Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

240. zk., 2022ko abenduaren 19a, astelehena

N.º 240, lunes 19 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
5423
5423

1736/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez onartzen diren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2020/2021/2022 urteetako eta Egonkortzeko deialdietan sartutako hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorrak.

RESOLUCIÓN 1736/2022, de 24 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, convocados en los años 2020/2021/2022/Estabilización.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2020ko abenduaren 18ko Erabakiaren bidez, Ente Publikoaren 2020ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartu zen (2021eko otsailaren 2ko EHAA 23. zk.). Erabaki horretan, txanda irekiko 1.002 lanpostu sartu ziren estatutupeko langile finko izateko deialdian. Horrez gainera, aipatutako erabakian adierazi zen estatutupeko langile finko izateko eta barne-sustapeneko prozesuak batera egingo zirela, lehiaketa-oposizioaren sistemaren bidez.

Mediante Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la oferta de empleo público del Ente Público para el ejercicio 2020 (BOPV n.º 23, de 2 de febrero de 2021). En virtud del mismo, se convocaron 1.002 plazas en el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo. En el acuerdo indicado se señalaba asimismo que los procesos de acceso a la condición de personal estatutario fijo y de promoción interna se desarrollarían de manera conjunta, con arreglo al sistema de concurso oposición.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2021eko abenduaren 13ko Erabakiaren bidez, estatutupeko langile finko izateko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko 2021eko Enplegu Publikoaren Eskaintzaren deialdia onartu zen (2022ko urtarrilaren 5eko EHAA 3. zk.). Erabaki horretan, txanda irekiko 1.273 lanpostu sartu ziren estatutupeko langile finko izateko deialdian. Horrez gainera, aipatutako erabakian adierazi zen estatutupeko langile finko izateko eta barne-sustapeneko prozesuak batera egingo zirela, lehiaketa-oposizioaren sisteman.

Mediante Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo (BOPV n.º 3, de 5 de enero de 2022). En virtud del mismo, se convocaron 1.273 plazas en el turno libre para el acceso a la condición de personal estatutario fijo. En el acuerdo indicado se señalaba asimismo que los procesos de acceso a la condición de personal estatutario fijo y de promoción interna se desarrollarían de manera conjunta, con arreglo al sistema de concurso oposición.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 17ko Erabakiaren bidez, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Enplegu Publikoaren Eskaintzaren 2022ko deialdia onartu zen (2022ko maiatzaren 30eko EHAA 103. zk.). Erabaki horrek aldi baterako enplegua egonkortzeko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko prozesuak arautzen ditu, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoaren arabera. Erabaki horretan, guztira txanda irekiko 3.723 lanposturako deialdia egin zen. Horietatik, 2.166 lanpostu lehiaketa-oposizioko sisteman sartu ziren, eta gainerakoak, 1.557 alegia, salbuespen gisa eta behin bakarrik, lehiaketa-sistemaren bidez.

Mediante Acuerdo de 17 de mayo de 2022, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, que articula los procesos de estabilización de empleo temporal de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el año 2022, conforme a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (BOPV n.º 103, de 30 de mayo de 2022). En virtud del mismo, se convocaron un número máximo total de 3.723 plazas, para su convocatoria en turno libre, convocándose 2.166 de ellas por el sistema de concurso-oposición y las restantes 1.557, de manera excepcional y por una sola vez, por el sistema de concurso.

Era berean, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren 2022ko Enplegu Publikoaren Eskaintzaren deialdian onartzen diren plazak sartuko dira.

Asimismo, se incluirán las plazas que se aprueben en la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza-Servicio vasco de salud para el año 2022.

2022. urtean, Osasuneko Mahai Sektorialak negoziazio-prozesuari ekin zion Ente Publikoan egin beharreko Enplegu Publikoaren Eskaintza berria onartzeko. Prozesu horrek hainbat bilera ekarri zituen, baina alderdiak ez ziren ados jarri.

Durante el año 2022 la Mesa Sectorial de Sanidad inició el proceso negociador para la aprobación de una nueva convocatoria de Oferta Pública de Empleo a realizar en el Ente Público, proceso que se ha desarrollado a lo largo de diversas reuniones sin acuerdo.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2020ko abenduaren 18ko Erabakiaren zazpigarren apartatuan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusiari eman zitzaion iragarritako hautaketa-prozesuak oinarri orokorren eta espezifikoen arabera kudeatzeko ardura, eta, aldi berean, ahalmena eman zitzaion deialdiak gauzatzeko beharrezko ebazpenak emateko, barne hartuta deialdietako lanpostuak zehazteko, epaimahai kalifikatzaileak izendatzeko, eta deialdiak ebatzi eta destinoak esleitzeko ahalmena.

El apartado séptimo del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, encomienda a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud la gestión, conforme a las bases generales y específicas, de los procesos selectivos que se convoquen y se le faculta para dictar cuantas resoluciones sean necesarias para su ejecución, incluyendo la determinación de los puestos a convocar, la designación de los tribunales calificadores y la resolución de las convocatorias y adjudicación de destinos.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2021eko abenduaren 13ko Erabakiaren zazpigarren apartatuan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusiari eman zitzaion iragarritako hautaketa-prozesuak oinarri orokorren eta espezifikoen arabera kudeatzeko ardura, eta, aldi berean, ahalmena eman zitzaion deialdiak gauzatzeko beharrezko ebazpenak emateko, barne hartuta deialdietako lanpostuak zehazteko, epaimahai kalifikatzaileak izendatzeko, eta deialdiak ebatzi eta destinoak esleitzeko ahalmena.

El apartado séptimo del Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, encomienda a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud la gestión, conforme a las bases generales y específicas, de los procesos selectivos que se convoquen y se le faculta para dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para su ejecución, incluyendo la determinación de los puestos a convocar, la designación de los tribunales calificadores y la resolución de las convocatorias y adjudicación de destinos.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 17ko Erabakiaren seigarren apartatuan, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusiari eman zitzaion iragarritako egonkortzeko hautaketa-prozesuak oinarri orokorren eta espezifikoen arabera kudeatzeko ardura, eta, aldi berean, ahalmena eman zitzaion deialdiak gauzatzeko beharrezko ebazpenak emateko, barne hartuta deialdietako lanpostuak zehazteko, epaimahai kalifikatzaileak izendatzeko, eta deialdiak ebatzi eta destinoak esleitzeko ahalmena.

El apartado sexto del Acuerdo de 17 de mayo de 2022, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, encomienda a la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud la gestión, conforme a las bases generales y específicas, de los procesos selectivos de estabilización que se convoquen y se le faculta para dictar cuantas Resoluciones sean necesarias para su ejecución, incluyendo la determinación de los puestos a convocar, la designación de los tribunales calificadores y la resolución de las convocatorias y adjudicación de destinos.

Horregatik, kontuan izanda Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretua, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretua eta indarrean dauden gainerako xedapen aplikagarriak,

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y demás disposiciones de vigente aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri orokorrak onartzea. Oinarri horiek ebazpen honen eranskinetan jasotzen dira.

Primero.– Aprobar las Bases Generales que han de regir los procesos selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud, que se contemplan en los anexos a la presente Resolución.

Bigarrena.– Kontuan izanik Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren estatutu sozialak ezartzeko azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan jasotakoak, ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Segundo.– De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, azaroaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2022.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN ESTATUTUPEKO LOTURA FINKOA LORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK ARAUTUKO DITUZTEN OINARRI OROKORRAK. LEHIAKETA-OPOSIZIOKO BLOKEA ETA LEHIAKETAKO BLOKEA
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL VÍNCULO ESTATUTARIO FIJO EN OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD: BLOQUE CONCURSO-OPOSICIÓN Y BLOQUE CONCURSO
1.– XEDEA
1.– OBJETO

1.1.– Oinarri hauen xedea da 2020ko EPEan, 2021eko EPEan, 2022ko EPEan eta Egonkortzeko EPEan Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileen kategorietan eskainitako destinoak betetzeko arau orokorrak ezartzea.

1.1.– Es objeto de las presentes bases establecer las normas generales para la provisión de los destinos ofertados pertenecientes a categorías de personal estatutario de Osakidetza-Servicio vasco de salud ofertadas en la OPE 2020, OPE 2021, OPE 2022 y OPE de Estabilización.

Lehiaketa-oposizioko sistemaren bidez hautatuko dira enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluko irizpideak betetzen dituzten 2020ko EPEan, 2021eko EPEan, 2022ko EPEan, eta Egonkortzeko EPEan Osakidetzako estatutupeko langileen kategorietan eskainitako destinoak (Lehiaketa-oposizioko blokea).

Se realizará mediante el sistema de concurso-oposición (Bloque Concurso-Oposición) la selección de los destinos ofertados pertenecientes a categorías de personal estatutario de Osakidetza en la OPE 2020, OPE 2021, OPE 2022 y OPE de Estabilización que cumplen los criterios del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Salbuespen gisa eta behin bakarrik, lehiaketa-sistemaren bidez hautatuko dira 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietan zehaztutako irizpideak betetzen dituzten Egonkortzeko EPEan Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileen kategorietan eskainitako destinoak (Lehiaketako blokea).

De forma excepcional y por una sola vez, mediante el sistema de concurso (Bloque Concurso) la selección de los destinos ofertados pertenecientes a categorías de personal estatutario de Osakidetza-Servicio vasco de salud ofertadas en la OPE de Estabilización, que cumplen los criterios dispuestos en las Disposiciones adicionales 6.ª y 8.ª de la Ley 20/2021.

1.2.– Estatutupeko langile izateko 7.639 lanpostu eskaintzen dira. Horietatik, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez 6.082 lanpostu eskaintzen dira eta lehiaketa-sistemaren bidez 1.557 lanpostu, salbuespen gisa eta behin bakarrik, Egonkortzeko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkionak.

1.2.– Para el acceso a la condición de personal estatutario se ofertan 7.639 plazas, de las cuales por el sistema Concurso-Oposición se ofertan 6.082 y por el sistema de Concurso se ofertan 1.557 plazas, de forma excepcional y por una sola vez, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de Estabilización.

Aurreko paragrafoan adierazitako lehiaketa-oposizio sistemako lanpostu guztietatik, 196 lanpostu gordeko dira barne-sustapen bidez betetzeko; lanpostu horiek dira birjartze-tasari dagozkionak. Barne-sustapeneko txandarako gordetako destinoak ezin badira bete, destino horiek lehiaketa-oposizio blokeko txanda irekiari gehituko zaizkio.

Del total de plazas indicadas en el párrafo anterior correspondientes al sistema Concurso-Oposición, se reserva para su provisión por Promoción Interna 196 plazas, que corresponden a la tasa de reposición. En el supuesto de que los destinos reservados al turno de Promoción Interna no puedan cubrirse, dichos destinos acrecerán al Turno Libre en el bloque Concurso-Oposición.

Oinarri espezifikoetan adieraziko da bloke bakoitzean deitutako lanpostu kopurua zein den, eta horren barruan, txanda bakoitzeko lanpostu kopurua eta, hala badagokio, desgaitasunen bat dutenek betetzeko gordetako lanpostu kopurua ere.

En las bases específicas se indicará el número de plazas convocadas en cada bloque, y, dentro del mismo, el número de plazas en cada turno y, en su caso, el número de plazas reservadas para su cobertura por personas con discapacidad.

1.3.– Lehiaketa-oposizioko blokean, prozesu bakoitzean (txanda irekian eta barne-sustapenean) eskainitako destinoen % 7 erreserbatzen da % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzat. Pertsona horiek destino horiek beteko dituzte, baldin eta probak gainditzen badituzte eta aipatutako desgaitasun-maila eta dagozkion zereginak egiteko bateragarritasuna egiaztatzen badituzte.

1.3.– Se reservará el 7 %, en el bloque Concurso-Oposición, de los destinos ofertados en cada proceso (turno libre y promoción interna) para su cobertura por personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que superen las pruebas y acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes.

Gutxienez erreserbatutako % 7 horren barruan, eskainitako lanpostuen % 2 gutxienez adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat izango dira, eta gainerako lanpostuak beste edozein desgaitasun mota egiaztatzen duten pertsonentzat (horiei adimen-desgaitasunaren kupoa eta bestelako desgaitasunen kupoa deituko zaie).

La reserva del mínimo del 7 % se realizará de manera que, al menos, el 2 % de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (se denominarán como cupo-discapacidad intelectual y cupo-otras discapacidades).

Adimen-desgaitasuna edo bestelako desgaitasunen bat duten pertsonentzat erreserbatutako lanpostuen deialdia (adimen-desgaitasunaren kupoa eta bestelako desgaitasunen kupoa) sarbide orokorreko lanpostuenarekin batera edo deialdi horretatik bereizita egin ahal izango da.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad (en el cupo discapacidad intelectual o en el cupo otras discapacidades) podrán convocarse conjuntamente con las plazas de acceso general o mediante convocatorias independientes.

Desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako destinoak zenbatzean, deialdiaren xede den kategoria profesional bakoitzeko eskaintzen diren destinoen guztizko kopurua hartuko da kontuan. Horrenbestez, destino bat erreserbatuko da eskainitako hamalau lanpostuko. Kategoriaren batean ez badira guztira hamalau destino eskaintzen, erreserbatu beharreko lanpostuen portzentajea lanbide-talde bakoitzaren arabera doituko da. Adimen-desgaitasuna egiaztatzen duten pertsonentzako % 2ko kupoaren erreserba benetan egin dadin, erreserba-kupo hori kategoria jakin batzuetan sartu ahalko da. Nolanahi ere, bai barne-sustapeneko deialdian, bai txanda irekikoan % 7ko erreserba errespetatuko da.

En el cómputo de los destinos reservados para su cobertura por personas con discapacidad se tendrá en cuenta el total de los destinos convocados por cada una de las categorías profesionales objeto de convocatoria, incluyéndose la reserva de un destino por cada catorce ofertados. En el supuesto de que los puestos de la categoría ofertados no alcanzaren el número de catorce, se procederá al ajuste del porcentaje de reserva por grupo profesional. Con la finalidad de hacer efectivo el cupo de reserva del 2 % para personas que acrediten discapacidad intelectual podrá incluirse este cupo de reserva en determinadas categorías. En todo caso, se respetará, tanto en la convocatoria de promoción interna como en la de turno libre, la reserva del 7 %.

Lehiaketa-oposizioko blokeko hautaketa-probek eduki bera izango dute izangai guztientzat, oinarri hauetan aurreikusitako egokitzapenak edozein direla ere, salbu eta adimen-desgaitasunaren erreserba-kupoan parte hartzen duten eta desgaitasun-modalitate hori egiaztatzen duten pertsonen kasuan, haientzat probak espezifikoak izan baitaitezke. Prozesua amaitzean, lehiaketa-oposizioko blokeko zerrenda bakar bat egingo da, eta zerrenda horretan sartuko dira hautaketa-proba guztiak gainditu dituzten hautagai guztiak, lortutako puntuazio osoaren arabera ordenatuta, parte hartu duten txanda bakoitzeko modalitatea edozein dela ere.

Las pruebas selectivas del Bloque Concurso-Oposición tendrán idéntico contenido para todas las personas aspirantes, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en estas bases, a excepción de las personas que participen por el cupo de reserva de discapacidad intelectual y acrediten dicha modalidad de discapacidad para las cuales las pruebas podrán ser específicas. Al finalizar el proceso, se elaborará en el Bloque Concurso-Oposición una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia de la modalidad en cada turno por el que hayan participado.

Lehiaketa-oposizioko blokean, honako hauek izango dira txandak, kupoak eta modalitateak:

En el Bloque Concurso-Oposición los turnos, cupos y modalidades de acceso serán, en su caso, los siguientes:

a) Txanda irekia:

a) Turno libre:

– Sarbide orokorra.

– Acceso general.

– Desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupoa: adimen-desgaitasunaren kupoa edo bestelako desgaitasunen kupoa.

– Cupo de reserva para personas con discapacidad: cupo-discapacidad intelectual y cupo-otras discapacidades.

b) Barne-sustapeneko txanda:

b) Turno de promoción interna:

– Sarbide orokorra.

– Acceso general.

– Desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupoa: adimen-desgaitasunaren kupoa edo bestelako desgaitasunen kupoa.

– Cupo de reserva para personas con discapacidad: cupo-discapacidad intelectual y cupo-otras discapacidades.

Lehiaketako blokean, lehiaketa-sistema hau salbuespenezkoa denez, hauek izango dira txandak, kupoak eta modalitateak:

En el Bloque Concurso, dada la excepcionalidad de este sistema de concurso, los turnos, cupos y modalidades de acceso serán, en su caso, los siguientes:

Txanda irekia: sarbide orokorra.

Turno libre: acceso general.

1.4.– Izangaiek bi txandetako batean soilik parte hartu ahal izango dute (txanda irekia ala barne-sustapena), desgaitasun-kupoa erabil dezaketen ala ez alde batera utzita, horretarako ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

1.4.– Las personas aspirantes solo podrán participar en uno de los dos turnos: libre o promoción interna, independientemente de que puedan hacer uso del cupo de discapacidad, si disponen de los requisitos establecidos para ello.

Desgaitasunaren kupoan parte hartu nahi duten izangaiek, dagokion kategorian kupo hori baldin badago, adimen-desgaitasunaren edo bestelako desgaitasunen erreserba-kupoan eman beharko dute izena. Izen-emate hori desgaitasuna duten pertsonentzako erreserba-kupo bakoitzean eskainitako kategoria bakoitzeko oinarri espezifikoetan zehaztutako destino kopurua edozein dela ere egin ahal izango da. Izangaiek gero egiaztatu beharko dute desgaitasuna, oinarri hauetako 7. atalean eta 12.1 atalean xedatutakoaren arabera.

Las personas aspirantes que deseen participar por el cupo de discapacidad, y siempre que en la categoría de que se trate exista el referido cupo, deberán inscribirse en el cupo de reserva de discapacidad, intelectual u otras discapacidades, sin perjuicio de su posterior acreditación conforme a lo dispuesto en la base 7, y base 12.1 de las presentes bases, e independientemente del número de destinos que en las bases específicas de cada categoría convocada se oferten para cada cupo de reserva para personas con discapacidad.

Horrenbestez, desgaitasun-kupoan bi modalitate hauetako batean parte hartu ahalko dute izangaiek: a) adimen-desgaitasunaren kupoa, b) bestelako desgaitasunen kupoa (adimenekoa ez den beste edozein desgaitasun). Hala ere, desgaitasun-kupoan izena emateko, desgaitasunaren kupoa eta adimen-desgaitasunaren edota bestelako desgaitasunen kupoa egon behar da dagokion kategorian.

Por tanto, la participación mediante el cupo de discapacidad podrá realizarse en alguna de las dos modalidades siguientes: a) cupo-discapacidad intelectual b) cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual); siempre que en la categoría de que se trate exista cupo de discapacidad y cupo de discapacidad intelectual y/o cupo-otras discapacidades.

Adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako kupoa. Adimen-desgaitasunaren kuporako lanpostuak erreserbatuta dauzkaten kategorietan parte hartu nahi duten pertsonek, baldintzak betetzen badituzte, eskabidean adierazi beharko dute modalitate horretan parte hartu nahi dutela. Horrez gain, dokumentu bidez egiaztatu beharko dute adimen-desgaitasuna aitortu zaiela 7. oinarrian aurreikusitako moduan, eta egiaztapen hori hautaketa-prozesuan izena emateko epean egin beharko dute, edota, salbuespen gisa, epe hori amaitu eta hurrengo hilabetean.

Cupo-discapacidad intelectual: las personas que, cumpliendo los requisitos, quieran participar a través del cupo de discapacidad cupo-discapacidad intelectual en las categorías en las que se haya establecido la correspondiente reserva de plazas para el mismo deberán hacer constar en la solicitud dicha modalidad de participación y, acreditar documentalmente el reconocimiento de discapacidad intelectual en la forma prevista en la base 7, durante el plazo de inscripción en el proceso selectivo y excepcionalmente durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Izangai batek adimen-desgaitasunaren kupo bidezko hautaketa-prozesuan izena emateko eskabidea egin badu, baina aurkeztu duen dokumentazioa ikustean ondorioztatzen bada ez duela aurreko paragrafoan ezarritako epean egiaztatu modalitate horretan sartzen dela 7. oinarrian xedatutakoaren arabera, bestelako desgaitasunen kupora pasako da bere eskabidea, baldin eta oinarri hauetan ezarritakoaren arabera horretarako baldintzak betetzen baditu. Aldiz, ez baditu baldintza horiek betetzen, sarbide orokorreko modalitatera pasako da.

A la vista de la documentación aportada, la persona aspirante que habiendo presentado solicitud de inscripción en el proceso selectivo mediante el cupo de discapacidad cupo-discapacidad intelectual y en el plazo indicado en el párrafo anterior no acredite dicha modalidad de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 7, su solicitud será trasladada al cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades, si cumple los requisitos para ello en los términos previstos en las presentes bases, o en su caso, a la modalidad de acceso general.

Bestelako desgaitasunen kupoa (adimen-desgaitasuna ez den beste edozein desgaitasun). Bestelako desgaitasunen kuporako lanpostuak erreserbatuta dauzkaten kategorietan parte hartu nahi duten pertsonek, baldintzak betetzen badituzte, eskabidean adierazi beharko dute modalitate horretan parte hartu nahi dutela. Horrez gain, dokumentu bidez egiaztatu beharko dute desgaitasuna aitortu zaiela 7. oinarrian aurreikusitako moduan, eta egiaztapen hori 12.1 oinarrian ezarritako epean egin beharko dute.

Cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual): las personas que, cumpliendo los requisitos, quieran participar a través del cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades en las categorías en las que se haya establecido la correspondiente reserva de plazas deberán hacer constar en la solicitud dicha modalidad de participación y, acreditar documentalmente el reconocimiento de discapacidad en la forma prevista en la base 7, durante el plazo establecido en la base 12.1.

Izangai batek bestelako desgaitasunen kupoan ematen badu izena eta ez badu desgaitasuna egiaztatzen 7. apartatuaren arabera edota oinarri hauetako 12.1 apartatuan ezarritako epean, sarbide orokorreko modalitatera pasako da, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

La solicitud de la persona aspirante inscrita en el cupo de otras discapacidades que no acredite discapacidad en los términos contenidos en el apartado 7, y en el plazo establecido en el apartado 12.1 de las presentes bases será trasladada a la modalidad de acceso general, si cumple los requisitos para ello.

1.5.– Adimen-desgaitasuna duten langileentzako destinoak ez badira betetzen izangai nahikorik ez duelako gainditu hautaketa-prozesua, destino horiek desgaitasuna duten langileentzako erreserba-kupora gehituko dira.

1.5.– En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad intelectual no puedan cubrirse por falta de candidatos que superen el proceso selectivo, dichos destinos acrecerán al cupo de reserva de personal con discapacidad.

Desgaitasuna duten langileentzat erreserbatutako destinoak ez badira betetzen izangai nahikorik ez duelako gainditu hautaketa-prozesua, destino horiek dagokion txandako (barne-sustapena edo txanda irekia) sarbide orokorreko lanpostuetara gehituko dira.

En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad no puedan cubrirse por falta de candidatos que superen el proceso selectivo, dichos destinos acrecerán a los de acceso general del turno correspondiente, promoción interna o turno libre.

Hala ere, desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako eta haiek betetako lanpostuak ez badira iristen deialdiko lanpostuen % 3ko tasara, bete gabeko lanpostuak hurrengo enplegu publikoaren eskaintzaren % 7ko kupoari gehituko zaizkio, % 10eko gehieneko mugarekin, Desgaitasuna duten pertsonak enplegu publikoan sartzea eta lanpostuak betetzea arautzen duen abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera.

No obstante, si las plazas reservadas y cubiertas por personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 3 % de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se acumularán al cupo del 7 % de la oferta de empleo público siguiente, con un límite máximo del 10 %, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de las personas con discapacidad.

1.6.– Lehiaketa-oposizioko blokean desgaitasuna duten pertsonentzako kupoan (adimen-desgaitasunaren kupoa eta bestelako desgaitasunen kupoa) parte hartzen duten izangaiek ere parte hartuko dute lehiaketako blokeko txanda ireki orokorrean, eta lehiaketako blokeko sailkapenean sartuko dira, merezimenduen baremoan lortutako puntuazioa soilik kontuan hartuta.

1.6.– Las personas aspirantes que participen en el «Cupo de reserva para personas con discapacidad: cupo-discapacidad intelectual y cupo-otras discapacidades», en el Bloque Concurso-Oposición, participarán igualmente en el turno libre acceso general en el Bloque Concurso, incluyéndose en el ranking del Bloque Concurso en atención exclusivamente a la puntuación obtenida en el baremo de méritos.

2.– DESTINOEN EZAUGARRIAK
2.– CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS

Deialdiko kategoriak zehaztu ondoren xedatuko dira deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, haiei dagozkien kategoria eta lanpostu funtzionala eta haiek betetzeko eskatzen den titulazioa, hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data (halakorik izanez gero) eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoaren araberako gainerako eskakizunak, bai lehiaketa-oposizioko blokeari dagozkionak, bai lehiaketako blokeari dagozkionak. Hala, destinoak ez dira zehaztuko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko zikloari dagozkion destinoen behin betiko esleipena eta 2018-2019ko EPEaren behin betiko esleipena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu arte. Esleipen-ebazpen horiek Osakidetzaren webgunean argitaratuko dira.

La determinación de los destinos en las organizaciones de servicios sanitarios objeto de esta convocatoria, la categoría y puesto funcional a los que pertenecen y, en su caso, la titulación requerida para su provisión, así como el perfil lingüístico, la fecha de preceptividad si la tuviera, y el resto de requisitos de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, tanto del Bloque Concurso-Oposición como del Bloque Concurso se hará una vez que queden determinadas las categorías objeto de la convocatoria, tras la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Resolución adjudicación definitiva de destinos del ciclo en curso del Concurso de traslados abierto y permanente de Osakidetza-Servicio vasco de salud, y de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Resolución de adjudicación definitiva de la OPE 2018-2019, ambas mediante Resolución del/la Directora/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, a las que se le dará publicidad en la web de Osakidetza.

3.– HAUTAKETAREN ARAU OROKORRAK
3.– NORMAS GENERALES DE LA SELECCIÓN

Deialdiak eta bere oinarriak lotesleak dira deialdia egin duen administrazioarentzat, oposizio-lehiaketa epaitzeko ardura duen epaimahaiarentzat eta lehiaketa horretan parte hartzen dutenentzat. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoena arau aplikagarriek arautuko dute.

La convocatoria y sus bases vinculan a la Administración convocante, al tribunal encargado de juzgar el concurso-oposición y a quienes participen en el mismo. En lo no regido por ellas se regulará por las disposiciones normativas que le sean de aplicación.

4.– LAN-HARREMANAREN IZAERA JURIDIKOA
4.– NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN DE EMPLEO

Oposizio-lehiaketa bidez (lehiaketa-oposizioko blokea) edo lehiaketa bidez (lehiaketako blokea) destino hutsak lortzen dituzten izangaien eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren arteko harremanaren izaera juridikoa estatutupekoa izango da, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legearen arabera.

La naturaleza jurídica de la relación que una a las personas aspirantes que accedan a los destinos vacantes por el sistema de Concurso-Oposición (Bloque Concurso-Oposición) o por el sistema de Concurso (Bloque Concurso) con Osakidetza-Servicio vasco de salud, será de carácter estatutario, conforme a la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

5.– LAN-BALDINTZAK
5.– CONDICIONES DE EMPLEO

Ebazpen honetan ezarritako prozeduraren bidez destinoa betetzen hasten diren langileei hauek aplikatuko zaizkie: Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legea eta horretatik sortzen diren garapen-arauak, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileen lan-baldintzak arautzeko indarrean dagoen akordioa. Era berean, esleituko zaien destinoko zerbitzu sanitarioetako erakundean indarrean dauden lan-baldintzen menpe jardungo dute langileek, eta dagozkion ordainsariak jasoko dituzte.

Al personal que pase a ocupar destino mediante los procedimientos establecidos en la presente Resolución le será de aplicación la Ley 8/1997, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y las normas de desarrollo que de ella se deriven, así como el Acuerdo de regulación de condiciones de trabajo del personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud vigente, estando sujeto a las condiciones de empleo asimismo vigentes en la organización de servicios sanitarios a la que vaya destinado, con percepción de las retribuciones que correspondan al destino objeto de cobertura.

Kupoko eta zonako langileei dagozkien hautaketa-prozesuetan sartutako lanpostuak dagozkien arreta espezializatuko zerbitzuetan integratuko dira, hautaketa-prozesua amaitu ondoren. Destino horien esleipendunek estatutupeko langile finkoen izaera hartuko dute, eta aurreko paragrafoan aipatutako araudia aplikatuko zaie.

Los puestos incluidos en los procesos selectivos que correspondan a personal de cupo y zona se integrarán, una vez finalizado el proceso selectivo, en los correspondientes Servicios de Atención Especializada, adquiriendo las personas adjudicatarias de dichos destinos la condición de personal estatutario fijo, y siéndoles de aplicación la normativa citada en el párrafo anterior.

6.– IZANGAIEK BETE BEHARREKO ESKAKIZUNAK
6.– REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

6.1.– Honen bidez araututako prozesuan parte hartzeko, izangaiek, oinarrietan aurreikusitako salbuespenak kenduta, eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte zehaztutako eskakizunak, eta, gainera, eskakizun horiek kasuan kasu esleitzen zaien destinoa jabetzan hartu arte bete beharko dituzte.

6.1.– Para participar en los procesos que aquí se regulan, las personas aspirantes habrán de reunir los requisitos al último día del plazo de presentación de solicitudes, salvo las excepciones que se prevean en las bases, debiendo mantener su cumplimiento hasta efectuar la toma de posesión del destino que, en su caso, se adjudique.

6.2.– Honako hauek dira lehiaketa-oposizioaren (lehiaketa-oposizioko blokea) eta lehiaketaren (lehiaketako blokea) deialdietako destinoak lortzeko eskakizunak:

6.2.– Son condiciones para optar a los destinos convocados por los procedimientos de Concurso-Oposición (Bloque Concurso-Oposición) o Concurso (Bloque Concurso):

a) Nazionalitatea: Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko Itunaren arabera langileen joan-etorri askea aplika dakiokeen Estaturen bateko nazionalitatea izatea.

a) Nacionalidad: tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o ser nacional de algún Estado al que, en virtud de la aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

Era berean, onartuak izan daitezke aurreko paragrafoan aipatzen diren nazionalen ezkontideak, betiere zuzenbidez bananduta ez badaude, bai eta izangaiaren eta bere ezkontidearen ondorengoak ere, baldin eta bi ezkontideak ez badaude zuzenbidez bananduta, ondorengoak hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak izanda ere euren kargu bizi badira.

También podrán ser admitidos el cónyuge de los nacionales a que se refiere el párrafo anterior, siempre que no esté separado de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre, asimismo, que ambos cónyuges no estén separados de derecho, sean estos menores de veintiún (21) años o mayores de dicha edad dependientes.

b) Adina: 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko adina ez gainditzea.

b) Edad: tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

c) Titulazioa: deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo titulu hori jasotzeko eskubideak ordainduta izatea eskabideak aurkezteko epearen barruan.

c) Titulación: estar en posesión de la titulación exigida en la convocatoria o haber abonado los derechos para su expedición dentro del plazo de presentación de solicitudes.

Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiria eduki behar da, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, edo titulua ondorio profesionaletarako aitortuta eduki behar da, azaroaren 8ko 1837/2008 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (otsailaren 21eko 103/2014 Errege Dekretuak aldatu zuen errege-dekretu hori).

En el caso de titulaciones extranjeras, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, o el reconocimiento del título a efectos profesionales, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, modificado por el Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, en cuanto sean de aplicación.

Homologazio- edo aitorpen-prozesuaren ondoren lortutako titulazioak geroago aurkeztea onartuko da, betiere homologazio- edo aitorpen-eskabidea hautaketa-prozesu honetan izena emateko epea amaitu baino lehen egin bada. Egoera horretan dauden eta destinoa lortzeko aukera duten izangaiek destinoak aukeratzeko epea amaitu baino lehen egiaztatu beharko dute eskatutako titulazioa.

Será admitida, la presentación con posterioridad de las titulaciones obtenidas tras el correspondiente proceso de homologación o reconocimiento, siempre que esta solicitud de homologación o reconocimiento se hubiera efectuado antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el presente proceso selectivo. Las personas aspirantes con opción a destino en esta situación deberán acreditar la titulación requerida antes de la finalización del plazo de elección de destinos.

d) Gaitasun psikofisikoa. Destinoan normaltasunez jarduteko behar den gaitasun psikofisikoa izatea. Gaitasun hori egiaztatzeko, lehiaketa-oposizioko blokean hautaketa-prozesua gainditu ondoren edo lehiaketako blokean destinorako aukera izanik, izangaiak azterketa medikoa egin beharko du horretarako zehaztuko den zentroan. Ezinbestekoa izango da eskakizun hau betetzea lanpostuaz jabetu ahal izateko.

d) Aptitud psicofísica: poseer la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, la cual se acreditará, una vez superado el proceso selectivo en el Bloque Concurso-Oposición o con opción a destino en el Bloque Concurso, mediante reconocimiento médico en el centro que al efecto se determine, quedando supeditada la toma de posesión al cumplimiento de este requisito.

e) Diziplina-espediente bidez osasun-zerbitzu edo administrazio publiko batetik bereizita ez egotea, enplegu edo kargu publikoetarako erabateko desgaikuntzarik edo desgaikuntza berezi irmorik ez izatea, eta adingabeekin lanbidean jardutea eragozten duen kausaren batean ez egotea, Haurrak eta nerabeak indarkeriatik osorik babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluan xedatutakoaren arabera eta Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenean ezartzen denaren arabera, zeinaren bidez Osakidetzako adingabeekin ohiko harremana izatea eskatzen duten lanpostuetan sartzeko eta jarduteko betekizunari buruzko jarraibide osagarriak onartzen baitira.

e) No haber sido separado/a del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o administración pública, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial firme para empleos o cargos públicos, así como no estar incurso en causa que impida el ejercicio de la profesión con menores, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza por la que se aprueban las instrucciones complementarias relativas al requisito de acceso y de ejercicio de los puestos de trabajo que implican contacto habitual con menores en Osakidetza.

Bestalde, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenarekin bat etorriz, a) paragrafoan aipatutako beste estatu batzuetako nazionalitatea duten pertsonek edota Espainiakoaz gain beste nazionalitate bat dutenek, gainera, ezin dute egon desgaituta edo egoera baliokidean, ezin dute izan jatorrizko herrialdean edo nazionalitatea duten herrialdean funtzio publikoan sartzea eragozten duen diziplina-zehapenik edo zigor penalik, eta ezin dute egon Haurrak eta nerabeak indarkeriatik osorik babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluan aipatzen diren eta adingabeekin lan egitea eragozten dien delituengatik epai irmo bidez kondenatuta beren jatorrizko herrialdean edota nazionalitatea duten herrialdean.

En caso de las personas nacionales de otros estados mencionados en el párrafo a) o con otra nacionalidad además de la española, además, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni estar sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su país de origen o de donde sean nacionales el acceso a la Función Pública, así como no haber sido condenado por sentencia firme en su país de origen o de donde sean nacionales por los delitos a los que se refiere el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y que impidan el ejercicio de la profesión con menores conforme a lo dispuesto en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza.

f) Esleitutako destinoan lanean hasteko unean izangaia ezin da egon indarreko araudiaren araberako ezintasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta; hala ere, ez da eragozpen izango interesdunak aukera egin dezan.

f) No estar incurso/a en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la normativa vigente en el momento de la efectiva incorporación al destino adjudicado, dejando a salvo el derecho de opción que esta le otorgue.

Esleitutako destinoaz jabetu aurretik agintaritza eskudunak izangaiak izena eman duen kategoriarekin/lanpostu funtzionalarekin bat datorren ohiko lanbideari dagokion ezintasun iraunkor absolutua edo ezintasun iraunkorra aitortzen badio izangaiari, ez da beteko apartatu honetan ezarritako eskakizuna. Egoera horretan dagoen pertsonak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio egoera hori, ezintasun iraunkorra aitortzeko jakinarazpena jasotakoan.

El reconocimiento, con anterioridad al momento de la toma de posesión del destino adjudicado, por la autoridad competente de la situación de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente relativa a la profesión habitual coincidente con la categoría/puesto funcional en la que se participa supondrá el incumplimiento del requisito establecido en este apartado. La persona incursa en esta situación deberá notificar esta circunstancia a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza en el momento en que reciba la notificación del reconocimiento de la incapacidad permanente.

g) Jabetzan lanposturik ez izatea estatutupeko langile finko gisa lortu nahi den kategoria berean, edozein dela ere haren administrazio-egoera.

g) No poseer plaza en propiedad como personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se opta, cualquiera que sea su situación administrativa.

Oinarri hauetan arautzen den prozesuak dirauen bitartean izangaiak Osasun Sistema Nazionaleko beste osasun-zerbitzu batean hartzen badu lanpostu bat jabetzan hautagai den kategoria bereko estatutupeko langile finko gisa, hala jakinarazi beharko dio Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari lanpostua lortutakoan.

La obtención, durante los procesos que se regulan en las presentes bases, de plaza en propiedad como personal estatutario fijo en la misma categoría a la que se opta en otro servicio de salud del Sistema Nacional de Salud deberá comunicarse en el momento en el que se produzca a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.

h) Inskripzio-eskubideak ordaintzea: dagokion kategoriarako eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu izana inskripzio-eskubideak.

h) Abono derechos de inscripción: haber satisfecho los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes para la categoría correspondiente.

i) Sexu-askatasun eta -ukigabetasunaren aurkako delituren batengatik (sexu-erasoa eta -abusua, sexu-jazarpena, exhibizionismoa eta sexu-probokazioa, prostituzioa eta sexu-esplotazioa eta adingabeen galbideratzea, bai eta gizakien salerosketa ere) epai irmo bidez kondenatuta ez egotea, Haurrak eta nerabeak indarkeriatik osorik babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluan ezarrita dagoenari jarraikiz.

i) No haber sido condenado/a por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales (que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos) en los términos establecidos en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

j) Oinarri espezifikoetan ezarritako gainerako eskakizunak betetzea, hizkuntza-eskakizuna barne hura lanpostura sartzeko baldintza den kasuetan.

j) El cumplimiento de cualesquiera otros requisitos que se exijan en las bases específicas, incluido el perfil lingüístico, en los casos en que este sea requisito de acceso.

7.– DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
7.– PERSONAS AFECTADAS POR DISCAPACIDAD

Lehiaketa-oposizioko blokean desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako destinoetara aurkezten direnek aitortuta izan beharko dute izaera hori, eta % 33ko desgaitasuna edo handiagoa izan beharko dute, eskabideak aurkezteko epearen azken egunetik aurrerako ondorioekin. Egoera hori egiaztatzeko, administrazioaren organo eskudunak (foru-aldundien sail eskudunak, IMSERSOk edo baliokideak) emandako desgaitasuneko aitorpen-ebazpenaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da.

Quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad en el Bloque Concurso-Oposición deberán tener reconocida dicha condición, con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, con efectos al último día del plazo de presentación de solicitudes. La citada condición se acreditará mediante fotocopia compulsada de la Resolución de reconocimiento de discapacidad expedida por el órgano competente de la Administración (Departamento competente de las Diputaciones Forales, IMSERSO, o equivalente).

Akreditazio-epeari dagokionez, adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako destinoetara aurkezten direnek hautaketa-prozesuan izena emateko epean aurkeztu beharko dute dokumentu bidezko aitorpena, eta, salbuespen gisa, epe hori amaitu eta hurrengo hilabetean. Bestalde, bestelako desgaitasunen kupoan dauden pertsonentzat erreserbatutako destinoetan parte hartzen dutenek (adimen-desgaitasuna ez den bestelako desgaitasuna) 12.1 oinarrian ezarritako epean aurkeztu beharko dute aitorpena, dokumentu bidez.

En cuanto al momento de la acreditación, quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad intelectual deberán acreditarla documentalmente durante el plazo de inscripción en el proceso selectivo y excepcionalmente durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo. Y quienes concurran a destinos reservados a personas con discapacidad cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual) deberán acreditarla documentalmente durante el plazo establecido en la base 12.1.

Desgaitasuna legez aitortuta duten pertsonak gainerako izangaien baldintza berdinetan onartuko dira lehiaketa-oposizioko blokearen hautaketa-prozesuan.

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a serán admitidas en igualdad de condiciones que las demás personas aspirantes al proceso de selección en el Bloque Concurso-Oposición.

8.– BARNE-SUSTAPENEKO TXANDA
8.– TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

8.1.– Lehiaketa-oposizioko blokearen hautaketa-prozesuetan barne-sustapeneko txanda mugatu bidez parte hartu ahal izateko, ezinbestekoa da, 6.2 oinarrian jasotako eskakizun orokorrak betetzeaz gain, eskakizun hauek betetzea:

8.1.– Podrán participar en el proceso selectivo del Bloque Concurso-Oposición mediante un turno restringido de promoción interna las personas que, además de cumplir los requisitos generales a los que se refiere la base 6.2, reúnan los siguientes:

a) Langile finkoa izatea eta zerbitzu aktiboan, senideak zaintzeko eszedentzian, genero-indarkeriagatiko eszedentzian edo zerbitzu berezietan egotea aukeratu duen kategoria ez den beste kategoria eta lanpostu funtzional batean egotea, betiere lanpostua lortzeko eskatzen den titulua jatorrizko kategoriaren kategoria berekoa edo goragokoa bada, eta egoera horretan jarraitzea esleitzen zaion destinoaz jabetu arte.

a) Ser personal fijo y estar en situación de servicio activo, excedencia para el cuidado de familiares, excedencia por violencia de género o servicios especiales en categoría y, en su caso, puesto funcional de procedencia diferente a la que opta, siempre que el título exigido para el ingreso sea de igual o superior categoría que el de la categoría de procedencia, debiendo mantenerse en dicha situación hasta el momento de toma de posesión del destino que le sea adjudicado.

Kategoria desberdintzat hartzen dira titulazio akademiko edo espezialitate jakin bat izatea eskatzen ez dutenak eta hautaketa-prozesu bereizien bidez atzitzen direnak edo espezialitate bera eskatu arren eremu asistentzial desberdinetakoak direnak (Lehen Mailako Arreta edo arreta espezializatua).

Se consideran como categorías diferentes aquellas en las que no se exija estar en posesión de una titulación académica o especialidad concreta y cuyo acceso sea por procesos selectivos diferenciados, o habiéndose exigido una misma especialidad, pertenezcan a ámbitos asistenciales (atención primaria o atención especializada) distintos.

b) Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko jatorrizko kategorian eta lanpostu funtzionalean bi urteko zerbitzua bete izana langile finko gisa.

b) Haber completado dos años de servicio en la categoría y, en su caso, puesto funcional de procedencia como personal fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Ezin izango dute txanda honetan parte hartu kategoria eta lanpostu funtzional bereko langile finkoak diren izangaiek.

No podrán participar por este turno aquellas personas aspirantes que ostenten la condición de personal fijo de la misma categoría y puesto funcional.

Izangaiak ez baditu betetzen txanda honetan parte hartzeko eskakizunak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean, bere eskabidea txanda librean sartuko da automatikoki.

En el supuesto de que la persona aspirante no cumpla los requisitos para participar por este turno el último día del plazo de presentación de solicitudes, su solicitud se trasladará automáticamente al turno libre.

8.2.– Lehiaketa-oposizioko blokearen barne-sustapeneko txandan parte hartzen duten izangaiek lehiaketako blokearen txanda ireki orokorrean ere parte hartuko dute, eta lehiaketako blokeko sailkapenean sartuko dira, merezimenduen baremoan lortutako puntuazioa soilik kontuan hartuta.

8.2.– Las personas aspirantes que participen en el turno de promoción interna en el Bloque Concurso-Oposición, participarán igualmente en el turno libre acceso general en el Bloque Concurso, incluyéndose en el ranking del Bloque Concurso en atención exclusivamente a la puntuación obtenida en el baremo de méritos.

9.– ESKABIDEAK
9.– SOLICITUDES

9.1.– Eskabideak aurkezteko lekua eta modua.

9.1.– Lugar y forma de presentación.

Hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi dutenek Interneten bidez egin beharko dute eskabidea, Osakidetzaren webgunean dagoen eskabidea betez. Hauxe da horretarako helbidea: www.osakidetza.euskadi.eus

Las personas que deseen tomar parte en los procesos selectivos ofertados deberán realizar una única solicitud a través de Internet, mediante la cumplimentación del modelo que se facilita en la página web de Osakidetza en la siguiente dirección www.osakidetza.euskadi.eus

Salbuespenez, ondoko tokietan eskabideak aurkezteko egokituko diren lekuetara joanda egin ahal izango da:

Excepcionalmente, la solicitud podrá realizarse acudiendo a las dependencias que se habilitarán al efecto, en los siguientes lugares:

– Bilbao.

– Bilbao.

– Donostia.

– Donostia / San Sebastián.

– Vitoria-Gasteiz.

– Vitoria-Gasteiz.

Komunikabideetan eta Osakidetzaren webgunean jakinaraziko da toki horiek zehatz-mehatz non dauden.

y cuya ubicación específica se facilitará en los medios de comunicación y en la página web de Osakidetza.

Eskabidea Internet bidez betetzeko, Eusko Jaurlaritzaren KZgunea zentro publikoak erabili ahal izango dira, eta zentroen zerrenda helbide honetan kontsultatu ahal izango da: www.kzgunea.eus/

La cumplimentación de la solicitud vía Internet se podrá realizar a través de los centros públicos KZgunea del Gobierno Vasco, cuya relación de centros se podrá consultar a través de la siguiente dirección www.kzgunea.eus/

Prozesuan onartua izateko, eskabideak epe barruan eta behar den eran aurkeztu behar dira, eta inskripzio-eskubideak ordaindu behar dira, aurreikusitako bi modalitateetako edozeinetan.

La admisión al proceso requiere haber cumplimentado y realizado en tiempo y forma dentro del plazo de presentación de solicitudes la correspondiente instancia en cualquiera de las dos modalidades previstas y haber abonado los correspondientes derechos de inscripción.

9.2.– Inskripzio-eskubideak ordaintzea.

9.2.– Pago de derechos de inscripción.

Deialdi honen 6.2.h) oinarrian aurreikusitako eskakizuna betetzeko, eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu beharko dira inskripzio-eskubideak, honako erakunde laguntzaile hauetan: Kutxabank, Euskadi Kutxa/Caja Laboral, La Caixa eta BBVA. Erakunde horien sukurtsaletan ordaindu nahi izanez gero, eskabide-orria aurkeztu beharko da finantza-erakunde laguntzailean, eta erakunde horrek, dirua sartu ondoren, mekanikoki baliozkotuko du ordainketa.

A los efectos del cumplimiento del requisito que prevé la base 6.2.h) de esta convocatoria, el pago de los derechos de inscripción deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en cualquiera de las siguientes entidades colaboradoras: Kutxabank, Euskadi Kutxa / Caja Laboral, La Caixa y BBVA. En el caso de optar por el abono en las sucursales de estas entidades, se deberá presentar el impreso de solicitud en la entidad financiera colaboradora, quien una vez realizado el ingreso lo validará mecánicamente.

Internet bidez ordaintzea aukeratuz gero, eskabidean inskripzio-eskubideak ordaintzeko aurreikusitako atalak bete beharko dira.

En el supuesto de optar por el abono vía Internet se deberán cumplimentar los apartados de pago de derechos de inscripción previstos en la solicitud.

Eskabidea osatzeko, inskripzio-eskubideari dagokion zenbatekoa ordaindu beharko da, deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenean xedatutakoaren arabera eta arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.

La cumplimentación de la solicitud requerirá del abono en la cuantía correspondiente de los derechos de inscripción según lo dispuesto en la Resolución que contiene las bases específicas de cada convocatoria y de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Inskripzio-eskubideak eskabideak aurkezteko epearen barnean ordaindu ezean, izangaia prozesutik kanpo geratuko da. Aurrekoa gorabehera, izangaiak 11.1 oinarrian aurreikusitako onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratzen duen ebazpenaren aurkako erreklamazioak aurkezteko epearen azken egunera arte zuzendu ahal izango du ordaindutako zenbatekoan egindako akatsa.

La falta de abono de los derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de solicitudes supondrá la exclusión del proceso. No obstante, lo anterior, la persona aspirante podrá subsanar el error en la cantidad abonada hasta el último día de plazo para efectuar la reclamación contra la Resolución por la que se haga pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas prevista en la base 11.1.

9.3.– Epea.

9.3.– Plazo.

Izangaiek hilabeteko epea izango dute eskabidea 9.1 oinarrian ezarritakoaren arabera aurkeztu eta inskripzio-eskubideak ordaintzeko, deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori deialdiaren azken eguneko 14:00etan amaituko da. Salbuespen gisa, deialdiaren inguruabarrek hala eskatzen dutenean, hilabeteko epea ezarri edo luzatu ahal izango da oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenak ezartzen duen epean.

Las personas aspirantes dispondrán del plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación en el BOPV de las bases específicas de cada convocatoria, que finalizará a las 14:00 horas del último día del mismo, para presentar la solicitud conforme a lo que se establece en la base 9.1 y abonar los derechos de inscripción. Excepcionalmente, cuando las circunstancias de la convocatoria así lo requieran, el plazo de 1 mes podrá establecerse o ampliarse por el plazo que la Resolución que contenga las bases específicas determine.

9.4.– Egokitzapen teknikoak.

9.4.– Adaptaciones técnicas.

Desgaitasuna legez aitortuta duten pertsonek eskabidean adierazi beharko dituzte lehiaketa-oposizioko blokearen hautaketa-probak egiteko beharrezkotzat jotzen dituzten egokitzapen teknikoak, eta ekainaren 9ko PRE/1822/2006 Aginduaren eranskinean jasotako aurreikuspenak aplikatu ahal izango dira (agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak enplegu publikora sartzeko hautaketa-prozesuetan denbora gehigarria egokitzeko irizpide orokorrak ezartzen dira), betiere desgaitasuna zuzenean lotuta badago egin beharreko probarekin.

Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a deberán hacer constar en su solicitud, las adaptaciones técnicas que consideren necesarias para la realización de las pruebas selectivas del Bloque Concurso-Oposición, pudiendo ser de aplicación las previsiones recogidas en el anexo de la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de los tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, siempre que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.

Osakidetzak lehiaketa-oposizioko blokeko hautaketa-probak egiteko eskatzen diren egokitzapen teknikoak balora ditzan, desgaitasuna legez aitortuta dutenek administrazioko organo eskudunak jaulki duen eta desgaitasuna aitortzen dion ebazpenaren fotokopia aurkeztu beharko dute, bai eta egokitzapen teknikoak baloratzeko beharrezkoak iruditzen zaizkien txosten mediko guztiak ere.

Con la finalidad de valorar las adaptaciones técnicas solicitadas para la realización de las pruebas selectivas del Bloque Concurso-Oposición, las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado/a deberán aportar copia de la Resolución de reconocimiento de discapacidad expedida por el órgano competente de la Administración y cuantos informes médicos consideren necesarios para la valoración de las adaptaciones técnicas.

9.5.– Oposizio-fasea zein hizkuntza ofizialetan egin nahi den aukeratzea.

9.5.– Elección de la lengua oficial en que se desea realizar la fase de oposición.

Izangaiek eskabidean adierazi beharko dute lehiaketa-oposizioko blokeko oposizio-faseko probak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten, eta aukera hori loteslea izango da. Hautagaiak ez badu atal hori betetzen, probak gaztelaniaz egin nahi dituela ulertuko da.

Las personas aspirantes deberán cumplimentar en el modelo de solicitud la lengua oficial en la que deseen realizar las pruebas correspondientes a la fase de oposición del Bloque Concurso-Oposición, siendo su opción vinculante. En caso de que no cumplimenten este apartado, se entenderá que optan por realizar las pruebas en castellano.

9.6.– Eskabidean adierazitako jakinarazpenetarako eta harremanetarako baliabideak.

9.6.– Medios de notificación y comunicación consignados en la solicitud.

Eskabidean ageri den helbidea bakarrik hartuko da kontuan jakinarazpenetarako.

El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones.

Eskabidean helbide elektronikoa edo telefono mugikorreko zenbakia adierazten duten izangaiek baimena ematen diote Osakidetzari hura erabiltzeko, hautaketa-prozesuetan zehar egin beharreko jakinarazpenetarako.

Las personas participantes que faciliten en la solicitud una dirección electrónica o teléfono móvil consienten su utilización para las comunicaciones que Osakidetza pueda efectuar en el transcurso de los procesos selectivos.

Adierazitako helbidean, helbide elektronikoan eta telefono-zenbakian akatsak badaude, izangaiarena izango da erantzukizuna, eta, datu horiek aldatzen badira, berarena ere izango da aldaketa hori Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari jakinarazteko ardura.

Será responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en la consignación del domicilio, la dirección electrónica y número de teléfono como la comunicación a Osakidetza-Servicio vasco de salud de cualquier cambio de los mismos.

9.7.– Datu pertsonalak babestu eta kudeatzea.

9.7.– Protección y gestión de los datos personales.

Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuetan parte hartzeak berekin dakar eskabidean jasotako eta eskatzaileak prozesuaren askotariko faseetan adierazitako datu pertsonalak tratatu eta egiaztatzea.

La participación en cualquier proceso selectivo objeto de las presentes bases conlleva el tratamiento de los datos personales recogidos en la solicitud y alegados por la persona solicitante en las diferentes fases de los procesos, así como su verificación.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak behar diren egiaztapenak egin ditzake eskatzaileak adierazitako datu pertsonalak zuzenak direla egiaztatzeko, izangaiak deialdietan parte hartzeko eskakizunak betetzen dituela zehazteko eta nortasun-datuak, prestakuntza-maila eta euskara-maila egiaztatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zortzigarren xedapen gehigarriarekin bat etorriz.

Osakidetza-Servicio vasco de salud puede hacer las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos personales declarados por la persona solicitante, a fin de determinar si cumple los requisitos para participar en las convocatorias, comprobar los datos de identidad, nivel de formación y acreditación del nivel de euskera de acuerdo con la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Eskatzaileak aukera du Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuari baimenik ez emateko deialdiko oinarri orokorretan eta espezifikoetan eta aplikatu beharreko bestelako araudietan ezarritako eskakizunak betetzen dituen egiaztatzeko datuak eta dokumentuak kontsultatzeko, eta uko hori eskabidean adierazi beharko du. Halakoetan, gainera, izangaiak egiaztatu beharreko eskakizunen frogagiriak aurkeztu beharko ditu, oinarrietan ezarritako moduan eta epean. Uko eginez gero, komeni da interesdunak aurka egiteko arrazoiak justifikatzea (Datuak babesteari buruzko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 21. artikulua).

La persona solicitante podrá oponerse a que Osakidetza-Servicio vasco de salud consulte datos y documentos para comprobar si cumple los requisitos establecidos en las bases generales y específicas de la convocatoria y por otras normas aplicables, indicándolo en la solicitud, debiendo en este caso aportar la documentación justificativa en la forma y plazo que se establecen en las bases. En caso de oponerse, es conveniente que justifique las razones de su oposición (artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos).

Bestalde, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak eskubidea izango du interesdunari eskatzeko oinarrietan eta aplikatzekoak diren beste arau batzuetan ezarritako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkezteko, baldin eta ezinezkoa izan bada bitarteko elektronikoen bidez kontsultatzea.

En cualquier caso, Osakidetza-Servicio vasco de salud se reserva el derecho a requerir a la persona interesada que aporte la documentación que acredite que cumple los requisitos establecidos por las bases y otras normas aplicables si no ha sido posible consultarlos por medios electrónicos.

Hautaketa-prozesuen faseen behin-behineko eta behin betiko emaitzen jakinarazpena aldizkari ofizialetan eta webgunean argitaratuko da. Oinarri hauen xede diren hautaketa-prozesuak publizitatearen printzipioaren bidez arautzen dira.

La comunicación de los resultados provisionales o definitivos de las diferentes fases de los procesos selectivos se realizará mediante su publicación en Boletines y página web. Los procesos selectivos objeto de las presentes bases están regidos por el principio de publicidad.

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan xedatutakoa betez, informazio hau ematen da oinarriotan aipatzen diren hautaketa-proben esparruan tratatzen diren datu pertsonalen inguruan,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se informa en relación con los datos personales tratados en el ámbito de las pruebas selectivas a que se refieren las presentes bases que,

Tratamenduaren izena «Selección y Provisión de Puestos de Trabajo» da.

El nombre del tratamiento es Selección y Provisión de Puestos de Trabajo.

Tratamenduaren arduraduna hau da: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua/Giza Baliabideen Zuzendaritza, Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

El responsable del Tratamiento Osakidetza-Servicio vasco de salud / Dirección División Recursos Humanos, c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

Osakidetzako Datuak Babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak hauek dira: Araba Kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, DBO-DPD@osakidetza.eus

Delegado de Protección de Datos de Osakidetza: cuyos datos de contacto son C/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, DBO-DPD@osakidetza.eus

Tratamenduaren helburua da lanpostuen hautaketa eta horniketa kudeatzea.

Los fines del tratamiento son la Gestión de la selección y provisión de los puestos de trabajo.

Datuak gordetzeko epea iraunkorra da.

El plazo de conservación es permanente.

Tratamenduaren oinarri juridikoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuaren abenduaren 16ko 55/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento conforme a Ley 8/1997 de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi y Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Hartzaileak dira beren erregistroetan izangaiek eskabidean eta prozesuaren askotariko faseetan adierazitako datu pertsonalen zehaztasuna egiazta dezaketen administrazioak. Egiaztapen hori deialdietan parte hartzeko baldintzak betetzen dituzten ala ez zehazteko egiten da.

Los destinatarios son aquellas administraciones en cuyos registros puedan ser contrastados la exactitud de los datos personales declarados por la persona aspirante en la solicitud y en las diferentes fases del proceso, a fin de determinar si cumple los requisitos para participar en las convocatorias.

Interesdunak datuetara sartzeko, haiek zuzendu edo ezabatzeko eta haien tratamendua mugatzeko edo tratamendu horri uko egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu idazki bat bidalita helbide honetara: Osakidetza-Giza Baliabideen Zuzendaritza, Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz. Idazkiarekin batera, NANaren edo beste nortasun-dokumentu baliokide baten kopia bidali beharko du.

La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo una comunicación por escrito a Osakidetza-Dirección División Recursos Humanos, c/ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz, en la que se incluya una copia de su DNI u otro documento identificativo equivalente.

Datu pertsonalak biltzen zaizkien pertsonek Datuak Babesteko ordezkariarengana jo dezakete, Datuak Babesteko Euskal Bulegoan organo arduradunaren edo tratamenduaren arduradunari erreklamazio bat aurkeztu aurretik.

La persona cuyos datos personales se recaban puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos, con carácter previo a la presentación de una reclamación, contra el órgano Responsable o la persona Encargada del tratamiento, ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Interesdunak, halaber, eskubidea du Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa aurkezteko.

La persona interesada, dispone igualmente del derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Webgune honetan dago Osakidetza Ente Publikoak egiten duen datuen tratamendu horri eta datu pertsonalen babesari buruzko bestelako informazio interesgarria:

Se dispone de información sobre este tratamiento y sobre otros aspectos de interés en materia de protección de datos personales en el Ente Público Osakidetza en la siguiente página web:

10.– PROZEDURATIK BAZTERTZEKO KASUAK
10.– SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Eskabidean edo aurkezten den dokumentazioan datu faltsuak ematen badira, edo lehiaketa-oposizioko blokearen oposizio- edo lehiaketa-fasean edo lehiaketako blokearen lehiaketa-fasean aurreikusitako probak baliogabetzen dituen edozein jarduketa bidegabe egiten bada, zigorra ezarriko zaio interesdunari, kontraesaneko espedientea ostean. Hain zuzen, zigor gisa, dagozkion bestelako legezko neurriei kalterik egin gabe, izangaia baztertua izango da izena eman duen deialdi honetako hautaketa-prozesu guztietatik eta eskaintza honetatik eratorritako aldi baterako kontratazioko zerrendetatik, eta parte hartu duen faseetako edozeinetan lortutako emaitzak baliogabeak izango dira. Era berean, izangaiak bere osasun-egoerari buruzko gezurrezko informazioa ematen badu lanean hasteko azterketa medikoan eta informazio horrek izangaiaren azken gaitasun-ziurtagiria baldintza badezake, gerora sortutako baztertze-kasutzat hartuko da.

La consignación de datos falsos en la solicitud o en la documentación que se aporte así como cualquier actuación improcedente invalidante de las pruebas previstas en la fase de oposición o concurso del Bloque Concurso-oposición o en la fase de concurso del Bloque Concurso, se sancionará, previo expediente contradictorio, con la exclusión de la persona aspirante en todos los procesos selectivos en los que haya solicitado participar en la presente convocatoria y la invalidez de los resultados que hubiera podido obtener en cualquiera de las fases en que hubiera participado, así como de las listas de contratación temporal que se deriven de la presente oferta, sin perjuicio de las medidas legales que correspondan. Así mismo, se considerará supuesto de exclusión sobrevenida la falsedad en la información que el aspirante suministre durante el reconocimiento médico de ingreso sobre el estado de su salud y que pueda condicionar la certificación final de la aptitud de la persona aspirante.

11.– HAUTAKETA-PROZESUETAN ONARTUTAKO ETA BAZTERTUTAKO IZANGAIEN ZERRENDAK
11.– RELACIONES DE PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS Y EXCLUIDAS A LOS PROCESOS SELECTIVOS

11.1.– Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.

11.1.– Relación provisional de personas admitidas y excluidas.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak ebazpen bat emango du, eta, bertan, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartuko du, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia adieraziko da, bai eta izangai bakoitzak zer txanda eta lehiaketa-oposizioko faseko oposizio-fasea egiteko zer hizkuntza ofizial aukeratu duen ere. Ebazpenak hamar egun balioduneko epea emango du erreklamazioak aurkeztu eta eskabideak zuzentzeko. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud dictará Resolución aprobando la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión y del turno en el que se solicita participar, así como, de la lengua oficial elegida para realizar la fase oposición del Bloque Concurso-Oposición, concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones y subsanar la solicitud. Esta Resolución será publicada en la página web de Osakidetza.

11.2.– Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.

11.2.– Relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak ebazpen bat emango du, eta, bertan, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda onartuko du, eta, hala badagokio, baztertzeko arrazoia adieraziko da, bai eta izangai bakoitzak zer txanda aukeratu duen ere. Ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

Finalizado el plazo de reclamaciones, el/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud dictará Resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión y del turno en el que se solicita participar. Esta Resolución será publicada en la página web de Osakidetza.

12.– LEHIAKETA-OPOSIZIOKO BLOKEAREN ETA LEHIAKETAKO BLOKEAREN LEHIAKETA-FASE BATERATUA
12.– FASE CONCURSO COMUN PARA EL BLOQUE CONCURSO-OPOSICION Y EL BLOQUE CONCURSO

12.1.– Eskakizunen eta merezimenduen egiaztapena. Dokumentazioa aurkeztea.

12.1.– Alegación de requisitos y méritos. Presentación de documentación.

12.1.1.– Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartutako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dute, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpena argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik hasita, deialdian parte hartzeko eskatutako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa eta balora daitezkeen merezimenduak aurkezteko, oinarri hauetan, oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzean onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpenean zehaztutako baldintzetan, 11.2 oinarrian arautzen den bezala.

12.1.1.– Las personas aspirantes incluidas como admitidas en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas dispondrán del plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas para efectuar la alegación de los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, así como de los méritos valorables, y presentar la documentación acreditativa de los mismos, en su caso, en los términos que se determine en las presentes bases, en las bases específicas y en la Resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de cada categoría, tal y como se regula en la base 11.2.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartutako izangaiek ez dute aurkeztu beharko Osakidetzaren webgunean gainditutakoen zerrendarekin batera eskuragarri izango duten informazio elektronikoan jasotako eskakizunak eta merezimenduak egiaztatzeko dokumentaziorik.

Las personas aspirantes incluidas como admitidas en la relación definitiva de personas admitidas y excluidas estarán exentas de presentar la documentación de acreditación de los requisitos y méritos que consten en la información electrónica que se pondrá a su disposición en la página web de Osakidetza junto con la relación de personas admitidas.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako ondorioetarako, Osakidetzaren webgunean interesdunen esku jarriko dira, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendaz gain, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan agertzen diren izangaiek Osakidetzan emandako zerbitzu-aldiak, Osakidetzak jada erregistratutako beste administrazio batzuetan emandako zerbitzu-aldiak, Osakidetzaren esku dauden hizkuntza-eskakizunei buruzko datuak eta IT Txartelaren bidez egiazta daitezkeen informatika-ezagutzei dagozkien datuak. Datu horiek oinarri honetan ezarritako dokumentazioa aurkezteko 10 egun balioduneko epean erreklamatu ahal izango dira.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, en la página web de Osakidetza se pondrá a disposición de las personas interesadas, a la vez que la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, los periodos de servicios prestados en Osakidetza por las personas aspirantes incluidas en la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, los prestados en otras administraciones ya registrados por Osakidetza, los datos correspondientes a los perfiles lingüísticos que obren en poder de Osakidetza y los correspondientes a los conocimientos de informática que puedan acreditarse mediante IT Txartela, pudiendo ser susceptibles de reclamación durante el plazo de 10 días hábiles, establecido en la presente base para la presentación de documentación.

Lehiaketa-oposizioko blokearen barne-sustapeneko txandan parte hartzeari dagokionez, txanda horretan parte hartzen dutenak salbuetsita daude 8. oinarrian eskatutako eskakizunei buruzko dokumentazioa egiaztatzetik, baina txanda hori aukeratu nahi dutela adierazi beharko dute hautaketa-prozesuan izena emateko eskabidean.

En relación con la participación por el turno de promoción interna del Bloque Concurso-Oposición, quienes participen por este turno están exentos de acreditar la documentación relativa a los requisitos exigidos en la base 8, si bien deberán hacer constar la elección de turno en la solicitud de admisión al proceso selectivo.

Modalitate hauetakoren baten bidez parte hartzen dutenek zein modalitate aukeratu duten bakarrik adierazi beharko dute hautapen-prozesuan izena emateko eskabidean:

Quienes participen mediante alguna de las siguientes modalidades deberán únicamente hacer constar la elección de modalidad en la solicitud de admisión al proceso selectivo:

a) 1984a baino lehenagoko goi-mailako teknikarien eginkizunetan diharduten erizaintzako laguntzaileen modalitatea, Teknikari Espezialista Sanitarioen deialdietan.

a) Modalidad de Auxiliares de Enfermería en funciones de Técnico Superior anteriores a 1984, en las convocatorias de Técnicos Especialistas Sanitarios.

b) Osasun mentaleko lanpostu funtzionala betetzen duen titulazioa duen erizainaren modalitatea, Osasun Mentaleko Erizainaren deialdian.

b) Modalidad de Enfermera/o con titulación y que ocupa puesto funcional de Salud Mental, en la convocatoria de Enfermera/o de Salud Mental.

Dokumentazioa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetako baten batean aurkeztu beharko da. Beste hizkuntza batean idatzitako dokumenturen bat kontuan hartzea nahi bada, zinpeko itzulpenaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko da dokumentuarekin batera.

La documentación deberá ser presentada en alguno de los idiomas oficiales de la comunidad autónoma; en el supuesto en el que se pretenda hacer valer algún documento redactado en otro idioma deberá acompañarse junto al referido documento copia compulsada de la correspondiente traducción jurada.

Izangaiek oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzean onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpenean adierazitako moduan alegatu eta egiaztatu beharko dituzte Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak lehen paragrafoan adierazitako epean onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta daudenen eskura jarritako informazioan jasota ez dauden eskakizunak eta merezimenduak; honela, hain zuzen:

Los requisitos y méritos que no consten en la información puesta a disposición de las personas incluidas como admitidas en la relación definitiva de personas admitidas y excluidas por parte de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo señalado en el primer párrafo se alegarán y acreditarán en la forma que se indiquen en las bases específicas y en la Resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de cada categoría y de la siguiente manera:

Fotokopia soil baten bidez aurkeztu beharko dute NANa, pasaportea edo gidabaimena edo dokumentu baliokidea Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea dutenek, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalek.

Mediante fotocopia simple, el DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Parte hartzeko eskubidea izanik Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentuaren fotokopia konpultsatua aurkeztu behar dute, eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen norbaitekiko ahaidetasun-lotura izan edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute, zuzenbidez bananduta ez daudela adierazteko, eta, hala badagokio, izangaia bere kontura bizi dela edo bere kargura dagoela adierazteko.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia compulsada del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo de nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que la persona aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

c) Titulazioa. Erregistro informatiko bidez aurkeztu beharko dira, www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan, kategoria/lanpostu funtzional bakoitzean sartzeko eskatzen diren titulazioak, oinarri espezifikoetan eskatzen denaren arabera, edo, bestela, hautaketa-prozesu honetan kategoriaren/lanpostu funtzionalaren eskabideak aurkezteko epearen barruan titulazio horiek emateko eskubideak ordaindu izanaren egiaztagiria, betiere titulazio horiek Osakidetzak onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendan onartuta dauden izangaien eskura jarritako informazioan jasota ez badaude.

c) Titulación. Mediante registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus , las titulaciones exigidas para el acceso a cada categoría/puesto funcional, de conformidad con lo que se exija en sus bases específicas, o en su caso, justificante de haber abonado, dentro del plazo de presentación de solicitudes de la categoría/puesto funcional en el presente proceso selectivo, de los derechos para su expedición, salvo que estas titulaciones consten en la información puesta a disposición de las personas incluidas como admitidas en la relación definitiva de personas admitidas y excluidas.

Bestalde, 6.2.c) oinarrian ezarritakoaren arabera titulua ondorio profesionaletarako homologatzeko edo aitortzeko prozesuan dauden pertsonek homologazio- edo aitortze-eskaeraren fotokopia sinplea aurkeztu beharko dute, homologatzeko edo aitortzeko eskaera hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen egin zela frogatzeko.

Quien se encuentre en proceso de homologación o reconocimiento de la titulación a efectos profesionales previsto en la base 6.2.c), deberá presentar fotocopia simple de la solicitud de homologación o reconocimiento que acredite que la solicitud de homologación o reconocimiento fue efectuada antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación en el presente proceso selectivo.

d) Desgaitasuna. Bestelako desgaitasunen kupoan (adimen-desgaitasuna ez den beste edozein desgaitasun) parte hartzen duten pertsonek fotokopia konpultsatuaren bidez aurkeztu beharko dute desgaitasuna aitortzen duen ebazpena.

d) Discapacidad. Mediante fotocopia compulsada, la Resolución de reconocimiento de discapacidad, para las personas que participen por el cupo de discapacidad cupo-otras discapacidades (cualquier otra discapacidad diferente de la discapacidad intelectual).

Izangai batek bestelako desgaitasunen kupoaren bidezko hautaketa-prozesuan izena emateko eskabidea egin badu baina aurkeztu duen dokumentaziotik ondorioztatzen bada ez duela egiaztatu desgaitasuna, bere eskabidea sarbide orokorreko modalitatera pasako da, baldin eta horretarako baldintzak betetzen baditu.

A la vista de la documentación aportada, para la persona aspirante que habiendo presentado solicitud de inscripción en el proceso selectivo mediante el cupo de discapacidad distinta de la intelectual (cupo-otras discapacidades) y en este momento no acredite la misma, su solicitud será trasladada a la modalidad de acceso general, si cumple los requisitos para ello.

e) Hizkuntza-eskakizuna. Hizkuntza-eskakizuna www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan erregistro informatikoan erregistratuta egon behar du.

e) Perfil lingüístico. Mediante el registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus el perfil lingüístico.

Hizkuntza-eskakizuna honela tratatuko da hautaketa-prozesuan:

El perfil lingüístico tendrá el siguiente tratamiento en el proceso selectivo:

– Merezimendua. Oinarri espezifikoetan ezarritako baldintzetan baloratuko da. Merezimendu gisa baloratuko da dagokion deialdian onartutakoen eta baztertutakoen pertsonen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpenean ezarritako epean behar bezala egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna.

– Mérito. se valorarán en los términos establecidos en las bases específicas. Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido debidamente acreditado dentro del plazo previsto en la publicación de la Resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria correspondiente.

– Eskakizuna. Derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak eskuratzeko baldintzatzat hartuko da, eta 14. oinarrian zehaztutako destinoak aukeratzeko epea amaitu arte aurkeztu ahal izango da.

– Requisito. se considerará como requisito para el acceso a las plazas con fecha de preceptividad vencida y podrá presentarse hasta el momento de la finalización del plazo de elección de destinos previsto en la base 14.

Ikasketa ofizialak euskaraz egin dituztela eta euskararen ezagutza egiaztatzetik salbuetsita daudela alegatzen dutenek, salbuespen-ziurtagiriaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, euskaraz eginiko ikasketa ofizialak aitortzen dituen 47/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Quienes aleguen haber realizado los estudios oficiales en euskera y haber sido reconocida la exención de la acreditación de su conocimiento, según lo establecido en el Decreto 47/2012, de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera, deberán entregar copia compulsada del certificado de exención.

Euskara-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasun-araubidea eta euskararen ezagutza egiaztatzetik salbuesteko kasuak honako hauek dira: 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena; 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena; 187/2017 Dekretua, uztailaren 4koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua aldatzen duena, eta 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena.

La normativa que regula el régimen de equivalencias de los títulos y certificados de euskera y los supuestos de exención de acreditación del conocimiento de euskera son: el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Decreto 187/2017, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Decreto 47/2012, de 3 de abril de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

f) Beste eskakizun batzuk. Erregistro informatiko bidez (www.osakidetza.euskadi.eus helbide elektronikoan adierazten den aplikazioan) edo fotokopia soil baten bidez aurkeztu beharko dira parte hartzen den kategoria/lanpostu funtzionala betetzeko oinarrietan edo indarreko araudian eskatzen diren gainerako eskakizunak.

f) Otros requisitos. Mediante registro informático en la aplicación que se indique en la dirección electrónica www.osakidetza.euskadi.eus o fotocopia simple, cualesquiera otros requisitos exigidos en las bases o en la normativa vigente para el desempeño de la categoría/puesto funcional en la que se participa.

g) Laneko esperientzia. Jatorrizko egiaztagiria edo notarioak emandako jatorrizko kopia aurkeztu behar da. Egiaztagiriak zehaztapen hauek jaso beharko ditu: kategoria, lotura juridikoa, taldea, lan egindako aldien hasiera (eguna, hila, urtea) eta amaiera (eguna, hila, urtea). Egiaztagiriak kasuan kasuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak edo organo eskudunek emandakoa izan beharko du, Ebazpenaren II. eranskineko ereduari jarraituz edo dagokion Administrazio Publikoak horretarako duen ereduaren arabera, eta betiere arestian ezarri den bezala xehaturik eduki beharko ditu lan egindako aldien hasiera eta amaierak. Bestalde, dokumentua Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofizialetako batean egin ez denean, dagokion zinpeko itzulpena erantsi beharko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 15. artikuluarekin bat etorriz.

g) Experiencia profesional. Certificación original o copia auténtica emitida por notario, de la experiencia profesional con expresión de la categoría, vinculo jurídico, grupo, y desglose de los períodos desde la fecha de inicio (día, mes, año) hasta la fecha final (día, mes, año), emitida por la Dirección de la Organización de servicios sanitarios correspondiente o por los órganos competentes de la Administración Pública que corresponda, con arreglo al modelo que se acompaña como Anexo II a la presente Resolución o al modelo que la correspondiente Administración Pública tenga establecido para tal fin, donde se especifique el desglose de los períodos trabajados con arreglo a lo anteriormente expresado. Asimismo, cuando este documento no haya sido expedido en una de las lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá acompañarse de la correspondiente traducción jurada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Osakidetzatik kanpo emandako zerbitzuen kasuan, ziurtagirian baliatu nahi diren kategoriaz/lanpostu funtzionalaz bestelako lanpostu batean egindako zerbitzuak agertzen badira, izangaiek egiaztatu beharko dute lanpostu hori baliatu nahi duten kategoriaren/lanpostu funtzionalaren baliokidea dela. Horretarako, izangaiek erakunde eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hurrengo paragrafoetan adierazitako baldintzetan.

En el caso de servicios prestados fuera de Osakidetza, cuando en el certificado figuren servicios prestados en puesto distinto al de la categoría/puesto funcional en el que se pretendan hacer valer, los aspirantes tendrán que acreditar que dicho puesto es equivalente al de la categoría/puesto funcional en el que se pretenda hacer valer. Para ello deberán presentar certificado emitido por el organismo competente en los términos indicados en los párrafos siguientes.

Erakundeko organo eskudunak ziurtatu beharko du ziurtagirian agertzen den lanpostua izangaiak baliatu nahi duen kategoriaren/lanpostu funtzionalaren baliokidea dela, ziurtagiria ematen duen erakundeko lanpostuen zerrendan izen bereko lanpostu bat dagoen kasuetan. Era berean, ziurtagiri horretan, bertan aipatzen den lanpostuan aritzeko eskatzen diren titulazioak jasoko dira, baita bertan betetzen diren funtzioak eta zereginak ere.

Será el organismo competente de la entidad quien deberá certificar que el puesto que consta en el certificado es equivalente al de categoría/puesto funcional en el que la persona aspirante pretenda hacerlo valer en los casos en los que en la relación de puestos de trabajo de la entidad que emite el certificado exista un puesto con igual denominación. Se harán constar asimismo los requisitos de titulación exigidos para el acceso al puesto al que se refiera en el certificado, así como las funciones y tareas desempeñadas en el mismo.

Ziurtagiria ematen duen administrazioko lanpostuen zerrendan ez badago izangaiak baliatu nahi duen kategoriaren/lanpostu funtzionalaren izen bereko lanposturik, organo eskudunak emandako ziurtagirian jasoko da inguruabar hori, eta adieraziko da zer titulazio-eskakizun eskatzen diren ziurtagirian agertzen den lanpostuan aritzeko, bai eta zer funtzio eta zeregin betetzen diren ere.

Cuando en la relación de puestos de trabajo de la Administración que emite el certificado no exista un puesto con igual denominación al de la categoría/puesto funcional en el que la persona aspirante pretenda hacerlo valer, se hará constar esta circunstancia en el certificado emitido por el órgano competente, y se indicarán los requisitos de titulación exigidos para el acceso al puesto que consta en el certificado, así como las funciones y tareas desempeñadas en el mismo.

Autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileek Osakidetzatik kanpo emandako zerbitzuen kasuan, kontuan hartuko dira osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen lanbide-kategorien baliokidetasunen katalogo homogeneoa arautzen duen martxoaren 13ko 184/2015 Errege Dekretuan jasotako kategorien baliokidetasunak.

En el caso de servicios prestados fuera de Osakidetza, por personal estatutario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, se tendrán en cuenta las equivalencias de categorías incluidas en el Real Decreto 184/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud.

Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan emandako zerbitzuak baloratzeko, erakunde horretako organo eskudunak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko da, eta, ziurtagiri horretan, zerbitzu sanitarioetako erakundea osasun-sistema publikokoa dela jaso behar da.

Para que sean valorados los servicios prestados en organizaciones de servicios sanitarios de otros Estados miembros de la Unión Europea se deberá presentar certificado emitido por el organismo competente de dicha entidad donde conste que la organización de servicios sanitarios pertenece al sistema sanitario público.

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan sartzen ez diren erakundeetako lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak baloratzeko –aipatutako Errege Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian aipatzen dira–, erakundeko organo eskudunak jaulkitako ziurtagiria aurkeztu beharko da, erakundea Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoko erakunde gisa kalifikatzen duen araudi espezifikoa aipatuta, eta erakundeak urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52., 53., 54., 55. eta 59. artikuluetan jasotako printzipioak aplikatzen dituela egiaztatuta.

Para que sean valorados los servicios prestados por el personal laboral de entidades no incluidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a las que se refiere la disposición adicional primera del citado Real Decreto, se deberá presentar certificado emitido por el órgano competente de la entidad haciendo referencia a la normativa específica por la que se califica a la entidad como entidad del sector público estatal, autonómico o local, así como acreditación de que la entidad aplica los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su procesos de selección de personal.

h) Eskabide bidez aurkeztu behar da laneko esperientziaren lotura, 12.2.1 oinarrian xedatutakoaren arabera.

h) Mediante solicitud, la vinculación de experiencia profesional, conforme a lo dispuesto en la base 12.2.1.

i) Oinarri espezifikoetan jasotako baremoen arabera balora daitezkeen gainerako merezimenduak fotokopia soil bidez aurkeztu behar dira.

i) Mediante fotocopia simple, los demás méritos valorables, de conformidad con los baremos contenidos en las bases específicas.

Informatikako ezagutzekin lotuta, ez dute informatikako ezagutzekin lotutako dokumentazioa aurkeztu beharko horien ziurtagiria Informazioaren Gizarteko Euskadiko Planean jasotako edozein KZguneren bidez lortu duten izangaiek. Halaber, sistema horren beraren bidez lortutako informatika-ezagutzak eskakizuntzat jotzen diren kategorietan, salbuespen hori bera aplikatuko da. Bi kasu horietan, parte hartzeko eskabidea betetzean, ulertzen da dagokion kategoriako hautaketa-prozesua gainditu duten izangai guztiek Osakidetzari berariazko baimena ematen diotela dagozkien erregistroetara sartzeko.

En relación con los conocimientos de informática, están exentos de presentar la documentación relativa a los conocimientos de informática quienes hubieran obtenido la certificación acreditativa de los mismos a través de cualquiera de los KZgune contemplados en el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información. Esta exención se extiende a la obligatoriedad de acreditar los conocimientos de informática obtenidos por el mismo sistema en las categorías que tengan la consideración de requisito. En ambos supuestos, mediante la cumplimentación de solicitud de participación se entiende prestado por todos los aspirantes que han superado el proceso selectivo en la correspondiente categoría el consentimiento expreso a Osakidetza para el acceso a los correspondientes registros.

12.1.2.– Kategoria bakoitzeko onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpenean berariaz ezarriko da 12.1.1 apartatuan adierazitako eskakizunak eta merezimenduak aurkezteko modua. Hala zehazten den deialdietan, lehiaketako blokean eta lehiaketa-oposizioko blokean parte hartu nahi duten izangai onartuek Curriculum Vitae aplikazioan erregistratu eta egiaztatu beharko dituzte eskakizun eta merezimenduak, dokumentazioa aurkezteko epea amaitu baino lehen, gero Osakidetzak baliozkotu ditzan.

12.1.2.– En la Resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de cada categoría, se establecerá expresamente la forma de presentación de los requisitos y méritos indicados en el apartado 12.1.1. En las convocatorias que se determine, aquellos requisitos y méritos que hayan sido incluidos en la aplicación de Curriculum vitae hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de documentación, habrán de ser acreditados por todos los admitidos que deseen participar en el Bloque de Concurso, y en la fase de concurso del Bloque Concurso-oposición, para que sean validados por Osakidetza.

12.1.3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritzak eta epaimahai kalifikatzaileek alegatutako eskakizunak eta merezimenduak egiaztatzeko dokumentazio osagarria eskatu ahalko diete izangaiei hautaketa-prozesuaren edozein unetan.

12.1.3.– La Dirección de Osakidetza-Servicio vasco de salud y el Tribunal Calificador correspondiente podrán en cualquier momento del proceso selectivo requerir a los aspirantes documentación complementaria acreditativa de los requisitos y méritos alegados.

12.2.– Lehiaketa-fasearen balorazioa, lehiaketa-oposizioko blokerako eta lehiaketako blokerako komuna:

12.2.– Valoración de la fase de concurso, común para el Bloque Concurso-Oposición y Bloque Concurso:

Egiaztatutako merezimenduak deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoekin batera doan baremoaren baldintzen eta mugen arabera baloratuko dira, honako irizpide orokor hauekin bat:

Se valorarán los méritos acreditados, según los términos y con los límites del baremo que acompañe a las bases específicas de cada convocatoria, conforme a los siguientes criterios generales:

12.2.1.– Laneko esperientzia.

12.2.1.– Experiencia Profesional.

Oro har, izangaiak parte hartzen duen kategoria/lanpostu funtzional berean egindako zerbitzuak baloratuko dira, deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetako laneko esperientziako baremoan ezarritakoaren arabera.

Con carácter general, se valorarán los servicios prestados en la misma categoría/puesto funcional en el que se participe, conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las bases específicas de las respectivas convocatorias.

Osakidetza ez diren beste administrazio publikoetan emandako zerbitzuen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitako lanpostuak ez diren horietan emandako zerbitzuak baloratuko dira, baldin eta oinarri hauetako 12.1.1 f) apartatuan ezarritako moduan eta epean egiaztatzen bada lanpostu hori lortu nahi den kategorian/lanpostu funtzionalean sartzen dela edo horren baliokidea dela.

En el caso de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas de Osakidetza, únicamente se valorarán aquellos servicios prestados en puestos distintos a los indicados en el párrafo anterior, cuando se acredite, en la forma y plazo establecido en el apartado 12.1.1 f) de las presentes bases, que dicho puesto está encuadrado o es equivalente, en su caso, al de la categoría/puesto funcional en la que se pretenda hacer valer.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetako laneko esperientziaren baremoan ezarritakoaren arabera baloratuko dira Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko eta Gizarte Segurantzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako edo autonomia-erkidegoetako osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileek, funtzionarioek eta lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak, bai eta Europar Batasuneko gainerako estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan emandako zerbitzuak ere.

Se valorarán, conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las bases específicas de las respectivas convocatorias, los servicios prestados por el personal estatutario, funcionario y laboral de las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-servicio vasco de salud, de la Seguridad Social o de los servicios de salud de Comunidades Autónomas así como aquellos servicios prestados en los servicios sanitarios de la red pública de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Osasun Sistema Nazionala osatzen duten osasun-zerbitzuetako erakundetzat hartuko dira Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 2. artikuluan aipatzen diren osasun-zerbitzuetako zentro eta erakunde sanitarioak.

Tendrán la consideración de organizaciones de servicios sanitarios que conforman el Sistema Nacional de Salud los centros e instituciones sanitarias de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Zerbitzuak Europar Batasuneko gainerako estatu kideetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan eman badira, oinarri hauetako 12.1.1 f) apartatuan ezarritako moduan eta epean egiaztatu beharko da esperientzia.

Cuando los servicios se hayan prestado en organizaciones de servicios sanitarios de la red pública de los demás estados miembros de la Unión Europea, será necesario acreditarlo en la forma y plazo establecido en el apartado 12.1.1 f) de las presentes bases.

Administrazio publikoko funtzionarioek eta lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak deialdi bakoitzaren lan-esperientziaren baremoan ezarritakoaren arabera baloratuko dira. Ondorio horietarako, administrazio publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen diren erakundeak. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak ere administrazio publikotzat joko dira.

Se valorarán, conforme a lo establecido en el baremo de experiencia profesional de las bases específicas de las respectivas convocatorias, los servicios prestados por el personal funcionario y laboral de la Administración Pública. Tendrán la consideración de Administración Pública, a estos efectos, las entidades referidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Tendrán asimismo la consideración de administración pública los entes públicos de derecho privado.

Era berean, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. artikuluan sartuta ez dauden erakundeetako lan-legepeko kontratudun langileek emandako zerbitzuak baloratuko dira, baldin eta egiaztatzen bada, oinarri hauen 12.5.2 f) apartatuan ezarritako moduan eta epean, Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikokoak direla, eta erakundeko langileen hautaketa-prozesuei buruzko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 52., 53., 54., 55. eta 59. artikuluetan jasotako printzipioak aplikatzen direla.

Se valorarán asimismo los servicios prestados por el personal laboral de entidades no incluidas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, siempre y cuando se acredite, en la forma y plazo establecido en el apartado 12.5.2 f) de las presentes bases, que se trata de entidades, pertenecientes al sector público estatal, autonómico o local, así como que se aplican los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre en los procesos de selección del personal de la entidad.

Dena delako kategorian/lanpostu funtzionalean sartzeko eskatzen den titulazioa lortzen den egunetik aurrera egin diren zerbitzuak baino ez dira baloratuko.

Únicamente se valorarán los servicios prestados a partir de la fecha de la obtención de la titulación requerida para el acceso en la categoría/puesto funcional de que se trate.

Salbuespen gisa, Osakidetzan arau-aldaketaren bat izan duen kategoria batean emandako zerbitzuen kasuan, honako irizpide hauek aplikatuko dira:

Excepcionalmente, en el caso de servicios prestados en Osakidetza en una categoría que haya sido objeto de modificación normativa, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Zerbitzuak eman diren kategoria titulazio bera eskatzen duen beste batean integratu bada, horiek guztiak kategoria/lanpostu funtzional berrian eman izan balira bezala zenbatuko dira.

a) Si la categoría en la que se han prestado servicios se ha integrado en otra para cuyo acceso se exige la misma titulación, se computarán aquellos como si hubieran sido prestados en la nueva categoría/puesto funcional.

b) Izangai batek kategoria jakin batean eman baditu zerbitzuak, eta ezin badu kategoria horretan izena eman arauak aldatzearen ondorioz kategoria hori desagertu delako edo kategorian jarduteko titulazioa gerora lortu ez duelako, izangaiak berariaz eta modu loteslean aukeratu beharko du zein kategoriatan/lanpostu funtzionaletan baloratu behar zaizkion zerbitzu horiek, baldin eta aukeratutako kategoria lanbide-talde berekoa edo beheragoko hurrengo taldekoa bada eta zerbitzu horietan sartzeko behar besteko titulazioa badu. Laneko esperientzia hori % 75ean zenbatuko da.

b) En el caso de servicios prestados en categorías a las que no se pueda optar como consecuencia de su desaparición por modificación normativa o por no poseer la titulación de forma sobrevenida, la persona aspirante deberá optar de forma expresa y vinculante por la categoría/puesto funcional en el que aquellos deban valorarse, siempre que la categoría elegida sea del mismo Grupo Profesional o del inmediatamente inferior, y disponga de titulación suficiente para su acceso, computándose la experiencia en un porcentaje del 75 %.

c) Hainbat kategoriatan zatitu den kategoria batean emandako zerbitzuen kasuan, izangaiak aukeratuko du zein kategoriatan/lanpostu funtzionalean zenbatu behar zaizkion zerbitzu horiek, betiere hartan sartzeko behar besteko titulazioa badu.

c) En el caso de que se trate de servicios prestados en una categoría que haya sido subdividida en varias, la persona aspirante optará por la categoría/puesto funcional en que deban computarse, siempre que disponga de titulación suficiente para su acceso.

Hala, b) eta c) apartatuetan aipatzen den izangaiaren hautua loteslea izango da enplegu-eskaintza honetatik eratorritako etorkizuneko prozesuetarako, hurrengo aldi baterako kontratazioko zerrendak barne. Atxikipen-hautu hori 12.1 oinarrian ezarritako dokumentazioa aurkezteko 10 egun balioduneko epean egin beharko da, oinarri hauetan, oinarri espezifikoetan eta kategoria bakoitzeko onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpenean zehaztutako baldintzetan.

La opción efectuada por la persona aspirante, a que se refieren los apartados b) y c), será asimismo vinculante para futuros procesos derivados de la presente Oferta de Empleo, incluida la elaboración de las próximas listas de contratación temporal. Dicha opción de vinculación deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en la base 12.1 para la presentación de documentación, en los términos que se determinan en las presentes bases, en las bases específicas y en la resolución que contenga la relación definitiva de personas admitidas y excluidas de cada categoría.

12.2.2.– Prestakuntza.

12.2.2.– Formación.

Hala zehazten den kategorietan, prozesuko izangaiek alegatutako prestakuntza-merezimenduak autobarematu ahal izango dituzte, horretarako gaitzen den aplikazio informatikoaren bidez.

Los méritos de formación alegados por las personas participantes del proceso, podrán ser objeto de autobaremación por las mismas, en las categorías que se determine, mediante la aplicación informática que se habilite a tal efecto.

Merezimenduok deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera baloratuko dira:

Se valorarán en los términos establecidos en las bases específicas de cada convocatoria:

a) Graduaurreko prestakuntza.

a) Formación Pregrado.

Oinarri espezifikoek hala xedatzen duten deialdietan, espediente akademikoa baloratuko da.

Se valorará el expediente académico en las convocatorias en las que así lo dispongan sus bases específicas.

b) Graduondoko prestakuntza.

b) Formación Postgrado.

Oinarri espezifikoek hala xedatzen duten deialdietan, apartatu honen barruan baloratuko da honako honen arabera egiaztatutako prestakuntza:

Será valorada, en las convocatorias en las que así lo dispongan sus bases específicas, dentro de este apartado la formación que resulte acreditada conforme a lo siguiente:

– Cum laude doktorea.

– Doctor/a cum laude.

– Doktorea.

– Doctor/a.

– Graduondoko masterra.

– Master Postgrado.

– Unibertsitate-aditua.

– Experto/a universitario.

– Unibertsitate-espezialista.

– Especialista universitario.

– Ikertzeko nahikotasuna/Diploma ikasketa aurreratuetan.

– Suficiencia investigadora / Diploma de estudios avanzados.

– Doktoretza-ikastaroak.

– Cursos de doctorado.

– Lizentzia-gradua (bikaina edo ohorezko matrikula).

– Grado de licenciatura (sobresaliente o matrícula de honor).

Era berean, oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera, maila akademiko bereko beste titulazio batzuk ere baloratu ahal izango ditu epaimahaiak, baldin eta bete beharreko lanpostuaren eginkizunekin eta zereginekin zerikusia badute.

Igualmente, y conforme se establezca en las bases específicas, el tribunal podrá valorar otras titulaciones del mismo nivel académico siempre que guarden relación con las funciones y tareas del puesto a desempeñar.

c) Prestakuntza espezializatua.

c) Formación Especializada.

d) Etengabeko prestakuntza.

d) Formación Continuada.

Erakunde ofizialek, unibertsitateek, erakunde sanitarioek eta, hala badagokio, elkargo profesionalek eta elkarte zientifikoek emandako eta egiaztatutako ikastaroak baloratuko dira, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere, betiere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa-plan baten barrukoak ez badira.

Se valorarán los cursos acreditados/certificados por Organismos Oficiales, Universidades, Instituciones Sanitarias y, en su caso, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas, así como los cursos acreditados/certificados en virtud de los Acuerdos de Formación Continua suscritos por cualquier Administración Pública, siempre que no formen parte de un plan de estudios para la obtención de una titulación oficial.

e) Irakaskuntza-jarduera.

e) Actividad docente.

f) Jarduera zientifikoa eta ezagutzaren hedapena.

f) Actividad científica y de difusión del conocimiento.

g) Hizkuntzak (ingelesa, frantsesa eta alemana). Oinarri espezifikoek hala aurreikusten duten deialdietan baloratuko dira, horietan ezartzen den puntuazioaren arabera. Hizkuntza bakoitzeko 1,5 puntu lortu ahal izango dira, eta gehienez ere 3 puntu lortu ahal izango dira.

g) Idiomas (inglés, francés y alemán): se valorarán en las convocatorias en que así lo prevean sus bases específicas, y de conformidad con la puntuación que en las mismas se establezca, pudiendo obtenerse 1,5 puntos por idioma, con un máximo total de 3 puntos.

Merezimendu hori hizkuntza-eskolaren edo erakunde baliokideren baten ziurtagiria aurkeztuz akreditatuko da.

Este mérito se acreditará mediante la presentación del certificado correspondiente de la escuela oficial de idiomas o equivalente.

l) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta baliokideen C-2 eta C-1 mailetako tituluengatik 1,5 puntu emango dira.

I) Se valorarán con 1,5 puntos los títulos del nivel C-2 y C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

II) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta baliokideen B-2 mailetako tituluengatik 1 puntu emango da.

II) Se valorarán con 1 punto los títulos del nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

III) Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren eta baliokideen B-1 mailako tituluengatik 0,5 puntu emango dira.

III) Se valorarán con 0,5 puntos los títulos del nivel B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y sus equivalentes.

IV) Ingeles, frantses eta alemaniar filologiako lizentziei dagokien hizkuntzari esleitutako gehieneko gaitasuna emango zaie.

IV) Las licenciaturas en filología inglesa, francesa y alemana se valorarán con la máxima puntuación asignada al idioma correspondiente.

Ebazpen honen III. eranskinean aurreikusitako tituluak Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-2, C-1, B-2 eta B-1 mailen baliokidetzat joko dira.

Se considerarán equivalentes a los niveles C-2, C-1, B-2 y B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas los títulos previstos en el Anexo III de la presente Resolución.

Hizkuntzari berari dagozkion hainbat titulu akreditatzen badira, maila handienekoa bakarrik baloratuko da.

En caso de que se acrediten varios títulos correspondientes a un mismo idioma solo se valorará el de mayor nivel.

h) Informatikako ezagutzak:

h) Conocimientos de Informática:

Oinarri espezifikoek hala xedatzen duten kategorietan, oposizio-faseko ariketatzat hartzeaz gain, merezimendutzat hartuko da informatika-maila jakin bat egiaztatzea, Euskadi Informazioaren Gizartean Planak KZgunea zentro publikoetan eskaintzen dituen moduluak lortzeko proba gaindituta, honela:

Al margen de su consideración como ejercicio integrante de la fase de oposición en aquellas categorías en las que así lo dispongan sus bases específicas, la acreditación de un determinado nivel de conocimientos informáticos se valorará como mérito, mediante la superación de la prueba destinada a la obtención de los módulos que el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información pone a su disposición en los centros públicos KZgunea, de la siguiente forma:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Modulu horiek gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da. Modulu baten bertsio eta/edo maila desberdinak egiaztatzen badira, bakarra puntuatuko da, puntuaziorik handiena duena alegia. Moduluak ez dira merezimendutzat baloratuko oinarri espezifikoetan moduluak eskakizun gisa jasotzen dituzten kategorietan.

La superación de estos módulos se acreditará mediante el sistema de certificación IT Txartela. En el caso en que se acrediten diferentes versiones y/o diferentes niveles de un mismo módulo solo se puntuará uno de ellos, el de mayor puntuación. No serán valorados los módulos en aquellas categorías cuyas bases específicas contemplen alguno de estos como un requisito de las personas aspirantes.

Era berean, eta eskakizuna den kategorietarako izan ezik, merezimendu hori egiaztatzeko baliozkoak izango dira erakunde ofizialek eta ikastetxe publikoek aplikazio horiei buruz emandako ikastaroak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak, baremo honen arabera:

Igualmente, y salvo para las categorías en las que sea requisito, serán válidas como acreditación de este mérito las certificaciones emitidas por Organismos Oficiales y Centros de Enseñanza Públicos de cursos que versen sobre esas mismas aplicaciones, conforme al siguiente baremo:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Merezimendu honekin 2 puntu lor daitezke gehienez ere.

La puntuación máxima alcanzable con este mérito es de 2 puntos.

12.2.3.– Euskara. Oinarri espezifikoetan ezarritako baldintzen arabera baloratuko da. Hala, 12.1 oinarrian aurreikusitako epearen barruan behar bezala egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna merezimendu gisa baloratuko da.

12.2.3.– Euskera: se valorará en los términos establecidos en las bases específicas. Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido debidamente acreditado dentro del plazo previsto en la Base 12.1.

12.3.– Hizkuntza-eskakizunak baloratzeko arauak.

12.3.– Normas de valoración de los perfiles lingüísticos.

Euskararen ezagutza eskakizuna ez den lanpostuetarako, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoak izango dira deialdian eskainitako lanpostuek izango dituzten hizkuntza-eskakizunak.

Para los puestos en los que el conocimiento de euskera no es requisito, los perfiles lingüísticos que tengan asignados los puestos convocados serán los establecidos en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Hizkuntza-eskakizun horien balorazioari dagozkion puntuak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan euskararen erabilera normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuaren 24. artikuluan aurreikusitako ehunekoak izango dira, prozesuaren gainerakoan lor daitekeen gehieneko puntuazioari dagokionez.

La puntuación correspondiente a la valoración de estos perfiles lingüísticos representará, respecto de la puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso, los porcentajes previstos en el artículo 24 del Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Era berean, dagokion lanbide-taldeari ezarritako hizkuntza-eskakizunetik beherako egiaztapenak aurreko paragrafoaren arabera dagokion ehunekoarekin baloratuko dira.

Asimismo, se valorará con el porcentaje que corresponda, conforme al párrafo anterior, la acreditación de los perfiles inferiores al establecido para el correspondiente Grupo profesional.

Edonola ere, euskararen ezagutzaren balorazioak dagokion lanpostu funtzionalari ematen zaion portzentajea izango du muga, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoaren arabera.

En todo caso, la valoración del conocimiento de euskera tendrá como límite el porcentaje que se otorga al perfil del puesto funcional de que se trate en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Hizkuntza-eskakizun horien baliokidetza-erregimena apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. artikuluan jasotakoa izango da, bai eta azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan, uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuan eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan jasotzen dena ere.

El régimen de equivalencias de estos perfiles será el recogido en el artículo 41 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, así como el recogido en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, en el Decreto 187/2017, de 4 de julio y en el Decreto 47/2012, de 3 de abril.

Oinarri hauen 12.1 apartatuan ezarritakoaren arabera derrigorrezkoa den kasuetan, izangaiek tituluaren edo egiaztagiriaren fotokopia aurkeztu beharko dute, prozesua arautzen duten oinarrietan aurreikusitako moduan.

Las personas aspirantes presentarán en los términos previstos en las bases reguladoras del proceso, y únicamente en los casos en que sea obligatorio según lo establecido en el apartado 12.1, fotocopia de la titulación o acreditación que posea.

Goian xedatutakoaren babespean dagokien hizkuntza-eskakizuna egiaztatzen duten izangaiei dagokien puntuazioa emango zaie.

A las personas aspirantes que, al amparo de lo dispuesto anteriormente, acrediten el correspondiente perfil se les otorgará la puntuación correspondiente.

12.4.– Oinarri espezifikoetako baremoei buruzko eranskinetan jasotako merezimenduak baloratu ahal izateko, ezinbestekoa izango da izangaiak 9.3 oinarrian ezarritako eskabideak aurkezteko epearen barruan jaulkitako agirien bidez egiaztatzea merezimendu horiek, hurrengo paragrafoan zehaztutako salbuespenean izan ezik.

12.4.– Los méritos recogidos en los anexos relativos a los baremos de las bases específicas únicamente podrán valorarse si la persona aspirante los tuviera reconocidos mediante documento expedido al efecto dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 9.3, salvo la excepción prevista en el párrafo siguiente.

Merezimendu gisa baloratuko da 12.1 oinarrian aurreikusitako dokumentazioa aurkezteko epearen azken eguna baino lehen lortutako hizkuntza-eskakizuna.

Se valorará como mérito el perfil lingüístico que haya sido obtenido con anterioridad al último día del plazo de presentación de documentación previsto en la base 12.1.

12.5.– Hautaketa-prozesua bizkortzeko, deialdiko destinoen kopurua eta parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta, epaimahai kalifikatzaileak mugatu ahal izango du prestakuntza-atala zenbat izangairi baloratzen zaion, bai lehiaketa-oposizioko blokerako, bai lehiaketako blokerako. Nolanahi ere, laneko esperientziaren eta euskararen atalei dagokien puntuazioa argitaratu egingo da.

12.5.– En aras a la agilización del proceso selectivo, teniendo en consideración el número de destinos convocados y el número de participantes, el tribunal calificador podrá limitar el número de personas aspirantes cuyo apartado de formación sea valorado, publicando en todo caso la puntuación correspondiente a los apartados de experiencia profesional y euskera, tanto para el Bloque Concurso-Oposición como para el Bloque Concurso.

13.– LEHIAKETA-OPOSIZIOKO BLOKEKO OPOSIZIO-FASEA
13.– FASE DE OPOSICIÓN DEL BLOQUE CONCURSO-OPOSICION

13.1.– Hautaketa-probak egitea.

13.1.– Realización de las pruebas selectivas.

Lehiaketa-oposizioko blokearen hautaketa-probak egiteko deialdia Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren webgunean eta hedapen handiena duten komunikabideetan argitaratuko da, eta bertan eguna, ordua eta tokia adieraziko dira. Deialdi bakarra egingo da hautaketa-probak egiteko. Epaimahai kalifikatzaileak, aukera eta tratu berdintasuna bermatzeko hautaketa-probetan, proben deialdiaren baldintzak egokitu ahalko ditu probara haurdun daudelako, erditu direlako, eriondoan daudelako edo bestelako osasun-eragozpen larriak dituztelako joan ezin diren pertsonentzat. Izangaiek proba egin aurretik jakinarazi beharko diote epaimahaiari egoera hori, eta egiaztagiri mediko baten bidez frogatu beharko dute.

La convocatoria para la realización de las pruebas selectivas correspondientes al Bloque Concurso-oposición se hará pública en la página web de Osakidetza-Servicio vasco de salud y en los medios de comunicación de máxima difusión, señalándose día, hora y lugar. El llamamiento para la realización de las pruebas selectivas será único. El tribunal calificador, para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el desarrollo de las pruebas selectivas, valorará las posibilidades de adaptar las condiciones de la convocatoria de las distintas pruebas en el caso de personas imposibilitadas de acudir a la prueba por razones de embarazo, parto, convalecencia u otros impedimentos graves de salud. Dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento del tribunal con carácter previo a la celebración de la prueba y acreditarse mediante certificado médico.

Onartuen eta baztertuen behin betiko ebazpenaren arabera prozesuan onartutakoen artean agertzen diren izangaiak joan ahal izango dira probetara, bai eta baztertutakoen artean egon arren probaren egunean gora jotzeko errekurtsoa jarri dutela egiaztatzen dutenak ere, aurkaratzearen ebazpen irmoan zehazten denaren zain.

A la realización de las pruebas podrán asistir las personas aspirantes que figuren como admitidas al proceso en virtud de la Resolución definitiva de admitidos/as y excluidos/as así como aquellas personas que, aun figurando como excluidas, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada, a resultas de lo que se determine en la Resolución firme de la impugnación.

Gora jotzeko errekurtso horrekin batera, eskabidearen kopia eta inskripzio-eskubideengatiko ordainketa gisa egindako diru-sarreraren frogagiria aurkeztu beharko dira.

Dicho recurso de alzada deberá ir acompañado de copia del duplicado de la solicitud y del justificante del ingreso realizado en concepto de pago por derechos de inscripción.

Izangairen bat onartutakoen eta baztertutakoen zerrendan azaltzen ez bada, eskabidearen ale bikoiztuaren kopia eta inskripzio-eskubideengatik egindako diru-sarreraren ziurtagiriaren kopia aurkeztu beharko ditu errekurtsoarekin batera.

En el caso de que una persona aspirante no aparezca relacionada en la lista de admitidos/as ni en la de excluidos/as, al recurso deberá acompañar fotocopia del duplicado de la solicitud y del justificante del ingreso realizado en concepto de pago por derechos de inscripción.

Identifikatzeko, hautagaiek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea edo gidabaimena eraman beharko dute.

A efectos de identificación, acudirán provistos de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducir.

13.2.– Lehiaketa-oposizioko blokeko oposizio-fasearen edukia.

13.2.– Contenido de la fase de oposición del Bloque Concurso-Oposición.

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan lehiaketa-oposizioko blokerako jasotako ariketek osatuko dute oposizio-fasea. Oinarri espezifikoetan, oposizio-faseko probaren funtsa izango diren gai-zerrenda eta bibliografia jasoko dira.

La fase de oposición estará constituida por los ejercicios que se indiquen en las bases específicas de cada convocatoria para el Bloque concurso-oposición. En las bases específica se recogerá el temario y la bibliografía en que se basará la prueba de la fase oposición.

Barne-sustapeneko sistemaren bidezko oposizio-faseak txanda irekiko sistemaren bidezko hautaketa-proben oposizio-fasearen eduki bera izango du.

La fase de oposición por el sistema de Promoción Interna tendrá el mismo contenido que la fase de oposición de las pruebas de selección por el sistema de acceso libre.

13.3.– Lehiaketa-oposizioko blokeko oposizio-fasearen balorazioa.

13.3.– Valoración de la fase de oposición del Bloque Concurso-Oposición.

13.3.1.– Oposizio-faseko balorazio orokorra.

13.3.1.– Valoración general fase oposición.

Ariketa baztertzailea izango da, eta 0 eta 100 puntu arteko balioa izango du. Gutxienez, 5 puntu lortu beharko dira gainditzeko.

El ejercicio, que tendrá carácter eliminatorio, será valorado entre 0 y 100 puntos, siendo condición necesaria y suficiente alcanzar 50 puntos.

Aukerako erantzunak dituzten galderei erantzuteko probetan, okerreko erantzunek ez dute zigorrik jasoko.

Las pruebas que consistan en la contestación de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas no conllevarán penalización por respuestas incorrectas.

Lehiaketa-oposizioko blokean, lehiaketa-fasean lortutako puntuazioa ezin izango da aplikatu oposizio-fasea gainditzeko. Hautaketa-probak derrigorrezkoak eta baztertzaileak izango dira.

En el Bloque Concurso-Oposición, en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición. Las pruebas selectivas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio.

13.3.2.– Oinarri espezifikoetan ariketa teorikoa eta praktikoa dituzten deialdien oposizio-fasearen balorazioa.

13.3.2.– Valoración fase oposición de aquellas convocatorias que incluyan ejercicio teórico y práctico en las bases específicas.

Kategoria/Lanpostu funtzional baten oinarri espezifikoetan zehazten bada oposizio-faseko probak eskainitako destinoen funtzio espezifikoei lotutako bi ariketa izango dituela (bata teorikoa eta beste praktikoa), probaren azken puntuazioa bi ariketen arteko batezbesteko haztatuarena izango da; hain zuzen, puntuazioaren % 65 ariketa teorikoarena izango da, eta % 35 ariketa praktikoarena.

Para las convocatorias de aquellas categorías/puestos funcionales que en sus bases especificas determinen que la fase de oposición estará constituida por la realización dentro de una misma prueba de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, relacionados ambos con las funciones específicas de los destinos ofertados la puntuación final de la prueba vendrá dada por la media ponderada entre los dos ejercicios, correspondiendo el 65 % al ejercicio teórico y el 35 % al ejercicio práctico.

Horretarako, formula honen arabera lortuko da batezbesteko haztatua:

A estos efectos, la media ponderada se obtendrá conforme a la siguiente fórmula:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lehiaketa-oposizioko blokeko oposizio-fasea gainditutzat emateko, bi ariketen batezbesteko haztatuak 100 puntutik 50 puntukoa izan beharko du gutxienez.

Para considerar como aprobada la fase de oposición del Bloque Concurso-oposición la media ponderada de los dos ejercicios tendrá que dar un resultado como mínimo de 50 puntos sobre 100.

Ariketa praktikoan, galdera sorta bati erantzun beharko zaio. Galderek kasu praktiko bat edo batzuk azalduko dituzte eta aukerako erantzunak izango dituzte. Ariketa teorikoan bezala, erantzun okerrengatik ez da zigorrik ezarriko.

El ejercicio práctico consistirá en la contestación de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas tras la exposición de uno o varios casos prácticos, que, como en el caso del ejercicio teórico, no conllevarán penalización por respuestas incorrectas.

Epaimahai kalifikatzaileari dagokio erabakitzea ariketa teorikoa eta praktikoa ekitaldi berean edo elkarren segidako bi ekitalditan egingo diren.

Corresponde al Tribunal Calificador acordar si el ejercicio teórico y el práctico se realizarán en un mismo acto o en dos actos sucesivos.

13.4.– Lehiaketa-oposizioko blokeko hautaketa-proben emaitzak argitaratzea.

13.4.– Publicación de resultados de las pruebas selectivas del Bloque Concurso-Oposición.

Ariketa bakarra edo bi ariketak egin eta epaimahai kalifikatzaileak zuzendu ostean, Giza Baliabideen Zuzendaritzak Osakidetzaren webgunean argitaratuko ditu izangaien emaitzak.

Tras la realización del ejercicio único o de ambos ejercicios, y una vez corregido por el Tribunal calificador, la Dirección de Recursos Humanos procederá a la publicación de los resultados obtenidos por las personas aspirantes en la página web de Osakidetza.

13.5.– Lehiaketa-oposizioko blokeko oposizio-fasea gainditu dutenen zerrenda.

13.5.– Relación de aprobados/as de la fase de oposición del Bloque Concurso-Oposición.

13.5.1.– Argitaratzea.

13.5.1.– Publicación.

Hautaketa-probak egin ondoren, epaimahaiak lehiaketa-oposizioko blokeko fase hau gainditu dutenen puntuazioaren araberako zerrenda sortu eta onartuko du. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen Zuzendaritzak zerrenda hori Osakidetzaren webgunean argitaratzeko aginduko du.

Una vez realizadas las pruebas selectivas, el Tribunal elaborará y aprobará la relación de aprobados/as en esta fase del Bloque Concurso-Oposición por orden de puntuación. La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación mediante Resolución en la página web de Osakidetza.

13.5.2.– Izangai interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko Giza Baliabideen zuzendariari zuzendutako idazki baten bidez. Epaimahai kalifikatzaileak nahitaezko txostena eman ondoren, Giza Baliabideen zuzendariak ebatziko ditu erreklamazioak.

13.5.2.– Las personas aspirantes interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido a el/la Director/a de Recursos Humanos, el cual las resolverá previo informe preceptivo del Tribunal Calificador.

Erreklamazio horiek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen baten bidez ebatziko dira. Ebazpen horrek izangaien azken puntuazioaren araberako behin-behineko zerrendaren ebazpena argitaratzeko aginduko du, eta zerrenda horrek lehiaketa-oposizioko blokeko lehiaketa- eta oposizio-faseetan lortutako puntuazioak izango ditu bereizita.

Estas reclamaciones se resolverán mediante la Resolución del/la Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud que ordena la publicación de la resolución de la relación provisional de personas aspirantes, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición del Bloque Concurso-oposición.

Lehiaketa-oposizioko blokeko eta lehiaketako blokeko gai komunei buruzko erreklamazioek bi blokeei eragingo diete.

Las reclamaciones que se refieran a cuestiones comunes del Bloque Concurso-Oposición y del Bloque Concurso afectarán a ambos bloques.

14.– IZANGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUAZIOAREN ARABERA
14.– RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

14.1.– Izangaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera: lehiaketa-oposizioko blokea.

14.1.– Relación provisional de personas aspirantes por orden puntuación: bloque concurso-oposición.

14.1.1.– Argitaratzea.

14.1.1.– Publicación.

Epaimahaiak hautagaien azken puntuazioaren araberako behin-behineko zerrenda egin eta onartuko du, lehiaketa-fasean eta oposizio-fasean lortutako puntuazioak bereizita.

El tribunal elaborará y aprobará la relación provisional de personas aspirantes, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición.

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa lehiaketa-fasean eta oposizio-fasean lortutako kalifikazioen batura izango da.

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición.

Hautaketa-prozesua bizkortzeko, deialdiko destinoen kopurua eta oposizio-fasea gainditu duten parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta, epaimahai kalifikatzaileak mugatu ahal izango du prestakuntza-atala zenbat izangairi baloratzen zaion. Nolanahi ere, laneko esperientziaren eta euskararen atalei dagokien puntuazioa argitaratu egingo da.

En aras a la agilización del proceso selectivo, teniendo en consideración el número de destinos convocados y el número de participantes que hayan superado la fase de oposición, el tribunal calificador podrá limitar el número de personas aspirantes cuyo apartado de formación sea valorado, publicando en todo caso la puntuación correspondiente a los apartados de experiencia profesional y euskera.

Izangaien artean berdinketa egonez gero, emakumeei emango zaie lehentasuna dagozkien kategoria eta lanpostu funtzionaletan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera (martxoaren 3ko 1/2022 Legeak emandako izendapen berria). Berdinketak irauten badu, oposizio-fasean punturik gehien lortu duenaren alde erabakiko da. Berdin jarraituz gero, laneko esperientziagatik lortutako puntuei begiratuko zaie. Berdinketak jarraitzen badu, oinarri espezifikoetan zerrendatutako merezimenduen baremoko atal bakoitzean guztizko puntuaziorik handiena lortu duen izangaiaren alde ebatziko da, atal horietan adierazitako hurrenkeraren arabera. Irizpide horiek guztiak aplikatuta ez bada berdinketa desegin, dagokion kategorian eta lanpostu funtzionalean lehenago lanean hasi zen izangaiaren alde erabakiko da, haren lan-harremana edozein dela ere. Azkenik, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ez bada desegin, lehenago jaio den izangaiaren alde erabakiko da.

Caso de producirse empate entre las personas aspirantes, se dará prioridad a las mujeres en aquellas categorías y puestos funcionales que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 20.1. a) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contras las mujeres, conforme a la nueva denominación dada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo. Si se mantuviera el empate, se resolverá en favor de quien obtenga mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiese, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el apartado de experiencia profesional. De continuar el empate, se resolverá en favor de la persona aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación total en cada uno de los apartados del baremo de méritos enumerados en las bases específicas por el orden expresado en aquellas. Si tras la aplicación de todos estos criterios, persistiera el empate, se optará por la persona candidata que haya accedido antes en el tiempo a la primera relación de empleo en la categoría y puesto funcional que se convoque, cualquiera que sea su vinculación laboral. Por último, si el empate no pudiera resolverse aplicando los criterios anteriores, se resolverá a favor de la persona aspirante cuya fecha de nacimiento sea anterior en el tiempo.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak izangaien behin-behineko zerrendaren ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratzeko aginduko du. Ebazpen bakoitzak lau eranskin izango ditu lehiaketa-oposizioko blokean. Hain zuzen ere, I. eranskina hautaketa-prozesua gainditu duten eta destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrenda izango da; II. eranskina I. eranskinean ez dauden baina hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonen zerrenda izango da; III. eranskinak prozesutik kanpo geratu diren pertsonen zerrenda jasoko du, baztertzeko arrazoia adierazita, eta IV. eranskinak deialdiaren xede diren destinoen zerrenda jasoko du.

El/La Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará la publicación de la Resolución que contiene la relación de las personas aspirantes en la página web de Osakidetza. Cada resolución, en el Bloque Concurso-Oposición, constará de cuatro anexos. El Anexo I será la relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo con posibilidad de optar a destino, el Anexo II constituirá la relación del resto de personas que ha superado el proceso selectivo no incluido en el Anexo I, el Anexo III contendrá la relación de personas excluidas del proceso, con indicación del motivo de exclusión y el Anexo IV incluirá la relación de destinos objeto de convocatoria.

Eskainitako destino guztiak benetan bete ahal izateko, eskainitako lanpostuak baino izangai gehiago sartu ahal izango dira I. eranskinean, baina ezin izango dira, inola ere, deialdian zehaztutako destinoak baino gehiago esleitu.

Al objeto de posibilitar la efectiva cobertura de la totalidad de los destinos ofertados, se podrá incluir en el Anexo I un número superior de personas aspirantes al de puestos ofertados, sin que en ningún caso puedan adjudicarse más destinos de los efectivamente convocados.

Lehiaketa-oposizioko blokeko izangaiek 15 egun izango dituzte, ebazpen hori Osakidetzaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako erreklamazioak jartzeko. Horretarako, epaimahai kalifikatzaileko buruari zuzendutako idazkia baliatuko dute. Eta erreklamazio horiek izangaien behin betiko ebazpena argitaratzearekin bat onartu edo baztertuko dira. Halaber, hamabost eguneko epe horretan, eskakizunei eta merezimenduei buruzko dokumentazioa zuzendu ahal izango da, baldin eta aldez aurretik oinarri hauetan ezarritako epean aurkeztu bada.

Las personas aspirantes interesadas del Bloque de Concurso-Oposición dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en la página web de Osakidetza, para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido al presidente del tribunal calificador, que serán rechazadas o estimadas por medio de la Resolución definitiva de aspirantes. Así mismo, en dicho periodo podrá subsanarse la documentación relativa a requisitos y méritos, siempre que hubiera sido previamente aportada en el plazo establecido en estas bases.

Giza Baliabideen Zuzendaritzak beharrezko baliabide teknikoak gaituko ditu eta epaimahai kalifikatzailearen agiriak, akordioak edo akta-laburpenak emango ditu interesdunek alegatutako merezimenduen balorazioaren xehetasunak ezagutu ahal izan ditzaten.

La Dirección de Recursos Humanos habilitará los medios técnicos necesarios y facilitará documentos, acuerdos o extractos de actas del tribunal calificador para que las personas interesadas puedan conocer el detalle de la valoración de los méritos que hayan alegado.

Epe berean, I. eranskinean agertzen diren izangaiek lehiaketa-oposizioko blokean eskainitako destinoa aukeratu beharko dute. Horretarako, Osakidetzaren webgunean eskura izango duten eskabide-eredua bete beharko dute.

En el mismo plazo, las personas aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino de los ofertados en el Bloque Concurso-Oposición, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en la página web de Osakidetza.

Lehiaketa-oposizioko blokean eskainitako destinoetan, I. eranskineko izangaiek aukeratu ahal izango dituztenetan, informazio hau behintzat eman beharko da: kategoria, lanpostu funtzionala, zerbitzu-erakundea, zerbitzu-erakundeko atxikipen-zentroa, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data. Osakidetzak lehiaketa-oposizioko blokean eskainitako destinoak beteko direla bermatuko du, betiere hautaketa-prozesua gainditu duten eta lanpostua lortzeko eskakizunak betetzen dituzten hautagaiak badaude.

Los destinos ofertados en el Bloque Concurso-Oposición y que las personas aspirantes incluidas en el Anexo I podrán seleccionar reflejarán, al menos, la siguiente información: categoría, puesto funcional, organización de servicios, centro de adscripción en la organización de servicios, perfil lingüístico y fecha de preceptividad. Osakidetza garantizará la cobertura de los destinos ofertados en el Bloque Concurso-Oposición siempre que existan candidatos que hayan superado el proceso selectivo y cumplan los requisitos de acceso.

Izangai bera bloke bietako I. eranskinean agertzen bada (hau da, lehiaketa-oposizioko blokean hautaketa-prozesua gainditu duten eta destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrendaren I. eranskinean eta lehiaketako blokean destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrendaren I. eranskinean agertzen bada), bloke bietan eskainitako destino guztien artean zer lehentasun duen adierazi beharko du; horretarako, Osakidetzaren webgunean eskura izango duen lehentasun-eredua bete beharko du.

En el supuesto de que el mismo aspirante figure en el Anexo I de relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo con posibilidad de optar a destino en el Bloque Concurso-Oposición y en el Anexo I de relación provisional de aspirantes con posibilidad de optar a destino en el Bloque Concurso, deberá manifestar su preferencia entre todos los destinos ofertados en ambos bloques, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de preferencia que les será facilitado en la página web de Osakidetza.

14.1.2.– Dokumentazioa ez aurkeztearen ondorioak.

14.1.2.– Consecuencias de la falta de presentación de documentación.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendan onartutakoen artean, ez dira ezein ondoriotarako kontuan hartuko deialdian parte hartzeko eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko dokumentazioa eta merezimendu baloragarriak 12.1 oinarrian zehaztutako denboran eta moduan aurkeztu ez dituzten izangaiak.

A las personas aspirantes incluidas como admitidas en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas que no hayan presentado la documentación acreditativa de los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, así como de los méritos valorables en el tiempo y forma señalada en la base 12.1, no se le tendrán en cuenta a ningún efecto.

Izangai bera lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean badago, behin bakarrik aurkeztu beharko du dokumentazioa.

En el supuesto de que la misma persona aspirante esté incluida en el Anexo I del Bloque de Concurso-Oposición y en el Anexo I del Bloque Concurso, deberá presentar la documentación una única vez.

14.1.3.– Azterketa medikoa.

14.1.3.– Reconocimiento médico.

Lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean jasotako izangaiek destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoa egin beharko dute, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Prebentzio Zerbitzuan. Horretarako, zita eskatu beharko dute Giza Baliabideen Zuzendaritzak zehazten duen zerbitzu-erakundean, 14.1.1 oinarrian aurreikusitako 15 egun balioduneko epean.

Las personas aspirantes contenidas en el Anexo I del Bloque de Concurso-Oposición deberán someterse al reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para lo cual deberán solicitar cita en la organización de servicios que se determine por la Dirección de Recursos Humanos en el plazo de los 15 días hábiles previsto en la base 14.1.1.

Izangai bera lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, azterketa mediko bakarra egingo zaio eta haren emaitza bloke bietan hartuko da kontuan.

En el supuesto que la misma persona aspirante esté incluida en el Anexo I del Bloque de Concurso-Oposición y en el Anexo I del Bloque Concurso deberá tramitar y someterse a un único reconocimiento médico que se tendrá en cuenta en ambos Bloques.

14.1.4.– Desgaitasun-kupoan sartzen diren izangaiak.

14.1.4.– Personas aspirantes por el cupo de discapacidad.

Bi txandetako edozeinetan 7. oinarrian jasotako desgaitasun-kupoaren bidez parte hartzen duten izangaiek destinoa aukeratu ahal izango dute lehiaketa-fasearen kalifikazioa jaso ondoren, baldin eta oposizio-fasean eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu badute:

Las personas aspirantes que participen en cualquiera de los dos turnos, a través del cupo de discapacidad contemplado en la base 7, y hayan alcanzado una puntuación en la fase de oposición igual o superior a la mínima exigida, una vez que hayan sido calificadas en la fase de concurso, podrán elegir destino:

Puntuazio-ordenaren arabera dagokien lekuan, horretarako lanpostua betetzen badute.

En el lugar que le corresponda por el orden de puntuación, si ocupan puesto para ello.

Kupoko gainerako plazak agortu aurretik, bere lanpostua azpitik badago.

Con anterioridad al agotamiento de las restantes plazas del cupo, si su puesto está por debajo.

Hori barne-sustapeneko txandan edo txanda irekian aplikatuko da, langile horientzat erreserbatutako destinoen kupo osoa bete arte.

Siendo esto de aplicación en el turno de promoción interna o libre, hasta la cobertura del total del cupo de destinos reservados a este personal.

Desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako kupoa agortu ondoren kupo horretan parte-hartzaile gehiago badaude, puntuazioak ematen dien lanpostua beteko dute dagokien txandan, eta sarbide orokorreko sisteman eskainitako gainerakoen artean lortu ahal izango dute destinoa.

Si, agotado el cupo de reserva para personal con discapacidad, hubiera más participantes en este cupo, pasarán a ocupar el puesto que su puntuación les otorgue dentro del turno que corresponda, pudiendo obtener destino de entre el resto de los ofertados en el sistema de acceso general.

14.2.– Izangaien behin-behineko zerrenda, puntuazioaren arabera: lehiaketako blokea.

14.2.– Relación provisional de personas aspirantes por orden de puntuación: bloque concurso.

14.2.1.– Argitaratzea.

14.2.1.– Publicación.

Epaimahaiak hautagaien azken puntuazioaren araberako behin-behineko zerrenda egin eta onartuko du, lehiaketa-fasean lortutako puntuazioak bereizita.

El tribunal elaborará y aprobará la relación provisional de personas aspirantes, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso.

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa lehiaketa-fasean lortutako kalifikazioen batura izango da.

La calificación final de cada persona aspirante vendrá determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de concurso.

Hautaketa-prozesua bizkortzeko, deialdiko destinoen kopurua eta parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta, epaimahai kalifikatzaileak mugatu ahal izango du prestakuntza-atala zenbat izangairi baloratzen zaion. Nolanahi ere, laneko esperientziaren eta euskararen atalei dagokien puntuazioa argitaratu egingo da.

En aras a la agilización del proceso selectivo, teniendo en consideración el número de destinos convocados y el número de participantes, el tribunal calificador podrá limitar el número de personas aspirantes cuyo apartado de formación sea valorado, publicando en todo caso la puntuación correspondiente a los apartados de experiencia profesional y euskera.

Izangaien artean berdinketa egonez gero, emakumeei emango zaie lehentasuna dagozkien kategoria eta lanpostu funtzionaletan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik gabeko Bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.1.a) artikuluan ezarritakoaren arabera (martxoaren 3ko 1/2022 Legeak emandako izendapen berria). Berdin jarraituz gero, laneko esperientziagatik lortutako puntuei begiratuko zaie. Berdinketak jarraitzen badu, oinarri espezifikoetan zerrendatutako merezimenduen baremoko atal bakoitzean guztizko puntuaziorik handiena lortu duen izangaiaren alde ebatziko da, atal horietan adierazitako hurrenkeraren arabera. Irizpide horiek guztiak aplikatuta ez bada berdinketa desegin, dagokion kategorian eta lanpostu funtzionalean lehenago lanean hasi den izangaiaren alde erabakiko da, haren lan-harremana edozein dela ere. Azkenik, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ez bada desegin, lehenago jaio den izangaiaren alde erabakiko da.

Caso de producirse empate entre las personas aspirantes, se dará prioridad a las mujeres en aquellas categorías y puestos funcionales que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 20.1.a) de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contras las mujeres, conforme a la nueva denominación dada por la Ley 1/2022, de 3 de marzo. Si persistiese, se atenderá a la mayor puntuación alcanzada en el apartado de experiencia profesional. De continuar el empate, se resolverá en favor de la persona aspirante que hubiera obtenido mayor puntuación total en cada uno de los apartados del baremo de méritos enumerados en las bases específicas por el orden expresado en aquellas. Si tras la aplicación de todos estos criterios, persistiera el empate, se optará por la persona candidata que haya accedido antes en el tiempo a la primera relación de empleo en la categoría y puesto funcional que se convoque, cualquiera que sea su vinculación laboral. Por último, si el empate no pudiera resolverse aplicando los criterios anteriores, se resolverá a favor de la persona aspirante cuya fecha de nacimiento sea anterior en el tiempo.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak behin-behineko ebazpena Osakidetzaren webgunean argitaratzeko aginduko du. Ebazpen bakoitzak lau eranskin izango ditu lehiaketako blokean. Hain zuzen ere, I. eranskina destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrenda izango da; II. eranskina I. eranskinean ez dauden pertsonen zerrenda izango da; III. eranskinak prozesutik kanpo geratu diren pertsonen zerrenda jasoko du, baztertzeko arrazoia adierazita, eta IV. eranskinak deialdiaren xede diren destinoen zerrenda jasoko du.

El/La Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará la publicación de la Resolución provisional en la página web de Osakidetza. Cada Resolución, en el Bloque Concurso, constará de cuatro anexos. El Anexo I será la relación provisional de personas aspirantes con posibilidad de optar a destino, el Anexo II constituirá la relación del resto de personas no incluido en el Anexo I, el Anexo III contendrá la relación de personas excluidas del proceso, con indicación del motivo de exclusión y el Anexo IV incluirá la relación de destinos objeto de convocatoria.

Eskainitako destino guztiak benetan bete ahal izateko, eskainitako lanpostuak baino izangai gehiago sartu ahal izango dira lehiaketako blokaren I. eranskinean, baina ezin izango dira, inola ere, deialdian zehaztutako destinoak baino gehiago esleitu.

Al objeto de posibilitar la efectiva cobertura de la totalidad de los destinos ofertados, se podrá incluir en el Anexo I del Bloque Concurso un número superior de personas aspirantes al de puestos ofertados, sin que en ningún caso puedan adjudicarse más destinos de los efectivamente convocados.

Lehiaketako blokeko izangaiek 15 egun izango dituzte, ebazpen hori Osakidetzaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, egoki iritzitako erreklamazioak jartzeko. Horretarako, epaimahai kalifikatzaileko buruari zuzendutako idazkia baliatuko dute. Erreklamazio horiek lehiaketako blokeko izangaien behin betiko ebazpena argitaratzearekin bat onartu edo baztertuko dira. Halaber, hamabost eguneko epe horretan, eskakizunei eta merezimenduei buruzko dokumentazioa zuzendu ahal izango da, baldin eta aldez aurretik oinarri hauetan ezarritako epean aurkeztu bada.

Las personas aspirantes interesadas del Bloque Concurso dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en la página web de Osakidetza, para formular las reclamaciones que consideren oportunas, en escrito dirigido al presidente del tribunal calificador, que serán rechazadas o estimadas por medio de la Resolución definitiva de aspirantes del Bloque Concurso. Asimismo, en dicho periodo podrá subsanarse la documentación relativa a requisitos y méritos, siempre que hubiera sido previamente aportada en el plazo establecido en estas bases.

Giza Baliabideen Zuzendaritzak beharrezko baliabide teknikoak gaituko ditu eta epaimahai kalifikatzailearen agiriak, akordioak edo akta-laburpenak emango ditu interesdunek alegatutako merezimenduen balorazioaren xehetasunak ezagutu ahal izan ditzaten.

La Dirección de Recursos Humanos habilitará los medios técnicos necesarios y facilitará documentos, acuerdos o extractos de actas del tribunal calificador para que las personas interesadas puedan conocer el detalle de la valoración de los méritos que hayan alegado.

Epe berean, lehiaketako blokeko I. eranskinean agertzen diren izangaiek lehiaketako blokean eskainitako destinoa aukeratu beharko dute. Horretarako, Osakidetzaren webgunean eskura izango duten eskabide-eredua bete beharko dute.

En el mismo plazo, las personas aspirantes que figuren en el Anexo I del Bloque Concurso, deberán efectuar su elección de destino de las ofertadas en el Bloque Concurso, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en la página web de Osakidetza.

Lehiaketako blokean eskainitako destinoetan, lehiaketako blokean I. eranskineko izangaiek aukeratu ahal izango dituztenetan, informazio hau behintzat eman beharko da: kategoria, lanpostu funtzionala, zerbitzu-erakundea, zerbitzu-erakundeko atxikipen-zentroa, hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasun-data. Osakidetzak lehiaketako blokean eskainitako destinoak beteko direla bermatuko du, betiere hautaketa-prozesua gainditu duten eta lanpostua lortzeko eskakizunak betetzen dituzten hautagaiak badaude.

Los destinos ofertados y que las personas aspirantes incluidas en el Anexo I del Bloque Concurso podrán seleccionar reflejarán, al menos, la siguiente información: categoría, puesto funcional, organización de servicios, centro de adscripción en la organización de servicios, perfil lingüístico y fecha de preceptividad. Osakidetza garantizará la cobertura de los destinos ofertados en el Bloque Concurso siempre que existan candidatos que hayan superado el proceso selectivo y cumplan los requisitos de acceso.

Izangai bera bloke bietako I. eranskinean agertzen bada (hau da, lehiaketa-oposizioko blokean hautaketa-prozesua gainditu duten eta destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrendaren I. eranskinean eta lehiaketako blokean destinoa lortzeko aukera duten izangaien behin-behineko zerrendaren I. eranskinean agertzen bada), bloke bietan eskainitako destino guztien artean zer lehentasun duen adierazi beharko du; horretarako, Osakidetzaren webgunean eskura izango duen lehentasun-eredua bete beharko du.

En el supuesto de que el mismo aspirante figure en el Anexo I de relación provisional de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo con posibilidad de optar a destino en el Bloque Concurso-Oposición y en el Anexo I de relación provisional de aspirantes con posibilidad de optar a destino en el Bloque Concurso, deberá manifestar su preferencia entre todos los destinos ofertados en ambos bloques, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de preferencia que les será facilitado en la página web de Osakidetza.

14.2.2.– Dokumentazioa ez aurkeztearen ondorioak.

14.2.2.– Consecuencias de la falta de presentación de documentación.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendan onartutakoen artean, ez dira kontuan hartuko ezein ondoriotarako deialdian parte hartzeko eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko dokumentazioa eta merezimendu baloragarriak 12.1 oinarrian zehaztutako denboran eta moduan aurkeztu ez dituzten izangaiak.

A las personas aspirantes incluidas como admitidas en la lista definitiva de personas admitidas y excluidas que no hayan presentado la documentación acreditativa de los requisitos exigidos para participar en la convocatoria, así como de los méritos valorables en el tiempo y forma señalada en la base 12.1, no se le tendrán en cuenta a ningún efecto.

Izangai bera lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean badago, behin bakarrik aurkeztu beharko du dokumentazioa.

En el supuesto de que la misma persona aspirante esté incluida en el Anexo I del Bloque de Concurso-Oposición y en el Anexo I del Bloque Concurso, deberá presentar la documentación una única vez.

14.2.3.– Azterketa medikoa.

14.2.3.– Reconocimiento médico.

Lehiaketako blokeko I. eranskinean jasotako izangaiek destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoa egin beharko dute, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Prebentzio Zerbitzuan. Horretarako, zita eskatu beharko dute Giza Baliabideen Zuzendaritzak zehazten duen zerbitzu-erakundean, 14.2.1 oinarrian aurreikusitako 15 egun balioduneko epean.

Las personas aspirantes contenidas en el Anexo I del Bloque de Concurso deberán someterse al reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para lo cual deberán solicitar cita en la organización de servicios que se determine por la Dirección de Recursos Humanos en el plazo de los 15 días hábiles previsto en la base 14.2.1.

Izangai bera lehiaketa-oposizioko blokeko I. eranskinean eta lehiaketako blokeko I. eranskinean sartuta badago, azterketa mediko bakarra egingo zaio eta haren emaitza bloke bietan hartuko da kontuan.

En el supuesto que la misma persona aspirante esté incluida en el Anexo I del Bloque de Concurso-Oposición y en el Anexo I del Bloque Concurso, deberá tramitar y someterse a un único reconocimiento médico que se tendrá en cuenta en ambos Bloques.

15.– LANPOSTUAN JARDUTEKO GAITASUNA BALORATZEA
15.– VALORACIÓN DE LA APTITUD PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO

Osakidetzako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan dauden Oinarrizko Prebentzio Unitateek egingo dute lehiaketa-oposizioko blokean edo lehiaketako blokean lanpostua lor dezaketen izangaiek lanean hasi aurretik egin behar duten azterketa medikoa, hautagaiek haien lanpostuko zereginak normaltasunez egiteko gaitasun psikofisikoak dituztela egiaztatzeko egin beharrekoa.

El reconocimiento de salud previo y de ingreso para el personal que opta a puesto en el Bloque Concurso-Oposición o Bloque de Concurso, al que deberán someterse las personas aspirantes para acreditar la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño de las tareas del puesto, será realizado por las diferentes Unidades Básicas de Prevención, actualmente existentes en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza.

Azterketa medikoa Osakidetzako prebentzioa kudeatzeko sistemaren protokolo espezifikoetan oinarrituta egingo da, eta gaitasun-txosten bat jaulkiko da izangaiak destinorako eskubidea duen kategoria bakoitzerako. Osasun-azterketa horretan, xeheki jasoko da interesdunak lanpostu funtzionalari eta lortu ahal dituen destinoei esleitutako funtsezko eginkizunak betetzeko duen gaitasuna baloratzeko behar den informazioa.

El reconocimiento de salud se realizará en base a los protocolos específicos del Sistema de gestión de la prevención de Osakidetza, emitiéndose un informe de aptitud para cada una de las categorías a las que tenga derecho a destino. Este examen de salud incluirá la obtención de la información que permita valorar la capacitación de la persona interesada para realizar las funciones esenciales asignadas al puesto funcional y destinos a los que accede.

Informazioa aztertu ondoren, eta langileak osasunaren ikuspuntutik eragozpenik ez badu, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak gaitasun-ziurtagiria jaulkiko du, bloke bakoitzean eskainitako edozein destino aukeratu ahal izan dezan eta txosten hori lanpostuaz jabetzean aurkeztu ahal izan dezan.

Una vez analizada la información y en el caso de que el/la trabajador/a no presente impedimento desde el punto de vista de la salud, la Unidad Básica de Prevención emitirá el certificado de aptitud para que pueda elegir cualquiera de los destinos ofertados en cada Bloque y pueda presentar dicho informe en la toma de posesión.

Gaitasun-ziurtagirian, izangaiak lortu nahi duen lanbide-kategoriarako beharrezkotzat jotzen dituen oharrak edo murrizketak zehaztu ahal izango ditu azterketa medikoa egiten duen medikuak, betiere ohar edo murrizketa horiek kategoriaren funtsezko zereginei eragiten ez badiete.

El certificado de aptitud podrá incluir las observaciones o restricciones que el médico que realiza el examen de salud considere necesarias para la categoría profesional a la que opta, siempre que las mismas no afecten a tareas esenciales de la categoría.

Informazioaren analisiak erakusten badu langilea jarraian jasotako egoeraren batean dagoela, Prebentzioko Oinarrizko Unitateak Prebentzio Zerbitzu Korporatiboari helaraziko dio espedientea, eta hark behin betiko erabakia hartuko du, lanpostua betetzeko Gaitasuna Baloratzeko Batzordearen bidez.

En el caso de que el análisis de la información revele que el/la trabajador/a se encuentra encuadrado en alguna de las situaciones recogidas a continuación, la Unidad Básica de Prevención dará traslado del expediente al Servicio de Prevención Corporativo, el cual tomará la decisión definitiva, mediante la Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.

Prebentzioko Oinarrizko Unitateak honako egoera hauen berri emango dio Prebentzio Zerbitzu Korporatiboari:

Las siguientes situaciones se comunicarán desde la Unidad Básica de Prevención al Servicio de Prevención Corporativo:

a) Gutxienez % 33ko desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lanpostuetan aurkezten den izangaia.

a) Persona aspirante que se presenta dentro de los puestos reservados para personas con discapacidad de al menos el 33 %.

b) POUren iritziz eskainitako lanposturen baterako murrizketa partzial, aldi baterako edo behin betikoren bat duen izangaia.

b) Persona aspirante que a juicio de la UBP presenta alguna restricción parcial, temporal o definitiva para algún puesto de trabajo dentro de los ofertados.

c) Lanak egiteko egokitzapenen bat behar duen izangaia.

c) Persona aspirante que precisa algún tipo de adaptación para la realización de las tareas.

Desgaitasuna duen izangaiaren azterketa medikoak egiaztatu beharko du izangaiak baduela parte hartzen duen kategoriako/lanpostu funtzionaleko eginkizunak betetzeko gaitasuna, eta, hala badagokio, lanpostuari egin beharreko egokitzapenak adierazi beharko ditu. Dagokion Lan Osasuneko Unitateak azterketa medikoa egin ondoren, lanpostuan jarduteko Gaitasuna Balioesteko Batzordeak erabakiko du izangaia lanpostua betetzeko gai den ala ez, lanpostuaren, urritasunaren eta desgaitasun-mailaren arabera.

El reconocimiento médico de las personas aspirantes que tengan la condición de discapacitados/as deberá acreditar que la persona aspirante reúne la aptitud necesaria para el desempeño de las funciones de la categoría/puesto funcional en la que participa, haciendo constar, en su caso, las adaptaciones al puesto que sean necesarias. La Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo será quién determine, una vez realizado el reconocimiento médico por la Unidad de Salud Laboral correspondiente, la aptitud o la no aptitud de la persona aspirante en función del puesto, deficiencia y grado de minusvalía.

Lanpostuan jarduteko Gaitasuna Baloratzeko Batzordeak izangaiak lanpostuaz jabetu aurretik probaldi bat egitea eska dezake, behin betiko ondorioak jaulki ahal izateko.

La Comisión de Valoración de Aptitud para el desempeño del puesto de trabajo podrá solicitar la realización de un periodo de prueba de la persona aspirante con carácter previo a la toma de posesión para la emisión de la conclusión definitiva.

16.– IZANGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA ETA DESTINOEN ESLEIPENA. IZENDAPENA
16.– RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSONAS ASPIRANTES Y ADJUDICACIÓN DE DESTINOS. NOMBRAMIENTO

16.1.– Izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena. Izendapena: lehiaketa-oposizioko blokea.

16.1.– Relación definitiva de personas aspirantes y adjudicación de destinos. Nombramiento: bloque Concurso-Oposición.

16.1.1.– Erreklamazioak ebatzi ondoren, Osakidetzaren webgunean argitaratuko dira lehiaketa-oposizioko blokean eskakizunak egiaztatu dituztenen artean hautatutako izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena, Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen horrek, lehiaketa-oposizioko blokean, hiru eranskin izango ditu: I. eranskinean, destino baten esleipena lortu duten pertsonen zerrenda egongo da; II. eranskinean, hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda agertuko da, zeinean bereiz egongo baitira destinoa hautatzeko aukera dutenak eta ez dutenak, eta, III. eranskinean, berriz, baztertutako hautagaiak jasoko dira, baztertzeko arrazoiarekin batera.

16.1.1.– Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará en la página web de Osakidetza mediante Resolución del/la Directora/a General de Osakidetza, en el Bloque Concurso-Oposición, la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, entre aquellas que hubieran acreditado los requisitos necesarios. Dicha Resolución, en el Bloque Concurso-Oposición, contendrá tres anexos: el Anexo I constituirá la relación de personas adjudicatarias de destino, el Anexo II será la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con indicación separada de los que tienen opción a destino y los que no tienen opción a destino y el Anexo III contendrá la relación de personas aspirantes excluidas, con indicación del motivo de exclusión.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluarekin bat etorriz, epaimahai kalifikatzaileak edozein unetan zuzendu ahalko ditu, bai ofizioz bai interesdunek hala eskatuta, beren egintzetako akats materialak edo aritmetikoak.

En aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Tribunal calificador podrá rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Epaimahai kalifikatzaileak ebatzitako erreklamazioetatik ondorioztatutako puntuazio-aldaketak kontuan hartuta, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak behin-behineko ebazpen bat eman ahalko du zuzendari nagusiak izangai hautatuen behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena adierazten dituen ebazpena eman baino lehen. Hala, behin-behineko ebazpen horren bidez, oposizioa-faseko eta lehiaketa-faseko emaitzak argitaratuko dira, eta 10 egun balioduneko epea ezarriko da interesdunek alegazioak aurkez ditzaten. Ebazpen hori Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

El/La Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza, en atención a las variaciones de puntuación derivadas de las reclamaciones resueltas por el tribunal calificador y de las actuaciones previstas en el párrafo anterior, podrá dictar, con carácter previo a la Resolución del/la Directora/a General que contenga la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, Resolución provisional en la que se hagan públicos los resultados de la fase oposición y fase de concurso, estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas puedan efectuar alegaciones. Dicha Resolución se hará pública a través de la página web de Osakidetza.

Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenaren I. eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Mediante Resolución del/la Directora/a General de Osakidetza, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, se efectuará el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas adjudicatarias incluidas en el Anexo I de la Resolución citada en el párrafo anterior.

16.1.2.– Destino hutsak betetzeko beharra. Txanda irekiko deialdiko destino guztiak bete egingo dira, baldin eta hautagaiek oinarri hauetan jasotako eskakizunak betetzen badituzte eta hautaketa-prozesua gainditu badute.

16.1.2.– Necesidad de cubrir los destinos vacantes. Se procederá a la cobertura del total de plazas que se oferten en el turno libre si las personas que aspiran a ellos cumplen las condiciones exigidas por estas bases y, celebrado el proceso selectivo, superan el mismo.

16.1.3.– Destinoak izangaien eskaeraren eta lortutako puntuazioaren arabera esleituko dira hautagaien artean.

16.1.3.– Los destinos se adjudicarán entre las personas aspirantes de acuerdo con su solicitud y por el orden de puntuación alcanzada.

16.1.4.– Aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera garaiz eta behar bezala destinoa eskatzen ez duten izangaiek galdu egingo dituzte hautaketa-probetan parte hartzeagatik dagozkien eskubideak. Era berean, izangai batek lanpostu jakin batzuetarako eskakizunak betetzen bazituen baina lanpostu horiek guztiak ez hautatzeagatik destinorik lortzen ez badu, galdu egingo ditu hautaketa-probetan parte hartzeagatik dagozkion eskubideak.

16.1.4.– Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la base anterior. Del mismo modo, perderán los derechos derivados de su participación quienes no hubiesen obtenido destino por no haber elegido todos aquellos destinos para los que cumplían los requisitos exigidos.

16.1.5.– Destino hutsak puntuazio-ordena zorrotzaren arabera esleituko dira, eta 1. oinarrian azaldutako irizpideen arabera eskainitako destino guztiak esleituko dira.

16.1.5.– La adjudicación de destinos vacantes se realizará según estricto orden de puntuación, adjudicándose todos los destinos ofertados conforme a los criterios expuestos en la base 1.

16.1.6.– Lehiaketa-oposizioko blokeko ondoriozko fasea. Behar adina esleipen-fase egingo dira deitutako lanpostuak titular batek edo lanpostua gordetzeko eskubidea duen titular batek bete ditzan, baldin eta eskakizunak betetzen dituen eta hautaketa-prozesua gainditu duen hautagairik badago.

16.1.6.– Fase de resultas de Adjudicación Bloque Concurso-Oposición. Se procederá a realizar cuantas fases de adjudicación sean necesarias para que las plazas convocadas sean cubiertas por titular o por titular con derecho a reserva de la plaza, si existen candidatos que cumplan los requisitos de acceso y han superado el proceso de selección.

Destinoaren esleipendunen zerrenda jasotzen duen I. eranskineko pertsonek ez dute eskubiderik esleipen-emaitzen hurrengo faseetan parte hartzeko.

Las personas que figuren en el Anexo I, de relación de personas adjudicatarias de destino, ya publicado, no tienen derecho a participar en las sucesivas fases de resultas de Adjudicación.

Era berean, ezin izango zaie apartatu honetan eskainitako destinorik esleitu eskakizunak bete arren destino guztiak ez hautatzeagatik aurreko fasean destinorik lortu ez dutenei.

Del mismo modo, no podrá adjudicarse destino de los ofertados en este apartado a quienes no hubiesen obtenido destino en la fase anterior por no haber elegido todos aquellos destinos para los que cumplían los requisitos exigidos.

Bestalde, pertsona bati destino bat esleitzen bazaio lehiaketa-oposizioko zein lehiaketako blokean, pertsona horrek ez du eskubiderik izango bloke horietako ondoriozko faseetan parte hartzeko.

Igualmente, la persona que resulte adjudicataria de un destino en cualquiera de los Bloques Concurso-Oposición o Concurso, no tendrá derecho a participar en las sucesivas fases de resultas de ninguno de los Bloques.

16.1.6.1.– Lehiaketa-oposizioko blokeko barne-sustapeneko txandan lanpostuaz jabetzeko epea amaitu ondoren, txanda horretako II. eranskinean oposizio-lehiaketako blokeko hautagairen bat badago, destino hauek eskainiko dira:

16.1.6.1.– Una vez finalizado el plazo de toma de posesión del turno de promoción interna, del Bloque Concurso-Oposición, si hubiera personas aspirantes en el Anexo II de este turno en el Bloque Concurso-Oposición, se procederá a ofertar los siguientes destinos:

– Esleitu ez diren destinoak.

– Destinos que no han sido adjudicados.

– Esleitu eta aurreikusitako epean izendatutako hautagaiek jabetzan hartu ez dituzten destinoak.

– Destinos que, habiendo sido adjudicados, no hayan sido objeto de toma de posesión por la persona aspirante designada en el plazo previsto.

– Lanpostuaz jabetu arren esleipenduna benetan lanean hasi ez bada destinoan eta ez badu lanpostua gordetzeko eskubidea ematen dion egoeraren batean, destino horiek.

– Destinos que, habiendo sido objeto de toma de posesión, no hayan sido objeto de incorporación efectiva por la persona adjudicataria y este no se encuentre en alguna de las situaciones que le diera derecho a la reserva de la plaza.

16.1.6.2.– Era berean, lehiaketa-oposizioko blokeko txanda irekiko izangaiei, txanda horretako II. eranskinean lehiaketa-oposizioko blokeko hautagairen bat badago, honako destino hauek eskainiko zaizkie:

16.1.6.2.– Igualmente, para las personas aspirantes por el turno libre, del Bloque Concurso-Oposición, si hubiera personas aspirantes en el Anexo II de este turno en el Bloque Concurso-Oposición, se procederá a ofertar los siguientes destinos:

– Esleitu ez diren destinoak.

– Destinos que no han sido adjudicados.

– Esleitu eta aurreikusitako epean izendatutako hautagaiek jabetzan hartu ez dituzten destinoak.

– Destinos que, habiendo sido adjudicados, no hayan sido objeto de toma de posesión por la persona aspirante designada en el plazo previsto.

– Lanpostuaz jabetu arren esleipenduna benetan lanean hasi ez bada destinoan eta ez badu lanpostua gordetzeko eskubidea ematen dion egoeraren batean, destino horiek.

– Destinos que, habiendo sido objeto de toma de posesión, no hayan sido objeto de incorporación efectiva por la persona adjudicataria y este no se encuentre en alguna de las situaciones que le diera derecho a la reserva de la plaza.

16.2.– Izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena. izendapena: lehiaketako blokea.

16.2.– Relación definitiva de personas aspirantes y adjudicación de destinos. Nombramiento: bloque concurso.

16.2.1.– Erreklamazioak ebatzi ondoren, Osakidetzaren webgunean argitaratuko dira lehiaketako blokean eskakizunak egiaztatu dituztenen artean hautatutako izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena, Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Ebazpen horrek, lehiaketako blokean, hiru eranskin izango ditu: I. eranskinean, destino baten esleipena lortu duten pertsonen zerrenda egongo da; II. eranskinean, hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda agertuko, zeinean bereiz egongo baitira destinoa hautatzeko aukera dutenak eta ez dutenak, eta, III. eranskinean, berriz, baztertutako hautagaiak jasoko dira, baztertzeko arrazoiarekin batera.

16.2.1.– Una vez resueltas las reclamaciones, se publicará en la página web de Osakidetza mediante Resolución del/la Directora/a General de Osakidetza, en el Bloque Concurso, la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, entre aquellas que hubieran acreditado los requisitos necesarios. Dicha Resolución, en el Bloque de Concurso, contendrá tres anexos: el Anexo I constituirá la relación de personas adjudicatarias de destino, el Anexo II será la relación de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, con indicación separada de los que tienen opción a destino y los que no tienen opción a destino y el Anexo III contendrá la relación de personas aspirantes excluidas, con indicación del motivo de exclusión.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluarekin bat etorriz, epaimahai kalifikatzaileak edozein unetan zuzendu ahalko ditu, bai ofizioz bai interesdunek hala eskatuta, beren egintzetako akats materialak edo aritmetikoak.

En aplicación del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Tribunal calificador podrá rectificar, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.

Epaimahai kalifikatzaileak ebatzitako erreklamazioetatik ondorioztatutako puntuazio-aldaketak kontuan hartuta, Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariak behin-behineko ebazpen bat eman ahalko du zuzendari nagusiak izangai hautatuen behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena adierazten dituen ebazpena eman baino lehen. Hala, behin-behineko ebazpen horren bidez, oposizioa-faseko eta lehiaketa-faseko emaitzak argitaratuko dira, eta 10 egun balioduneko epea ezarriko da interesdunek alegazioak aurkez ditzaten. Ebazpen hori Osakidetzaren webgunean argitaratuko da.

El/La Director/a de Recursos Humanos de Osakidetza, en atención a las variaciones de puntuación derivadas de las reclamaciones resueltas por el tribunal calificador y de las actuaciones previstas en el párrafo anterior, podrá dictar, con carácter previo a la Resolución del/la Directora/a General que contenga la relación definitiva de personas aspirantes seleccionadas y la adjudicación de destinos, Resolución provisional en la que se hagan públicos los resultados de la fase oposición y fase de concurso estableciendo un plazo de 10 días hábiles para que las personas interesadas puedan efectuar alegaciones. Dicha resolución se hará pública a través de la página web de Osakidetza.

Aurreko paragrafoan aipatutako ebazpenaren I. eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko langile finko izendatuko dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Mediante Resolución del/la Director/a General de Osakidetza, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, se efectuará el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas adjudicatarias incluidas en el Anexo I de la Resolución citada en el párrafo anterior.

16.2.2.– Destino hutsak betetzeko beharra. Txanda irekiko deialdiko destino guztiak bete egingo dira, baldin eta hautagaiek oinarri hauetan jasotako eskakizunak betetzen badituzte.

16.2.2.– Necesidad de cubrir los destinos vacantes. Se procederá a la cobertura del total de plazas que se oferten en el turno libre si las personas que aspiran a ellos cumplen las condiciones exigidas por estas bases.

16.2.3.– Destinoak izangaien eskaeraren eta lortutako puntuazioaren arabera esleituko dira hautagaien artean.

16.2.3.– Los destinos se adjudicarán entre las personas aspirantes de acuerdo con su solicitud y por el orden de puntuación alcanzada.

16.2.4.– Aurreko oinarrian ezarritakoaren arabera garaiz eta behar bezala destinoa eskatzen ez duten izangaiek galdu egingo dituzte hautaketa-probetan parte hartzeagatik dagozkien eskubideak.

16.2.4.– Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la base anterior.

Era berean, izangai batek lanpostu jakin batzuetarako eskakizunak betetzen bazituen baina lanpostu horiek guztiak ez hautatzeagatik destinorik lortzen ez badu, galdu egingo ditu hautaketa-probetan parte hartzeagatik dagozkion eskubideak.

Del mismo modo, perderán los derechos derivados de su participación quienes no hubiesen obtenido destino por no haber elegido todos aquellos destinos para los que cumplían los requisitos exigidos.

16.2.5.– Destino hutsak puntuazio-ordena zorrotzaren arabera esleituko dira, eta 1. oinarrian azaldutako irizpideen arabera eskainitako destino guztiak esleituko dira.

16.2.5.– La adjudicación de destinos vacantes se realizará según estricto orden de puntuación, adjudicándose todos los destinos ofertados conforme a los criterios expuestos en la base 1.

16.2.6.– Lehiaketako blokeko ondoriozko fasea. Behar adina esleipen-fase egingo dira deitutako lanpostuak titular batek edo lanpostua gordetzeko eskubidea duen titular batek bete ditzan, baldin eta eskakizunak betetzen dituen hautagairik badago.

16.2.6.– Fase de resultas de Adjudicación Bloque Concurso. Se procederá a realizar cuantas fases de adjudicación sean necesarias para que las plazas convocadas sean cubiertas por titular o por titular con derecho a reserva de la plaza, si existen candidatos que cumplan los requisitos de acceso.

Destinoaren esleipendunen zerrenda jasotzen duen I. eranskineko pertsonek ez dute eskubiderik esleipen-emaitzen hurrengo faseetan parte hartzeko.

Las personas que figuren en el Anexo I, de relación de personas adjudicatarias de destino, ya publicado, no tienen derecho a participar en las sucesivas fases de resultas de adjudicación.

Era berean, ezin izango zaie apartatu honetan eskainitako destinorik esleitu eskakizunak bete arren destino guztiak ez hautatzeagatik aurreko fasean destinorik lortu ez dutenei.

Del mismo modo no podrá adjudicarse destino de los ofertados en este apartado a quienes no hubiesen obtenido destino en la fase anterior por no haber elegido todos aquellos destinos para los que cumplían los requisitos exigidos.

Bestalde, pertsona bati destino bat esleitzen bazaio blokeetako edozeinetan, pertsona horrek ez du eskubiderik izango bloke horietako ondoriozko faseetan parte hartzeko.

La persona que resulte adjudicataria de un destino en cualquiera de los Bloques, no tendrá derecho a participar en las sucesivas fases de resultas de ninguno de los Bloques.

Lehiaketako blokeko txanda irekiko txandaz jabetzeko epea amaitu ondoren, txanda horretako II. eranskinean lehiaketako blokeko hautagairen bat badago, destino hauek eskainiko dira:

Una vez finalizado el plazo de toma de posesión del turno libre, del Bloque Concurso, si hubiera personas aspirantes en el Anexo II de este turno en el Bloque Concurso, se procederá a ofertar los siguientes destinos:

– Esleitu ez diren destinoak.

– Destinos que no han sido adjudicados.

– Esleitu eta aurreikusitako epean izendatutako hautagaiek jabetzan hartu ez dituzten destinoak.

– Destinos que, habiendo sido adjudicados, no hayan sido objeto de toma de posesión por la persona aspirante designado en el plazo previsto.

– Lanpostuaz jabetu arren esleipenduna benetan lanean hasi ez bada destinoan eta ez badu lanpostua gordetzeko eskubidea ematen dion egoeraren batean, destino horiek.

– Destinos que, habiendo sido objeto de toma de posesión, no hayan sido objeto de incorporación efectiva por la persona adjudicataria, y esta no se encuentre en alguna de las situaciones que diera derecho a la reserva de la plaza.

17.– LANPOSTUEZ JABETZEA
17.– TOMA DE POSESIÓN

Esleipendunek hilabeteko epea izango dute dagokien destinoaz jabetzeko, izendapenen ebazpenak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las personas adjudicatarias dispondrán para la toma de posesión del destino correspondiente del plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de las Resoluciones de nombramiento en el BOPV.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Zuzendaritza Nagusian hartu beharko da destinoa jabetzan (egoitza zentrala, Vitoria-Gasteiz); horretarako, hautagaiak hitzordua eskatu beharko du. Salbuespen gisa, zuzendari nagusiaren ebazpen bidez, Osakidetzako beste zerbitzu-erakunde batzuk gaitu ahal izango dira esleitutako destinoaz jabetzeko. Lanpostuaz jabetzeko unean agiri hauek aurkeztu beharko dira:

La toma de posesión deberá efectuarse en la Dirección General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con domicilio en la Sede Central del mismo en Vitoria-Gasteiz, previa petición de cita por parte del/la aspirante. Excepcionalmente, mediante Resolución de el/la Director/a General podrán habilitarse otras organizaciones de servicios de Osakidetza para efectuar la toma de posesión del destino adjudicado. Deberá aportarse en el acto de la toma de posesión la siguiente documentación:

– NANa, pasaportea edo gidabaimena edo dokumentu baliokidea Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kideren bateko nazionalitatea dutenek, edo Europar Batasuneko Itunaren arabera nahiz Espainiak berretsitako beste hitzarmen batzuen babesean nahiz lege arau baten bidez langileak estatu batetik beste batera libre ibiltzeko aukera aplikatzen zaien estatuetako nazionalek.

– DNI, pasaporte o permiso de conducir o documento equivalente para los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o de los estados a los que, en virtud del Tratado de la Unión Europea, de otros tratados ratificados por España o de norma legal, les sea aplicable la libre circulación de trabajadores.

Parte hartzeko eskubidea izanik Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek nazionalitatea egiaztatzen dien dokumentua aurkeztu behar dute, eta, beste Estatu bateko nazionalitatea duen norbaitekiko ahaidetasun-lotura izan edo haren kontura biziz gero, lotura hori dutela egiaztatzen duten dokumentuak ere bai. Era berean, ezkontidearen zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute, zuzenbidez bananduta ez daudela adierazteko, eta, hala badagokio, izangaia bere kontura bizi dela edo bere kargura dagoela adierazteko.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar el documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

– Elkargoko kide izatearen egiaztagiria, deialdiko oinarri espezifikoetan hala eskatzen denean.

– Certificado de Colegiación, cuando se requiera en las bases específicas de la convocatoria.

– Diziplina-espediente bidez hautagaia administrazio publikoetako zerbitzuetatik kanporatuta ez dagoela eta eginkizun publikoetarako ezgaituta ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena edo hitzematea.

– Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública, mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Espainiako nazionalitatea ez duten hautagaiek, Espainiako Estatuari buruzko deklarazioaz gain, zinpeko deklarazioa edo hitzematea aurkeztu behar dute, esanez ez daudela eginkizun publikoetarako desgaituta edo antzeko egoera batean, eta orobat ez dutela haien Estatuan, baldintza beretan, funtzio publikora sartzea eragozteko moduko diziplina-zehapen edo baliokiderik.

Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

– Destinoa normaltasunez betetzeko behar den gaitasun psikofisikoa egiaztatzen duen azterketa medikoaren agiria, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Prebentzio Zerbitzuak emana.

– Documento de reconocimiento médico que acredite la aptitud psicofísica precisa para el normal desempeño del destino, emitido por el Servicio de Prevención de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

– Haurrak eta Nerabeak Indarkeriatik Osorik Babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikulua betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, eta Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiria lortzeko baimena, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 Ebazpenean xedatutakoaren arabera.

– Declaración responsable sobre cumplimiento del artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y autorización para obtener el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales conforme a lo dispuesto en la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza.

Atzerritarrek, edo espainolaz gain beste nazionalitate bat dutenek, Sexu-gaizkileen Erregistro Zentralaren ziurtagiritik aparte, jatorrizko herrialdeko zigor-aurrekarien egiaztagiri negatiboa aurkeztu beharko dute, nazioarteko hitzarmenen arabera itzulita eta legeztatuta. Horretarako, 57.1 artikuluan jasotako delituak baino ez dira baloratuko.

Las personas extranjeras o con otra nacionalidad además de la española deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales. A tal efecto únicamente se valorarán los delitos contemplados en el citado artículo 57.1.

Zigor-aurrekarien erregistrorik ez duten herrialdeetako atzerritarrek, egiazkotasuna egiaztatzeko Osakidetzari berariazko baimena ematen dion adierazpenaz gain, jokabide onaren kontsul-ziurtagiria ere aurkeztu beharko dute.

Los extranjero/as cuyos países no dispongan de un registro de antecedentes penales deberán aportar, además de una declaración que incorpore la autorización expresa a Osakidetza para comprobar la veracidad, un certificado consular de buena conducta.

Emandako epe horretan izangaiak ez badira bertaratzen aipatu agiriekin edo agiri horiek aztertuta detektatzen bada betebeharren bat betetzen ez dutela, hautagaiak ezingo dira jabetu estatutupeko langile gisa esleitu zaien destinoaz. Ondorioz, deuseztatuta geratuko dira jarduerak, eta hasierako eskabidea faltsutzeagatik egon daitekeen erantzukizuna eskatu ahalko zaie.

Quienes, dentro del plazo fijado, no comparecieran provistos de la documentación mencionada o, del examen de la misma, se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos para el acceso a la categoría/puesto funcional, no podrán tomar posesión del destino de personal estatutario que se les adjudique y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Horrez gain, interesdunak lanpostuaz jabetzeko ekitaldira dagokien epearen barruan aurkeztu ezean (edo, hala badagokio, emandako luzapenean), galdu egingo dituzte hautaketa-probei buruzko ebazpenetan aitortu zitzaizkien eskubideak.

Del mismo modo, se apercibe a los/as interesados/as que la no comparecencia a la toma de posesión, dentro del plazo o, en su caso, de su prórroga, significará la pérdida de los derechos derivados de la resolución de las pruebas selectivas.

Lanpostua esleituta duten esleipendunen lanpostu-jabetze hori bertan behera geldituko da, haien eginkizunetan 18 urte baino gutxiago dituzten adingabekoekin ohiko harremana izan behar badute eta oinarri hauetako 6.2.e) apartatuan ezarritako eskakizunak betetzen ez badituzte, Osakidetzako zuzendari nagusiaren urriaren 13ko 1314/2016 ebazpenaren bigarren instrukzioan ezarritakoarekin bat etorriz.

Quedará sin efecto la toma posesión de aquellos adjudicatarios a los que se adjudique un puesto, cuyas funciones, conforme a lo dispuesto en instrucción segunda de la Resolución 1314/2016, de 13 de octubre, del Director General de Osakidetza, conllevan contacto habitual con menores de 18 años y no reúnan los requisitos establecidos en el apartado 6.2.e) de las presentes bases.

Orain arte adierazitakoari jarraituz, izangaiak, lanpostuaz jabetzen badira, egin beharreko eginbideak gauzatu eta hurrengo egunean hasiko dira lanean, esleitu zaien zerbitzu sanitarioetako erakundean.

Aquellos/as aspirantes que, con arreglo a lo anteriormente expuesto, efectúen la toma de posesión habrán de incorporarse a la organización de servicios sanitarios que proceda al día siguiente al de la cumplimentación de la correspondiente diligencia.

18.– EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA
18.– TRIBUNAL CALIFICADOR

18.1.– Izendapena.

18.1.– Nombramiento.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiak hautaketa-prozesua kalifikatuko duten epaimahaiak izendatuko ditu. Hautaketa-prozesu bakoitzeko epaimahai bat izendatuko da.

El/La Director/a General de Osakidetza-Servicio vasco de salud nombrará a los tribunales que hayan de calificar el proceso selectivo. Se nombrará un tribunal por cada proceso selectivo.

18.2.– Osaera.

18.2.– Composición.

Epaimahai bakoitzak 6 kide titular izango ditu. Ordezko kide kopuru bera izendatuko da.

Cada tribunal estará compuesto de 6 miembros titulares. Se designará igual número de miembros suplentes.

Epaimahaikide guztiek administrazio publikoetako edo osasun-zerbitzuetako karrerako funtzionarioak edo estatutupeko finkoak edo, bestela, Osasun Sistema Nazionalari lotutako zentroetako lan-kontratuko langileak izan beharko dute, eta haien lanpostuan edo kategorian jarduteko hautaketa-prozesuko kategorian sartzeko eskatzen den maila akademiko bera edo goragokoa eduki beharko dute.

Todos los miembros del tribunal deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los servicios de salud, o personal laboral de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior a la exigida para el ingreso.

Epaimahai kalifikatzailearen kide guztiek maila indibidualean jokatuko dute.

Todos/as los/as miembros del tribunal calificador pertenecerán al mismo a título individual.

Idazkaria eginkizun administratiboak eta goi-mailako titulazioa dituzten Osakidetzako langile finkoen artetik izendatuko da, edo, beharrezkoa balitz, beste administrazio publiko bateko langileen artetik. Idazkaria epaimahaikide izango da, eta hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango ditu.

La persona que ostente la Secretaría será nombrada entre personal fijo de Osakidetza, preferentemente, o, si fuera necesario, de cualquier Administración Pública, con funciones administrativas y titulación superior y formará parte del tribunal con voz y voto.

Epaimahaiaren osaketan, gaitasun, eskumen eta prestakuntza egokia duten gizonezko eta emakumezkoen arteko ordezkapen orekatua bermatuko da, eta epaimahaikideek inpartzialtasun- eta profesionaltasun-printzipioak beteko dituzte.

La composición del Tribunal garantizará una representación equilibrada entre hombres y mujeres con capacitación, competencia y preparación adecuada y se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.

Zuzendari nagusiak ebazpen bidez jakinaraziko du epaimahaia nork osatuko duten. Ebazpen hori EHAAn argitaratuko da.

El/La Director/a General dará a conocer su composición nominal mediante Resolución la cual será objeto de publicación en el BOPV.

Epaimahaiak Osakidetzari eskatu ahal izango dio aholkulariek parte har dezatela hautaketa-prozesuaren fase guztietan, bai probak prestatzen, bai lehiaketa-fasean. Aholkulariek epaimahaikideei eskatzen zaien titulu-eskakizun bera izango dute.

El tribunal podrá solicitar a Osakidetza la participación de personas asesoras que colaboren con sus miembros en el desarrollo del proceso selectivo en sus diferentes fases, tanto en lo referente a la elaboración de las pruebas, como en la fase de concurso. Dichas personas deberán reunir el requisito de titulación exigido a las personas integrantes del tribunal.

Epaimahaiak kanpoko erakunde aholkularietara jo ahal izango du probak eta oposizio-fasean probekin zerikusia duten gai guztiak prestatzeko. Horretarako, Osakidetzak behar diren neurriak hartuko ditu kanpoko erakunde aholkularien parte-hartzea gauzatzeko. Ez bada lortzen kanpoko erakunde aholkulariren batek parte hartzea, epaimahaiari egokituko zaio oposizio-faseko ariketa sortzea.

El Tribunal podrá acudir a entidades externas asesoras para la elaboración de las pruebas y cuantas cuestiones relacionadas con las mismas puedan plantearse en la fase de oposición. A tal fin Osakidetza facilitará las medidas necesarias para hacer efectiva la participación de las entidades externas asesoras. En el supuesto de que no se consiga la participación de alguna entidad externa asesora, corresponderá al Tribunal la elaboración del ejercicio de la fase oposición.

Parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta edo hautaketa-prozesuak hala eskatzen duenean, epaimahai laguntzaileak eratu ahal izango dira. Epaimahai laguntzaileetako kideak ere zozketa bidez hautatuko dira, eta epaimahaikoek dituzten baldintza berberak bete beharko dituzte. Epaimahai laguntzaileek laguntza eman beharko dute 13.2.2 oinarrian (Prestakuntza) adierazitako merezimenduak baloratzeko epaimahaiek eskuordetzen dizkieten lanetan. Epaimahai laguntzaileek epaimahaiek zehaztutako irizpideak aplikatuko dituzte beren jardunean, eta haien mende jardungo dute hierarkikoki.

En atención al volumen de participantes o cuando así lo aconseje el desarrollo del proceso selectivo, podrán constituirse tribunales auxiliares, cuyos miembros se seleccionarán igualmente por sorteo, debiendo cumplir los mismos requisitos que los/las miembros del tribunal. Corresponderá a los tribunales auxiliares colaborar en las labores que se les encomiende en la valoración de los méritos indicados en la base 13.2.2 Formación, por delegación de los tribunales. Los tribunales auxiliares aplicarán en su actuación los criterios determinados por los tribunales y actuarán con dependencia jerárquica de los mismo.

18.3.– Abstenitzea eta errekusatzea.

18.3.– Abstención y recusación.

Epaimahaikideek abstenitu egin beharko dute, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 23. artikuluan jasotako kasuren batean badaude, eta deialdia egin duen agintaritzari horren berri eman beharko diote. Kasu horietan ere, interesdunek edozein unean eman ahalko dute errekusatzea, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Los/as miembros del tribunal deberán abstenerse de actuar, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias contempladas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. En los mismos supuestos, los/as interesados/as podrán, en cualquier momento, promover recusación, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del citado texto legal.

18.4.– Jarduteko arauak.

18.4.– Reglas de actuación.

Epaimahaiak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15.etik 24.era bitarteko artikuluetan ezarritako arauetara egokituko du bere jarduna.

El tribunal ajustará su actuación a las reglas determinadas en los artículos 15 a 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Epaimahaia presidentearen aginduz bilduko da, idazkariak deituta, eta, eratu ahal izateko, presidenteak eta idazkariak, edo horien ordezkoek, eta gutxienez kideen erdiak bertaratu beharko dute.

En todo caso, se reunirá a convocatoria de su secretario/a, por orden de su presidente/a, siendo necesaria para su válida constitución la asistencia del presidente y secretario, o en su caso de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus miembros.

Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira. Epaimahaikide guztiek, idazkariak barne, hitza eta botoa izango dute.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Todos/as los/as miembros del tribunal, incluido el/la secretario/a, tendrán voz y voto.

18.5.– Eskumenak.

18.5.– Facultades.

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren legezkotasuna zainduz eta horren objektibotasuna bermatzeko arduraz.

El tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsable de garantizar su objetividad.

Epaimahaiak oinarriok aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak argituko ditu, eta oinarriotan aurreikusi ez diren kasuekin lotuta hartu beharko diren irizpideak ezarriko.

Asimismo, resolverá todas las dudas que surjan en la aplicación de las presentes bases, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas.

18.6.– Zerbitzuagatiko kalte-ordaina.

18.6.– Indemnización por razón de servicio.

Epaimahaikideek zerbitzua dela-eta dagozkien kalte-ordainak jasoko dituzte, asistentziagatikoak barne, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan araututakoarekin bat etorriz. Era berean, epaimahaiari aholkuak emanez edo zaintza lanetan arituko direnek ere jasoko dituzte kalte-ordain horiek.

Los/as miembros del Tribunal percibirán las indemnizaciones por razón de servicio que correspondan, incluidas las de asistencias, de acuerdo con lo regulado en el Decreto 16/1993, de 2 febrero y el Decreto 121/2006, de 13 de junio y las normas vigentes de aplicación. Igualmente percibirán dichas indemnizaciones quienes presten su asesoramiento o colaboren con el Tribunal en tareas de vigilancia o auxilio material.

19.– PUBLIZITATEA
19.– PUBLICIDAD

Deialdi hau eta prozesua garatzeko ematen diren ebazpenak EHAAn argitaratuko dira, eta zerbitzu-erakundeetako iragarki-oholetan eta Osakidetzaren webgunean jarriko dira, oinarri hauen eta onartzen diren oinarri espezifikoen arabera.

La presente convocatoria, así como las Resoluciones que se dicten en desarrollo de su procedimiento se publicarán, en su caso, en el BOPV y serán expuestas en los tablones de anuncios de las organizaciones de servicios, así como en la página web de Osakidetza, de acuerdo con las presentes bases y las bases específicas que se aprueben.

20.– EGOITZA
20.– SEDE

Ondorio guztietarako eta hautaketa-prozesu honen ondoriozko jarduketa guztietarako, eskumen jurisdikzionala esleitzekoa barne, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia hartuko da egoitzatzat (helbidea: Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz).

A todos los efectos y para todas las actuaciones que se deriven del presente proceso selectivo, incluida la de atribución de competencia jurisdiccional, tendrá la consideración de sede la Dirección General de Osakidetza, cuya dirección es c./ Álava 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

21.– ERREKURTSOEN ARAUBIDEA
21.– RÉGIMEN DE RECURSOS

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 39/2015 Legean, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legean eta Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuan ezarritakoaren arabera, errekurtsoen araubide hau ezartzen da:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza, se establece el siguiente régimen de recursos:

21.1.– Giza Baliabideen zuzendariak emandako behin betiko ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen horiek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

21.1.– Contra las Resoluciones definitivas dictadas por el/la director/a de Recursos Humanos podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Zuzendari nagusiak emandako ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen horiek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra las Resoluciones dictadas por el/la director/a General podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

21.2.– Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

21.2.– Contra la presente Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común