerako araubide iragankorra arautzen duena.

– Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

– 240/2007 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrak eta Europako Esparru Ekonomikoaren gaineko Akordioan zehaztutako beste estatu batzuetako herritarrak Espainian sartzeari, aske ibiltzeari eta bizitzeari buruzkoa.

– Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

– 581/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, Espainiako ordenamendu juridikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko azaroaren 20ko 2013/55/EB Zuzentaraua txertatzen duena; zuzentarau horrek 2005/36/EE Zuzentaraua lanbide-kualifikazioak aitortzeari buruzkoa eta 1024/2012 (EB) Erregelamendua Barne Merkatuaren Informazio Sistemaren bidezko Administrazio Lankidetzari buruzkoa (IMI Erregelamendua) aldatzen ditu.

– Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).

– 889/2022 Errege Dekretua, urriaren 18koa, atzerriko hezkuntza-sistemetako unibertsitate-irakaskuntzak homologatzeko, baliokidetzat jotzeko eta baliozkotzeko baldintzak eta prozedurak ezartzen dituena eta aurreko antolamendu akademikoetako unibertsitate-titulu ofizialek Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruan duten baliokidetasuna ezartzeko prozedura arautzen duena.

– Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.

– 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzkoa.

– Ley 2/1993, de 19 de febrero, de Cuerpos Docentes de la Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– 47/1993 Dekretua, martxoaren 9koa, irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko irizpideak ezartzen dituena.

– Decreto 47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes.

– 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa, EGA Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakasleen Hizkuntza Eskakizunen baliokidetzak ezarri, eguneratu eta berresten dituena.

– Decreto 263/1998, de 6 de octubre, por el que se establecen, actualizan y ratifican las equivalencias del Certificado de Conocimiento del Euskera EGA y los Perfiles Lingüísticos del profesorado.

– 182/2002 Dekretua, uztailaren 23koa, Araubide Bereziko Irakaskuntzetako eta Helduen Hezkuntzako irakasle-lanpostuetako hizkuntza-eskakizunak eta hartze-datak zehazteko irizpideak ezartzen dituena.

– Decreto 182/2002, de 23 de julio, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y fechas de receptividad en los puestos de trabajo docentes en las Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Personas Adultas.

– 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena.

– Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

– 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

– Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

– 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena eta titulu eta ziurtagiriak onartzen dituena.

– Decreto 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen títulos y certificados.

– Agindua, 2022ko ekainaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren eranskina eguneratzen duena. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasgaiak edo irakats-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dira eta titulu eta ziurtagiriak aitortzen dira.

– Orden de 16 de junio de 2022 del Consejero de Educación, por la que se procede a la actualización del anexo del Decreto 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en la enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen títulos y certificados.

– 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzen dituen eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko den Dekretua aldatzen duena.

– Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

– Aplikazio orokorreko gainerako xedapenak, bai eta deialdi honetan xedatutakoa ere.

– Las demás disposiciones de general aplicación, así como lo dispuesto en la presente convocatoria.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

2.– Parte-hartzeko betekizun orokorrak eta espezifikoak zehaztea.

2.– Determinación de los requisitos generales y específicos de participación.

2.1.– Betekizun orokorrak.

2.1.– Requisitos generales.

Onartuak izan nahi duten pertsonek baldintza orokor hauek bete beharko dituzte:

Las personas que aspiren a ser admitidas deberán reunir los siguientes requisitos de carácter general:

a) Europar Batasuneko estatu kide bateko herritarra izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-eremuaren barruan egotea, horietan langileen zirkulazio askea ezartzekoa denean.

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o hallarse incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores.

Parte hartu ahal izango dute, halaber, Europar Batasuneko estatuetako herritarren ezkontideek, ondorengoek eta ezkontidearen ondorengoek, eta Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera langileen zirkulazio askea ezartzekoa den estatuetako herritarren ezkontideek eta ondorengoek, dagokion itunak hala aurreikusten duenean, haien nazionalitatea edozein dela ere, betiere ezkontideak zuzenbidez bananduta ez badaude, eta ondorengoei dagokienez, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak baina gurasoen kargura bizi badira.

También podrán participar el cónyuge, los descendientes y los descendientes del cónyuge, de los y las nacionales de los estados miembros de la Unión Europea o de los estados, en los cuales, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, sea cual sea su nacionalidad, siempre que los cónyuges no estén separados de derecho, y con respecto a los descendientes, sean menores de veintiún años o mayores de esta edad pero vivan a cargo de sus progenitores.

b) Hamasei urte beteta eta erretirorako oro har ezarritako adina ez izatea.

b) Tener cumplidos los dieciséis años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para la jubilación.

c) Lortu nahi den kidego eta espezialitateari dagozkion eginkizunak betetzearekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea.

c) No padecer enfermedad ni estar afectada por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se opta.

d) Diziplina-espediente bidez edozein herri-administraziotako zerbitzutik bereizita ez egotea, eta funtzio publikoak betetzeko desgaituta ez egotea.

d) No haber sido separada, por expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni estar inhabilitada para el desempeño de funciones públicas.

e) Lortu nahi den kidegoan karrerako funtzionario edo praktiketako funtzionario ez izatea, edo karrerako funtzionario izendatzeko zain ez egotea.

e) No ser funcionaria de carrera, funcionaria en prácticas o estar pendiente de nombramiento como funcionaria de carrera del cuerpo al que se opta.

f) Irakasle-lanpostuen 2. hizkuntza-eskakizuna (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-1 mailarekin pareka daitekeena) edo irakasle-lanpostuen 1. hizkuntza-eskakizuna (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 mailarekin pareka daitekeena) egiaztatzea, kasuaren arabera, 1.2 eta 2.6 oinarriekin bat.

f) Acreditar el perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes (equiparable con el nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) o el perfil lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes (equiparable con el nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), según el caso, de conformidad con las bases 1.2 y 2.6.

Hala ere, martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriarekin bat, bitarteko irakasleek eta aipatutako Dekretua indarrean sartzean (1993ko apirilaren 3a) Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako/OHOko eta Irakaskuntza Ertainetako ikastetxe publikoetako irakasle-lanpostuetan aldi baterako kontratatutakoek, funtzionario izaera eskuratzen badute, hiru urteko epea izango dute hori egiaztatzeko, lanpostuaz jabetzen direnetik zenbatzen hasita; baldin eta euskarazko edo euskarazko izendapenarekin irakasten badute eta berehalako derrigortasun-data duen 2. hizkuntza-eskakizuna esleituta duten plazetan sartzen badira.

No obstante, de conformidad con la disposición adicional primera del Decreto 47/1993, de 9 de marzo, los profesores interinos, profesoras interinas y contratados y contratadas temporales a la entrada en vigor del citado Decreto (3 de abril de 1993) en puestos de trabajo docentes de Educación Infantil, Primaria/EGB y Enseñanzas Medias en centros públicos, que accedan a la condición de funcionarios o funcionarias, dispondrán para su acreditación de un plazo de tres años desde que tomen posesión, si hubieran impartido docencia con nombramiento de euskera o en euskera y se incorporasen a plazas que tuvieran asignado un perfil lingüístico 2 de preceptividad inmediata.

Aipatutako dekretua indarrean jartzean funtzionario bihurtzen diren bitarteko irakasle eta aldi baterako kontratatuek berehalako derrigortasun-data duten 1. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuetan hastekotan, 3 urteko epea izango dute lanpostuaz jabetzen direnetik hura egiaztatzeko.

Los profesores interinos y contratados temporales a la entrada en vigor del citado Decreto, que accedan a la condición de funcionarios, dispondrán, desde su toma de posesión de un plazo de 3 años si se incorporasen a plazas de perfil lingüístico 1 con preceptividad inmediata.

Berehalako derrigortasun-datarik ez duten lanpostuetan sartzen badira, 5 urteko epea izango dute.

Si se incorporasen a plazas cuya preceptividad no fuese inmediata, dispondrán de un plazo de 5 años.

Era berean, uztailaren 23ko 182/2002 Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarriaren arabera, bitarteko irakasleek eta aldi baterako kontratatuek, dekretu hori indarrean sartzean (2002ko abuztuaren 14a) ikastetxe publikoetan araubide bereziko irakaskuntzei dagozkien irakaskuntza-postuak betetzen badituzte, irakaskuntza horiei dagozkien kidegoetako karrerako funtzionario izaera lortu ahal izango dute 1. hizkuntza-eskakizuneko plazetan, nahiz eta eskakizun hori ez izan, eta hiru urteko epea izango dute, karrerako funtzionario izendatzen dituztenetik, eskakizun hori egiaztatzeko.

Asimismo, de acuerdo con la disposición adicional primera del Decreto 182/2002, de 23 de julio, los profesores interinos, profesoras interinas y contratados y contratadas temporales que a la entrada en vigor de dicho decreto (14 de agosto de 2002) desempeñaran puestos docentes correspondientes a las enseñanzas de régimen especial en centros públicos, podrán acceder a la condición de funcionario o funcionaria de carrera de los cuerpos a las que competen dichas enseñanzas, a plazas de perfil lingüístico 1, aun careciendo de dicho requisito, y dispondrán de un plazo de tres años, desde su nombramiento como funcionario o funcionaria de carrera, para acreditar el mismo.

g) Gaztelaniaren ezagutza egiaztatzea, nazionalitate espainiarra ez duten eta hizkuntza ofiziala espainiarra ez duten pertsonen kasuan, 2.7 oinarrian ezarritakoaren arabera.

g) Acreditar el conocimiento del castellano, en el caso de las personas que no posean la nacionalidad española y su idioma oficial no sea el español, conforme se establece en la base 2.7.

h) Epai irmo bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea eta gizakien salerosketa).

h) No haber sido condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

2.2.– Betekizun espezifikoak.

2.2.– Requisitos específicos.

2.2.1.– Baldintza orokorrez gain, hautaketa-prozeduretan onartuak izateko, izangaiek honako hauek ere bete beharko dituzte:

2.2.1.– Además de los requisitos de carácter general, para ser admitidas en los procedimientos selectivos, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes:

2.2.1.1.– Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoak.

2.2.1.1.– Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria.

a) Doktore, lizentziatu, arkitekto, ingeniari edo graduko titulua izatea, edo titulua lortzeko beharrezko diren ikasketa guztiak gaindituta izatea eta titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea.

a) Poseer el título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición.

Era berean, irakaskuntza-ondorioetarako baliokidetzat jotako titulazioak, VII. eranskinean zerrendatuta daudenak, dituztenak ere onartu ahal izango dira.

También podrán ser admitidas quienes posean las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia, relacionadas en el Anexo VII.

b) Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 100.2 artikuluan adierazitako prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa izatea, 2.2.2 oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según lo previsto en la base 2.2.2.

2.2.1.2.– Musikako eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoak.

2.2.1.2.– Cuerpos de Profesores y Profesoras de Música y Artes escénicas y de Artes plásticas y Diseño.

Doktore, lizentziatu, arkitekto, ingeniari edo graduko titulua izatea, edo titulua lortzeko beharrezko diren ikasketa guztiak gaindituta izatea eta titulua emateko eskubideak ordainduta izatea.

Poseer el título de Doctor, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición.

Era berean, irakaskuntza-ondorioetarako baliokidetzat jotako titulazioak, VII. eranskinean zerrendatuta daudenak, dituztenak ere onartu ahal izango dira.

También podrán ser admitidas quienes posean las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia, relacionadas en el Anexo VII.

2.2.1.3.– Maisu-maistren kidegoa.

2.2.1.3.– Cuerpo de Maestras y Maestros.

Titulu hauetakoren bat izatea edo titulua lortzeko behar diren ikasketa guztiak gaindituta izatea eta titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea:

Poseer alguno de los siguientes títulos o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición:

– Maisu-maistraren titulua edo maisu/maistraren lanbidean (edozein espezialitatetan) jarduteko gaitzen duen gradu-titulua.

– Título de Maestra o Maestro o el título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Maestro, en cualquiera de sus especialidades.

– Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko irakasle-titulua.

– Título de Profesora o Profesor de Educación General Básica.

– Lehen Hezkuntzako maisu-maistraren titulua.

– Título de Maestra o Maestro de Enseñanza Primaria.

2.2.2.– Prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa.

2.2.2.– Formación pedagógica y didáctica.

Prestakuntza pedagogiko eta didaktikoaren baldintza betetzeko, beharrezkoa da jarraian zerrendatzen diren titulazio, ziurtagiri edo lan-esperientzia hauetakoren bat izatea:

Para cumplir el requisito de formación pedagógica y didáctica es necesario disponer de alguna de las titulaciones, certificaciones o experiencia profesional que se relacionan a continuación:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta hizkuntza-eskola ofizialetako irakasle izateko lanbide arautuetan jarduteko gaitzen duen unibertsitate-masterraren titulu ofiziala.

a) Título oficial de máster universitario que habilite para el ejercicio de las profesiones reguladas de profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y escuelas oficiales de idiomas.

b) 2009ko urriaren 1a baino lehen lortutako titulu edo ziurtagiri hauetako edozein:

b) Cualquiera de los siguientes títulos o certificados obtenidos con anterioridad al 1 de octubre de 2009:

– Espezializazio didaktikoko lanbide-titulua, kualifikazio pedagogikoaren ziurtagiria edo gaitasun pedagogikoaren ziurtagiria.

– Título profesional de especialización didáctica, certificado de cualificación pedagógica o certificado de aptitud pedagógica.

– Maisu-maistraren titulua, oinarrizko hezkuntza orokorreko irakasletzako diplomaduna, lehen hezkuntzako maisua, pedagogiako edo psikopedagogiako lizentziatuaren titulua eta prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa biltzen duen lizentziatura edo titulazio baliokidea.

– Título de maestro, diplomado en profesorado de educación general básica, maestro de enseñanza primaria así como del título de licenciado en pedagogía o psicopedagogía y de una licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica.

c) 2008-2009 ikasturtea amaitu aurretik, bi ikasturte osotan edo, bestela, hamabi hilabetez, jarraian edo etenekin, irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko edo pribatuetan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako edo batxilergoko irakaskuntzetan, lanbide-heziketako irakaskuntzetan edo hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzetan aritu izana, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera.

c) Antes del término del curso 2008-2009, haber impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, doce meses en periodos continuos o discontinuos en centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato, de formación profesional o de escuelas oficiales de idiomas, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre.

2.2.3.– Titulazioak atzerrian lortu badira, honako baldintza hauetako bat egiaztatu beharko da:

2.2.3.– En el caso de que las titulaciones se hayan obtenido en el extranjero, deberá acreditarse uno de los siguientes requisitos:

a) Tituluaren homologazioa.

a) Homologación del título.

b) Lanbidean sartzeko eta jarduteko lanbide-kualifikazioa aitortzea.

b) Reconocimiento de la cualificación profesional para el acceso y el ejercicio de la profesión.

2.3.– Goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozeduran parte hartzeko baldintzak (Bigarren Hezkuntzako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoak).

2.3.– Requisitos para participar en el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior (Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Artes Plásticas y Diseño).

Prozedura honetan parte hartu ahal izango dute A-2 azpitaldean sailkatutako Euskal Autonomia Erkidegoko karrerako irakasle funtzionarioek, baldintza hauek betetzen badituzte:

Podrá participar por este procedimiento el personal funcionario de carrera docente de la Comunidad Autónoma del País Vasco clasificado en el subgrupo A-2 que reúna los siguientes requisitos:

a) Bigarren Hezkuntzako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoetan sartzeko 2.2 oinarrian adierazitako titulazioren bat izatea, edo titulu hori lortzeko beharrezko diren ikasketa guztiak gaindituta izatea eta titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea.

a) Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se indican en la base 2.2 para el ingreso en los Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Artes Plásticas y Diseño o haber superado todos los estudios conducentes para su obtención y tener satisfechos los derechos de expedición.

b) Jatorrizko kidegoan gutxienez sei urte eman izana karrerako funtzionario gisa.

b) Haber permanecido en su cuerpo de origen un mínimo de seis años como personal funcionario de carrera.

c) Irakasle-lanpostuen 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.

c) Acreditar el perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes.

Sartzeko prozedura hau aukeratzen dutenek ezin izango dute espezialitate berean beste txanda batean parte-hartu, ezta ondoren txanda aldatu ere.

Quienes opten por este procedimiento de acceso no podrán concurrir a la misma especialidad por otro turno, ni cambiar de turno con posterioridad.

2.4.– Desgaitasuna dutenentzat gordetako txandan parte hartzeko baldintzak.

2.4.– Requisitos para participar por el turno de reserva por discapacidad.

Txanda honetan parte-hartu ahal izango dute, dagokion kidegoan sartzeko eskatzen diren baldintza orokor eta espezifikoak betetzeaz gain, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, dagokion autonomia-erkidegoko edo, hala badagokio, Estatuko Administrazio Orokorreko Gizarte Ongizateko sailetako organo eskudunek % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila aitortuta dutenek edo irakaskuntzakoa ez den beste lanbide batean ezintasun iraunkor osoagatik pentsioa aitortuta dutenek, betiere bi kasuetan ez bada bateraezina irakaskuntzan aritzearekin, eta lortu nahi den kidego eta espezialitate horretako berezko zereginak betetzeko gaitasun funtzionala badute.

Podrán participar por este turno aquellas personas que, además de reunir los requisitos generales y específicos exigidos para el ingreso al cuerpo correspondiente, tengan reconocida, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, por los órganos competentes de los Departamentos de Bienestar Social de las Diputaciones Forales, de la Comunidad Autónoma correspondiente, o, en su caso, de la Administración General del Estado, un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 o tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total en una profesión distinta a la docente, siempre que en ambos casos, no exista incompatibilidad con el ejercicio de la docencia y se posea la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del citado cuerpo y especialidad a la que se opta.

Erreserba hori hautatu beharko da parte-hartzeko eskabidean, eta berariaz adierazi beharko da horretarako eskatzen den baldintza betetzen dela. Baldintza hori betez gero, organo eskudunek emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

La opción por esta reserva habrá de formularse en la solicitud de participación, con declaración expresa de reunir la condición exigida al respecto, que se acreditará si obtuviere plaza, mediante certificación de los órganos competentes.

Hala ere, oposizio-faseko probak egiten diren bitartean epaimahaiak zalantzak baditu izangaiak lortu nahi duen kidegoko eta espezialitateko funtzionarioek egin ohi dituzten jarduerak egiteko gaitasunari buruz, deialdia egin duen organoari jakinaraziko dio, eta organo horrek dagokion irizpena eskatu ahal izango dio organo eskudunari. Kasu horretan, eta irizpena eman arte, izangaiak baldintzapean jarraitu ahal izango du parte hartzen hautaketa-prozesuan, eta etenda geratuko da prozesuan onartzeari edo baztertzeari buruzko behin betiko ebazpena, harik eta irizpena jaso arte.

No obstante, si durante la realización de las pruebas de la fase de oposición, se suscitaran dudas al Tribunal respecto de la capacidad de la persona aspirante para el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por las funcionarias y funcionarios del cuerpo y especialidad al que opta, lo pondrá en conocimiento del órgano convocante que podrá solicitar el correspondiente dictamen del órgano competente. En este caso, y hasta tanto se emita el dictamen, la persona aspirante podrá seguir participando de forma condicionada en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del dictamen.

Hautaketa-prozedura sarbide libreko izangaien baldintza berberetan egingo da, alde batera utzi gabe denborari eta baliabide materialei buruz eskatu beharko diren egokitzapenak, 3.1.2 oinarrian adierazten den bezala.

El procedimiento selectivo se realizará en condiciones de igualdad con las personas aspirantes de ingreso libre, sin perjuicio de las adaptaciones relativas al tiempo y a los medios materiales que habrán de ser solicitadas tal y como se indica en la base 3.1.2.

Sartzeko txanda hori aukeratzen dutenek ezin izango dute espezialitate berean beste txanda batean parte hartu, ezta ondoren txanda aldatu ere.

Quienes opten por este turno de ingreso no podrán concurrir a la misma especialidad por otro turno, ni cambiar de turno con posterioridad.

2.5.– Baldintzak betetzea.

2.5.– Cumplimiento de requisitos.

2.1, 2.2 eta 2.3 oinarrietan zerrendatutako baldintza guztiak bete beharko dira eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean, eta karrerako funtzionario gisa lanpostuaz jabetu arte mantendu beharko dira, hizkuntza-eskakizunaren eta gaztelaniaren ezagutzaren eskakizuna izan ezik (atzerritarrentzat). Oposizio-faseko proben barruan, idatziz garatzeko gaia (eskuratu nahi den espezialitatean) egiten den egunean eduki beharko du eskakizun hori, eta 2.1.f) oinarriko 2. paragrafotik 5.era bitartean hizkuntza-eskakizunari dagokienez ezarritakoa ere alde batera utzita.

Todos los requisitos enumerados en las bases 2.1 , 2.2 y 2.3 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de posesión como funcionaria o funcionario de carrera, salvo el requisito del perfil lingüístico y conocimiento del castellano (para los extranjeros), que deberá poseerse en el día de realización de la prueba de la fase de oposición de desarrollo por escrito de un tema, de la especialidad a que se opta, a salvo también de lo dispuesto en la base 2.1.f) párrafos 2.º a 5.º en lo que respecta al perfil lingüístico.

Hizkuntza-eskakizuna edukitzeko muga-egun bera aplikatuko zaie goragoko maila batean sailkatuta dauden irakasleen beste kidego batera iristeko prozedurako izangaiei.

La misma fecha límite de posesión del perfil lingüístico se aplicará a las personas aspirantes del procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior.

2.6.– Irakasleen lanpostuen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.

2.6.– Acreditación del perfil lingüístico de los puestos de trabajo docentes.

2.6.1.– 2.1.f) oinarrian jasotako baldintza betetzeko, honako titulazio edo ziurtagiri hauetakoren bat eduki behar da, kasuaren arabera:

2.6.1.– El cumplimiento del requisito contemplado en la base 2.1.f) requiere la posesión de alguna de las siguientes titulaciones o certificaciones, según el caso:

2.6.1.1.– Irakasle-lanpostuen 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-1 mailarekin pareka daiteke):

2.6.1.1.– Para la acreditación del perfil lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes (equiparable con el nivel C-1 del Marco Común europeo de referencia para las Lenguas):

a) Irakasle-lanpostuen 2. hizkuntza-eskakizuna.

a) Perfil Lingüístico 2 de los puestos de trabajo docentes.

b) Euskararen Gaitasun Agiria (EGA).

b) Certificado de aptitud lingüística EGA (Euskararen Gaitasun Agiria).

c) Euskararen Gaitasun Agiria edo 5. maila (urtarrilaren 24ko 47/1992 Errege Dekretua) edo Euskararen C1 Gaitasun Mailaren Ziurtagiria (otsailaren 24ko 46/2009 Dekretua), Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia erkidego batzuetako Hizkuntza Eskola Ofizialena.

c) Certificado de Aptitud o 5.º curso de Euskara (Real Decreto 47/1992, de 24 de enero) o Certificado de Nivel de Aptitud C1 de Euskara (Decreto 46/2009, de 24 de febrero) de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades Autónomas.

d) Euskararen C1 maila aurreratuaren ziurtagiria (80/2019 Dekretua, maiatzaren 21ekoa), Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia-erkidego batzuetako hizkuntza-eskola ofizialena.

d) Certificado de Nivel Avanzado C1 de Euskara (Decreto 80/2019, de 21 de mayo) de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades Autónomas.

e) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 3. hizkuntza-eskakizuna.

e) Perfil lingüístico 3 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

f) HABEren 3. mailako eta C1 mailako ziurtagiria (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea).

f) Certificado de nivel 3 y nivel C1 de HABE (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea).

g) Osakidetzako 3. hizkuntza-eskakizuna.

g) Perfil lingüístico 3 de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

h) Ertzaintzaren 2. hizkuntza-eskakizuna.

h) Perfil lingüístico 2 de la Ertzaintza.

i) Euskaltzaindiaren D ziurtagiria.

i) Certificado D de Euskaltzaindia.

j) Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren 2. eta 5. artikuluetan jasotako baldintzak betetzen dituzten unibertsitate-tituluak.

j) Titulación universitaria que cumpla las condiciones contempladas en los artículos 2 y 5 del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

k) Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C1 eta C2 mailekin parekatutako beste titulu eta ziurtagiri batzuk.

k) Otros títulos y certificaciones de conocimiento de euskera equiparados con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en virtud del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2.6.1.2.– Irakaskuntzako lanpostuen 1. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailarekin pareka daiteke):

2.6.1.2.– Para la acreditación del perfil lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes (equiparable con el nivel B2 del Marco Común europeo de referencia para las Lenguas):

a) Irakasle-lanpostuen 1. hizkuntza-eskakizuna.

a) Perfil Lingüístico 1 de los puestos de trabajo docentes.

b) Euskarako 4. maila (urtarrilaren 24ko 47/1992 Errege Dekretua) edo Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia erkidego batzuetako hizkuntza-eskola ofizialetako maila aurreratuaren ziurtagiria (otsailaren 24ko 46/2009 Dekretua).

b) 4.º curso de Euskera (Real Decreto 47/1992, de 24 de enero) o Certificado de Nivel Avanzado (Decreto 46/2009, de 24 de febrero) de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades Autónomas.

c) Euskararen tarteko B2 mailaren ziurtagiria (80/2019 Dekretua, maiatzaren 21ekoa), Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia-erkidego batzuetako hizkuntza-eskola ofizialena.

c) Certificado de Nivel Intermedio B2 de Euskera (Decreto 80/2019, de 21 de mayo) de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de otras Comunidades Autónomas.

d) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako 2. hizkuntza-eskakizuna.

d) Perfil lingüístico 2 emitido por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

e) HABEren 2. mailako eta B2 mailako ziurtagiria (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea).

e) Certificado de nivel 2 y nivel B2 de HABE (Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea).

f) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 2. hizkuntza-eskakizuna.

f) Perfil lingüístico 2 de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

g) Ertzaintzaren 1. hizkuntza-eskakizuna.

g) Perfil lingüístico 1 de la Ertzaintza.

h) HLEA (Hezkuntzako Iangileen Euskara Agiria).

h) HLEA (Hezkuntzako Iangileen Euskara Agiria).

i) Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren 3. artikuluan jasotako baldintzak betetzen dituen batxiler-titulua edo goi-mailako teknikari-titulua.

i) Título de Bachiller o Técnico superior que cumpla las condiciones contempladas en el artículo 3 del Decreto 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

j) Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B2 mailarekin parekatutako beste titulu eta ziurtagiri batzuk.

j) Otros títulos y certificaciones de conocimiento de euskera equiparados con el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en virtud del Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

2.6.2.– Daukan hizkuntza-eskakizuna alegatzea.

2.6.2.– Alegación del perfil lingüístico que se posee.

Prozesu bakoitzean parte hartzeko bete behar den eskabidean, parte hartuko den irakaskuntzako hizkuntza-eskakizunarekin adierazi behar da, edo, hala badagokio, hura egiaztatzetik aldi baterako salbuetsita egongo litzatekeen hizkuntza-eskakizuna, 2.1.f) oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

En la solicitud que se ha de cumplimentar para participar en cada uno de los procesos, se ha de alegar el perfil lingüístico docente con el que se participa o en su caso, el perfil lingüístico respecto del que se estaría en un supuesto de exención transitoria para su acreditación, según lo previsto en la base 2.1.f).

Hautatutako pertsonen zerrenda argitaratu ondoren eta hizkuntza-eskakizunaren egiaztapena entregatu ondoren egiaztatuko da hizkuntza-eskakizuna, beharrezkoa den kasuetan, 12. oinarrian ezarritakoaren arabera.

La comprobación de la acreditación del perfil lingüístico se efectuará una vez publicada la lista de personas seleccionadas y tras la entrega de la acreditación del perfil, en los casos que fuera necesario, según lo establecido en la base 12.

2.7.– Gaztelaniaren ezagutza egiaztatzea.

2.7.– Acreditación del conocimiento del castellano.

Espainiako nazionalitaterik ez duenak eta bere hizkuntza ofiziala espainiarra ez bada, hizkuntza horren ezagutza egokia egiaztatu beharko du, honako titulu edo ziurtagiri hauetakoren bat edukiz:

Quien no posea la nacionalidad española y su idioma oficial no sea el español deberá acreditar un conocimiento adecuado de este idioma, mediante la posesión de alguno de los títulos o certificados siguientes:

– Espainieraren diploma (goi-mailako maila) edo espainieraren diploma (C2 maila), urriaren 31ko 1137/2002 Errege Dekretuaren arabera, otsailaren 22ko 264/2008 Errege Dekretuak aldatua.

– Diploma de español (nivel superior) o Diploma de español nivel C2, según el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, modificado por Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero.

– Atzerritarrentzako espainieraren gaitasun-ziurtagiria edo maila aurreratuaren ziurtagiria, hizkuntza-eskola ofizialek emana.

– Certificado de Aptitud o Certificado de nivel avanzado de Español para Extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas.

– Filologia Hispanikoko edo Erromanikoko lizentziadun-titulua edo dagokion gradu-titulua.

– Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica o el Título de Grado correspondiente.

– Kidegoan sartzeko alegatutako titulua, Espainiako Estatuan edo gaztelania hizkuntza ofiziala duen estaturen batean emana eta egina.

– Título alegado para ingreso en el Cuerpo, emitido y realizado en el Estado español o en algún Estado cuya lengua oficial sea el español.

Egiaztapen horretatik salbuetsita daude espainiarra ez den beste nazionalitate bat duten pertsonak, hizkuntza ofizial gisa gaztelania dutenak eta aurreko hautaketa-prozesuetako deialdietan gaztelaniazko proba bat gainditu dutela egiaztatzen dutenak.

Quedan exceptuadas de dicha acreditación, aquellas personas de nacionalidad distinta de la española pero que tengan como idioma oficial el español y quienes acrediten haber superado una prueba de castellano en convocatorias de procesos selectivos anteriores.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
PARTE HARTZEKO ESKABIDEA ETA DOKUMENTAZIOA
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3.– Parte hartzeko eskabidea, tasak, eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak, non eta noiz aurkeztu behar diren.

3.– Solicitud de participación, tasas, documentación a presentar junto con la solicitud, lugar y plazo de presentación

3.1.– Parte hartzeko eskaerari buruzko argibideak.

3.1.– Indicaciones relativas a la solicitud de participación.

3.1.1.– Parte hartu nahi dutenek eskabide bat aurkeztu beharko dute parte-hartu nahi duten hautaketa-prozesu mota bakoitzeko, eta, prozesu bakoitzaren barruan, kidego eta espezialitate bakoitzeko. Interneteko helbide hauetan eskuragarri dagoen eskabidea bete beharko da: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-langilea/- «2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Onartzeko eskabidea» eta https://hezigunea.euskadi.eus/– «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa – «Onartzeko eskabidea».

3.1.1.– Quienes deseen participar deberán presentar una solicitud por cada tipo de proceso selectivo en el que deseen tomar parte y, dentro de cada proceso, por cada cuerpo y especialidad. Se deberá cumplimentar la solicitud disponible en las direcciones de Internet https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/ – «OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Solicitud de admisión» y https://hezigunea.euskadi.eus/ – «OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Solicitud de admisión».

Eskabidea betetzean, hartu-agiri bat lortuko da (Erakunde laguntzailearentzako alea), esleitutako eskaera-zenbakia eta tasa 3.2 oinarrian aurreikusitako moduan ordaintzeko behar diren datuak dituena. Halaber, izangaiarentzako frogagiri bat lortuko da (Interesdunarentzako alea).

Al cumplimentar la solicitud, se obtendrá un acuse de recibo (Ejemplar para la entidad colaboradora), con el número de solicitud asignado y los datos precisos para proceder al pago de la tasa en las formas previstas en la base 3.2. Asimismo, se obtendrá un resguardo para la persona aspirante (Ejemplar para la persona interesada).

Eskabidea bete ondoren, izangai bakoitzaren espedienteari buruz hautaketa-prozesuan zehar argitaratzen den informazioa Hezigunearen atarian (https://hezigunea.euskadi.eus /) eskuratuko da, erabiltzailea (NAN) eta pasahitza sartuta.

Una vez cumplimentada la solicitud, el acceso a la información que se publique a lo largo del proceso selectivo, en relación con el expediente de cada aspirante, se realizará en el Portal de hezigunea (https://hezigunea.euskadi.eus/), introduciendo usuario (DNI) y contraseña.

Informazio hori pasahitz horren bidez eskuratuko dute Hezkuntza Sailak emandako pasahitza duten izangaiek (Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkogaien zerrendan daudelako edo beste prozesu batzuetan parte hartu dutelako). Pasahitza gogoratzen ez baduzu edo galdu baduzu, beste pasahitz bat lortu ahal izango duzu Heziguneko atari horretan, honako atal hau hautatuta: «Nire pasahitza ahaztu dut».

El acceso a dicha información, para aquellas personas aspirantes que ya tienen contraseña facilitada por el Departamento de Educación (por encontrarse incluidas en la lista de candidatas y candidatos a sustituciones docentes en centros públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por haber participado en otros procesos), se realizará a través de dicha contraseña. En caso de no recordar o haber perdido la contraseña, podrán conseguir una nueva en el citado Portal de Hezigunea, seleccionando el apartado «He olvidado mi contraseña».

Pasahitzik ez duten izangaien kasuan, sistemak pasahitz bat esleituko die prozesuari buruzko informazioa eskuratu ahal izateko, eta SMS bidez bidaliko zaie eskabidean adierazitako telefono mugikorrera, eskabidea betetzen amaitu duten unean. Erabiltzailea izangaiaren NANa izango da.

En el caso de aspirantes que no disponen de contraseña, el sistema les asignará una para poder acceder a la información del proceso, que se les enviará mediante sms al teléfono móvil que indiquen en su solicitud, en el momento en que hayan finalizado la cumplimentación de la misma. El usuario será el DNI de la persona aspirante.

Espezialitate baterako baino gehiagorako eskabideak aurkezten badira, ez da bermatzen izangaiak eskatutako espezialitate bakoitzeko probak egin ahal izango dituenik. Espezialitate desberdinetako proben hasiera aldi berean gertatzen bada, ez da itzuliko azterketa-eskubideengatiko tasa gisa ordaindutako zenbatekoa.

En caso de que se presentaran solicitudes para más de una especialidad, no se garantiza que la persona aspirante pueda realizar las correspondientes pruebas de cada una de las especialidades solicitadas. En el supuesto de que coincida el inicio de las pruebas de las distintas especialidades, no procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen.

3.1.2.– Desgaitasuna duten izangaiek egoera hori adierazi beharko dute eskabidean, dagokion laukian, bai eta probak egiteko denborari eta baliabide materialei buruz eskatzen duten egokitzapena ere, gainerako izangaien baldintza berberetan jarduteko. Egokitzapena eskatuz gero, 3.3.1.b) oinarrian adierazitako dokumentua ere aurkeztu beharko da.

3.1.2.– Las personas aspirantes con discapacidad harán constar esta condición en la casilla correspondiente de la solicitud, así como la adaptación que soliciten en referencia al tiempo y a los medios materiales para la realización de las pruebas, con objeto de que puedan actuar en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. En caso de solicitar adaptación, presentarán, además, el documento señalado en la base 3.3.1.b).

3.1.3.– Izangaiek eskabidean «Adingabekoaren babesa» izeneko atala bete beharko dute, 2.1.h) oinarrian aurreikusitako baldintza betetzen dutela egiaztatzeko. Atal hori betez, adieraziko da Hezkuntza Sailari baimena ematen zaion bere izenean 1/1996 Lege Organikoan, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea partzialki aldatzen dituena, 13.5 artikuluan aipatzen den ziurtagiria eskuratzeko, hautatua izanez gero. Baimenik ematen ez badute eta hautatuak badira, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute, 12. oinarrian adierazitakoaren arabera.

3.1.3.– Las personas aspirantes deberán cumplimentar en la solicitud el apartado denominado «Protección del menor», a fin de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en la base 2.1.h). Mediante la cumplimentación de este apartado se indicará si se autoriza al Departamento de Educación para recabar en su nombre el Certificado al que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en caso de resultar seleccionadas. En caso de no dar la autorización y resultar seleccionadas, deberán presentar certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, según lo indicado en la base 12.

Hala ere, atal hau ez zaie eskabidean erakutsiko aurretik baimen hori eman dutenei, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkogaien zerrendan daudelako edo Euskal Autonomia Erkidegoko karrerako funtzionarioak direlako.

No obstante, este apartado no se les mostrará en la solicitud a quienes ya hubieran dado dicha autorización con anterioridad, por encontrarse incluidas en la lista de candidatas y candidatos a sustituciones docentes en centros públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco o por tener la condición de funcionarias de carrera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.2.– Tasak.

3.2.– Tasas.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasei eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bateginaren 36. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera (irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori), deialdi honetan parte hartu ahal izateko, hautagai bakoitzak eskabide bakoitzeko inskripzio-tasa ordaindu beharko du.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, para poder participar en la presente convocatoria cada persona aspirante habrá de abonar la tasa por inscripción, por cada una de las solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko da tasa, eta ordaindu beharreko zenbatekoa epe horretan indarrean dagoen araudiaren arabera dagokiona izango da, 3.5 oinarrian aipatzen den Langileriaren Kudeaketako zuzendariaren ebazpenean zehaztuko dena. Hori gauzatzeko, bi modalitate hauetako bat aukeratu ahal izango da:

El pago de la tasa deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes y el importe a abonar será el que corresponda conforme a la normativa vigente en el mencionado plazo, que se determinará en la Resolución de la Directora de Gestión de Personal a que se refiere la base 3.5. Para su materialización podrá optarse por una de estas dos modalidades:

a) Erakunde hauetako edozein sukurtsaletan zuzenean ordaintzea, erakunde laguntzailearentzako frogagiria aurkeztuz: Laboral Kutxa, Kutxabank (BBK-Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa eta Gipuzkoa Donostia Kutxa), BBVA, Santander, Sabadell-Guipuzcoano, Bankia, La Caixa, Bankoa edo Caja Rural de Navarra. Inprimakiek barra-kodea dutenez, irakurketa optikoa duen kutxazain automatikoaren bidez edo eskuzko datu-bilketaren bidez ordain daiteke.

a) Pago directo en cualquiera de las sucursales de las siguientes entidades, presentando el resguardo para la entidad colaboradora: Laboral Kutxa, Kutxabank (BBK-Bilbao Bizkaia Kutxa, Caja Vital Kutxa y Gipuzkoa Donostia Kutxa), BBVA, Santander, Sabadell-Guipuzcoano, Bankia, La Caixa, Bankoa o Caja Rural de Navarra. Dado que los impresos incluyen código de barras, el abono puede efectuarse a través de cajero automático con lectura óptica o captura de datos manual.

b) Online ordainketa: Euskal Administrazioaren ordainketa-pasabidearen bidez, eskabidea betetzean sistemak berak adierazten dituen jarraibideei jarraituz. Ordaintzeko modu horrek alferrikako joan-etorriak eta itxaron-ilarak saihesten ditu, eta eguneko 24 orduetan dago erabilgarri.

b) Pago on-line: A través de la pasarela de pagos de la Administración Vasca, siguiendo las instrucciones que el propio sistema va indicando al cumplimentar la solicitud. Esta modalidad de pago evita desplazamientos innecesarios y colas de espera, y está operativa las 24 horas del día.

Ez da beharrezkoa izango tasa ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztea. Parte hartzeko eskubideak ez ordaintzeak edo epez kanpo ordaintzeak izangaia baztertzea ekarriko du. Ordaindutako zenbatekoan egindako akatsa hamar egun balioduneko epean zuzendu ahal izango da, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

No será necesaria la entrega de justificante de abono de la tasa. La falta de pago o el abono fuera de plazo de los derechos de participación determinará la exclusión de la persona aspirante. El error en la cantidad abonada podrá ser objeto de subsanación en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

Banku-erakundean ordaintzeak ez du inola ere ekarriko eskabidea garaiz eta behar bezala betetzeko izapidea ordeztea oinarri honetan aurreikusitako moduan.

En ningún caso, el pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de cumplimentación en tiempo y forma de la solicitud en la forma prevista en la presente base.

3.3.– Parte-hartzeko eskabidearekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

3.3.– Documentación a presentar junto con la solicitud de participación.

3.3.1.– Parte-hartzeko eskabidea aurkezteko ezarritako epe berean, eskabidea aurkeztu ondoren, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.3.1.– En el mismo plazo establecido para la presentación de la solicitud de participación, una vez presentada la misma, se habrá de presentar la siguiente documentación:

a) Agindu honen I., II. edo III. eranskinetan aurreikusitako merezimenduen egiaztagirien kopia, kasuaren arabera. Kontuan hartu behar da ofizioz zenbatzen ez diren merezimenduen egiaztagiriak baino ez direla alegatu eta aurkeztu behar, eta, ofizioz konputagarriak izan arren, Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan jasota ez daudenak ere bai. Horretarako, jasota daudela egiaztatu beharko dute eskatzaileek. Eranskin horietan, ofizioz zenbatzen diren merezimenduak zehazten dira dagozkien epigrafeetan.

a) Copia de la documentación acreditativa de los méritos previstos en los anexos I, II o III de la presente Orden, según el caso, teniendo en cuenta que únicamente se deberán alegar y presentar los documentos justificativos de los méritos que no se computan de oficio y de los que, aun siendo computables de oficio, no constan en el Registro de Personal del Departamento de Educación, a cuyo efecto las personas solicitantes deberán verificar dicha constancia. En los citados anexos se detallan en los epígrafes correspondientes, los méritos que se computan de oficio.

Egiaztapen hori egiteko, izangai bakoitzak bere espediente pertsonalean dagoen informazioa kontsultatu beharko du, helbide honetan: https://hezigunea.euskadi.eus/(sartu «Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza») – Arlo pertsonala – Nire laneko datuak, honako atal hauetan:

Para efectuar dicha verificación, cada aspirante deberá consultar la información que consta en su expediente personal, en la dirección https://hezigunea.euskadi.eus/ (introducir «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – Área Personal – Mis datos laborales, en los siguientes apartados:

– Zerbitzu-orria.

– Hoja de servicios.

– Tituluak, espezialitatea eta ziurtagiriak (atal honetan espediente akademikoaren batez besteko nota ere ager daiteke).

– Títulos, especialidad y certificados (en este apartado también podrá figurar la nota media del expediente académico).

– Zuzendaritza-karguak (goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozedurarako).

– Cargos Directivos (para el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior).

Ikastaroei dagokienez, helbide berean kontsultatu beharko duzu https://hezigunea.euskadi.eus/(sartu «Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza») – Arlo pertsonala – Nire prestakuntza – Kontsultatu nire ikastaro guztiak

En lo que respecta a los cursos deberá consultar en la misma dirección https://hezigunea.euskadi.eus/ (introducir «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – Área Personal – Mi formación – Consultar todos mis cursos.

2012tik aurrera deitutako hautaketa-prozeduretan oposizio-fasea gainditzeari buruzko merezimenduari dagokionez, informazio hori ezin izango da espediente pertsonal horretan ikusi, baina ez da ziurtagiririk aurkeztu beharko hautaketa-prozedura horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailak deitu bazituen.

En lo que respecta al mérito relativo a la superación de la fase de oposición en procedimientos selectivos convocados desde 2012, si bien esta información no se podrá visualizar en el citado expediente personal, no se deberá presentar certificado si dichos procedimientos selectivos fueron convocados por el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Pertsonak beste prozesu batzuetan parte hartzeagatik (ordezkapenetarako hautagaien zerrendak, etab.) duen pasahitza erabili beharko da Hezigunearen atariko informazioa eskuratzeko (https://hezigunea.euskadi.eus /), edo, pasahitzik ez dutenentzat, sistemak eskabidea betetzean sortu duena, 3.1.1 oinarrian adierazitakoaren arabera.

La contraseña que se deberá utilizar para acceder a la información del Portal de hezigunea (https://hezigunea.euskadi.eus/) será la que posea la persona por su participación en otros procesos (listas de candidatas y candidatos a sustituciones, etc.), o bien, para quien no poseyera contraseña, la que el sistema le haya generado al cumplimentar la solicitud, según lo indicado en la base 3.1.1.

Dokumentazioa 3.4 oinarrian adierazten diren helbideen bidez entregatuko da, pdf formatuan eta entrega hori egiteko aurreikusitako aplikazio informatikoan zehaztuko diren jarraibideen arabera, eta entrega amaitu eta erregistratu beharko da, jasota gera dadin.

La documentación se entregará a través de las direcciones que se indican en la base 3.4, en formato pdf y según las instrucciones que se detallarán en la aplicación informática prevista para la realización de dicha entrega, debiendo finalizar y registrar la entrega, a fin de que quede constancia de la misma.

b) Desgaitasuna duten izangaiek egokitzapenak eskatzen badituzte probak egiteko denborari eta baliabide materialei dagokienez, honako hauek aurkeztu beharko dituzte: minusbaliotasun-maila kalifikatzeko organo tekniko eskudunak emandako irizpen tekniko fakultatiboa, aitortutako minusbaliotasun-maila eragin duten urritasun iraunkorrak modu frogagarrian egiaztatuz, edo Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, irakaskuntzakoa ez den beste lanbide batean ezintasun iraunkor osoa deklaratzen duena.

b) Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones en referencia al tiempo y a los medios materiales para la realización de las pruebas deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía competente, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al grado de minusvalía reconocido o la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se declara la incapacidad permanente en grado total en una profesión distinta a la docente.

Aurkeztutako dokumentazioa, eskatutako egokitzapenak eta aplikatu beharreko araudia ikusita, eskatutako egokitzapenak onartu edo ukatu egingo dira; erabakia interesdunari jakinaraziko zaio, gehienez ere bi hilabeteko epean, eskaera aurkezten den egunetik zenbatzen hasita.

A la vista de la documentación aportada y de las adaptaciones solicitadas, así como de la normativa aplicable, las adaptaciones solicitadas serán concedidas o denegadas; la decisión será notificada a la persona interesada, en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Dokumentazioa 3.4 oinarrian adierazten diren helbideen bidez entregatuko da, pdf formatuan eta entrega hori egiteko aurreikusitako aplikazio informatikoan zehaztuko diren jarraibideen arabera, eta entrega amaitu eta erregistratu beharko da, jasota gera dadin.

La documentación se entregará a través de las direcciones que se indican en la base 3.4, en formato pdf y según las instrucciones que se detallarán en la aplicación informática prevista para la realización de dicha entrega, debiendo finalizar y registrar la entrega, a fin de que quede constancia de la misma.

3.3.2.– Merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioari dagokionez, «Merezimenduak alegatzeko eta aurkezteko orria. 2022ko EPEa» eta justifikazio-agiriak, 3.4 oinarrian adierazitako lekuetan. Frogagiri horretan, dokumentazioa eta aurkeztutako justifikazio-dokumentazioa zer atal zehatzetan entregatuko diren adierazi beharko da.

3.3.2.– En lo que respecta a la documentación acreditativa de méritos, se deberá cumplimentar y realizar la entrega del resguardo «Hoja de alegación y presentación de méritos. OPE 2022» y de la documentación justificativa, en los lugares que se indican en la base 3.4. En el citado resguardo se deberán indicar los concretos apartados respecto de los que se va a realizar la entrega de documentación y la documentación justificativa que se aporta.

Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa alegatutako tituluaren espediente akademikoaren batez besteko nota baloratzeko, titulua atzerrian lortu duten pertsonek hogei egun naturaleko epe gehigarria izango dute, merezimenduak aurkezteko epea amaitzen denetik aurrera, titulua lortu zen herrialdeko Hezkuntza Administrazioak karrera osoan lortutako kalifikazioetatik ondorioztatutako batez besteko nota adierazten duen ziurtagiria aurkezteko, eta, gainera, dagokion sistema akademikoaren arabera lor daitekeen gehieneko kalifikazioa adierazteko, Espainiakoekin duen baliokidetasuna zehazte aldera.

A efectos de valoración de la nota media del expediente académico del título alegado como requisito para el ingreso en la función pública docente, aquellas personas cuyo título haya sido obtenido en el extranjero tendrán un plazo adicional de veinte días naturales, a partir de que expire el de presentación de méritos, para aportar certificación expedida por la Administración Educativa del país en que se obtuvo el título que indique la nota media deducida de las calificaciones obtenidas en toda la carrera y exprese, además, la calificación máxima obtenible de acuerdo con el sistema académico correspondiente, a efectos de determinar su equivalencia con las españolas.

Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako dokumentazio guztiarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako batera egindako itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua.

Toda la documentación emitida en lengua diferente del castellano o del euskera deberá venir acompañada de la correspondiente traducción oficial a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente.

Salbuespen gisa, hizkuntza modernoetako espezialitateetan, eta Etengabeko Prestakuntzari eta Argitalpenei buruzko merezimenduei dagokienez soilik, egiaztagiriak dagokion hizkuntzan aurkeztu ahal izango dira.

Excepcionalmente, en las especialidades de idiomas modernos, y únicamente en lo que respecta a los méritos sobre Formación permanente y Publicaciones, la documentación justificativa podrá entregarse en el idioma correspondiente.

Nolanahi ere, Administrazioak behar diren argibideak eskatu ahal izango dizkie parte hartzen duten langileei zalantzak edo erreklamazioak eragiten dituen dokumentazioari buruz. Halaber, aurkeztutako agirien jatorrizko agiriak eskatu ahal izango zaizkio izangaiari, erkatzeko. Jatorrizko dokumentuaren eta haren kopiaren artean zuzendu ezin den edozein aldek alegatutako merezimendua baliorik gabe uztea ekarriko du, horrek ekar dezakeen erantzukizunari kalterik egin gabe.

En todo caso, la Administración podrá requerir al personal que participa las aclaraciones necesarias de aquella documentación sobre la que se planteen dudas o reclamaciones. Asimismo se podrá requerir al aspirante los documentos originales de la documentación presentada, para su cotejo. Cualquier diferencia no subsanable entre el documento original y su copia conllevará la no validez del mérito alegado, sin perjuicio de la posible responsabilidad que pueda derivar.

Izangaiek beren gain hartzen dute aurkeztutako dokumentazioaren egiazkotasunaren erantzukizuna. Dokumenturen bat faltsua bada edo manipulatzen bada, bertan behera geratuko da deialdi honetan parte hartzeko eskubidea, edozein erantzukizun dagoela ere.

Las personas aspirantes se responsabilizan expresamente de la veracidad de la documentación aportada. En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

3.4.– Agiriak aurkezteko lekua.

3.4.– Lugar de presentación de la documentación.

3.3 oinarrian adierazitako dokumentazioa (merezimenduak eta egokitzapenak) Hezkuntza Sailaren Interneteko helbide hauetan entregatu beharko da:

La documentación indicada en la base 3.3. (méritos y adaptaciones), se deberá entregar a través de las siguientes direcciones de Internet del Departamento de Educación:

https://hezigunea.euskadi.eus/(«Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa».

https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario».

edo

o

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-pertsonala/– «2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa».

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/ – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario».

Ondoren, dagokion atalean sartu beharko da, kasuaren arabera:

Y a continuación, se deberá acceder al apartado correspondiente, según el caso:

– Merezimenduak entregatzea.

– «Entrega méritos».

– Probarako egokitzapenak. Desgaitasuna.

– «Adaptaciones para prueba. Discapacidad».

edo, hala badagokio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan oro har ezarritako bideen bitartez.

o en su caso, a través de las vías establecidas, con carácter general, en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.5.– Eskabideak eta agiriak aurkezteko epea.

3.5.– Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez (EHAAn argitaratuko da), eskabideak aurkezteko epea adieraziko da, baina epe hori ez da inolaz ere 2023ko maiatza baino lehen hasiko.

Mediante Resolución de la Directora de Gestión de Personal, que se publicará en el BOPV, se indicará el plazo de presentación de solicitudes, sin que en ningún caso el mencionado plazo vaya a iniciarse antes del mes de mayo de 2023.

Epe berean, eskabidea aurkeztu ondoren, 3.3.1 oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

En el mismo plazo, una vez presentada la solicitud, se deberá presentar la documentación indicada en la base 3.3.1.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
ONARTUTAKO ETA BAZTERTUTAKO IZANGAIAK
PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS

4.– Izangaiak onartzea.

4.– Admisión de personas aspirantes.

4.1.– Onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda.

4.1.– Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena emango du, gehienez ere hilabeteko epean. Ebazpen horretan, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartuko du, eta zerrenda hori non erakutsiko den adieraziko.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Directora de Gestión de Personal dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas e indicando el lugar en que se expondrá la referida lista.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpena eta behin-behineko zerrenda, interesdunei jakinarazteari begira, Interneteko helbide hauetan argitaratuko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/(«Erabiltzailea eta «Pasahitza» sartu beharko dira) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» edo https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/(«2022ko» EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa»).

La resolución de la Directora de Gestión de Personal, así como la lista provisional se publicarán, a efectos de notificación a las personas interesadas, a través de las direcciones de Internet https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario » – «Seguimiento del proceso selectivo» o https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ («OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario»).

Izangai bakoitzak parte hartzen duen prozesua eta, hala badagokio, txanda eta espezialitatea jasoko dira zerrendan, bai eta, kanporatuz gero, horren arrazoia ere.

En la lista constará el proceso y, en su caso, turno y especialidad por la que participa cada persona aspirante, así como, en el supuesto de exclusión, la causa de la misma.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duen ebazpena adierazitako lekuetan argitaratuz gero, interesdunei jakinarazpena egin zaiela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako.

Con la publicación en los lugares indicados de la resolución que declare aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas se considerará efectuada la correspondiente notificación a las personas interesadas, a los efectos que dispone el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2.– Erreklamazioak.

4.2.– Reclamaciones.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka, erreklamazioa aurkeztu ahal izango da, hamar egun balioduneko epean, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, hala badagokio, zuzendu ahal izango da baztertzea eragin duen akatsa. Halaber, beren datu pertsonalak jasotzean akatsak atzeman dituztenek epe horretan bertan adierazi ahal izango dute.

Contra la lista provisional de personas admitidas y excluidas, se podrá presentar reclamación en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión. Asimismo, quienes hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en este mismo plazo.

Erreklamazioak Langileak Kudeatzeko zuzendariari zuzenduko zaizkio, eta 4.1 oinarrian aipatutako ebazpenean adierazitako lekuetan aurkeztuko dira.

Las reclamaciones se dirigirán a la Directora de Gestión de Personal y se presentarán en los lugares que se indiquen en la resolución mencionada en la base 4.1.

Interesdunak ez badu adierazitako epean zuzentzen baztertzeko arrazoia izan den akatsa, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera.

En el caso de que la persona interesada no subsane el defecto que haya motivado su exclusión en el plazo indicado, se le tendrá por desistida de su solicitud, de conformidad con lo que dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3.– Onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda.

4.3.– Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.

Aurkeztutako erreklamazioak Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez onartu edo ezetsiko dira, eta ebazpen horretan onartutzat emango da onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda.

Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o desestimadas mediante resolución de la Directora de Gestión de Personal por la que se declare aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.

Ebazpena eta behin betiko zerrenda behin-behineko zerrendarako adierazitako leku berberetan argitaratuko dira.

Tanto la resolución como la lista definitiva se publicarán en los mismos lugares indicados para la lista provisional.

Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra dicha Resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

4.4.– Oposizio aldiko probak egitera prozesuan onartuta daudenak joan ahal izango dira, bai eta, baztertuta egonda ere, deitutako ekitaldian dagokion errekurtsoa aurkeztu dutela justifikatzen dutenak ere. Errekurtsoa ebazteke badago, izangaiak egindako jarduerak ondoriorik gabe geratuko dira, baldin eta berariazko edo ustezko ebazpenak errekurtsoa ezesten badu.

4.4.– A la realización de las pruebas de la fase de oposición podrán asistir quienes estén admitidas en el proceso, así como las que, figurando excluidas, justifiquen en el acto convocado la presentación del recurso correspondiente, pendiente de resolución; en este último caso, las actuaciones realizadas por la persona aspirante quedarán sin efecto en el caso de que la resolución expresa o presunta sea desestimatoria del recurso.

Onartutako izangaien zerrendan agertzeak ez du esan nahi deialdi honetan eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztenik. Beraz, onartutako pertsonek prozedura honetan parte hartzetik eratorritako eskubideak izateko, 12. oinarrian jasotako dokumentuak aurkeztu beharko dira, eta, ondorioz, eskatutako baldintzak betetzen direla egiaztatu eta azterketa medikoa gainditu beharko da.

El hecho de figurar en la relación de personas aspirantes admitidas no prejuzga que se les reconozca la posesión de todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Por tanto, los derechos derivados de la participación en este procedimiento por parte de las personas admitidas quedan condicionados a la presentación de los documentos contemplados en la base 12 y la consiguiente verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos así como a la superación del reconocimiento médico.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
HAUTAKETA-ORGANOAK
ÓRGANOS DE SELECCIÓN

5.– Hautaketa-organoak: epaimahaiak, hautaketa-batzordeak eta batzorde barematzaileak.

5.– Órganos de selección: Tribunales, Comisiones de Selección y Comisiones Baremadoras.

5.1.– Hautaketa-organoek hautatuko dituzte prozedura honetan parte hartuko dutenak.

5.1.– La selección de quienes participan en el presente procedimiento será realizada por los órganos de selección.

Hautaketa-organoetan parte hartzea nahitaezkoa da, ezertan eragotzi gabe 5.5 oinarrian abstentzio- edo errekusazio-arrazoiei buruz aurreikusitakoa eta 5.2.2 eta 5.4 oinarrietan salbuespen- eta dispentsa-kasuei buruz aurreikusitakoa.

La participación en los órganos de selección tiene carácter obligatorio, sin perjuicio de lo previsto en la base 5.5 en relación con los motivos de abstención o recusación y en las bases 5.2.2 y 5.4, en relación con los supuestos de exención y dispensa.

Organoko kide ez izateko iruzurrezko jarduerak eginez gero, edo kideak bilkuretara, eraketa-bilkurara barne, arrazoirik gabe ez bertaratuz gero, presidenteak deialdia egin ondoren, edo prozesuaren garapenean dituzten betebeharrak ez betez gero, dagokion erantzukizuna eskatuko zaie, eta, hala badagokio, funtzio publikoari aplikatu beharreko diziplina-araubidea aplikatuko zaie.

La realización de actuaciones fraudulentas con el objetivo de no formar parte de los órganos o la inasistencia injustificada de los miembros a las distintas sesiones, incluido el de constitución, habiendo sido convocados por el presidente, así como el incumplimiento de sus deberes en el desarrollo del proceso, dará lugar a la exigencia de la responsabilidad que corresponda, incluyendo la aplicación, si procede, del régimen disciplinario aplicable a la función pública.

Organo horien jarduteko prozedurak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean xedatutakoa beteko du une oro.

El procedimiento de actuación de estos órganos se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.2.– Epaimahaiak.

5.2.– Tribunales.

5.2.1.– Epaimahai kopurua.

5.2.1.– Número de Tribunales.

Beharrezkotzat jotzen diren beste epaimahai izendatu ahal izango dira, espezialitate bakoitzean dagoen eskatzaile-kopuruaren arabera. Espezialitate bakoitzeko epaimahai berek jardungo dute deitzen diren bi prozesu motetan.

Podrán nombrarse tantos Tribunales como se considere necesario, en función del número de solicitantes que haya en cada especialidad. Los mismos Tribunales de cada especialidad actuarán para los dos tipos de procesos que se convocan.

5.2.2.– Osaera eta izendapena.

5.2.2.– Composición y designación.

Epaimahaikideak bost izango dira: epaimahaiburua eta lau epaimahaikide. Bostek jarduneko karrerako funtzionarioak izan beharko dute irakasle funtzionarioen kidegoetan, edo Hezkuntzako ikuskariak, eta izangaiek hautatzen duten kidegoari dagokion sailkapen-talde bereko edo handiagoko kidegokoak izango dira. Kidego horri dagokio ordezkaritza handiena.

Los Tribunales estarán compuestos por cinco miembros, una Presidenta o Presidente y cuatro Vocales. Los cinco habrán de ser funcionarias o funcionarios de carrera en activo de los cuerpos de funcionarios docentes, o Inspectoras e Inspectores de Educación, y pertenecerán a cuerpos de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponde al cuerpo al que opten las personas aspirantes, correspondiendo la representación mayoritaria a dicho cuerpo.

Osaeran, espezialitate-printzipioa betetzen dela zainduko da, eta, horren arabera, kide gehienek epaituko duten espezialitatearen titularra izan beharko dute, eta, ahal dela, gaur egun espezialitate horretan destinoa izango dute. Halaber, arrazoi oinarrituek eta objektiboek eragozten ez badute, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.1.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

En su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, de acuerdo con el cual, la mayoría de sus miembros deberá ser titular de la especialidad que vayan a juzgar y preferentemente, con destino en la misma en la actualidad. Asimismo, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan, se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, conforme a lo previsto en el artículo 20.1.b) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Hezkuntzako sailburuak askatasunez izendatuko du lehendakaria. Oinarri honetako aurreko bi paragrafoetan aipatutako karrerako funtzionarioen artean aukeratuko dira kideak, zozketa bidez. Hala ere, espezialitateko titularren kopuruak zozketa egitea eragozten duen espezialitateetan, Hezkuntzako sailburuak zuzenean izendatuko ditu espezialitate horietako epaimahaietako kide gisa espezialitate horien titular diren karrerako funtzionarioak.

El Consejero de Educación designará libremente a la Presidenta o Presidente. Los vocales serán elegidos mediante sorteo entre las y los funcionarios de carrera a que se refieren los dos párrafos anteriores de la presente base. No obstante, en las especialidades en las que el número de titulares de la misma no permita la realización de un sorteo, el Consejero de Educación designará directamente, como vocales de los tribunales de dichas especialidades, a los y las funcionarias de carrera titulares de las mismas.

Epaimahai bakoitzerako ordezko kide kopuru bera izendatuko da prozedura beraren bidez. Epaimahai bat baino gehiago duten espezialitateen kasuan, ordezko epaimahaia egon arren ezin bada epaimahaia bost kiderekin eratu, espezialitate bereko beste epaimahai batzuetako ordezko kideekin eratu ahal izango dira, epaimahaiak izendatzeko aginduan aurreikusten diren baldintzen arabera.

Para cada tribunal se designará por el mismo procedimiento, igual número de miembros suplentes. En el caso de especialidades con más de un tribunal, si a pesar de la existencia del tribunal suplente, no fuera posible la constitución del tribunal con cinco miembros, se podrán constituir con los miembros suplentes de otros tribunales de la misma especialidad, según las condiciones que se prevean en la Orden de nombramiento de los tribunales.

Zozketa Lakua-2 eraikinean egingo da (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz), eta zozketa egin baino lehen iragarriko da Interneteko helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-pertsonala/ «2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa».

El sorteo se celebrará en el Edificio Lakua-2 (acceso por c/ Donostia-San Sebastián n.º 1, Vitoria-Gasteiz) y se anunciará la fecha con anterioridad a su celebración, en la dirección de Internet https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/ – «OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario».

Epaimahaiak Hezkuntzako sailburuaren agindu bidez izendatuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, gehienez ere bi hilabeteko epean, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda argitaratzen den egunetik aurrera.

Los Tribunales serán nombrados mediante Orden del Consejero de Educación, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la publicación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.

Epaimahaietan parte hartzetik salbuetsita egongo dira, eta, beraz, zozketan ez dira kontuan hartuko, hautaketa-prozeduran zehar egoera hauetan dauden karrerako funtzionarioak:

Estarán eximidas de participar en los Tribunales, y, por lo tanto, no se les tomará en cuenta en el acto de sorteo, las personas funcionarias de carrera que se encuentren en los siguientes supuestos durante el desarrollo del procedimiento selectivo:

a) Kidegoan zerbitzu aktiboa ez den beste administrazio-egoera batean.

a) Situación administrativa distinta a la de servicio activo en el cuerpo.

b) Irakasle funtzionarioei irekita dagoen Administrazio Orokorreko lanpostuan jardutea.

b) Desempeño de puesto de trabajo de la Administración General abierto a funcionarios docentes.

c) Zuzendari-, ikasketaburu- eta idazkari-karguak betetzea.

c) Desempeño de cargos de director, jefe de estudios y secretario.

d) Ikasturte osorako ordaindu gabeko baimena.

d) Permiso no retribuido para curso escolar completo.

e) Partzialki ordaindutako baimena.

e) Permiso parcialmente retribuido.

f) Lanaldia murrizteko baimena.

f) Permiso de reducción de jornada de trabajo.

g) Sindikatu-ordezkaritzako eginkizunak betetzeko lizentzia, lanera joateko erabateko liberazioa dakarrena.

g) Licencia por ejercicio de funciones de representación sindical que conlleve la liberación total de asistencia al trabajo.

h) Amatasunagatiko edo aitatasunagatiko, adopzioagatiko edo harreragatiko lizentzia, edo edoskitze-aldia metatzeagatiko lizentzia.

h) Licencia por maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, o acumulación de lactancia.

i) Haurdunaldiko arriskuagatiko lizentzia.

i) Licencia por riesgo durante el embarazo.

j) Ezkontzagatiko lizentzia, betiere lizentzia hartzeko datak eta oposizio-fasea oso-osorik bat badatoz.

j) Licencia por razón de matrimonio cuyas fechas de disfrute coincidan íntegramente con la fase de oposición.

k) Iraupen luzeko aldi baterako ezintasunagatiko lizentzia. Noizbehinkako gaixotasunak eragindako aldi baterako ezintasunari dagokionez, dagokion medikuak eman behar du, baina horrek ez du salbuesten epaimahaietan parte hartzeko betebeharretik. Egoera horretan dagoen funtzionarioa epaimahaiko titular edo ordezko izendatu badute, eta hautaketa-prozesua hasi baino lehen lortzen badu alta, epaimahaian sartu beharko du.

k) Licencia por incapacidad temporal, de larga duración. En cuanto a la situación de incapacidad temporal por enfermedad ocasional, expedida por el correspondiente facultativo, no exime de la obligación de participar en los Tribunales. Si la persona funcionaria afectada por esta circunstancia hubiese sido designada como titular o suplente de tribunal y obtuviese el alta antes de que se inicie el proceso selectivo, deberá incorporarse al mismo.

Adierazitako kasuren batean dauden pertsonak izendatu badira zozketan, eragindako pertsonak salbuespena eskatuko dio Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari, bost egun balioduneko epean, hautaketa-organoen izendapena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Si hubieran sido nombradas o designadas en el sorteo personas en las que concurra alguno de los supuestos indicados, la persona afectada solicitará la exención a la Dirección de Gestión de Personal en el plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del nombramiento de los órganos de selección en el Boletín Oficial del País Vasco.

Era berean, zozketan ez dira kontuan hartuko maisu-maistren kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran (Hezkuntzako sailburuaren 2019ko martxoaren 1eko Aginduaren bidez deitua) eta Bigarren Hezkuntzako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko eta horra iristeko hautaketa-prozeduran (Hezkuntzako sailburuaren 2020ko otsailaren 18ko Aginduaren bidez deitua) parte hartu zuten presidenteak eta kideak, salbu eta libre dauden karrerako funtzionarioen kopuruaren arabera epaimahaiaren izendapen osoa egitea ezinezkoa den espezialitateetan.

Asimismo, no se les tomará en cuenta en el acto de sorteo a las personas que participaron como Presidentas y vocales en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestras y Maestros, convocado por Orden de 1 de marzo de 2019 de la Consejera de Educación y en el procedimiento selectivo para ingreso y acceso en los cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Profesores técnicos y Profesoras técnicas de Formación Profesional, convocado por Orden de 18 de febrero de 2020 de la Consejera de Educación, excepto en las especialidades en las que no sea posible la designación íntegra del tribunal atendiendo al número de personal funcionario de carrera disponible.

Kideen joan-etorriek eragin ditzaketen kalteak eta eragozpenak minimizatzeko, zozketa lurraldean egingo da, espezialitate bakoitzeko epaimahaiek egoitza izango duten lurralde historikoaren arabera. Adierazitako lurralde-irizpidea kontuan hartuta epaimahai guztietako bokal guztiak izendatzea ezinezkoa den kasuetan, zozketa bidez osatuko dira, beste bi lurralde historikoetako karrerako funtzionarioekin. Lurralde-irizpide hori salbuetsi ahal izango da karrerako funtzionario gutxi dauden espezialitateetako epaimahaietan.

Con el objeto de minimizar los perjuicios e inconvenientes que pudieran causar los desplazamientos de los vocales, el sorteo se realizará a nivel territorial, en función del territorio histórico en el que tendrán su sede los tribunales de cada especialidad. En aquellos casos en que no sea posible designar a todos los vocales de todos los Tribunales atendiendo al criterio territorial señalado, se completarán, mediante sorteo, con funcionarias y funcionarios de carrera que pertenezcan indistintamente a los otros dos Territorios Históricos. Podrá excepcionarse dicho criterio territorial, en los tribunales de especialidades en las que haya un reducido número de funcionarias y funcionarios de carrera.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez zehaztuko da zein lurralde historikotan kokatuko diren espezialitate bakoitzeko epaimahaien egoitzak, eta zozketa egin aurretik argitaratuko da.

Los Territorios Históricos en los que se ubicarán las sedes de los tribunales de las distintas especialidades se determinarán mediante Resolución de la Directora de Gestión de Personal, que se publicará con anterioridad a la realización del sorteo.

Salbuespen gisa, eta justifikatutako arrazoiak direla medio, beste hezkuntza-administrazio batzuei eskatu ahal izango zaie espezialitateko edo, hala badagokio, dagokion kidegoko funtzionarioak proposa ditzatela epaimahai horietan parte hartzeko, edo horiek beste espezialitate bateko funtzionarioekin osatu ahal izango dira; azken kasu horretan, aholkulari espezialistak izendatu ahal izango dira, 5.6 oinarrian aurreikusitakoaren arabera.

Excepcionalmente y por causas justificadas se podrá solicitar de otras Administraciones educativas que propongan funcionarias y funcionarios de la especialidad o, en su caso, del cuerpo correspondiente para formar parte de estos tribunales o se podrán completar estos con funcionarias y funcionarios de otra especialidad; en este último caso, podrán designarse asesores especialistas, según lo previsto en la base 5.6.

Epaimahaiak izendatzerakoan, autonomia-erkidego honetako bi hizkuntza ofizialetako hizkuntza-gaitasuna bermatu beharko da.

En la designación de los Tribunales deberá garantizarse la competencia lingüística de las dos lenguas oficiales de esta Comunidad Autónoma.

5.2.3.– Borondatezko parte-hartzea.

5.2.3.– Participación voluntaria.

Epaimahaikide izan nahi duten pertsonek idazki bat aurkeztu beharko diote Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari, 3.5 oinarrian eskabideak aurkezteko ezarritako epe berean. Organo horrek ebatziko ditu eskabideak, kontuan hartuta espezialitatearen titulartasuna, espezialitate horretan egun duten destinoa eta kasuan kasuko espezialitateko epaimahaiek egoitza izango duten lurralde historikoa.

Las personas que voluntariamente quieran formar parte de un tribunal como vocal tendrán que presentar un escrito dirigido a la Dirección de Gestión de Personal, en el mismo plazo que el establecido para la presentación de solicitudes en la base 3.5. El citado órgano resolverá las solicitudes, teniendo en cuenta la titularidad en la especialidad, su actual destino en la misma y el territorio histórico en el que tendrán su sede los tribunales de la especialidad que corresponda en cada caso.

Borondatezko parte-hartze horretatik salbuetsita daude 2023-2024 ikasturtean zuzendari, ikasketaburu eta idazkari karguak betetzen dituzten funtzionarioak.

Se exceptúa de esta participación voluntaria a las funcionarias y funcionarios que ocupen los cargos de directora o director, jefa o jefe de estudios y secretaria o secretario en el curso escolar 2023-2024.

5.3.– Hautaketa-batzordeak.

5.3.– Comisiones de Selección.

Aurkeztutako eskabideen kopurua dela-eta espezialitate baterako edo batzuetarako epaimahai bat baino gehiago eratu behar bada, hautaketa-batzordeak eratuko dira espezialitate horietarako.

En caso de que el número de solicitudes presentadas haga necesaria la constitución de más de un Tribunal para alguna o algunas especialidades, se constituirán Comisiones de Selección para las correspondientes especialidades.

Batzorde horiek espezialitateko epaimahaiburuek osatuko dituzte, gutxienez bost, eta, hala ez bada, epaimahaikideek, harik eta osatu arte, honela:

Estas Comisiones estarán formadas por las Presidentas o los Presidentes de los Tribunales de la especialidad en número no inferior a cinco y, si así no se llegara a ese número, por vocales de dichos Tribunales hasta completarla, de la siguiente manera:

1.– Lau epaimahai badaude:

1.– Si hay cuatro tribunales:

Epaimahaiburua: 1. epaimahaiko burua.

Presidente o Presidenta: el presidente del tribunal 1.º.

Kideak: 2., 3. eta 4. epaimahaiburuak eta 1. epaimahaiko idazkaria.

Vocales: los presidentes de los tribunales 2.º, 3.º, 4.º y el secretario del tribunal 1.º.

2.– Hiru epaimahai badaude:

2.– Si hay tres tribunales:

Epaimahaiburua: 1. epaimahaiko burua.

Presidente o Presidenta: el presidente del tribunal 1.º.

Batzordekideak: 2. eta 3. epaimahaiburuak eta 1. eta 2. epaimahaietako idazkariak.

Vocales: los presidentes de los tribunales 2.º y 3.º y los secretarios de los tribunales 1.º y 2.º.

3.– Bi epaimahai badaude:

3.– Si hay dos tribunales:

Epaimahaiburua: 1. epaimahaiko burua.

Presidente o Presidenta: el presidente del tribunal 1.º.

Epaimahaikideak: 2. epaimahaiburua, 1. eta 2. epaimahaietako idazkariak eta 1. epaimahaiko 1. epaimahaikidea.

Vocales: el presidente del tribunal 2.º, los secretarios de los tribunales 1.º, 2.º y el vocal 1.º del tribunal 1.º.

Batzorde horietako presidente gisa jardungo du espezialitateko zenbaki txikieneko epaimahaiburuak, 10 epaimahai edo gehiago eratzen diren espezialitateetan izan ezik. Kasu horretan, Hezkuntzako sailburuak izendatuko du batzordeburua, Hezkuntzako Ikuskarien kidegoan jardunean dauden karrerako funtzionarioen artetik.

Actuará como Presidenta o Presidente de estas Comisiones, la Presidenta o el Presidente del Tribunal de número inferior de la especialidad, salvo en aquellas especialidades en las que se constituyan 10 o más Tribunales, en cuyo caso el Consejero de Educación designará a la Presidenta o Presidente, entre las funcionarias y funcionarios de carrera en activo del cuerpo de Inspectoras e Inspectores de Educación.

Epaimahai bakarra izendatzen den espezialitateetan, epaimahai horrek hautaketa-batzorde gisa jardungo du ondorio guztietarako.

En aquellas especialidades en las que se nombre un Tribunal único, este actuará también como Comisión de Selección a todos los efectos.

5.4.– Batzorde barematzaileak.

5.4.– Comisiones Baremadoras.

Espezialitate bakoitzean dauden eskatzaileen kopuruaren arabera, eta 5.7.3 oinarriaren aurreikuspena kontuan hartuta, beharrezkoak diren Batzorde Barematzaileak eratu ahal izango dira, espezialitateen edo espezialitate-taldeen arabera. Gutxienez bost kidek eta gehienez zazpi kidek osatuko dituzte (presidente bat eta gainerako kideak). Presidentea Hezkuntzako ikuskari bat izango da, Hezkuntzako sailburuak izendatua, eta bokalak zozketa bidez izendatuko dira, dagokien batzordeari dagokion kidegoan eta espezialitatean edo espezialitateetan jardunean dauden karrerako funtzionarioen artean.

En función del número de solicitantes que haya en cada especialidad, y atendiendo a la previsión de la base 5.7.3., se podrán constituir las Comisiones Baremadoras necesarias, por especialidades o grupos de especialidades. Estarán compuestas por un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros (una Presidenta o Presidente y el resto vocales). El Presidente o Presidenta será un Inspector o Inspectora de Educación, por designación del Consejero de Educación y los vocales serán designados mediante sorteo entre funcionarias o funcionarios de carrera en activo del cuerpo y especialidad o especialidades a las que corresponda la Comisión a la que pertenezcan.

Arrazoi oinarrituek eta objektiboek eragozten ez badute, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.1.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

Salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan, se garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, conforme a lo previsto en el artículo 20.1.b) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Batzorde barematzaileak eratu behar izanez gero, epaimahaikideen zozketarekin batera egingo da batzorde horietako kideen zozketa.

En caso de tener que constituir Comisiones baremadoras, el sorteo de los vocales se realizaría junto con el sorteo de los vocales de los tribunales.

Batzorde barematzaileei 5.2.2 oinarrian epaimahaientzat aurreikusitako salbuespen-arrazoi berberak aplikatuko zaizkie.

Se aplicará a las Comisiones Baremadoras las mismas causas de exención que las previstas en la base 5.2.2 para los Tribunales.

Kideen joan-etorriek eragin ditzaketen kalteak eta eragozpenak minimizatzeko, zozketa lurralde-mailan egingo da, espezialitate bakoitzeko batzorde barematzaileek egoitza izango duten lurralde historikoaren arabera. Adierazitako lurralde-irizpideari jarraikiz Batzorde Barematzaileetako kide guztiak izendatzea ezinezkoa den kasuetan, zozketa bidez osatuko dira, beste bi Lurralde Historikoetako karrerako funtzionarioekin. Lurralde-irizpide hori salbuetsi ahal izango da karrerako funtzionario gutxi dauden espezialitateetako batzorde barematzaileetan.

Con el objeto de minimizar los perjuicios e inconvenientes que pudieran causar los desplazamientos de los vocales, el sorteo se realizará a nivel territorial, en función del territorio histórico en el que tendrán su sede las Comisiones Baremadoras de cada especialidad. En aquellos casos en que no sea posible designar a todos los vocales de las Comisiones Baremadoras atendiendo al criterio territorial señalado, se completarán, mediante sorteo, con funcionarias y funcionarios de carrera que pertenezcan indistintamente a los otros dos Territorios Históricos. Podrá excepcionarse dicho criterio territorial, en las Comisiones Baremadoras de especialidades en las que haya un reducido número de funcionarias y funcionarios de carrera.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez zehaztuko da zein lurralde historikotan kokatuko diren espezialitateetako batzorde barematzaileen egoitzak, eta zozketa egin aurretik argitaratuko da.

Los Territorios Históricos en los que se ubicarán las sedes de las Comisiones Baremadoras de las distintas especialidades se determinarán mediante Resolución de la Directora de Gestión de Personal, que se publicará con anterioridad a la realización del sorteo.

Salbuespen gisa, azaldutakoa gorabehera kide guztiak izendatzea ezinezkoa bada, beste espezialitate bateko karrerako funtzionarioekin osatu ahal izango dira batzorde barematzaileak, adierazitako lurralde-irizpidea ere kontuan hartuta.

Excepcionalmente, si a pesar de lo expuesto anteriormente, no fuera posible designar a todos los vocales, podrán completarse las Comisiones Baremadoras con funcionarias y funcionarios de carrera de otra especialidad, atendiendo también al criterio territorial señalado.

Batzorde barematzaileak izendatzerakoan, autonomia-erkidego honetako bi hizkuntza ofizialen hizkuntza-gaitasuna bermatu beharko da.

En la designación de las Comisiones Baremadoras deberá garantizarse la competencia lingüística de las dos lenguas oficiales de esta Comunidad Autónoma.

Batzorde Barematzaile bakoitzerako ordezko Batzorde Barematzaile bat izendatuko da prozedura beraren bidez.

Para cada Comisión Baremadora se designará por el mismo procedimiento una Comisión Baremadora suplente.

Batzorde barematzaileak Hezkuntzako sailburuaren agindu baten bidez izendatuko dira, eta agindu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, gehienez ere bi hilabeteko epean, onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda argitaratzen den egunetik aurrera.

Las Comisiones Baremadoras serán nombradas mediante Orden del Consejero de Educación, que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de la publicación de la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.

Epaimahaikideen artean kidegoan antzinatasun txikiena duen pertsona arituko da idazkari, Batzorde Barematzaileak bestela erabaki ezean.

Actuará como Secretaria o Secretario la persona que, entre las Vocales, disponga de menor antigüedad en el cuerpo, salvo que la Comisión Baremadora acuerde determinarlo de otra manera.

Batzorde horiek Hezkuntza Sailburuordetzari atxikitako zuzendaritza eta zerbitzuen aholkularitza jaso ahal izango dute.

Dichas Comisiones podrán contar con el asesoramiento de las direcciones y servicios adscritos a la Viceconsejería de Educación.

5.5.– Hautaketa-organoetako kideen abstentzioa eta errekusazioa.

5.5.– Abstención y recusación de los miembros de los órganos de selección.

Hautaketa-organoetako kideek ez dute jardun beharko, eta Langileak Kudeatzeko zuzendariari jakinarazi beharko diote, agiri bidez behar bezala justifikatuta, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako egoeraren batean badaude, edo kidego eta espezialitate bereko hautaketa-probetarako izangaiak prestatzeko lanak egin badituzte deialdi hau argitaratu aurreko bost urteetan.

Quienes formen parte de los órganos de selección deberán abstenerse de actuar, notificándolo, con la debida justificación documental, a la Directora de Gestión de Personal, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas del mismo cuerpo y especialidad en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

Mahaiburuek hautaketa-organoetako kide guztiei berariaz eskatuko diete aurreko paragrafoan aurreikusitako egoeretan ez daudela adierazteko adierazpena.

Las Presidentas y los Presidentes solicitarán de todos los miembros de sus respectivos órganos de selección una declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Era berean, aurreko kasuetako bat gertatzen denean, interesdunek hautaketa-organoetako kideak errefusatu ahal izango dituzte edozein unetan, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Asimismo, cuando concurra alguna de las causas anteriores, las personas interesadas podrán en cualquier momento, recusar a las personas que formen parte de los órganos de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del citado texto legal.

Langileriaren Kudeaketa zuzendariak dagokion ebazpena emango du, baiesteko edo ezesteko.

La Directora de Gestión de Personal dictará la oportuna resolución estimatoria o desestimatoria.

5.6.– Hautaketa-organoak eratzea.

5.6.– Constitución de los órganos de selección.

Lehendakariek deialdia egin ondoren, hautaketa-organoak eratuko dira, eta, ahal dela, izendatutako kide guztiak egongo dira bertan, titularrak zein ordezkoak. Batzordeburua eta idazkaria, edo, hala badagokio, haien ordezkoak, eta gutxienez kideen erdiak bertan direla eratuko dira.

Previa convocatoria de las Presidentas y los Presidentes, se constituirán los órganos de selección, con la presencia, siempre que fuera posible, de todos los miembros designados, tanto titulares como suplentes. Quedarán constituidos con la presencia de la Presidenta o del Presidente y la Secretaria o el Secretario o, en su caso, de la de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Eratze-bilkura modu presentzialean zein telematikoan egin ahal izango da, eta urriaren 1eko 40/2015 Legearen 17. artikuluan xedatutakoa beteko da. Ekitaldi horretan bertan izendatuko da idazkaria.

La sesión de constitución podrá realizarse tanto de forma presencial como telemática y se ajustará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En este mismo acto se procederá al nombramiento de Secretario.

Hautaketa-organoak eratu ondoren, organo bakoitzak eraketa-akta bidaliko dio, kide guztiek sinatuta, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari, ahalik eta lasterren. Balio osoz jarduteko, lehendakariak eta idazkariak egon beharko dute bertan, edo, bestela, haien ordezkoek, eta, gutxienez, kideen erdiek.

Una vez constituidos los órganos de selección, cada uno de ellos enviará el acta de constitución, firmada por todos los miembros, a la Dirección de Gestión de Personal, a la mayor brevedad. Para actuar válidamente se requerirá la presencia de la Presidenta o del Presidente y la Secretaria o el Secretario o, en su caso, la de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Epaimahaikideen artean kidegoan antzinatasun txikiena duen pertsona arituko da idazkari, hautaketa-organoak bestelakorik erabakitzen ez badu behintzat.

Actuará como Secretaria o Secretario la persona que, entre las Vocales, disponga de menor antigüedad en el cuerpo, salvo que el órgano de selección acuerde determinarlo de otra manera.

Hautaketa-organoek beren lanetan aholkulari espezialistak eta laguntzaileak sartzea proposatu ahal izango dute. Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendatuko ditu. Lehenengoen eginkizuna izango da hautaketa-organoko kideei aholkuak ematea beren espezialitateko ezagutzak eta merezimenduak ebaluatzeko. Laguntzaileek organo horiekin lankidetzan jardungo dute, haiek agindutako laguntza-lan teknikoak eginez. Beren jardunean, batzuk zein besteak, bakoitzak bere eskumenak egikaritzera mugatuko dira. Aholkulari eta laguntzaileek izendatuta dauden funtzioari dagokion gaitasun profesionala izan beharko dute.

Los órganos de selección podrán proponer la incorporación a sus trabajos de asesoras o asesores especialistas, así como de ayudantes. Su designación corresponderá a la Directora de Gestión de Personal. Serán funciones de los primeros el asesoramiento de los miembros del órgano de selección en la evaluación de los conocimientos y méritos objeto de su especialidad. Los ayudantes colaborarán con estos órganos mediante la realización de las tareas técnicas de apoyo que estos les asignen. En su actividad, unos y otros, se limitarán al ejercicio de sus respectivas competencias. Los asesores y ayudantes deberán tener la capacidad profesional propia de la función para la que sean designados.

5.7.– Hautaketa-organoen eginkizunak.

5.7.– Funciones de los órganos de selección.

5.7.1.– Epaimahaiei dagokie:

5.7.1.– Corresponde a los Tribunales:

a) Hautaketa-prozesuaren faseak garatzea, deialdi honetan xedatutakoaren arabera.

a) El desarrollo de las distintas fases del proceso selectivo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente convocatoria.

b) Oposizio-faseko probak kalifikatzea, V. eranskinean adierazitako balorazio-irizpideen arabera.

b) La calificación de las pruebas de la fase de oposición, atendiendo a los criterios de valoración que se indican en el Anexo V.

c) Lehiaketa-aldiko merezimenduen balorazioa.

c) La valoración de los méritos de la fase de concurso.

d) Baztertzeko proposamena, zeina Langileak Kudeatzeko zuzendariari bidaliko baitzaio, baldin eta jakiten badute izangairen batek ez dituela betetzen deialdi honetan eskatutako baldintza guztiak. Kanporatu aurretik, entzunaldia emango zaio, eta jakinaraziko zaio, halaber, zer zehaztasun falta edo faltsutasun adierazi dituen hautaketa-probetan parte hartzeko eskabidean, bidezkoak diren ondoreetarako. Kasu horretan, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak dagokion ebazpena eman arte, hautaketa-prozesuan modu baldintzatuan parte hartzen jarraitu ahal izango du (ad cautelam). Baztertzeko ebazpenaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

d) La propuesta de exclusión, que remitirán a la Directora de Gestión de Personal, si tuvieren conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Previamente a la exclusión, se le dará audiencia, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por aquella en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos que procedan. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente de la Dirección de Gestión de Personal, podrá seguir participando en el proceso selectivo de forma condicionada (ad cautelam). Contra la resolución de exclusión, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Administración y Servicios, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

e) Izangaiak hautaketa-prozeduratik kanpo uztea, baldin eta, ariketak egin bitartean, proba normaltasunez garatzea eragozten duen iruzurrezko edozein jarduketa egiten badute, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera, epaimahaikideen jarraibideak betetzen ez badituzte edo portaera desegokiak badituzte (liskarrak eragiten badituzte, bortizki, oldarkor edo larderiaz jarduten badute...). Epaimahaiburuak horren berri emango dio Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari, eta dagokion bilkura-aktan jasoko du. Hautaketa-prozesutik baztertzeko epaimahaiaren erabakiaren aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

e) La exclusión del procedimiento selectivo de las personas aspirantes que, durante la realización de los ejercicios, lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento que impida el normal desarrollo de la prueba, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, no cumplan las instrucciones de los miembros del tribunal o tengan comportamientos inapropiados (provoquen altercados, actúen de manera violenta, agresiva o intimidatoria...). El Presidente o la Presidenta del tribunal comunicará tales hechos a la Dirección de Gestión de Personal y dejará constancia en la correspondiente acta de sesión. Contra el acuerdo del tribunal de exclusión del proceso selectivo, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

f) Hautaketa-batzordeei agindutako eginkizunak, halakorik ez badago.

f) Las funciones encomendadas a las Comisiones de Selección, cuando no existan estas.

5.7.2.– Hautaketa-batzordeei dagokie:

5.7.2.– Corresponde a las Comisiones de Selección:

a) Epaimahaiak koordinatzea.

a) La coordinación de los Tribunales.

b) Epaimahaien jarduteko irizpideak zehaztea eta irizpideok homogeneizatzea.

b) La determinación de los criterios de actuación de los Tribunales y la homogeneización de los mismos.

c) Proba praktikoaren edukia zehazteko modua zehaztea, deialdi honen VI. eranskinean zehaztutako premisak kontuan hartuta.

c) Determinar la forma en que se concretará el contenido de la prueba práctica, atendiendo a las premisas que se especifican en el Anexo VI de la presente convocatoria.

d) Lehiaketa-faseko puntuazioak epaimahaiek oposizio-fasean esleitutakoei gehitzea, izangaiak ordenatzea eta lehiaketa- eta oposizio-faseak gainditu dituztenak deklaratzea.

d) La agregación de las puntuaciones de la fase de concurso a las adjudicadas por los tribunales en la fase de oposición, ordenación de las personas aspirantes y declaración de las que hayan superado las fases de concurso y oposición.

e) Bi faseak gainditu dituzten izangaien zerrendak egitea eta onartzea, eta deialdia egin duen organoari zerrenda horiek helaraztea.

e) La elaboración y aprobación de las listas de personas aspirantes que han superado ambas fases, así como la elevación de las mismas al órgano convocante.

Hautaketa-prozeduretan zehar, epaimahai bakarrak edo, hala badagokio, hautaketa-batzordeek arau hauek aplikatzean sor daitezkeen zalantza guztiak ebatziko dituzte, bai eta aurreikusi gabeko kasuetan zer egin behar den ere.

A lo largo del desarrollo de los procedimientos selectivos, los tribunales únicos o, en su caso, las comisiones de selección, resolverán todas las dudas que pudieran surgir en aplicación de estas normas así como lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.7.3.– Izangai bakoitzari dagokion puntuazioa, merituak direla eta, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako administrazio-unitateek esleituko dute, epaimahaiek eskuordetuta, honako hauek izan ezik: etengabeko prestakuntza (I., II. eta III. eranskinak) eta argitalpenak eta berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuak (III. eranskina).

5.7.3.– La asignación de la puntuación por méritos que corresponda a cada aspirante se llevará a efecto, por delegación de los Tribunales, por las Unidades administrativas de la Dirección de Gestión de Personal, excepto la que corresponda por la Formación permanente (Anexos I, II y III) y Publicaciones y Proyectos de innovación y experimentación (Anexo III).

Halaber, epaimahaiek batzorde barematzaileei eskuordetu ahal izango diete etengabeko prestakuntzari, argitalpenei, eta proiektuei buruzko merezimenduen balorazioa.

Asimismo, los Tribunales podrán delegar a las Comisiones Baremadoras la valoración de los méritos sobre Formación permanente, Publicaciones y Proyectos.

5.8.– Hautaketa-organoek behar diren neurriak hartuko dituzte, beharrezkoa denean, desgaitasuna duten izangaiek gainerako parte-hartzaileen aukera berberak izan ditzaten ariketak egiteko. Ildo horretan, 3.3.1.b) oinarrian aurreikusitako moduan aurkeztutako eskaera onartzen zaien pertsonentzat, eskaera egiteko denbora- eta baliabide-egokitzapen posibleak ezarriko dira, betiere egokitzapen horiek irakaskuntza-funtzioarekin bateraezinak ez badira eta proben edukia desnaturalizatzea ez badakarte.

5.8.– Los órganos de selección adoptarán las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que las personas aspirantes con discapacidad gocen de iguales oportunidades para la realización de los ejercicios que el resto de personas participantes. En este sentido, se establecerán para aquellas personas a las que se les acepte la solicitud presentada en la forma prevista en la base 3.3.1.b, las adaptaciones posibles en tiempos y medios para su realización, teniendo en cuenta siempre que estas no sean incompatibles con el normal desempeño de la función docente, ni supongan desnaturalizar el contenido de las pruebas.

5.9.– Beste organo batzuen lankidetza: koordinatzaileak.

5.9.– Colaboración de otros órganos: Coordinadores.

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak Hezkuntzako Ikuskarien artean izendatutako koordinatzaileen laguntza izan dezakete hautaketa-organoek, aipatutako hautaketa-organoen koordinazioko eta administrazio-laguntzako eginkizunak betetzeko. Eginkizun horiek betetzean, prozesua behar bezala garatzen dela zainduko dute, eta, horretarako, auzitegiekin lankidetzan jardungo dute, prozesuaren administrazio- eta antolaketa-kudeaketarekin lotutako orientabideak emanez, eta abar, garatzeko tresnak emanez, prozesuan sor daitezkeen zailtasunak edo gorabeherak konpontzen lagunduz, eta epaimahaien funtzionamenduan, jarduketetan eta erabakietan irizpideak homogeneoak izan daitezen sustatuz.

Los órganos de selección podrán estar atendidos por Coordinadores o Coordinadoras designados por la Dirección de Gestión de Personal entre Inspectores o Inspectoras de Educación, para realizar funciones de coordinación y de apoyo administrativo de los citados órganos de selección. En el desempeño de dichas funciones, velarán por el adecuado desarrollo del proceso y colaborarán para ello con los tribunales, dándoles orientaciones relacionadas con la gestión administrativa y organizativa del proceso, etc., proporcionándoles herramientas para su desarrollo, apoyándoles en la resolución de dificultades o incidencias que pudieran surgir a lo largo del proceso, promoviendo la homogeneidad de criterios en el funcionamiento, actuaciones, y decisiones de los tribunales.

5.10.– Kalte-ordainak eta dietak.

5.10.– Indemnizaciones y dietas.

Agindu honen bidez deitutako prozeduretan jarduten duten epaimahaiek, hautaketa-batzordeek, batzorde barematzaileek, koordinatzaileek, aholkulari espezialistek eta laguntzaileek eskubidea izango dute zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan zehaztutako kalte-ordainak jasotzeko.

Los Tribunales, las Comisiones de Selección, las Comisiones Baremadoras, los Coordinadores, asesores especialistas y ayudantes que actúen en los procedimientos convocados por esta Orden tendrán derecho a las indemnizaciones determinadas por el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, sobre indemnizaciones por razón de servicio.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
OPOSIZIO-FASEA
FASE DE OPOSICIÓN

6.– Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan aipatzen dena.

6.– Concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

6.1.– Oposizio-fasearen definizioa eta ezaugarriak.

6.1.– Definición y características de la fase de oposición.

Proba bakarra izango da, bi zatitan egituratua, eta zati horiek ez dira baztertzaileak izango.

Constará de una única prueba estructurada en dos partes, que no tendrán carácter eliminatorio.

A zatia eta B zatiko ariketa praktikoa saio berean egin ahal izango dira.

La parte A y el ejercicio de carácter práctico de la parte B podrán realizarse en la misma sesión.

6.1.1.– A zatia.

6.1.1.– Parte A.

Lortu nahi den irakaskuntza-espezialitateari buruz beharrezkoak diren ezagutza espezifikoak erakustea izango du helburu. Epaimahaiak ausaz ateratako gai-kopuru batetik izangaiak aukeratutako gai bat idatziz garatu beharko du, espezialitate bakoitzeko gai-zerrendako gai-kopuru osoarekiko proportzionala, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos necesarios de la especialidad docente a la que se opta. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por cada persona aspirante de entre un número de temas, extraídos al azar por el Tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes criterios:

a) 25 gai edo gutxiago duten espezialitateetan, hiru gairen artean aukeratu beharko da.

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas.

b) 25 gai baino gehiago eta 51 baino gutxiago dituzten espezialitateetan, lau gairen artean aukeratu beharko da.

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas.

c) 50 gai baino gehiago dituzten espezialitateetan, bost gairen artean aukeratu beharko da.

c) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.

Zati hau prestatzeko, V. eranskinean zehazten diren gai-zerrendak aplikatuko dira.

Para la preparación de esta parte serán de aplicación los temarios que se detallan en el Anexo V.

Izangaiek gehienez ere bi ordu izango dituzte proba egiteko.

Las personas aspirantes dispondrán como máximo de dos horas para su realización.

6.1.2.– B zatia.

6.1.2.– Parte B.

Hautagaiaren gaitasun pedagogikoa eta irakaskuntzarako beharrezko teknikak menderatzen dituela egiaztatzea izango du helburu. Unitate didaktiko-ikaskuntza-egoera bat aurkeztuko da. Lanbide-heziketako espezialitateetan, ariketa praktiko bat ere egin beharko da.

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de una unidad didáctica/situación de aprendizaje. En las especialidades de formación profesional se deberá realizar también un ejercicio de carácter práctico.

B.1.– Unitate didaktiko/ikaskuntza egoera bat prestatu, aurkeztu, azaldu eta defendatzeko, honako baldintza hauek bete beharko dira: unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera bat prestatu eta epaimahaiaren aurrean ahoz azaltzea lotuta egongo da izangaiak hautatzen duen espezialitatearekin. Izangaiak unitate didaktikoaren/ikaskuntza-egoeraren edukia aukeratuko du. Unitate didaktikoa lantzean, haren bidez lortu nahi diren ikaskuntza-helburuak, edukiak, ikasgelan planteatuko diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak eta ebaluazio-prozedurak zehaztu beharko dira. Ikaskuntza-egoerei dagokienez, honako hauek zehaztu beharko dira: funtsezko konpetentziak, deskribatzaile operatiboak, gaitasun espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak, jardueren sekuentziazioa eta inplikatutako arloak/ikasgaiak.

B.1.– La preparación, presentación y exposición, y defensa de una unidad didáctica/situación de aprendizaje se ajustará a las siguientes condiciones: La preparación y exposición oral ante el tribunal de una unidad didáctica/situación de aprendizaje deberá estar relacionada con la especialidad a la que opta la persona aspirante. La persona aspirante elegirá el contenido de la unidad didáctica/situación de aprendizaje. En la elaboración de la unidad didáctica deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación. En lo que respecta a las situaciones de aprendizaje deberán concretarse competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, secuenciación de actividades y áreas/materias implicadas.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Lanbide Heziketako espezialitateetan, unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera lan-unitateei buruzkoa izan daiteke, eta dagokion lanbide-moduluaren ikaskuntzaren emaitzekin lotu beharko da, bai eta, hala badagokio, kasuan kasuko lanbide-profilaren berezko konpetentzia-atalei lotutako amaierako gaitasunekin ere.

En las especialidades propias de la Formación Profesional del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, la unidad didáctica/situación de aprendizaje podrá referirse a unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de aprendizaje del correspondiente módulo profesional y, en su caso, con las capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Hezkuntza Orientazioko eta Gizartearentzako Zerbitzuetako espezialitateetan, izangaiek esku-hartzeko programa bat garatu ahal izango dute ikastetxe batean, hezkuntza- eta psikopedagogia-orientazioko talde batean, eskolako zerbitzu psikopedagogikoetan, eskolako kabinete psikopedagogikoetan edo beste unitate baliokide batzuetan.

En las especialidades de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, las personas aspirantes podrán optar por desarrollar un programa de intervención en un centro escolar, en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en servicios psicopedagógicos escolares, en gabinetes psicopedagógicos escolares o en otras unidades equivalentes.

Unitate didaktikoak/ikaskuntza-egoerak gutxienez 4 folio eta gehienez 8 folio izango ditu, DIN-A4 formatuan, alde bakarretik idatzita. Proiektuak, lan-unitateak, erronkak eta abar barne har ditzake.

La unidad didáctica/situación de aprendizaje tendrá una extensión mínima de 4 folios y máxima de 8 folios en formato DIN-A4, escritos a una sola cara. Podrá incluir proyectos, unidades de trabajo, retos, etc.

Unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez zehazten den epean entregatuko da (ez da 2023ko maiatza baino lehen hasiko), eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La unidad didáctica/situación de aprendizaje se entregará en el plazo que se determine por Resolución de la Directora de Gestión de Personal (que no se iniciará antes del mes de mayo de 2023) y que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

Entrega formatu elektroniko hauetakoren batean egin beharko da:

La entrega se deberá efectuar en alguno de los siguientes formatos electrónicos:

– Microsoft Office 2016 edo txikiagoa.

– Microsoft Office 2016 o inferior.

– Libre Office 6 edo txikiagoa.

– Libre Office 6 o inferior.

– Fitxategiak Portable Document Format (PDF) formatuan.

– Ficheros en Portable Document Format (PDF).

Entregatu ondoren, frogagiria inprimatu beharko da, hori izango baita entrega hori justifikatzen duen agiria. Bertan, izangaia identifikatzen duen NANa eta eskabide-zenbakia agertuko dira, bai eta dokumentua entregatzeko eguna eta ordua ere.

Una vez que se entregue, se deberá imprimir el resguardo, que será el documento que justifique dicha entrega. En el mismo figurará el DNI y n.º de solicitud que identifica al aspirante y la fecha y hora de entrega del documento.

Espezialitate bererako bat baino gehiago emanez gero, aurkeztutako azkena bakarrik hartuko da kontuan, erregistratutako entrega-dataren eta -orduaren arabera.

En caso de que se entregara más de una para una misma especialidad, será válida y se tendrá en cuenta única y exclusivamente la última presentada, en función de la fecha y hora de entrega registrada.

Ezarritako epean, entregatzen ez duten pertsonak prozesutik kanpo geratuko dira eta prozesuarekin jarraitzeko eskubidea galduko dute.

Las personas que no la entreguen dentro del plazo establecido quedarán excluidas del proceso y decaerán del derecho a continuar en el mismo.

Unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera epaimahaiaren aurrean defendatuko da izangaiari horretarako deialdia egiten zaionean. Prestatzeko, hamabost minutu izango ditu izangaiak. Prestatzeko eta ahozko azalpenerako (publikoa izango da), erakusketa horretan lagungarri izango zaion material osagarria erabili ahal izango du, berak jarri beharko duena (ordenagailu eramangarria, telefono mugikorra, etab.). Internetera konektatu ahal izango da, baina izangaiak berak jarri beharko ditu probaren zati honetan behar bezala funtzionatzeko behar diren baliabideak.

La unidad didáctica/situación de aprendizaje se defenderá ante el tribunal en el momento en que la persona aspirante sea convocada para ello. Para la preparación, la persona aspirante dispondrá de quince minutos. Para la preparación y para la exposición oral (que será pública), podrá utilizar el material auxiliar que le sirva de apoyo para la citada exposición y que deberá aportar ella misma (ordenador portátil, teléfono móvil, etc.). Se permitirá la conexión a internet, si bien, la propia persona aspirante deberá aportar los medios necesarios para su adecuado funcionamiento durante el desarrollo de esta parte de la prueba.

Proba honen iraupena ordubetekoa izango da gehienez, eta honela banatuko da: unitate didaktikoaren/ikaskuntza-egoeraren ahozko azalpena 45 minutukoa izango da gehienez. Izangaiaren esku-hartzea amaitu ondoren, epaimahaiak azalpenaren edukiari buruzko galderak edo jarduketak egin ahal izango dizkio, baina eztabaida hori ezin izango da hamabost minututik gorakoa izan.

La ejecución de esta prueba, tendrá una duración máxima de 1 hora, que se distribuirá de la siguiente manera: la exposición oral de la unidad didáctica/situación de aprendizaje tendrá una duración máxima de 45 minutos. Finalizada la intervención de la persona aspirante, el Tribunal podrá plantearle preguntas o actuaciones en relación con el contenido de la exposición, no pudiendo exceder este debate de quince minutos.

B.2.– Ariketa praktikoa, hautagaiek aukeratu duten espezialitateari dagokion prestakuntza zientifikoa eta trebetasun teknikoak menderatzen dituztela egiaztatzeko. Ariketa hau espezialitate hauetan egingo da: Enpresen administrazioa, Nekazaritzako produkzio-prozesuak, Eraikuntza zibilak eta etxegintza, Fabrikazio mekanikoko antolamendua eta proiektuak, Energia-sistemen antolamendua eta proiektuak, Sistema elektroteknikoak eta automatikoak, Sistema elektronikoak, Ostalaritza eta turismoa, Analisi eta kimika industriala, Esku-hartze soziokomunitarioa, Merkataritza-prozesuak, Nekazaritzako produkzioko eragiketak eta ekipoak, Eraikuntza-proiektuen bulegoa, Instalazio elektroteknikoak, Ekipo elektronikoak, Irudi eta soinuko teknikak eta prozedurak, Sistema eta aplikazio informatikoak, Prozesu-eragiketak, Diagnostiko kliniko eta ortoprotesikoko prozedurak, Osasun- eta laguntza-prozesuak eta Gizartearentzako zerbitzuak.

B.2.– Ejercicio de carácter práctico que permita comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten. Este ejercicio se realizará en las siguientes especialidades: Administración de empresas, Procesos de producción agraria, Construcciones civiles y edificación, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Organización y proyectos de sistemas energéticos, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Sistemas electrónicos, Hosteleria y Turismo, Análisis y Química industrial, Intervención sociocomunitaria, Procesos comerciales, Operaciones y equipos de producción agraria, Oficina de proyectos de construcción, Instalaciones electrotécnicas, Equipos electrónicos, Técnicas y procedimientos de imagen y sonido, Sistemas y aplicaciones informáticas, Operaciones de procesos, Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, Procesos sanitarios y asistenciales y Servicios a la Comunidad.

Proba praktikoaren edukia VI. eranskinean aurreikusitakoan oinarrituko da.

El contenido de la prueba práctica se basará en lo previsto en el Anexo VI.

Proba praktikoa idatziz egiten denean, izangaiek gehienez ere bi ordu izango dituzte proba egiteko. Idatziz egiten ez bada, instrumentu-trebetasunak edo trebetasun teknikoak praktikoki erakustea eskatzen duten espezialitateak direlako, dagokion epaimahaiak bere iragarki-taulan horretarako xedatzen duena beteko da, proba egitearen aurrean.

Cuando la prueba práctica se realice por escrito, las personas aspirantes dispondrán como máximo de dos horas para su realización. Cuando no se realice por escrito, por tratarse de especialidades que requieran la demostración práctica de habilidades instrumentales o técnicas, se estará a lo que disponga al efecto el tribunal correspondiente en su tablón de anuncios, con anterioridad a la celebración de la prueba.

6.1.3.– Hizkuntza modernoetako espezialitateetako proba guztiak dagokion hizkuntzan egingo dira.

6.1.3.– Todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos se desarrollarán íntegramente en el idioma correspondiente.

6.2.– Oposizio-fasearen garapena.

6.2.– Desarrollo de la fase de oposición.

Oposizio-fasearen hasiera Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpenaren bidez zehaztuko da, eta inola ere ez 2023ko ekaina baino lehen hasiko da. Ebazpen hori Hezkuntza Sailaren webgunean argitaratuko da.

El comienzo de la fase de oposición será determinado por Resolución de la Directora de Gestión de Personal, sin que en ningún caso comience antes del mes de junio de 2023. Dicha Resolución se publicará en la página web del Departamento de Educación.

Ariketa kolektiboetarako deialdia jaso duten pertsonak azterketaren lekuan aurkeztu beharko dira, ezarritako orduan eta egunean. Ariketa horiek saio batean egingo dira, epaimahai bakoitzari esleitutako izangai guztiak bertan direla. Banakako ariketak egiteari dagokienez, egun bakoitzerako deitutako pertsonak Epaimahaiak jardunak hasteko ordu gisa ezarritako orduan egon beharko dira.

Las personas convocadas para los ejercicios colectivos deberán presentarse en el lugar del examen en la hora y la fecha fijada; estos se realizarán en una sesión conjunta con la presencia de la totalidad de las personas aspirantes asignadas a cada tribunal. En el caso de la realización de los ejercicios individuales, las personas convocadas para cada día, deberán estar presentes a la hora fijada por el Tribunal como hora de inicio de las actuaciones.

Epaimahaiek banakako ariketak egitean lehenengo lekuan jardun behar duten izangaien zitazioak iragarriko dituzte, bai eta egokitzat jotzen diren gai guztiak ere, proba horiek egiten diren ikastetxeetako iragarki-tauletan. Halaber, dagokion epaimahaiko iragarki-taulan argitaratuko dira, informazio-ondorioetarako, Interneteko helbide honetan: http://www.hezigunea.euskadi.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (kidegoa eta espezialitatea hautatu beharko dira) – «Epaimahaiak – Oposiziogileari esleitutako epaimahaiaren zenbakia sakatu – Iragarki-taula».

Los Tribunales anunciarán la citación de las personas aspirantes que deban actuar en primer lugar en la realización de los ejercicios individuales, y cuantas cuestiones se consideren oportunas en los Tablones de Anuncios de los centros en que se celebren tales pruebas. También se harán públicos, a efectos informativos, en el «Tablón de anuncios» del tribunal correspondiente, a través de la dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» (elegir Cuerpo y Especialidad) – «Tribunales» – Pinchar n.º tribunal asignado al opositor – «Tablón de anuncios».

Epaimahaietan banakako jarduerak hasi ondoren, izangaien hurrengo deialdiak proba horiek egiten diren ikastetxeetan ere argitaratu beharko dira, probak hasi baino hogeita lau ordu lehenago gutxienez. Halaber, informazioa emateko, Interneteko helbide horretan argitaratuko dira: http://www.hezigunea.euskadi.eus

Una vez comenzadas las actuaciones individuales ante los Tribunales, los sucesivos llamamientos de aspirantes deberán hacerse públicos también en los centros en los que se celebren tales pruebas con veinticuatro horas, al menos, de antelación a su comienzo. Asimismo, se harán públicos, a efectos informativos, a través de la citada dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus

Banakako probetan, hurrenkera alfabetikoki hasiko da, abizena J letratik hasten duen lehenengo izangaiarekin, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2022ko urriaren 21eko Ebazpenaren arabera. Ebazpen horren bidez, argitara ematen da 2023-2024 ikasturtean ordezkapenak egiteko hautagaiak kudeatzeko prozesuan ordena alfabetikoa zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza, bai eta ikasturte horretan dei daitekeen beste edozein hautaketa-prozesutan ere.

En las pruebas individuales, el orden de actuación se iniciará alfabéticamente por la primera persona aspirante cuyo apellido comience por la letra J, conforme a la Resolución de 21 de octubre de 2022 de la Directora de Gestión de Personal, por la que se hace público el resultado del sorteo de la letra que determinará el orden alfabético en el proceso de gestión de candidatas y candidatos a sustituciones durante el curso escolar 2023-2024, así como en cualquier otro proceso selectivo que pueda convocarse a lo largo de dicho curso escolar.

Lehen abizena letra horretatik hasten den hautagairik ez duten epaimahaiek hurrengo letrarekin edo letrekin hasiko dute jarduteko hurrenkera. Epaimahaiek edozein unetan eskatu ahal izango diete izangaiei beren nortasuna egiazta dezatela. Horretarako, NANa, jatorrizko herrialdeko antzeko agiria, pasaportea edo titularraren argazkia duen gidabaimena aurkeztu beharko dute.

Los Tribunales que no cuenten con aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el orden de actuación con la letra o letras siguientes. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a las personas aspirantes para que acrediten su identidad, mediante la presentación del DNI, documento similar del país de origen, pasaporte o permiso de conducción en que aparezca la fotografía del titular.

6.3.– Oposizio-fasearen kalifikazioa.

6.3.– Calificación de la fase de oposición.

Oposizio-faseko probak kalifikatzeko, epaimahaiek kontuan hartuko dituzte V. eranskinean adierazitako balorazio-irizpideak. Eta epaimahaikide guztien irizpideak bateratzeko eta ebaluazioa ahalik eta objektiboena izateko, ebaluatu beharreko konpetentzia bakoitzerako behar diren errubrikak erabiliko dira.

Para calificar las pruebas de la fase de oposición, los tribunales tendrán en cuenta los criterios de valoración que se indican en el Anexo V. Y con el fin de unificar los criterios de todos los miembros del tribunal y que la evaluación sea lo más objetiva posible, se utilizarán las rúbricas necesarias para cada competencia que sea objeto de evaluación.

A eta B zatiak 0 eta 10 puntu artean kalifikatuko dira. A zatiak % 40ko pisua izango du, eta B zatiak azken kalifikazioaren % 60koa. Lanbide-heziketako espezialitateen kasuan, B zatiak bi zati izango ditu, eta ariketa praktikoa egin beharko denez, bi alderdiek % 50eko pisua izango dute.

Las partes A y B se calificarán de 0 a 10 puntos. La parte A tendrá un peso del 40 % y la parte B tendrá un peso del 60 % de la calificación final. En el caso de las especialidades de formación profesional, en las que la parte B tendrá dos partes, dado que se habrá de realizar ejercicio de carácter práctico, ambas partes tendrán un peso del 50 %.

Aukera-berdintasuna bermatzeko, B1 zatiari 0 puntu emango zaizkio, baldin eta epaimahaiak atzematen badu unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera ez datorrela bat honako baldintza formal hauekin:

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la parte B1 será calificada con 0 puntos, en el caso de que el Tribunal detectase que la unidad didáctica/situación de aprendizaje no se ajusta a los siguientes requisitos formales:

– gutxienez 4 folioko eta gehienez 8 folioko luzera.

– extensión mínima de 4 folios y máxima de 8 folios.

– DIN-A4 formatua.

– formato DIN-A4.

– alde bakarretik idatzia.

– escrita a una sola cara.

Probaren azken nota eta orokorra 0tik 10era bitarteko zenbakiekin adieraziko dira, eta gutxienez 5 puntu lortu beharko dira lehiaketa-fasean sartu ahal izateko.

La nota final y global de la prueba se expresará en números de 0 a 10, siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos para poder acceder a la fase de concurso.

Izangai bakoitzak ariketa bakoitzean lortutako puntuazioa kalkulatzeko, epaimahaian dauden kide guztien kalifikazioen batez besteko aritmetikoa lortuko da. Epaimahaiko kideek emandako puntuazioen artean hiru osoko edo gehiagoko aldea badago, automatikoki baztertuko dira gehieneko eta gutxieneko kalifikazioak, eta batez besteko puntuazioa gainerako kalifikazioen artean egongo da.

La puntuación de cada aspirante en cada ejercicio resultará de obtener la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

6.4.– Oposizio-fasean lortutako kalifikazioak argitaratzea.

6.4.– Publicidad de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición.

Epaimahaiek probaren azken nota eta nota orokorra argitaratuko dute, zati bakoitzari dagokionarekin batera.

Los Tribunales harán pública la nota final y global de la prueba, junto con la correspondiente a cada una de sus partes.

Jakinarazpenetarako, epaimahai bakoitzak egoitza duen ikastetxeetan jarriko dira behin-behineko zerrendak, azken notarekin batera. Halaber, dagokion epaimahaiaren iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, Interneteko helbide honetan: http://www.hezigunea.euskadi.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» (kidegoa eta espezialitatea hautatu) – «Epaimahaiak – Oposiziogileari esleitutako epaimahaiaren zenbakia sakatu – Iragarki-taula.

Se expondrán, a efectos de notificación, las listas provisionales con la nota final, en los centros en los que tenga su sede cada tribunal; asimismo, se podrán consultar en el «Tablón de anuncios» del tribunal correspondiente, a través de la dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» (elegir Cuerpo y Especialidad) – «Tribunales» – Pinchar n.º tribunal asignado al opositor – «Tablón de anuncios».

Kalifikazio horien aurka, izangaiek erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote dagokion epaimahaiari, hiru egun balioduneko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Erreklamazio horiek dagokion epaimahaiburuari zuzenduko zaizkio, eta online aurkeztuko dira, aipatutako Interneteko helbidean: http://www.hezigunea.euskadi.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira).

Contra estas calificaciones las personas aspirantes podrán reclamar ante el Tribunal correspondiente en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, dirigidas al Presidente o Presidenta del Tribunal correspondiente, se presentarán on-line a través de la citada dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña»).

Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta, gehienez ere, berrogeita zortzi ordu igaro ondoren, epaimahaiek leku horietan jarriko dituzte lortutako kalifikazioen behin betiko zerrendak. Puntuazioak aldatu ez badira, erreklamazioak ezetsi egin direla ulertu beharko da.

Cuarenta y ocho horas, como máximo, después de finalizar el plazo de presentación de reclamaciones, los Tribunales expondrán las listas definitivas de las calificaciones obtenidas, en los lugares indicados, debiendo entenderse desestimadas las reclamaciones, cuando las puntuaciones no hayan sido modificadas.

Guztizko kalifikazio horien aurka ezin izango da errekurtsorik aurkeztu, eta interesdunak, hala badagokio, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu beharko du deialdi honen 11.4 oinarrian aurreikusitako azken ebazpenaren aurka.

Contra dichas calificaciones totales no cabrá recurso, debiendo las personas interesadas interponer, en su caso, el correspondiente recurso de alzada contra la resolución final prevista en la base 11.4 de la presente convocatoria.

6.5.– Epaimahaiek oposizio-fasea gainditu duten izangaiek lortutako puntuazioak emango dizkiete Hautaketa Batzordeari, batzorde horrek lehiaketa-aldiari dagozkion kalifikazioak gehi diezazkien, 8. oinarrian aipatzen den puntuazio orokorra lortzeko.

6.5.– Los Tribunales facilitarán a la Comisión de Selección las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que han superado la fase de oposición, a fin de que por la citada Comisión se proceda a sumarles las calificaciones correspondientes a la fase de concurso, con el objeto de obtener la puntuación global a que se refiere la base 10.

7.– Sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa.

7.– Concurso-oposición ordinario de ingreso.

7.1.– Oposizio-fasearen ezaugarriak.

7.1.– Características de la fase de oposición.

Oposizio-fasean, honako hauek hartuko dira kontuan: lortu nahi den irakaskuntza-espezialitatearen berariazko ezagutzak izatea, gaitasun pedagogikoa izatea eta irakaskuntzan jarduteko behar diren teknikak menderatzea.

En la fase de oposición se tendrá en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente.

Oposizio-faseak bi proba izango ditu, bi zatitan egituratuta. Proba bakoitza baztertzailea izango da.

La fase de oposición constará de dos pruebas estructuradas en dos partes. Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio.

7.1.1.– Lehenengo proba.

7.1.1.– Primera prueba.

Aukeratutako irakaskuntza-espezialitatearen berariazko ezagutzak erakustea izango du helburu, eta bi zati izango ditu, denak batera baloratuko direnak.

Tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, y constará de dos partes que serán valoradas conjuntamente.

Lehenengo probaren bi zatiak saio berean egin ahal izango dira.

Las dos partes de esta primera prueba podrán realizarse en la misma sesión.

A zatia: proba praktikoa, izangaiek prestakuntza zientifikoa dutela eta aukeratzen duten espezialitateari dagozkion trebetasun teknikoak menderatzen dituztela egiaztatzeko. Trebetasun instrumentalak edo teknikoak barne hartzen dituzten espezialitateen kasuan, trebetasun horiek zati honetan ebaluatuko dira.

Parte A: prueba práctica que permita comprobar que las personas candidatas poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que opten. En el caso de especialidades que incluyan habilidades instrumentales o técnicas, estas habilidades se evaluarán en esta parte.

Proba praktikoaren edukia VI. eranskinean aurreikusitakoan oinarrituko da.

El contenido de la prueba práctica se basará en lo previsto en el Anexo VI.

Proba praktikoa idatziz egiten denean, izangaiek gehienez ere bi ordu izango dituzte proba egiteko. Idatziz egiten ez bada, instrumentu-trebetasunak edo trebetasun teknikoak praktikoki erakustea eskatzen duten espezialitateak direlako, dagokion epaimahaiak bere iragarki-taulan horretarako xedatzen duena beteko da, proba egitearen aurrean.

Cuando la prueba práctica se realice por escrito, las personas aspirantes dispondrán como máximo de dos horas para su realización. Cuando no se realice por escrito, por tratarse de especialidades que requieran la demostración práctica de habilidades instrumentales o técnicas, se estará a lo que disponga al efecto el tribunal correspondiente en su tablón de anuncios, con anterioridad a la celebración de la prueba.

B zatia: idatziz garatu beharko da izangai bakoitzak aukeratutako gai bat, epaimahaiak ausaz ateratako gai-kopuru batetik aukeratua, espezialitate bakoitzeko gai-zerrendako gai-kopuru osoarekiko proportzionala, honako irizpide hauek kontuan hartuta:

Parte B: consistirá en el desarrollo por escrito de un tema elegido por cada persona aspirante de entre un número de temas, extraídos al azar por el Tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes criterios:

a) 25 gai edo gutxiago duten espezialitateetan, bi gairen artean aukeratu beharko da.

a) En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre dos temas.

b) 25 gai baino gehiago eta 51 baino gutxiago dituzten espezialitateetan, hiru gairen artean aukeratu beharko da.

b) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre tres temas.

c) 50 gai baino gehiago dituzten espezialitateetan, lau gairen artean aukeratu beharko da.

c) En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cuatro temas.

Zati hau prestatzeko, IV. eranskinean zehazten diren gai-zerrendak aplikatuko dira.

Para la preparación de esta parte serán de aplicación los temarios que se detallan en el Anexo IV.

Izangaiek bi ordu izango dituzte B zatia egiteko.

Las personas aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de la parte B.

7.1.2.– Bigarren proba.

7.1.2.– Segunda prueba.

Izangaiaren gaitasun pedagogikoa, konpetentzia profesionalak eta irakaskuntzan jarduteko behar diren teknikak menderatzen dituela egiaztatzea izango du helburu. Programazio didaktiko bat aurkeztean eta unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera bat ahoz prestatu eta azaltzean datza.

Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de la persona aspirante, sus competencias profesionales y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la presentación de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad didáctica/situación de aprendizaje.

A) Programazio didaktiko baten aurkezpena.

A) Presentación de una programación didáctica.

Programazio didaktikoak Euskal Autonomia Erkidegoan eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean indarrean dagoen curriculumari egingo dio erreferentzia, parte hartzen den espezialitatearekin lotutako arlo, eremu (Haur Hezkuntzako espezialitaterako), gai edo modulu batean, edo hala eskatzen duten planteamendu metodologikoak erabiltzen badira (proiektuen araberako lanak, ikaskuntza-egoerak, erronkak), hainbat arlo, eremu, ikasgai edo modulutakoak, eta horien artean sartzen da parte hartzen den espezialitatearekin lotuta dagoena. Bertan, honako hauek zehaztu beharko dira: helburuak, edukiak, ebaluazio-irizpideak eta adierazleak, metodologia, baliabide didaktikoak, etengabeko ebaluaziorako prozedurak eta tresnak, oinarrizko gaitasunak eskuratzeko ekarpena, eta aniztasunarekiko erantzuna, arreta berezia jarriz hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleen kasuan, gaitasun handikoak barne, eta genero-ikuspegia kontuan hartuta. Programazio didaktikoa bera ebaluatzeko estrategiak ere jasoko dira.

La programación didáctica hará referencia al currículo vigente en el País Vasco a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de un área, ámbito (para la especialidad de Educación Infantil), materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa o, en caso de utilizarse planteamientos metodológicos que así lo requieran (trabajos por proyectos, situaciones de aprendizaje, retos), de varias áreas, ámbitos, materias o módulos entre los que se incluya el relacionado con la especialidad por la que se participa. En ella deberán especificarse objetivos, contenidos, criterios de evaluación e indicadores, metodología, recursos didácticos, procedimientos y herramientas para la evaluación continua, contribución a la adquisición de las competencias básicas, así como la respuesta a la diversidad incidiendo de manera especial para el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incluido el de altas capacidades y teniendo en cuenta la perspectiva de género. También se recogerán estrategias para la evaluación de la propia programación didáctica.

Programazio hori bat etorriko da espezialitate horretako irakasleek irakasteko eskumena esleituta duten hezkuntza-maila edo -etapetako ikasturte batekin, eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean indarrean dauden curriculumei buruzkoa izan beharko du. Nolanahi ere, aukeratutako mailarako edo ikasturterako arauak ezartzen dituen gutxieneko curriculum-elementu guztiak jaso behar dira programazioan.

Esta programación se corresponderá con un curso escolar de uno de los niveles o etapas educativas en el que el profesorado de esa especialidad tenga atribuida competencia docente para impartirlo y habrá de estar referida a los currículos vigentes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En todo caso en la programación deben recogerse todos los elementos curriculares mínimos que la norma establece para el nivel o curso elegido.

Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko izangaien kasuan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako etapari, batxilergoari edo lanbide-heziketako prestakuntza-zikloei buruzkoa izan daiteke; ezin izango da curriculum-aniztasuneko taldeei buruzkoa izan.

En el caso de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, podrá estar referida a la etapa de la educación secundaria obligatoria, al bachillerato o a los ciclos formativos de formación profesional; no podrá estar referida a grupos de Diversificación curricular.

Hezkuntza-orientazioko espezialitatean, izangaiek, programazio didaktikoaren ordez, Tutoretzako Orientazio eta Ekintza Plan bat egin ahal izango dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako institutu baten barruan, edo hezkuntza-orientazioko edo orientabide psikopedagogikoko talde batean esku hartzeko programa bat. Kasu horietan, Plana eta Programa espezialitateko gai-zerrendarekin lotutako esku-hartze plan espezifikoetan antolatu beharko dira. Orientazio eta Tutoretza Ekintzako Plana eta Esku hartzeko Programa eskabideak aurkezteko epea amaitzean indarrean dagoen araudian ezarritako edozein curriculum-edukiri buruzkoak izan daitezke.

En la especialidad de Orientación Educativa, las personas aspirantes, en lugar de programación didáctica, podrán elaborar un Plan de Orientación y Acción Tutorial enmarcado en un Instituto de Educación Secundaria tipo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o un Programa de intervención en un Equipo de orientación educativa o psicopedagógica. En estos casos, tanto el Plan como el Programa habrán de organizarse en planes específicos de intervención relacionados con el temario de la especialidad. El Plan de Orientación y Acción Tutorial y el Programa de intervención podrán referirse a cualquiera de los contenidos curriculares establecidos en la normativa vigente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Maisu-maistren Kidegoko espezialitateetan sartzeko izangaien kasuan, programazioa ezin izango da Helduen Hezkuntza Iraunkorrari buruzkoa izan.

En el caso de los aspirantes a ingreso en las especialidades del Cuerpo de Maestras y Maestros, la programación no podrá estar referida a la Educación Permanente de Adultos.

Maisu-maistren Kidegoko Haur Hezkuntzako espezialitatean, eremu bati edo bi eremuei buruzko programazio didaktikoa egin ahal izango du izangaiak.

En la especialidad de Educación Infantil del Cuerpo de Maestras y Maestros, la persona aspirante podrá elaborar la programación didáctica referida a un ámbito o a los dos ámbitos.

Maisu-maistren kidegoko Pedagogia Terapeutikoaren espezialitatean, izangaiak hautatutako ikasturte akademiko baterako eta Haur edo Lehen Hezkuntzako ikasturte baterako jarduera-programa bat garatzeari buruzkoa izango da programazioa. Kasu zehatz bat garatuko da, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei erreferentzia egingo diena, eta ikasle baten edo haien talde txiki baten premietan oinarritu beharko da, eskola-testuingurua eta dagokien ikasgelako eta ikastetxeko hezkuntza-planteamenduak erreferentziatzat hartuta.

En la especialidad de Pedagogía Terapéutica del Cuerpo de Maestras y Maestros, la programación estará referida al desarrollo de un programa de actuación para un año académico y un curso de Educación Infantil o Primaria elegido por el candidato o candidata. Se desarrollará un supuesto concreto, que hará referencia al alumnado con necesidades educativas especiales, y que deberá basarse en las necesidades de un alumno o alumna o pequeño grupo de ellos y ellas, teniendo como referencia el contexto escolar, y los planteamientos educativos del aula a la que pertenece y el centro.

Maisu-maistren Kidegoko Entzumena eta Hizkuntza espezialitatean, izangaiak aukeratutako ikasturte akademiko baterako eta Haur edo Lehen Hezkuntzako ikasturte baterako jarduera-programa bat garatzeari buruzkoa izango da programazioa. Hezkuntza-premia bereziak dituzten eta/edo komunikazioan eta hizkuntzan atzerapen larriak dituzten ikasleei zuzendutako kasu zehatz bat garatuko da, ikasle baten edo batzuen premietan oinarritu beharko dena, eskola-testuingurua eta dagokien ikasgelako eta ikastetxeko hezkuntza-planteamenduak erreferentziatzat hartuta.

En la especialidad de Audición y Lenguaje del Cuerpo de Maestras y Maestros, la programación estará referida al desarrollo de un programa de actuación para un año académico y un curso de Educación Infantil o Primaria, elegido por el candidato o candidata. Se desarrollará un supuesto concreto destinado a alumnado con necesidades educativas especiales, y/o que tenga graves retrasos de la comunicación y del lenguaje, que deberá basarse en las necesidades de uno o unos alumnos o alumnas, teniendo como referencia el contexto escolar, y los planteamientos educativos del aula al que pertenecen y del centro.

Programazio didaktikoak 40 folio izango ditu gutxienez, eta 60 folio gehienez, DIN-A4 formatuan, alde bakarretik idatzita. Gutxienez 9 unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera izan beharko ditu, zenbakituta eta aurretik adierazitako alderdi bakoitzean garatuta. Unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera horietan proiektuak, lan-unitateak, erronkak eta abar sar daitezke. Ez da eranskinik sartuko. Programazio didaktikoaren azala eta aurkibidea, bai eta erreferentzia bibliografikoak ere, ez dira sartuko 40-60 folioen zenbaketan.

La programación didáctica tendrá una extensión mínima de 40 folios y máxima de 60 folios en formato DIN-A4, escritos a una sola cara. Deberá contener un mínimo de 9 unidades didácticas/situaciones de aprendizaje, que deberán ir numeradas y desarrolladas en cada uno de los aspectos indicados anteriormente. Estas unidades didácticas/situaciones de aprendizaje podrán incluir proyectos, unidades de trabajo, retos, etc. No se incluirán anexos. La portada y el índice de la programación didáctica, así como referencias bibliográficas no se incluirán dentro del cómputo de los 40-60 folios.

Programazio didaktikoa Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen bidez zehazten den epean entregatuko da (ez da 2023ko maiatza baino lehen hasiko) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

La programación didáctica se entregará en el plazo que se determine por Resolución de la Directora de Gestión de Personal (que no se iniciará antes del mes de mayo de 2023) y que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco.

Entrega formatu elektroniko hauetakoren batean egin beharko da:

La entrega se deberá efectuar en alguno de los siguientes formatos electrónicos:

– Microsoft Office 2016 edo txikiagoa.

– Microsoft Office 2016 o inferior.

– Libre Office 6 edo txikiagoa.

– Libre Office 6 o inferior.

– Fitxategiak Portable Document Format (PDF) formatuan.

– Ficheros en Portable Document Format (PDF).

Entregatu ondoren, frogagiria inprimatu beharko da, hori izango baita entrega hori justifikatzen duen agiria. Bertan, izangaia identifikatzen duen NANa eta eskabide-zenbakia agertuko dira, bai eta dokumentua entregatzeko eguna eta ordua ere.

Una vez que se entregue, se deberá imprimir el resguardo, que será el documento que justifique dicha entrega. En el mismo figurará el DNI y n.º de solicitud que identifica al aspirante y la fecha y hora de entrega del documento.

Espezialitate bererako bat baino gehiago emanez gero, aurkeztutako azkena bakarrik hartuko da kontuan, erregistratutako entrega-dataren eta -orduaren arabera.

En caso de que se entregara más de una para una misma especialidad, será válida y se tendrá en cuenta única y exclusivamente la última presentada, en función de la fecha y hora de entrega registrada.

Ezarritako epean, entregatzen ez duten pertsonak prozesutik kanpo geratuko dira eta prozesuarekin jarraitzeko eskubidea galduko dute.

Las personas que no la entreguen dentro del plazo establecido quedarán excluidas del proceso y decaerán del derecho a continuar en el mismo.

Programazio didaktikoa epaimahaiaren aurrean defendatuko da izangaiari horretarako deialdia egiten zaionean. Programazio didaktiko hori aurkezteko eta defendatzeko (publikoa da), izangaiek ezin izango dute material osagarririk erabili, eta haiek emandako programazio didaktikoaren kopia berdin-berdina baino ezin izango dute izan, azpimarraturik, oharrik edo iruzkinik gabe.

La programación didáctica se defenderá ante el tribunal en el momento en que la persona aspirante sea convocada para ello. Para la presentación y defensa de la misma, que será pública, las personas aspirantes no podrán utilizar material auxiliar, pudiendo contar únicamente con una copia idéntica de la programación didáctica por ellas entregadas, sin que tenga anotaciones, subrayados, notas o comentarios.

B) Unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera bat prestatzea eta ahoz azaltzea.

B) Preparación y exposición oral de una unidad didáctica/situación de aprendizaje.

Izangai bakoitzak aurkeztutako programazioarekin edo espezialitateko gai-zerrenda ofizialetik abiatuta egindako programazioarekin lotuta egon daiteke unitate didaktiko/ikaskuntza-egoera bat prestatu eta epaimahaiaren aurrean ahoz azaltzea, pertsona bakoitzaren aukeran.

La preparación y exposición oral, ante el Tribunal, de una unidad didáctica/situación de aprendizaje podrá estar relacionada con la programación presentada por cada aspirante o elaborada a partir del temario oficial de la especialidad, a elección de cada persona.

Lehenengo kasuan, unitate didaktikoaren/ikaskuntza-egoeraren edukia aukeratuko du, bere programaziotik ausaz ateratako hirutik.

En el primer caso, elegirá el contenido de la unidad didáctica/situación de aprendizaje, de entre tres extraídas al azar por ella misma, de su propia programación.

Bigarren kasuan, espezialitateko gai-zerrenda ofizialetik ausaz ateratako hiru gairen artean aukeratuko du unitate didaktikoaren-ikaskuntza-egoeraren edukia.

En el segundo caso, elegirá el contenido de la unidad didáctica/situación de aprendizaje de un tema de entre tres extraídos al azar por ella misma, del temario oficial de la especialidad.

Unitate didaktikoa egitean, honako hauek zehaztu beharko dira, gutxienez: berarekin lortu nahi diren ikaskuntza-helburuak, edukiak, garatu beharreko konpetentziak, ikasgelan proposatuko diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak, ikasgelaren edo beste ikaskuntza-espazio baten metodologia eta antolamendua, ebaluazio-irizpideak eta adierazleak, eta ikasleen ebaluazio- eta jarraipen-prozedurak eta -tresnak. Ikaskuntza-egoerei dagokienez, honako hauek zehaztu beharko dira: funtsezko konpetentziak, deskribatzaile operatiboak, gaitasun espezifikoak, ebaluazio-irizpideak, oinarrizko jakintzak, jardueren sekuentziazioa eta inplikatutako arloak/ikasgaiak.

En la elaboración de la unidad didáctica deberán concretarse, al menos, los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las competencias a desarrollar, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula, la metodología y organización del aula u otro espacio de aprendizaje, los criterios de evaluación e indicadores y los procedimientos y herramientas de evaluación y seguimiento del alumnado. En lo que respecta a las situaciones de aprendizaje deberán concretarse competencias clave, descriptores operativos, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, secuenciación de actividades y áreas/materias implicadas.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Lanbide Heziketako espezialitateetan, unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera lan-unitateei buruzkoa izan daiteke, eta dagokion lanbide-moduluaren ikaskuntzaren emaitzekin lotu beharko da, bai eta, hala badagokio, kasuan kasuko lanbide-profilaren berezko konpetentzia-atalei lotutako amaierako gaitasunekin ere.

En las especialidades propias de la Formación Profesional del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, la unidad didáctica/situación de aprendizaje podrá referirse a unidades de trabajo debiendo relacionarse con los resultados de aprendizaje del correspondiente módulo profesional y, en su caso, con las capacidades terminales asociadas a las correspondientes unidades de competencia propias del perfil profesional de que se trate.

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko Hezkuntza Orientazioko eta Gizartearentzako Zerbitzuetako espezialitateetan, izangaiek esku hartzeko programa bat garatu ahal izango dute ikastetxe batean, hezkuntza- eta psikopedagogia-orientazioko talde batean, eskolako zerbitzu psikopedagogikoetan, eskolako kabinete psikopedagogikoetan edo beste unitate baliokide batzuetan.

En las especialidades de Orientación Educativa y de Servicios a la Comunidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, las personas aspirantes podrán optar por desarrollar un programa de intervención en un centro escolar, en un equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en servicios psicopedagógicos escolares, en gabinetes psicopedagógicos escolares o en otras unidades equivalentes.

Unitate didaktikoa-ikaskuntza-egoera prestatzeko, izangaiak ordubete eta hamabost minutu izango ditu. Ahozko azalpena (publikoa izango da) prestatzeko eta azaltzeko, erakusketa horretan lagungarri izango zaion material osagarria erabili ahal izango du, berak jarri beharko duena (ordenagailu eramangarria, telefono mugikorra, etab.). Interneterako konexioa baimenduko da, baina izangaiak berak jarri beharko ditu probaren zati hau garatu bitartean behar bezala funtzionatzeko behar diren baliabideak. Era berean, gidoi bat erabili ahal izango du, gehienez ere folio batekoa, bi aldeetatik, eta hura amaitzean epaimahaiari entregatuko dio.

Para la preparación de la unidad didáctica/situación de aprendizaje, la persona aspirante dispondrá de una hora y quince minutos. Para la preparación y para la exposición oral (que será pública), podrá utilizar el material auxiliar que le sirva de apoyo para la citada exposición y que deberá aportar ella misma (ordenador portátil, teléfono móvil, etc.). Se permitirá la conexión a internet, si bien, el propio aspirante deberá aportar los medios necesarios para su adecuado funcionamiento durante el desarrollo de esta parte de la prueba. Asimismo, podrá utilizar un guion que no excederá de un folio por ambas caras, y que entregará al Tribunal al término de aquella.

Bigarren proba hau egiteari dagokionez, ordubete eta hamabost minutuko iraupena izango du gehienez, eta honela banatuko da:

En lo que respecta a la ejecución de esta segunda prueba, tendrá una duración máxima de una hora y quince minutos, que se distribuirá de la siguiente manera:

– Programazio didaktikoa aurkeztea eta ahoz defendatzea, eta unitate didaktikoa/ikaskuntza-egoera ahoz azaltzea: ordubete.

– Presentación y defensa oral de la programación didáctica y exposición oral de la unidad didáctica/situación de aprendizaje: 1 hora.

Hasieran, aurrez emandako programazio didaktikoa aurkeztu eta ahoz defendatuko da epaimahaiaren aurrean. Horretarako, izangaiek gutxienez hogei minutu eta gehienez hogeita hamar minutu izango dituzte. Ondoren, epaimahai beraren aurrean eta esku hartzeko gehieneko aldia (ordubete) osatu arte, unitate didaktikoaren/ikaskuntza-egoeraren ahozko azalpena egingo da.

Se iniciará con la presentación y defensa oral ante el tribunal de la programación didáctica previamente entregada, contando para ello las personas aspirantes con un período mínimo de veinte minutos y máximo de treinta minutos. A continuación, ante el mismo tribunal y hasta completar el período máximo de intervención (una hora), se llevará a cabo la exposición oral de la unidad didáctica/situación de aprendizaje.

– Izangaiaren esku-hartzea amaitu ondoren, epaimahaiak galderak edo jarduketak egin ahal izango dizkio azalpenaren edukiari edo ariketa praktikoari buruz. Eztabaida hori ezin izango da hamabost minututik gorakoa izan.

– Finalizada la intervención de la persona aspirante, el Tribunal podrá plantearle preguntas o actuaciones en relación con el contenido de la exposición o con su ejercicio práctico, no pudiendo exceder este debate de quince minutos.

7.1.3.– Hizkuntza modernoetako espezialitateen proba guztiak dagokion hizkuntzan egingo dira.

7.1.3.– Todas las pruebas de las especialidades de idiomas modernos se desarrollarán íntegramente en el idioma correspondiente.

7.2.– Oposizio-fasearen garapena.

7.2.– Desarrollo de la fase de oposición.

6.2 oinarrian aurreikusitakoa aplikatuko da.

Se aplicará lo previsto en la base 6.2.

7.3.– Oposizio-fasearen kalifikazioa.

7.3.– Calificación de la fase de oposición.

Oposizio-faseko probak kalifikatzeko, epaimahaiek kontuan hartuko dituzte V. eranskinean adierazitako balorazio-irizpideak. Eta epaimahaikide guztien irizpideak bateratzeko eta ebaluazioa ahalik eta objektiboena izateko, ebaluatu beharreko konpetentzia bakoitzerako beharrezkoak diren errubrikak erabiliko dira.

Para calificar las pruebas de la fase de oposición, los tribunales tendrán en cuenta los criterios de valoración que se indican en el Anexo V. Y con el fin de unificar los criterios de todos los miembros del tribunal y que la evaluación sea lo más objetiva posible, se utilizarán las rúbricas necesarias para cada competencia que sea objeto de evaluación.

7.3.1.– Lehenengo proba (A eta B zatiak).

7.3.1.– Primera prueba (Partes A y B).

Proba hori 0tik 10 puntura kalifikatuko da, eta osatzen duen bi zatiei dagozkien kalifikazioak batzearen emaitza izango da. Probaren A eta B zatiak 0 eta 10 puntu bitartean kalifikatuko dira, honela haztatuta: A zatiak % 70eko pisua izango du, eta B zatiak % 30ekoa.

Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de la que consta. Las partes A y B de la prueba se calificarán de 0 a 10 puntos, ponderándose de la siguiente manera: La parte A tendrá un peso del 70 % y la parte B, del 30 %.

Proba hori gainditzeko, zati bakoitzean lortutako puntuazioak zati bakoitzari emandako puntuazioaren % 25 edo handiagoa izan beharko du, eta guztizko puntuazioak, bi zatien puntuazio haztatuak batuta, 5 puntu edo gehiago izan beharko du.

Para superar esta prueba, la puntuación obtenida en cada una de las partes deberá ser igual o superior al 25 por 100 de la puntuación asignada a las mismas y una puntuación total, resultado de sumar las puntuaciones ponderadas de las dos partes, igual o superior a 5 puntos.

7.3.2.– Bigarren proba.

7.3.2.– Segunda prueba.

Proba hau 0 eta 10 puntu artean kalifikatuko da oro har, eta osatzen duten bi zatiei (A eta B) dagozkien kalifikazioak batzearen emaitza izango da, honela haztatuta: A zatiak % 40ko pisua izango du, eta B zatiak % 60koa.

Esta prueba se calificará globalmente de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta (A y B), ponderadas de la siguiente manera: La parte A tendrá un peso del 40 % y la parte B, del 60 %.

Aukera-berdintasuna bermatzeko, bigarren proba honen A zatia 0 punturekin kalifikatuko da, baldin eta epaimahaiak atzematen badu programazio didaktikoa ez datorrela bat formazko betekizun hauekin:

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la parte A de esta segunda prueba será calificada con 0 puntos, en el caso de que el Tribunal detectase que la programación didáctica no se ajusta a los siguientes requisitos formales:

– gutxienez 40 folioko eta gehienez 60 folioko luzera.

– extensión mínima de 40 folios y máxima de 60 folios.

– DIN-A4 formatua.

– formato DIN-A4.

– alde bakarretik idatzitakoak.

– escritos a una sola cara.

– 9 unitate didaktiko gutxienez.

– mínimo de 9 unidades didácticas.

Bigarren proba gainditzeko, izangaiek 5 puntu edo gehiagoko puntuazio global haztatua lortu beharko dute.

Para la superación de la segunda prueba, las personas aspirantes deberán alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.

Oposizio-faseari dagokion kalifikazioa fase hori osatzen duten bi probetan lortutako puntuazioen batez besteko aritmetikoa izango da, proba guztiak gainditu direnean.

La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas.

Izangai bakoitzak ariketa bakoitzean lortutako puntuazioa kalkulatzeko, epaimahaian dauden kide guztien kalifikazioen batez besteko aritmetikoa lortuko da. Epaimahaiko kideek emandako puntuazioen artean hiru osoko edo gehiagoko aldea badago, automatikoki baztertuko dira gehieneko eta gutxieneko kalifikazioak, eta batez besteko puntuazioa gainerako kalifikazioen artean egongo da.

La puntuación de cada aspirante en cada ejercicio resultará de obtener la media aritmética de las calificaciones de todos los miembros presentes en el Tribunal. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las calificaciones restantes.

7.4.– Oposizio-fasean lortutako kalifikazioak argitaratzea.

7.4.– Publicidad de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición.

Proba bakoitza amaitu ondoren, jakinarazpenetarako, izangaiek lortutako kalifikazioen behin-behineko zerrendak jarriko dituzte epaimahaiek egoitza duten ikastetxeetan; era berean, epaimahaiaren iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, Interneteko helbide honetan: http://www.hezigunea.euskadi.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – «Epaimahaiak» – «Oposiziogileari esleitutako epaimahaiaren zenbakia sakatu – Iragarki-taula».

Finalizada cada prueba, los Tribunales expondrán, a efectos de notificación, las listas provisionales con las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes, en los centros en los que tenga su sede cada tribunal; asimismo, se podrán consultar en el «Tablón de anuncios» del tribunal correspondiente, a través de la dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» (elegir Cuerpo y Especialidad) – «Tribunales» – Pinchar n.º tribunal asignado al opositor – «Tablón de anuncios».

Kalifikazio horien aurka, izangaiek erreklamazioa aurkeztu ahal izango diote dagokion epaimahaiari, hiru egun balioduneko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Erreklamazio horiek dagokion epaimahaiburuari zuzenduko zaizkio, eta online aurkeztuko dira, aipatutako Interneteko helbidean: http://www.hezigunea.euskadi.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira).

Contra estas calificaciones las personas aspirantes podrán reclamar ante el Tribunal correspondiente en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, dirigidas al Presidente o Presidenta del Tribunal correspondiente, se presentarán on-line a través de la citada dirección de Internet http://www.hezigunea.euskadi.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña»).

Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta, gehienez ere, berrogeita zortzi ordu igaro ondoren, epaimahaiek leku horietan jarriko dituzte lortutako kalifikazioen behin betiko zerrendak. Puntuazioak aldatu ez badira, erreklamazioak ezetsi egin direla ulertu beharko da.

Cuarenta y ocho horas, como máximo, después de finalizar el plazo de presentación de reclamaciones, los Tribunales expondrán las listas definitivas de las calificaciones obtenidas, en los lugares indicados, debiendo entenderse desestimadas las reclamaciones, cuando las puntuaciones no hayan sido modificadas.

Ondoren, Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpen baten bidez, oposizio-fasean guztira lortutako kalifikazioak argitaratuko dira, fase hori osatzen duten bi probetan lortutako puntuazioen batez besteko aritmetikoaren emaitza gisa, proba guztiak gainditu direnean. Interneteko helbide honetan egin ahal izango da kontsulta: http://www.irakasle.eus («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu beharko dira): «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – Hautaketa-prozesuaren jarraipena – Kidegoa eta espezialitatea adierazi – Emaitzak – Oposizioko nota – Alfabetoa edo Alfabetikoa edo Puntuen araberakoa izango da.

Posteriormente, mediante Resolución de la Directora de Gestión de Personal se dispondrá la publicación de las calificaciones totales obtenidas en la fase de oposición, como resultado de la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas integrantes de esta fase, cuando todas ellas hayan sido superadas. Se podrán consultar a través de la dirección de Internet http://www.irakasle.eus (introduciendo «Usuario» y «Contraseña»): «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» – indicar Cuerpo y especialidad – «Resultados» – «Nota Oposición» – «Alfabético» / «Por puntos».

Guztizko kalifikazio horien aurka ezin izango da errekurtsorik aurkeztu, eta interesdunek, hala badagokio, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu beharko dute deialdi honen 11.4 oinarrian aurreikusitako azken ebazpenaren aurka.

Contra dichas calificaciones totales no cabrá recurso, debiendo las personas interesadas interponer, en su caso, el correspondiente recurso de alzada contra la resolución final prevista en la base 11.4 de la presente convocatoria.

Epaimahaiek oposizio-fasea gainditu duten izangaiek lortutako puntuazioak emango dizkiote Hautaketa Batzordeari, batzorde horrek lehiaketa-aldiari dagozkion kalifikazioak gehi diezazkien, 10. oinarrian aipatzen den puntuazio orokorra lortzeko.

Los Tribunales facilitarán a la Comisión de Selección las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que han superado la fase de oposición, a fin de que por la citada Comisión se proceda a sumarles las calificaciones correspondientes a la fase de concurso, con el objeto de obtener la puntuación global a que se refiere la base 10.

8.– Goi-mailako sailkapen-talde bateko irakasleen beste kidego batera iristeko ohiko lehiaketa-oposizioa (Bigarren Hezkuntzako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen kidegoak).

8.– Concurso-oposición ordinario de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior (Cuerpos de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria y de Artes Plásticas y Diseño).

8.1.– Oposizio-fasearen ezaugarriak.

8.1.– Características de la fase de oposición.

Proba horretan, izangaiak gaiari buruz dituen ezagutzak eta baliabide didaktiko eta pedagogikoak hartuko dira kontuan. Probak bi zati izango ditu:

La prueba, en la que se atenderá tanto a los conocimientos de la persona aspirante sobre la materia como a sus recursos didácticos y pedagógicos constará de dos partes:

Lehenengo zatia: sartzen den espezialitateko gai bat ahoz azaltzea, epaimahaiak ausaz aukeratutako zortzi gairen artean aukeratuta, IV. eranskinean aipatzen den kidego eta espezialitateko gai-zerrendari dagokionez. Azalpena osatzeko, gaiaren planteamendu didaktiko bat egingo da, izangai bakoitzak libreki hautatutako ziklo edo ikasturte jakin bati buruzkoa. Izangaiak daukan titulazio akademikoa eta lortu nahi den espezialitatea bat badatoz, epaimahaiak ausaz hautatutako bederatzi gairen artean aukeratuko du izangaiak. Eskatutako titulazio akademikoa ez badago jasota Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan, izangaiak lehiaketa-faseko merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteko ezarritako epean eta moduan aurkeztu beharko du (3. oinarria).

Primera parte: consistirá en la exposición oral de un tema de la especialidad a la que se acceda, elegido por aquella de entre ocho elegidos al azar por el Tribunal, de los correspondientes al temario del cuerpo y especialidad a que se refiere el Anexo IV. La exposición se completará con un planteamiento didáctico del tema, referido a un determinado ciclo o curso elegido libremente por cada aspirante. En el caso de existir concordancia entre la titulación académica con la que se opta y la especialidad a la que se aspira, el tema será elegido por la persona candidata de entre nueve elegidos al azar por el Tribunal. Si la titulación académica con la que se opta no consta en el Registro de Personal del Departamento de Educación, la persona aspirante deberá aportarla en el plazo y forma establecido para la entrega de la documentación acreditativa de los méritos de la fase de concurso (base 3).

Izangaiak daukan titulazioa lortu nahi den espezialitateari dagokionez 1. kidetasunarekin agertzen bada, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren III. eranskinean adierazitako komunztadura egongo da. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen da (2022ko uztailean eguneratua).

Existirá la concordancia indicada, si la titulación con la que se opta figura con afinidad 1 respecto de la especialidad a la que se aspira, en el Anexo III de la Orden de 27 de agosto de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (actualizado a julio de 2022).

Izangai bakoitzak ordubeteko prestaketa-denbora izango du, eta erakusketarako lagungarri izango den material osagarria erabili ahal izango du. Material hori berak jarri beharko du (ordenagailu eramangarria, telefono mugikorra, etab.). Interneterako konexioa baimenduko da, baina izangaiak berak jarri beharko ditu probaren zati hau garatu bitartean behar bezala funtzionatzeko behar diren baliabideak. Era berean, gidoi bat erabili ahal izango du, gehienez ere folio bat izango duena bi aldeetatik, eta auzitegiari entregatuko dio hura amaitzean.

Cada aspirante dispondrá de un tiempo de preparación de una hora y podrá utilizar el material auxiliar que sirva de apoyo para la citada exposición, y que deberá aportar ella misma (ordenador portátil, teléfono móvil, etc.). Se permitirá la conexión a internet, si bien, el propio aspirante deberá aportar los medios necesarios para su adecuado funcionamiento durante el desarrollo de esta parte de la prueba. Asimismo podrá utilizar un guión que no excederá de un folio por ambas caras, y que entregará al Tribunal al término de aquella.

Azalpena gehienez berrogeita bost minutukoa izango da, eta, amaitu ondoren, epaimahaiak galderak edo jarduketak egin ahal izango ditu azalpenaren edukiari buruz. Eztabaida hori ezin izango da hamabost minututik gorakoa izan.

La exposición tendrá una extensión máxima de cuarenta y cinco minutos y una vez haya finalizado, el Tribunal podrá plantear preguntas o actuaciones en relación con su contenido, no pudiendo exceder este debate de quince minutos.

Bigarren zatia: ariketa praktiko bat izango da, 6.1.2 eta 7.1.1 oinarrietan deskribatutako ezaugarri berberekin.

Segunda parte: consistirá en un ejercicio de carácter práctico, de idénticas características a las descritas en las bases 6.1.2 y 7.1.1.

8.2.– Oposizio-fasearen garapena.

8.2.– Desarrollo de la fase de oposición.

6.2 oinarrian aurreikusitakoa aplikatuko da.

Se aplicará lo previsto en la base 6.2.

8.3.– Oposizio-fasearen kalifikazioa.

8.3.– Calificación de la fase de oposición.

Proba hau 0 eta 10 puntu artean baloratuko da oro har, eta osatzen duten bi zatiei dagozkien kalifikazioak batzearen emaitza izango da, honela haztatuta: lehenengo zatiak eta bigarrenak % 50eko pisua izango dute.

Esta prueba se valorará globalmente de 0 a 10 puntos, siendo el resultado de sumar las calificaciones correspondientes a las dos partes de las que consta, ponderadas de la siguiente manera: Tanto la primera parte como la segunda parte tendrán un peso del 50 %.

Proba gainditzeko, izangaiek 5 puntu edo gehiagoko puntuazio global haztatua lortu beharko dute.

Para la superación de la prueba, las personas aspirantes deberán alcanzar una puntuación global ponderada igual o superior a 5 puntos.

Epaimahaiak gaiaren gaineko ezagutzak eta izangaien baliabide didaktikoak eta pedagogikoak hartuko ditu kontuan balorazioa egiteko.

El Tribunal efectuará su valoración atendiendo tanto a los conocimientos sobre la materia como a los recursos didácticos y pedagógicos de las personas aspirantes.

8.4.– Oposizio-fasean lortutako kalifikazioak argitaratzea.

8.4.– Publicidad de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición.

Probaren kalifikazio orokorra argitaratuko da, eta 6.4 oinarrian aurreikusitako moduan egingo da.

Se publicará la calificación global de la prueba y se efectuará en los términos previstos en la base 6.4.

8.5.– Hezkuntza Sailak beharrezko informazioa eta/edo dokumentazioa emango die sindikatuei, hautaketa-prozesu honen jarraipen egokia egin dezaten, baita 6. eta 7. oinarrietan aurreikusitakoei ere.

8.5.– El Departamento de Educación facilitará a las Centrales Sindicales la información y/o documentación precisa para el adecuado seguimiento de este proceso selectivo y de los previstos en las bases 6 y 7.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
LEHIAKETA-FASEA
FASE DE CONCURSO

9.– Barematzea eta puntuazioak argitaratzea.

9.– Baremación y publicidad de las puntuaciones.

9.1.– Eskabideak aurkezteko epea amaitu arte burututako merezimenduak baino ez dira barematuko.

9.1.– Únicamente serán baremados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

9.2.– Lehiaketan lortutako puntuazioen argitaratzea.

9.2.– Publicidad de las puntuaciones obtenidas en el concurso.

9.2.1.– I., II. eta III. eranskinetako merezimenduak (Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako unitateek baloratuak), honako hauek izan ezik: etengabeko prestakuntza, argitalpenak eta berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuak.

9.2.1.– Méritos de los anexos I, II y III (valorados por Unidades de la Dirección de Gestión de Personal), excepto la Formación permanente, Publicaciones y proyectos de innovación y experimentación.

Espezialitate guztietako izangaiek lortutako puntuazioen behin-behineko zerrenda hemen argitaratuko da:

La lista provisional de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes de todas las especialidades se hará pública en:

https://hezigunea.euskadi.eus/ («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartuz) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea – «Emaitzak» – «Lehiaketa-fasea» – «Partziala».

https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» – indicar Cuerpo y especialidad – «Resultados» – «Fase de concurso» – «Parcial».

Argitaratze-data kidego eta espezialitate guztientzat bateratua izango da, eta aldez aurretik iragarriko da Hezkuntza Sailaren webguneetan: https://hezigunea.euskadi.eus/ eta https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/. Era berean, SMS-ak bidaliko dira izangai bakoitzaren mugikorrera (eskabidean adierazia), informazioa emateko, eta argitaratze horren berri emango da.

La fecha de publicación, que será conjunta para todos los Cuerpos y especialidades, se anunciará previamente en las páginas web del Departamento de Educación https://hezigunea.euskadi.eus/ y https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/. Asimismo, se enviará SMS al móvil de cada aspirante (indicado en su solicitud), a efectos informativos, dando aviso de dicha publicación.

Izangaiek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute behin-behineko zerrendaren aurka, hamar egun balioduneko epean, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Erreklamazio horiek Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariari zuzenduko zaizkio, eta Interneteko helbide honetan aurkeztu beharko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/ (sartu «Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – «Administrazio-izapideak» – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa – «Merezimenduak (UGP): erreklamazioak eta zuzenketak entregatzea».

Las personas aspirantes podrán presentar reclamación contra la lista provisional, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, dirigidas a la Directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación, se habrán de presentar a través de la dirección de Internet https://hezigunea.euskadi.eus/ (introducir «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – «Área personal» – «Trámites con personal» – «Trámites administrativos» – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Méritos (UGP): Entrega reclamaciones y subsanaciones».

Puntuazioen behin betiko zerrenda, erreklamazioak berrikusi ondoren, behin-behineko zerrenda bezala argitaratuko da.

La lista definitiva de las puntuaciones, una vez revisadas las reclamaciones, se hará pública de la misma manera que la lista provisional.

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako unitateek esleitutako behin betiko puntuazioak epaimahaiei helaraziko zaizkie.

Las puntuaciones definitivas asignadas por las Unidades de la Dirección de Gestión de Personal serán trasladadas a los Tribunales.

9.2.2.– Etengabeko prestakuntzari, argitalpenei eta berrikuntza- eta esperimentazio-proiektuei buruzko merezimenduak (epaimahai edo batzorde barematzaileek baloratuko dituzte, eskuordetuz gero)

9.2.2.– Méritos sobre Formación permanente, Publicaciones y Proyectos de Innovación y experimentación (valorados por los Tribunales o Comisiones baremadoras, en caso de delegación).

Espezialitate bakoitzeko izangaiek lortutako puntuazioen behin-behineko zerrendak dagokion epaimahaiak/batzordeak argitaratuko ditu, honako iragarki-taula honetan:

Las listas provisionales de las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes de cada especialidad se publicarán por el Tribunal/Comisión correspondiente, en el siguiente «Tablón de anuncios»:

https://hezigunea.euskadi.eus/ («Erabiltzailea (NAN/AIZ )» eta «Pasahitza» sartu behar dira) – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – Administrazio-izapideak – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea.

https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario (DNI/NIE)» y «Contraseña») – Área personal – Trámites con personal – Trámites administrativos – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» – indicar Cuerpo y especialidad.

Izangaiek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute behin-behineko zerrenden aurka, hamar egun balioduneko epean, zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Erreklamazio horiek dagokion espezialitateko epaimahaiko edo batzorde barematzaileko buruari zuzenduko zaizkio, eta aipatutako Interneteko helbidearen bidez aurkeztu beharko dira: https://hezigunea.euskadi.eus/(sartu «Erabiltzailea» eta «Pasahitza») – «Eremu pertsonala» – «Izapideak langileen sailarekin» – Administrazio-izapideak – «EPE 2022. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa» – «Hautaketa-prozesuaren jarraipena» – adierazi kidegoa eta espezialitatea.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamación contra las listas provisionales en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación. Dichas reclamaciones, dirigidas al Presidente o Presidenta del Tribunal o Comisión baremadora de la especialidad correspondiente, se habrán de presentar a través de la citada dirección de Internet https://hezigunea.euskadi.eus/ (introducir «Usuario» y «Contraseña») – Área personal – Trámites con personal – Trámites administrativos – «OPE 2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario» – «Seguimiento del proceso selectivo» – indicar Cuerpo y especialidad.

Puntuazioen behin betiko zerrendak, erreklamazioak aztertu ondoren, behin-behineko zerrenden leku berberetan argitaratuko dira.

Las listas definitivas de las puntuaciones, una vez revisadas las reclamaciones, se harán públicas en los mismos lugares que las listas provisionales.

Behin-behineko eta behin betiko zerrendak epaimahai edo batzorde barematzaile bakoitzak argitaratuko ditu, baremazio-lanak eta erreklamazioak berrikusteko lanak amaitu ondoren, kasuaren arabera. Argitalpen-data barematu beharreko parte-hartzaile kopuruaren araberakoa izango da; beraz, espezialitate bakoitzeko baremoa une desberdinetan argitaratu ahal izango da. Behin-behineko zerrenda eta behin betiko zerrenda argitaratzen diren unean, epaimahaiak edo batzorde barematzaileak sms-ak bidaliko ditu izangai bakoitzaren mugikorrera (eskabidean adierazia), jakinaren gainean egon dadin, eta argitaratze horren berri emango du.

Las listas provisionales y definitivas se publicarán por cada Tribunal o Comisión baremadora, una vez finalizados los trabajos de baremación y de revisión de las reclamaciones, según el caso. La fecha de publicación dependerá del número de participantes a baremar, por lo que la publicación del baremo de cada especialidad se podrá efectuar en momentos distintos. En el momento en que se publique la lista provisional y la lista definitiva, el Tribunal o Comisión baremadora correspondiente enviará sms al móvil de cada aspirante (indicado en su solicitud), a efectos informativos, dando aviso de dicha publicación.

9.2.3.– Behin betiko puntuazioen aurka ezin izango da errekurtsorik jarri, eta interesdunek, hala badagokio, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu beharko dute 11.4 oinarrian aurreikusitako azken ebazpenaren aurka.

9.2.3.– Contra las puntuaciones definitivas no cabrá recurso, debiendo las personas interesadas interponer, en su caso, el correspondiente recurso de alzada contra la resolución final prevista en la base 11.4.

9.2.4.– Salbuespenezko egonkortze-prozesura (merezimendu-lehiaketa) espezialitate eta kidego berean aurkeztu eta hautatuak izan ez diren pertsonen kasuan, automatikoki esleituko zaie prozesu horretan esleitu zitzaien puntuazioa, prestakuntza akademikoaren eta etengabeko prestakuntzaren ataletan, salbu eta pertsona hori ez badago ados puntuazio horrekin eta beste baremazio bat eskatzen badu alegazio-orrian.

9.2.4.– En el caso de las personas que se hubieran presentado al proceso excepcional de estabilización (concurso de méritos) en la misma especialidad y cuerpo y no hubieran resultado seleccionadas, se les asignará automáticamente la puntuación que se les asignó en dicho proceso, en el apartado de Formación académica, salvo que la persona no estuviera conforme con dicha puntuación y solicitara nueva baremación en la Hoja de alegaciones.

9.2.5.– Oposizio-fasea gainditu duten izangaien merezimenduen puntuazioak barematu eta argitaratuko dira.

9.2.5.– Se baremarán y harán públicas las puntuaciones asignadas por los méritos de las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

9.2.6.– Lehiaketa-fasean lortutako kalifikazioa oposizio-fasea gainditu duten izangaiei soilik aplikatuko zaie.

9.2.6.– La calificación obtenida en la fase de concurso se aplicará únicamente a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
LEHIAKETA- ETA OPOSIZIO-FASEAK GAINDITZEA
SUPERACIÓN DE LAS FASES DE CONCURSO Y OPOSICIÓN

10.– Lehiaketa- eta oposizio-faseetako puntuazioen haztapena eta puntuazio orokorra.

10.– Ponderación de las puntuaciones de las fases de concurso y de oposición y puntuación global.

Puntuazio globala oposizio-fasean eta lehiaketa-fasean lortutako puntuazioaren batura da, dagokion haztapena egin ondoren. Hala, puntuazio globala osatzeko haztapena honako hau izango da:

La puntuación global es la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso, una vez realizada la ponderación correspondiente. Así, la ponderación para formar la puntuación global será:

– Aldi baterako enplegua egonkortzeko lehiaketa-oposizioa: % 60 oposizio-faserako eta % 40 lehiaketa-faserako, 0 eta 10 puntu arteko azken puntuazioarekin.

– Concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal: 60 % para la fase de oposición y 40 % para la fase de concurso, con una puntuación final entre 0 y 10 puntos.

– Sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa: 2/3 oposizio-faserako eta 1/3 lehiaketa-faserako.

– Concurso-oposición ordinario de ingreso: 2/3 para la fase de oposición y de un 1/3 para la de concurso.

– Goragoko mailako irakasleen beste kidego batera sartzeko ohiko lehiaketa-oposizioa:% 55 oposizio-faserako eta % 45 lehiaketa-faserako.

– Concurso-oposición ordinario de acceso a otro cuerpo docente de clasificación superior: 55 % para la fase oposición y 45 % para la de concurso.

11.– Izangaiak ordenatzea eta oposizio-lehiaketa gainditzea.

11.– Ordenación de las personas aspirantes y superación del concurso-oposición.

11.1.– Izangaiak ordenatzea.

11.1.– Ordenación de las personas aspirantes.

11.1.1.– Hautaketa-batzordeek edo epaimahaiek, kasuaren arabera, fase bakoitzeko puntuazioak lortu eta haztatu ondoren, lehiaketa-faseko puntuazioak gehituko dizkiete oposizio-fasean lortutako puntuazioei, azken fase horretan eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten izangaien kasuan, eta ordenatu egingo dituzte prozesu, txanda eta espezialitate bakoitzean, lortutako puntuazio orokorraren arabera.

11.1.1.– Las Comisiones de Selección o Tribunales, según el caso, una vez obtenidas y ponderadas las puntuaciones de cada una de las fases, agregarán las puntuaciones de la fase de concurso a las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición en el caso de aquellas personas aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida en esta última fase, ordenándolas en cada proceso, turno y especialidad, en función de la puntuación global obtenida.

11.1.2.– Ordenatzean berdinketarik gertatuz gero, honako irizpide hauei jarraituz ebatziko dira, hurrenez hurren:

11.1.2.– En el caso de que se produjesen empates al ordenarlas, se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Puntuazio handiagoa oposizio-fasean.

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.

b) Oposizio-faseko ariketa bakoitzean puntuazio handiagoa lortu izana, ariketa horiek deialdi honetan agertzen diren hurrenkeraren arabera.

b) Mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.

c) Lehiaketa-faseko merezimenduen ataletan puntuazio handiagoa izatea, meritu horiek deialdi honetan agertzen diren hurrenkeraren arabera.

c) Mayor puntuación en los apartados de méritos de la fase de concurso, por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.

d) Lehiaketa-faseko merezimenduen azpiataletan puntuazio handiagoa izatea, azpiatal horiek deialdi honetan agertzen diren hurrenkeraren arabera.

d) Mayor puntuación en los subapartados de méritos de la fase de concurso, por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.

e) Berdinketak bere horretan irauten badu, gaikuntza-proba osagarri bat egitea izango da azken irizpidea. Proba horretan, epaimahaiak gai-zerrendarekin lotutako hainbat gairi erantzun beharko zaie.

e) Si persistiera el empate, se utilizará como último criterio la realización de una prueba de capacitación complementaria en la que se deberá dar respuesta a un número de cuestiones planteadas por el tribunal y relacionadas con el temario.

Emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa den espezialitateetan, proba hori egin beharrean, emakumeen lehentasuna erabiliko da berdinketa hausteko irizpide gisa, salbu eta beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. Hala ere berdinketak jarraitzen badu, aipatutako gaitasun-proba osagarria egingo da.

En las especialidades en las que la representación de las mujeres sea inferior al 40 %, en lugar de realizar la citada prueba, se utilizará como criterio de desempate la prioridad de las mujeres, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo. Si aun así persistiera el empate, se realizará la indicada prueba de capacitación complementaria.

11.1.3.– Goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozedura.

11.1.3.– Procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior.

a) Proban puntuazio handiagoa izatea.

a) Mayor puntuación en la prueba.

b) Merezimenduen baremoko atal bakoitzean puntuazio handiagoa lortzea, apartatu horiek deialdi honetan agertzen diren hurrenkeraren arabera.

b) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo de méritos, por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.

c) Merezimenduen baremoko azpiataletan puntuazio handiagoa lortzea, azpiatal horiek deialdi honetan agertzen diren hurrenkeraren arabera.

c) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, por el orden en que estos aparecen en la presente convocatoria.

d) Berdinketak bere horretan irauten badu, gaikuntza-proba osagarri bat egitea izango da azken irizpidea. Proba horretan, epaimahaiak gai-zerrendarekin lotutako hainbat gairi erantzun beharko zaie.

d) Si persistiera el empate, se utilizará como último criterio la realización de una prueba de capacitación complementaria en la que se deberá dar respuesta a un número de cuestiones planteadas por el tribunal y relacionadas con el temario.

Emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa den espezialitateetan, proba hori egin beharrean, emakumeen lehentasuna erabiliko da berdinketa hausteko irizpide gisa, salbu eta beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbide-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. Hala ere berdinketak jarraitzen badu, aipatutako gaitasun-proba osagarria egingo da.

En las especialidades en las que la representación de las mujeres sea inferior al 40 %, en lugar de realizar la citada prueba, se utilizará como criterio de desempate la prioridad de las mujeres, salvo que concurran en el otro candidato motivos que, no siendo discriminatorios por razón de sexo, justifiquen la no aplicación de la medida, como la pertenencia a otros colectivos con especiales dificultades para el acceso y promoción en el empleo. Si aun así persistiera el empate, se realizará la indicada prueba de capacitación complementaria.

11.2.– Hautaketa-prozesua gainditzea.

11.2.– Superación del proceso selectivo.

11.2.1.– Praktika-fasera pasatzeko hautatuak izango dira, puntuazio orokorraren arabera ordenatuta, eta alegatutako hizkuntza-eskakizuna kontuan hartuta, prozesu bakoitzean deitutako plazen guztizko kopuruaren berdina edo txikiagoa den ordena-zenbakia duten hautagaiak, aukeratzen duten txanda eta espezialitatearen arabera.

11.2.1.– Resultarán seleccionadas para pasar a la fase de prácticas aquellas personas aspirantes que, una vez ordenadas según la puntuación global, y teniendo en cuenta el perfil lingüístico alegado, tengan un número de orden igual o menor que el número total de plazas convocadas en cada proceso, por el turno y especialidad a la que optan.

11.2.2.– Adierazitako jarduerak egin ondoren, hautaketa-batzordeek edo epaimahaiek, kasuaren arabera, prozesu bakoitzean hautatutako pertsonen behin-behineko zerrendak egingo dituzte, eta batera agertuko dira txanda librean eta desgaituentzako erreserban parte hartu dutenak; zerrendak Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari helaraziko zaizkio.

11.2.2.– Una vez llevadas a cabo las actuaciones señaladas, las Comisiones de Selección o los Tribunales, según el caso, confeccionarán las listas provisionales de personas seleccionadas en cada proceso, figurando de forma conjunta, quienes hayan participado por los turnos libre y de reserva por discapacidad; las listas se trasladarán a la Dirección de Gestión de Personal.

Txanda irekian hautatutako pertsonen zerrendak egitean, hautaketa-organoek hasiera batean txanda horri esleitutako plazei gehituko dizkiete desgaitasuna dutenentzat gordetako txandan eta goragoko sailkapen-talde bateko irakasleen beste kidego batean sartzeko prozeduran bete gabe geratu diren guztiak.

Al confeccionar las listas de personas seleccionadas del turno libre, los órganos de selección acumularán a las plazas inicialmente asignadas a dicho turno, todas aquellas que hubieran quedado desiertas en el turno de reserva por discapacidad y en el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior.

Hautaketa-organoek ezingo dute inola ere deklaratu prozesu eta espezialitate bakoitzean deitutako plazak baino izangai gehiagok gainditu dutela hautaketa-prozesua.

En ningún caso, los órganos de selección podrán declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de plazas convocadas en cada proceso y especialidad.

11.3.– Lehiaketa-oposizioa gainditu duten izangai hautatuen zerrendak argitaratzea.

11.3.– Publicidad de las listas de personas aspirantes seleccionadas que han superado el concurso-oposición.

Langileak Kudeatzeko zuzendariak ebazpena emango du hautatutako pertsonen behin-behineko zerrendak argitaratzeko, eta zerrenda horiek non erakutsiko diren adieraziko du.

La Directora de Gestión de Personal dictará resolución por la que se disponga la publicación de las listas provisionales de personas seleccionadas e indicará el lugar en que se expondrán las referidas listas.

Langileak Kudeatzeko zuzendariaren ebazpena eta behin-behineko zerrendak, interesdunei jakinarazteari begira, Interneteko helbide hauetan argitaratuko dira: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-pertsonala/ («2022ko EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa») eta https://hezigunea.euskadi.eus/ («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu behar dira).

La resolución de la Directora de Gestión de Personal, así como las listas provisionales se publicarán, a efectos de notificación a las personas interesadas, a través de las direcciones de Internet https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/ («OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario») y https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario» y «Contraseña»).

Behin-behineko zerrenda horien aurka, interesdunek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute zerrenda horietan egon litezkeen akatsengatik, 5 egun balioduneko epean.

Contra dichas listas provisionales las personas interesadas podrán presentar reclamación, por los posibles errores que pudieran existir en ellas, en el plazo de 5 días hábiles.

11.4.– Aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren, hautatutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratuko dira, Hezkuntzako sailburuaren agindu bidez.

11.4.– Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, mediante Orden del Consejero de Educación, se dará publicidad a las listas definitivas de personas aspirantes seleccionadas.

Agindua eta hautatutako izangaien behin betiko zerrendak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, bai eta Interneteko helbide hauetan ere: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ («2022 EPE. Irakasleak. Egonkortzeko eta ohiko lehiaketa-oposizioa») eta https://hezigunea.euskadi.eus/ («Erabiltzailea» eta «Pasahitza» sartu behar dira), interesdunei jakinarazteko.

La Orden y las listas definitivas de personas aspirantes seleccionadas se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, así como en las direcciones de Internet https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ («OPE2022. Docentes. Concurso-oposición de estabilización y ordinario») y https://hezigunea.euskadi.eus/ (introduciendo «Usuario» y «Contraseña»), a efectos de notificación a las personas interesadas.

Agindu horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra dicha Orden, las personas interesadas podrán interponer recurso de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

11.5.– Aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan parte hartzen duten pertsonak kidego eta espezialitate bakar batean hautatu ahal izango dira; horregatik, prozesu horren barruan kidego eta espezialitate batean baino gehiagotan hautatutako pertsonak badaude, 5 egun balioduneko epea emango zaie hautatuen behin betiko zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, espezialitate eta kidego bat hauta dezaten. Aukera hori egin ezean, puntuazio global handiena lortu duten espezialitatean eta kidegoan hautatuko dira, eta, puntuazio bera lortuz gero, I. eranskineko 1.1 azpiataletan puntuazio handiena lortu duten espezialitatean eta kidegoan.

11.5.– Las personas participantes en el concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal únicamente podrán resultar seleccionadas en un cuerpo y especialidad; por ello, en caso de que hubiera personas que figuraran seleccionadas dentro de dicho proceso, en más de un cuerpo y especialidad, se habilitará un plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente a la publicación de las listas definitivas de seleccionados, para que opten por una especialidad y cuerpo. En caso de no efectuar la opción, resultarán finalmente seleccionadas en la especialidad y cuerpo en la que hayan obtenido mayor puntuación global y de obtener la misma puntuación, en la especialidad y cuerpo en la que hayan obtenido mayor puntuación en el subapartado 1.1 del Anexo I.

Era berean, aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan eta ohiko hautaketa-prozesuan espezialitate eta kidego berean hautatuak izanez gero, egonkortze-prozesuan hautatutako pertsona izaten jarraituko du, eta ondoriorik gabe geratuko da prozesu arruntean hautatutako pertsona izatea.

Asimismo, en caso de resultar seleccionadas en la misma especialidad y cuerpo en el proceso selectivo de estabilización de empleo temporal y en el proceso selectivo ordinario, se mantendrá la condición de persona seleccionada en el proceso de estabilización, quedando sin efecto la condición de persona seleccionada en el proceso ordinario.

11.6.– Espezialitate bakoitzean hautatutako izangaien behin betiko zerrendekin batera, hautatutako izangai ordezkoen zerrenda ordenatua egingo da, kopuru berean, hautatutako izangairen batek izaera hori galtzen duenerako, honako arrazoi hauengatik:

11.6.– Junto con las listas definitivas de personas aspirantes seleccionadas de cada especialidad, se elaborará una relación ordenada igualmente de personas aspirantes seleccionadas suplentes, en número idéntico, para el caso de que alguna de las personas aspirantes seleccionadas pierda dicha condición, por los siguientes motivos:

– Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzan aurkeztutako hautaketa-prozeduratik eratorritako eskubideei uko egiteagatik, hautatutako izangaien behin betiko ebazpenean adierazitako egunera arte, edo 11.5 oinarrian aurreikusitako egoeraren bat gertatzeagatik.

– por renuncias a los derechos derivados del procedimiento selectivo presentadas ante la Dirección de Gestión de Personal hasta la fecha que se indique en la resolución definitiva de aspirantes seleccionados o por darse alguna de las situaciones previstas en la base 11.5.

– egon daitezkeen errekurtsoak zenbatetsiz.

– por estimación de eventuales recursos.

– 12. oinarrian eskatzen den dokumentazioa ez aurkezteagatik edo aurkezpenetik ondorioztatzen bada 2. oinarrian eskatzen diren baldintzetako bat ez duela betetzen edo eginkizunak betetzeko eskatzen den gaitasun fisiko eta psikikoa ez duela.

– por no presentar la documentación requerida en la base 12 o de la presentación se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la base 2 o por no reunir la aptitud física y psíquica exigible para el desempeño de las funciones.

Aipatutako hiru kasuetako bat gertatuz gero, ordezkoen zerrendan agertzen den puntuazio-hurrenkeraren arabera hautatutako pertsonen zerrenda osagarria argitaratuko da, eta aipatutako inguruabarren ondorioz hutsik geratu diren plazak adina izangai hautatuko dira.

En caso de que se diera alguno de los tres supuestos mencionados anteriormente, se publicará una lista complementaria de personas seleccionadas según el orden de puntuación que figure en la lista de suplentes, declarando seleccionadas a un número de personas aspirantes igual al de plazas que hubieran quedado vacantes por las circunstancias referidas.

11.7.– Hautapen-prozesuaren ondorioz eta 11.2.2 oinarriko bigarren paragrafoko aurreikuspena aplikatu bada ere plaza hutsak sortuko balira, hautatutako pertsonarik ez dagoelako edo hautagairik ez dagoelako, deklarazioak, hala badagokio, berekin ekarriko luke deialdi hau ebatzi ondoren plaza horiek gerora deitzen diren hautaketa-prozesuetako plazen kopurua handitzea.

11.7.– Si como resultado del proceso de selección y aun habiendo aplicado la previsión del segundo párrafo de la base 11.2.2, resultaran plazas desiertas por falta de personas seleccionadas o por falta de concurrencia de aspirantes, la declaración, en su caso, conllevaría la previsión de que una vez resuelta esta convocatoria, estas plazas pudieran acrecer el número de plazas de procesos selectivos posteriores que se convoquen.

12.– Hautatutako pertsonek egin beharreko jarduketak.

12.– Actuaciones a realizar por las personas seleccionadas.

12.1.– Dokumentuak aurkeztea.

12.1.– Presentación de documentos.

Hogei egun naturaleko epean, hautatutako pertsonen behin betiko zerrendak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, pertsona horiek dokumentu hauen kopia aurkeztu beharko dute, «Hautatuek dokumentazioa entregatzea» ereduarekin batera:

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hicieren públicas en el Boletín Oficial del País Vasco las listas definitivas de personas seleccionadas, estas personas deberán presentar copia de los siguientes documentos, acompañados del modelo «Entrega documentación por seleccionados/as»:

a) Indarrean dagoen Nortasun Agiri Nazionala, non eta ez duten berariazko baimena ematen Hezkuntza Sailak nortasun-datuak kontsultatzeko, nortasun-datuak egiaztatzeko sistema elektronikoen bidez.

a) Documento Nacional de Identidad en vigor, salvo que den el consentimiento expreso, para la consulta de los datos de identidad, por el Departamento de Educación, a través de los sistemas electrónicos de verificación de Datos de Identidad.

Espainian bizi diren atzerriko izangaiek nortasun-agiriaren edo pasaportearen fotokopia aurkeztu beharko dute, bai eta Europar Batasuneko egoiliarraren indarreko txartela edo Europar Batasuneko egoiliarraren senidearena ere, edo, hala badagokio, Europar Batasuneko egoiliarraren edo mugako langile komunitarioaren aldi baterako indarreko txartela.

Las personas aspirantes extranjeras que residan en España deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte, y de la tarjeta de residente comunitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de persona residente comunitaria o trabajadora comunitaria fronteriza en vigor.

Europar Batasuneko beste estatu kideren bateko nazionalitatea duten izangaiek, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera langileen zirkulazio askea aplikatzekoa zaion estaturen bateko nazionalitatea dutenek, Espainian bizi ez badira, atzerrian bizi direlako edo Espainian egonaldi-erregimenean daudelako, nortasun-agiriaren edo pasaportearen fotokopia aurkeztu beharko dute.

Las personas aspirantes que sean nacionales de alguno de los demás estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse en España en régimen de estancia, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte.

Hautagai atzerritarrak Europar Batasuneko estatu kideetako nazionalen ezkontideak badira, edo Europar Batasunak sinatu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera langileen zirkulazio askea aplikagarri zaien estaturen batekoak, eta haien ondorengoak eta ezkontidearenak, zuzenbidez bananduta ez badaude, hogeita bat urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak, mendekoak badira, pasaportearen edo bisaren fotokopia aurkeztu beharko dute, eta, hala badagokio, txartela edo bisatuaren eta txartelaren salbuespena eskatu izanaren frogagiria. Dokumentu horiek eskatu ez badira, honako hauek aurkeztu beharko dira: agintaritza eskudunek emandako dokumentuak, ahaidetasun-lotura egiaztatzen dutenak, eta Europar Batasuneko nazionalitatea duen pertsonaren edo Europar Batasunak sinatutako eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko tratatuen arabera langileen zirkulazio askea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritarraren zinpeko aitorpena edo hitzematea, lotura hori duen pertsonarekin, ezkontidearengandik zuzenbidez bananduta ez dagoela eta, hala badagokio, izangaia bere kargura edo kargura dagoela egiaztatzen duena.

En el caso de aspirantes extranjeros que sean cónyuges de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de los Estados a los que en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadoras y trabajadores, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad, dependientes, deberán presentar fotocopia del pasaporte o del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la tarjeta o la exención del visado y de dicha tarjeta. De no haberse solicitado estos documentos, deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa de la persona nacional de la Unión Europea o de alguno de los Estados a los que en virtud de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, con la que existe ese vínculo, de que no está separada de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Zinpeko aitorpena edo hitzematea, honako hauek adieraziz: ez dutela diziplina-espediente baten bidez kendu inongo herri-administrazioren zerbitzutik, ez dagoela ezgaituta funtzio publikoak betetzeko, eta ez dagoela Herri Administrazioetan diharduten langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aurreikusitako ezgaitasun eta bateraezintasunen legezko inolako kausatan sartuta.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas, ni incursa en alguna de las causas legales de incapacidad e incompatibilidad prevista en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek beren estatuan funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina-zehapenik edo zigor penalik ez dutela adierazten duen zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

c) Kidegoan sartzeko eskatutako titulua edo titulua lortzeko ikasketa guztiak gainditu izana eta titulua emateko eskubideak ordaindu izana egiaztatzen duen ziurtagiria. Ez dute aurkeztu beharko hautaketa prozesuan dagoeneko aurkeztu dutenek edo kontsulta egiteko berariazko baimena ematen dutenek.

c) Título exigido para el ingreso en el cuerpo o certificación que acredite haber superado todos los estudios para su obtención y haber abonado los derechos de expedición. No lo deberán presentar quienes ya lo hubieran hecho durante el proceso selectivo o den el consentimiento expreso, para su consulta.

Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, kasuan kasuko kidegoko maisu-maistraren edo irakaslearen lanbide arautuan sartzeko eta jarduteko lanbide-kualifikazioa aitortzen duen agiria edo homologazioa erantsi beharko da.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse la correspondiente homologación o la credencial de reconocimiento de la cualificación profesional para el acceso y el ejercicio de la profesión regulada de Maestra o Maestro o de Profesor del cuerpo correspondiente, según el caso.

d) Eskatutako hizkuntza-eskakizuna betetzen dela egiaztatzen duten tituluak edo ziurtagiriak, honako hauek izan ezik: 2.6.1.1 oinarriko a), b), c), d), e), f), g), h) eta i) letretan aipatutakoak, irakaskuntzako 2. hizkuntza-eskakizunerako, eta 2.6.1.2 oinarriko a), b), c), d), e), f), g) eta h) letretan aipatutakoak, irakaskuntzako 1. hizkuntza-eskakizunerako, betiere Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan edo Hezkuntza Saileko Langileen Erregistroan jasota badaude. Era berean, ez da beharrezkoa izango aurretik aurkeztutako titulu edo ziurtagiririk aurkeztea, baldin eta adierazten bada zein unetan, prozeduratan eta zein organotan aurkeztu zen.

d) Las titulaciones o certificaciones acreditativas del cumplimiento del requisito perfil lingüístico exigido, salvo las referidas en las letras a), b), c), d), e), f), g), h) e i) de la base 2.6.1.1, para el perfil lingüístico docente 2 y en las letras a), b), c), d), e), f), g) y h) de la base 2.6.1.2, para el perfil lingüístico docente 1, siempre que consten en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera o bien, en el Registro de Personal del Departamento de Educación. Tampoco será necesaria la aportación de un título o certificado que haya sido aportado con anterioridad, siempre que se indique en qué momento, procedimiento y ante qué órgano se aportó.

Prozesu honetan parte hartzeak esan nahi du Hezkuntza Sailak datu horiek kontsultatu ahal izango dituela Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan, parte-hartzaileak berariaz aurka egiten ez badio.

El hecho de participar en el presente proceso implica que el Departamento de Educación pueda consultar tales datos en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera para tal fin, salvo que la persona participante se opusiera expresamente a ello.

2.1.f) oinarrian aurreikusitakoaren arabera hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko aldi baterako salbuespen-egoeran daudenek Hautatuek dokumentazioa entregatzea izeneko ereduan adierazi beharko dute.

Quienes se encontraran en un supuesto de exención transitoria para la acreditación del perfil lingüístico, según lo previsto en la base 2.1.f), deberán indicarlo en el modelo «Entrega documentación por seleccionados/as».

e) 2.7 oinarrian aurreikusitako tituluak edo egiaztagiriak, Espainiako nazionalitatea ez duten eta hizkuntza ofizial gisa espainiera ez duten pertsonen kasuan.

e) Los títulos o acreditaciones previstos en la base 2.7, en el caso de las personas que no posean la nacionalidad española y no tengan como idioma oficial el español.

f) Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoko izangaien kasuan, 2.2.2 oinarrian aipatzen den prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa edo, hala badagokio, betekizun horretatik salbuesten duen titulua izatea egiaztatzen duen ziurtagiria edo titulua.

f) En el caso de las personas aspirantes del Cuerpo de Profesores y Profesoras de Enseñanza Secundaria, certificado o título que acredita la posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere la base 2.2.2, o en su caso, del título que acredita la exención de este requisito.

Oinarri horrek aipatutako prestakuntzaren baliokidetzat jotzen duen aldez aurreko irakaskuntza-esperientziaren egiaztapena I., II. eta III. eranskinetako I. ataletan adierazitako moduan egingo da, kasuaren arabera.

La acreditación de la experiencia docente previa que dicha base reconoce como equivalente a la formación mencionada se efectuará en la forma indicada en los apartados I de los anexos I, II y III, según el caso.

g) Sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik –sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa, adingabeak galbidean jartzea eta gizakien salerosketa barne– epai irmo bidez kondenatu ez izanaren ziurtagiria, Sexu Delitugileen Erregistro Zentralak emana. Hala ere, ez dute aurkeztu beharko datu hori Hezkuntza Sailak kontsultatzeko berariazko baimena eman dutenek, elkarreragingarritasun-sistema elektronikoen bidez, 3.1.2 oinarrian adierazitakoaren arabera.

g) Certificado de no haber sido condenada por sentencia firme por algún delito contra la libertad de indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, emitido por el Registro Central de delincuentes sexuales. No obstante, no deberán presentarlo quienes hayan dado el consentimiento expreso para la consulta de dicho dato, por el Departamento de Educación, a través de los sistemas electrónicos de interoperabilidad, según lo indicado en la base 3.1.2.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek jatorrizko herrialdeetan kondenarik ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, aipatutako delituen izaera bereko delituei dagokienez.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar certificación que acredite la ausencia de condenas en sus países de origen, respecto de delitos de la misma naturaleza de los mencionados.

12.2.– Gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza batean emandako dokumentazio guztiarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako bateko itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da, zinpeko itzultzaileak egina edo dagokion kontsulatu edo bulego diplomatikoak baliozkotua.

12.2.– Toda la documentación emitida en lengua diferente del castellano o del euskera deberá venir acompañada de la correspondiente traducción oficial a una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizada por traductor jurado o validada por el consulado u oficina diplomática correspondiente.

12.3.– Eskuratu nahi den kidegoko eta espezialitateko eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala zehazteko, eta hautatutako pertsonek irakaskuntza-funtzioak eraginkortasunez eta autonomiaz bete ahal izango dituztela egiaztatzeko, Hezkuntza Saileko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuan osasun-azterketa egiteko deituko zaie. Gaikuntza hori zehazteko, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren balorazio profesionalerako indarreko gida hartuko da erreferentziatzat, lanpostuen zereginak eta eskakizun psikofisikoak definitzen dituena. Azterketa horren emaitza «gai» edo «ez gai» izango da, eta Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari helaraziko zaio.

12.3.– Para determinar la capacidad funcional para el desempeño de las funciones del cuerpo y especialidad a que se opta, y así acreditar que las personas seleccionadas podrán desarrollar las funciones docentes con eficiencia y autonomía, serán citadas para un reconocimiento médico en el Servicio de Prevención de riesgos laborales del Departamento de Educación; a efectos determinar dicha capacitación se tomará como referencia, la Guía vigente de valoración profesional del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que define las tareas y requerimientos psicofísicos de los puestos de trabajo. El resultado de dicha revisión será «apto» o «no apto» y será trasladado a la Dirección de Gestión de Personal.

Justifikaziorik gabe osasun-azterketara joaten ez badira, ez-gaitzat joko dira. Justifikatutako arrazoirik badago, beste egun batean joan beharko da osasun-azterketara, eta ez dago justifikaziorik proba behin betiko salbuesteko.

En caso de no acudir al reconocimiento médico, sin justificación, serán consideradas no aptas. Si existiera causa justificada, deberá acudirse al reconocimiento médico otro día, sin que exista justificación para la exención permanente de la prueba.

12.4.– Ezarritako epearen barruan, ezinbesteko kasuetan izan ezik, eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez duten pertsonek, edo dokumentazio hori aztertuta 2. oinarrian adierazitako baldintzaren bat betetzen ez dutela ondorioztatzen bada, karrerako funtzionario izendatua izateko eskubide guztiak galduko dituzte, hargatik eragotzi gabe hasierako eskabidean faltsukeriak egiteagatik izan dezaketen erantzukizuna. Era berean, eskubide guztiak galduko dituzte azterketa medikoan ez-gaitzat jotzen direnek.

12.4.– Las personas que, dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación exigida, o del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2, decaerán de todos sus derechos a ser nombradas funcionarias de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. Asimismo, decaerán de todos sus derechos, quienes fueran calificadas como no aptas en el reconocimiento médico.

Kasu horietan, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak dagokion ebazpena emango du karrerako funtzionario izendatzeko eskubideak galdu direla adierazteko.

En tales casos, la Dirección de Gestión de Personal dictará la resolución correspondiente declarando la pérdida de los derechos a ser nombradas funcionarias de carrera.

Ezinbesteko egoera batean dagoenak berehala jakinarazi beharko dio Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariari, idatziz, zuzendaritza horrek balora dezan. Kode Zibilaren 1105. artikuluaren arabera, ezinbesteko kasuak dira aurreikusi ezin diren egoerak edo, aurreikusteko modukoak izan arren, saihestezinak direnak. Nolanahi ere, ezinbesteko kasuak ez du salbuetsiko baldintzak betetzetik, baina, hala badagokio, aurkezteko aurreikusitako epe orokorra gainditu ahal izango da.

Quien se encontrara en un caso de fuerza mayor deberá inmediatamente ponerlo en conocimiento de la Directora de Gestión de Personal del Departamento de Educación, por escrito, para su valoración por la citada Dirección. De conformidad con el artículo 1105 del Código Civil, la fuerza mayor se refiere a situaciones imprevisibles o que, aun siendo previsibles, no hubieran podido evitarse. En todo caso, la fuerza mayor no eximirá del cumplimiento de requisitos, si bien supondrá, en su caso, poder superar el plazo general previsto para su presentación.

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
PRAKTIKA-FASEA
FASE DE PRÁCTICAS

13.– Praktiketako funtzionario izendatzea.

13.– Nombramiento de funcionaria o funcionario en prácticas.

13.1.– Hezkuntzako sailburuak praktiketako funtzionario izendatuko ditu praktikak egitetik salbuetsita ez dauden izangai hautatuak, bai eta, salbuetsita egonik ere, praktikak egitea aukeratu dutenak ere; kasu horretan, ez dira ebaluatuko.

13.1.– Por el Consejero de Educación se procederá a nombrar funcionarias o funcionarios en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas que no estén exentas de la realización de las prácticas así como a las que estando exentas, hayan optado por realizarlas, en cuyo caso, no serán evaluadas.

13.2.– Praktika-fasetik salbuesteak edo praktikak egiteko atzerapena lortzeak ez du aldaketarik eragingo gainerako izangaiei esleitutako lanpostuetan, ezta hautatutako pertsonen zerrendan ere.

13.2.– La exención de la fase de prácticas o la obtención de aplazamiento para la realización de las mismas no supondrán modificación en las plazas asignadas al resto de aspirantes ni en la lista de personas seleccionadas.

13.3.– Honako hauek praktika-fasea egitetik salbuetsita egongo dira:

13.3.– Estarán exentas de la realización de la fase de prácticas:

– Aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuan eta sartzeko ohiko prozesuan hautatutako pertsonek, baldin eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean egiaztatzen badute irakasle-kidego batean gutxienez ikasturte batean karrerako funtzionario gisa jardun dutela.

– Las personas seleccionadas en el proceso selectivo de estabilización de empleo temporal y en el proceso ordinario de ingreso que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, acrediten haber prestado servicios, al menos, durante un curso escolar como funcionarias de carrera de un cuerpo docente.

– Goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozeduran hautatutako pertsonak.

– Las personas seleccionadas en el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior.

Kasu horietan, bi aukera izango dituzte: praktika-fasea egitea (ebaluaziotik salbuetsita), edo jatorrizko kidegoan jarraitzea karrerako funtzionario izendatu arte. Idatziz egin beharko dute aukera hori, Langileak Kudeatzeko zuzendariari zuzendutako eskabide baten bidez, bost egun balioduneko epean, hautatutako izangaien behin betiko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

En tales casos, podrán optar por realizar la fase de prácticas (estando exentas de su evaluación), o permanecer en su Cuerpo de origen hasta el nombramiento como funcionarias o funcionarios de carrera. Habrán de efectuar dicha opción por escrito, mediante instancia dirigida a la Directora de Gestión de Personal, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista definitiva de personas aspirantes seleccionadas.

Irakasle kidego bereko 2 espezialitatetan hautatua izanez gero, ohiko prozesuaren barruan, praktikak bi espezialitateetan egin beharko dira.

En caso de resultar seleccionada en 2 especialidades del mismo cuerpo docente, dentro del proceso ordinario, se deberá realizar las prácticas en ambas especialidades.

13.4.– Praktika-fasea egiteko destinoen esleipena hautatuak izan diren espezialitatean egingo da, hautaketa-prozeduran lortutako puntuazioaren arabera, edozein txandatan parte hartzen dela ere, ikasturte hasierako esleipen-prozesuan aurreikusitakoaren arabera, praktika-fasea egin behar duten pertsonentzat. Hala ere, Maisu-maistren Kidegoko Pedagogia Terapeutikoaren espezialitatean hautatutako pertsonen kasuan, praktikak aholkulari lanpostuetan ere egin ahal izango dituzte.

13.4.– La adjudicación de destinos para realizar la fase de prácticas se efectuará en la especialidad en la que han resultado seleccionadas y atendiendo a la puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, independientemente del turno por el que se participe, de conformidad con lo previsto en el proceso de adjudicación de comienzo de curso académico, para las personas que deben realizar la fase de prácticas. No obstante, en el caso de las personas seleccionadas en la especialidad de Pedagogía terapéutica del Cuerpo de Maestras y Maestros, también podrán efectuar las prácticas en plazas de Consultor.

Goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozeduran hautatutako pertsonek, praktikak egitea aukeratu badute, lehentasuna izango dute esleipen-prozesu horren barruan destinoak lortzeari dagokionez, txanda librean eta desgaituentzako erreserban daudenen aurretik.

Las personas seleccionadas en el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior que hayan optado por realizar las prácticas, tendrán prioridad dentro de dicho proceso de adjudicación, en la obtención de destinos, sobre quienes ingresen por el turno libre y de reserva por discapacidad.

13.5.– Praktika-fasea egiteko lortutako destinoak behin-behinekoak izango dira eta eta 2024-2025 ikasturtearen hasieran hasiko dira lanean. Hautatutako pertsonek praktika-fasea egin beharko dute esleitutako destinoetan, eta horietan sartzen ez direnek hautaketa-prozedurari uko egiten diotela ulertuko da, salbu eta praktika-fasea atzeratzea onartu bazaie edo behar bezala egiaztatutako arrazoiengatik ezinezkoa izan bazaie.

13.5.– Los destinos obtenidos para la realización de la fase de prácticas tendrán carácter provisional y la incorporación a los mismos se producirá al inicio del curso escolar 2024-2025. Las personas seleccionadas deberán efectuar la fase de prácticas en los destinos adjudicados, entendiéndose que renuncian al procedimiento selectivo quienes no se incorporen a los mismos, salvo que se les hubiere concedido aplazamiento de la fase de prácticas o les hubiera sido imposible por causas debidamente acreditadas.

Bai praktiketako funtzionario izendatu dituzten izangai hautatuek, bai, praktika-fasea egitetik salbuetsita egonik ere, beren jatorrizko kidegoetan jarraitzea aukeratu dutenek, nahitaez parte hartu beharko dute deitzen diren plazak hornitzeko ondoz ondoko lehiaketetan, harik eta Hezkuntza Sailak zuzenean kudeatutako zentroetan eta hautatuak izan diren espezialitatean behin betiko lehen destinoa lortu arte (hala ere, Pedagogia Terapeutikoaren espezialitatearen kasuan, aholkulari lanpostuetan lortu ahal izango dute beren behin betiko lehen destinoa).

Tanto las personas aspirantes seleccionadas que han sido nombradas funcionarias en prácticas como aquellas otras que, estando exentas de la realización de la fase de prácticas, han optado por permanecer en sus cuerpos de origen, quedan obligadas a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de su primer destino definitivo en centros directamente gestionados por el Departamento de Educación y en la especialidad en la que han resultado seleccionadas (si bien, en el caso de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, podrán obtener su primer destino definitivo en plazas de Consultor).

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, goragoko maila batean sailkatuta dagoen irakasleen beste kidego batera iristeko prozeduran hautatutako pertsonek, baldin eta Euskal Hezkuntza Administrazioaren eremuan behin betiko betetzen ari badira eskuratzen dituzten kidegoko eta espezialitateko plazak, plaza horietan behin betiko jarraitzeko aukera izango dute, karrerako funtzionario izendatu ondoren.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas seleccionadas en el procedimiento de acceso a otro cuerpo docente incluido en un grupo de clasificación superior que estén ocupando, con carácter definitivo en el ámbito de la Administración Educativa Vasca, plazas del cuerpo y especialidad a las que acceden, podrán optar por permanecer en las mismas, con carácter definitivo, una vez que sean nombradas funcionarias de carrera.

14.– Praktika-fasearen ezaugarriak eta ebaluazioa.

14.– Características y evaluación de la fase de prácticas.

14.1.– Praktika-fasearen helburua da hautatutako izangaiek irakasteko duten gaitasuna egiaztatzea. Praktika-faseak 3 hilabete eta 1 egun iraungo du, zuzeneko irakaskuntzako benetako zerbitzuetan, eta eguneko lanaldia, gutxienez, 2/3 izango da.

14.1.– La fase de prácticas tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de las personas aspirantes seleccionadas. La duración de la fase de prácticas será de 3 meses y 1 día de servicios efectivos de docencia directa, con una jornada diaria, como mínimo, de 2/3.

Praktikaldian hastea atzeratu behar duten pertsonek, aldi baterako ezintasun-egoeran daudelako, seme edo alabaren jaiotzagatik, adopzioagatik edo harreragatik edo aurreikusi gabeko eta salbuespenezko beste zirkunstantziaren batean daudelako (praktika-fasea normaltasunez garatzea eragozten diena) eta Kalifikazio Batzordeak baloratuko duelako, luzapen bakarra eskatu ahal izango dute hurrengo ikasturtera arte, urtebeteko epean, Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzari zuzendutako idazki baten bidez, bost egun balioduneko epean, hautatutako izangaien behin betiko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, dagozkion egiaztagiriekin batera. Langileak Kudeatzeko zuzendariak dagokion ebazpena emango du, eskaera onartuz edo ukatuz. Geroratzea ematen den ikasturtean, hautatutako pertsonak ez du inolako izendapenik edo loturarik izango Hezkuntza Sailarekin, eta praktiketako funtzionario izendapena hautatutako gainerako pertsonen izendapena baino ikasturte bat geroago egingo da. Atzerapen-epea igarota, praktikaldian hasten ez denak karrerako funtzionario izendatzeko eskubide guztiak galduko ditu.

Aquellas personas que necesiten aplazamiento de incorporación a la fase de prácticas, por encontrarse en situación de incapacidad temporal, permiso por nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento, u otra circunstancia imprevista y de carácter excepcional que les impida el desarrollo ordinario de dicha fase de prácticas y que será valorada por la Comisión Calificadora, podrán solicitar un único aplazamiento hasta el curso escolar siguiente, por el plazo de un año, mediante escrito dirigido a la Dirección de Gestión de Personal en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la lista definitiva de personas aspirantes seleccionadas, acompañando los documentos justificativos correspondientes. La Directora de Gestión de Personal dictará la resolución que proceda estimando o denegando la solicitud. Durante el curso escolar en el que se concede el aplazamiento, la persona seleccionada no tendrá ningún tipo de nombramiento ni vínculo con el Departamento de Educación, llevándose a cabo el nombramiento como funcionaria en prácticas un curso escolar más tarde que el nombramiento realizado al resto de personas seleccionadas. Transcurrido el plazo de aplazamiento, quien no se incorpore a la realización de la fase de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como funcionario de carrera.

Praktika-fasearen garapena Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen bidez arautuko da, Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritzak eta Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzak proposatuta.

El desarrollo de la fase de prácticas será regulado por Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios a propuesta de las Direcciones de Centros y Planificación y de Innovación Educativa.

Fase hau 2024-2025 ikasturtearen hasieran hasiko da.

Esta fase comenzará con el inicio del curso escolar 2024-2025.

14.2.– Kalifikazio-batzordeek izendatutako irakasle esperientziadunen tutoretzapean garatuko da praktika-fasea. Batzorde horien osaera praktika-fasea arautzen duen ebazpenean zehaztuko da.

14.2.– La fase de prácticas se desarrollará bajo la tutoría de profesorado experimentado designado por las Comisiones calificadoras. La composición de estas Comisiones, a su vez, se determinará en la citada Resolución por la que se regule la fase de prácticas.

14.3.– Praktika-fasean, lanpostuan sartzeko jarduerak eta kalifikazio-batzordeek programatutako prestakuntza-jarduerak egin ahal izango dira. Halaber, batzorde horiek azken txosten bat eskatu ahal izango diete izangaiei, aurkitutako zailtasunak eta jasotako laguntzak baloratzeko.

14.3.– La fase de prácticas podrá incluir actividades de inserción en el puesto de trabajo y de formación programadas por las Comisiones calificadoras. Asimismo, estas Comisiones podrán recabar de las personas aspirantes un informe final en el que estas valoren las dificultades encontradas y los apoyos recibidos.

14.4.– Praktika-fasea amaitzean, izangai bakoitza «gai» edo «ez gai» gisa ebaluatuko da. Kalifikazio-batzordea arduratuko da ebaluazio horretaz, lehen aipatutako ebazpenean ezarritako irizpideen arabera. Nolanahi ere, ebaluazioak kontuan hartuko ditu irakasle tutorearen, praktika-fasea egin den ikastetxeko zuzendariaren, programatutako prestakuntza-jardueren arduradunen eta Hezkuntza Ikuskaritzaren txostenak.

14.4.– Al término de la fase de prácticas se evaluará a cada aspirante en términos de «Apto» o «No Apto». La Comisión calificadora correspondiente será la encargada de esta evaluación con arreglo a los criterios que establezca la Resolución antes citada. En todo caso, la evaluación tomará en consideración los informes de la Profesora Tutora o del Profesor Tutor, de la Directora o del Director del centro en que se haya desarrollado la fase de prácticas, de las o los responsables de las actividades de formación programadas y de la Inspección de Educación.

Ez-gai deklaratutako izangaiak praktiketako funtzionario gisa sartu beharko du ez-gai deklaratu zuten ikasturtearen hurrengo ikasturtean, praktika-fasea behin bakarrik errepikatzeko.

Aquella persona aspirante que resulte declarada no apta, tendrá que incorporarse como funcionaria en prácticas en el curso escolar siguiente a aquel en que fue declarada como no apta, para repetir por una sola vez la fase de prácticas.

Kidego eta espezialitate bereko hurrengo urterako hautaketa-prozesurako deialdia egin bada, hurrengo promozioko hautatutakoekin hasiko da lanean, eta, kasu horretan, sartzen den promozioko bere espezialitatean hautatutako azken pertsonaren hurrengo tokia beteko du.

En caso de que se hubiera convocado proceso selectivo para el año siguiente del mismo cuerpo y especialidad, se incorporará con las seleccionadas de la siguiente promoción, ocupando, en tal caso, el lugar siguiente al de la última seleccionada en su especialidad de la promoción a la que se incorpore.

Lanean hasten ez direnek edo bigarrenez ez-gai deklaratzen direnek karrerako funtzionario izendatzeko eskubide guztiak galduko dituzte. Deialdia egin duen agintaritzak deklaratuko du eskubide horiek galdu direla, ebazpen arrazoitu baten bidez.

Las que no se incorporen o sean declaradas no aptas por segunda vez perderán todos los derechos a su nombramiento como funcionarias de carrera. La pérdida de estos derechos será declarada por la autoridad convocante mediante resolución motivada.

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
KARRERAKO FUNTZIONARIOAK
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE CARRERA

15.– Karrerako funtzionario izendatzea eta destinoak esleitzea.

15.– Nombramiento de funcionaria o funcionario de carrera y adjudicación de destinos.

Praktika-fasea amaitu ondoren, hautatutako pertsonek deialdi honetan ezarritako parte hartzeko baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituztela eta praktika-fase hori gainditu dutela egiaztatu ondoren (fase hori egin behar izan ez denean edo ebaluaziotik salbuetsita dagoenean izan ezik), Hezkuntzako sailburuak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko du karrerako funtzionarioen izendapena. Praktikaldia amaitu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak izendapenak, eta praktikak egin ziren lanpostu berean mantenduko da behin-behinean 2024-2025 ikasturtea amaitu arte.

Finalizada la fase de prácticas, una vez comprobado que las personas seleccionadas reúnen los requisitos generales y específicos de participación establecidos en la presente convocatoria y que han superado dicha fase de prácticas (salvo los supuestos en los que no se haya tenido que realizar dicha fase o se esté exento o exenta de evaluación), el Consejero de Educación procederá a publicar en el Boletín Oficial del País Vasco su nombramiento como funcionarias de carrera. El nombramiento se efectuará con efectos del día siguiente a la fecha de finalización del período de prácticas, manteniéndose, con carácter provisional en el mismo puesto en el que realizaron las prácticas hasta la finalización del curso escolar 2024-2025.

Hautatutako pertsonek nahitaez parte hartu beharko dute deitzen diren plazak hornitzeko ondoz ondoko lehiaketetan, harik eta Hezkuntza Sailak zuzenean kudeatutako ikastetxeetan eta hautatuak izan diren espezialitatean lehen behin betiko destinoa lortu arte, Pedagogia Terapeutikoko espezialitaterako aurrez aurreikusitako salbuespenarekin.

Las personas seleccionadas quedan obligadas a participar en los sucesivos concursos de provisión de plazas que se convoquen, hasta la obtención de su primer destino definitivo en centros directamente gestionados por el Departamento de Educación y en la especialidad en la que han resultado seleccionados o seleccionadas, con la salvedad prevista anteriormente, para la especialidad de Pedagogía terapéutica.

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
ORDEZKOGAIEN ZERRENDAK
LISTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A SUSTITUCIONES

16.– Oposizio-fasea gainditu duten pertsonentzako ordezkapen-zerrendak irekitzea.

16.– Apertura de listas de sustituciones para las personas que hayan superado la fase de oposición.

Oposizio-fasea gainditu eta hautatu ez direnak irakasleen ordezkogaien zerrendan sartu ahal izango dira. Zerrenda hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduak arautzen du, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia. Proba horiek gainditu dituzten espezialitateko zerrendan sartuko dira, lehendik zerrendan ez bazeuden behintzat.

Quienes hayan superado la fase de oposición, y no hayan sido seleccionadas, podrán incorporarse a la lista de candidatas y candidatos a sustituciones docentes, regulada por la Orden de 27 de agosto de 2012 de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La incorporación se efectuará en la lista de la especialidad por la que han superado tales pruebas, salvo que ya figurasen en la misma.

Horretarako, hautaketa-prozesutik eratorritako praktiketako funtzionarioen izendapenak argitaratu ondoren, Langileak Kudeatzeko zuzendariak deialdi espezifiko bat egingo du, probak hautatu gabe gainditu zituzten pertsonek sartzeko aukera izan dezaten. Deialdi hori Interneteko helbide hauetan argitaratuko da: http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hezkuntza-saila/ eta http://www.hezigunea.euskadi.eus

A tal efecto, una vez publicados los nombramientos de funcionarias y funcionarios en prácticas derivados del proceso selectivo, la Directora de Gestión de Personal habilitará una convocatoria específica para que las personas que superaron las pruebas sin resultar seleccionadas puedan ejercer la opción de incorporarse. Dicha convocatoria se hará pública en las direcciones de Internet http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/ y http://www.hezigunea.euskadi.eus

Pertsona horiek hautaketa-prozesuan eskatzen diren baldintza orokorrak eta espezifikoak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute, eta eman beharreko lurraldeari, lanaldi motari eta eman beharreko hizkuntza-eskakizunari buruzko aukerak egin beharko dituzte horretarako ezartzen den epean.

Estas personas tendrán que aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos exigidos en el proceso selectivo y realizar las opciones relativas a territorio a impartir, tipo de jornada y perfil lingüístico a impartir, en el plazo que se establezca al efecto.

Eragindako pertsonek zerrenda ordenatu bat osatuko dute, hautaketa-prozesuan lortutako puntuazio globalaren arabera.

Las personas afectadas constituirán una lista ordenada conforme a la puntuación global obtenida en el proceso selectivo.

Ondoren, ordezkapenetarako hautagaien zerrendaren urteko birbaremazio-prozesuan, hautaketa-prozesutik datorren zerrenda bereizia osatzen duten pertsonak zerrenda orokorrean sartuko dira.

Posteriormente, en el proceso de rebaremación anual de la lista de candidatas y candidatos a sustituciones, las personas que forman parte de la lista diferenciada proveniente del proceso selectivo, quedarán integradas en la lista general.

17.– Puntuazioa ematea hautaketa-prozesuko oposizio-fasea gainditzen duten pertsonei.

17.– Asignación de puntuación a las personas que superen la fase de oposición del proceso selectivo.

Ordezkogaien zerrendan sartuta daudenek eta aurreko oinarriaren arabera integratuta egongo direnek, deialdi honen xede diren hautaketa-prozesuetako oposizio-fasea gainditu badute baina hautatuak izan ez badira, gainditze horren bidez 2012ko abuztuaren 27ko Aginduaren I. eranskineko («Merezimenduen baremoa») 3. apartatuan ezarritako puntuazioa (6 puntu) lortuko dute, Hezkuntzako sailburuaren 2019ko otsailaren 20ko Aginduak emandako idazketan; agindu horren bidez, bosgarren aldiz aldatzen da Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen duen Agindua (2019ko otsailaren 26ko EHAA). Puntuazio hori aplikatuko da ordezkogaien listak urtero birbarematzeko prozesuan, izangaia sartuta dagoen espezialitateetan, oposizio-fasea gainditu den espezialitateari dagokion taldearen barruan.

Las personas integradas en la lista de candidatos y candidatas a sustituciones y las que vayan a resultar integradas según lo previsto en la anterior base, que hayan superado la fase de oposición de los procesos selectivos objeto de la presente convocatoria, pero sin resultar seleccionadas, obtendrán por dicha superación, la puntuación establecida (6 puntos) en el apartado 3 del Anexo I «Baremo de méritos» de la Orden de 27 de agosto de 2012, en la redacción dada al mismo por la Orden de 20 de febrero de 2019, de la Consejera de Educación, de quinta modificación de la Orden por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 26 de febrero de 2019). Se aplicará esta puntuación en el proceso de rebaremación anual de lístas de candidatas y candidatos a sustituciones, en las especialidades en las que esté incluida la persona candidata, dentro del grupo al que pertenezca la especialidad en la que se ha superado la fase de oposición.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

18.– Datu pertsonalen tratamendua.

18.– Tratamiento de los datos de carácter personal.

Parte-hartzaileek emandako datu pertsonalak hautaketa-prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako baino ez dira erabiliko.

Los datos de carácter personal aportados por las personas participantes se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el presente procedimiento selectivo.

Datu horiek tratatu egingo dira, eta Tratamendu Jardueren Erregistroan sartuko, «Hautaketa- eta hornikuntza-prozesuak» izeneko tratamendu-jardueran (Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza da erregistro horren arduraduna), prozedura horren kudeaketaren ondoriozko administrazio-izapideak egiteko eta aplikatu beharreko lege-betebeharrak betetzeko behar den tratamendua emateko.

Dichos datos serán tratados e incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento a la actividad de tratamiento denominada «Procesos selectivos y provisión», cuyo responsable es la Dirección de Gestión de Personal del Departamento de Educación, con la finalidad de llevar a cabo la tramitación administrativa que se derive de la gestión de este procedimiento y el tratamiento necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables.

Hala badagokio, datu-lagapenaren hartzaile izan daitezke Estatuko Administrazioko organo eskudunak, Euskal Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk, sindikatuak eta langileen batzordeak.

Podrán ser, en su caso, destinatarios de la cesión de datos los órganos competentes de la Administración del Estado, otros órganos de la Comunidad Autónoma Vasca, así como sindicatos y juntas de personal.

Interesdunek datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea dute, bai eta webgune honetan kontsulta daitezkeen beste eskubide batzuk ere: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/es/transparencia/048000-capa2-es.shtml

Las personas interesadas tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que pueden consultarse en la página web www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/048000-capa2-es.shtml

Bai datu pertsonalen tratamendua, bai datu horiek hirugarrenei lagatzea eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko, datuen aurka egiteko eta datu horiek transferitzeko eskubideak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (2018ko abenduaren 6ko BOE), Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean eta aplikatzekoa den gainerako araudian xedatutakoaren arabera arautuko dira.

Tanto el tratamiento de los datos personales como su cesión a terceros y los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE de 6 de diciembre de 2018), en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, así como en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común