Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

231. zk., 2022ko abenduaren 2a, ostirala

N.º 231, viernes 2 de diciembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5266
5266

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 24koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak hartutako erabaki bat. Erabaki horren bidez, handitu egiten dira deialdi hau finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak: lana duten langileentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat 2022an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko laguntzen deialdia.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko azaroaren 23ko bilkuran, erabaki du handitzea deialdi hau finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak: lana duten langileentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat 2022an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko laguntzen deialdia. Bada, maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bitartez onartutako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren n) apartatuan xedatutakoaren arabera (abuztuaren 30eko 98/2022 Dekretuak emandako idazketan), erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio hura argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 23 de noviembre de 2022, ha acordado incrementar los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022 y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, en la redacción dada por el Decreto 98/2022, de 30 de agosto, corresponde a la Directora General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Hori guztia dela-eta, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitaratzea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak 2022ko azaroaren 23ko bilkuran hartutako Erabakia. Erabaki horren bidez, handitu egiten dira deialdi hau finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak: lana duten langileentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat 2022an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko laguntzen deialdia.

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 23 de noviembre de 2022, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022.

Bigarrena.– Jakinaraztea argitara ematen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren erabaki horrek ondorioak izango dituela onartzen den egunetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surte efectos desde el día de su aprobación.

Hirugarrena.– Aditzera ematea argitaratzen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabaki horren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkez dakiokeela organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daitekeela, zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo que se publica, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 24a.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINAREN BIDEZ BALIABIDE EKONOMIKOAK HANDITZEN BAITIRA LANERATZEKO ETA BERRIKUNTZA SOZIOLABORALEKO PROIEKTU BEREZIAK GARATZERA BIDERATUTAKO 2022RAKO LAGUNTZAK FINANTZATZEKO.
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE INCREMENTAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A FINANCIAR LAS AYUDAS, PARA EL AÑO 2022, DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN E INNOVACIÓN SOCIO-LABORAL

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2022ko ekainaren 9ko bilkuran hartutako Erabakiaren bidez, laguntzen deialdia onartu zuen lana duten langileentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat 2022an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko. Deialdi hori 2022ko ekainaren 22ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen (120. zenbakia).

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 9 de junio de 2022, aprobó la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022, que fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 120, de 22 de junio de 2022.

Deialdi horretan ezarritakoaren arabera, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrekontuko 5.000.000 euro bideratuko dira laguntzak finantzatzeko. Zenbateko horretatik, 2.500.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 2.500.000 euro 2023ko konpromiso-kredituari.

Según se establece en la citada convocatoria, los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas ascienden a 5.000.000 de euros del presupuesto de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. De este importe, 2.500.000 euros son con cargo al crédito de pago de 2022 y 2.500.000 de euros al crédito de compromiso 2023.

Baliabideak bi finantzaketa-lerrotan daude banatuta:

Los recursos se dividen en dos líneas de financiación:

a) Kolektibo kalteberentzako proiektu bereziak: 4.000.000 euro; haietatik, 2.000.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 2.000.000 euro, 2023ko konpromiso-kredituari.

a) Proyectos Singulares para colectivos vulnerables: 4.000.000 de euros, de los cuales 2.000.000 de euros corresponden al crédito de pago de 2022 y 2.000.000 de euros al crédito de compromiso de 2023.

b) Jarduera-tasa handieneko enpleguei edota lan-merkatuaren beharrei lotutako berrikuntza- eta esperimentazio-proiektu bereziak: 1.000.000 euro; haietatik, 500.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro, 2023ko konpromiso-kredituari.

b) Proyectos Singulares de innovación y experimentación ligados a empleos con mayor tasa de actividad o a las necesidades del mercado laboral: 1.000.000 de euros, de los cuales 500.000 euros corresponden al crédito de pago de 2022 y 500.000 euros al crédito de compromiso de 2023.

5.000.000 euroko zenbateko hori da laguntzak emateko muga; hala ere, deialdian aurreikusten da zenbateko hori handitu ahal izango dela indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontu-aldaketak onartzen badira, eta horren berri eman beharko da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

El citado importe de 5.000.000 de euros constituye el límite de concesión de las ayudas, si bien, en la convocatoria se prevé que dicha cuantía podrá verse incrementada en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, de lo que se deberá dar publicidad mediante Resolución de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Proiektu bereziak gauzatzeko jasotako eskaeren bolumenak nabarmen gainditu ditu aurreikuspenak; horrek argi uzten du erakundeek oso erantzun positiboa eman diotela deialdi honen bitartez lortu nahi den helburuari: erakunde publiko edo pribatu batek edo gehiagok bultzatutako proiektuak sustatzea, prestakuntzako, orientazioko, enpleguko edo bestelako esku-hartze motak, proiektu berritzaileak eta/edo esperimentaziokoak koordinatzen dituztenak, parte-hartzaileen enplegagarritasuna eta gaitasun pertsonalak eta profesionalak indartzeko. Aldi berean, agerian geratu da gutxiegi direla laguntza horietara bideratutako baliabide ekonomikoak.

El volumen de solicitudes recibidas para la realización de proyectos singulares ha superado considerablemente las magnitudes previstas, lo que supone una respuesta muy positiva por parte de las entidades al objetivo perseguido con esta convocatoria de promover proyectos impulsados por una o varias instituciones públicas o privadas, que coordinan distintos tipos de intervención, de formación, de orientación, de empleo u otras, y proyectos innovadores y/o de experimentación; con el fin de favorecer reforzar la empleabilidad y las competencias personales y profesionales de las personas participantes. En paralelo también se pone de manifiesto la escasez de recursos económicos destinados a estas ayudas.

Beharrezkoa da egoera horri erantzun ematea eta ekimen horretarako laguntza areagotzea, laguntza-programa hori ekonomikoki indartuz, ahalik eta eskaera gehienei erantzute aldera.

Resulta preciso dar respuesta a esta situación e intensificar el apoyo a esta iniciativa, reforzando económicamente este programa de ayudas para dar cobertura al mayor número de solicitudes posible.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, erakunde autonomo horren administrazio-kontseiluak, 2022ko azaroaren 23ko bilkuran, erabaki hau hartu du:

Por ello, a propuesta de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Consejo de Administración de este organismo autónomo, en su sesión de fecha 23 de noviembre de 2022, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

1.000.000 euro handituko dira lana duten langileentzat eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langabeentzat 2022an laneratzeko eta berrikuntza soziolaboralerako proiektu bereziak garatzeko laguntzen deialdia finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoak. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokion 3231-Prestakuntza programaren kontura egingo da handitze hori, eta honela banatuko: 500.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro, 2023ko konpromiso-kredituari.

Incrementar los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022, por un importe de 1.000.000 euros, con cargo al Programa 3231-Formación correspondiente al organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, según la siguiente distribución: 500.000 euros con cargo al crédito de pago 2022 y 500.000 euros al crédito de compromiso 2023.

Ondorioz, aipatutako laguntzak finantzatzera bideratutako aurrekontu-kredituaren guztizko zenbatekoa 6.000.000 eurokoa da, eta horietatik 3.000.000 euro 2022ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 3.000.000 euro, 2023ko konpromiso-kredituari.

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas a conceder al amparo de la citada convocatoria, asciende a 6.000.000 euros, de los cuales 3.000.000 euros corresponden a crédito de pago de 2022 y 3.000.000 euros al crédito de compromiso de 2023.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común