Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

247. zk., 2022ko abenduaren 28a, asteazkena

N.º 247, miércoles 28 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5687
5687

154/2022 DEKRETUA, abenduaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko Dekretua bigarrenez aldatzen duena.

DECRETO 154/2022, de 13 de diciembre, de segunda modificación del Decreto sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea da Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen berariazko organo aholku-emailea, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuaren 2. artikuluarekin lotuta 26.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

La Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el órgano consultivo específico en materia de contratación pública de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según el artículo 26.1, en relación con el artículo 2, del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Dekretuaren aplikazio-eremu subjektiboaren ondorioz, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Batzorde Iraunkorraren eginkizunen artean ez dago Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen ez duten entitateek kontratazio publikoaren alorrean Aholku Batzordeari irizpena eskatzen dioten gaiei buruz informatzea, eta entitate horien artean daude toki-erakundeak (30.2.c artikulua).

Como consecuencia de su ámbito subjetivo de aplicación, la Comisión Permanente de la Junta Asesora de Contratación Pública no cuenta entre sus funciones la de informar las cuestiones que en materia de contratación pública sometan a la consideración de la Junta Asesora de Contratación Pública aquellas entidades que no integren el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre las que figuran las entidades locales (artículo 30.2.c)

Bestalde, Espainiako ekonomiaren desindexazioari buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 9.7 artikuluaren arabera («Administrazio publikoen armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko hornidura-kontratuak eta obra-kontratuak ez diren sektore publikoko kontratuen prezioen aldizkako eta aurrez araututako berrikuspena»), toki-entitateetako kontratazio-organoak behartuta daude kontratazio-espedienteetan «kostuen egiturari buruzko nahitaezko balioespen-txostena» sartzera, baldin eta artikulu horretan aipatutako kontratuen prezioa bost milioi eurokoa edo handiagoa bada. Apartatu berean ezartzen denez, nahitaezko txosten hori «kontratazio publikoaren arloko kontsulta-organo autonomikoari eskatu ahal izango zaio, halakorik balego. Bestela, Estatuko Kontratuen Prezioen Batzorde Nagusiari eskatu beharko zaio».

Por otro lado, el artículo 9.7 «Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público distintos a los contratos de obras y a los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas» del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, obliga a los órganos de contratación de las entidades locales a incluir en sus expedientes de contratación «un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes» cuando el precio de los contratos del título del artículo sea igual o superior a los cinco millones de euros. El mismo apartado establece que tal informe preceptivo «podrá ser recabado del órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado».

Hala ere, aipatutako 9.7 artikuluan toki-erakundeei eskainitako aukerak ez du bat egiten 116/2016 Dekretuaren 26.1 artikuluarekin («Izaera, xedea eta atxikipena»). Horren arabera, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordea da «Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeen berariazko organo aholku-emailea, eta dekretu honen 2. artikuluan adierazitako eremu subjektiboa hartzen du».

La posibilidad ofrecida en el citado artículo 9.7 a las entidades locales, sin embargo, no encuentra acomodo en el artículo 26.1 «Naturaleza, objeto y adscripción» del Decreto 116/2016 que configura a la Junta Asesora de Contratación Pública como «el órgano consultivo específico en materia de contratación pública de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el alcance subjetivo del artículo 2 del presente Decreto».

Berriki gertatutako zenbait kasutan, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeek kostuen egiturari buruzko nahitaezko balioespen-txostena eskatu diote Estatuko Kontratuen Prezioen Batzorde Nagusiari. Batzorde Nagusi hori aurka agertu da eta ez duela eskumenik adierazi du, Autonomia Erkidego honetan kontratazio publikoaren arloko organo autonomiko aholku-emaile bat badagoela alegatuz, eta organo hori dela aipatutako nahitaezko txostena egiteko eskumena duena.

Recientemente se han producido varios casos en los que entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi han solicitado informe preceptivo valorativo de la estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y se han encontrado con la oposición de tal Comité Superior que ha declinado su competencia alegando que existe un órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública en esta Comunidad Autónoma que es el competente para emitir el citado informe preceptivo.

Hori dela eta, aldatu egin behar da 116/2016 Dekretua, toki-erakundeen eta haien mendeko organismo eta entitateen araubide juridiko espezifikoa jasotzeko, Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari nahitaezko txosten hori eskatzeari dagokionez. Horretarako, xedapen gehigarri bat gehitzen zaio dekretuari.

Tal postura lleva a modificar el Decreto 116/2016 para contemplar el régimen jurídico específico de las entidades locales, sus organismos y entidades dependientes en lo relativo a la solicitud del citado informe preceptivo a la Junta Asesora de Contratación Pública, lo que lleva a incluir en su parte final una disposición adicional a tal efecto.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko abenduaren 13an eginiko bilkuran eztabaidatu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren Araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretua bigarrenez aldatzea.

Artículo único.– Segunda modificación del Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren Araubidea ezartzeko uztailaren 27ko 116/2016 Dekretuari hamabigarren xedapen gehigarria gehitzen zaio, eta honela idatzita gelditzen da:

Se adiciona la disposición adicional duodécima al Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi con la redacción siguiente:

«HAMABIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Espainiako ekonomiaren desindexazioari buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 9.7 artikuluaren araberako nahitaezko txostena, toki-erakundeek eta haien mendeko organismo eta entitateek Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari eskatutakoa.

«DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA.– Informe preceptivo relativo al artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española solicitado por las entidades locales, sus organismos y entidades dependientes, a la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen Batzorde Iraunkorrari dagokio Espainiako ekonomiaren desindexazioari buruzko martxoaren 30eko 2/2015 Legea garatzen duen otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuaren 9.7 artikuluaren araberako nahitaezko txostena egitea. Horretarako, hogei eguneko epea izango du, toki-erakundearen, haren mendeko organismoaren edo entitatearen txosten-eskaera jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

Corresponderá a la Comisión Permanente de la Junta Asesora de Contratación Pública emitir el informe preceptivo relativo al artículo 9.7 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española en el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud de informe por parte de la entidad local, su organismo o entidad dependiente.

Txosten hori egiteko, dagokion kontratazio-organoak jardueraren kostuen egituraren proposamena egin eta Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordeari igorri beharko dio, aipatutako 9.7 artikuluan xedatutakoarekin bat».

Para la elaboración de dicho informe el órgano de contratación correspondiente deberá elaborar y remitir a la Junta Asesora de Contratación Pública la propuesta de estructura de costes de la actividad, de acuerdo a lo preceptuado en el mencionado artículo 9.7».

AZKEN XEDAPEN BAKARRA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko abenduaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2022.

El Lehendakari,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común