Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2022ko abenduaren 20a, asteartea

N.º 241, martes 20 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
5451
5451

EBAZPENA, 2022ko urriaren 6koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez ebazten baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko urriaren 14ko Aginduaren bidez abian jarritako deialdia. Agindu horren bidez, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen eta informazio-programetarako zein egintzetarako laguntzen 2022. urterako deialdia egin zen.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelve la convocatoria puesta en marcha por Orden de 14 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko urriaren 14ko Aginduaren bidez, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -egintzetarako laguntzen 2022. urterako deialdia egin zen (2021eko urriaren 22ko EHAA, 211. zk.).

Mediante la Orden de 14 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el año 2022, las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas (BOPV n.º 211 de 22 de octubre de 2021).

Deialdi horri honako hauek aplikatuko zaizkio: 1308/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, nekazaritza-produktuen Merkatuen Antolaketa Bateratua sortzen duena; 2016/1149 (EB) Erregelamendu Eskuordetua, Batzordearena, 2016ko apirilaren 15ekoa; 2016/1150 (EB) Exekuzio-Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 15ekoa; eta 1363/2018 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, Espainiako mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari 2019-2023 aldian laguntzeko programaren neurriak aplikatzeko dena, baita 227/2014 Dekretua ere, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa.

A dicha convocatoria le es de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios, en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, y el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, así como el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, de desarrollo y aplicación de las medidas de apoyo comunitarias al sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Aipatutako 2021eko urriaren 14ko Aginduan ezarritako epearen barruan, eta bertan ezarritako prozeduraren arabera, laguntza-eskabideak aurkeztu ziren.

Dentro del plazo establecido en la precitada Orden de 14 de octubre de 2021, y conforme al procedimiento en ella establecido, se presentaron solicitudes de ayuda.

2021eko urriaren 14ko Aginduan eratu eta 2022ko martxoaren 15eko Aginduaren bidez aldatutako Balorazio Batzordeak aurkeztu ziren eskabideak aztertu eta baloratu ondoren, abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuan xedatutakoaren arabera, behin-behineko zerrenda bat egin zen lehenetsitako programa hautatuekin, eta Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziara bidali zen data honetan: 2022ko martxoaren 15ean.

Una vez estudiadas y valoradas las solicitudes presentadas por la Comisión de Valoración, constituida en la Orden de 14 de octubre de 2021 y modificada por Orden de 15 de marzo de 2022, conforme se dispone en el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre, se elaboró una lista provisional con los programas seleccionados priorizados, que se remitió, con fecha 15 de marzo de 2022, a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Autonomia-erkidegoen proposamenak aztertuta, Nekazaritza eta Landa Garapenaren Sektoreko Konferentziak, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 11. artikuluan xedatutakoa betez, hautatutako ekintzak eta programak eta, tartean, Euskal Autonomia Erkidegoarenak, biltzen zituen behin betiko zerrenda onartu zuen 2022ko martxoaren 22an.

Analizadas las propuestas realizadas por las Comunidad Autónomas, desde la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, con fecha 22 de marzo de 2022, se aprobó la lista definitiva de las acciones y programas seleccionados, entre los que se encuentran los correspondientes a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ikusita Sektoreko Konferentziak onartu duen behin betiko zerrendan Euskal Autonomia Erkidegoarenak diren programak, eta abenduaren 9ko 227/2014 Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoa betez, honako hau

Vista la lista definitiva de los programas aprobados, por dicha Conferencia Sectorial, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Euskadi, en ejecución de los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 227/2014, de 9 de diciembre.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen eranskinean zerrendatzen diren eskatzaileei laguntzak ematea hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -egintzetarako, 2023ko NBEF ekitaldia, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko urriaren 14ko Aginduaren babespean, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -egintzetarako laguntzak deitzen dira 2022ko ekitaldirako, eta aipatu eranskinean zehazten dira diruz lagun daitekeen gastuaren zenbatekoa eta onuradun bakoitzari aitortutako zuzeneko laguntzaren zenbatekoa; hala, guztizko zenbatekoa 10.624.492,57 euro (diruz lagun daitekeen gastuaren % 46,00a) da, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren kontura (NBEF).

Primero.– Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo de la presente Resolución, ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, ejercicio FEAGA 2023, al amparo de la Orden de 14 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocan, para el año 2022, las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, especificándose en el citado anexo, el importe del gasto subvencionable y la cantidad reconocida como ayuda directa a cada persona beneficiaria, siendo que la cuantía total asciende a 10.624.492,57 euros (el 46,00 % del gasto subvencionable) financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Bigarrena.– Azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 11. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoa betez, ebazpen hau jakinarazi eta hilabeteko epean, onuradunek ebazpen honen eranskinean zehazten den laguntza onartu dutela jakinarazi beharko diote Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen aldeko berme bat eratu dela ere, emandako laguntzaren zenbatekoa baino ehuneko 15 txiki izango dena gutxienez.

Segundo.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 parrafo 2 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, las personas beneficiarias deberán comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, la aceptación de la ayuda de los términos establecidos en el anexo a la presente Resolución, así como la justificación de la constitución de una garantía, a favor del Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por un importe no inferior al 15 por ciento del montante total de la ayuda concedida.

Abala honela aurkeztu ahal izango da:

El aval podrá presentarse de las siguientes formas:

Aurrez aurre: abalaren jatorrizkoa aldez aurretik gordailutuko da Eusko Jaurlaritzaren Diruzaintza Nagusian (Lakua II – 1. solairua), 09:00etatik 13:00era artean.

Presencialmente: el original del aval se depositará previamente en la Tesorería General del Gobierno Vasco (Lakua II – 1.ª planta) en horario de 09:00 a 13:00.

Telematikoki: Eusko Jaurlaritzaren Bermeen Erregistroan:

Telemáticaticamente: en el Registro de Garantías del Gobierno Vasco:

1.– Banketxe/Elkarrekiko Berme Sozietate/Aseguratzaile batek digitalki sinatutako abal/kauzio-aseguruen kasuan, horiek posta elektronikoz bidali ahal izango dira TesoreriaAval@euskadi.eus helbidera.

1.– En el supuesto de avales/seguros caución que estén firmados digitalmente por el Banco/Sociedad de Garantía recíproca/Aseguradora, se podrán enviar estos por correo electrónico a la dirección TesoreriaAval@euskadi.eus

2.– Eskudirutan eratutako abalak banku-transferentziaren bidez egin ahal izango dira. Interesdunak erregistratzeko behar diren datuak bidaliko ditu Tesoreria-Aval@euskadi.eus helbidera. Hauek dira: enpresaren izena eta IFZ, abalaren zenbatekoa, espediente-zenbakia, «hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -egintzetarako, 2023ko NBEF ekitaldia» laguntza-kontzeptua eta bermea Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailearen alde eratu dela. Datuak egiaztatu ondoren, dirua sartzeko kontu-zenbaki bat emango da eta, behin sartuta, egiaztagiria bidali beharko da. Diru-sarrera egin dela egiaztatu ondoren, bermea erregistratuta geratuko da. Hirugarrena alta emanda ez badago, horretarako behar den dokumentazioa eskatuko da.

2.– En el supuesto de avales constituidos en efectivo, estos se podrán realizar mediante trasferencia bancaria. El interesado deberá enviar los datos necesarios para el registro: nombre y NIF de la empresa, importe del aval, número de expediente, concepto de la ayuda «ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, ejercicio FEAGA 2023» y la identificación del órgano a favor de quien se constituye la garantía, «Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco», a la dirección de correo electrónico Tesoreria-Aval@euskadi.eus Comprobados los datos, se facilitará un número de cuenta para realizar el ingreso y, realizado este, se deberá remitir el justificante de pago. Una vez verificado el ingreso en cuenta, se procederá al registro de la garantía. En el caso de que el Tercero no esté dado de alta, se solicitará la documentación necesaria para ello.

Justifikazio-gastuen ordainketa guztiak sustapen-ekintzetarako eta programetarako bakar-bakarrik erabiliko den banku-kontu baten bitartez egingo dira.

Todos los pagos de los gastos justificativos deben realizarse mediante una cuenta bancaria única y exclusiva para las acciones y programas de promoción.

Hirugarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, erakunde interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpenaren jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, edo, edozein unetan, administrazio-isiltasunaren ondorioak gertatu eta hurrengo egunetik aurrera, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente Resolución, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 6a.

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2022.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común