Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

236. zk., 2022ko abenduaren 13a, asteartea

N.º 236, martes 13 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5360
5360

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 28koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bitartez dirulaguntzak ematen baitira euskal kultura-ondarea katalogatu, digitalizatu, kontserbatu eta OAI-PMH biltegien bitartez hedatzeko, 2022ko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la catalogación, digitalización, conservación y difusión del patrimonio cultural vasco a través de repositorios OAI-PMH para el ejercicio 2022.

2022ko irailaren 1eko EHAAn (168. zk.) argitaratu zen 2022ko uztailaren 27ko Agindua, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bitartez euskal kultura-ondarea katalogatu, digitalizatu, kontserbatu eta OAI-PMH biltegien bitartez hedatzeko dirulaguntzak emateko araubidea arautzen baita, eta 2022ko ekitaldirako deialdia egiten baita.

Con fecha 1 de septiembre de 2022 se publicó en el BOPV n.º 168, la Orden de 27 de julio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la catalogación, digitalización, conservación y difusión del patrimonio cultural vasco a través de repositorios OAI-PMH y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022.

Eskabideak aurkezteko epea, Aginduaren 9.1 artikuluak dioenez, 2022ko urriaren 3an amaitu zen.

El plazo para presentar las solicitudes finalizó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Orden, el día 3 de octubre de 2022.

Aginduaren 13. artikuluan aurreikusitako Balorazio Batzordea bildu zen, eta, eskabideak aztertu ondoren, proiektuak baloratu ziren, Aginduaren 14. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Reunida la Comisión de Valoración prevista en el artículo 13 de la Orden, una vez examinadas las solicitudes, procedió a la valoración de los proyectos de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Orden.

Balorazio Batzordearen ebazpen-proposamena ikusita, eta aipatutako Aginduaren 16. artikuluan eta gainerako xedapen orokorretan ezarritakoarekin bat etorrita, honako hau

A la vista de la propuesta de resolución formulada por la Comisión de Valoración, y de acuerdo con el artículo 16 de la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatzen diren erakundeei bertan adierazitako dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder a las entidades que se relacionan en el Anexo I subvenciones por los importes que se detallan en dicho anexo.

Bigarrena.– Pertsona eta erakunde onuradunak dirulaguntzak arautzen dituen Aginduak ezarritako baldintzen mende geratzen dira, bai eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan indarrean dauden gainerako baldintza orokorren mende ere.

Segundo.– Las personas y entidades beneficiarias quedan sometidas a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horri dagokionez, pertsona/erakunde onuradunek honako hauek bete beharko dituzte:

A este respecto, las personas/entidades beneficiarias deberán:

a) Proiektuak deialdia arautzen duen Aginduaren I. eranskinean agertzen diren baldintza teknikoen arabera egiten direla ziurtatzea.

a) Asegurar que los proyectos se sujetan a las prescripciones técnicas que figuran en el Anexo I de la Orden que regula la convocatoria.

b) Proiektuak gauzatzea dirulaguntzaren xede diren arloetan espezialistak diren enpresak kontratatuz (erakunde eta instituzio espezializatuen kasuan izan ezik).

b) Ejecutar los proyectos a través de la contratación de empresas especialistas en los ámbitos objeto de la subvención, (salvo en el caso de entidades e instituciones especializadas).

c) Ziurtatzea ez direla katalogatzen eta/edo digitalizatzen pertsonen segurtasunari, ohoreari, osasunari, intimitateari edo irudiari eragin diezaioketen datu pertsonalak dituzten baliabideak, ez eta genero-indarkeriari dagozkionak, Estatuaren segurtasunari eta merkataritzako sekretuari eragiten diotenak, eta Konstituzioan eta legeetan zabalkunderako aurreikusitako salbuespenak edo mugak dituzten beste edozein ere.

c) Asegurar que no son objeto de catalogación y/o digitalización recursos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad, honor, salud, intimidad o imagen de las personas y, en todo caso, los supuestos de violencia de género; los que afecten a la seguridad del Estado, al secreto mercantil y cualquiera otros en los que concurran excepciones o límites a su difusión previstos en la Constitución y en las leyes.

d) Jabari publikoan dauden materialak digitalizatu ondoren jabari publikoan mantentzeko konpromisoa hartzea.

d) Comprometerse a que los materiales que se encuentren en el dominio público se mantengan en el dominio público después de su digitalización.

e) Lizentzien esleipen oker edo desegoki baten ondoriozko erantzukizun oro bere gain hartzea.

e) Asumir cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de una asignación de licencias incorrecta o inadecuada.

f) Diruz lagundu daitezkeen gastuak deialdia ebazten den unetik 2023ko irailaren 15era bitartean (egun hori barne) sortu eta ordainduko direla bermatzea.

f) Garantizar que los gastos subvencionables sean devengados y abonados entre el momento de la resolución de la concesión de la convocatoria y el 15 se septiembre de 2023 inclusive.

g) Eskatzaile guztiek, biltegi propioa izan zein ez, Euskadiko Liburutegi Digitalaren zerbitzuari bidali beharko diote dirulaguntzaren esparruan egindako lanen emaitza. Horretarako azken eguna 2023ko irailaren 15a izango da, egun hori barne. Entrega disko gogor ateragarri batean edo USB memoria batean egingo da, eta disko/memoria bat entregatu beharko da aurkeztutako proiektu bakoitzeko.

g) Todos los solicitantes, tanto los que no disponen de un repositorio propio, como los que sí disponen de él, deberán remitir al servicio de la Biblioteca Digital de Euskadi, hasta el 15 de septiembre de 2023 inclusive, el resultado de los trabajos desarrollados en el marco de la subvención. La entrega se realizará en un disco duro extraíble o en una memoria USB y se deberá entregar un disco/memoria por cada proyecto presentado.

h) Biltegi propioa duten eskatzaileek, gainera, dirulaguntzaren esparruan katalogatu eta/edo digitalizatutako erregistroetarako berariaz sortutako setaren URLa bidali beharko dute. URL hori 2023ko irailaren 15era arte, egun hori barne, bidali ahalko da helbide elektroniko honetara:

h) Los solicitantes que cuenten con repositorio propio deberán remitir, además, la URL del set creado específicamente para los registros catalogados y/o digitalizados en el marco de la subvención. Esta URL se remitirá hasta el 15 de septiembre de 2023 inclusive a la siguiente dirección de correo electrónico:

euskadikoliburutegidigitala@euskadi.eus

euskadikoliburutegidigitala@euskadi.eus

Hirugarrena.– Diruz lagundutako jarduera guztiak amaitzeko epea 2023ko irailaren 15a izango da, egun hori barne, dirulaguntza arautzen duen Aginduaren 8.15 artikuluarekin bat etorriz.

Tercero.– El límite temporal para concluir todas las actividades subvencionadas es el día 15 de septiembre de 2023 inclusive, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.15 de la Orden reguladora.

Emandako dirulaguntzen justifikazioa, likidazioa eta ordainketa egiteko, Aginduaren 18., 19. eta 20. artikuluetan xedatutakoari jarraituko zaio. Era berean, kontuan hartu beharko da dirulaguntzen erakunde onuradunek 2023ko irailaren 15a baino lehenago aurkeztu ahal izango dituztela justifikazioak, egun hori barne.

La justificación, liquidación y pago de las subvenciones concedidas se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la Orden, teniendo en cuenta que, en todo caso, las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán presentar las justificaciones hasta el 15 de septiembre de 2023 inclusive.

Dirulaguntza jaso duten proiektuak gauzatu direla justifikatzeko, emandako dirulaguntza osoa hartuko da kontuan, baita pertsona/erakunde onuradunek egindako ekarpenak ere.

La justificación de la ejecución de los proyectos a los que se ha otorgado subvención versará sobre el total de la subvención concedida y respecto de las aportaciones realizadas por las personas/entidades beneficiarias.

Laugarrena.– Agindu honen babesean eman beharreko dirulaguntzak zatika ordainduko dira, era honetan:

Cuarto.– Las subvenciones concedidas con cargo a la Orden reguladora serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, dirulaguntzaren guztizkoaren % 60koa, dirulaguntza esleitzen den unean.

a) El primer pago, por importe del 60 % de la subvención, en el momento de la concesión.

b) Bigarren ordainketa, dirulaguntzaren guztizkoaren % 40koa, dirulaguntza justifikatu ondoren ordainduko da, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera.

b) El segundo pago, por importe del 40 % de la subvención, se abonará previa justificación de la subvención, a partir del 1 de enero de 2023.

Bosgarrena.– Pertsona eta erakunde interesdunei banan-banan ematea ebazpen honen berri, eta ohartaraztea ezen, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamar eguneko epean ez badiote dirulaguntzari espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko dela.

Quinto.– Notificar individualmente a las personas y entidades interesadas esta Resolución, advirtiendo de que si en el plazo de diez días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

Seigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, jende guztiak horren berri izan dezan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluak aurreikusten duenarekin bat etorriz.

Sexto.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoa betez.

Esta Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tuviere lugar la primera notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de noviembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común