Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

220. zk., 2022ko azaroaren 17a, osteguna

N.º 220, jueves 17 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4989
4989

93/2022 EBAZPENA, azaroaren 11koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Zuzenbide Fakultateko ikasleen irakaskuntza praktikorako Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena luzatzeko akordioa argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN 93/2022, de 11 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para la docencia práctica del alumnado de la Facultad de Derecho.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta dagokion publizitatea emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Zuzenbide Fakultateko ikasleen irakaskuntza praktikorako Euskal Herriko Unibertsitatearekin sinatutako lankidetza-hitzarmena luzatzeko akordioaren testua. eranskin gisa dago jasota hitzarmen hori.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la docencia práctica del alumnado de la Facultad de Derecho, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN AZAROAREN 11KO 93/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 93/2022, DE 11 DE NOVIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
AKORDIOA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAK, EUSKO JAURLARITZAKO SEGURTASUN SAILAREN BIDEZ, ETA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAK ZUZENBIDE-FAKULTATEKO IKASLEEN IRAKASKUNTZA PRAKTIKORAKO SINATUTAKO HEZKUNTZA-LANKIDETZARAKO HITZARMENA LUZATZEKOA
ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO VASCO, Y LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA DEL ALUMNADO DE LA FACULTAD DE DERECHO

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2022.

ELKARTU DIRA
REUNIDOS

Alde batetik, Josu Iñaki Erkoreka Gervasio jauna, Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua, Lehendakariaren irailaren 7ko 20/2020 Dekretuaren bidez egindako izendapenari jarraiki, Euskadiko Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, EAE) Administrazio Orokorraren izenean eta hura ordezkatuz jarduten duena.

De una parte, D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, en virtud de nombramiento efectuado por Decreto 20/2020, de 7 de septiembre, del Lehendakari, que interviene en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante, CAE).

Eta bestetik, Alberto Emparanza Sobejano jauna, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean eta hura ordezkatuz, Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko dekano den aldetik.

Y, de otra parte, Alberto Emparanza Sobejano, en nombre y representación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en su condición de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Bi alderdiek, Luzapen-Erabaki hau izenpetzeko lege-gaitasuna eta legitimazio nahikoa aitortzen diote elkarri eta, horretarako, honako hau

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal y legitimación bastante para suscribir el presente Acuerdo de prórroga, y a tal fin,

ADIERAZTEN DUTE
EXPONEN

Lehenengoa.– 2018ko abenduaren 11n, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren bidez, eta Euskal Herriko Unibertsitateak Hezkuntza Lankidetzako Hitzarmena sinatu zuten, Zuzenbide Fakultateko ikasleen irakaskuntza praktikorako.

Primero.– Que con fecha 11 de diciembre de 2018 se suscribió el Convenio de Colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para la docencia práctica del alumnado de la Facultad de Derecho.

Bigarrena.– Hitzarmen horren hamabigarrena klausularen arabera, indarraldia 2022ko abenduaren 11n amaituko zen, baina alderdi sinatzaileek erabaki zuten hitzarmena lau urtez luzatzea adostu zezaketela.

Segundo.– Que según la cláusula duodécima de dicho Convenio, su vigencia finaliza el 11 de diciembre de 2022, si bien las partes firmantes establecieron que podrían acordar su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales.

Hirugarrena.– Bi erakundeen artean garatutako lankidetzari jarraipena emateko helburuarekin, alderdi sinatzaileek Hitzarmena lau urtez luzatzea adostu dute, honako klausula hauen arabera:

Tercero.– Que con el fin de dar continuidad a la colaboración desarrollada entre ambas entidades, las partes firmantes acuerdan prorrogar el Convenio por un período de cuatro años adicionales, de conformidad con las siguientes:

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren (Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren bidez) eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko Hezkuntza Lankidetzako Hitzarmena luzatzea erabaki dute alderdi sinatzaileek. Hitzarmenaren xedea Zuzenbide Fakultateko ikasleen irakaskuntza praktikoa da.

Primera.– Las partes firmantes acuerdan la prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, para la docencia práctica del alumnado de la Facultad de Derecho.

Luzapen-erabaki honen indarraldia 2022ko abenduaren 11tik, 2026ko abenduaren 11ra artekoa izango da.

La vigencia del presente Acuerdo de Prórroga se extenderá desde el 11 de diciembre de 2022 hasta el 11 de diciembre de 2026.

Bigarrena.– Esku hartzen duten alderdiek konpromisoa hartzen dute lehen aipatutako hezkuntza-lankidetzako hitzarmenaren xedearekin jarraitzeko beharrezkoak diren jarduerak garatzen jarraitzeko.

Segunda.– Las partes intervinientes se comprometen a continuar desarrollando las actuaciones precisas, dirigidas a dar continuidad al objeto del Convenio de Cooperación educativa señalado anteriormente.

Hirugarrena.– Indarrean jarraituko dute 2018ko abenduaren 11ko Hitzarmenean itundutako estipulazio guztiek.

Tercera.– Se mantienen vigentes todas y cada una de las estipulaciones pactadas en el Convenio de 11 de diciembre de 2018.

Luzapen-erabaki hau irakurri ondoren eta bertan adierazitakoarekin ados daudela adierazteko, alderdiek bi ale sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako tokian eta datan, eta bertan ezartzen diren estipulazioekin bat etorriz.

Leído por las partes y en prueba de conformidad con lo expuesto en el presente Acuerdo de Prórroga, lo firman en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento, y conforme a las estipulaciones que en el mismo se han establecido.

Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua,

El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad,

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko Dekanoa,

El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Del País Vasco,

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO.

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común