Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

217. zk., 2022ko azaroaren 14a, astelehena

N.º 217, lunes 14 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4910
4910

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak modernizatzeko eta modu iraunkorrean kudeatzeko dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena (Europar Batasunak finantzatutako Next Generation EU Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, 2022. urteari dagokiona).

ORDEN de 2 de noviembre de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales (en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, correspondiente al año 2022).

COVID-19aren pandemiak, osasun-krisiaz gain, krisi ekonomiko handia eragin du mundu osoan, jarduera-sektore zabalak gelditzearen edo moteltzearen ondorioz; horien artean, zalantzarik gabe, kultura-jarduera dago, oro har, eta, bereziki, zuzeneko jarduerena: arte eszenikoak eta musika, batez ere.

La pandemia de la COVID-19, además de la crisis sanitaria, ha generado en todo el mundo, una importante crisis económica derivada de la paralización o ralentización de amplios sectores de actividad, entre los que sin duda se encuentra la actividad cultural en general y de manera muy especial la de las actividades en vivo: las artes escénicas y música principalmente.

Era berean, ikuspegi orokor batetik, Europar Batasunak adierazten du, aurreko ekonomia- eta finantza-krisian bezala, ekonomia eta finantza-sistemak eta gizarte-babeseko sistema indartsu, iraunkor eta erresilienteak garatzeak lagunduko diela estatu kideei eraginkortasun handiagoz erantzuten, eta modu bidezko eta inklusiboan horrelako egoeretatik azkarrago berreskuratzen. Testuinguru horretan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduak, 2021eko otsailaren 12koak, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duenak, Europan garrantzia duten esparru politikoei buruzko neurriak babestea aurreikusten du. Neurri horiek sei zutabetan egituratuta daude, eta horien artean daude, besteak beste, trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala eta hazkunde-eredu adimendun, jasangarri eta integratzaile bat, honako hauek barne hartzen dituena: kohesio ekonomikoa, enplegua, produktibitatea, lehiakortasuna, ikerketa, garapena eta berrikuntza.

Asimismo, desde un punto de vista general, la Unión Europea señala que, al igual que en la anterior crisis económica y financiera, el desarrollo de economías y sistemas financieros y de protección social fuertes, sostenibles y resilientes, ayudará a los estados miembros a responder con mayor eficacia y de manera justa e inclusiva a recuperarse de este tipo de situaciones con mayor rapidez. En este contexto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevé el apoyo a medidas que se refieran a ámbitos políticos de importancia europea, estructurados en seis pilares, entre los que se incluyen la transición ecológica; la transformación digital y un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Mekanismo horren helburuei lagunduko dietela bermatzeko, Europak adierazi du berreskuratze- eta erresilientzia-planek inbertsio publikoko erreformak eta proiektuak gauzatzeko neurriak jaso behar dituztela, herrialde bakoitzaren erronkekin eta lehentasunekin koherenteak eta bateragarriak diren neurrien bidez. Helburu horiek lortzeko, Batasunak mekanismo bat diseinatu du, eta haren helburu espezifikoa da estatu kideei finantza-laguntza ematea, «NEXT Generation EU» izeneko funtsen bidez. Funts horiek aparteko aukera ematen dute errekuperazio-plan espezifikoak hedatzeko eta pandemiak inbertsioan eta jarduera ekonomikoan duen eraginari aurre egiteko. Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren esparruan funtsak eskuratu ahal izateko, estatu kideek berreskuratze- eta erresilientzia-plan bat aurkeztu behar zuten, eta, Espainiako Estatuaren kasuan, Europako Batzordeak 2021eko ekainaren 16an onartu zuen.

Para garantizar su contribución a los objetivos del citado mecanismo, Europa señala que los planes de recuperación y resiliencia deben incluir medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión pública a través medidas coherentes y compatibles con los retos y prioridades de cada país. Para lograr esta serie de objetivos, la Unión ha diseñado un Mecanismo cuyo objetivo específico es proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera a través de los denominados fondos «Next Generation EU». Estos fondos proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar planes específicos de recuperación y contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. Para poder acceder a los fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros debían presentar un plan de recuperación y resiliencia, que, en el caso del Estado español, fue aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021.

Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana zeharkako lau ardatzen inguruan egituratzen da: trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala, genero-berdintasuna eta gizarte- eta lurralde-kohesioa. Eta lau ardatz horiek, era berean, hamar palanka-politikatan eta hogeita hamar osagaitan zehazten dira, erreforma eta inbertsioen programa 2023 epemugarekin artikulatzen dutenak. Osagai bakoitzak erronka edo helburu zehatz batean jartzen du arreta, eta helburu horiek lortzen laguntzen duten erreformak eta inbertsioak biltzen ditu. Horietan guztietan, tarteko jomugak eta mugarriak, espero diren emaitzak, onuradunen kopurua eta elementu bakoitzaren kostu zehatza identifikatzen dira.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Y estos cuatro ejes, a su vez, se concretan en diez políticas palanca y treinta componentes que articulan el programa de reformas e inversiones con el horizonte 2023. Cada componente se centra en un reto u objetivo concreto e incluye reformas e inversiones que contribuyen a alcanzar dichos objetivos. Para todos ellos se identifican las metas e hitos intermedios, los resultados esperados, el número de personas beneficiarias, así como el coste detallado de cada elemento.

2021eko uztailaren 13an, Ministro Kontseiluaren bileran, Kultura eta Kirol ministroak proposatuta, Kultura Ministerioaren kontura autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek kudeatutako kredituak banatzeko irizpideak eta lurralde-banaketaren proposamena baimentzen dituen Erabakia onartu zen, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 24. osagaiari dagokionez (kultura-industria birbalorizatzea). Horrela, 2021eko irailaren 9an, Kulturaren Konferentzia Sektorialaren esparruan, EAEk bat egin zuen «Next Generation» kredituak banatzeko proposamena eta kreditu horiek banatzeko irizpideak baimentzen dituen akordioarekin.

Con relación al componente 24, «Revalorización de la industria cultural» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 13 de julio de 2021, se aprobó en la reunión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, el Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte. Así, el 9 de septiembre de 2021, en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura, la CAE se adhirió al Acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución de los créditos «Next Generation» y los criterios de reparto de los mismos.

Azkenik, irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema taxutzen duena, eta irailaren 29ko HFP/1031/2021 Agindua, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore Publikoko Erakundeek Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren osagaien neurrien mugarri eta helburuen betetze-mailaren jarraipena egiteko eta aurrekontuak eta kontabilitatea gauzatzeko eman beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezartzen dituena, dira SEM laguntzei dagokienez Estatuko legegintzako corpusa osatzen dutenak.

Finalmente, son la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las que completan el corpus legislativo estatal en relación a las ayudas MRR.

Azpiegitura eszenikoak eta musikalak modernizatzeko eta modu jasangarrian kudeatzeko proiektua 24. osagaiaren barruan sartzen da («kultura-industriaren birbalorizazioa»), bereziki lurraldean zehar kultura dinamizatzeari buruzko 2. inbertsioaren barruan. Hori, aldi berean, C24.I2.P2.S1 azpiproiektuan banatzen da, eta, 2021eko uztailaren 6ko Europar Batasuneko Kontseiluaren Betearazpen Erabakian, Espainiako leheneratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoan, ezarritakoarekin bat etorriz, Espainiako lurraldean gutxienez 200 azpiegitura eraldatzea eta modernizatzea du helburu, 2023ko laugarren hiruhilekora arte (355 zenbakiko CID helburua).

El proyecto de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras escénicas y musicales se incardina dentro del componente 24, «Revalorización de la industria cultural», en particular, dentro de la inversión número 2 relativa a la «Dinamización de la cultura a lo largo del territorio». Esta se desagrega, a su vez, en el subproyecto C24.I2.P2.S1 y, de conformidad con lo establecido en la Decisión de Ejecución del Consejo de la Unión Europea, de 6 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, tiene por objetivo la transformación y modernización de al menos 200 infraestructuras a lo largo del territorio español hasta el cuarto trimestre de 2023 (objetivo CID n.º 355).

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak, 2020-2024 gobernu-programan, Europan partekatutako jarraibide politikoak ere jasotzen ditu, legegintzaldiko estrategia osoa markatzen duten lau ardatzetan kokatuz: oparotasuna (enplegua eta suspertze ekonomikoa); pertsonak (osasuna, hezkuntza, zerbitzu publikoak, berdintasuna, gizarte- eta kultura-politikak, bizikidetza eta giza eskubideak); planeta (trantsizio energetiko eta klimatiko bidezkoa) eta autogobernua (autogobernu hobea). Era berean, konpromisoa hartu du aktiboki lan egiteko, euskal partaidetza ahalik eta handiena izan dadin Europako programa eta proiektuetan, bereziki Next Generation EUn, politika horiek garatzen laguntzeko.

Por su parte, el Gobierno Vasco, en su programa de Gobierno 2020-2024 se hace eco también de las directrices políticas compartidas a nivel europeo, enmarcándolas en cuatro ejes que marcan toda la estrategia de legislatura: prosperidad (empleo y reactivación económica); personas (la salud, la educación, los servicios públicos, la igualdad, las políticas sociales y culturales, la convivencia y los derechos humanos); planeta (transición energética y climática justa) y autogobierno (más y mejor autogobierno). Asimismo, se ha comprometido a trabajar activamente para maximizar la participación vasca en programas y proyectos europeos, particularmente en los programas Next Generation EU destinados a apoyar el desarrollo de las citadas políticas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari dagozkio arte- eta kultura-jarduerei buruzko eginkizunak, bai eta haien zabalkundea ere, Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuaren arabera –Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena–. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuaren bidez esleitzen zaizkio eginkizun horiek Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari.

De conformidad al Decreto 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, competen al Departamento de Cultura y Política Lingüística las funciones relativas a actividades artísticas y culturales, así como su difusión. Dichas funciones están atribuidas a la Dirección de Promoción de la Cultura a través del Decreto 73/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Horrela, aipatutako administrazio-eremuek formulatutako testuinguruaren eta helburu orokorren barruan, bai eta Next Generation UE 2021 funtsak zuzenean kudeatzeko Espainiako Estatuarekin lortutako akordioen barruan ere, 2021eko abenduaren 29an, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko abenduaren 7ko Agindua argitaratu zen EHAAn, zeinaren bidez arautzen eta deitzen baita 2021eko musika-arteen eta -azpiegituren modernizazio eta kudeaketa jasangarrirako dirulaguntzak ematea. Deialdi honen bidez 8 modernizazio-proiektu babestu dira, eta 2022an amaitu beharko dira.

Así enmarcada en el contexto y en los objetivos generales formulados desde los citados ámbitos administrativos, así como en los acuerdos alcanzados con el estado español para la gestión directa de los fondos Next Generation UE 2021, con fecha de 29 de diciembre de 2021, fue publicada en el BOPV la Orden de 7 de diciembre de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales correspondiente al año 2021. A través de esta convocatoria han sido apoyados 8 proyectos de modernización que deberán finalizarse a lo largo de 2022.

Beraz, iaz hartutako konpromisoekin bat etorriz, deialdi hau 2021ekoaren jarraipena da eta haren helburuei eusten die; hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan, arte eszenikoen eta musikaren azpiegiturak modernizatzeko eta modu iraunkorrean kudeatzeko proiektuak bultzatzea, trantsizio ekologikoaren, trantsizio teknologiko-digitalaren eta kudeaketaren hobekuntzaren ikuspegitik. Hori guztia Europar Batasunak egindako irizpide, jarraibide eta araudien esparruan. Azken batean, helburua da Euskadiko kultura-industrien lehiakortasuna indartzea, eta kultura-ekoizpenaren eskaintza hainbat modutan elkarri lotzea eta haietaz gozatzea erraztea, gero eta erakargarriagoa izan dadin euskal gizartearentzat berarentzat, eta, aldi berean, lehiakorragoa nazioartean.

Por tanto, en línea con los compromisos adquiridos el pasado año, la presente convocatoria es continuidad y mantiene los objetivos formulados de la de 2021, es decir, apoyar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, proyectos de modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y música, desde el punto de vista de la transición ecológica, de la transición tecnológica-digital y de la mejora de la gestión, todo ello en el marco de los criterios, directrices y normativas formuladas por la Unión Europea. Se trata, en definitiva, de reforzar la competitividad de las industrias culturales de Euskadi, y de interconectar y facilitar el acceso y disfrute a la oferta de la producción cultural en sus distintas manifestaciones, haciéndola cada vez más atractiva para la propia sociedad vasca y a su vez, más competitiva a nivel internacional.

Era berean, agindu hau sartuta dago Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren 2021-2024 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoan (2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bidez onartua) eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko otsailaren 16ko Aginduaren bidez onartutako 2022ko Dirulaguntzen Urteko Planean (biak ere sailaren webgunean argitaratuak). Esteka honetan eskura daiteke: https://www.euskadi.eus/201-planeta-saila-euskalsaila-plana/202saila-plana/

Asimismo, la presente Orden está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para el período 2021-2024, aprobado por Orden de 18 de febrero de 2021, y en el Plan anual de subvenciones de 2022, aprobado por Orden de 16 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, publicados ambos en la web del Departamento, accesible en el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-de-subvenciones-del-departamento-2021-2024/

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea eta helburuak.

Artículo 1.– Objeto y finalidades.

1.– Agindu honen esparruan emango diren laguntzen helburua da arte eszenikoen edo musikaren lanbide-jarduera garatzen den azpiegituren modernizazio eta kudeaketa jasangarrira bideratutako inbertsio-proiektuak finantzatzea, 5.2 artikuluan zehazten den bezala.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de ayudas para la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización y gestión sostenible de infraestructuras donde se desarrolle actividad profesional de artes escénicas o música en los términos recogidos, en el artículo 5.2.

2.– Diruz lagunduko diren proiektuek ekipamendua erosteko eta/edo honako ardatz edo helburu hauetara bideratutako jarduerak garatzeko inbertsioak jaso beharko dituzte:

2.– Los proyectos a subvencionar deberán contemplar inversiones destinadas a la adquisición de equipamiento y/o realización de actuaciones enmarcadas en los siguientes ejes o finalidades:

a) Ingurumen-eraldaketa.

a) Transformación medioambiental.

b) Eraldaketa digitala.

b) Transformación digital.

c) Kudeaketa hobetzea.

c) Mejora de la gestión.

Erreferentzia gisa, deialdi honen I. eranskinean aipatutako hiru ardatzen barruko proiektuak garatzeko egin daitezkeen inbertsioen zerrenda gehitu da.

A modo de referencia, en el Anexo I de esta convocatoria se ha incorporado un listado de posibles inversiones para el desarrollo de proyectos enmarcados en los tres ejes señalados.

3.– Dirulaguntza C24.I2.P2.S1 azpiproiektuan sartuta dago, hau da, Europar Batasuna Next Generation EU-k finantzatutako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 24. osagaian sartuta dagoen «Arte eszeniko eta musikalen azpiegituren modernizazioa eta kudeaketa jasangarria».

3.– La subvención está incluida en el subproyecto C24.I2.P2.S1 «Modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales», comprendido en el Componente 24, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

4.– Oinarri arautzaile hauen babesean emandako dirulaguntzak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduak (aurrerantzean, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamendua) ezarritako Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatuko dira. Europako funtsekin finantzatu daitezkeen dirulaguntza horiek izapidetzeari eta emateari aplikatuko zaie abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuan aurreikusitakoa (36/2020 Errege Lege Dekretua, Herri Administrazioa modernizatzeko eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onartzen dituena), aplikatzekoa den gainerako araudiari kalterik egin gabe.

4.– Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes bases reguladoras se financiarán a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). A la tramitación y concesión de estas subvenciones financiables con fondos europeos les será de aplicación lo previsto por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin perjuicio del resto de normativa que resulte de aplicación.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Deialdiari egotz dakiokeen gehieneko zenbatekoa 711.527,20 eurokoa izango da; 2023ko ekitaldiari dagokio.

El importe máximo imputable a la convocatoria será de 711.527,20 euros; correspondiente al ejercicio 2023.

3. artikulua.– Etika eta Jokabide Kodea.

Artículo 3.– Código Ético y de Conducta.

1.– Deialdia egin duen administrazioko enplegatu publikoek eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren kargura finantzatutako funtsen onuradun diren erakundeko langileek Etika eta Jokabide Kodean jasotakoa (II. eranskina) bete beharko dute, 22., 9.3. eta 17.2 artikuluetan arautzen den bezala.

1.– Tanto el personal empleado público perteneciente a la Administración convocante, como el personal de la entidad que resulte beneficiario de fondos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá observar el respecto al Código Ético y de Conducta (Anexo II), tal como se regula en los artículos 22, 9.3 y 17.2.

2.– Horri dagokionez, III. eranskinean identifikatutako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, iruzur-zantzu bat izango litzateke.

2.– A este respecto, si se verificase la ocurrencia de alguno de los supuestos identificados en el Anexo III, dicha circunstancia tendría la virtualidad de constituir un indicio de fraude.

4. artikulua.– Onuradun izateko baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira izaera pribatua duten eta egoitza soziala Euskal Autonomia Erkidegoan duten pertsona juridikoak, baldin eta eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las personas jurídicas, de naturaleza privada, cuyo domicilio o sede social se ubique en la Comunidad Autónoma de Euskadi y que a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes cumplan las siguientes condiciones:

a) Arte eszenikoen eta musikaren ekoizpen edo programazio profesionalaren eremuetan ohiko jarduera garatzea.

a) Desarrollar actividad habitual en los ámbitos de la producción o programación profesional de las artes escénicas y de la música.

b) Diruz laguntzea nahi den proiektuak xede duen azpiegituraren jabetzaren titulartasuna egiaztatzea, edo, halakorik ezean, gune horietan garatutako jardueren kudeaketarena.

b) Acreditar la titularidad de la propiedad de la infraestructura objeto del proyecto para el que se solicita la subvención o, en su defecto, de la gestión de las actividades desarrolladas en dichos espacios.

c) Eskabidea aurkezten den unean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagokion epigrafean alta emanda egotea eta jarduera eszeniko edo musikalen garapenarekin bat datorren xede edo helburu soziala izatea.

c) Estar dado/a de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y tener un objeto o fin social acorde con el desarrollo de actividades escénicas o musicales.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoaz gain, erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.– Además de lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai dirulaguntza ematen denean, bai ordaintzen denean.

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tanto en el momento de la concesión de la subvención como en el del pago de la misma.

Dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du deialdi hau kudeatzen duen organoak, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginarekin bat etorriz.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las subvenciones se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

b) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

3.– Erakunde onuradunen ardura izango da proiektua garatzea eta gastua gauzatzea, aurkeztutako aurrekontuaren arabera.

3.– Las entidades beneficiarias serán las responsables del desarrollo del proyecto y de la ejecución del gasto en función del presupuesto presentado.

4.– Erakunde onuradun bakoitzak pertsona bat izendatu beharko du proiektua eta elkarrizketa koordinatzeko, deialdi honen ondorioetarako.

4.– Cada entidad beneficiaria deberá designar a una persona responsable de coordinar el proyecto y de la interlocución a efectos de esta convocatoria.

5.– Honako hauek ezin izango dituzte agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak jaso:

5.– No podrán acceder a las subvenciones previstas en la presente Orden:

a) Izaera publikoko erakundeak eta, nolanahi ere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 7.4 artikuluan definitutako Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakundeak.

a) Las entidades de naturaleza pública y, en todo caso, las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, definidas en el artículo 7.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

b) Laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penala duen pertsona edo erakunde eskatzailea, edo horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren bat duena, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoarekin bat etorriz.

b) Entidades sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

c) Berdintasun-plana indarrean ez daukaten enpresak, baldin eta Estatuko araudiaren arabera horretara behartuta badaude, ez eta sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri izana egiaztatzen ez duten 50 langiletik gorako enpresak ere, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuko legeriak ezarritakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz (1997ko azaroaren 11ko Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategina).

c) Las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o el acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, de conformidad con lo establecido en el artículo 50.5 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan jasotako gainerako egoeraren batean dauden pertsonak edo erakundeak.

d) Las entidades en quienes concurra alguna de las restantes circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Berreskuratzeko agindu baten menpe dauden erakundeak, Europar Batasuneko Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta merkatu bateratuarekin bateraezina dela.

e) Las entidades que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

f) Krisian dauden enpresak, krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako definizioari jarraikiz (EBAO C249, 2014ko uztailaren 31koa).

f) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DOUE C249, de 31 de julio de 2014).

g) 2021ean arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak modernizatzeko eta modu iraunkorrean kudeatzeko dirulaguntzen deialdian onuradun izan diren erakundeak.

g) Entidades beneficiarias en la convocatoria de subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales de 2021.

h) Kontseiluak c24.i1) neurrirako Espainiako SSEParen (Council implementing decision – CID) ebaluazioa onartzeari buruz hartutako betearazpen-erabakian aurreikusitakoaren arabera, ingurumen-legeria nazionala eta dagokion EBkoa betetzen duten jarduerak egiten dituzten pertsonak edo erakundeak baino ezin izango dira dirulaguntza hauen onuradun izan. Berariaz baztertzen dira jarduera hauetakoren bat egiten dutenak:

h) De conformidad con lo previsto en la decisión de ejecución del consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España (Council implementing decision – CID) para la medida c24.i1), solo podrán ser beneficiarias de las presentes subvenciones las personas o entidades que realicen actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la UE pertinente; quedando expresamente excluidas aquellas que realicen alguna de las siguientes actividades:

– Erregai fosilekin lotutako jarduerak, haien ondorengo erabilera barne.

– Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, incluida la utilización ulterior de los mismos.

– EBko isurketa-eskubideen salerosketa-erregimenaren esparruko jarduerak, berotegi-efektuko gasen isuriak dagozkien erreferentzia-parametroen azpitik egongo ez direla aurreikusten bada.

– Actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se situarán por debajo de los parámetros de referencia pertinentes.

– Hondakinen zabortegiekin eta erraustegiekin lotutako jarduerak.

– Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras.

– Epe luzera hondakinak ezabatzeak ingurumenari kalte egin diezaiokeen jarduerak.

– Actividades en las que la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio al medio ambiente.

5. artikulua.– Aurkeztu beharreko proiektuen betekizunak.

Artículo 5.– Requisitos de los proyectos a presentar.

1.– Proiektuetan aurreikusitako jarduerak agindu honen 1. artikuluan adierazitako helburuetara egokitu beharko dira, eta 2023ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era arte garatu beharko dira. Beraz, diruz lagundu daitezkeen gastuak aldi horretan egindakoak izango dira.

1.– Las actuaciones previstas en los proyectos deberán ajustarse a las finalidades indicadas en el artículo 1 de esta Orden y desarrollarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023. Por tanto, los gastos subvencionables serán los realizados en ese periodo.

2.– Inbertsio-proiektuen xede diren azpiegiturek honako hauek bete beharko dituzte:

2.– Las infraestructuras objeto de los proyectos de inversión deberán:

a) Dirulaguntzen xede diren azpiegiturek zehatz identifikatuta egon behar dute, kokapenari eta izenari dagokienez, eta honako eremu hauetako batean edo gehiagotan jarduera izatea egiaztatu behar da:

a) Estar identificadas con precisión respecto a su ubicación y denominación y acreditar actividad en uno o más de los siguientes ámbitos:

a.1.– Zuzeneko arteen erakusketa: antzokiak, auditoriumak, zirku-karpak eta musika-aretoak.

a.1.– Exhibición de artes en vivo: teatros, auditorios, carpas de circo y salas de música.

a.2.– Entsegu eta ekoizpen eszenikoa: antzerkia, dantza, zirkua eta diziplina anitzak.

a.2.– Ensayo y producción escénica: teatro, danza, circo y multidisciplinares.

a.3.– Musika-entsegua eta/edo musika-ekoizpena.

a.3.– Ensayo y/o producción musical.

b) Proiektuaren xede den espazioaren urteko jarduera-egunen 45etik gorako erabilera profesionala egiaztatzea, aipatutako kategorietako batean. Ondorio horietarako, 2021eko uztailaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitarteko aldia hartuko da erreferentziatzat.

b) Acreditar uso profesional en alguna de las categorías citadas superior al 45 de días de actividad anual del espacio objeto del proyecto. A estos efectos se tomará como referencia el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y 30 de junio de 2022.

3.– Deialdi honetatik kanpo geratzen dira beste jarduera batzuetarako soilik erabiltzen diren guneak eta, nolanahi ere, artikulu honen 2.b) apartatuan aipatutako erabilera-betekizuna egiaztatzerik ez dutenak.

3.– Quedan excluidos de esta convocatoria los espacios dedicados exclusivamente a otras actividades y, en todo caso, aquellos sobre los que no se pueda acreditar el requisito de uso citado en el apartado 2.b) de este artículo.

4.– Inbertsio-proiektu guztiek honako ohar hauen araberako aurrekontua izan beharko dute:

4.– Todos los proyectos de inversión deberán incorporar un presupuesto acorde a las siguientes indicaciones:

a) Aurrekontua orekatua izan beharko da aurreikusitako gastuen eta diru-sarreren artean, eta horien artean deialdi honetan eskatutako zenbatekoa sartu beharko da.

a) Deberá presentarse un presupuesto equilibrado entre los gastos e ingresos previstos, incluyendo entre estos la cantidad solicitada en esta convocatoria.

b) Gastuen atalean, proiektua garatzeko behar diren elementu edo ekintzen kostua banakatuko da. Deialdi honen 7. artikuluan diruz lagundu daitezkeen gastuak ezartzen dira.

b) En el apartado de gastos se desglosará el coste de los distintos elementos o acciones necesarias para el desarrollo del proyecto. En el artículo 7 de la presente convocatoria se establecen los gastos subvencionables.

c) Aurreikuspen-gastuek ezin izango dute inolaz ere merkatuaren balioa gainditu, eta artikulu honen lehenengo puntuan adierazitako denbora-epearen barruan gauzatu beharko dira.

c) Los gastos previstos no podrán superar en ningún caso el valor del mercado y deberán ejecutarse dentro del plazo temporal señalado en el punto primero de este artículo.

d) Diru-sarreren atalean:

d) En el apartado de ingresos:

d.1.– Proiektua garatzeko aurreikusitako diru-sarrera guztien jatorria banakatuko da.

d.1.– Se desglosará la procedencia de todos los ingresos previstos para el desarrollo del proyecto.

d.2.– Eskatutako laguntzak ezingo du gainditu gastuen aurrekontu osoaren % 80, ezta 6.2 artikuluan aurreikusitako gehieneko dirulaguntza ere. Beraz, proiektuaren % 20, gutxienez, funts propioekin beste ekarpen publiko edo pribatu batzuekin finantzatu behar da, edozelan ere Europar Batasuneko bestelako egitura-funtsekin izan ezik kanpo direlarik.

d.2.– La ayuda solicitada no podrá sobrepasar el 80 % del presupuesto total de gastos ni la subvención máxima prevista en el artículo 6.2. Por tanto, al menos el 20 % del proyecto debe financiarse con fondos propios o mediante otras aportaciones públicas o privadas, distintas en todo caso de otros fondos estructurales de la Unión Europea.

d.3.– Deialdi honetan eskatutako laguntzarekin zerikusirik ez duten ekarpen publiko edo pribatuak gauzatan egin ahal izango dira, salbuespen gisa, baldin eta ekarpen hori egin duen erakundearen ziurtagiria aurkezten bada. Ziurtagiri horretan, emandako ondasun eta zerbitzuen izaera eta merkatuko prezioen araberako balorazio ekonomikoa zehaztuko dira. Ez dira gauzazko ekarpentzat hartuko erakunde onuradunak berak edo talde bereko edozein enpresak egiten dituenak.

d.3.– Las aportaciones públicas o privadas ajenas a la ayuda solicitada en esta convocatoria podrán ser excepcionalmente en especie, siempre y cuando se presente certificación de la entidad aportadora donde se especifique la naturaleza de los bienes y servicios prestados y su valoración económica de acuerdo a precios de mercado. No se considerará aportación en especie las que haga la propia entidad beneficiaria o cualquier empresa del mismo grupo.

d.4.– Laguntza honetatik kanpoko finantzaketa-zatia beste laguntza edo babes batzuk jasotzeko aukeraren estimazioan oinarritzen bada, horiek ez lortzeak ez du salbuetsiko proiektua eskabidea egiteko unean aurreikusitako baldintzetan garatzeko betebeharretik.

d.4.– En el caso de que la parte de financiación ajena a esta ayuda se base en una estimación de la posibilidad de percibir otras ayudas o patrocinios, su no obtención no eximirá de la obligación de desarrollar el proyecto en los términos previstos en el momento de la solicitud.

5.– Proiektuek ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa (DNSH printzipioa) eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean etiketatze berde eta digitalerako ezarritako baldintzak errespetatu beharko dituzte. (IV. eranskina).

5.– Los proyectos deberán respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH) y las condiciones de etiquetado verde y digital establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Anexo IV)

Kultura-industriaren birbalorizazioari buruzko C24 osagairako, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean jasotakoaren arabera, etiketatze berde eta digitaleko koefiziente hauek esleitu dira: % 0 eta % 29,5, hurrenez hurren.

De conformidad con lo recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el componente C24, relativo a la Revalorización de la industria cultural, se han asignado los siguientes coeficientes de etiquetado verde y digital: 0 % y 29,5 %, respectivamente.

6. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta laguntzen mugak.

Artículo 6.– Procedimiento de concesión y límites de las ayudas.

1.– Deialdi honen kontura ematen diren dirulaguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira. Horretarako, aurkeztutako eskabideak alderatuko dira, 14. artikuluan ezarritako balorazio- eta esleipen-prozedura eta -irizpideen araberako lehentasun-hurrenkera ezartzeko, deialdiari esleitutako kredituak agortu arte, hala badagokio:

1.– Las subvenciones que se otorguen con cargo a la presente convocatoria lo serán mediante el procedimiento de concurso. A estos efectos la concesión se realizará mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una relación entre las mismas en función del procedimiento y criterios de valoración y adjudicación establecidos en el artículo 14, hasta el agotamiento, en su caso, de los créditos asignados a la convocatoria.

2.– Proiektu bati gehienez ere 150.000 euroko dirulaguntza emango zaio.

2.– La subvención máxima a otorgar a un proyecto no sobrepasará en ningún caso la cantidad de 150.000 euros.

7. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen gastuak.

Artículo 7.– Gastos subvencionables y subcontratación.

1.– Deialdi honen bidez diruz lagundu ahal izango dira 5.1 artikuluan ezarritako egikaritze-epean proiektuaren garapenarekin zuzenean lotutako gastuak, betiere hurrengo ataletan adierazten diren tipologien eta mugen arabera.

1.– Podrán ser gastos subvencionables a través de esta convocatoria aquellos gastos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto durante el plazo de ejecución establecido en el artículo 5.1, y en función de las tipologías y limitaciones que se señalan en los apartados siguientes.

a) Inbertsio errealen gastuak.

a) Gastos de inversiones reales.

Inbertsio-gastuak kostuaren % 100eraino lagundu ahal izango dira diruz, BEZa kenduta (artikulu honen b.5 puntuan aurreikusitakoa izan ezik) eta, nolanahi ere, 5.4.d.2 eta 6.2 artikuluetan adierazitako mugen arabera beti.

Los gastos de inversión serán subvencionables hasta el 100 % de su coste, excluido el IVA (salvo lo previsto en el punto b.5 de este mismo artículo) y, en cualquier caso, en función siempre de los límites señalados en los artículos 5.4.d.2 y 6.2.

Izaera adierazgarriarekin eta ez mugatzailearekin, eta kontabilitate-plan orokorra onartzen duen azaroaren 16ko 1514/2007 Errege Dekretuaren arabera, gastuen tipologia horri dagokionez, honako hauek sartzen dira:

Con carácter enunciativo y no limitativo, y de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el plan general de contabilidad, respecto a esta tipología de gastos están incluidas los siguientes:

a.1.– Ibilgetu ukiezinak:

a.1.– Inmovilizaciones intangibles:

– Jabetza industriala eta teknologia-transferentziak.

– Propiedad industrial y transferencias de tecnología.

– Aplikazio informatikoak.

– Aplicaciones informáticas.

a.2.– Ibilgetu materialak:

a.2.– Inmovilizaciones materiales:

– Proiektuaren xede diren azpiegituren egokitzapen arkitektonikorako obrak.

– Obras de adaptación arquitectónica de las infraestructuras objeto del proyecto.

– Instalazio teknikoak.

– Instalaciones técnicas.

– Makinak.

– Maquinaria.

– Tresneria.

– Utillaje.

– Bulegoko ekipoak.

– Equipos de oficina.

– Informazioa prozesatzeko ekipoak.

– Equipos para procesos de información.

b) Mugekin diruz lagun daitezkeen gastuak.

b) Gastos subvencionables con limitaciones.

Proiektuaren gastu-aurrekontuak honako gastu-tipologia hau jaso ahal izango du, betiere egin beharreko inbertsioarekin zuzeneko lotura badute eta, finantzaketari dagokionez, kasu bakoitzean adierazten diren mugak edo bazterketak errespetatzen badira. Nolanahi ere, diru-sarreren atalean berariaz adierazi beharko da finantzaketa osoaren jatorria (deialdiaren 5.4.d.1 artikuluan adierazten den bezala):

El presupuesto de gastos del proyecto podrá reflejar la siguiente tipología de gastos, siempre y cuando tengan relación directa con la inversión a realizar y respecto a su financiación se respeten las limitaciones o exclusiones que se indican en cada caso. En cualquier caso, en el apartado de ingresos deberá indicarse expresamente la proveniencia del total de su financiación (tal y como se señala en el artículo 5.4.d.1 de la convocatoria):

b.1.– Inbertsioari lotutako aholkularitza-gastuak. Deialdi honen bidez, kostuaren % 20ra arteko dirulaguntzak baino ezin izango dira eman.

b.1.– Los gastos de consultoría relacionada con la inversión. A través de esta convocatoria solo podrán ser subvencionados hasta un 20 % de su coste.

b.2.– Proiektuaren publizitate, komunikazio eta zabalkunde komertzialeko gastuak. Deialdi honen bidez, kostuaren % 10eraino baino ezin izango da diruz lagundu.

b.2.– Gastos de publicidad, comunicación y difusión comercial del proyecto. A través de esta convocatoria solo podrán ser subvencionados hasta un 10 % de su coste.

b.3.– Erakundearen beraren langile-gastuak, proiektuarekin lotutako zeregin zehatzei dagokienez: deialdi honen bidez, kostuaren % 15eraino baino ezin izango da diruz lagundu.

b.3.– Gastos de personal de la propia entidad, respecto a tareas concretas relacionadas con el proyecto: a través de esta convocatoria no podrán financiados solo podrán ser subvencionados hasta un 15 % de su coste.

b.4.– Ekipoak alokatzea: erosteko aukera barne hartzen duen finantza-errentamenduko kontratua bada eta aukera hori exekutatzen bada soilik, eta enpresaren aktiboaren zati bihurtzen bada, proiektua gauzatzeko epearen barruan.

b.4.– Alquiler de equipos: solo en el caso de que se trate de un contrato de arrendamiento financiero que incluya la opción de compra y que esta opción se ejecute, pasando a constituir parte del activo de la empresa, dentro del plazo de ejecución del proyecto.

b.5.– BEZaren zenbatekoa: kenkaria legez bidezkoa ez dela egiaztatzen duten erakundeen kasuan bakarrik.

b.5.– Importe del IVA: solo en el caso de entidades que acrediten la no procedencia legal de su deducción.

2.– Oro har kanpoan utzitako gastuen tipologia.

2.– Tipología de gastos excluidos con carácter general.

Oro har kanpoan utzitako gastuak ezin izango dira deialdi honetako laguntzen bidez finantzatu, eta inola ere ez dira proiektuaren gastu-aurrekontuan jaso beharko; honako hauek, zehazki:

Los gastos excluidos con carácter general no podrán ser financiados a través de las ayudas de esta convocatoria y en ningún caso deberán reflejarse en el presupuesto de gasto del proyecto, concretamente:

a) Lokalen alokairua.

a) Alquiler de locales.

b) Ekipoak alokatzea, aurreko ataleko b.4 puntuan aurreikusitakoa izan ezik.

b) Alquiler de equipos, excepto lo previsto en el punto b.4 del apartado anterior.

c) Azpiegituraren funtzionamendu-gastu arruntak (telefonoa, energia elektrikoa, posta-komunikazioak, mezularitza, gestoria, eta abar).

c) Gastos corrientes de funcionamiento de la infraestructura (teléfono, energía eléctrica, comunicaciones postales, mensajería, gestoría, etc.).

d) Azpiegiturak mantentzeko inbertsio-gastuak.

d) Gastos de inversión destinados al mantenimiento de infraestructura.

e) BEZ kengarriaren zenbatekoa, aurreko paragrafoko b.5 puntuan aurreikusitakoa izan ezik.

e) Importe del IVA deducible, excepto lo previsto en el punto b.5 del apartado anterior.

f) Ibilgailuak erostea.

f) Adquisición de vehículos.

g) Finantza- eta amortizazio-gastuak.

g) Gastos financieros y de amortización.

h) Tributuak.

h) Tributos.

3.– Azpikontratazioa: erakunde onuradunek hirugarrenekin hitzartu ahal izango dute diruz lagundutako jarduera gauzatzea, % 100eraino, azpikontratu guztien prezioak batuz, DLOren 29.2 artikuluan ezarritakoaren arabera. Aldez aurretik baimena eman beharko da eta kontratua idatziz egin beharko da, azpikontratazioa dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20tik gorakoa bada eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa bada, DLOren 29.3 artikuluan adierazten den bezala. Ez da azpikontrataziotzat hartuko onuradunak diruz lagundutako jarduera bere kabuz egiteko egin behar dituen gastuen kontratazioa.

3.– Subcontratación: las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta en un 100 % de su importe, sumando los precios de todos los subcontratos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Será necesaria la autorización previa y la celebración del contrato por escrito cuando la subcontratación exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, tal y como se señala en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No se considerará subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

Organo emaileak gorde egin beharko ditu balizko kontratisten eta azpikontratisten identifikazio-datuak, funtsen azken jasotzaile gisa, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren 22.2.d) artikuluan ezarritakoaren arabera. Era berean, kontratistak edo azpikontratistak egonez gero, erakunde onuradunek, une egokian, HEZINak aurkeztu beharko dituzte.

El órgano concedente deberá conservar los datos identificativos de los posibles contratistas y subcontratistas, en su caso, como perceptor final de los fondos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.2.d) del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, en caso de existir contratistas o subcontratistas, las entidades beneficiarias deberán aportar, en el momento oportuno, los correspondientes DACI.

4.– Nolanahi ere, dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 31. artikuluan aurreikusitakoa bete beharko dute onuradunek. Horretarako, diruz lagundu daitezkeen gastuak diruz lagundutako jarduerarako behar-beharrezkoak direla egiaztatu beharko dute, gastu horiek merkatuaren balioarekin bat datozela eta, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokor horren 31.3 artikuluan aurreikusitako egoeraren batean egonez gero, aurreikuspen horiek beteko dituztela.

4.– En todo caso, las beneficiarias deberán dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a cuyo efecto deberá acreditar que los gastos subvencionables resultan estrictamente necesarios para la actividad subvencionada, que tales gastos se ajustan al valor de mercado y que, caso de hallarse en alguna de las situaciones previstas en el artículo 31.3 de esa Ley General de Subvenciones, darán cumplimiento a tales previsiones.

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea.

Artículo 8.– Plazo y presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan sartuta aurkeztuko dira, apartatu honetan adierazitako helbidearen bidez.

2.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de la dirección indicada en este apartado.

Eskabide-inprimakia, izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenekin batera, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1207402

El formulario de solicitud, junto con las especificaciones sobre cómo tramitar, las declaraciones responsables, y demás modelos, están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: www.euskadi.eus/servicios/1207402

Eskabide elektronikoaren ondorengo izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira: https://euskadi.eus/nirekarpeta

Los trámites posteriores a la solicitud electrónica se realizarán a través del apartado «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://euskadi.eus/micarpeta

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikatzeko eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/egiaztagiri-elektronikoak

3.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi se encuentran accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

4.– Izapidetze elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Ahalordetzeen Erregistroan aldez aurretik inskribatutako ordezkariaren bidez egin ahal izango da, helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– La tramitación electrónica podrá realizarse a través de representante previamente inscrito en el Registro de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a través de la dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Erakunde eskatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta harekin batera doazen egiaztagiriak. Era berean, eskabidearen ondoriozko jarduketetan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2 a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

5.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañen, en cualquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

6.– Gehienez ere eskabide bat aurkeztu ahal izango da titular bakoitzeko. Titular berak eskaera bat baino gehiago egiten badu, aurkeztutako lehen eskaera ebaluatuko da, erregistro-dataren arabera, eta gainerakoak baztertutzat joko dira.

6.– Podrá presentarse un máximo de una solicitud por titular. En el supuesto de que un mismo titular realice más de una solicitud, se evaluará la primera solicitud que haya presentado, según fecha de registro, considerándose excluidas las restantes.

9. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 9.– Acreditación de requisitos y documentación a presentar.

1.– Erakunde eskatzaileari buruzko dokumentazioa.

1.– Documentación relativa a la entidad solicitante.

Erakunde eskatzaileek honako dokumentazio hau egiaztatu edo aurkeztu beharko dute, beren profilaren arabera:

Las entidades solicitantes deberán acreditar o presentar la documentación siguiente que proceda en función de su perfil:

a) Identifikazioa eta erregistroa:

a) Identificación y registro:

– Administrazio honi dagozkion erregistroetan inskribatutako erakundeek eskabidean adierazi beharko dute zer erregistrotan dauden inskribatuta, eta ez da beharrezkoa izango inskripzio hori egiaztatzea.

– Las entidades inscritas en los registros correspondientes a esta administración indicarán en la solicitud en qué registro se encuentran inscritas, no siendo necesaria la aportación acreditativa de tal inscripción.

– Administrazio hau ez den beste erregistro batean inskribatutako erakundeek erakundearen legezko eraketa egiaztatu beharko dute, izaera juridikoaren arabera, baita ordezkariaren nortasuna ere, eta ordezkaritza-ahalorde nahikoa justifikatu beharko dute, honako hauen bidez:

– Las entidades inscritas en registros diferentes a esta administración deberán acreditar la constitución legal de la entidad según su naturaleza jurídica, las identidades de la persona representante, así como justificar poder suficiente de representación, mediante:

b) Eraketa-eskritura eta estatutuak, eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta daudela egiaztatzen duen agiria.

b) Escritura de constitución y estatutos, así como acreditación de su inscripción en los Registros Públicos correspondientes.

c) Identifikazio fiskaleko zenbakia egiaztatzeko txartela.

c) Tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal.

d) Pertsona juridikoaren legezko ordezkariaren nortasuna egiaztatzea, bai eta hark duen ordezkaritza-ahalordea egiaztatzea ere.

d) Acreditación de la identidad del representante legal de la persona jurídica, así como acreditación del poder de representación que ejerza.

e) EJZn alta ematea, 4.1.c) artikuluan ezarritakoaren arabera.

e) Alta en el IAE, tal como se establece en el artículo 4.1.c).

f) Lokalaren titulartasuna eta/edo jardueraren kudeaketa egiaztatzea:

f) Acreditación de la titularidad del local y/o de la gestión de la actividad:

– Proiektuaren xede den azpiegituraren erakunde jabeak: jabetza-eskritura.

– Entidades propietarias de la infraestructura objeto del proyecto: escritura de propiedad.

– Bestela, erakunde titularrak sinatutako agiria aurkeztu beharko dute, eskatzaileari programazioa kudeatzeko eta eskaeraren xede den proiektua gauzatzeko emandako gaitasunari buruzkoa.

– En caso contrario, deberán aportar documento firmado por la entidad titular respecto a la capacidad otorgada a la entidad solicitante para gestionar la programación, así como para llevar a cabo el proyecto objeto de la solicitud.

g) Deialdi hau kudeatzen duen organoak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, eskatzaileen baimenik behar izan gabe, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginarekin bat etorriz. Egiaztapen hori dirulaguntza ematen den unean eta dagozkion ordainketak egiten diren unean egingo da.

g) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social se verificará automáticamente por el órgano gestor de la presente convocatoria, sin necesidad de consentimiento de los mismos, de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Dicha verificación se realizará tanto en el momento de la concesión de la subvención como en el momento de realizar los pagos correspondientes.

h) Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, pertsona edo erakunde interesdunek eskubidea dute administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen agiriak ez aurkezteko. Legerian ezarritakoari jarraikiz, Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, betiere pertsona edo erakunde interesdunak horren aurka egiten ez badu.

h) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona o entidad interesada se opusiera a ello.

2.– Eskabidearen xede den proiektuari buruzko dokumentazioa:

2.– Documentación relativa al proyecto objeto de la solicitud:

a) Proiektuaren memoria, eduki hauekin:

a) Memoria del proyecto, con estos contenidos:

– Helburuak, aurreikusitako jarduketak eta garapen-kronograma.

– Objetivos, actuaciones previstas y cronograma de desarrollo.

– Proiektuaren xede den espazioan garatutako kultura-jardueraren profila eta ibilbidea. 2021eko eta 2022ko jardueren xehetasunak.

– Perfil y trayectoria de la actividad cultural desarrollada en el espacio objeto del proyecto. Detalle de actividades en 2021 y 2022.

b) Formularioak (eredu normalizatuak, euskadi.eus helbidean):

b) Formularios (modelos normalizados en euskadi.eus):

– 1 formularioa : Erakunde eskatzaileari buruzko datuak: egitura, jarduera-profila deialdi honi dagokionez eta urteko aurrekontua. Proiektuaren sintesia eta datu orokorrak.

– Formulario 1: Datos relativos a la entidad solicitante: estructura y perfil de actividad respecto a esta convocatoria. Síntesis y datos generales del proyecto.

– 2 formularioa: Proiektuaren gastu eta sarreren aurrekontu banakatua.

– Formulario 2: Presupuesto desglosado de gastos e ingresos del proyecto.

c) Bidezkoa den edo aurkeztu nahi den dokumentazio gehigarria (teknikoa, grafikoa, ikus-entzunezkoa...).

c) Documentación adicional que proceda o se desee aportar (técnica, gráfica, audiovisual...).

d) Hala badagokio, eranskin gehigarria, eskabidearen xede den proiektuarekin zerikusia duten hitzarmen, akordio, lankidetza edo babesletzei buruzko dokumentazioarekin.

d) En su caso, anexo adicional con documentación relativa a convenios, acuerdos, colaboraciones o patrocinios relacionados con el proyecto objeto de la solicitud.

3.– Europar Batasunaren Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko dokumentazio gehigarria.

3.– Documentación adicional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Aurreko apartatuetan zerrendatutako agiriez gain, erakunde eskatzaileek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte (eranskinetako eredu normalizatuak, euskadi.eus helbidean):

Además de los documentos relacionados en los apartados anteriores las entidades solicitantes deberán presentar los siguientes documentos (modelos normalizados de loa Anexos, en euskadi.eus):

a) Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko -PR TR- jarduerak gauzatzeko konpromisoaren adierazpena (IV. eranskina).

a) Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –PR TR– (Anexo IV).

b) Interes Gatazkarik ez dagoela adierazten duen adierazpena (V. eranskina).

b) Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo V).

c) Iruzurraren aurkako Neurrien Plana, dirulaguntza eman duen administrazioak 2022ko apirilaren 13ko EHAAn (74. zk.) argitaratua, baldintzarik gabe eta inolako erreserbarik gabe onartzeko adierazpena, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren apirilaren 6ko 40/2022 Ebazpenari jarraikiz (VI. eranskina).

c) Declaración de aceptación incondicionada y sin reservas del Plan de Medidas Antifraude aprobado por la Administración concedente de la subvención publicado en el BOPV núm. 74, de 13 de abril de 2022, en virtud de la Resolución 40/2022, de 6 de abril del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento (Anexo VI).

d) Inplikatutako administrazio publikoen artean datuak lagatzea eta tratatzea onartzen duen adierazpena, funtsen erabilera ikuskatu eta kontrolatzeko, indarrean dagoen araudiaren arabera (VII. eranskina).

d) Declaración de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas implicadas a efectos de auditoría y control del uso de los fondos, conforme a la normativa vigente (Anexo VII).

e) Europako Batzordearen, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoaren (OLAF), Europako Kontuen Auzitegiaren, Europako Fiskaltzaren eta agintari nazional eskudunen sarbiderako berariazko baimena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren (aurrerantzean, Finantza Erregelamendua) 129. artikuluko 1. paragrafoan aitortzen zaizkien eskubideak baliatzeko; hori guztia Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren arabera (VIII. eranskina).

e) Autorización expresa para el acceso de la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes para el ejercicio de los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (en adelante, Reglamento Financiero); todo ello de conformidad con el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Anexo VIII).

Horri dagokionez, ohartarazi behar da erakunde onuradunen datuak Titulartasun Errealen Erregistroan sartuko direla. Erregistro horretara gai horretan eskumena duten administrazioak sartu ahal izango dira, eta informazioa Europako Funtsen sistemari laga ahal izango zaio.

A este respecto, ha de advertirse que los datos de las entidades beneficiarias se incorporarán en el Registro de Titularidades Reales, al que podrán acceder las Administraciones con competencia en la materia y cuya información podrá ser cedida al sistema de Fondos Europeos.

10. artikulua.– Erantzukizunpeko beste adierazpen batzuk.

Artículo 10.– Otras declaraciones responsables.

Honako betebehar hauek betetzen direla egiaztatuko da eskabidean jasotako erantzukizunpeko adierazpenaren bidez:

Se acreditarán mediante declaración responsable incluida en la solicitud el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik, helburu bererako dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatu eta, hala badagokio, jaso direla jakinaraztea.

– Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Erakunde eskatzaileak ez izatea ezarrita laguntza edo dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo penalik, ez eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoaren arabera sexuagatiko bereizkeriagatiko debekuak barne.

– No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en ninguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación por razón de sexo en virtud de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

– Erakunde eskatzailea ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan jasotako gainerako debekuetako batean ere.

– No hallarse la entidad solicitante incursa en ninguna de las restantes prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen dituela adieraztea.

– Manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser entidad beneficiaria de estas ayudas.

– Adieraztea bete egiten direla azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.5 artikuluan ezarritako baldintzak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legea bigarren aldiz aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legearen azken xedapenetako laugarrenak emandako idazketan.

– Manifestar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 50.5 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en su redacción dada por la Disposición Final Cuarta de la Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres.

– Ez egotea sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako itzulketa- edo zehapen-prozeduretan.

– No estar incurso en ningún procedimiento de reintegro o sancionador iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

11. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 11.– Gestión de las ayudas.

1.– Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzea. Era berean, zuzendaritza horrek diruz lagundutako proiektuen kontrola eta jarraipena egingo du, eta, horretarako, egoki iritzitako ikuskapenak egin ahal izango ditu, behar bezala gauzatzen direla bermatze aldera.

1.– Corresponderá a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria. Asimismo, dicha Dirección realizará el control y seguimiento de los proyectos subvencionados, para lo cual podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas en orden a garantizar su correcta ejecución.

2.– Organo kudeatzaileak egoki iritzitako egiaztapen guztiak egingo ditu prozedura osoan iruzurrik ez dagoela bermatzeko. Hala, beste jarduketa batzuen artean, kudeatzaileek interes-gatazkarik ezaren adierazpena sinatuko dute (HEZI); ebaluazioa, inpaktua eta arrisku-probabilitatea egingo dituzte (interes-gatazken testa), eta adierazleen katalogoaren egiaztapen-zerrenda egingo dute, iruzurrik dagoen zehazteko (22. artikulua eta III. eranskina - Bandera gorriak).

2.– El órgano gestor realizará todas aquellas comprobaciones que estime oportunas para garantizar la ausencia de fraude durante todo el procedimiento. Así, entre otras posibles actuaciones, el personal gestor firmará la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI); realizará la evaluación, impacto y probabilidad de riesgo (test de conflicto de intereses) y llevará a cabo la lista de comprobación del catálogo de indicadores para determinar la existencia de fraude (Artículo 22 y Anexo III – Banderas rojas).

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko akatsak zuzentzea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

1.– Eskabidea izapidetzea onartzeko eskatzen diren agirietatik baten bat falta dela edo aurkeztutakoetan forma-akatsak daudela ikusiz gero, do eskabidea baloratzeko aurkeztutako dokumentazioan akatsak aurkituz gero, interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akatsa zuzen dezala edo nahitaezko dokumentuak aurkez ditzala, eta adieraziko zaio, hala egin ezean, bere eskubideari uko egin diola ulertuko dela.

1.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite.

2.– Pertsona juridikoek eskabidea aurrez aurre aurkezten badute, administrazio publikoek interesdunari eskatuko diote zuzen dezala, modu elektronikoan aurkeztuta. Ondorio horietarako, zuzenketa egin den eguna hartuko da eskabidea aurkezteko datatzat.

2.– Si las personas jurídicas presentan su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

3.– Zuzenketa-fasea amaitu ondoren, organo kudeatzaileak aurkeztutako eskabideak eta dokumentuak aztertuko ditu, 3. artikuluan ezarritako deialdiaren baldintza orokorrak betetzen direla egiaztatuko du kasuan-kasuan, eta Balorazio Batzordearen esku jarriko du aurkeztutako eskabideen zerrenda, onartzeko irizpideak betetzen direla adierazita, bai eta baloratu beharreko proiektuei dagozkien agiriak ere.

3.– Una vez completada la fase de subsanación, el órgano gestor analizará las solicitudes y documentos presentados, comprobará en cada caso el cumplimiento de los requisitos generales de la convocatoria establecidos en el artículo 4 y pondrá a disposición de la Comisión de Valoración el listado de solicitudes presentadas con indicación respecto al cumplimiento de los criterios de admisión, así como los documentos correspondientes a los proyectos a valorar.

13. artikulua.– Proiektuak baloratzeko batzordea.

Artículo 13.– Comisión de Valoración de los proyectos.

1.– Proiektuen ebaluazioa Balorazio Batzorde batek egingo du. Batzorde hori honako kide hauek osatuko dute:

1.– La evaluación de los proyectos será llevada a cabo por una Comisión de Valoración formada por los siguientes miembros:

a) Lehendakaria: Kultura Sustatzeko zuzendaria.

a) Presidencia: la Directora de Promoción de la Cultura.

b) Batzordekideak: musikan eta arte eszenikoetan, teknologia digitaletan, ekonomia zirkularrean edota kudeaketa aurreratuan jarduten duten hiru eta bost profesional artean.

b) Vocales: entre tres y cinco profesionales provenientes de la música y las artes escénicas, tecnologías digitales, economía circular y/o gestión avanzada.

2.– Batzordeko idazkaritza-lanak Kultura Sustatzeko Zuzendaritzako teknikari batek egingo ditu, eta hitza izango du, baina botorik ez.

2.– Las tareas de secretaría de la Comisión las realizará una persona técnica perteneciente a la Dirección de Promoción de la Cultura, que contará con voz, pero no voto en dicho órgano.

3.– Balorazio Batzordearen osaeran emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bilatuko da, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideekin bat etorriz.

3.– En la composición de la Comisión de Valoración se procurará una presencia equilibrada de mujeres y hombres, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Balorazio Batzordearen osaera Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Kulturako sailburuordearen ebazpen baten bidez, batzordea eratu aurretik, edozein interesdunek errefusatzeko eskubidea erabil dezan, legez ezarritako kasu eta baldintzetan.

4.– La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco mediante resolución del Viceconsejero de Cultura con carácter previo a su constitución, a fin de que cualquier persona interesada pueda ejercer su derecho a recusación en los supuestos y términos legalmente establecidos.

5.– Honako hauek izango dira Balorazio Batzordearen eginkizunak:

5.– Serán funciones de la Comisión de Valoración:

a) Proiektuek deialdiaren xedea eta 5. artikuluan adierazitako baldintzak betetzen dituzten egiaztatzea, eta aurkeztutako proiektuak 14. artikuluan araututako irizpideen arabera alderatzea.

a) Comprobar si los proyectos cumplen con el objeto de la convocatoria y las condiciones señaladas en el artículo 5 y valorar comparativamente los proyectos presentados de conformidad con los criterios regulados en el artículo 14.

b) Kulturako sailburuordeari balorazio-txostena helaraztea, eduki hau izango duena:

b) Elevar al Viceconsejero de Cultura informe de valoración con el siguiente contenido:

b.1.– Baloratutako proiektuen zerrenda eta balorazio-irizpide bakoitzean lortutako puntuazioa, diruz lagunduko diren erakundeak eta proiektuak identifikatuta, eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

b.1.– Listado de proyectos valorados y puntuación obtenida en cada uno de los criterios de valoración, identificando entidades y proyectos a subvencionar y cuantía de la subvención propuesta.

b.2.– Ukatutako pertsona, erakunde eta proiektuen zerrenda eta haiek baztertzeko arrazoiak, onartu ez diren erakunde eta proiektuak eta ez onartzeko arrazoiak zehaztuta.

b.2.– Listado de personas, entidades y proyectos denegados y las causas de denegación, detallando entidades y proyectos inadmitidas y las causas de la inadmisión.

6.– Balorazio Batzordeak egoki iritzitako txosten eta iritziak eskatu ahal izango ditu esleituta dituen eginkizunak betetzeko. Halaber, beharrezkotzat joz gero, organo kudeatzailearen bitartez, egoki iritzitako argibide guztiak eskatu ahal izango dizkie eskatzaileei.

6.– La Comisión de Valoración podrá solicitar los informes y opiniones que estime convenientes para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Asimismo, si lo estimara necesario, a través del órgano gestor, podrán requerir a las personas solicitantes cuantas aclaraciones entiendan oportunas.

7.– Balorazio Batzordearen funtzionamendua Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan kide anitzeko organoentzat ezarritako araubidearen araberakoa izango da.

7.– El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en la sección tercera, del capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. artikulua.– Dirulaguntzak baloratzeko eta esleitzeko irizpideak.

Artículo 14.– Criterios de valoración y adjudicación de las subvenciones.

1.– Aurkeztutako inbertsio-proiektuak honako bi atal hauetan jasotako bi irizpideen arabera baloratuko dira:

1.– Los proyectos de inversión presentados se valorarán en función de los dos criterios contemplados en los dos siguientes apartados:

A) atala.– Proiektua deialdiaren 1. artikuluan aurreikusitako helburuetara egokitzea (70 puntu, gehienez); zehazki:

Apartado A) – Adecuación del proyecto al logro de las finalidades previstas en el artículo 1 de la convocatoria (hasta 70 puntos); concretamente:

A.1.– Proiektuen kalitatea (gehienez 50 puntu), honako hauen arabera:

A.1.– Calidad de los proyectos (hasta 50 puntos), en función de:

A.1.1.– Azpiegituraren abiapuntuarekiko ahalmen eraldatzailea (gehienez 15 puntu), baremo honen arabera:

A.1.1.– Capacidad transformadora respecto al punto de partida de la infraestructura (hasta 15 puntos), según este baremo:

– oso txikia (gehienez 5 puntu): oso oinarrizkoak diren jarduerak, egungo egoeran eragin txikia dutenak;

– muy baja (hasta 5 puntos): actuaciones muy básicas, con poca incidencia en la situación actual;

– ertaina (5 puntu baino gehiago eta 10eraino): jarduera egonkorrak, egungo egoeran eragin nabaria dutenak;

– media (más de 5 y hasta 10 puntos): actuaciones estables, con incidencia evidente en la situación actual;

– handia (10 puntu baino gehiago eta 15eraino): egungo egoerarekiko erabateko eraldaketa dakarten jarduketa integralak.

– alta (más de 10 y hasta 15 puntos): actuaciones integrales que suponen una transformación completa respecto a la situación actual.

A.1.2.– Proiektuaren anbizioa (gehienez 15 puntu), honako hauen arabera:

A.1.2.– Ambición del proyecto (hasta 15 puntos), en función de:

– teknologia berriak eskuratzea (5 puntu);

– adquisición de nuevas tecnologías (5 puntos);

– kudeaketa-eredu berriak ezartzea (5 puntu);

– implantación de nuevos modelos de gestión (5 puntos);

– hainbat erakunde eta azpiegituraren arteko lankidetza eraginkorra sarean (gehienez 5 puntu: 2 azpiegitura, 3 puntu, eta puntu bat gehiago gehigarri bakoitzeko).

– colaboración efectiva en red entre entidades e infraestructuras diversas (hasta 5 puntos: 2 infraestructuras, 3 puntos y un punto más por cada una añadida).

Horretarako, lankidetza horren oinarri diren tresna zehatzei buruzko erreferentziak aurkeztu beharko dira.

A estos efectos deberán aportarse referencias a los instrumentos concretos sobre las que se base dicha colaboración.

A.1.3.– Proiektuaren berrikuntza, aurreikusitako helburuei dagokienez (gehienez 10 puntu).

A.1.3.– Innovación del proyecto respecto a las finalidades previstas (hasta 10 puntos).

Eraginaren arabera hartuko da kontuan: Euskadin (gehienez 5 puntu), Espainiako Estatuan (gehienez 7 puntu) eta Europan (gehienez 10 puntu).

Se considerará en función de su impacto: a nivel de Euskadi (hasta 5 puntos); a nivel del Estado español (hasta 7 puntos) y a nivel europeo (hasta 10 puntos).

A.1.4.– Proiektuaren plana: jardueren diseinua, plangintza eta kronograma (gehienez 10 puntu).

A.1.4.– Plan del proyecto: diseño, planificación y cronograma de actuaciones (hasta 10 puntos).

A.2.– Proiektuaren xede den espazioan garatzen den kultura-jarduera profesionalaren balorazioa (20 puntu), honako hauen arabera:

A.2.– Valoración de la actividad cultural profesional que se desarrolla en el espacio objeto del proyecto, (20 puntos), en función de:

A.2.1.– Ibilbidea eta eragin orokorra dagokion kultura-sektorean eta kokatuta dagoen ingurune geografikoan (gehienez 10 puntu).

A.2.1.– Trayectoria e incidencia general en el sector cultural correspondiente y en el entorno geográfico donde esté ubicado (hasta 10 puntos).

A.2.2.– 2021 eta 2022 bitartean egindako jardueraren balorazioa (gehienez 10 puntu).

A.2.2.– Valoración de la actividad desarrollada entre 2021 y 2022 (hasta 10 puntos).

B) atala.– Proiektuaren planteamendu ekonomikoa eta bideragarritasuna (30 puntu, gehienez).

Apartado B) – Planteamiento económico del proyecto y viabilidad del mismo (hasta 30 puntos).

B.1.– Deialdiaren helburuetara egokitzea, aurkeztutako aurrekontuaren gauzatzearen xehetasun-maila eta plangintza (gehienez 15 puntu).

B.1.– Adecuación a los objetivos de la convocatoria, grado de detalle y planificación de la ejecución del presupuesto presentado. (hasta 15 puntos).

B.2.– Erakundeak proiektatutako jarduera garatzeko eta finkatzeko duen antolaketa-gaitasuna (gehienez 5 puntu).

B.2.– Capacidad organizativa de la entidad para desarrollar y consolidar la actividad proyectada (hasta 5 puntos).

B.3.– Erakundearen inbertsio-ahalegina aurrekontuarekiko (gehienez 5 puntu).

B.3.– Esfuerzo inversor de la entidad respecto a su presupuesto (hasta 5 puntos).

B.4.– Autofinantzaketa-maila (gehienez 5 puntu).

B.4.– Grado de autofinanciación (hasta 5 puntos).

2.– Baztertu egingo dira atal bakoitzean balorazio-baremoan gutxienez % 50eko puntuazioa lortzen ez duten proiektuak, eta ezingo dira hautaketan sartu, ezta bien batura osoan puntuazioaren % 60ra iristen ez direnak ere.

2.– Quedarán descartados y no podrán incluirse en la selección aquellos proyectos que no obtengan al menos un 50 % de puntos del baremo de valoración en cada uno de los apartados, así como los que no alcancen un 60 % de la puntuación en el sumatorio total de ambos.

3.– Esleitu beharreko dirulaguntzen kalkulua.

3.– Cálculo de las subvenciones a adjudicar.

Eman beharreko dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko, prozedura honi jarraituko zaio:

Para determinar el importe de las subvenciones a otorgar se seguirá el siguiente procedimiento:

– Hobekien puntuatutako proiektuari eskatutako zenbatekoaren % 100 emango zaio, eta ondoren sailkatutakoei, aipatutako erreferentziekiko proportzionalak diren zenbatekoak; kopuru horiek inoiz ez dira izango eskatutako zenbatekoaren % 80 baino txikiagoak.

– Al proyecto mejor puntuado se le otorgará el 100 % de la cantidad solicitada y a los siguientes clasificados, cuantías proporcionales a las citadas referencias, si bien nunca por debajo del 80 % de la cantidad solicitada.

– Hala badagokio, kalkulu hori egin ondoren aplikatu beharreko ehunekoa baino kopuru txikiagoa ateratzen bada, kopuru hori proportzionalki birbanatuko da diruz lagundutako proiektuen artean, betiere 5.4.d.2) eta 6.2 artikuluetan aurreikusitako mugak errespetatuz.

– En su caso, si tras el citado cálculo resultase una cantidad sobrante por debajo del porcentaje correspondiente a aplicar, dicha cantidad se redistribuiría de forma proporcional entre los proyectos subvencionados, respetándose en todo caso los limites previstos en los artículos 5.4.d.2) y 6.2.

15. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 15.– Resolución y notificación.

1.– Balorazio Batzordeak egindako txostena ikusita, Kulturako sailburuordeak deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen ebazpena emango du.

1.– A la vista del Informe elaborado por la Comisión de Valoración, el Viceconsejero de Cultura dictará la Resolución de las subvenciones previstas en esta convocatoria.

2.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie interesdunei. Jakinarazpen hori gorabehera, ebazpen horien edukia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Lehenengo egin den jakinarazpenaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat. Ebazpena bide elektronikoz jakinaraziko da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/micarpeta

2.– La resolución que se adopte será notificada individualmente a las personas interesadas. Independientemente de esta notificación, el contenido de estas resoluciones se hará público en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. La notificación de la resolución, por canal electrónico, se realizará a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

3.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko 8.1 artikuluan aurreikusitako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, dirulaguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertu beharko dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

3.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de tres meses a contar desde el día siguiente al final del plazo de solicitudes previsto en el artículo 8.1, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.– Lehenengo paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– La resolución a la que se refiere el párrafo primero, no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación, de conformidad a lo establecido en los artículos 121 y 122 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Erakundea izapidetzen ari den itzulketa-prozeduraren batean baldin badago, prozedura hori amaitzearen baldintzapean geratuko da dirulaguntza ematea, eta, itzulketa-prozedura amaitu ondoren, entitatea itzultzera behartuta baldin badago, dirulaguntza emateko baldintza izango da obligazioa duen erakundeak zorra borondatezko aldian ordaintzea, atzeratzea edo bermatzea, edo itzulketa-ebazpenaren aurka egiteagatik etetea erabakitzea. Kasu horietatik kanpo, erakundeak ezin izango du erakunde onuradun izan, baldin eta ez baditu egunean dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehen xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat etorriz.

5.– En el caso de que la entidad esté incursa en algún procedimiento de reintegro en tramitación, la concesión quedará condicionada a la finalización de dicho procedimiento y, en el caso de que, una vez finalizado el procedimiento de reintegro, la entidad esté obligada a la devolución, la concesión quedará condicionada a que la entidad obligada atienda la deuda en periodo voluntario, a que se aplace o garantice, o a que se acuerde su suspensión por haberse impugnado la resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la entidad no podrá obtener la condición de entidad beneficiaria cuando no se halle al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

16. artikulua.– Dirulaguntzen bateragarritasuna.

Artículo 16.– Compatibilidad de las subvenciones.

1.– 5.4 artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz, deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira beste edozein erakunde publikok edo pribatuk helburu bererako helburu bererako eman ditzakeen beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin, Europar Batasuneko beste egitura-funts batzuk izan ezik, betiere gainfinantzaketarik sortzen ez bada.

1.– En consonancia con lo señalado en el artículo 5.4, las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, a excepción de otros fondos estructurales de la Unión Europea, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación.

2.– Beste erakunde batzuek emandako laguntzengatik gainfinantzaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehieneko mugaraino.

2.– En caso de producirse sobrefinanciación por las ayudas otorgadas por otras entidades se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

17. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen pertsona edo erakunde onuradunek betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1.– Betebehar orokorrak.

1.– Obligaciones de carácter general.

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek dirulaguntzari berariaz uko egiten ez badiote, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la notificación de concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Diruz lagundutako proiektua gauzatzea, deialdian aurkeztutako baldintzen arabera.

b) Ejecutar el proyecto subvencionado en los términos presentados a la convocatoria.

c) 4.1.a) artikuluan aipatutako jarduerei dagozkien lanbide- eta lan-arloko betebeharrak eta araudiak betetzea.

c) Cumplir las obligaciones y normativas profesionales y laborales correspondientes a las actividades citadas en el artículo 4.1.a).

d) Helburu bererako beste laguntza edo dirulaguntzarik lortuz gero estatuko edo nazioarteko edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik, horren berri ematea dirulaguntza eman duen organoari.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

e) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzari, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dirulaguntzen zertarakoa fiskalizatzeko edo kudeatzeko eskatzen duten informazio guztia ematea.

e) Facilitar a la Dirección de Promoción de la Cultura del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, cuanta información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones o gestión de las mismas.

f) Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren babesa berariaz aipatzea eta artikulu honetako 2.f apartatuan adierazitako komunikazio-betebeharrak betetzea.

f) Realizar expresa mención del patrocinio del Departamento de Cultura y Política lingüística del Gobierno vasco y cumplir las obligaciones de comunicación indicadas en el apartado 2.f de este artículo).

g) Deialdi honen kontura emandako dirulaguntzekin finantzatutako esku-hartzeen xede diren ondasunak helburu jakin baterako erabiltzea, hau da, erregistro publiko batean inskriba daitezkeen ondasunen kasuan, bost urterako, eta gainerako ondasunen kasuan, bi urterako. Inskribatu daitezkeen ondasunen kasuan, inguruabar hori eskritura publikoan jaso beharko da, emandako dirulaguntza adierazita, eta inguruabar hori erregistroan inskribatzeko eskatu beharko da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31.4 artikuluko b) letran eskatzen den moduan.

g) Destinar los bienes objeto de las intervenciones financiadas con las subvenciones otorgadas con cargo a esta convocatoria al fin concreto por el que las reciben durante cinco años en el caso de los bienes inscribibles en un registro público y dos años en el caso de los demás bienes. En el caso de bienes inscribibles deberá hacerse constar tal circunstancia en escritura pública, señalando la subvención concedida e instar la inscripción registral de tal circunstancia en los términos requeridos por el artículo 31.4, letra b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako betebeharrak.

h) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a lo dispuesto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,

i) Finantzaketaren jatorria dela eta, administrazio emakida-emaileak nahiz gainerako agintari nazional eta europarrek ezar ditzaketen betebehar guztiak betetzea, eta, bereziki, hurrengo apartatuan jasotako betebehar espezifikoak.

i) Cumplir con cuantas obligaciones puedan ser establecidas, por razón del origen de la financiación, tanto por la Administración concedente como por las restantes autoridades nacionales y europeas, y, en particular, las obligaciones específicas contenidas en el apartado siguiente.

2.– Onuradunen betebehar espezifikoak, Europar Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoa finantzatzeari dagokionez.

2.– Obligaciones específicas de los beneficiarios relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Erakunde onuradunek, gainera, Europar Batasuneko Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik datozen funtsen finantzaketari buruzko betebehar hauek (Estatukoak eta Europakoak) bete beharko dituzte:

Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones, europeas y nacionales, relativas a la financiación con fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea:

a) DNSH – Do Not Significant Harm – Printzipioa (ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa) erabat betetzen dela bermatzea, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia lanean, Espainiako berreskuratze- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzko Kontseiluaren Betearazpen Erabakian (Council Implementing Decision – CID) aurreikusitakoaren arabera, baita irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 5. artikuluan ere. Agindu horren bidez, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana eta hura garatzeko araudia kudeatzeko sistema eratzen da, proiektuen diseinuaren eta gauzatzearen fase guztietan eta jarduera bakoitzerako banaka.

a) Garantizar el pleno cumplimiento del «Principio DNSH – Do Not Significant Harm» (principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (Council Implementing Decision – CID), en el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como en el artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su normativa de desarrollo, en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación.

b) Interes-gatazkarik, iruzurrik eta ustelkeriarik ez dagoela bermatzea, bai eta dirulaguntza ematen duen administrazioak onartutako Iruzurraren aurkako Neurrien Plana baldintzarik gabe eta inolako erreserbarik gabe onartzea ere. Plan horren xedapenak oso-osorik bete beharko dira, bai eta autonomia-erkidegoko, estatuko eta Europako araudia ere, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, antzeman eta zuzentzeari dagokionez; era berean, Europar Batasunaren finantza-interesei buruz egiten dituzten erabakiei jarraitu beharko zaie.

b) Garantizar la ausencia de conflictos de interés, fraude y corrupción, así como aceptar de manera incondicionada y sin reservas el Plan de Medidas Antifraude aprobado por la Administración concedente de la subvención, a cuyas disposiciones se obligará de manera íntegra con pleno respeto a la normativa autonómica, estatal y europea en relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, así como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea realicen sus instituciones.

c) Europako Batzordeak, Iruzurraren Kontrolerako Europako Bulegoak (OLAF), Europako Kontuen Auzitegiak eta Europako Fiskaltzak ezarritako kontrolak onartzea. Horretarako, organo horiei emango zaie dirulaguntzari buruz eskatutako informazio guztia, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan xedatutakoa betez.

c) Someterse a los controles establecidos por la Comisión Europea, la Oficina Europea de Control contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, para lo cual se facilitará a estos órganos el acceso a toda la información requerida sobre la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2.e) del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

d) Europako Batzordeari, Iruzurraren aurkako Kontrolerako Europako Bulegoari (OLAF), Kontuen Auzitegiari eta, hala dagokionean, Europako Fiskaltzari baimena ematea Finantza Erregelamenduko 129. artikuluko 1. paragrafoan aitortzen zaizkien eskubideak egikaritzeko, eta ordaindutako funtsen azken jasotzaile guztiak behartzea berreskuratze- eta erresilientzia-planeko erreformak eta inbertsio-proiektuak aplikatzeko neurrietarako, edo erakunde guztiei edo gainerako erakundeei dagozkien inbertsio-proiektuetarako.

d) Autorizar expresamente a la Comisión Europea, a la Oficina Europea de Control contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento Financiero y obligar a todos los perceptores finales de los fondos desembolsados para las medidas de aplicación de las reformas y los proyectos de inversión incluidos en el plan de recuperación y resiliencia, o a todas las demás personas o entidades que intervengan en su aplicación.

e) Jasotako funtsak aplikatzearen egiaztagiriak zaindu eta gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko jarduketak egin ahal izan daitezen, bost urteko epean, edo, finantzaketaren zenbatekoa 60.000 eurokoa edo txikiagoa bada, hiru urteko epean, Finantza Erregelamenduaren 132. artikuluan eta Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren 22.2.f) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

e) Custodiar y conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, a fin de que puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, durante un periodo de cinco años o, en caso de que el importe de la financiación sea igual o inferior a 60.000 euros, durante un periodo de tres años, de conformidad con lo establecido por el artículo 132 del Reglamento Financiero, así como el artículo 22.2.f) del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

f) Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan ezarritako komunikazio-betebeharrak betetzea. Bereziki, inbertsioak garatzen dituzten jarduerei buruzko informazio- eta komunikazio-neurrietan (informazio-kartelak, plakak, argitalpen inprimatu eta elektronikoak, ikus-entzunezko materiala, web-orriak, prentsako iragarkiak eta txertaketak, ziurtagiriak, etab.), honako logo hauek sartu beharko dira:

f) Cumplir con las obligaciones de comunicación que establece el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:

– Europar Batasunaren ikurra;

– El emblema de la Unión Europea;

– Batasunaren ikurrarekin batera, «Europar Batasunak (Next Generation EU) finantzatua» testua sartuko da.

– Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU»;

– Kontuan hartuko dira 821/2014 Betearazpen Erregelamenduaren II. eranskinean ezarritako arau grafikoak eta kolore normalizatuak.

– Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014.

g) Beraien identifikazio-datuak datu-base bakarrean sartzea, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren 22.2.d) artikuluan eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 8. artikuluan adierazitakoaren arabera.

g) Incluir sus datos de identificación en una base datos única, de acuerdo con lo señalado en el artículo 22.2.d) del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

1.– Emandako dirulaguntzak honela ordainduko dira:

1.– Los pagos de las subvenciones otorgadas se harán efectivos de la siguiente forma:

a) Lehenengo ordainketa aurreratua, diruz lagundutako zenbatekoaren % 75, dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren eta 17.1.a) artikuluan ezarritako epea igaro ondoren ordainduko da.

a) Un primer pago anticipado por el 75 % de la cuantía subvencionada una vez dictada la Resolución de concesión y transcurrido el plazo establecido en el artículo 17.1.a).

b) Gainerako % 25a 2024ko urtarrilaren 31 baino lehen ordainduko da, betiere, proiektuaren justifikazioa hurrengo artikuluan aurreikusitako baldintzetan onartu ostean.

b) El pago del 25 % restante, se realizará antes del 31 de enero de 2024, en todo caso, una vez aprobada la justificación del proyecto en los términos previstos en el artículo siguiente.

2.– Pertsona edo erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez baditu, ez da inolako ordainketarik egingo, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 34.5 artikuluan ezarritakoaren arabera.

2.– No se efectuará ningún pago en tanto la persona o entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y para con la seguridad social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Era berean, erakundeak izapidetzen ari den itzulketa-prozedura bat badu, prozedura horren amaieraren baldintzapean geratuko da ordainketa, eta, itzulketa-prozedura amaituta, erakundeak itzultzeko betebeharra badu, ordainketa egin ahal izango da soilik baldin eta nahitaezko erakundeak zorra borondatezko epean ordaintzen badu, edo atzeratu eta bermatzen badu, edo dagokion itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean etetea erabakitzen bada. Kasu horietatik kanpo, erakundeak erakunde onuradun izateko debekua izango luke, ez dituelako egunean dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketarako Erregelamendu Orokorra onartzen duen urtarrilaren 12ko 1/2021 Dekretuaren lehen xedapen gehigarriaren ildotik.

Asimismo, si la entidad tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, el pago quedará condicionado a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder al pago si la entidad obligada atiende la deuda en periodo voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la entidad incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en el sentido de la disposición adicional primera del Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Erakunde onuradunak bere banku-datuak aurkeztu edo eguneratu beharko ditu Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan. Hirugarrenen alta elektronikoki izapidetu ahal izango da, egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/altaterceros

3.– La entidad beneficiaria deberá aportar o actualizar sus datos bancarios en el Registro de terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. El alta de terceros se podrá tramitar electrónicamente a través del servicio correspondiente disponible en la sede electrónica, en la dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros

19. artikulua.– Justifikazioa: aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 19.– Justificación: documentación a aportar.

1.– Ematen diren laguntzen azken justifikazioa Kultura Sustatzeko Zuzendaritzan egingo da, jarduerak gauzatzeko epea amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan, betiere 2023ko azaroaren 30a baino lehen.

1.– La justificación final de las ayudas que se concedan se realizará ante la Dirección de Promoción de la Cultura, en los tres meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución de las actividades, y siempre antes del 30 de noviembre de 2023.

Halaber, Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak finantzatutako proiektuarengatik dagokion informazioa eskatuko die interesdunei funtsen jatorriagatik egin beharreko jarraipena betetzeko. Higiezinetan egindako inbertsioak baldin badira, jarraipen horiek gauzatzeko, kasuan kasuko higiezina bisitatu ahal izango da, finantzatutako obren benetako aurrerapena egiaztatzearren.

Asimismo, desde la Dirección de Promoción de la Cultura se requerirá a los interesados la información que corresponda por razón del proyecto financiado para cumplimentar el seguimiento que por razón del origen de los fondos haya de efectuarse. En el caso de inversiones en inmuebles tales seguimientos podrán contemplar visitas al inmueble correspondiente a fin de comprobar el efectivo avance de las obras financiadas.

2.– Laguntzen erakunde onuradunek proiektuaren gastu guztiak justifikatu beharko dituzte, ez bakarrik jasotako laguntzari dagokion zatia.

2.– Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a justificar la totalidad de los gastos del proyecto, no solo la parte correspondiente a la ayuda recibida.

3.– Erakunde onuradun guztiek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

3.– Todas las entidades beneficiarias deberán presentar la siguiente documentación:

a) Jardueraren amaierako memoria: diruz lagundutako proiektuan aurreikusitako jarduketen exekuzioari buruzko txostena eta hura gauzatu dela egiaztatzen duten materialak edo elementuak. Era berean, deialdi honetako 1. artikuluan aurreikusitako helburuen betetze-mailari buruzko ebaluazioa aurkeztu beharko da. Memoriak proiektuaren garapenean gertatutako edozein aldaketa jaso beharko du.

a) Memoria final de actividad: informe sobre la ejecución de las actuaciones previstas en el proyecto subvencionado y materiales o elementos que acrediten su realización. Deberá aportarse asimismo la evaluación sobre el grado de consecución de los objetivos previstos en el artículo 1 de esta convocatoria. La memoria deberá recoger cualquier modificación producida en el desarrollo del proyecto.

Funtsezko edozein aldaketa, hura hasi aurretik eskatu eta baimendu beharko da, proiektua amaitu baino hilabete lehenago gutxienez. Kasu horretan, justifikazio-memoriarekin batera baimentzeko ebazpena erantsi beharko da. Aldaketa horien ondorioz, ebazpen-organoak emandako laguntza berrikusi ahal izango da, eta, hala badagokio, ordaindu beharreko azken zenbatekoa egokitu.

Cualquier modificación de carácter sustancial deberá haber sido solicitada y autorizada con carácter previo a su inicio, al menos un mes antes de la finalización del proyecto. En este caso, junto a la Memoria de justificación deberá adjuntarse la correspondiente Resolución de autorización. Estas modificaciones podrán dar lugar a la revisión de la ayuda concedida por el órgano resolutor y, en su caso, a reajustar la cantidad final a abonar.

b) Memoria ekonomikoa, erakundearen legezko ordezkariak datatua eta sinatua, euskadi.eus webgunea agertzen den ereduari jarraituz. Memoria horrek honako hauek jasoko ditu:

b) Memoria económica, siguiendo el modelo que aparece en nuestra página web euskadi.eus. Dicha memoria incluirá:

b.1.– Diruz lagundutako proiektuari dagozkion gastuen eta diru-sarreren balantzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

b.1.– Declaración responsable del balance de gastos e ingresos relativos al proyecto subvencionado.

b.2.– Diruz lagundutako proiektua gauzatzeko egindako gastuak justifikatzen dituzten agiri guztien zerrenda, bai eta proiektua gauzatzeko diru-sarrerena ere. Gastu bakoitzeko, hartzekoduna, dokumentua, zenbatekoa, jaulkipen-data eta ordainketa-data zehaztu beharko dira.

b.2.– Relación clasificada de todos los documentos justificativos de gasto efectuados con motivo de la ejecución del proyecto subvencionado sí como de los ingresos para llevarlo a cabo. Respecto a cada gasto deberá identificarse el acreedor, el documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

c) Proiektuaren garapenean izandako gastuak justifikatzen dituzten egiaztagiriak eta fakturak.

c) Justificantes y facturas que justifiquen los gastos incurridos en el desarrollo del proyecto.

d) 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17. artikuluko sei ingurumen-helburuak betetzeari ziurtagiriak; hauek dira ingurumen-helburuok:

d) Certficados correspondientes al cumplimiento de los seis objetivos medioambientales del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación:

d.1.– Klima-aldaketa leuntzea.

d.1.– Mitigación del cambio climático.

d.2.– Klima-aldaketara egokitzea.

d.2.– Adaptación al cambio climático.

d.3.– Baliabide hibridoen eta itsas baliabideen erabilera iraunkorra eta babesa.

d.3.– Uso sostenible y protección de los recursos híbridos y marinos.

d.4.– Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklapena barne.

d.4.– Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.

d.5.– Atmosferaren, uraren edo lurzoruaren kutsadura prebenitzea eta kontrolatzea.

d.5.– Prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el agua o el suelo.

d.6.– Biodibertsitatea eta ekosistemak babestea eta lehengoratzea.

d.6.– Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Horri dagokionez, diruz lagundutako proiektuaren tipologiaren eta irismenaren arabera, «DNSH printzipioa» betetzeari buruzko proba espezifikoak aurkeztu beharko dira («Kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioaren aplikazioari buruzko gida teknikoaren II. eranskina, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren arabera (2021/C 58/01): https://www.boe.es/buscar/doc.php? id = DOUE-Z-2021-70014).

A este respecto, en función de la tipología y alcance del proyecto subvencionado deberán aportarse pruebas específicas relativas al cumplimiento del «principio DNSH» (Anexo II de Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01): https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014

e) Dokumentu grafiko edo sustapen-elementu grafikoak, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta Next Europa funtsen babesa berariaz aipatzen dutenak, 17.2.f) artikuluan zehazten den bezala.

e) Documentos o elementos promocionales gráficos donde conste expresamente la mención al patrocinio del Departamento de Cultura y Política Lingüística y de los Fondos Next Europa, tal como se concreta en el artículo 17.2.f).

4.– Laguntza 60.000 eurotik beherakoa bada, justifikazio-kontu sinplifikatuaren modalitateari buruzko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Dirulaguntzei buruzko Erregelamendu Orokorraren 75. artikuluan aurreikusitako moduan justifikatuko da; nolanahi ere, aurreko paragrafoko d) letran aurreikusitako dokumentazioa aurkeztu beharko dute.

4.– En el caso en que la ayuda sea inferior a 60.000 euros, la justificación de la misma se realizará en los términos previstos en el artículo 75 del Reglamento General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, referido a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, sin perjuicio de que tengan que presentar la documentación prevista en el párrafo letra d) del apartado anterior.

5.– Justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dituzte, agindu honen 8.2 artikuluan adierazitako helbide elektronikoan sartuta. Horretarako zehaztapenak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan daude eskuragarri, artikulu berean adierazitako helbidean.

5.– Deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos, accediendo a la dirección electrónica señalada en el artículo 8.2 de la presente Orden. Las especificaciones para ello están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección indicada en dicho artículo.

6.– Era berean, artikulu honen 1. paragrafoan adierazitako helbururako, hiru hilean behin, proiektuen jarraipena egiteko dokumentazio nahikoa eskatuko da, honelaxe:

6.– Asimismo, al objeto señalado en el apartado 1 de este artículo, trimestralmente se requerirá documentación suficiente para el seguimiento de los proyectos, en los siguientes términos:

a) Proiektua gauzatzeari, neurriak ezartzeari eta mugarriak eta helburuak lortzeari buruzko informazioa.

a) Información relativa a la ejecución del proyecto, implementación de las medidas y la consecución de hitos y objetivos.

b) Kostu errealak zenbatetsiarekiko izan ditzakeen desbideratzeei buruzko informazioa, inbertsio osoari dagokionez eta hura osatzen duten neurrietako bakoitzeko.

b) Información sobre las posibles desviaciones del coste real respecto al estimado, respecto a la inversión en su totalidad como por cada de una de las medidas que lo completan.

7.– Bereziki, funtsen erabilera ikuskatu eta kontrolatzeko, administrazio emaileek datu-kategoria harmonizatuak eskatuko dituzte formatu elektronikoan, Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren 22.2 d) artikuluan zehaztutakoarekin bat etorriz.

7.– En particular, las Administraciones concedentes recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos, en formato electrónico, las categorías armonizadas de datos, de conformidad con lo especificado en el artículo 22.2 d) del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

20. artikulua.– Aldatzeko ebazpena.

Artículo 20.– Resolución de modificación.

Dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira –betiere dirulaguntzaren xedea betetzat jotzen bada–, eta, hala badagokio, beste edozein erakunde publiko edo pribatuk aldi berean beste dirulaguntza edo laguntza batzuk ematen baditu. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena emango du, emandako dirulaguntzen zenbatekoak doitzeko.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad, pública o privada, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el Viceconsejero de Cultura se dictará la oportuna Resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

21. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 21.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako dirulaguntza osoa edo haren zati bat agindu honetan aurreikusitakoez bestelako jardueretarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazitako zenbatekoa ez itzultzea, hala badagokio, horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía, que en su caso se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) DNSH printzipioa edo klima-etiketatzea ez betetzea.

d) El incumplimiento del principio DNSH o del etiquetado climático.

e) Nahitaez bete beharreko beste edozein ez betetzea, dirulaguntzei buruzko xedapenetan oro har hala ezarrita egoteagatik.

e) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo con carácter general en las disposiciones sobre materia subvencional.

2.– Ez-betetze partzialen kasuan, itzuli beharreko zenbatekoa finkatzeko, proportzionaltasun-printzipioa aplikatuko da, eta aintzat hartuko da ez-betetze hori nabarmen hurbiltzea erabat betetzera eta onuradunek argi eta garbi egiaztatzea beren konpromisoak betetzera bideratutako jarduna.

2.– En el supuesto de cumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado cumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

3.– Horrelako kasuren bat gertatu dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

3.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan.

22. artikulua.– Iruzur, ustelkeria eta interes-gatazken arriskuari aurrea hartzea.

Artículo 22.– Prevención del riesgo de fraude, corrupción y conflictos de interés.

1.– Balizko onuradunak hautatzeko prozesuan edo baldintzak betetzen direla egiaztatzeko prozesuetan parte hartzen duten pertsonek deklaratuko dute ezagutzen eta onartzen dituztela, osorik eta inolako erreserbarik gabe, 2022ko martxoaren 29ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez onartutako «Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzeko exijitutako iruzurraren aurkako betekizunak, interes-gatazkak, finantzaketa bikoitzak eta estatuari eta ingurumenari egindako kalte ez-esanguratsuko laguntzak betetzeko neurrien planaren baldintzak».

1.– Las personas que intervengan en el proceso de selección de los eventuales beneficiarios o en los procesos de verificación del cumplimiento de las condiciones declararán conocer y aceptar íntegramente y sin reservas los términos del «Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiación y ayudas de estado y daño no significativo al medio ambiente exigidos en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022.

2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, aipatutako iruzurraren aurkako neurrien plana ezagutu eta onartzera behartuta egongo dira dirulaguntza emateko eskumena duen organoaren arduraduna, dirulaguntzaren oinarriak eta/edo deialdia idazten dituzten langileak, bai eta eskabideak ebaluatzen dituzten adituak eta batzordeko kideak ere, jarduera horietan Administrazioari laguntzen eta aholkatzen dioten erakunde pribatuetako pertsona fisiko guztiak barne.

2.– A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, estarán en todo caso obligados a conocer y aceptar el citado Plan de medidas antifraude el responsable del órgano competente para la concesión de la subvención, el personal que redacte las bases y/o convocatoria de la subvención, así como los expertos y miembros del comité que evalúen las solicitudes, incluyendo a toda aquella persona física perteneciente a entidades privadas que colaboren y asesoren a la Administración en tales actuaciones.

3.– Aurreko apartatuetan sartutako pertsonek Interes Gatazkarik Ezaren Adierazpena (IGEA) beteko dute, Finantza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta (V. eranskina).

3.– Las personas incluidas en los apartados precedentes cumplimentarán una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero y en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Anexo V).

4.– Interes-gatazka eragin dezakeen arrazoiren bat duten agintariek eta langileek ez dute esku hartuko eragindako prozeduretan. Interes-gatazka egon daitekeela uste denean, ukitutako pertsonak idatziz jakinaraziko dio egoera hierarkian gorago dagoenari, eta kasuan kasuko zerbitzu juridikoek txosten bat egingo dute, kasuan kasuko erabakia hartzeko.

4.– Las autoridades y el personal en quienes concurra alguna de las causas que pueda dar lugar a un conflicto de intereses se abstendrán de intervenir en los procedimientos afectados. Cuando se considere la posibilidad de que exista un conflicto de intereses, la persona afectada comunicará por escrito la situación al superior jerárquico y se elaborará un informe por los Servicios Jurídicos correspondientes a fin de adoptar la decisión que en su caso corresponda.

5.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, bere kabuz edo EJIGrekin lankidetzan (III. maila), interes-gatazkak prebenitzeko, detektatzeko eta zuzentzeko neurri egokiei buruzko auditoretza espezifikoak egin ahal izango ditu.

5.– La Oficina de Control Económico por su cuenta o en colaboración con la IGAE (Nivel III) podrá llevar a cabo auditorías específicas sobre la existencia de medidas adecuadas para prevenir, detectar y corregir los conflictos de intereses.

6.– Interes-gatazka bat hautematen denean, kasu bakoitzean aplikatzekoak diren legezko arauen eta barne-erregelamenduen araberako neurriak hartuko dira. Era berean, edonola ere, interes-gatazkako egoera argitaratu beharko da, gardentasun-printzipioa betetzeko.

6.– Una vez sea detectado un conflicto de interés se adoptarán medidas de conformidad con las normas legales y reglamentos internos aplicables en cada caso. Asimismo, en todo caso, se deberá dar publicidad a la situación de conflicto de interés a los efectos de cumplir con el principio de transparencia.

23. artikulua.– Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa.

Artículo 23.– Información básica sobre protección de datos.

Zure datu pertsonalak tratatu eta tratamendu-jarduera honetan sartuko dira: Kultura- eta sormen-arloko laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones al ámbito cultural y creativo.

Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Promoción de la Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba.

Donostia-San Sebastián 1, 01010, Vitoria-Gasteiz, Álava.

Telefonoa: 945 01 80 00

Teléfono: 945 01 80 00

Página web: https://euskadi.eus

Helburua: kultura- eta sormen-sektoreko dirulaguntzak eta laguntza ekonomikoak kudeatzea.

Finalidad: Gestión de ayudas económicas y las subvenciones del sector cultural y creativo.

Legitimazioa: interes publikoaren alde edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako misio bat betetzeko beharrezko tratamendua.

Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: gai horretan eskumena duten administrazioak.

Destinatarios: Administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: Usted tiene el derecho de acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta xehatua web orri honetan kontsultatu dezakezu: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/eu/transparencia/024300-capa2-es.shtml

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en página web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/024300-capa2-es.shtml

Araudia: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?Uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

Normativa: Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (www.boe.es/buscar/doc.php? ID = BOE-A-2018-16673).

Ley Orgánica 3 /2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Laguntza-araubide hau Europako Batzordeak [Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua] ezarritako minimis arauari lotuta dago, eta, beraz, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak beharrezko mekanismoak ezarriko ditu agindu honetan aurreikusitako laguntza-araubidearen erakunde onuradunek minimis laguntzen kontzeptuan 200.000 eurotik gorako zenbatekorik jaso ez dezaten bermatzeko, uneko ekitaldi fiskala eta aurreko bi ekitaldi fiskalak kontuan hartuta.

El presente régimen de ayudas queda sujeto a la regla de minimis establecida por la Comisión Europea [Reglamento (CE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013] y, por tanto, el Departamento de Cultura y Política Lingüística articulará los mecanismos necesarios para garantizar que las entidades beneficiarias del régimen de ayudas previsto por la presente Orden, no puedan recibir una cantidad superior a 200.000 euros en concepto de ayudas de minimis, tomando en cuenta el ejercicio fiscal en curso y el de los dos ejercicios fiscales anteriores.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura egindako gastu-espedienteen aurretiazko izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, agindu honetako laguntzen ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko Aurrekontu Orokorretan kreditu egokia eta nahikoa egotearen mende dago.

A los efectos contemplados en el artículo 5.3 de la Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la resolución de las ayudas de la presente Orden queda supeditada a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2023.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan, bi hilabeteko epean, agindua argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas o entidades interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La Presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko azaroaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ERALDAKETA DIGITALERAKO, INGURUMENERAKO EDO KUDEAKETA HOBETZEKO PROIEKTUAK GARATZEKO EGIN DAITEZKEEN INBERTSIOEN ZERRENDA
RELACIÓN DE POSIBLES INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, MEDIOAMBIENTAL O MEJORA DE LA GESTIÓN

Deialdi honetan aurreikusitako laguntzen xede diren inbertsioek eraikina edo azpiegitura hobetzeko izan behar dute, eta haren eredua, eraldaketa digitalari, ingurumenari edo kudeaketa-ereduari dagokienez. Jarraian zerrendatzen dira, adibide gisa, eremu horietan inbertsio espezifikoak behar dituzten jarduerak:

Las inversiones objeto de las ayudas previstas en esta convocatoria deben estar dirigidas a la mejora del edificio o infraestructura y su modelo, en términos de transformación digital, medioambiental o de su modelo de gestión. Se relacionan a continuación, a modo de ejemplo, posibles actuaciones que requieren inversiones específicas en dichos ámbitos:

– Eraikinen modernizazioa, eraikinen eraginkortasun energetikoari buruzko 2018/844 (EB) Zuzentarauan jasotako jarraibideen arabera.

– Modernización de edificios según las directrices recogidas en la Directiva (UE) 2018/844 relativa a la eficacia energética de los edificios.

– Eraikinak klima-aldaketara egokitzea, irtenbide posibleak erabiliz, eraikinaren tipologiaren arabera, hala nola landare-estalkiak, toldoak, itzaltze-eremuak, eta abar. Ur-aparatuak instalatuz gero, Europar Batasunean dagoen produktu-etiketa eramango dute.

– Adaptación de los edificios al cambio climático, utilizando posibles soluciones, en función de la tipología del edificio como cubiertas vegetales, toldos, zonas de sombreado, etc. En el caso de instalación de aparatos de agua, estos llevarán la etiqueta de producto existente en la UE.

– Ingurumena eta energia kudeatzeko sistemak ezartzea, edo, hala badagokio, aurretik ezarritako kudeaketa-sistemak berritzea edo eguneratzea, zehazki, honako hauek:

– Implantación de sistemas de gestión medioambiental, energética, o, en su caso, renovación o actualización de los sistemas de gestión previamente implantados, concretamente:

• ISO 14001 arauan oinarritutako ingurumen-kudeaketako sistema, dagoeneko ezarrita dagoen ISO 9001ean;

• sistema de gestión medioambiental en base a la Norma ISO 14001 en una ISO 9001 existente.

• ISO 14001 arauan oinarritutako ingurumen-kudeaketako sistema;

• sistema de gestión medioambiental en base a la Norma ISO 14001;

• EMAS Erregelamenduan oinarritutako ingurumen-kudeaketako sistema;

• sistema de gestión medioambiental en base al Reglamento EMAS;

• Ekoscan 2004 Arauan oinarritutako ingurumen-kudeaketako sistema;

• sistema de gestión medioambiental en base a la Norma Ekoscan 2004;

• UNE-EN ISO 50001 Energia Kudeatzeko Sistema.

• sistema de Gestión Energética UNE-EN ISO 50001.

– Produktu eta zerbitzuetan eduki digital kulturalak sortzeko eta hedatzeko jarduerak, Interneteko eduki digital kulturalen legezko eskaintzaren kalitatea handituz eta herritarrek haietarako duten sarbidea hobetuz.

– Actuaciones para la creación y difusión de contenidos digitales culturales en productos y servicios, aumentando a su vez la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos.

– Espazioaren kudeaketa digitala, sorkuntza, ekoizpena, merkaturatzea, administrazioa, marketina eta antzeko prozesuak barne.

– Gestión digital del espacio, incluyendo procesos como la creación, la producción, la comercialización, la administración, el marketing...

– Elektronika, Informazio eta Komunikazioen Teknologiak (EIKTak) sartzea.

– Incorporación de Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs)

– Sareko audio- eta komunikazio-sistema digitalak modernizatzea; argiztapen digitaleko sistemak; bideo digitaleko sistemak; makineria eszenikoaren kudeaketa digitaleko sistemak.

– Modernización de sistemas digitales de audio y comunicaciones en red; sistemas de iluminación digital; sistemas de video digital; sistemas de gestión digital de maquinaria escénica...

– Eszena- eta musika-esparruetako kudeaketa artistikoko eta ikuskizunen produkzioko tresnak eta sistema digitalak modernizatzea.

– Modernización de las herramientas y sistemas digitales de gestión artística y de producción de espectáculos en los recintos escénicos y musicales.

– Eraginkortasun eta egonkortasun energetikoko sistemak ezartzea; hondakinak murrizteko eta birziklatzeko sistemak.

– Implantación de sistemas de eficiencia y estabilidad energética; sistemas de reducción de residuos y reciclaje.

– Publikoarekin komunikatzeko sistemak modernizatzea, teknologia berrien bidez.

– Modernización de sistemas de comunicación con el público a través de nuevas tecnologías.

– Arte eszenikoen eta musikalen azpiegiturak dinamizatzeko, egituratzeko eta nazioartekotzeko jardunak; besteak beste, Euskadiren irudia kultura- eta sormen-identitateetan erreferente gisa indartzen laguntzeko, Interneti eta teknologia berriei lotutako aplikazioen bidez.

– Actuaciones para dinamizar, vertebrar e internacionalizar las infraestructuras de artes escénicas y musicales con objeto, entre otros, de contribuir a reforzar la imagen de Euskadi como referente en las industrias culturales y creativas, mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías.

– Azpiegituren modernizazioa, berrikuntza eta garapena eta kudeaketa.

– Modernización, innovación y desarrollo de las infraestructuras y su gestión.

II. ERANSKINA
ANEXO II
ETIKA- ETA JOKABIDE-KODEA
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

Zein Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko enplegatu publikoek, zein onuradunek eta/edo dirulaguntza-programa honen onuradun izan den enpresak enplegatutako langileek, zein dirulaguntza gauzatzeko enpresak azpikontrata ditzakeen langileek (deialdiaren oinarriek horretarako aukera ematen badute) honako konpromiso hauek dituzte: herritarrei zerbitzatzea, interes orokorrak defendatzea eta esleitu zaizkien zereginak arduraz gauzatzea. Horretarako, Konstituzioa eta gainerako ordenamendu juridikoa aintzat hartu eta errespetatu beharko dituzte.

Tanto el personal empleado público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como la persona beneficiaria y/o el personal empleado por la empresa que haya resultado beneficiaria del presente programa subvencional, así como el personal que, para la ejecución de la subvención, pueda subcontratar (si las bases de la convocatoria lo permiten), está comprometido con el servicio a la ciudadanía y la defensa de los intereses generales y el desempeño diligente de las tareas que tiene asignadas, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.

Honako hauek dira haien jarduna arautzen duten printzipioak:

Los principios que rigen su actuación se basan en:

a) Konstituzioa eta antolamendu juridikoa osatzen duten gainerako arauak errespetatuko dituzte.

a) El respeto a la Constitución y al resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

b) Herritarren interes orokorrak betetzea izango dute xede eta inpartzialtasuna eta guztiontzako interesa lortzea helburu duten jarraibide objektiboak izango dituzte oinarri, printzipio horren aurkakoak izan daitezkeen jokabide guztiak erabat alde batera utzita, pertsonalak, familiartekoak, korporaziokoak nahiz bezeroei dagozkienak izan.

b) La satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía, fundamentada en consideraciones objetivas que se orientan hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

c) Enplegatu publikoen kasuan, zerbitzuak ematen dituzten Administrazioarekin edo, onuradunaren kasuan, hautatuko proiektua gauzatuko duten Administrazioarekin leialtasuna eta fede ona erakutsiko dute, bai eta nagusiekin, lankideekin eta herritarrekin ere.

c) La lealtad y buena fe con la Administración para la cual prestan sus servicios, en el caso el personal empleado público, o para la cual ejecutarán el proyecto que ha sido seleccionado, en el caso de la beneficiaria; así como también con sus superiores, compañeras y compañeros y con la ciudadanía.

d) Oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak errespetuko dituzte, eta saihestu egingo dituzte era guztietako bereizkeriak: jaiotza, arraza edo etnia, generoa, sexua edo orientazio sexuala, erlijioa edo sinesmenak, iritzia, desgaitasuna, adina edo bestelako egoera edo inguruabar pertsonal nahiz sozialak direla-eta sor litezkeenak.

d) El respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones religiosas, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

e) Abstenitu egingo dira interes pertsonala duten gaietan; baita jardun pribatu eta gainerako interes pribatu guztietan ere, enplegatu publikoen kasuan, betetzen ari diren lanpostu publikoarekin eta, onuradunen kasuan, proiektuaren xedea betetzearekin interes-gatazka sortzeko arriskua izan badezakete.

e) La abstención en los asuntos en los que tengan un interés personal, así como en toda actividad privada o interés privado que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de interés con su puesto público, en el caso del personal empleado público, o con la prestación del objeto del proyecto, en el caso de la beneficiaria.

f) Ez dute bereganatuko betebehar ekonomikorik edo ezingo dute esku hartu finantza-eragiketetan, ez dute bereganatuko ondare-betebeharrik edo ezingo dute esku hartu negozio juridikoetan pertsona fisikoekin edo juridikoekin, baldin eta bereganatze horrek interes-gatazka eragin badezake bere lanpostu publikoa betetzearekin, enplegatu publikoen kasuan, edo proiektua gauzatzearekin, onuradunaren kasuan.

f) La abstención de contraer obligaciones económicas o intervenir en operaciones financieras, contraer obligaciones patrimoniales o intervenir en negocios jurídicos con personas físicas o jurídicas en la medida que dicha contracción pueda suponer un conflicto de interés con el desempeño de su puesto público, en el caso del personal empleado público, o con la ejecución de del proyecto, en el caso de la beneficiaria.

g) Ez dute pertsona fisiko nahiz juridikoengandik mesede-traturik onartuko, ezta bidezko arrazoirik gabeko pribilegioa edo abantaila dakarren egoerarik ere.

g) La abstención de aceptar todo trato de favor o toda situación que implique un privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o jurídicas.

h) Jarduketa guztietan eraginkortasun-, ekonomia eta efizientzia-irizpideen arabera jardungo dute, eta agintaritza publikoaren helburuak betetzean interes orokorra izango dute xede.

h) La eficacia, economía y eficiencia en todas sus actuaciones y la búsqueda del interés general en el cumplimiento de los objetivos de la autoridad pública concedente.

i) Ez dute eragin negatiborik izango, tartean justifikatutako arrazoirik izan gabe, administrazio-izapideak edo -prozedurak ebaztean, ez eta, hirugarrenen interesen aurka, interes partikularren aldeko pribilegioa dakartenetan ere.

i) La abstención de influir negativamente en la resolución de trámites o procedimientos administrativos sin causa justificada, así como cuando ello pueda comportar un privilegio en beneficio de intereses particulares, menoscabando los intereses de terceras personas.

j) Dagozkien edo agintzen zaizkien zereginak arduraz gauzatuko dituzte, ezartzen diren epeak errespetatuta.

j) La diligencia en el cumplimiento de las tareas que les correspondan o se les encomienden, cumpliendo con los plazos que se establezcan.

k) Enplegatu publikoaren kasuan, zerbitzu publikoko arduraldiaren eta, onuradunaren kasuan, proiektuaren helburua betetzearen printzipioari jarraituko diote, eta saihestu egingo dituzte, hala interes publikoaren aurkako jokabideak, nola zerbitzu publikoen jardunean zaindu beharreko neutraltasuna kolokan jar dezaketen jokabide guztiak.

k) La dedicación al servicio público, en el caso del personal empleado público, y al cumplimiento del objeto del proyecto en ejercicio de una misión de interés general, en el caso de la beneficiaria, absteniéndose de desarrollar conductas contrarias al interés público, así como de cualesquiera otras conductas que puedan comprometer la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

l) Sekretupean gordeko dituzte sailkatuta dauden gaiak edo legez zabalkundea debekatuta dutenak, eta behar besteko zuhurtasunez jokatuko dute beren kargua edo dirulaguntza honen xedea betetzea dela-eta dakizkiten gaietan; eta eskuratu duten informazio hori ezin izango dute erabili ez beren mesederako ez hirugarren batzuen mesederako, ezta interes publikoaren kalterako ere.

l) El respeto del deber de secreto de las materias clasificadas o de aquellas cuya difusión esté prohibida legalmente, así como el respeto de la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo o de la ejecución de la prestación objeto de la presente subvención, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para su beneficio propio o para el de terceros, en perjuicio del interés público.

Enplegatu publikoei dagokienez, printzipio horiek administrazio publikoen zerbitzura diharduten funtzionarioen eta langile lan-kontratudunen estatutu-araubidea arautzen duten legezko testuetan jasota daude. Hauetan: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina, zeina urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu baitzen; eta 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

Por lo que respecta al personal empleado público, estos principios están recogidos en los textos legales que regulan el régimen estatutario de las personas funcionarias y del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; y Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

Horrez gain, goi-kargudunei dagokienez, haien ekintzek -publiko zein pribatuek- bat etorri beharko dute gobernu onaren balio, printzipio eta estandarrekin. Horrek berekin dakar, aurreko paragrafoetan jasotako printzipioak betetzeaz gain, ustelkeria, iruzur, arbitrariotasun, gaitasunik ez, xahukeria, eta eraginkortasun nahiz efizientzia ez eta antzekorik ez egotea, bai eta erabakiak hartzeko eta politikak ezartzeko prozesuak parte-hartze demokratikoan, gardentasunean, kontu-ematean eta legeekiko errespetuan oinarritzea ere.

Adicionalmente, por lo que respecta al personal alto cargo, sus acciones –tanto públicas como privadas– deberán estar en correcta consonancia con los valores, principios y estándares del buen gobierno. Ello implica, además de los principios exhaustivamente recogidos en los párrafos precedentes, la ausencia de corrupción, fraude, arbitrariedad, incompetencia, despilfarro y todo tipo de ineficacias e ineficiencias, así como la articulación de procesos de toma de decisiones e implantación de políticas inspiradas en la participación democrática, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a las leyes.

Azken batean, goi-kargudunen jarduketa guztietan eredugarritasuna eta erakundeen irudia babestea lortu nahi da, herritarrek erakundeetan duten konfiantza sendotzeko bide gisa. Etengabeko hobekuntzan inplikatzea eta ahalegina eskatzen duen bikaintasuna lortu nahi da, herritarren eskakizunak guztiz betetzeko erabaki publikoetan eta hornitzen eta ematen diren zerbitzu publikoetan. Modu eraginkorrean jardun behar da, erakundean eta erakundearentzat lan egiten duten pertsonen helburuekin bat egiteko.

En definitiva, se busca la ejemplaridad en todas las actuaciones del personal alto cargo, y la salvaguarda de la imagen de las instituciones como vía para reforzar la confianza de la ciudadanía en ellas. Persigue la excelencia que supone una implicación y un esfuerzo permanente de mejora continua, con la finalidad de satisfacer plenamente las exigencias de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y en la provisión y prestación de los servicios públicos. Ha de actuarse de modo eficiente, buscando la alineación en los objetivos de las personas que trabajan en y para la organización.

Erakundeen kalitatea hobetzeak izan behar du xede, politikaren eta kudeaketaren arteko lankidetza kooperatibo estuaren bidez. Horretarako, ezinbestekoa da estrategiak, helburuak eta baliabideek behar bezala hedatzea goi-zuzendaritza exekutiboaren eta zuzendaritzako nahiz bitarteko mailen artean, bai eta Administrazioan zein Administrazioarentzat lan egiten duten gainerako pertsonen artean ere, besteak beste, dirulaguntza honen helburua betetzean. Horiek horrela, proiektuak eta informazioa partekatu beharko dira, konfiantzarako eta talde-lanerako espiritua garatu beharko da, eta Gobernu Programa garatzeko ideiak eta ekintza bultzatu beharko dira, interes orokorreko beharrak asetzearren.

Ha de aspirarse a una mejora de la calidad de las instituciones mediante la estrecha colaboración cooperativa entre la política y la gestión, para lo cual se exige un correcto despliegue de estrategias, objetivos y recursos entre los niveles políticos de la estructura de la alta dirección ejecutiva y los niveles directivos e intermedios, así como con el resto de personas que trabajan tanto en la Administración, como para la Administración, en ejecución, por ejemplo, del objeto de la presente subvención. Así, se deberán compartir proyectos e información, desarrollar un espíritu de confianza y de trabajo en equipo, así como impulsar las ideas y la acción para desarrollar el Programa de Gobierno, satisfaciendo así las necesidades de interés general.

III. ERANSKINA
ANEXO III
IRUZURRIK BADAGOEN ZEHAZTEKO ADIERAZLEEN KATALOGOAREN EGIAZTATZE-ZERRENDA (BANDERA GORRIAK)
LISTA DE COMPROBACIÓN DEL CATÁLOGO DE INDICADORES PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE FRAUDE (BANDERAS ROJAS)

Bandera gorriak balizko iruzurraren adierazle dira; horrek ez du esan nahi, ordea, bandera gorri bat egoteak iruzurra dagoela adierazten duenik, baizik eta jarduera-eremu batek aparteko arreta eskatzen duela, balizko iruzurra dagoela baztertu edo egiaztatzeko.

Las banderas rojas son indicios de posible fraude en el sentido de que la existencia de una bandera roja no implica necesariamente la existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de actividad necesita una atención complementaria para descartar o confirmar el potencial fraude.

1.– Iruzurra dirulaguntzetan.

1.– Fraude en las subvenciones.

1.1.– Ustelkeria, eroskeria eta legez kanpoko komisioak.

1.1.– Corrupción, sobornos y comisiones ilegales.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Gizarte-harreman estua izatea Balorazio Batzordeko kide baten eta laguntzaren eskatzaile edo onuradun baten artean.

a) Existencia de una relación social estrecha entre un miembro de la Comisión de Valoración y una solicitante o beneficiaria de la ayuda.

b) Administrazio emakida-emaileko enplegatuaren ondasuna azalpenik gabe edo bat-batean handitzea.

b) Aumento inexplicado o repentino del patrimonio de una persona empleada de la Administración concedente.

c) Eskatzaileak edo onuradunak eroskeriak ordaintzeko ospea izatea sektorean.

c) Fama en el sector de que la persona solicitante o beneficiaria paga sobornos.

d) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak uko egitea dirulaguntzen emakidarekin zerikusirik ez duen lanpostu batera igotzeari.

d) Negativa a la promoción a un puesto no relacionado con la concesión de subvenciones por parte de la persona empleada de la Administración concedente.

e) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak ez aurkeztea edo ez betetzea interes-gatazkarik ez izateari buruzko adierazpena.

e) Ausencia de presentación o de cumplimentación del documento de Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés por parte de la persona empleada de la Administración concedente.

1.2.– Interes-gatazkak.

1.2.– Conflicto de intereses.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Eskatzaileak edo onuradunak azaldu gabeko edo ohiz kanpoko faboritismoa izatea.

a) Beneficio de un favoritismo inexplicado o fuera de lo corriente por parte de una solicitante o beneficiaria.

b) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak uko egitea dirulaguntzen emakidarekin zerikusirik ez duen lanpostu batera igotzeari.

b) Negativa a la promoción a un puesto no relacionado con la concesión de subvenciones por parte de la persona empleada de la Administración concedente.

c) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak ez aurkeztea edo ez betetzea interes-gatazkarik ez izateari buruzko adierazpena.

c) Ausencia de presentación o de cumplimentación del documento de Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés por parte de la persona empleada de la Administración concedente.

d) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak negozio bat zuzentzea edo deialdian lehiatu dezakeen erakunde batean senitartekoak izatea.

d) Dirección de un negocio por parte de la persona empleada de la Administración concedente o presencia de familiares que trabajen en una entidad que puede concurrir a la convocatoria.

e) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak edo goi-kargudun batek behin eta berriz eskatzea, beharrezkoa izan gabe, deialdiaren dokumentazioa idazteko kanpoko erakunde batera jotzeko.

e) Insistencia por parte de una persona empleada de la Administración concedente, o de una persona alto cargo, de recurrir a una entidad externa para redactar la documentación de la convocatoria, sin ser necesario.

1.3.– Zehaztapen itunduak.

1.3.– Especificaciones pactadas.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Deialdian eskatzaile batek edo oso eskatzaile gutxik parte hartzea.

a) Participación de una única solicitante o de muy pocas solicitantes en la convocatoria.

b) Sektoreko pertsona edo erakundeek erreklamazioak aurkeztea.

b) Presentación de reclamaciones por parte de personas o entidades del sector.

c) Zehaztapenak aurreko antzeko deialdietakoak baino zorrotzagoak edo nabarmenki orokorragoak izatea.

c) Especificaciones considerablemente más estrictas u ostensivamente más generales que las de convocatorias similares precedentes.

d) Zehaztapenak ohikoak edo oso arrazoizkoak ez izatea.

d) Especificaciones fuera de lo común o poco razonables.

e) Onuradun batek emakida ugari jasotzea.

e) Número elevado de concesiones a una misma beneficiaria.

f) Administrazio emakida-emaileko enplegatuaren eta eskatzaile batzuen artean harreman edo kontaktu pertsonalak izatea proiektuak ebaluatzeko prozesuan.

f) Relaciones o contactos personales entre la persona empleada de la Administración concedente y algunas solicitantes durante el proceso de evaluación de los proyectos.

1.4.– Datuak filtratzea.

1.4.– Filtración de datos.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Emakida-prozedurak gutxi kontrolatzea (adibidez, epeak ez aplikatzea).

a) Control escaso del procedimiento de concesión (inaplicación de plazos, por ejemplo).

b) Eskaerak epez kanpo onartzea.

b) Aceptación de solicitudes extemporáneas.

c) Administrazio emakida-emaileko enplegatuaren eta eskatzaile batzuen artean harreman edo kontaktu pertsonalak izatea dirulaguntzak eskatzeko fasean.

c) Relaciones o contactos personales entre la persona empleada de la Administración concedente y algunas solicitantes durante la fase de solicitud de la subvención.

d) Administrazio emakida-emaileko enplegatuak informazioa behin eta berriro eskatzea, ohi ez bezala, prozedura izapidetzearen arduradun izan gabe.

d) Insistencia inusual en obtener información por parte de una persona empleada de la Administración concedente, sin estar a cargo de la tramitación del procedimiento.

1.5.– Aurkeztutako proiektuak manipulatzea.

1.5.– Manipulación de los proyectos presentados.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Sektoreko pertsona edo erakundeek erreklamazioak aurkeztea.

a) Presentación de reclamaciones por parte de personas o entidades del sector.

b) Emakida-prozedurak gutxi kontrolatzea (adibidez, epeak ez aplikatzea).

b) Control escaso del procedimiento de concesión (inaplicación de plazos, por ejemplo).

c) Jasotako eskaerak, dokumentu ofizialak edo harrera-ziurtagiriak aldatu izanaren zantzua egotea.

c) Indicios de modificaciones en las solicitudes recibidas, en documentos oficiales o en los certificados de recepción.

d) Akatsak zituzten eskaerak bidegabe baliogabetzea, nahiz eta horiek zuzentzeko eska zitekeen.

d) Invalidación indebida de solicitudes que contienen errores que debieron ser objeto de requerimiento se subsanación.

e) Eskatzaileak arrazoi eztabaidagarriengatik baztertzea.

e) Descarte de solicitantes por razones cuestionables.

f) Balorazio Batzordeko kideek beharrezkoa den ezagutzarik ez izatea eta, horren ondorioz, harengan pertsona bakar batek eragina izatea.

f) Falta de conocimiento necesario por parte de las personas miembros de la Comisión de Valoración, pudiéndose dejar influenciar por una única persona.

1.6.– Gainfinantzaketa eta gehigarritasun-printzipioa ez betetzea.

1.6.– Sobrefinanciación e incumplimiento del principio de adicionalidad.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Laguntzaren beste finantzaketa batzuekiko bateraezintasuna ez definitzea.

a) Falta de definición de la incompatibilidad de la ayuda con otros tipos de financiación.

b) Hirugarren iturrietatik jasotako finantzaketaren dokumentazio-euskarririk ez izatea.

b) Inexistencia de documentación que soporte la financiación recibida de terceras fuentes.

c) Onuradunak gastuak ez kontrolatzea, diruz lagundutako jarduerari egotzi ahal zaizkion gastuak eta sarrerak identifikatzeko.

c) Inexistencia de un control de gastos por parte de la beneficiaria, que permita ientificar los gastos e ingresos imputados a la actividad subvencionada.

d) Gainfinantzaketa eragin dezakeen eragiketen lagundutako finantzaketa egotea.

d) Exceso de cofinanciación de las operaciones, conducente a una sobrefinanciación.

e) Proiektu bera finantzatzen laguntzen duten pertsonak edo erakundeak egotea, horren berri eman gabe.

e) Existencia de personas o entidades cofinanciadoras del mismo proyecto, sin haber dado cuenta de ello.

f) Hirugarren iturrien finantzaketa ez izatea finalista, eta finantzaketa hori banatzeko irizpiderik ez egotea.

f) Ausencia de carácter finalista de la financiación aportada por terceras fuentes, sin que exista un criterio de reparto de dicha financiación.

g) Onuradunak ez kontrolatzea proiektuari esleitutako mugarriak edo helburuak.

g) Ausencia de un control de los hitos y/u objetivos asignados al proyecto por parte de la beneficiaria.

1.7.– Kostuak bidegabe egoztea.

1.7.– Afectación indebida de costes.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Lan-kargak gehiegi edo ohiz kanpo egoztea, edo proiektuaren garapenarekin bat ez etortzea.

a) Afectación de cargas laborales excesivas o fuera de lo común, o incoherentes con el progreso del proyecto.

b) Lan-fitxetan aldaketa nabariak egotea edo lan-fitxak ezin egiaztatzea.

b) Existencia de cambios evidentes en las fichas laborales o imposibilidad de verificación de las fichas laborales.

c) Material-kostu berak proiektu bati baino gehiagori egoztea.

c) Afectación de los mismos costes de material a más de un proyecto.

d) Zeharkako kostuak zuzenekoak balira bezala egoztea.

d) Afectación de costes indirectos como directos.

1.8.– Prezioak desegoki finkatzea.

1.8.– Fijación inadecuada de los precios.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Onuradunak ez aurkeztea kostuen egiaztagiriak, haiek aurkezteari uko egitea edo berandu aurkeztea.

a) Ausencia, retraso o negativa de presentación de los documentos justificativos de los costes por parte de la beneficiaria.

b) Onuradunak dokumentazio desegokia edo osatugabea aurkeztea.

b) Presentación de documentación inadecuada o incompleta por parte de la beneficiaria.

c) Prezioak ezartzeari buruzko informazioa zaharkitua egotea.

c) Obsolescencia de la información relativa a la fijación de los precios.

d) Prezioak altuak izatea antzeko proiektuen prezioekin edo sektoreko batez besteko prezioekin alderatuta.

d) Precios elevados en comparación con los de proyectos similares o los precios medios del sector.

1.9.– Proiektuaren zehaztapenak ez betetzea.

1.9.– Incumplimiento de las especificaciones del proyecto.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Proben eta ikuskapenen emaitzak eta proiektuaren zehaztapenen emaitzak bat ez etortzea.

a) Discrepancias entre los resultados de las pruebas e inspecciones, y los de las especificaciones del proyecto.

b) Proben edo ikuskapenen ziurtagiririk ez izatea.

b) Ausencia de documentos que certifiquen las pruebas e inspecciones.

c) Kalitatea eta emaitzak txarrak izatea, eta erreklamazio ugari egotea.

c) Deficiente calidad y resultados, y elevado número de reclamaciones.

d) Ez eskuratzea diruz lagundutako proiektua gauzatzeko beharrezkoa dena.

d) Ausencia de adquisición de lo necesario para llevar a cabo el proyecto subvencionado.

1.10.– Faktura faltsuak, puztuak edo bikoiztuak.

1.10.– Facturas falsas, infladas o duplicadas.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Eskaeretan dokumentu faltsuak aurkeztea.

a) Presentación de documentación falsa en las solicitudes.

b) Zenbateko bera, faktura-zenbaki bera eta data bera dituzten faktura bat baino gehiago egotea.

b) Existencia de múltiples facturas con el mismo importe, mismo número de factura, misma fecha.

c) Kateko azpikontratazioak egitea, deialdiaren oinarrietan aurreikusitako gehieneko ehunekoa gainditzen dutenak.

c) Subcontrataciones en cascada, que exceden el porcentaje máximo previsto en las bases de la convocatoria.

d) Paradisu fiskaletan inskribatuta dauden enpresei edo eskudirutan ordaintzea.

d) Realización de pagos en efectivo o a empresas inscritas en paraísos fiscales.

e) Diruz lagundu daitezkeen gastu gisa sartutako ondasun edo zerbitzuen egoeraren berri ezin ematea edo sinesgarria ez izatea.

e) Incapacidad de dar cuenta o incredibilidad de la realidad de bienes o servicios incluidos como gastos subvencionables.

1.11.– Lehia mugatzea.

1.11.– Limitación de la concurrencia.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Deialdiaren oinarriak ez zabaltzea, eta ez betetzea legez eskatutako publizitate- eta gardentasun-printzipioak.

a) Ausencia de difusión de las bases de la convocatoria, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia legalmente exigidos.

b) Onuradunek bete behar dituzten baldintzak argi ez adieraztea edo haiek anbiguoak izatea, eta, ondorioz, burutik kentzea deialdira aurkezteko asmoa edo onuradun jakin bat nahita hautatzea.

b) Ausencia de claridad o ambigüedad de los requisitos que han de cumplir las beneficiarias, lo cual puede conducir a disuadir de la presentación a la convocatoria o a la selección deliberada de una beneficiaria.

c) Epean aurkeztutako eskaerak baztertzea edo epez kanpo aurkeztutakoak onartzea.

c) Rechazo de solicitudes presentadas en plazo o admisión de solicitudes extemporáneas.

d) Oinarri arautzaileak argitaratzean ez sartzea eskaerak baloratzeko baremoak.

d) No inclusión de los baremos para la valoración de las solicitudes en la publicación de las bases reguladoras.

1.12.– Auditoretza-aztarna galtzea.

1.12.– Pérdida de pista de auditoría.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Auditoretza-aztarna bermatzeko aukera emango duen eragiketaren dokumentazioa desegokia izatea.

a) Incorrecta documentación de la operación que permitirá garantizar la pista de auditoría.

b) Deialdiaren oinarrietan ez adieraztea nola dokumentatu daitezkeen diruz lagundu daitezkeen gastuak, ez eta nola kalkula daitezkeen kostuak ere.

b) No indicación de la forma en que deben documentarse los distintos gastos subvencionables, ni del método de cálculo de los costes en las bases de la convocatoria.

2.– Faltsututako dokumentuak hautematea.

2.– Detección de documentos falsificados.

2.1.– Dokumentuen formatua.

2.1.– Formato de los documentos.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Fakturak eta gutunak enpresaren logotiporik gabe egotea.

a) Facturas y cartas sin ningún tipo de logotipo de la empresa.

b) Fakturak ezarritako inprimakiak ez bezalako paperetan inprimatzea.

b) Facturas impresas en papel diferente al de los formularios establecidos.

c) Ageriko desberdintasunak egotea dokumentuaren letra motan, tamainan, egituran eta kolorean.

c) Visibles diferencias en el tipo, tamaño, textura, color de la letra del documento.

d) Ezabatutako edo zirriborratutako zifrak egotea, baimendutako pertsonen sinadurarik gabeko baliogabetzeak.

d) Cifras borradas o tachadas, anulaciones sin firmas de personas autorizadas.

e) Baimendutako pertsonen sinadurarik gabe zenbatekoak edo dokumentu bateko elementuak eskuz idaztea, behar bezala justifikatu gabe.

e) Importes manuscritos sin firmas de personas autorizadas o elementos de un documento impreso que no están debidamente justificados.

f) Letrarik ez egotea edo gehiegi egotea; testuaren lerroetan jarraitutasunik ez egotea.

f) Falta o exceso de letras, carencia de continuidad en las líneas del texto.

g) Zigilu ofizialetan ezohiko koloreak edo ertz biziegiak egotea, ordenagailu-inprimagailu bat erabili dela adieraz dezaketenak.

g) Aristas excesivamente vivas de los sellos oficiales o color inusual, que podrían indicar el uso de una impresora informática.

h) Pertsonen sinadurak guztiz berdinak (formatuan eta tamainan) egotea hainbat dokumentutan, ordenagailuz egindako faltsifikazioa dela iradokitzen dutenak.

h) Firmas de personas completamente idénticas (en formato y tamaño) en diferentes documentos, que sugieren la posibilidad de falsificación elaborada por ordenador.

2.2.– Dokumentuen edukia.

2.2.– Contenido de los documentos.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Ezohiko datak, zenbatekoak, oharrak, telefono-zenbakiak eta kalkuluak egotea.

a) Fechas, importes, notas, números de teléfono y cálculos inusuales.

b) Kontrol sekuentzialetan erregistrorik ez izatea.

b) Ausencia de registros en controles secuenciales.

c) Faktura edo elektronikoki egindako hartzekoen orri batean kalkulu okerrak egotea (adibidez, eragiketekin baturarekin bat ez datozen guztizko zenbatekoak).

c) Cálculos incorrectos en una factura o en una hoja de haberes elaborada electrónicamente (por ejemplo, importes totales que no se corresponden con la suma de las operaciones).

d) Faktura batean ez egotea nahitaezkoa den elementuren bat: data, identifikazio fiskaleko zenbakia edo faktura-zenbakia.

d) Carencia de un elemento obligatorio en una factura: fecha, número de identificación fiscal, número de factura.

e) Zenbait dokumentutan zigilu batek eta sinadura pertsonal batek posizio bera izatea (horrek iradoki baitezake irudi bat erabili dela).

e) Misma posición de un sello y una firma personal en una serie de documentos (lo cual puede sugerir la utilización de una imagen).

f) Kontratistaren harremanetarako daturik ez izatea.

f) Falta de datos de contacto de la contratista.

g) Fakturetan eta salgaien emate-oharretan serie-zenbakirik ez egotea.

g) Ausencia de números de serie en las facturas y en las notas de entrega de mercancías.

h) Ondasunen edo zerbitzuen deskribapena zehaztugabea izatea.

h) Vaguedad en la descripción de bienes o servicios.

i) Banku-kontuko zenbakietan ezberdintasunak eta anomaliak egotea.

i) Discrepancias y anomalías en los números de cuenta bancaria.

2.3.– Dokumentuen inguruabarrak.

2.3.– Circunstancias de los documentos.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Onuradunaren helbidea eta administrazio emakida-emaileko enplegatuarena helbide bera izatea.

a) La dirección de la beneficiaria es la misma que la dirección de la persona empleada de la Administración concedente.

b) Onuradunaren helbidea enpresak helbideratzen dituen erakunde batean egotea.

b) La dirección de la beneficiaria se encuentra en una institución dedicada a la domiciliación de empresas.

c) Fakturak edo salmenta-zerrendak enpresa-jardueren erregistroan inskribatu gabeko erakundeek jaulkitzea.

c) Facturas y relaciones de venta emitidas por entidades no registradas en el registro de actividades empresariales.

d) Informazioa ezohiko atzerapenez aurkeztea.

d) Retrasos inusuales en la entrega de información.

e) Onuradunak jatorrizko dokumentuak ez aurkeztea.

e) Falta de presentación de los originales por parte de la beneficiaria.

f) Dokumentuan jasotako datuak bisualki bat ez etortzea onuradunak emandako antzeko dokumentu batekin.

f) Los datos contenidos en un documento difieren visualmente de un documento similar expedido por la misma beneficiaria.

g) Sozietateen erregistro publiko eskuragarrietan erregistratuta ez dagoen edo baliabide publikoetan aurkitu ezin den enpresa bat aipatzea.

g) Referencia a una empresa no registrada en los registros públicos disponibles de sociedades o ilocalizable en los recursos públicos.

h) Fakturak sortu berri den enpresa batek eginak izatea.

h) Facturas emitidas por una sociedad de reciente creación.

i) Sozietatearen posta elektronikoko helbideek atzerriko Interneteko zerbitzari batean jaulkitzen dute faktura.

i) Direcciones de correo electrónico de la sociedad que emiten una factura en un servidor de Internet extranjero.

2.4.– Dokumentazioaren eta eskuragarri dagoen informazioaren arteko koherentzia eza.

2.4.– Incoherencia entre la documentación y la información disponible.

Iruzurraren adierazleak:

Indicadores de fraude:

a) Inkoherentzia egotea erakundeak berak jaulkitako fakturen daten eta zenbakiaren artean.

a) Incoherencia entre las fechas de las facturas emitidas por la misma entidad y su número.

b) Fakturak kontabilitatean erregistratu gabekoak izatea.

b) Facturas no registradas en la contabilidad.

c) Fakturak bat ez etortzea aurrekontuekin, prezioari, kantitateari eta kalitateari, produktu-motari eta/edo egindako obraren deskribapenari dagokienez.

c) Facturas que no concuerdan con los presupuestos en términos de precio, cantidad y calidad, tipo de producto y/o descripción de la obra realizada.

d) Gutuna/kontratua/dokumentua enpresaren ordezkari gisa diharduen pertsona batek sinatzea, nahiz eta ez duten izendatu enpresen erregistro nazionalean.

d) Carta/contrato/documento firmado por una persona que actúa como representante de la empresa cuando no ha sido designada como tal en el registro nacional de empresas.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común