Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

240. zk., 2022ko abenduaren 19a, astelehena

N.º 240, lunes 19 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
5432
5432

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 17koa, Lanbide Heziketako sailburuordearena, zeinen bidez esleitzen baitira Hezkuntzako sailburuaren 2022ko ekainaren 7ko Aginduan deitutako dirulaguntzak, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan makineria edo ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Formación Profesional, por la que se conceden las subvenciones convocadas por la Orden de 7 de junio de 2022, del Consejero de Educación, para la adquisición o arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

2022ko ekainaren 17an, Hezkuntzako sailburuaren Agindua argitaratu zen. Haren bidez, makineria edo ekipamendua erostetik edo errentan hartzetik eta makineria edo ekipamendu hori instalatzetik eratorritako gastuak finantzatzera bideratutako dirulaguntzak emateko prozeduraren deialdia egin zen, bi jarduketa-eremuren arabera:

En fecha de 17 de junio de 2022 se hizo pública la Orden del Consejero de Educación, por la que se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones para la financiación de la adquisición o cuotas de arrendamiento de maquinaria y/o equipamiento, así como gastos de instalación derivados de la misma maquinaria y/o equipamiento, diferenciados según dos ámbitos de actuación:

– 1. eremua: aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzat, heziketa-zikloak emateko beharrezko makineria edo ekipamendua eguneratzeko, II. kapituluan adierazitakoaren arabera.

– Ámbito 1: destinado a los centros privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la actualización de maquinaria y/o equipamiento necesario para la impartición de los ciclos formativos, conforme a lo señalado en el capítulo II.

– 2. eremua: aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatu integratuentzat, 4.0 inguruneen erronkei erantzungo dieten eta lanbide-heziketaren eraldaketa digitalaren eta jasangarritasunaren planak ezarriko dituzten proiektuei heltzeko, III. kapituluan ezarritakoaren arabera.

– Ámbito 2: destinado a los centros integrados privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para abordar proyectos que den respuesta a los retos de los entornos 4.0 e implementen los planes de transformación digital y sostenibilidad de la formación profesional, conforme a lo señalado en el capítulo III.

Deialdi honen bidez iragartzen diren dirulaguntzen zenbatekoa bi milioi berrehun eta hamazazpi mila laurehun eta laurogeita zazpi eurokoa da (2.217.487).

La cantidad total de las subvenciones destinadas en esta convocatoria es de dos millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y siete euros (2.217.487 euros).

1. eremuari dagokionez, 21.4 artikuluak ezartzen du azkenean ematen den zenbatekoa ezingo dela izan diruz lagungarritzat onartutako inbertsioaren % 100 baino handiagoa. Irizpide horiek aplikatuta ateratako kopurua diruz lagungarritzat onartutako kopurua baino handiagoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa doitu egingo da horren parera, eta soberako kopurua proportzionalki banatuko da, deskribatutako sistemaren arabera, egoera horretan ez dauden eskabideen artean eta irizpide guztiak aplikatu eta gero lortutako azken emaitzaren arabera. Banaketa-irizpide guztiak aplikatu ondoren, hainbat eskabideren kopurua handiagoa izan da diruz laguntzeko moduko zenbateko osoa baino; beraz, soberakina adierazitako moduan banatu da.

En el caso del ámbito 1, el artículo 21.4 establece que en ningún caso el importe que finalmente se conceda podrá superar el 100 % de la inversión admitida como subvencionable. En caso de que la cantidad resultante de la aplicación de dichos criterios fuera superior al total de la cantidad admitida como subvencionable, el importe de la subvención se ajustará al equivalente a esta, y el montante excedentario se distribuiría de manera proporcional entre las solicitudes en que no concurriera dicha circunstancia, en función del resultado final obtenido tras la aplicación de todos los criterios. Tras la aplicación de todos los criterios de reparto, ha habido solicitudes cuya cantidad resultante ha sido superior al total de la cantidad admitida como subvencionable, por lo que el excedente ha sido distribuido de la manera señalada.

Bestalde, aginduaren 27.3 artikuluak ezartzen duenez, 2. eremuan onuradun bakoitzeko eman beharreko zenbatekoa ez da 18.000 eurotik beherakoa izango, ez eta 150.000 eurotik gorakoa ere.

Por su parte, el artículo 27.3 de la Orden establece que el importe a conceder por beneficiario en el ámbito 2 no podrá ser inferior a 18.000 euros, ni superior a 150.000 euros.

Halaber, 27.4 artikuluak adierazten du prozedura eta artikulu honetan ezarritako mugak aplikatu ondoren, banatu gabeko zuzkidurarik geratzen bada, lehentasun-hurrenkeran hurrengo postuan sailkatuta dagoenaren inbertsio diruz lagungarriaren % 100era iristen ez delako, geratzen den zuzkiduraren zenbatekoa esleituko zaiola, betiere diruz lagungarri gisa onartutako inbertsioaren % 85 gutxienez estaltzen badu. Bestela, puntuazio handiena duen hurrengo sailkatuari esleituko zaio laguntza, baldin eta gainerako zuzkiduraren zenbatekoak diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 85 estaltzen badu, gutxienez.

Asimismo, el artículo 27.4 señala que si tras la aplicación del procedimiento y los límites establecidos en el presente artículo quedara dotación sin repartir por no alcanzar esta el 100 % de la inversión admitida como subvencionable del siguiente clasificado en el orden de prelación, se le adjudicará la ayuda por la cuantía de la dotación restante, siempre y cuando esta llegue a cubrir al menos el 85 % de la inversión admitida como subvencionable. En caso contrario, se adjudicará la ayuda al siguiente clasificado con mayor puntuación al cual el importe de la dotación restante cubra al menos el 85 % de la inversión admitida como subvencionable.

Eskabideak baloratu eta 2. eremurako zenbatekoak esleitu ondoren, 23.701,82 euroko soberakina geratu da. Zenbateko horrek ez du betetzen eskatzaile bakar bati ere diruz lagun dakiokeen zenbatekoaren % 85; beraz, Aginduaren 3.3 artikulua aplikatuz, 1. eremuari esleitutako zenbatekoari aipatutako zenbatekoa gehitu zaio.

Tras la valoración de las solicitudes y adjudicación de las cantidades para el ámbito 2, ha resultado una cantidad excedentaria de 23.701,82 euros. Esta cantidad no alcanza a cubrir el 85 % del importe subvencionable de ninguna de las personas solicitantes por lo que, en aplicación del artículo 3.3 de la Orden, la cantidad asignada al ámbito 1 ha sido aumentada en la citada cantidad excedentaria.

2022ko ekainaren 7ko Aginduaren 8. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta jarduketa guztietan kontuan hartuta dirulaguntzak emateko eta kudeatzeko ezarritako prozedura, bai oinarri arautzaileetan, bai indarreko araudian, Balorazio Batzordeak aurkeztutako eskabideak ebaluatu zituen. Batzorde hori artikulu horren arabera izendatu zen, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egin zuen, behar bezala arrazoituta. Hau, pertsona onuradunei 2022ko urriaren 4an jakinarazi zitzaien bitarteko elektronikoen bidez, eta, era berean, 10 egun naturaleko epea eman zitzaien, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egoki iritzitako alegazioak aurkezteko.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 7 de junio de 2022 y habiendo observado en todas las actuaciones el procedimiento establecido de concesión y gestión de las subvenciones, tanto en las bases reguladoras como en la normativa vigente, las solicitudes presentadas fueron evaluadas por la Comisión de Valoración que, nombrada a tal efecto conforme al citado artículo, formuló la propuesta de resolución provisional debidamente motivada, la cual fue notificada a las personas beneficiarias mediante medios electrónicos el 4 de octubre de 2022, concediéndoles, a su vez, un plazo de 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación, para presentar las alegaciones que estimasen oportunas.

Jakinarazpena egin eta alegazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, honako erakunde hauek aurkeztu dituzte alegazioak:

Una vez realizada la notificación y finalizado el plazo de presentación de alegaciones, han presentado alegaciones las siguientes entidades:

– Centro de Formación de Administración y Hostelería, SL

– Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.

Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, Balorazio Batzordeak prozeduraren ebazpen-proposamena onartu zuen, eta Plangintza eta Antolaketako zuzendariak, organo instrukzio-egilea den aldetik, Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazi zion, 2022ko urriaren 17ko aktan jasota dagoen bezala.

Revisado el expediente a la vista de las alegaciones presentadas y examinadas las mismas, la Comisión de Valoración aprobó la propuesta de resolución del procedimiento, siendo elevada por el Director de Planificación y Organización, como órgano instructor, al Viceconsejero de Formación Profesional, tal como consta en el acta de fecha de 17 de octubre de 2022.

Proposamena Lanbide Heziketako sailburuordeari helarazi ondoren, eta Aginduaren 9. artikuluan xedatzen den bezala, sailburuordeari berari dagokio aurkeztutako eskaerei buruzko ebazpena ematea eta erakunde interesdunei jakinaraztea.

Elevada la propuesta al Viceconsejero de Formación Profesional y tal como se dispone en el artículo 9 de la Orden, le corresponde al propio Viceconsejero dictar y notificar a las entidades interesadas la Resolución sobre las solicitudes presentadas.

Adierazitakoagatik, honako hau

En virtud de lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Hezkuntzako sailburuaren 2022ko ekainaren 7ko Aginduaren 22. artikuluan ezarritako irizpideen eta 21.4 artikuluan ezarritako mugaren arabera, eta Balorazio Batzordeak proposatuta, dirulaguntzak ematea aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, heziketa-zikloak emateko beharrezko makineria edo ekipamendua eguneratzeko (1. eremua), I. eranskinean zerrendatzen diren erakunde onuradunei, bertan zehazten diren zenbatekoen arabera.

Artículo 1.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 22 y al límite establecido en el artículo 21.4 de la Orden de 7 de junio de 2022 del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones destinadas a los centros privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para la actualización de maquinaria y/o equipamiento necesario para la impartición de los ciclos formativos (ámbito 1), a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo I y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

2. artikulua.– Hezkuntzako sailburuaren 2022ko ekainaren 7ko Aginduaren 28. artikuluan ezarritako irizpideen eta 27.3 artikuluan ezarritako mugen arabera, eta Balorazio Batzordeak proposatuta, dirulaguntzak ematea aurrez aurreko modalitate osoko Lanbide Heziketako zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatu integratuei, 4.0 inguruneen erronkei erantzungo dieten eta lanbide-heziketaren eraldaketa digitalaren eta jasangarritasunaren planak ezarriko dituzten proiektuei heltzeko (2. eremua), II. eranskinean zerrendatzen diren erakunde onuradunei, bertan zehazten diren zenbatekoen arabera.

Artículo 2.– Conceder, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 28 y los límites establecidos en el artículo 27.3 de la Orden de 7 de junio de 2022 del Consejero de Educación, y a propuesta de la Comisión de Valoración, las subvenciones destinadas a los centros integrados privados concertados que imparten ciclos de Formación Profesional implantados en la modalidad presencial completa, para abordar proyectos que den respuesta a los retos de los entornos 4.0 e implementen los planes de transformación digital y sostenibilidad de la formación profesional (ámbito II), a las entidades beneficiarias que se relacionan en el Anexo II y por las cuantías, para cada una de ellas, que en el mismo se especifican.

3. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, herritar oro jakitun egon dadin.

Artículo 3.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Gainerako baldintzetarako, kontuan hartuko da Hezkuntzako sailburuaren 2022ko ekainaren 7ko Aginduan xedatutakoa.

En el resto de condiciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada Orden de 7 de junio de 2022, del Consejero de Educación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau erakunde onuradunei jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de esta Resolución a las entidades beneficiarias.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2022.

Lanbide Heziketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Formación Profesional,

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

JORGE ARÉVALO TURRILLAS.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común