Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

228. zk., 2022ko azaroaren 29a, asteartea

N.º 228, martes 29 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
5199
5199

EBAZPENA, 2022ko urriaren 19koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez, aparteko dirulaguntzetarako deialdi baten babesean emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitaratzen baita. Dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izan dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta.

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de personas beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Dirulaguntza publikoak emateko jarraitu beharreko publikotasun-printzipioa betetzeko, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 49.2 artikuluak ezarritakoa kontuan hartuta, laguntzak emateko ebazpenak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dira.

A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, las resoluciones de concesión deben publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horrenbestez, honako hau

A tal efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea aipatutako dirulaguntzen onuradun izan diren pertsonen zerrenda, deialdi baten babesean emandako dirulaguntzak. Dirulaguntzen hartzaileak norberaren konturako langileak edo langile autonomoak izan dira, zehazki beren jarduerak etenda dituztenak COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoera dela eta. Dirulaguntza horien deialdia Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2020ko apirilaren 7an egindako bileran (erabaki hori 2020ko apirilaren 15eko EHAAn argitaratu zen, 71. zenbakian). Onuradunen zerrendarekin batera, onuradun bakoitzari emandako dirulaguntzaren zenbatekoa adierazten da, ebazpen honen eranskinetan azaltzen den bezala.

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las personas que han resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020 (Publicada en el BOPV n.º 71, de 15 de abril de 2020), con expresión del importe de la subvención concedida a cada una, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Berariaz aipatzea, deialdi honen xede diren dirulaguntzak, osorik edo zati batean, REACT-EB baliabideen kontura % 100ean finantzatuta daudela, Europar Batasunak COVID-19 pandemiari emandako erantzunaren zati gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko Europako Gizarte Funtsa 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan.

Segundo.– Hacer constar expresamente que las subvenciones objeto de esta convocatoria están, en su totalidad o en parte, financiadas al 100 % con cargo a los recursos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia COVID-19, en el marco del Programa Operativo de Fondo Social Europeo del País Vasco, 2014-2020

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común