Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

217. zk., 2022ko azaroaren 14a, astelehena

N.º 217, lunes 14 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4908
4908

EBAZPENA, 2022ko urriaren 3koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena. Honen bidez, ardogintzaren sektoreko inbertsioei laguntzeko neurriak ezartzeko 2023ko NBBEF ekitaldian aurkeztu diren eskaerak ebazten dira.

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se resuelven las solicitudes presentadas al efecto de acogerse a las medidas de apoyo a las inversiones en el sector vinícola, ejercicio FEAGA 2023.

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzaren aurrean, hainbat eskaera aurkeztu dira, ardogintzako eraldaketa-instalazioetan eta azpiegituretan egiten diren inbertsio ukigarri nahiz ukiezinei laguntza finantzarioa emateko neurriei heltze aldera, sektoreko enpresen errendimendu orokorra hobetzeko eta merkatuko eskariei egokitzeko, bai eta beren lehiakortasuna areagotzeko ere, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko uztailaren 28ko Aginduaren bidez egindako deialdiaren barruan.

Vistas las solicitudes presentadas ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, al efecto de acogerse a las medidas de apoyo financiero a las inversiones tangibles o intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, para la mejora del rendimiento global de las empresas del sector y su adaptación a las demandas del mercado, así como para aumentar su competitividad, convocadas por Orden de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Aintzat hartu da eskaera horiei honako arautegi hauetan adierazitakoa aplikatu behar zaiela: Nekazaritzako produktuen merkatuaren antolamendu bateratua ezartzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamendua, Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 1149/2016 Erregelamendu Delegatua eta Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 1150/2016 (EB) Betearazpen Erregelamendua.

Considerando que a dichas solicitudes les es de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercado de los productos agrarios, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión de 15 de abril de 2016 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de 15 de abril de 2016.

Aintzat hartu da, halaber, aplikatzekoa dela xedapen hauetan adierazitakoa: azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023ko programako neurriak ezartzen dituena; abenduaren 9ko 227/2014 Dekretua eta Euskal Autonomia Erkidegoko Erakunde Ordaintzailea eratzen duen urriaren 3ko 194/2006 Dekretua.

Considerando que, así mismo, es aplicable lo establecido en el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola, así como el Decreto 227/2014, de 9 de diciembre y el Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Ministerioaren Nekazaritza eta Landa Garapeneko Biltzar Sektorialak 2022ko uztailaren 11n onartutako programen behin betiko zerrenda ikusi da.

Vista la lista definitiva de los programas aprobados con fecha 11 de julio de 2022 por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Halaber, kontuan hartu da azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 68. artikulua, deialdian onartutako eskaeren behin betiko zerrenda egiteko baldintzak xedatzen dituena, bai eta 68.11 artikuluan ezartzen dena ere, autonomia-erkidego bakoitzeko eskabide onenei funtsak banatzeari dagokionez (eskatutako laguntzaren zenbatekoaren proportzioan).

Considerando lo dispuesto en el artículo 68 del Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre, respecto a elaboración de la lista definitiva de solicitudes aprobada en esta convocatoria, así como que se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 68.11, respecto al reparto de fondos a las mejores solicitudes de cada Comunidad Autónoma, proporcionalmente al importe de la ayuda demandada.

Nekazaritza eta Landa Garapeneko Biltzar Sektorialak hautatutako eskaeren behin betiko zerrendan ez dauden gainerako eskabideen kasuan, laguntza-eskaera ezetsi da. Horrenbestez, honako hau

Para el resto de las solicitudes no incluidas en la lista definitiva de solicitudes seleccionadas por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, se desestima su solicitud de ayuda.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean zerrendatu diren eskabideak onartzea. Aipatutako eranskinean zehaztuta daude dirulaguntza jaso dezaketen gastuen zenbatekoa eta % 30 zuzeneko laguntza gisa dagokion zenbatekoa. Dirulaguntza 2.719.176,53 eurokoa da guztira, NBBEFaren kontura finantzatua.

Primero.– Aceptar las solicitudes presentadas que se relacionan en el Anexo I a la presente Resolución, especificándose en el citado Anexo, el importe del gasto subvencionable y la cantidad que correspondería como ayuda directa del 30 % siendo que la cuantía total asciende a 2.719.176,53 euros financiada con cargo al FEAGA.

Bigarrena.– Dirulaguntza ukatzea ebazpen honen II. eranskinean zerrendatzen diren eskatzaileei, bai eta ukatzearen arrazoia zehaztea ere.

Segundo.– Denegar a los solicitantes que se relacionan en el Anexo II a la presente Resolución, especificándose el motivo de dicha denegación.

Hirugarrena.– Ebazpen honen jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, onuradunek ebazpen hau onartzen dutela jakinarazi beharko diote Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzari, 2021eko uztailaren 28ko Aginduaren I. eranskineko IX. apartatuan ezarritako baldintzetan.

Tercero.– En el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, los beneficiarios deberán comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la aceptación, en los términos establecidos en el apartado IX del Anexo I de la Orden de 28 de julio de 2021, a la presente Resolución.

Laugarrena.– Onuradunek dirulaguntza emateko eta jasotzeko ezarritako araudiaren arabera aplikatu beharreko betebehar guztiak bete beharko dituzte dirulaguntzaren prozedura osoan.

Cuarto.– Los beneficiarios deberán cumplir, a lo largo de todo el procedimiento de subvención, todas las obligaciones que le son de aplicación conforme a la normativa establecida para la concesión y percepción de la ayuda.

Bosgarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 2022.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

RAÚL PÉREZ IRACHETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común