Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2022ko abenduaren 20a, asteartea

N.º 241, martes 20 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
5447
5447

EBAZPENA, 2022ko abenduaren 2koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2022. urtean Euskal Etxeei eman zaizkien dirulaguntzen berri ematen duena.

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se conceden subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak para 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2022ko martxoaren 30eko Ebazpenaren bitartez, Euskal Etxeei 2022ko dirulaguntzak emateko deialdia egin zen, dirulaguntzak arautzen dituen martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 8. artikuluan xedatutakoa betetzeko. Dekretu hori irailaren 9ko 175/2014 Dekretuz eta uztailaren 27ko 186/2021 Dekretuz aldatu zen.

Por Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, se convocaron las subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak para el ejercicio 2022, en aplicación del artículo 8 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, regulador del régimen de estas ayudas, modificado por Decreto 175/2014, de 9 de septiembre y modificado por el Decreto 186/2021, de 27 de julio.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2022ko urriaren 28ko Ebazpenaren bitartez, aldatu egin da dirulaguntza horietarako deia egiten duen 2022ko martxoaren 30eko Ebazpena, eta dotazio ekonomikoa handitu da.

Por Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, se ha modificado la Resolución de 30 de marzo de 2022, de convocatoria de las citadas subvenciones, ampliando su dotación económica.

Aipatutako Ebazpenean izendatutako Ebaluazio Batzordeak eskaerak aztertu eta baloratu ditu martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuko 4., 5., 6. eta 12. artikuluetan ezarrita dagoen legez, eta esleipen-proposamen bat egin du. Hori dela-eta, honako hau,

La Comisión de Evaluación, designada en la referida Resolución de 30 de marzo, ha procedido al análisis y valoración de las solicitudes en atención a lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 12 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, y ha realizado una propuesta de adjudicación. A la vista de la cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeen eskaerak onartzea, epe barruan eta behar bezala aurkeztu direlako.

Primero.– Admitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo I, por haber sido presentadas en plazo y forma.

Bigarrena.– II. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeei dirulaguntzak esleitzea, eranskin horretan adierazitako zenbatekoen arabera, IV. kapituluan ezarrita dauden ekintzak burutu ditzaten (ohiko gastuak eta jardueren antolakuntza).

Segundo.– Adjudicar las subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak que se citan en el Anexo II, por el importe indicado en el mismo, para la ejecución de actividades o acciones expuestas en las solicitudes correspondientes al Capítulo IV (gastos corrientes y organización de actividades).

Hirugarrena.– III. eranskinean zehazten diren Euskal Etxeei dirulaguntzak esleitzea, eranskin horretan adierazitako zenbatekoen arabera, VII. kapituluan ezarrita dauden ekintzak burutu ditzaten (azpiegitura eta ekipamendu-gastuak).

Tercero.– Adjudicar las subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak que se citan en el Anexo III, por el importe indicado en el mismo, para la ejecución de acciones expuestas en las solicitudes correspondientes al Capítulo VII (gastos de infraestructura y equipamiento).

Laugarrena.– Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretuaren 12.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, baten batek VII. kapituluko dirulaguntzei uko egiten badie, IV. eranskinean ordezkoen zerrendak sartzen dira, eta esleitu daitekeen gehieneko diru-kopurua ere ezartzen da.

Cuarto.– Incluir en el Anexo IV la relación de suplentes, para los casos de posibles renuncias a subvenciones del Capítulo VII, previstas en el artículo 12.2 del Decreto 50/2008, de 18 de marzo, con indicación del importe máximo de adjudicación.

Bosgarrena.– Dirulaguntzak ez esleitzea V. eranskinean zehazten diren eskaerei, eranskinean ematen diren arrazoiengatik.

Quinto.– Desestimar las solicitudes que se relacionan en el Anexo V, por las razones que en el mismo se indican.

Seigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Sexto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de diciembre de 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común