Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

220. zk., 2022ko azaroaren 17a, osteguna

N.º 220, jueves 17 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak

Cursos de formación y perfeccionamiento

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
4986
4986

1679/2022 EBAZPENA, urriaren 28koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Honen bidez 2022-2023 ikasturteko bigarren lauhileko euskara ikastaroetarako deia egiten zaie Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langileei eta berari atxikitako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko langileei.

RESOLUCIÓN 1679/2022, de 28 de octubre, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se convocan cursos de euskera para el personal de Osakidetza-Servicio vasco de salud y el personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi adscrito al mismo, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2022-2023.

Horretarako kontuan hartu da azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskararen Erabilpena Arauzkotzezkoa, eta lege hori garatzen duten dekretuak: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan euskararen erabilera normaltzeko plangintza arautzeko den apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua eta euskararen erabilera Osakidetza Euskal osasun zerbitzuan normalizatzeko martxoaren 18ko 67/2003 Dekretua. Halaber, kontuan hartu dira Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 3. Plana (2022ko urtarrilaren 27an onartua) eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuak (aurrerantzean Osakidetza), hizkuntza-prestakuntzaren eta normalizazioaren arloan sinatutako lankidetza hitzarmena.

En base a lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, sobre «normalización del uso del euskera», desarrollada por el Decreto 86/1997, de 15 de abril, que regula la Planificación de la Normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca y por el Decreto 67/2003, de 18 de marzo, de normalización del uso del euskera en Osakidetza-Servicio vasco de salud y en aplicación del 2.º Plan de Euskera de Osakidetza-Servicio vasco de salud (aprobado el 3 de diciembre de 2013), así como del convenio de colaboración en materia de capacitación y normalización lingüística suscrito por el Instituto Vasco de Administración Pública y Osakidetza-Servicio vasco de salud (en adelante Osakidetza).

Hori dela eta, hau

En su virtud,

EBATZI DUGU:
REsolvemos:

Atal bakarra.– Osakidetzako langileentzako 2022-2023 ikasturteko euskara-ikastaroetarako deialdia onartzea, I., eta II. eranskinetan ezarritako oinarriekin bat etorrita. Deialdi honek 2022-2023 ikasturteko bigarren lauhilekoa arautzen du, eta hirugarren hizkuntza-eskakizuna arteko ikastaroak eskaintzen ditu.

Artículo único.– Aprobar la convocatoria de cursos de dirigidos al personal de Osakidetza de acuerdo con lo dispuesto en los Anexos I y II. Esta convocatoria regula el segundo cuatrimestre del curso 2022-2023, y en ella se ofrecen cursos de euskera que abarcan la formación correspondiente a los perfiles lingüísticos uno, dos y tres.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak azaroan argitaratuko du 2022-2023 ikasturteko bigarren lauhilekorako euskara-ikastaroen deialdia egiteko ebazpena, IVAPekin lankidetza-hitzarmena duten erakunde publikoetako langileentzat.

El Instituto Vasco de Administración Pública publicará el próximo de mes de noviembre la resolución por la que se convocarán cursos de euskera para el segundo cuatrimestre del curso 2022-2023 para el personal de los entes públicos con convenio de colaboración con el IVAP.

Ebazpen honetan jasotako aurreikuspenen eta IVAPen ebazpen horren artean desadostasunik badago, azken horretan xedatutakoa nagusituko da.

En caso de que exista discrepancia entre las previsiones contenidas en la presente convocatoria y la citada resolución del IVAP, prevalecerá lo dispuesto en esta última.

Era berean, IVAPen ebazpena aplikatuko da deialdi honetan berariaz aurreikusi ez diren gai guztietan.

Asimismo, se aplicará la resolución del IVAP en todas aquellas cuestiones no previstas expresamente en la presente convocatoria.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2022.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendari,

La Directora del Instituto Vasco de Administración Pública,

MAITE BARRUETABEÑA ZENEKORTA.

MAITE BARRUETABEÑA ZENEKORTA.

Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.

I. ERANSKINA
ANEXO I
OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Helburua.

Primera.– Objetivo.

Deialdi honen helburua da Osakidetzako langileen euskarazko hizkuntza-gaikuntzan eragitea eta bultzatzea.

Promover e impulsar la capacitación lingüística en euskera del personal de Osakidetza.

Bigarrena.– Nori zuzendua.

Segunda.– A quién va dirigida la presente convocatoria.

1.– Deialdi honetan parte har dezakete Osakidetzako langileek, lan-harremana edozein izanda ere, baldin eta 2022-2023 ikasturteko euskara-ikastaroen deialdi orokorra arautu zuen 1025/2022 ebazpenaren datatik (2022ko apirilaren 4.a) deialdi honetako ikastaro-modalitate bakoitzari dagozkion eskabideak aurkezteko epea amaitu arte zerbitzu aktiboan, senitartekoak zaintzeko eszedentzian edo zerbitzu berezietan badaude.

1.– La convocatoria está destinada al personal de Osakidetza, cualquiera que sea su relación de empleo, que se encuentre en situación de servicio activo, excedencia para el cuidado de familiares o servicios especiales durante el periodo comprendido entre la fecha de la Resolución 1025/2022 que reguló la convocatoria general de los cursos de euskera del año escolar 2022-2023 (4 de abril de 2022) y el fin del plazo de presentación de solicitudes correspondiente a cada modalidad de curso de la presente convocatoria.

2.– Deialdi honetan eskaintzen den hizkuntza-prestakuntza IVAPek finantzatuko du, horretarako duen aurrekontuaren bidez. Aurrekontua nahikoa ez balitz, IVAPek indarrean dagoen araudian aurreikusitako lehentasun irizpideei jarraituko die, hau da, 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren 3. artikuluan ezarritako irizpideei.

2.– El IVAP financiará la formación lingüística ofertada en esta Resolución dentro de su disponibilidad presupuestaria. En el caso de que dicha disponibilidad no fuera suficiente, el IVAP aplicará los criterios de prioridad previstos en la normativa vigente, es decir, se aplicarán los criterios establecidos en el artículo 3 de la Orden de 30 de noviembre de 2005.

3.– Halaber, ordu-kreditua agortuta izateagatik IVAPek finantzatuko ez duen langileen hizkuntza-prestakuntza Osakidetzak finantzatuko du, horretarako duen aurrekontuaren bidez. Langileak Osakidetzaren laguntza jaso ahal izateko, Giza Baliabideen zuzendariak 2018ko martxoaren 12an emandako 2/2018 Jarraibideetan ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Aurrekontua nahikoa ez balitz, aipatu 2/2018 Jarraibideetan ezarritako lehentasun irizpideak ezarriko dira. Jarraibide horiek ordu-kreditua agortuta izanda euskara ikasten jarraitu ahal izateko ohiz kanpoko laguntzari buruzkoak dira.

3.– Asimismo, la formación del personal que no sea financiado por el IVAP por no disponer de saldo en el crédito horario, será financiada por Osakidetza mediante la dotación presupuestaria disponible a tal fin. Para que el personal pueda acceder a la ayuda de Osakidetza, deberá cumplir los requisitos establecidos en la Instrucción 2/2018, de 12 de marzo, del Director de Recursos Humanos. Cuando los recursos económicos fueran insuficientes, Osakidetza aplicará los criterios de prioridad establecidos en la citada Instrucción 2/2018, sobre la ayuda extraordinaria para el aprendizaje de euskera una vez agotado el crédito horario asignado.

4.– Lanorduetan euskarazko prestakuntza jasotzeko baimenak ematerakoan, zerbitzu-erakundeek Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko 3. Planaren 8.1.2. puntuan ezarritako irizpideak aplikatuko dituzte, baita Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak Instrukzio bidez ezarriko dituen irizpideak ere.

4.– Las organizaciones de servicios concederán la autorización para la formación lingüística en euskera dentro del horario laboral, aplicando los criterios establecidos en el punto 8.1.2 del 3.º Plan de Normalización del Euskera del Uso del Euskera en Osakidetza y en la Instrucción que la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza fijará al respecto.

Hirugarrena.– Arau orokorrak eta ikastaroetan parte hartzeko baldintzak.

Tercera.– Normas generales y condiciones para realizar los cursos.

3.1.– Arau orokorrak.

3.1.– Normas generales.

2022-2023 ikasturteko bigarren lauhilekoaren egutegia kontuan hartuta, ondoren zerrendatutako gaiak arautzeko 2022-2023 ikasturteko deialdi nagusiaren oinarriak aplikatuko dira (1025/2022 Ebazpena, apirilaren 4koa; Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean 2022ko apirilaren 20an argitaratua).

Para regular los aspectos recogidos a continuación se aplicarán las bases de la convocatoria general para el curso 2022-2023 (Resolución 1025/2022 de, 4 de abril, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el 20 de abril de 2022), en base al calendario del segundo cuatrimestre del curso escolar 2022-2023:

– Mailaketa-probak (6.1. oinarria): Beharrezko bada, IVAPek mailaketa proba egitera deituko du langilea. IVAPek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari jakinaraziko dio mailaketa proba nork egin behar duen, baita non eta noiz egin behar duen ere.

– Prueba de nivel (base 6.1.) Si fuera necesario el IVAP requerirá a la persona interesada la realización de una prueba de nivel destinada a determinar su conocimiento de euskera. El IVAP comunicará a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza la relación de las personas que han de realizar la prueba de nivel, así como el lugar y la fecha en la que se realizarán dichas pruebas.

– Administrazio-taldeak antolatzea (6.2. oinarria): Ikastaroaren egutegi zehatza ikastaroa hasi baino lehenago banatuko da, eta bertan adieraziko dira jai eta zubi egunak.

– Organización de los grupos de la administración (base 6.2.) El calendario escolar se distribuirá antes del inicio de los cursos y en él se indicarán los días festivos y puentes.

– Matrikula orriaren bitartez eskolatzea, matrikulatzea, matrikula-orria ordaintzea eta kostua (6.3., 6.4. eta 7.3 – oinarriak).

– Escolarización mediante la hoja de matrícula, matriculación, abono y coste de la hoja de matrícula (bases 6.3., 6.4., 7.3.).

– Liberatutako pertsonala. Betebeharrak eta ordainsariak (6.5 oinarria).

– Personal liberado. Obligaciones y retribuciones (base 6.5.).

– Eskolan hastea eta berandu hastea (8.1. eta 8.2. oinarriak).

– Comienzo de las clases e incorporación tardía a los cursos (bases 8.1. y 8.2.).

– Lanorduetako ikastaroen asistentzia-arauak (8.3. oinarria).

– Normas de asistencia a los cursos en horario laboral (base 8.3.).

– Ikastaroari uko-egitea (9. oinarria).

– Renuncia al curso (base 9.ª).

– Eskola behin betiko uztea (10. oinarria).

– Abandono definitivo de los cursos (base 10.ª).

– Ordu-kredituari buruzko araubidea (11. eta 12. oinarriak).

– Régimen de aplicación del crédito horario (bases 11.ª y 12.ª).

– Eskaintzen diren moduluak (egunean 2/3 ordukoak, trinkoak).

– Módulos ofertados (2/3 horas diarias, intensivos).

Administrazio-taldeak osatze aldera, deialdi osagarri honetan mailaketa-proba bakarra egingo da.

A los efectos de la conformación de los grupos de la administración, en esta convocatoria complementaria se realizará una única prueba de nivel.

3.2.– Ikastaroetan parte hartzeko baldintzak.

3.2.– Régimen de admisión a los cursos.

Oraingo deialdi honetan otsailetik ekainera arteko eskaera egin ahal izango dute interesdunek, betiere baldintza hauen pean:

En la presente convocatoria se podrá solicitar la escolarización de febrero a junio bajo los siguientes condicionantes:

a) Ikastaroa urrian hasi ez duten langileek ezingo dute bi orduko ikastarorik hasi otsailean, ez lanorduetan ez lanorduz kanpo. Urrian hasi ez direnek, beraz, otsailean lanorduetako bost orduko ikastaroa edo barnetegiko ikastaroa eskatu ahal izango dute soilik.

a) Quienes no hayan iniciado el curso en octubre no podrán iniciar un curso de dos horas en febrero, ni en horario laboral ni fuera de horario laboral. Por lo tanto, quienes no hayan iniciado el curso en octubre, en febrero únicamente podrán solicitar cursos en horario laboral, es decir, cursos de cinco horas o de internado en horario laboral.

b) Urrian hasi diren ikasleek, aldiz, lanorduetako ikastaro trinkoa edo barnetegia nahiz modulu aldaketa eskatu ahal izango dute otsailean, hau da, ikastaro trinkotik 2 ordukora aldatzea, edo alderantziz.

b) Las personas que iniciaron el curso en octubre podrán solicitar en febrero tanto un curso intensivo como un cambio de módulo, es decir, el cambio de un módulo intensivo a un módulo de 2 horas, y viceversa.

Modulu aldaketei dagokienez, oraingo deialdi honetan ezingo da autoikaskuntza ikastarorik hasi.

En relación a los cambios de módulo, en esta convocatoria no se podrá iniciar un curso de autoaprendizaje.

Lanorduz kanpoko ikastaroetan ezingo da barnetegiko ikastarorik egin.

No se podrán realizar cursos en internado fuera de horario laboral.

Ikastaroek, betiere, HABEk araututako ikastaro-moduluak izan behar dute, eta otsailetik ekainera arteko iraupena izan behar dute.

Es requisito indispensable que los cursos sean módulos de cursos reglados por HABE y tengan una duración de febrero a junio.

Laugarrena.– Eskabideak egiteko eta tramitatzeko epeak.

Cuarta.– Plazos y tramitación de solicitudes.

Interesdunek deialdi honetan eskabide elektronikoa bete beharko dute eta deialdian eskainitako modulu eta ordutegi bakarra aukeratu.

La solicitud debe realizarse electrónicamente para un único módulo y horario ofertado en la convocatoria.

Zerbitzu-erakunde bakoitzeko zuzendaritzaren ardura da, euskara ikastaroak eskatzen dituztenen artean, aukeraketa egitea.

Será la Dirección de cada organización de servicios la encargada de realizar la tarea de selección entre los solicitantes.

Zerbitzu-erakundeetako langileen zuzendaritzek jasotako eskaerak aztertu eta Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak ezarritako aukeraketa irizpideen arabera onartuko edo ukatuko dituzte.

Las direcciones de personas de las organizaciones de servicios analizarán las solicitudes presentadas y las autorizará o denegará conforme a las prioridades y criterios de selección establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.

Eskabideak zerbitzu-erakundeen langileen zuzendaritzek kudeatuko dituzte Giza Baliabideen Zuzendaritzak horretarako ezarritako aplikazio informatikoaren bidez.

Las solicitudes realizadas las gestionará cada dirección de personas por medio de la aplicación informática que la Dirección de Recursos Humanos ha preparado a tal efecto.

IVAPeko Solaskidegune aplikazio informatikoaren bidez emango dio Osakidetzak baimendutako eskaeren berri IVAPi.

Osakidetza comunicará al IVAP las solicitudes autorizadas a través de la aplicación informática Solaskidegune del IVAP.

IVAPek eskabideak aztertu eta gero, idatziz jakinaraziko dio Osakidetzari baztertutako eskaerak zeintzuk diren.

Una vez analizadas las solicitudes, el IVAP comunicará por escrito a Osakidetza las solicitudes rechazadas.

4.1.– Eskabideak non eta nola aurkeztu.

4.1.– Dónde y cómo realizar las solicitudes.

Deialdi honetan parte hartu nahi duten langileek eskaera telematikoa egin beharko dute, Osakidetzaren intranet korporatiboaren bidez. Hona hemen helbideak eta bideak:

Los interesados e interesadas en participar en cursos de euskera deberán cumplimentar la solicitud para esta convocatoria por vía electrónica, a través de la intranet corporativa de Osakidetza.

www.osakidetza.eus (Profesionalak > Euskara > Euskarazko prestakuntza > Euskalduntze ikastaroak > 1-2-3HE prestatzeko ikastaroak > 2022-2023 ikasturtea: otsail-ekaina deialdia > Eskainitako ikastaroak / Eskaerak).

www.osakidetza.eus (Profesionales > Euskera > Formación en euskera > Cursos de euskaldunización > Cursos de perfiles lingüísticos 1-2-3 > Año escolar 2022-2023: Convocatoria febrero-junio > Cursos ofertados / Solicitudes).

www.osakidetza.euskadi.eus (Online zerbitzuak > Profesionalentzako zerbitzuak > Intranet Korporatiboa).

www.osakidetza.euskadi.eus (Servicio on-line > Servicios para profesionales > Intranet corporativa).

Eskaera telematikoa egitea ezinezko den kasuetarako, interesdunek zerbitzu-erakundeetako langileen zuzendaritzetan aurkeztu ahal izango dute izena emateko eskabidea.

Para los casos en los que no sea posible realizar la solicitud telemática, las personas interesadas podrán presentar la solicitud de inscripción en las direcciones de personas de las organizaciones de servicios.

Deialdian onartua izateko beharrezkoa da eskabidea epearen barruan eta behar bezala aurkeztea, aurreikusitako modalitateetako edozeinetan.

Para ser admitido/a en la convocatoria es imprescindible presentar la solicitud en plazo y forma, en cualquiera de las modalidades previstas.

4.2.– Lanorduetako ikastaroetarako eskabideak.

4.2.– Solicitudes para cursos en horario laboral.

Eskabidea egiteko epea: 2022ko azaroaren 17tik 28ra bitartean, biak barne.

Plazo de presentación de solicitudes: del 17 al 28 de noviembre de 2022, ambos inclusive.

Onartutako eta ez onartutako eskaeren zerrendek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzan egon beharko dute 2022ko abenduaren 9rako.

La relación de las solicitudes autorizadas y denegadas deberá hallarse en la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza el 9 de diciembre de 2022.

Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak eskaeretan egokitzapenak egin ahal izango ditu eta behin betiko eskaeren berri emango dio IVAPi 2022ko abenduaren 16rako. Epe horretatik kanpo ez da eskaerarik ezta aldaketarik ere onartuko.

La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza podrá realizar las adecuaciones que estime pertinentes y comunicará la relación definitiva del personal trabajador seleccionado al IVAP para el 16 de diciembre de 2022. Fuera de los plazos señalados no se admitirán nuevas solicitudes ni modificaciones.

Zerbitzu-erakundeen zuzendaritzek interesdunei jakinaraziko diete idatzizko jakinarazpenaren bidez haien eskabidea baimendu duten ala ez. Onartu ez dutenean, arrazoia espresuki azaldu beharko diete interesdunei. Jakinarazpena 2022ko abenduaren 8rako egin beharko da beranduen ere. Halaber, zerbitzu-erakundeek zabalkunde handiena duen hedabideen bidez emango dute jakinaraztera onartuen eta ukatuen zerrenda (posta elektronikoa, intranet, iragarki-taula...).

El personal interesado será informado mediante notificación escrita por la dirección de las organizaciones de servicios sobre la autorización o desestimación de su solicitud antes del 8 de diciembre de 2022. En caso de desestimación, la dirección correspondiente hará mención expresa de las causas y hará pública la lista de las personas admitidas y no admitidas en los medios de mayor difusión de la organización de servicios (correo electrónico, intranet, tablón de anuncios...).

Aukeratutako langileen behin betiko zerrendaren arabera osatuko dira ikastaroak eta taldeak.

La relación definitiva del personal trabajador seleccionado constituirá la base sobre la que se organizarán los cursos y los grupos.

4.3.– Lanorduz kanpoko ikastaroetarako eskabideak.

4.3.– Solicitudes para cursos fuera de horario laboral.

Eskabidea egiteko epea: 2022ko azaroaren 17tik abenduaren 7ra bitartekoa izango da, biak barne.

Plazo de presentación de solicitudes: del 17 de noviembre al 7 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Onartutako eta ukatutako eskaerek Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzan egon beharko dute 2022ko abenduaren 20rako.

Todas las solicitudes admitidas y denegadas deberán hallarse en la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza el 20 de diciembre de 2022.

Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak onetsitako eskaeren berri 2023ko urtarrilaren 5erako eman beharko dio IVAPi. Epe horretatik kanpo ez da eskaerarik, ez aldaketarik onartuko.

La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza deberá comunicar al IVAP la relación de solicitudes admitidas para el 5 de enero de 2023. A partir de esa fecha, no se admitirán nuevas solicitudes ni modificaciones.

4.3.1.– Baimendu eta baztertuko eskaeren zerrendak jakinaraztea.

4.3.1.– Comunicación de los listados de las solicitudes autorizadas y excluidas.

Zerbitzu-erakundeen zuzendaritzek interesdunei jakinaraziko diete idatzizko jakinarazpenaren bidez haien eskabidea baimendu duten ala ez. Onartzen ez dutenean, arrazoia espresuki azaldu beharko diete interesdunei. Jakinarazpena 2022ko abenduaren 28rako egin beharko da beranduen ere. Halaber, zerbitzu-erakundeek zabalkunde handiena duen hedabideen bidez emango dute jakinaraztera onartuen eta ukatuen zerrenda (posta elektronikoa, intranet, iragarki-taula...).

La Dirección de la organización de servicios notificará por escrito a los interesados y las interesadas la aceptación o denegación de su solicitud, en este último caso haciendo mención expresa de la causa de denegación. La notificación se realizará antes del 28 de diciembre de 2022. Asimismo, la dirección correspondiente dará publicidad a la lista del personal autorizado y no autorizado a través de los medios de mayor difusión (correo electrónico, intranet, tablón de anuncios...).

Idatzizko jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik hasita, interesdunek 10 egun naturaleko epea izango dute erreklamazioak bere zerbitzu-erakundeko langileen zuzendaritzari egoki iritzitako erreklamazioa aurkezteko.

A partir del día siguiente al de la notificación, el personal interesado dispondrá de un plazo de 10 días naturales para presentar la reclamación que consideren oportuna ante la dirección de personas de su organización de servicios.

Erreklamazioak Osakidetzako edozein zerbitzu-erakundetako erregistroan aurkeztu ahal izango dira eta, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan jasotako edozein eratan.

Las reclamaciones se entregarán en los registros de cualquiera de las direcciones de las organizaciones de servicios de Osakidetza, o por cualquiera de las formas indicadas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Bosgarrena.– Lanorduetako ikastaroetan onartzeko araubidea.

Quinta.– Régimen de admisión para los cursos en horario laboral.

Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak aldiro-aldiro arautuko ditu aukeratzeko irizpideak eta prozedurak, eta euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren araberako aldaketa eta egokitzapenak egingo ditu.

La Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza regulará periódicamente los criterios y procedimientos de selección e introducirá las modificaciones y adaptaciones que a la luz del proceso de normalización del uso del euskera resulten oportunos.

Lanorduetako ikastaroetarako aukeraketa-irizpideak Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak ezarriko ditu. Zerbitzu-erakunde bakoitzeko zuzendaritzaren ardura da, lanorduetako euskarazko ikastaroak eskatzen dituztenen artean aukeraketa egitea.

Los criterios de selección para los cursos dentro de horario laboral serán establecidos por la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza. Será la Dirección de cada organización de servicios la encargada de realizar la tarea de selección entre los y las solicitantes.

Seigarrena.– Lanorduetako ikastaroak.

Sexta.– Cursos en horario laboral.

Ebazpen honen II. eranskinean daude adierazita deialdi honetan, lanorduetan, egin daitezkeen ikastaroak.

Los cursos en horario laboral que se pueden realizar acogiéndose a la presente convocatoria son los expresados en el Anexo II.

Deialdi hau 2022-2023 ikasturteko bigarrena da, eta bertan egiten den ikastaro-eskaintza mugatua da, gorago aipatu den apirilaren 4ko 1025/2022 Ebazpenean iragarri bezala.

Esta convocatoria es la segunda del curso 2022-2023, y la oferta que en ella se realiza es limitada; por tanto, la solicitud deberá realizarse para un único módulo y horario, tal y como quedó establecido en la Resolución 1025/2022, de 4 de abril.

Ikastaroen hasiera eta amaiera egunak eta ordutegiak II. eranskinean zehaztutakoak dira. Halere, IVAPek ondoen iritzitako egokitzapenak egin ditzake II. eranskinean zehazten diren hasiera eta bukaera egunetan nahiz ordutegietan.

Las fechas de comienzo y finalización de las clases y los horarios son los especificados en el Anexo II. No obstante, el IVAP está facultado para realizar las adecuaciones que estime pertinentes tanto en las fechas de comienzo y fin de curso como en los horarios especificados en el Anexo II.

Zazpigarrena.– Lanorduz kanpoko ikastaroak.

Séptima.– Cursos fuera de horario laboral.

7.1.– Ikastaroen eskaintza eta baldintzak.

7.1.– Oferta de cursos y requisitos a cumplir.

Lanorduz kanpoko ikastaroak eskatzeko baldintzak deialdi honen hirugarren oinarriaren 2. puntuan ezarri dira.

Los requisitos para solicitar cursos fuera de horario laboral se establecen en el punto 2.º de la base tercera de la presente convocatoria.

IVAPek matrikula-orriaren bidez finantzatuko dituen ikastaroen zehaztapena III. eranskinean dago jasota.

La especificación de los cursos que financiará el IVAP mediante la hoja de matrícula se recoge en el Anexo III.

Deialdi osagarri honetan ez da onartuko autoikaskuntzan aritzeko eskaerarik.

En esta convocatoria complementaria no se admitirán solicitudes de autoaprendizaje.

Ikastaroek, betiere, HABEk araututako ikastaro-moduluak izan behar dute, eta otsailetik ekainera arteko iraupena izan behar dute.

Los cursos a realizar fuera de horario laboral deberán ser módulos de cursos reglados por HABE, con una duración de febrero a junio.

Eskaintza honetatik kanpo geratzen dira barnetegiko ikastaroak.

Quedan excluidos de esta oferta los cursos en internado.

7.2.– Lanorduz kanpoko ikastaroetan matrikulatzea.

7.2.– Matriculación en cursos fuera de horario laboral.

Langileak egindako eskaera IVAPek aztertu eta, hala badagokio, onartu ondoren, matrikula-orri bana bidaliko du Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzara, honek eskatzaile bakoitzari berea helarazi diezaion.

Una vez analizada por el IVAP, y en su caso, admitida la solicitud realizada, remitirá la hoja de matrícula correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza, que la hará llegar a la persona solicitante.

Matrikula-orriaren bitartez langilea edozein euskaltegi publiko edo pribatu homologatuan matrikulatu ahal izango da.

Mediante dicha hoja de matrícula la persona interesada podrá matricularse en el euskaltegi público o privado homologado que elija.

Matrikulatzeko ezinbesteko izango da langileak matrikula-orria euskaltegian entregatzea.

Para realizar la matriculación será indispensable entregar la hoja de matrícula en el euskaltegi.

Langilea inon matrikulatzen ez bada, ahalik eta arinen itzuli behar du matrikula orria IVAPera. Matrikula-orria itzultzeko prozedura apirilaren 4ko 1025/2022 Ebazpenaren bederatzigarren oinarrian dago jasota.

Aquellas personas que no se matriculen en ningún curso deberán devolver la hoja de matrícula cuanto antes al IVAP. El procedimiento para la tramitación de la devolución de la hoja de matrícula está recogido en la base novena de la Resolución 1025/2022, de 4 de abril.

Langileak egin duen matrikulak honako baldintza hauek betetzen baditu, IVAPek matrikularen kostu osoa ordainduko du:

El IVAP se encargará del pago del coste completo de la hoja de matrícula siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1) Matrikula-orria garaiz entregatzea euskaltegian: ikastaroa hasi baino lehen aurkeztu beharko da.

1) La hoja de matrícula deberá presentarse en el euskaltegi antes del inicio del curso.

2) Aurreko 7.1. oinarriak ezartzen dituen ikastaroen ezaugarriak betetzea.

2) Cumplir con requisitos establecidos en la base 7.1.

Langileak egin duen matrikulak aurreko baldintzak betetzen ez baditu, IVAPek ez du ordainduko. Kasu horretan, ukapenaren berri emango dio Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzari.

Cuando no se cumplan estas condiciones, el IVAP no realizará el pago de la matrícula. En ese caso, el IVAP notificará la denegación a la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.

Zortzigarrena.– Ikastaroen hasierari buruzko arau orokorrak.

Octava.– Normas generales sobre el inicio del curso.

Ikastaroa hasten den egunean bertan hasi beharko du langileak eskolan. IVAPek bertan behera utziko ditu eskolan hasi ez diren langileen eskaerak.

Los y las solicitantes que han sido aceptados deberán incorporarse a clase el primer día del curso. El IVAP dará de baja las solicitudes de aquellas personas que no se hayan incorporado a los cursos al inicio de los mismos.

Moduluz aldatzen diren ikasleen kasuan, hasiera-dataren erreferentzia ikastaro trinkoa izango da, beraz

En el caso de aquellas personas que en este cuatrimestre se incorporen a un módulo diferente, el curso intensivo será la referencia de la fecha de incorporación, de tal manera que:

– Ikastaro trinkotik 2 ordukora aldatzen diren ikasleek lehenik eta behin ikastaro trinkoa bukatu behar dute, eta ondoren aldatuko dira 2 orduko ikastarora.

– Aquellas personas que estén realizando un curso intensivo y que soliciten cursos de 2 horas, primero tendrán que finalizar el curso intensivo y posteriormente incorporarse a los cursos de 2 horas.

– 2 orduko ikastarotik trinkora aldatzen diren ikasleek 2 orduko ikastaroan jarraituko dute harik eta ikastaro trinkoa hasi arte.

– Aquellas personas que estén realizando cursos de 2 horas y que soliciten un curso intensivo, permanecerán en los cursos de 2 horas hasta la fecha de inicio del curso intensivo.

Bederatzigarrena.– Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa.

Novena.– Información sobre protección de datos personales.

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikulua betez, jakinarazten da deialdi honen eremuan euskara-ikastaroak kudeatzeko datu pertsonalen tratamendua, alde batetik, Osakidetzaren ardurapean egingo dela, eta, beste alde batetik, IVAPen ardurapean.

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo ,de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, se informa que en el ámbito de la presente convocatoria, el tratamiento de los datos personales para la gestión de los cursos de euskera se realizará, por una parte, bajo la responsabilidad de Osakidetza y, por otra, bajo la responsabilidad del IVAP:

Interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak Osakidetzak tratatuko dituela eta Giza Baliabideen Kudeaketa Integratua izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla. Tratamendu horren helburua da Osakidetzako langileak kudeatzea, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiliz egindako misio bat betetzeko. Datuak hirugarren erakundeei jakinaraz dakizkieke. Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere.

Se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por Osakidetza y que se incorporarán a la actividad de tratamiento denominada Gestión Integrada de Recursos Humanos. La finalidad de dicho tratamiento es la gestión del personal de Osakidetza, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Pueden realizarse comunicaciones de datos a terceras organizaciones. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.

Datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara:

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

Halaber, interesdunari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak IVAPek tratatuko dituela eta Eaeko Administrazio Publikoetako Langileen Euskalduntzea izeneko tratamendu-jardueran sartuko direla. Tratamendu horren helburua da EAEko administrazio publikoetako langileen hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak kudeatzea eta ebaluatzea, eta, hala badagokio, programatzea eta bertaratzea gestionatzea, bai eta hizkuntza-gaikuntzagatik esleitutako ordu-kreditua kudeatzea ere. Hori guztia, interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen izenean egindako eginkizun baten arabera. Datuak hirugarren erakundeei jakinaraz dakizkieke. Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea du, bai eta haien tratamendua mugatzeko edo aurka egiteko ere.

Asimismo, se informa a la persona interesada de que sus datos personales serán tratados por el IVAP y que serán incorporados al tratamiento denominado Euskaldunización del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de la CAE. La finalidad de dicho tratamiento es la gestión y evaluación y, en su caso, la programación y el control de asistencia de cursos de capacitación lingüística del personal al servicio de las administraciones públicas de la CAE; y la gestión de crédito horario asignado por capacitación lingüística, conforme al cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Pueden realizarse comunicaciones de datos a terceras organizaciones. La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento.

Datuen babesari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo webgune honetara:

Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web:

II. ERANSKINA
ANEXO II
BARNETEGIKO IKASTAROAK ETA ADMINISTRAZIOKO LANGILEEZ OSATUTAKO TALDEAK
CURSOS DE INTERNADO Y GRUPOS FORMADOS POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN

1.– Barnetegiko ikastaroak.

1.– Cursos en régimen de internado.

Barnetegiko ikastaroak Zornotzako Aurten Bai barnetegian eta Lazkaoko Maizpide euskaltegian egin ahal izango dira ondorengo egutegiaren arabera:

Los cursos de internado se podrán realizar en el barnetegi Aurten Bai de Zornotza y en el euskaltegi Maizpide de Lazkao, según el siguiente calendario:

Maizpide (Lazkao): otsailak 20 – ekainak 22.

Maizpide (Lazkao): 20 de febrero – 22 de junio.

Aurten Bai (Zornotza): otsailak 20 – ekainak 30.

Aurten Bai (Zornotza): 20 de febrero – 30 de junio.

Barnetegiko ikastaroak euskaltegien egutegiari eta ordutegiari egokituko zaie.

Los cursos en régimen de internado se adecuarán al horario y al calendario de estos euskaltegis.

IVAPek bere gain hartuko ditu matrikula eta egonaldiaren gastuak.

El IVAP se hará cargo de los gastos de matrícula y estancia.

2.– Bost orduko ikastaroak.

2.– Cursos de cinco horas.

Modulu honek egun osoko lan-liberazioa eskatzen du, eskola orduei ikasleak lan pertsonalerako behar duen denbora gehitu beharra dagoelako.

Este módulo tendrá, en todo caso, una duración cuatrimestral. Este módulo precisa una liberación laboral de jornada completa, dado que a las horas lectivas hay que añadir el tiempo que necesita el alumnado para el trabajo personal.

IVAPek bere gain hartuko ditu matrikula gastuak.

El IVAP se hará cargo de los gastos de matrícula.

Bigarren lauhilekoaren iraupena ondorengoa izango da: 2022ko otsailaren 20tik ekainaren 28ra.

Las fechas de inicio y finalización de este módulo son las siguientes: 20 de febrero – 28 de junio de 2022.

2023ko apirilaren 6tik 14ra artekoak, biak barne, Aste Santuko oporraldia izango da, eta beraz, ez dira eskola egunak izango.

El periodo comprendido entre el 6 y el 14 de abril de 2023, ambos inclusive, corresponde al periodo vacacional de Semana santa, por lo tanto, no será lectivo.

Ikastaroaren egutegi zehatza ikastaroa hasi baino lehenago banatuko da eta izan daitekeen edozein aldaketa garaiz jakinaraziko da.

El calendario concreto del curso se facilitará antes del inicio del curso y cualquier modificación en el mismo se comunicará con la debida antelación.

3.– Modulu aldaketak.

3.– Cambios de módulo.

3.1.– Bost orduko ikastarotik bi orduko ikastarora:

3.1.– Cambio de módulo de cinco horas a dos horas:

Bost orduko ikastarotik IVAPeko bi orduko talde batera aldatzen diren ikasleek ondorengo egutegia izango dute: 2023ko otsailak 20 – 2023ko ekainak 23.

Las personas provenientes de un curso de 5 horas que se integren en un grupo de 2 horas del IVAP, se ajustarán al calendario siguiente: 20 de febrero al 23 de junio de 2023.

Administrazioko taldeetako ikastaroen ordutegia 08:00etatik 10:00etara izango da Bilbon, Donostian eta Vitoria-Gasteizen.

El horario en los grupos del IVAP será de 08:00 a 10:00 en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

2023ko apirilaren 3tik 14ra artekoak, biak barne, Aste Santuko oporraldia izango da, eta beraz, ez dira eskola egunak izango.

El periodo comprendido entre el 3 y el 14 de abril de 2023, ambos inclusive, corresponde al periodo vacacional de Semana santa, por lo tanto, no será lectivo.

Ikastaroaren egutegi zehatza ikastaroa hasi baino lehenago banatuko da eta izan daitekeen edozein aldaketa garaiz jakinaraziko da.

El calendario concreto del curso se facilitará antes del inicio del curso y cualquier modificación en el mismo se comunicará con la debida antelación.

Matrikula-orriaren eskolatzen diren ikasleek euskaltegiaren egutegia eta ordutegia jarraituko dute.

Las personas que se matriculen mediante hoja de matrícula en un euskaltegi, seguirán el calendario y el horario del euskaltegi.

3.2.– Bi orduko ikastarotik bost orduko ikastarora:

3.2.– Cambio de módulo de dos horas a cinco horas:

Bi orduko ikastarotik IVAPeko bost orduko talde batera aldatzen diren ikasleek eranskin honen 2. puntuan adierazitako egutegia izango dute.

Las personas provenientes de un curso de 2 horas se integrarán, preferentemente, en un grupo del IVAP, y seguirán el calendario señalado en el punto dos de este anexo.

Aldiz, matrikula-orriarekin eskolatzen dien ikasleek euskaltegiaren egutegia eta ordutegia izango dute.

Las personas que se matriculen mediante hoja de matrícula seguirán el calendario y el horario del euskaltegi.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común