Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

246. zk., 2022ko abenduaren 27a, asteartea

N.º 246, martes 27 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5681
5681

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 14koa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdira bideratutako zuzkidura ekonomikoaren zenbateko berria (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua). Laguntza horien 2022ko deialdia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduaren bidez egin zen.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de las ayudas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, convocadas, para el ejercicio 2022, por la Orden de 26 de enero de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduaren bitartez, Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdia egin zen 2022ko ekitaldirako (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua). Hirugarren oinarrian deialdiaren baliabide ekonomikoak finkatu ziren, eta, han xedatzen zenez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatuko dira laguntzak.

Por Orden de 26 de enero de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocaron, para el ejercicio 2022, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. La base 3, que establecía los recursos económicos de la convocatoria, disponía que las ayudas serían cofinanciadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural «FEADER».

Deialdiren diru-zuzkidura, guztira, 9.112.000 eurokoa zen: horietatik, 4.440.000 euro Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrei dagozkie (1.168.000 euro, LGENFren ordain gisa, eta 3.272.000 euro, finantzaketa osagarri gisa) eta 4.672.000 euro, LGENF funtsari dagozkio.

La dotación total de la convocatoria ascendía a la cantidad 9.112.000 euros, de los cuales 4.440.000 euros corresponden a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (1.168.000 euros como contrapartida del FEADER y 3.272.000 euros como financiación suplementaria adicional) y 4.672.000 euros al fondo FEADER.

Aipatutako 3. oinarriaren 5. paragrafoak honako hau xedatzen du: «Emango diren laguntzen zenbateko osoa ezingo da izan baliabide horiek baino handiagoa, ez eta baliabideok eguneratzean ateratzen den zenbatekoa baino handiagoa ere, indarrean dagoen legedia betez aurrekontu-aldaketak onartzen diren kasuetan. Gehikuntza hori gertatuz gero, horren berri emango da, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bidez, laguntzak emateko prozeduraren ebazpena eman baino lehen. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan aurreikusitakoa betetzeko (Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen da legegintzako dekretu horren bidez).

El párrafo 5 de la citada base 3 dispone: «El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos o la cuantía que resulte de su actualización en el caso de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que se produzca dicho incremento se dictará, con carácter previo a la resolución del procedimiento de concesión, la oportuna resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General Del País Vasco».

Kontuan hartuta aipatutako deialdira aurkeztutako proiektuen bolumena, proiektu horien garrantzia eta finantzaketa osagarri handiagoa eskuratzeko aukera, beharrezkotzat jo da aurrekontu-zuzkidura hori handitzea, 6.625.339,95 euro gehiago esleituta; horietatik, 4.582.037,56 euro 2022ko ekitaldiaren kargurako ordainketa-kreditu gisa sartuko dira, eta 2.043.302,39 euro 2023ko konpromiso-kreditu gisa.

Dado el volumen de los proyectos presentados a la precitada convocatoria, la importancia de los mismos, y la posibilidad de acceso a una mayor disponibilidad de financiación suplementaria adicional se ha considerado necesario proceder a incrementar tal dotación presupuestaria con la asignación de 6.625.339,95 euros adicionales, de lo cuales 4.582.037,56 euros se incorporan como crédito de pago con cargo al ejercicio 2022 y 2.043.302,39 euros como crédito de compromiso con cargo al 2023.

Horregatik guztiagatik, eta ahalik eta eskabide gehienei erantzuteko, honako hau

Por todo lo expuesto, y con el fin de atender al mayor número posible de solicitudes presentadas

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzen gehieneko zuzkidura globala handitu dela. Agindu horren bidez, Leader eremuko landa-inguruneko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak arautzen dira 2022ko deialdirako (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan onartu zen Leader eremua).

Dar publicidad al incremento de la dotación global máxima para atender las ayudas convocadas por la Orden de 26 de enero de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan, para el ejercicio 2022, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.

Gehieneko zuzkidura globala 6.625.339,95 euro handituko da, eta, horren ondorioz, laguntzen zenbatekoa, guztira, 15.737.339,95 eurokoa izango da.

El incremento de la dotación global máxima es de 6.625.339,95 euros quedando el importe total de las ayudas en 15.737.339,95 euros.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de diciembre de 2022.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común