Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

239. zk., 2022ko abenduaren 16a, ostirala

N.º 239, viernes 16 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
5401
5401

AGINDUA, 2022ko azaroaren 8koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Arau Kartografikoak onartzen dituena.

ORDEN de 8 de noviembre 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se aprueban las normas cartográficas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzko maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuak (2020ko ekainaren 10etik dago indarrean) Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) sektore publikoaren plangintza eta koordinazio kartografikorako tresna gisa ezartzen ditu Plan Kartografikoa, Kartografia Ofiziala eta Erregistro Kartografikoa. Horrez gain, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura arautzen du, eta EAEko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordea sortzea xedatzen du.

El Decreto 69/2020, de 26 de mayo, de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en vigor desde el 10 de junio de 2020, establece como instrumentos de planificación y coordinación cartográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE), el Plan Cartográfico, la Cartografía Oficial y el Registro Cartográfico, además de regular la Infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi y disponer la creación de la Comisión de Coordinación de la información geográfica del sector público de la CAE.

69/2020 Dekretuaren 7. artikuluak adierazten du EAEko sektore publikoaren kartografia ofizialtzat joko dela Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko organoek eta erakundeek ekoitzitako edo haien zuzendaritzapean edo kontrolpean egindako kartografia eta informazio geografikoa, baita gainerako administrazio publikoek ekoitzitakoa ere, baldin eta Dekretu horren babesean garatutako Arau Kartografikoak betetzen badituzte.

El artículo 7 del citado Decreto 69/2020 señala que la Cartografía Oficial del sector público de la CAE es la realizada por sus órganos y entidades o bajo su dirección y control, y facultativamente, por el resto de Administraciones Públicas vascas, que se sujete a las Normas Cartográficas que se desarrollen al amparo de este Decreto.

Aipatutako Dekretuaren 4. artikuluko 2. apartatuan xedatutakoaren arabera, EAEko sektore publikoko Arau Kartografiko horietan jasoko dira kartografia, datu espazialak, metadatuak eta geozerbitzuak ekoiztean, biltegiratzean eta hedatzean ahalik eta egokitzapen eta elkarreragingarritasun handiena lortzeko beharrezkoak diren prozedurak, irizpideak, zehaztapen teknikoak eta estandarrak.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del precitado Decreto, las Normas Cartográficas del sector público de la CAE contendrán los procedimientos, criterios y cuantas especificaciones técnicas y estándares sean necesarios para lograr la máxima armonización e interoperabilidad en la producción, almacenamiento y difusión de cartografía, datos espaciales, metadatos y geoservicios.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren 10.2.u) artikuluan eta 69/2020 Dekretuaren 4.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzari dagokio EAEko sektore publikoko Arau Kartografikoak egitea.

En virtud de lo establecido tanto en el artículo 10.2.u) del Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes como en el artículo 4.1. del referido Decreto 69/2020, corresponde a la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana la elaboración de las Normas Cartográficas del sector público de la CAE.

Hori horrela, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza 2021. urtearen amaieran hasi zen arauok egiten; horretarako, lantalde bat eratu zen, EAEko sektore publikoko organo eta erakundeetako kideek osatua, arau horiek egiten parte hartuko dutela bermatzeko.

En virtud de ello, la citada Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana comenzó su elaboración a finales de 2021 constituyéndose a tal efecto un grupo de trabajo constituido por integrantes de los diferentes órganos y entidades del sector público de la CAE, con el fin de garantizar su participación en la elaboración de dichas Normas.

EAEko sektore publikoko Arau Kartografikoak egin ondoren, EAEko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordeak aldeko txostena egin zuen 1/2022 bilkuran (uztailaren 7ko bilkura).

Una vez elaboradas las Normas Cartográficas del sector público de la CAE fueron informadas favorablemente por la Comisión de Coordinación de la Información Geográfica del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi en su sesión 1/2022, celebrada el 7 de julio.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Arau Kartografikoak onartu nahi dira. Arau horien helburua da erregulatzea gutxienez zer baldintza bete behar dituzten EAEko sektore publikoko proiektu kartografikoek eta informazio geografikoko proiektuek, beren izaeraren arabera.

Se pretende, por tanto, la aprobación de las Normas Cartográficas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tienen por objeto regular los condicionantes mínimos que en función de su naturaleza deben cumplir los proyectos cartográficos y de información geográfica del sector público de la CAE.

Horren ondorioz, eta honako dekretu hauek ematen didaten eskumena baliatuz: 18/2020 Dekretua, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; eta, 11/2021 Dekretua, urtarrilaren 19koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kartografia eta informazio geografikoa antolatzeari buruzko maiatzaren 26ko 69/2020 Dekretuaren 4.1 artikuluak ezarritakoarekin bat, honako hau

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me otorga el Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 69/2020, de 26 de mayo, de ordenación de la cartografía y de la información geográfica del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko Arau Kartografikoak onartzea. Haien edukia www.geo.euskadi.eus/arau-kartografikoak web-orrian dago eskuragarri.

Primero.– Aprobar las Normas Cartográficas del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyo contenido se encuentra disponible en la página web www.geo.euskadi.eus/normas-cartograficas

Bigarrena.– Arau Kartografiko hauek eguneratu ahal izango dira, baldin eta aldaketek haien edukia funtsean aldatzen ez badute, dokumentuen ondoz ondoko bertsioak sortuz. Bertsio horiek etengabe egongo dira eskuragarri aipatutako web-orrian, eta EAEko sektore publikoko Informazio Geografikoa Koordinatzeko Batzordeari urtero emango zaio horren berri.

Segundo.– Estas Normas Cartográficas podrán ser actualizadas siempre que no supongan una alteración sustancial del contenido de las mismas, creando versiones sucesivas de sus documentos que estarán permanente accesibles en la citada página web y sin perjuicio de informar anualmente a la Comisión de Coordinación de la Información Geográfica del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Tercero.– La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de noviembre de 2022.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común