Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

243. zk., 2022ko abenduaren 22a, osteguna

N.º 243, jueves 22 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
5497
5497

EBAZPENA, 2022ko urriaren 20koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearena, oinarri espezifikoak argitaratzekoa hautaketarako ohiko prozesuaren barruan: administrazio eta zerbitzuetako karrerako funtzionarioak, B taldea, Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskala.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, de la Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación de las bases específicas que han de regir el proceso ordinario para el ingreso al Grupo B, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, como personal funcionario de carrera del personal de administración y servicios.

UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2019ko abenduaren 12ko Erabakiaren bidez, administrazio eta zerbitzuetako langileen 2019ko lan eskaintza publikoa onartu zen (2019ko abenduaren 24ko EHAA, 244. zk.). UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2020ko abenduaren 17ko Erabakiaren bidez, 2020. urteko lan eskaintza publikoa onartu zen (2020ko abenduaren 31ko EHAA, 262. zk.). Gobernu Kontseiluaren 2021eko abenduaren 16ko Erabakiaren bidez (2021eko abenduaren 24ko EHAA, 265. zk.), 2021. urteko lan eskaintza publikoa onartu zen, eta Gobernu Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 24ko Erabakiaren bidez (2022ko maiatzaren 31ko EHAA, 104. zk.), administrazio eta zerbitzuetako langileentzako 2022. urteko lan eskaintza onartu eta 2019, 2020 eta 2021. urteetako lan eskaintzak aldatu ziren.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU de 12 de diciembre de 2019 se aprobó la oferta de empleo público para el personal de administración y servicios correspondiente al año 2019 (BOPV n.º 244, de 24 de diciembre de 2019). Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2020 (BOPV n.º 262, de 31 de diciembre de 2020) se aprobó la oferta de empleo público para el año 2020. Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2021 (BOPV n.º 265, de 24 de diciembre de 2021) se aprobó la oferta de empleo público para el año 2021 y mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2022 (BOPV n.º 104, de 31 de mayo de 2022), se ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2022 y se modifican las ofertas de empleo público de los años 2019, 2020 y 2021.

Deialdi espezifikoen kudeaketan ekonomia, eraginkortasuna eta efizientzia ezartze aldera, eskaintza guztiak prozesu bakar baten barruan sartu dira eta prozesu horren oinarri orokorrak onartuta daude UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren 2022ko urriaren 20ko Erabakiaren bidez.

Por razones de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de las convocatorias específicas, todas estas ofertas se enmarcan dentro un único proceso global, cuyas bases generales ha sido aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la UPV/EHU de fecha 20 de octubre de 2022.

Gobernu Kontseiluaren erabaki horretako hirugarren xedapenak ahalmena ematen dio errektoreari erabakia gauzatzeko behar diren erabakiak eman ditzan, bai eta, oinarriak argitaratu ondoren, akatsak zuzentzeko edo bestelako aldaketa formalak egiteko beharrezko izan daitezkeenak emateko ere.

La disposición Tercera de dicho Acuerdo de Consejo de Gobierno habilita a la Rectora para dictar las resoluciones que deban realizarse para dar cumplimiento del Acuerdo, así como las que devengan necesarias por motivo de correcciones de errores u otras modificaciones de tipo formal que con ocasión de la publicación de las Bases puedan plantearse.

UPV/EHUren Estatutuen 59., 60. eta 61. artikuluek ezarri bezala, eta kontuan izanik Euskal Herriko Unibertsitateko errektorearen Erabakia, 2022ko urriaren 27koa, ezartzen duena UPV/EHU itxita egongo dela 2023ko urtarrilaren 2tik 5era, eta aintzat harturik, halaber, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 23. eta 24. artikuluak eta II. tituluaren IV. kapitulua (langileak hautatzeari buruzkoa), Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren IV. tituluaren I. kapitulua, 2022ko ekainaren 30eko Akordio bateratua, AZPko lan kontratudun eta AZPko funtzionarioen negoziazio mahaiena (LEPetako sarrera prozesuetako deialdiak arautzeko gutxieneko irizpideei buruzkoa), AZPko funtzionarioen Negoziazio Mahaiaren 2018ko abenduaren 3ko Akordioa (ezartzen dituena irizpide orokorrak 2018ko birjartze tasari dagokion funtzionarioen lan eskaintza publikorako, eta funtzionarioen lekualdaketa lehiaketarako eta barne promoziorako), eta UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak deialdi hau behin onartuta 2022ko urriaren 20ko bileran,

Teniendo en cuenta la Resolución de 27 de octubre de 2022 de la Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se establece el cierre de la UPV/EHU desde el 2 hasta el 5 de enero de 2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 así como en el Capítulo IV del Título II, de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca sobre selección de personal, y en el Capítulo I del Título IV del Estatuto Básico del Empleado Público, y conforme al Acuerdo de 30 de junio de 2022, conjunto de las Mesas Negociadoras del personal laboral y funcionario de administración y servicios, sobre los criterios mínimos que han de regir las convocatorias de las pruebas selectivas de los procesos de ingreso, así como el Acuerdo de 3 de diciembre de 2018 de la Mesa Negociadora del PAS funcionario sobre criterios generales de aplicación a la oferta de empleo público del personal funcionario correspondiente a la tasa de reposición 2018 y concurso de traslados y promoción interna del personal funcionario, previa aprobación de la presente convocatoria por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en su sesión de 20 de octubre de 2022, tal y como establecen los artículos 59, 60 y 61 de los vigentes Estatutos de la UPV/EHU,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Deialdia egitea ohiko prozesuaren barruan hautaketa prozesuak egin daitezen, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez, plazak betetzeko UPV/EHUko administrazio eta zerbitzuetako karrerako funtzionarioen kolektiboan, B taldean, Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskalan. Plazak era honetara banatuta daude eta ezaugarri hauek dituzte:

Primero.– Convocar las siguientes plazas correspondientes al proceso ordinario para el ingreso como personal funcionario de carrera de la UPV/EHU en el Grupo B de Clasificación, Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, del personal de administración y servicios, por el sistema selectivo de concurso-oposición, conforme a la siguiente distribución:

– Lau (4) plaza Artxibo, Biblioteka eta Museoetako Laguntzaileen eskalan 3. HErekin eta derrigortasun data gaindituta.

– Cuatro (4) plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, con PL 3 de carácter preceptivo.

Plazen deialdi honek erantsita dauka generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazio txostena, oinarri hartuta Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretua.

La presente convocatoria de plazas incorpora el Informe de Evaluación Previa de Impacto en función del Género, teniendo como referencia el Decreto Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre.

Bigarrena.– Eskariak aurkezteko epea 2023ko urtarrilaren 9tik urtarrilaren 28ra artekoa izango da (bi egunak barne).

Segundo.– El plazo de presentación de solicitudes será desde el 9 de enero de 2023 hasta el 28 de enero de 2023, ambos inclusive.

Hirugarrena.– Deialdian parte hartzeko baldintzak.

Tercero.– Requisitos para poder tomar parte en la convocatoria.

Oinarri orokorretako 4.2 atalean zehaztutako baldintzez gain, ondorengo baldintzak bete beharko dituzte hautagaiek, uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, 43. artikuluan zehaztutakoaren arabera:

Además de los requisitos establecidos en el apartado 4.2 de las bases generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, las personas aspirantes deberán reunir:

a) Eskatutako titulazioa izatea: unibertsitate gradua, diplomatura, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa edo baliokidea, kasuan kasuko organo eskudunak emanak.

a) Estar en posesión de la titulación requerida: título de Grado, Diplomatura universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente, expedidos por el órgano oficial competente.

Unibertsitate diplomaturaren baliokidetzat joko da lizentziatura, arkitektura edo ingeniaritza titulu ofizial bateko lehen hiru mailak osorik gaindituta izatea, edo ikasketa horien lehen zikloa, baldin eta ziklo horrek gutxienez 180 kreditu badauzka.

A estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomatura Universitaria el haber superado los tres primeros cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre que este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos.

b) Kasuan kasuko lanpostuaren baldintzak betetzea, baita indarrean dagoen araudiak ezarritako beste edozein ere.

b) En todo caso, deberán cumplirse los requisitos del puesto al que se opte, así como cualesquiera otros establecidos por la normativa vigente.

c) Eskariak aurkezteko ordaindu beharreko tasak:

c) Pago de tasas por presentación de solicitudes:

Oinarri orokorretako 5.2.h) oinarrian zehaztutako baldintza betetzeko, tasak eskariak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko dira Kutxabank entitatean, oinarri horietako 5.1 puntuan adierazitakoari jarraikiz.

A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé la Base 5.2.h) de las Bases Generales, el pago de la tasa deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes señalado en la Base 5.1 de las mismas, en la entidad de Kutxabank.

Eskaria UPV/EHUko webgunearen bidez aurkezten dutenek (5.1.a) oinarria) «ordainketa pasabidearen» bitartez ordaindu ahal izango dituzte tasak, sisteman bertan zehazten diren baldintzak betez. Bestela, ordainketa Kutxabanken egin ahal izango dute.

Las personas aspirantes que opten por realizar la inscripción al proceso selectivo correspondiente a través de la web de la UPV/EHU (Base 5.1.a), podrán realizar el abono de tasas mediante la utilización de la «Pasarela de Pagos» habilitada al efecto, con los requisitos de uso que en el sistema se indican, o bien, podrán realizar el abono en Kutxabank.

Tasa horien zenbatekoa 19,58 eurokoa da.

El importe de dichas tasas es de 19,58 euros.

Laugarrena.– Lehiaketa-oposizio bidezko hautaketa sistema.

Cuarto.– Sistema selectivo de concurso-oposición.

4.1.– Oposizio fasea: proba teoriko-praktiko bat egin beharko da.

4.1.– Fase de oposición: Consistirá en la realización de una Prueba teórico-práctica.

Proba teoriko-praktikoan 20 puntu lortu ahal izango dira guztira, eta proba gainditzeko, 10 puntu beharko dira.

La prueba teórico-práctica se calificará sobre un total de 20 puntos, siendo necesario obtener al menos 10 puntos para su superación.

Ariketa bakarra idatzia izango da eta baztertzailea. Test motako galdetegi bat izango da: 80 galdera gehi erreserbako 20; bakoitzak lau erantzun aukeran eta bakar bat zuzena. Galderak aukeratuko dira gehienez 600 galdera izango dituen sorta batetik, eta erabaki honen eranskinean jasotako programako gaien (40 gai) eduki teorikoei edo praktikoei buruzkoak izango dira.

El ejercicio único será de carácter escrito y eliminatorio y consistirá en contestar un cuestionario tipo test de 80 preguntas, más 20 de reserva, con cuatro respuestas alternativas de las cuales solo una es la correcta. Las preguntas se extraerán de una batería de un máximo de 600 preguntas y versarán sobre contenidos teóricos o de carácter práctico de las materias del Programa detallado en el anexo de la presente Resolución (40 temas).

Probak 100 minutuko iraupena izango du. Ariketaren kalifikazioa 0tik 100era bitartekoa izango da.

La duración de la prueba será de 100 minutos. Se calificará de 0 a 100 puntos.

Erantzun okerrek eta erantzun gabekoek ez dute penalizaziorik izango.

No penalizarán las respuestas erróneas ni las no contestadas.

Oposizioaren gai zerrendaren edukia egokituko da deialdiaren datan «Estatuko Aldizkari Ofizialean» (BOE) argitaratutako araudira.

El contenido del temario para la oposición se ajustará a la normativa publicada en el «Boletín Oficial del Estado» en la fecha de la presente convocatoria.

600 galderako galdera sorta argitaratuko da ariketa egin baino lau (4) hilabete lehenago gutxienez.

La batería de 600 preguntas se hará pública con al menos cuatro (4) meses de antelación a la fecha de celebración de este ejercicio.

Azterketa egin ondoren epaimahaiak galdera bat edo gehiago baliogabetzea erabakitzen badu, erabaki horretan bertan ezarriko du baliogabetutako galderen ordez erreserbako beste horrenbeste galdera erabiliko dituela, kontuan izanik hurrenkera.

Si celebrado el examen, el Tribunal tuviera que anular una o más preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

Fase hau gainditu ahal izango du plaza kopurua baino handiagoa izango den hautagai kopuru batek.

Dicha fase podrá ser superada por un número de personas aspirantes superior al de plazas convocadas.

Nota gordetzea. Hautagaiak hurrengo deialdi batean oposizio faseko ariketak egiteaz salbuetsita geratuko dira, baldin eta oposizio fasean gehienez lor daitekeen puntuazioaren % 70etik gorako nota lortu badute, baina lehiaketa fasean merezimendu nahikorik ez izatearren eskalan plazarik lortu ez badute, eta, betiere, hurrengo deialdi horretan talde, eskala eta txanda berean aurkezten badira eta gai zerrendaren edukia, ariketak eta kalifikatzeko modua berberak badira. Hala ere, nota hobetu nahi izanez gero, aurkezteko aukera izango dute. Kasu horretan, hautagaiak lortutako nota txikiagoa bada edo oposizio fasea gainditzen ez badu, 2019-2020-2021-2022 LEPko deialdiko nota gordeko zaio.

Reserva de nota. Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición con una nota superior al setenta por ciento de la máxima alcanzable, pero no obtengan plaza en la Escala a la que se presentan por no reunir méritos suficientes en la fase de concurso, quedarán exentas de realizar en la siguiente convocatoria los ejercicios de la fase de oposición, siempre y cuando se presenten por la misma Escala y turno y siempre que el contenido de temario, los ejercicios y su modo de calificación sean idénticos, salvo que voluntariamente se presenten a la siguiente convocatoria para obtener mejor nota. En este caso, si la nota obtenida fuese inferior o no superase la fase de oposición, se le reservará la nota de la presente convocatoria de la OPE 2019-2020-2021-2022.

4.2.– Lehiaketa fasea (oposizio fasearen % 45): lehiaketa faseko kalifikazioa lortzeko, gehienez ere 9 puntu, batu egin beharko dira merezimenduetako puntu guztiak.

4.2.– Fase de concurso (45 % de la fase de oposición): la calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos al baremo de méritos, siendo la puntuación máxima total alcanzable la de 9 puntos.

Merezimenduen baremoak atal hauek ditu:

El baremo de méritos consta de las siguientes partes:

A) merezimendu profesionalak.

A) Méritos profesionales.

B) merezimendu akademikoak.

B) Méritos académicos.

Lehiaketa fasea ez da baztertzailea izango eta ez da kontuan hartuko oposizio faseko probak gainditzeko.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

Merezimenduak eskuratuta izan behar dira eskariak aurkezteko epea bukatzen den egunean. Honako merezimendu hauek hartuko dira kontuan, baremo honen arabera:

Con carácter general serán méritos valorables los siguientes, que habrán de poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con el siguiente baremo:

A) Merezimendu profesionalak:

A) Méritos profesionales:

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak deialdi bakoitzerako eskariak aurkezteko azken egunera arte. Emandako zerbitzutzat hartuko dira bitarteko funtzionario izendapenean azaltzen diren zerbitzu profesionalak. Zerbitzu betekizunetan emandako zerbitzuak baloratzean langileak orduan zeukan izendapeneko lanpostuan emandakotzat hartuko dira.

Servicios prestados en las Administraciones Públicas hasta el día de la finalización del plazo de presentación de instancias, entendiéndose como servicios prestados los servicios profesionales recogidos o constatados en el nombramiento como personal funcionario interino. Los servicios prestados en comisión de servicios se considerarán como prestados en el puesto en el que tienen el nombramiento correspondiente a ese período a valorar.

Atal honetan, 9 puntu lortuko dira gehienez, irizpide hauen arabera:

La puntuación máxima alcanzable por este apartado será de 9 puntos, conforme a los siguientes criterios:

a) Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 3/2004 Legearen laugarren xedapen iragankorrari jarraikiz, UPV/EHUn emandako zerbitzuak, deialdiko eskala berean: 0,1 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko; gehienez, 9 puntu.

a) En aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco, por servicios prestados en la UPV/EHU en la escala objeto de la convocatoria, 0,1 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 9 puntos.

b) Beste unibertsitate publiko batzuetan emandako zerbitzuak, deialdiari dagokionaren pareko eskalan: 0,1 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko; gehienez, 6 puntu.

b) Por servicios prestados en cualquier otra Universidad Pública en escala equivalente a la que es objeto de la convocatoria, 0,1 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 6 puntos.

c) Beste administrazio publiko batzuetan emandako zerbitzuak, deialdiari dagokionaren pareko eskalan: 0,1 puntu lan eginiko hilabete oso bakoitzeko; gehienez, 4,5 puntu.

c) Por servicios prestados en el resto de Administraciones Públicas en escala equivalente a la que es objeto de la convocatoria, 0,1 puntos por mes completo trabajado hasta un máximo de 4,5 puntos.

Puntuak zenbatzeko, lan egindako aldien batuketa egingo da, eta azken baturan ez da kontuan izango 30 egun naturaletik beherako zatirik. Lanaldi partzialean emandako zerbitzu aldiak lanaldi osoan emandakotzat hartuko dira.

El cómputo se efectuará realizando la suma de los periodos trabajados y una vez realizada la misma se despreciarán las fracciones inferiores a 30 días naturales. En todo caso, los periodos de tiempo en los que se haya prestado servicio a tiempo parcial se computarán como trabajados a jornada completa.

B) Merezimendu akademikoak.

B) Méritos académicos.

B.1.– Titulazio akademikoak: titulu akademikoei 1,5 puntu emango zaie gehienez, eskatutako lanpostuari dagokion sailkapen taldean sartzeko beharrezko tituluari izan ezik, modu honetara banatuta:

B.1.– Titulaciones académicas: se valorarán las titulaciones académicas distintas de la alegada para el acceso al Grupo de clasificación del puesto al que se aspira, con un máximo de 1,5 puntos, conforme al siguiente baremo:

– Eskuratu nahi den lanpostuaren sailkapen taldean sartzeko eskatutakoen gainetik dagoen titulu bat edukitzea: 1,5 puntu.

– Por estar en posesión de alguna de las titulaciones superiores a las necesarias para el acceso al Grupo de Clasificación del puesto al que se aspira: 1,5 puntos.

– Eskuratu nahi den sailkapen taldean sartzeko eskatzen den tituluaz gain, maila bereko beste bat edukitzea: 0,75 puntu.

– Por estar en posesión de otra de las titulaciones exigibles para acceder al Grupo de titulación del puesto al que se aspira: 0,75 puntos.

Titulu bat baloratzen denean ez dira baloratuko hori lortzeko behar diren beheragoko tituluak.

Siempre que sea valorada una titulación de mayor nivel, no se valorarán las titulaciones inferiores que sean necesarias para obtener aquella.

B.2.– Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialak ez diren hizkuntzak: gehienez ere 1,50 puntu emango da, betiere baremo honen arabera:

B.2.– Idiomas no oficiales en la Comunidad Autónoma del País Vasco: se valorarán con un máximo de 1,50 puntos, conforme al siguiente baremo:

– Europako Marko Bateratuko C1 mailako edo maila goragoko frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio ziurtagiriak: puntu 1 hizkuntza bakoitzeko.

– Títulos o certificados de acreditación de francés, inglés o alemán del nivel de C1 o superior del Marco Común Europeo: 1 punto por cada idioma.

– Europako Marko Bateratuko B2 mailako frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio ziurtagiriak: 0,5 puntu hizkuntza bakoitzeko.

– Títulos o certificados de acreditación de francés, inglés o alemán del nivel de B2 del Marco Común Europeo: 0,5 puntos por cada idioma.

– Europako Marko Bateratuko B1 mailako frantses, ingeles edo aleman tituluak edo akreditazio ziurtagiriak: 0,25 puntu hizkuntza bakoitzeko.

– Títulos o certificados de acreditación de francés, inglés o alemán del nivel de B1 del Marco Común Europeo: 0,25 puntos por cada idioma.

Kontuan hartuko da UPV/EHUko errektoreak 2012ko martxoaren 8an emandako Erabakia, hizkuntza ez-ofizialen baliokidetasunari buruzkoa (Koordinazioaren eta Nazioarteko Harremanen arloko errektoreordearen 2017ko maiatzaren 22ko Erabakiaren bidez eguneratu zena), edo erabaki horren ordezko arautegia.

A estos efectos se tendrá en cuenta la Resolución de 8 de marzo de 2012, del rector de la UPV/EHU, sobre equivalencia de lenguas no oficiales, actualizada mediante Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Vicerrectora de Coordinación y Relaciones Internacionales o normativa que la sustituya.

Puntuazioa ez da metagarria izango; hau da, hizkuntza batean maila bat baloratzen denean, ez dira baloratuko hortik beherako mailak.

La valoración no será acumulativa, es decir, dentro de cada idioma la valoración de un nivel impedirá la valoración de niveles inferiores.

Bosgarrena.– Merezimenduak akreditatzea.

Quinto.– Acreditación de méritos.

Merezimenduak akreditatu egin beharko dira, eta horretarako, ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dira oinarri orokorretan zehaztutako epe eta eran, ez da aurkeztu beharko, baina, UPV/EHUko Pertsonaleko Gerenteordetzak jada bere esku daukan dokumenturik:

Las personas interesadas deberán acreditar los méritos, aportando la siguiente documentación en los términos y plazos establecidos en las bases generales, salvo que ya obren en poder de la Vicegerencia de Personal de la UPV/EHU:

5.1.– UPV/EHUn emandako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, baina ez dira akreditatu beharko. Administrazioak ofizioz zenbatuko ditu.

5.1.– Los servicios prestados en la UPV/EHU deberán ser alegados, aunque no deberán ser acreditados por las personas interesadas. Los mismos serán computados de oficio por la Administración.

5.2.– Beste administrazio publiko batzuetan emandako zerbitzuak ziurtatzeko, administrazio bakoitzak horretarako duen eredua erabiliko da. Ez da ziurtagiri hori aurkeztu beharko UPV/EHUk hirurtekoetarako aitortuta dituen zerbitzuetarako. Nolanahi ere, banakatu egingo dira lan eginiko aldiak, eta aldi horiek zein talde eta eskalari dagozkien zehaztu. Horrez gain, lanpostuaren edo lanpostuen monografia edo eginkizunen ziurtagiria aurkeztu beharko da, langileen arloko zuzendaritza eskudunak emandakoa.

5.2.– Salvo que ya esté reconocidos por la UPV/EHU a efectos de trienios, el tiempo de servicios prestados en el resto de Administraciones Públicas será certificado en el modelo que cada una de ellas tenga establecido para tal fin. En todo caso, deberán desglosarse los periodos trabajados especificando el Grupo y Escala a que se refieren dichos periodos. Asimismo, deberá aportarse monografía o certificación de funciones del puesto o puestos de trabajo emitida por el correspondiente órgano de dirección de personal.

5.3.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrean, foru administrazioan eta toki administrazioan emandako zerbitzuak baliokidetzat hartuko dira, aintzat harturik uztailaren 30eko 208/1990 Dekretua, Euskal Administrazio Publikoetako kidegoen eta eskalen arteko baliokidetasuna zehazten duena.

5.3.– Los servicios prestados en la Administración General, Foral y Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco se considerarán equivalentes, en los términos del Decreto 208/1990, de 30 de julio, por el que se determina la equivalencia entre los Cuerpos y Escalas de las Administraciones Públicas Vascas.

5.4.– Tituluak akreditatzeko, aurkeztu beharko da titulua, edo titulua jasotzeko eskubideak ordainduta izatearen egiaztagiria, edo, bestela, interesduna titulua jasotzeko proposatua izan delarik, hala egiteko moduan egotearen ziurtagiria, edo tituluaren jabe izatea egiaztatzen duen dokumentua. Kontuan hartuko dira bakar-bakarrik eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen lortutako tituluak.

5.4.– Las titulaciones se acreditarán mediante título o el documento justificativo de haber abonado los derechos para la expedición del mismo, o mediante el certificado académico de estar en disposición de obtener el título habiendo sido propuesto para ello o mediante el documento oficial que acredite estar en posesión del título, tomándose únicamente en consideración cuando se hayan obtenido con anterioridad a fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

5.5.– Hizkuntzak akreditatzeko, titulua edo ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta ez da probarik egingo. Kontuan hartuko dira bakar-bakarrik eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen lortutakoak.

5.5.– El conocimiento de idiomas se acreditará los títulos o certificaciones de idiomas exigidos, no realizándose prueba alguna al efecto, y se tomará únicamente en consideración cuando se hayan obtenido con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Seigarrena.– Euskara.

Sexto.– Euskera.

6.1.– Eskaintzen diren plaza guztiek gaindituta badaukate derrigortasun data deialdia egiten den egunean, «gai» kalifikazioa izango dute kasuan kasuko hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duten hautagaiek.

6.1.– Cuando todas las plazas ofertadas tengan preceptividad vencida a la fecha de la convocatoria, quienes acrediten el correspondiente perfil lingüístico recibirán la calificación de apta o apto.

6.2.– Funtzionarioen oinarri orokorren bederatzigarren puntuaren arabera esleipen osagarririk eginez gero eta eskala honetan plazarik eskainiz gero derrigortasun data gainditu gabe, eskala honen arabera baloratuko da euskara, eta ezin izango da lortu tarteko puntuaziorik:

6.2.– Si se ofertasen plazas de esta Escala sin PL preceptivo en las adjudicaciones adicionales previstas en la base general novena de personal funcionario, el euskera se valorará según la siguiente escala, sin que sea posible obtener puntuaciones intermedias:

3. HE duten lanpostuak, derrigortasun data gainditu gabe:

Para puestos con PL3 no preceptivo:

– 1. HE akreditatuz gero: 1,45 puntu.

– Por acreditación del Perfil lingüístico 1: 1,45 puntos.

– 2. HE akreditatuz gero: 2,90 puntu.

– Por acreditación del Perfil lingüístico 2: 2,90 punto.

– 3. HE edo goragokoa akreditatuz gero: 4,35 puntu.

– Por acreditación del Perfil lingüístico 3 o superior: 4,35 puntos.

Zazpigarrena.– Azken kalifikazioa.

Séptimo.– Calificación final.

7.1.– Hautagaien azken kalifikazioa izango da lortutako puntuen batura.

7.1.– La calificación final de las personas aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas.

7.2.– Emaitza eta kalifikazio guztiak argitaratuko dira UPV/EHUren iragarki oholean eta www.ehu.eus helbidean.

7.2.– Todos los resultados y calificaciones serán publicados en los tablones de anuncios de la UPV/EHU, así como en la dirección electrónica www.ehu.eus

Zortzigarrena.– Erabaki honen aurka aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez dakioke UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari, hilabeteko epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke zuzenean Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bi errekurtsoak ezin dira batera jarri.

Octavo.– Contra el Acuerdo objeto de publicación podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, en ambos casos contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, y sin que puedan simultanearse ambos medios de impugnación.

Leioa, 2022ko urriaren 20a.

En Leioa, a 20 de octubre de 2022.

UPV/EHUko errektorea,

La Rectora de la UPV/EHU,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

ERANSKINA
ANEXO
OPOSIZIO FASERAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS PARA LA FASE DE OPOSICIÓN
GAI ZERRENDA: LAGUNTZAILEAK
TEMARIO AYUDANTES

1.– Espainiako 1978ko Konstituzioa: ezaugarriak, egitura eta erreforma. Konstituzioko printzipioak. Zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoa. Espainiako Konstituzioaren balio gorenak. Funtsezko eskubideak eta askatasun publikoak.

1.– La Constitución Española de 1978: características, estructura y reforma. Los principios constitucionales. El Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores superiores de la Constitución Española. Los derechos fundamentales y las libertades públicas.

2.– Espainiako 1978ko Konstituzioa: Gorte Nagusiak. Legeak egitea. Nazioarteko tratatuak. Gobernua eta Administrazioa. Gobernuaren eta Gorte Nagusien arteko harremanak. Estatuko Lurralde Antolamendua. Konstituzio Auzitegia.

2.– La Constitución Española de 1978: Cortes Generales. Elaboración de las leyes. Tratados Internacionales. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Organización Territorial del Estado. Tribunal Constitucional.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak. Euskal Autonomia Erkidegoaren aginteak. Ogasuna eta Ondarea. Estatutuaren erreforma.

3.– El Estatuto de Autonomía del País Vasco: Competencias de la comunidad Autónoma vasca. Los poderes del País vasco. Hacienda y Patrimonio. Reforma del Estatuto.

4.– 3/2004 Legea, Euskal Unibertsitate Sistemarena, eta 6/2001 Legea, Unibertsitateei buruzkoa: edukiaren ezagutza orokorra. Unibertsitatearen autonomia. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak.

4.– La Ley 3/2004, del Sistema Universitario Vasco y la Ley 6/2001, de Universidades: idea general de su contenido. La autonomía universitaria. Estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

5.– UPV/EHUren Estatutuak: izaera eta helburuak. Unibertsitateko kideak. Unibertsitateko jarduera. Egitura. Gobernu organoak. Gizarte Kontseilua. Unibertsitateko Klaustroa. Gobernu Kontseilua. Campuseko Batzarra.

5.– Estatutos de la UPV/EHU: su naturaleza y fines. Comunidad universitaria. La actividad universitaria. Estructura. Órganos de gobierno. El Consejo Social. El Claustro Universitario. El Consejo de Gobierno. La Junta de Campus.

6.– UPV/EHUren Estatutuak: Kide bakarreko organoak. Administrazio zerbitzuen egitura. Unibertsitateko ikastegietako eta Sailetako gobernu organoak. Sailen esparru arautegia.

6.– Estatutos de la UPV/EHU: Órganos unipersonales. Estructura de los servicios administrativos. órganos de gobierno de los Centros docentes y de los Departamentos universitarios. Reglamento marco de Departamentos.

7.– 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.

7.– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015, del régimen jurídico de las Administraciones públicas.

8.– Administrazio Publikoaren zerbitzupeko pertsonalaren araubide juridikoa: 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bateratua onartzen duena; eta 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal funtzio publikoarena.

8.– Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

9.– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. Xedea, aplikazio eremua eta definizioak. Datuak babesteko printzipioak. Pertsonen eskubideak. Tratamenduaren arduraduna eta eragilea. Datuak babesteko agintaritzak. Zehapen araubidea. Eskubide digitalen bermea.

9.– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Objeto, ámbito de aplicación, definiciones. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas. Responsable y encargado del tratamiento. Autoridades de protección de datos. Régimen sancionador. Garantía de los derechos digitales.

10.– Administrazio gestioan aplikatutako teknologia berriak. Metodo informatikoen erabileraren kontzeptu orokorrak eta abantailak.

10.– La aplicación de las nuevas tecnologías en las gestiones administrativas. Conceptos generales y ventajas de la utilización de métodos informáticos.

11.– Ezagutzaren Europa eta unibertsitate eremu berria.

11.– La Europa del conocimiento y el nuevo espacio de Enseñanza Superior.

12.– Biblioteka zerbitzuen kontzeptua eta funtzioa. Biblioteka motak.

12.– Concepto y función de los servicios bibliotecarios. Clases de Bibliotecas.

13.– Unibertsitateko bibliotekak: kontzeptua eta funtzioa. Irakaskuntza eta ikerketarako baliabideen guneak (IIBG/CRAI).

13.– Las bibliotecas universitarias: concepto y función. Los Centros de Recursos para el aprendizaje y la Investigación (CRAI).

14.– Espainiako unibertsitateetako biblioteken sarea (REBIUN). Xedea, ikuspegia eta balioak. REBIUN Plan Estrategikoa. REBIUN arautegia.

14.– La Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN). Misión, visión y valores. Plan Estratégico REBIUN. Reglamento REBIUN.

15.– Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko biblioteka. UPV/EHUko Unibertsitate Bibliotekaren arautegia.

15.– La Biblioteca de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. El Reglamento de Biblioteca Universitaria de la UPV/EHU.

16.– Bilduma bibliografikoaren kudeaketa unibertsitateetako biblioteketan. Hautatzea eta eskuratzea. Bilduma osatzeko, mantentzeko eta ebaluatzeko irizpideak.

16.– Gestión de la colección bibliográfica en las bibliotecas universitarias. Selección y adquisición. Criterios para la formación, mantenimiento y evaluación de la colección.

17.– Bibliotekako jardueraren eta zerbitzuen automatizazioa. Bibliotekako kudeaketa sistema integratuak.

17.– Automatización de la actividad y de los servicios bibliotecarios. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria.

18.– Katalogoak: kontzeptuak, eboluzioa eta joera berriak. OPACak. Normalizazioa eta agintarien kontrola.

18.– Los catálogos: conceptos, evolución y nuevas tendencias. Los OPACs. Normalización y control de autoridades.

19.– Katalogo kolektiboak: kontzeptua, xedeak eta elaborazio arazoak. Z39.50 protokoloa.

19.– Los catálogos colectivos: concepto, fines y problemas de elaboración. Protocolo Z39.50.

20.– Usagarritasun irizpideak Bibliotekako katalogoetan. Katalogoa, urruneko zerbitzuetara sartzeko eta baliabide elektronikoetarako atari moduan. WorldCat® Discovery.

20.– Criterios de usabilidad en catálogos de Biblioteca. El catálogo como portal de acceso a servicios a distancia y recursos electrónicos. WorldCat® Discovery.

21.– Bibliografiaren definizioa eta helburuak. Gaur egungo egoera: kontrol bibliografiko unibertsala. ISBNa, ISSNa, objektuen identifikatzaile digitala (DOI) eta beste identifikazio kode batzuk. ISNI kodea.

21.– Definición y objetivos de la bibliografía. Estado actual: el control bibliográfico universal. El ISBN, el ISSN, el Identificador de objeto digital (DOI) y otros códigos de identificación. El código ISNI.

22.– Dokumentua eta motak. Analisi dokumentala. Aurkibidetzea eta laburpena.

22.– El documento y sus clases. Análisis documental. Indización y resumen.

23.– Gestio dokumentala: dokumentu gestiorako politiken ereduak eta nazioarteko arauen eta jardunbide egokien aplikazioa. Administrazio dokumentuen gestio politika Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan. Erreferentziako bibliografia.

23.– La gestión documental: modelos de políticas de gestión de documentos y la aplicación de normas internacionales y buenas prácticas. La política de gestión de documentos administrativos en el ámbito de la Administración General del Estado. Bibliografía de referencia.

24.– Printzipio eta betekizun funtzionalak dokumentu elektronikoetarako. Dokumentu elektronikoen gestio sistemetako jarraibide eta betekizun funtzionalak. Metadatuak: metadatu motak. Dokumentu elektronikoen gestiorako metadatu eskema (e-EMGDE)

24.– Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos. Directrices y requisitos funcionales de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Los metadatos: tipos de metadatos. El esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos (e-EMGDE)

25.– Mintzaira dokumentalak. Sailkatze mota nagusiak. Gai sarrerak, deskriptoreak eta tesauroak.

25.– Lenguajes documentales. Principales tipos de clasificación. Encabezamientos de materia, descriptores y tesauros.

26.– Informazio iturriak jakintza arloetan (gizarte zientziak, giza zientziak, teknologia eta osasun zientziak).

26.– Fuentes de información en las áreas de conocimiento (ciencias sociales, humanidades, ciencia, tecnología y ciencias de la salud).

27.– Informazioa berrerabiltzeko printzipioa. Sektore publikoko informazioa berrerabiltzea. Informazioa eta argitalpenak zabaltzea. Informazio publikoa berrabiltzea. Zientzia irekia.

27.– Principios de la reutilización de la información. Reutilización de la información del sector público. Apertura de la información y de las publicaciones. Reutilización de la información pública. Ciencia abierta.

28.– Unibertsitateko biblioteken erabiltzaileak. Tipologia eta beharrak. Erabiltzaileen prestakuntza. Erabiltzaileentzako zerbitzuak Unibertsitateko Bibliotekan.

28.– Los usuarios de las bibliotecas universitarias. Tipología y necesidades. Formación de usuarios. Servicios a usuarios en la biblioteca universitaria.

29.– Bibliotekaren aurrez aurreko zerbitzuak eta zerbitzu birtualak. Mailegu zerbitzua: Mailegu indibiduala, kolektiboa eta liburutegien artekoa. Eduki digitalen mailegua

29.– Los servicios presenciales y virtuales de la biblioteca. El servicio de préstamo: Préstamo individual, colectivo e interbibliotecario. El préstamo de contenidos digitales

30.– Alfabetatze informazionala. Kontzeptuak, teknikak eta ereduak.

30.– Alfabetización informacional. Conceptos, técnicas y modelos.

31.– Biblioteka digitala unibertsitatearen eremuan. Baliabide elektronikoen interkonexioa eta integrazioa. Digitalizazio programetarako jarraibideak. Digitalizazio proiektuen garapena. Gordailu (errepositorio) digitalak.

31.– La biblioteca digital en el ámbito universitario. Interconexión e integración de los recursos electrónicos. Directrices para programas de digitalización. Desarrollo de proyectos de digitalización. Repositorios digitales.

32.– Zerbitzuen difusio eta marketin teknikak.

32.– Técnicas de difusión y marketing de los servicios.

33.– Biblioteka zerbitzuen kalitatearen kudeaketa eta ebaluazioa. Kalitate adierazleak.

33.– Gestión de la calidad y evaluación de los servicios bibliotecarios. Indicadores de calidad.

34.– Unibertsitateko biblioteken plangintza, antolakuntza espaziala eta ekipamenduak. Materialen zaintza eta kontserbazioa.

34.– Planificación, organización espacial y equipamientos de bibliotecas universitarias. Preservación y conservación de materiales.

35.– Jabetza Intelektualaren Legea eta haren ondorioak biblioteken jardueran.

35.– La Ley de la Propiedad Intelectual y su repercusión en la actividad de las bibliotecas.

36.– Lege gordailua. Lineako argitalpenen lege gordailua.

36.– Depósito legal. Depósito legal de publicaciones en línea.

37.– Artxiboaren kontzeptua eta funtzioa. Artxibo motak. Artxiboa unitate funtzional gisa. Instalazioa eta ekipamendua artxiboetan. Unibertsitate artxiboak. Dokumentu, kontzeptu, helburu eta sistemen ordenamendu eta sailkapena. Sailkatzeko koadroak. Transferentzia eta agiri garbiketa.

37.– Concepto y función del archivo. Clases de archivo. El archivo como unidad funcional. Instalación y equipamiento en archivos. Los Archivos Universitarios. Ordenación y clasificación de los documentos, de los conceptos, de los objetivos y de los sistemas. Los cuadros de clasificación. Transferencia y expurgo.

38.– Berdintasunari eta Generoari buruzko araudia. Genero Berdintasuna: kontzeptu orokorrak. Genero indarkeria: kontzeptu orokorrak. Publizitate instituzionala eta irudi publiko ez-sexista. Genero Berdintasuna politika publikoetan: genero ikuspegiaren kontzeptua eta zeharkakotasuna.

38.– Normativa sobre Igualdad y de Género. Igualdad de Género: conceptos generales. Violencia de género: conceptos generales. Publicidad institucional e imagen pública no sexista. La Igualdad de Género en las Políticas Públicas: concepto de enfoque de género y transversalidad.

39.– Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemak unibertsitatean. Prebentzioa kudeaketan txertatzea. Erantzukizunak banatzea. Langileen parte hartzea lan arriskuen prebentzioan. Ordezkaritzako eta partaidetzako organoak.

39.– Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales en la universidad. La integración de la prevención en la Gestión. La asignación de responsabilidades. La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. Órganos de representación y participación.

40.– Garapen Jasangarrirako Helburuak eta 2030 Agenda: Gaur egungo egoera. «2030 Agenda Espainian ezartzeko ekintza plana» eta kulturarekin, liburuarekin eta liburutegiekin lotutako gaiak. Euskal ekarpena Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari.

40.– Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030: Situación actual. El «Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 en España» y las materias relacionadas con la cultura, el libro y las bibliotecas. Contribución Vasca a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común