Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

217. zk., 2022ko azaroaren 14a, astelehena

N.º 217, lunes 14 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposaketak eta lehiaketak

Oposiciones y concursos

SEGURTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
4900
4900

EBAZPENA, 2022ko urriaren 28koa, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiarena, oposizio-lehiaketa bidezko hautaketa-prozedurarako deialdia egiten duena. Prozedura horren osagarri, prestakuntza-ikastaro bat egingo da, Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa bat sortzeko (Oinarrizko Eskala eta C-1 Sailkapen Taldea), kidego horretan aldi baterako zerbitzua emateko.

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2022, del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se convoca procedimiento de selección, mediante el sistema de concurso-oposición, que se complementará, como parte del procedimiento, con un curso de formación, para la creación de una bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1) para prestar servicio de forma temporal en dicho Cuerpo.

Bai Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila bai Euskal Autonomia Erkidegoko udalak jakitun dira toki-eremuan arazo larriak sortzen dituela Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente-plazak bitarteko erregimenean betetzeak, bai lanpostu horietan dauden lanpostu hutsak presaz eta aldi baterako betetzeko, bai funtzio publikoari buruzko legerian jasotako kasuetan, dagozkien eginkizunak betetzeko.

Tanto el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco como los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi son conscientes de los graves problemas que genera en el ámbito local la cobertura, en régimen de interinidad, de las plazas de Agentes pertenecientes a la Escala Básica de Policía Local que se precisan, bien para la cobertura de las vacantes existentes de tales puestos de trabajo en forma urgente y temporal o en aquellos supuestos contemplados en la legislación de función pública, para llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas.

Azken urteotan, Segurtasun Sailak egiaztatu ahal izan du Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen izendapen arinak behar dituzten udalen eskaerak errepikatu direla, justifikatutako eta tasatutako zirkunstantziengatik. Eskaera horiek, neurri handi batean, hautaketa-prozesu bateratuen urteko deialdiek eta horiei dagokien prestakuntzak eragindako mugimenduengatik edo araudian jasotako bestelako gorabeherengatik egin dira, eta, horrez gain, izendapen horiek udaldian behar dituzten udal jakin batzuen kasuistika partikularra ere errepikatu da, hilabete horietan haien biztanleria asko handitu baita.

A lo largo de los últimos años, el Departamento de Seguridad ha podido constatar que se reiteran las solicitudes de los Ayuntamientos que precisan de nombramientos ágiles de agentes interinos e interinas pertenecientes a la Escala Básica por circunstancias justificadas y tasadas, derivadas en buena medida por los movimientos generados por las convocatorias anuales de los procesos selectivos unificados y su correspondiente formación o por otro tipo de circunstancias sobrevenidas recogidas en la normativa, amén de la casuística particular de determinados Ayuntamientos que precisan de dichos nombramientos en periodo estival al ver incrementada en gran número su población durante dichos meses.

Aipatutako arazoari aurre egiteko, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak 59.3 artikuluan ezartzen duen bezala, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsa berri bat sortzea bultzatu behar du, aldez aurretik gaituta egongo diren pertsonak modu arin eta eraginkorrean izendatu ahal izateko.

Afrontar el problema señalado requiere que, tal y como establece en su artículo 59.3 el Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias se impulse la creación de una nueva bolsa de trabajo de agentes interinos e interinas pertenecientes a la Escala Básica de Policía Local, que permita a los Ayuntamientos que lo precisen, el nombramiento ágil y eficaz de personas que la integren, que habrán sido previamente seleccionadas, formadas y capacitadas para el ejercicio de tales funciones.

Deialdi hau Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeko ekainaren 28ko 15/2012 Legean eta Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuan xedatutakoaren arabera egiten da.

La presente convocatoria se realiza de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Publica de Euskadi y del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco.

Hori guztia oinarri hartuta, zuzendari honek Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa bat (Oinarrizko Eskala eta C-1 Sailkapen Taldea) sortzeko hautaketa-prozedurarako deialdia egitea erabaki du, honako klausula hauen arabera:

En base a todo ello, este Director ha resuelto convocar procedimiento de selección para la creación de una bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1), con arreglo a las siguientes:

OINARRIAK
BASES

Lehenengoa.– Deialdiaren xedea. Bete beharreko funtzioak.

Primera.– Objeto de la convocatoria. Funciones a desarrollar.

Hautaketa-prozedurarako deialdia egiten da, oposizio-lehiaketaren bidez. Prozedura hori osatzeko, prestakuntza-ikastaro bat egingo da, Udaltzaingoko bitarteko agenteen poltsa bat sortzeko (Oinarrizko Eskala eta C-1 Sailkapen Taldea).

Se convoca procedimiento de selección, mediante el sistema de concurso-oposición, que se complementará, como parte del procedimiento, con un curso de formación, para la creación de una bolsa de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1).

Garatu beharreko eginkizunak Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuak 55. artikuluan ezartzen dituenak izango dira:

Las funciones a desarrollar serán las que establece el Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, en su artículo 55:

a) Udalerrietako agintariak babestea eta haien eraikin eta instalazioak zaintzea.

a) Proteger a las autoridades de los municipios y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.

b) Hiriguneko trafikoa antolatu, seinaleztatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.

c) Hirigune barruko zirkulazio-istripuengatiko argiketak egitea.

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

d) Administrazio-polizia, bere eskumen-eremuko ordenantzei, bandoei eta gainerako udal-xedapen eta -egintzei dagokienez, bai eta arlo horietako toki-eskumenen esparruan ingurumenaren eta ingurunea babestearen arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela zaintzea ere.

d) Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones y actos municipales dentro de su ámbito de competencia, así como velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno en el ámbito de las competencias locales en dichas materias.

e) Polizia judizialaren eginkizunetan parte hartzea, Polizia Judizialeko Unitateekin elkarlanean.

e) Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando con las Unidades de Policía Judicial.

f) Istripua, hondamendia edo zorigaitz publikoa gertatuz gero, laguntza ematea, eta babes zibileko planak betearazten parte hartzea, legeetan aurreikusitako moduan.

f) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.

g) Prebentzio-eginbideak eta delitu-egintzak saihesteko jarduerak egitea.

g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos.

h) Espazio publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten eta giza kontzentrazio handietan ordena mantentzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.

h) Vigilar los espacios públicos y colaborar en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.

i) Gatazka pribatuak konpontzen laguntzea, hala eskatzen zaienean.

i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.

Deialdi honen bidez hautatzen diren pertsonek Udaltzaingoko bitarteko agenteak aldi baterako kontratatzeko poltsa osatuko dute (Oinarrizko Eskala eta C-1 Sailkapen Taldea).

Las personas seleccionadas a través de la presente convocatoria conformarán la Bolsa de contratación temporal de Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1).

Bigarrena.– Parte hartzeko baldintzak.

Segunda.– Requisitos de participación.

1.– Prozeduran parte hartu nahi duten pertsonek, onartuak izateko, baldintza hauek guztiak bete beharko dituzte:

1.– Las personas que deseen tomar parte en el procedimiento, para ser admitidas, deberán reunir todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Aurretiazko eskaera egitea.

a) Formular solicitud previa.

b) Espainiako nazionalitatea izatea.

b) Tener la nacionalidad española.

c) Gutxienez 1,65 metroko altuera izatea gizonek, eta 1,60 metrokoa emakumeek.

c) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

Baldintza hori toki-korporazioko zerbitzu medikoek egiaztatuko dute, hautatutako pertsonak zerbitzua ematen hasi aurretik.

La comprobación de este requisito será efectuada por los servicios médicos de la Corporación Local en la cual la persona seleccionada vaya a prestar servicio en forma previa a su inicio.

d) 18 urte izatea eta 38 urte beteta ez izatea; muga hori Euskal Herriko polizia-kidegoetan egindako zerbitzuekin konpentsatu ahal izango da.

d) Tener 18 años de edad y no haber cumplido la edad de 38 años, límite que se podrá compensar con servicios prestados en cuerpos de la Policía del País Vasco.

e) Batxiler-titulua edo baliokidea izatea, edo goragoko beste edozein.

e) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, o cualquier otro de nivel superior.

f) Turismoetarako B motako gidabaimenaren titularra izatea. Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeak berekin dakar izangaiei baimena ematea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ofizioz egiazta dezan baldintza hori betetzen dela.

f) Ser titular del permiso de conducción de clase B, para turismos. La participación en el presente procedimiento de selección implica la autorización de las personas aspirantes a que, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, pueda ser comprobado de oficio el cumplimiento de este requisito.

g) Otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Erregelamendua onartzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duenean, ageri den baztertze medikoen koadroan sartuta ez egotea.

g) No estar incursa en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco.

Baldintza hori toki-korporazioko zerbitzu medikoek egiaztatuko dute, hautatutako pertsonak zerbitzua ematen hasi aurretik.

La comprobación de este requisito será efectuada por los servicios médicos de la Corporación Local en la cual la persona seleccionada vaya a prestar servicio en forma previa a su inicio.

h) Eskatzaileak armak eramateko eta, hala badagokio, erabiltzeko konpromisoa hartzea, adierazpen bidez.

h) Prestar el compromiso mediante declaración de la persona solicitante de portar armas y en su caso utilizarlas.

i) Dolozko delituagatik kondenatua ez izatea (errehabilitazioaren onura aplikagarria izanik), Herri Administrazioaren zerbitzutik bereizia ez egotea, eta funtzio publikoak betetzeko ezgaitua ez egotea.

i) No haber sido condenada por delito doloso (siendo de aplicación el beneficio de la rehabilitación), ni separada del servicio de la Administración Pública, ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.

Hala ere, errehabilitazioaren onura aplikatuko da, arau penal eta administratiboen arabera, baldin eta izangaiak dagokion agiri ofizialaren bidez egiaztatzen badu.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que aquella se acredite por la persona aspirante mediante el correspondiente documento oficial.

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeak berekin dakar izangaien baimena ematea Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ofizioz egiazta dezan baldintza hori betetzen dela.

La participación en el presente procedimiento de selección implica la autorización de las personas aspirantes a que, por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, pueda ser comprobado de oficio el cumplimiento de este requisito.

j) Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoren batean sartzeko hautaketa-prozeduratik baztertua ez izatea.

j) No haber sido excluida de un procedimiento selectivo para ingreso en algún Cuerpo de Policía del País Vasco.

k) Indarrean dagoen araudiaren arabera ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean ez egotea.

k) No estar incursa en causa legal de incapacidad o incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

2.– Prozeduran parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik bete beharreko baldintzak izan beharko dituzte, eta udaltzaingoko bitarteko agente (oinarrizko eskala eta C-1 sailkapen-taldea) izendatu arte mantendu beharko dituzte. Nolanahi ere, egiaztatu beharreko prozedura-fasea ere bete beharko dute.

2.– Quienes deseen tomar parte en el procedimiento deberán reunir los requisitos exigidos en el apartado anterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos hasta el momento del nombramiento como Agentes interinos e interinas de Policía Local (Escala Básica y Grupo de Clasificación C-1), sin perjuicio de la fase de procedimiento en que hubieran de proceder a su acreditación.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkeztea.

Tercera.– Presentación de solicitudes.

1.– Aurkezpena eta epea.

1.– Presentación y plazo.

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeko eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean (www.arkauteakademia.eus eskuragarri dagoen eredu ofizial eta normalizatura egokituko dira, www.arkauteakademia.eus)

Las solicitudes para tomar parte en el presente procedimiento de selección se ajustarán al modelo oficial y normalizado que se encontrará disponible en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias www.arkauteakademia.eus

Deialdian parte hartu nahi dutenek deialdiko bigarren oinarriko 1. atalean eskatzen diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela adierazi beharko dute, betiere eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean.

Quienes deseen participar en el mismo deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el apartado 1 de la base segunda de la convocatoria, referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Eskabidean oposizioko ariketak zein hizkuntzatan (euskaraz edo gaztelaniaz) egin nahi diren adierazi beharko da.

En la solicitud se hará constar la lengua (euskera o castellano), en la que se desee realizar los ejercicios de la oposición.

Eskabideak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari bidaliko zaizkio. Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Las solicitudes se dirigirán al Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a contar desde la publicación de la presente convocatoria.

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzea borondatezkoa da, eta horrek esan nahi du izangai bakoitzak baimena emango duela berariaz eta zalantzarik gabe proba eta ariketa psikoteknikoak egiteko, eta onartuko duela proba horien emaitza balorazio-faktore gisa erabiltzea, oinarri hauetan aurreikusitakoaren arabera.

La participación en el presente procedimiento de selección es voluntaria, e implicará que, en la solicitud por parte de cada persona aspirante, se prestará consentimiento expreso e inequívoco para realizar pruebas y ejercicios psicotécnicos, aceptando que el resultado de esas pruebas sea utilizado como un factor más de valoración, de conformidad con lo previsto en las presentes bases.

Parte-hartzaileek emandako datuak hautaketa-prozedura honetan aurreikusitako helburuetarako baino ez dira erabiliko. Eskaeretan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori hautapen-prozedura hau kudeatzera eta poltsa kudeatzera mugatuko da.

Los datos aportados por las personas participantes se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines previstos en el presente procedimiento selectivo. Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del presente procedimiento selectivo y a la gestión de la bolsa.

Datuen tratamendua, hirugarrenei egindako lagapena eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. zk.) xedatutakoaren arabera arautuko dira.

El tratamiento de los datos, la cesión a terceros, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE n. º 294, de 6 de diciembre de 2018).

Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua aipatutako Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakora egokituko dira.

El uso y funcionamiento de este fichero se ajustará a las previsiones de la citada Ley Orgánica y de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública y de creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Fitxategi horren arduraduna Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusia da, eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta ezabatzeko eskubideak aipatutako Erakunde Autonomoko zuzendari nagusiaren aurrean gauzatuko dira. N-104, 356. km 01192 Arkauti (Araba).

El responsable de este fichero es la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación se ejercerán ante el Director General del mencionado Organismo Autónomo Ctra. N-104, km 356 01192 Arcaute (Araba/Álava).

Hautaketa-prozedura honetan parte hartzeko eskabideak aurkezten dituztenek beren datu pertsonalak oinarri hauetan adierazitako moduan eta helbururako tratatzea lortu behar dute.

Quienes presenten solicitudes de participación en el presente procedimiento selectivo consienten que sus datos de carácter personal sean tratados en la forma y al objeto señalado en estas bases.

Baztertze medikoen koadroan sartuta ez egotearen baldintza betetzen dela egiaztatzeko, fitxategi hori legez aurreikusitako terminoetan tratatu eta laga ahal izango da.

Con la finalidad de proceder a la comprobación del cumplimiento del requisito de no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas, dicho fichero podrá ser tratado y cedido en los términos legalmente previstos.

2.– Aurkeztu beharreko agiri osagarriak.

2.– Documentación adicional a presentar.

Hautaketa-prozesuko ariketak eta probak egiteko denbora eta bitartekoen arrazoizko egokitzapenak edo doikuntzak eskatzen dituzten izangaiek eskabidean adierazi beharko dituzte, hori egiaztatzen duen mediku-ziurtagiria erantsita.

Las personas aspirantes que soliciten adaptaciones o ajustes razonables de tiempos y medios para la realización de los ejercicios y pruebas del proceso selectivo deberán indicarlo en la solicitud adjuntando el correspondiente certificado médico que así lo acredite.

Laugarrena.– Izangaiak onartzea.

Cuarta.– Admisión de las personas aspirantes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariak hautaketa-prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen zerrenda onartuko du. Zerrenda hori Hamazazpigarren Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko da.

1.– Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencia aprobará la relación de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo, que se hará pública en la forma prevista en la Base Decimoséptima.

2.– Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendan, baztertutako pertsona bakoitzari dagokionez, baztertzea eragin duten arrazoiak adieraziko dira.

2.– La relación de personas admitidas y excluidas expresará, con referencia a cada persona excluida, las causas que hubieran motivado su exclusión.

Bosgarrena.– Epaimahaia.

Quinta.– El Tribunal Calificador.

1.– Epaimahai Kalifikatzaile bat eratuko da, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren aurreikuspenen arabera. Epaimahai hori mahaiburu batek, bi mahaikidek eta idazkari batek osatuko dute. Osaeran, kideen inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioak beteko dira, bai eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipioa ere.

1.– Se constituirá un Tribunal Calificador, conforme a las previsiones del Decreto Legislativo 1/2020 de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Policía del País Vasco, que estará integrado por un Presidente o Presidenta, dos Vocales y un Secretario o Secretaria. En su composición se ajustará a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad de sus miembros, así como al principio de representación equilibrada de mujeres y hombres.

Epaimahai Kalifikatzailearen eginkizunak dira oposizio-fasea osatzen duten probak zehaztea, garatzea eta ebaluatzea eta prestakuntza-ikastaroan parte hartuko duten pertsonak zehaztea.

Son funciones del Tribunal Calificador la determinación, desarrollo y evaluación de las pruebas que integran la fase de oposición, la valoración de los méritos y la determinación de las personas que accedan al curso de formación.

Epaimahai Kalifikatzailea eta haren ordezkoak Hamalaugarren Oinarrian aurreikusitako moduan izendatuko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendariaren ebazpen bidez.

El nombramiento de las personas que integran el Tribunal Calificador y sus suplentes se hará público en la forma prevista en la Base Decimosexta, mediante Resolución del Director de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Epaimahai Kalifikatzaileko kide izatea beti izango da indibiduala, eta ezin izango da izan inoren ordezkari edo kontura.

La pertenencia al Tribunal Calificador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

Ezin izango dira Epaimahai Kalifikatzaileko kide izan hautapenezko edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratuko langileak, ez eta azken bost urteetan enplegu publikoan sartzeko hautagaiak prestatzen aritu direnak ere.

No podrá formar parte del Tribunal Calificador el personal de elección o de designación política; el personal eventual; el personal funcionario interino o laboral temporal, ni las personas que se hayan dedicado en los últimos cinco años a preparar aspirantes para el ingreso al empleo público.

Epaimahai Kalifikatzailea osatzen duten pertsonek abstenitu egin beharko dute arrazoi pertsonal, profesional edo bestelakoengatik beren inpartzialtasuna zalantzan jar daitekeen egoeretan, bai eta indarrean dagoen ordenamendu juridikoan aurreikusitako gainerako egoeretan ere.

Las personas que formen parte del Tribunal Calificador deberán abstenerse en aquellas circunstancias en que su imparcialidad pueda verse en entredicho por motivos personales, profesionales o de cualquier otro carácter, así como en las demás circunstancias previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Espezialitate-printzipioaren arabera, botoa emateko eskubidea duten kide guztiek sartzeko eskatzen den maila akademiko bereko edo goragoko titulazioa izan beharko dute, eta erdiek, gutxienez, ezagutza-arlo berekoa.

En virtud del principio de especialidad, la totalidad de sus miembros con derecho a voto deberá poseer una titulación de igual o superior nivel académico al de la exigida para el ingreso, y la mitad de ellos, al menos, una correspondiente a la misma área de conocimientos.

Ordezkaritza orekatuaren printzipioaren arabera, justifikatutako ezintasuna salbu, Epaimahai Kalifikatzailearen osaerak orekatua izan beharko du trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen artean. Ordezkaritza orekatutzat joko da sexu bakoitza gutxienez % 40 ordezkatzen ari denean.

En virtud del principio de representación equilibrada, salvo imposibilidad justificada, la composición del Tribunal Calificador habrá de ser equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada. Se considera que existe una representación equilibrada cuando cada sexo esté representando al menos al 40 %.

Epaimahai Kalifikatzaileak bere lanetan aholkulari espezialistak sartzea xedatu ahal izango du, eta aholkulari horiek aholkularitza eta laguntza teknikoa ematera mugatuko dira beren espezialitateetan jardutean. Aholkulari horien jarduna objektibotasunaren, inpartzialtasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioen mende egongo da.

El Tribunal Calificador podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesoras y asesores especialistas, que se limitarán a prestar su asesoramiento y colaboración técnica en el ejercicio de sus especialidades. La actuación de dichas asesoras y asesores se encontrará igualmente sometida a los principios de objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

2.– Epaimahaiaren jarduna organo kolegiatuen funtzionamendua erregulatzen duten arauek arautuko dute.

2.– La actuación del Tribunal Calificador se regirá por las normas reguladoras del funcionamiento de los órganos colegiados.

3.– Epaimahai Kalifikatzaile honetan parte hartuz gero, aurreikusitako legezko kalte-ordainak jasoko dira.

3.– La participación en el presente Tribunal Calificador dará lugar a la percepción de las indemnizaciones legales previstas.

4.– Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren objektibotasunaz arduratuko da eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko du. Era berean, hautaketa-prozedura garatzeko beharrezkoak diren neurriak hartu ahal izango ditu, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztian, eta prozedura horren bitartekaritzari eta aplikazioari buruz sortzen diren arazo guztiak ebatzi ahal izango ditu, bai eta bere eginkizunak betetzeari buruzkoak ere.

4.– El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la objetividad del procedimiento y garantizará el cumplimiento de las bases de la convocatoria. Igualmente podrá adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del procedimiento selectivo en todo lo no previsto en las presentes bases, y resolver cuantas cuestiones se susciten relativas a su interpretación y aplicación, así como para el propio ejercicio de sus funciones.

5.– Epaimahaiaren erabakiak Hamazazpigarren Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira.

5.– Los Acuerdos del Tribunal Calificador se harán públicos en la forma prevista en la Base Decimoséptima.

6.– Epaimahaiari zuzendutako idazkiak helbide elektroniko honetara bidaliko dira:

6.– Los escritos dirigidos al Tribunal Calificador se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico:

2023bitartekoudaltzainak@seg.euskadi.eus

2023bitartekoudaltzainak@seg.euskadi.eus

Epaimahaiak bide horretatik jasotzen dituen idazkiei erantzungo die.

El Tribunal responderá a los escritos que reciba por esta misma vía.

Seigarrena.– Hautaketa-sistema.

Sexta.– El sistema de selección.

1.– Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa izango da, izangaien gaitasuna zehaztuko du eta haien arteko lehentasun-hurrenkera finkatuko du.

1.– El sistema de selección será el de concurso-oposición, que determinará la aptitud de las personas aspirantes y fijará el orden de prelación entre ellas.

Hautaketa-prozesuko puntuazio osoa oposizio-faseko probetan lortutako puntuazioen batura izango da, lehiaketa-fasean lortutako puntuazioarekin gehituta, eta lehentasun-ordena zehaztuko du.

La puntuación total del proceso selectivo será la suma de las puntuaciones obtenidas en las pruebas de las que consta la fase de oposición, incrementada con la puntuación obtenida en la fase de concurso, y determinará el orden de prelación.

2.– Oposizioan honako proba hauek egingo dira hurrenez-hurren:

2.– La oposición consistirá en la sucesiva celebración de las siguientes pruebas:

a) Lehenengo proba. Proba psikoteknikoa. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

a) Primera prueba. Prueba psicotécnica. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agentearen zereginak behar bezala betetzeko hautaketa-prozeduran parte hartzen duten pertsonen gaitasunak zehaztera zuzenduta dago, eta test motako galdetegi baten formatuan egingo da. Ebaluatutako gaitasunak Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agentearen eginkizun eta zereginei buruzkoak izango dira, eta honako hauek izango dira: hitzezko gaitasunak, arrazoitzeko gaitasunak, arretarako eta pertzepziorako gaitasunak eta gaitasun espazialak.

Dirigida a determinar las aptitudes de las personas que participen en el procedimiento de selección para el adecuado desempeño de las tareas de Agente de la Escala Básica de la Policía Local, que se realizará en formato de cuestionario tipo test. Las aptitudes evaluadas estarán referenciadas a las funciones y tareas del Agente de la Escala Básica de la Policía Local, siendo las siguientes: aptitudes verbales, aptitudes de razonamiento, aptitudes de atención-percepción y aptitudes espaciales.

Galdera-sortako galdera bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bat bakarrik izango da zuzena.

Cada una de las preguntas del cuestionario contará con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una de ellas será correcta.

Erantzun oker bakoitza erantzun zuzen bakoitzaren balioaren heren batekin zigortuko da. Erantzun gabeko galderak eta bi aldiz erantzundakoak ez dira zigortuko.

Cada respuesta errónea penalizará a razón de un tercio del valor de cada respuesta acertada. Las preguntas no contestadas y las contestadas dos veces no penalizarán.

Proba hori modu egokian egingo da, hautaketa-prozesuaren objektibotasuna eta arrazionaltasuna bermatzeko eta merezimendu- eta gaitasun-printzipioetara egokitzeko.

Dicha prueba se realizará en todo caso de forma adecuada para garantizar la objetividad y racionalidad del proceso selectivo y su ajuste a los principios de mérito y capacidad.

Proba hori nahitaezkoa izango da, eta gehienez 30 punturekin baloratuko da. Gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak hautaketa-prozesutik baztertu egingo dira.

Esta prueba, de carácter obligatorio, se valorará sobre un máximo de 30 puntos quedando eliminados del proceso selectivo los aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

b) Bigarren proba. Nortasun-proba. Nahitaezkoa eta baztertzailea.

b) Segunda prueba. Prueba de personalidad. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agentearen eginkizunak eta zereginak betetzeko hautaketa-prozeduran parte hartzen dutenen nortasun orokorraren ezaugarriak eta desegokitasun-adierazleak ebaluatzera zuzenduta dago.

Dirigida a evaluar rasgos de personalidad general, así como indicadores de desajuste o inadaptación de quienes participan en el procedimiento selectivo para el desempeño de las funciones y tareas del Agente de la Escala Básica de la Policía Local.

Proba hori nahitaezkoa izango da, eta gehienez 30 punturekin baloratuko da. Gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira.

Esta prueba, de carácter obligatorio, se valorará sobre un máximo de 30 puntos quedando eliminados del proceso selectivo las personas aspirantes que no obtengan un mínimo de 15 puntos.

Zazpigarrena.– Oposizioko proben garapena.

Séptima.– Desarrollo de las pruebas de la oposición.

1.– Probak ezin izango dira hasi deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta bi hilabete igaro arte.

1.– Las pruebas no podrán iniciarse hasta transcurridos dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta lekua gutxienez zazpi egun naturaleko aurrerapenarekin iragarriko dira, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez. Gainerako probak egiteko iragarkiak ere Hamazazpigarren Oinarrian aurreikusitako moduan argitaratuko dira, 72 ordu lehenago gutxienez, Epaimahai Kalifikatzailearen Erabakiaren bidez.

2.– La fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba se anunciará con una antelación no inferior a siete días naturales, mediante Resolución del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Los sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán públicos igualmente en la forma prevista en la Base Decimoséptima, con una antelación mínima de 72 horas, mediante Acuerdo del Tribunal Calificador.

3.– Epaimahai Kalifikatzaileak probak deialdi honetan ezarritakoaz bestelako hurrenkeran egitea erabaki dezake, bai eta egun berean hainbat proba egitea ere. Kasu horretan, proben emaitzen argitalpenek deialdiaren oinarrietan ezarritako hurrenkerari jarraituko diote. Proba bakoitzaren emaitzak baino ez dira argitaratuko, edo, bestela, seigarren oinarriaren hurrenkerari jarraituz aurrekoa gainditu dutenen emaitzak.

3.– El Tribunal Calificador podrá disponer la celebración de las pruebas en orden diferente al establecido en esta convocatoria, así como la celebración de varias pruebas el mismo día. En este caso, las publicaciones de resultados de las distintas pruebas seguirán el orden de los mismos establecidos en las bases de la convocatoria. Solo se publicarán los resultados de cada prueba o respecto de quienes hayan superado el anterior siguiendo el orden de la base sexta.

4.– Adierazitako egunean, orduan eta lekuan derrigorrezko probak egiteko deialdira agertzen ez direnak hautaketa-prozeduratik kanpo geratuko dira automatikoki, baita ezinbesteko arrazoiengatik ere. Arau bera aplikatuko zaie derrigorrezko edozein proba egitera aurkezten diren pertsonei, proba horiek egiten hasi ondoren.

4.– Se producirá la exclusión automática del procedimiento selectivo de quienes no comparezcan al llamamiento para el desarrollo de las pruebas obligatorias en la fecha, hora y lugar que se señale, incluso por razones de fuerza mayor. La misma regla se aplicará a aquellas personas que concurran a la realización de cualquiera de las pruebas obligatorias una vez iniciada la ejecución de las mismas.

Nahitaezko probetako batek ariketa bat baino gehiago baditu, ariketa horietako batera ez agertzea edo atzeratzea ez-bertaratutzat joko da.

Si alguna de las pruebas obligatorias constara de varios ejercicios, se considerará incomparecencia la ausencia o retraso a cualquiera de ellos.

5.– Probetan parte hartzeko, nortasuna egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko da, eta Epaimahai Kalifikatzaileak uneoro eskatu ahal izango die agiri hori aurkeztea.

5.– Se deberá concurrir a las diferentes pruebas provistos de documento acreditativo de la identidad, cuya presentación podrá serles exigida por el Tribunal Calificador en todo momento.

6.– Proben emaitzak Epaimahai Kalifikatzailearen Erabakiaren bidez jakinaraziko dira, Hamazazpigarren Oinarrian aurreikusitako moduan.

6.– Los resultados de las pruebas se harán públicos mediante Acuerdo del Tribunal Calificador en la forma prevista en la Base Decimoséptima.

Zortzigarrena.– Merezimenduen lehiaketa.

Octava.– Concurso de méritos.

1.– Lehiaketa fasearen kalifikazioa oposizio fasea gainditu duten pertsonei baino ez zaie ezarriko.

1.– La calificación de la fase de concurso se aplicará solo a las personas que hayan superado la fase de oposición.

2.– Bakarrik kontuan izango dira eskaerak aurkezteko epe-amaierarako lortutako merezimenduak.

2.– Únicamente podrán valorarse aquellos méritos que estuvieran contraídos con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.– Lehiaketa fasea ez da baztertzailea izango. Lehiaketa fasean lortutako puntuazioak ez dira aintzat hartuko oposizio faseko probak gainditzeko.

3.– La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni las puntuaciones obtenidas en la misma podrán tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

4.– Lehiaketa fasean euskararen balorazioa egingo da eta guztira gehienez 12 puntu lortu ahal izango dira, ondoren jasotzen den baremoaren arabera baloratuz:

4.– La fase de concurso consistirá en la valoración del conocimiento del euskera, hasta un total de 12 puntos, con arreglo a la siguiente baremación:

– Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-1 maila: 3 puntu.

– Nivel B-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa: 3 puntos.

– Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko B-2 maila: 6 puntu.

– Nivel B-2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa: 6 puntos.

– Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko C-1 maila: 12 puntu.

– Nivel C-1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas aprobado por el Consejo de Europa: 12 puntos.

5.– Hautaketa-prozesuan merezimendu gisa baloratzeko hizkuntza-eskakizunak dituzten pertsonek alegatu eta agiri bidez egiaztatu beharko dute eskabidea egiteko unean.

5.– Las personas que se hallen en posesión de perfiles lingüísticos a los efectos de su valoración como mérito dentro del proceso selectivo, deberán alegarlo y acreditarlo de forma documental en el momento de la solicitud.

Ez da beharrezkoa izango Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan (ETZEB) dauden datuak egiaztatzea. Prozesu honetan parte hartzeak berekin dakar Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari baimena ematea datu horiek erregistro horretan kontsultatzeko.

No será necesario acreditar los datos que ya consten en el Registro Unificado de Títulos y Certificados de Euskera (RUTCE). El hecho de participar en el presente proceso implica el otorgamiento del consentimiento inequívoco a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para consultar tales datos en dicho Registro.

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko maila horietako titulazio baliokideak azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan jasotzen dira (euskararen ezagutza egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzen dituena eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzen dituena), baita apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan ere (euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzatesten dituena eta euskaraz egindako hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesten duena).

Las titulaciones equivalentes a tales niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se recogen en el Decreto 297/2010, de 9 de noviembre, de convalidación de títulos y certificados acreditativos de conocimiento del euskera y equiparación con niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, e igualmente en el Decreto 47/2012, de 3 de abril de reconocimiento de los estudios oficiales realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones lingüísticas en euskera.

Bederatzigarrena.– Azken kalifikazioa

Novena.– Calificación final.

Hautaketa prozeduraren puntuazio osoa oposizioa osatzen duten ariketa edo probetan lortutako puntuazioen batura izango da, lehiaketa-fasean lortutako puntuazioarekin gehituta, eta lehentasun-ordena zehaztuko du.

La puntuación total del procedimiento selectivo será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios o pruebas que componen la fase de oposición, incrementada con la obtenida en la fase de concurso, y determinará el orden de prelación de las personas participantes.

Puntuazio-berdinketak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean (3/2012 Legeak eta 1/2022 Legeak aldatua) ezarritako irizpideen arabera ebatziko dira. Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, oposizioko lehen proban puntuaziorik handiena lortu duenaren alde ebatziko da.

Los empates de puntuación se dirimirán conforme a los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, modificada por la Ley 3/2012 y 1/2022. De persistir el empate, el mismo se dirimirá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en la primera prueba de la oposición.

Epaimahai Kalifikatzaileak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren iragarki-oholean eta web-orrian onartu eta argitaratuko du oposizioa gainditu duten pertsonen zerrenda, lortutako puntuazio osotik handienetik txikienera ordenatuta.

El Tribunal Calificador aprobará y publicará en el Tablón de Anuncios y en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y elevará al Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias la relación de las personas que hayan superado el procedimiento selectivo por orden de mayor a menor de la puntuación total obtenida.

Hamargarrena.– Prestakuntza-ikastaroa.

Décima.– El Curso de Formación.

Hautaketa prozedura gainditu duten pertsonak Udaltzaingoko bitarteko langileak prestatzeko ikastarora onartuko dira.

Las personas que hayan superado el procedimiento selectivo serán admitidas a la realización del Curso de Formación de Interinos e Interinas de Policía Local.

Prestakuntza-ikastaroak hiru fase izango ditu: lehenengoak eduki teorikoak izango ditu, eta «on line» egingo da; bigarrenak, berriz, izangaien jokabidearen eta gaitasunen egokitasuna zehaztuko du; eta hirugarrenak, fase praktikoa. Azken biak aurrez aurre egingo dira.

El curso de Formación constará de tres fases, de carácter obligatorio y eliminatorio: la primera de ellas, de contenidos teóricos, que se realizará «on line»; la segunda, dirigida a determinar la idoneidad conductual y competencial de las personas aspirantes y la tercera, fase práctica. Las dos últimas se realizarán en forma presencial.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez ezarriko dira hiru faseetako lehenengoaren hasiera eta iraupena.

Mediante Resolución del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias se establecerá el inicio y la duración de la primera de las tres fases.

Horretarako, ikastarora sartzen den pertsona bakoitzak Arkampus «on line» prestakuntza-plataforman sartzeko aukera izango du, eta bertan sartzeko gako bat jasoko du.

A tales efectos cada persona que acceda al curso podrá acceder a la plataforma de formación «on line» Arkampus y recibirá una clave de acceso al mismo.

Ezagupen teorikoen fasea egin duten pertsonei, gutxienez 48 ordu lehenago, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak horren edukiei buruzko azterketa bat egiteko deialdia egingo die.

Aquellas personas que hayan cursado la fase de contenidos teóricos, serán convocadas, con al menos 48 horas de antelación, por la Academia Vasca de Policía y Emergencias a la realización de un examen sobre los contenidos del mismo.

Azterketa hori gai edo ez-gai gisa kalifikatuko da.

Este examen se calificará como apto/apta o no apto/no apta.

Azterketara ez agertzeak hautaketa-prozesutik kentzea ekarriko du.

La incomparecencia al examen implicará la eliminación del proceso selectivo.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak azterketa hori gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du.

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias publicará la relación de las personas que hayan superado dicho examen.

Gai kalifikazioa lortzen ez duten pertsonak prozesu honetatik kanpo geratuko dira.

Las personas que no obtengan una calificación de apto/apta serán excluidas del presente proceso.

Ezagupen teoriko faseko azterketa gainditu duten pertsonei dei egingo zaie faseetako bigarrena egiteko; hau da, elkarrizketa pertsonal eta/edo dinamiko bat egiteko, gutxienez 48 ordu lehenago, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, izangaiek deitutako lanpostuaren eginkizunak eta zereginak betetzeko duten jokabidearen eta gaitasunen egokitasuna zehazteko. Besteak beste, izangaien gaitasun hauek ebaluatuko dira: antolakundearekiko onarpena, etikotasuna, egonkortasun emozionala eta asertibitatea.

Las personas que hayan superado el examen de la fase de conocimientos teóricos, serán convocadas para la realización de la segunda de las fases, que consistirá en una entrevista personal y/o dinámica de grupo, con al menos 48 horas de antelación, por la Academia Vasca de Policía y Emergencias, dirigida a determinar la idoneidad conductual y competencial de las personas aspirantes para el desempeño de las funciones y tareas del puesto convocado. Se evaluarán, entre otras, las siguientes competencias de las personas aspirantes: alineación con la organización, eticidad, estabilidad emocional y asertividad.

Taldeko elkarrizketa pertsonal eta/edo dinamiko hori gai edo ez-gai gisa kalifikatuko da.

Esta entrevista personal y/o dinámica de grupo se calificará como apto/apta o no apto/no apta.

Ez agertzeak hautaketa-prozesua ezabatzea ekarriko du.

La incomparecencia a la misma implicará la eliminación del proceso selectivo.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak bigarren fase hori gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du.

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias publicará la relación de las personas que hayan superado esta segunda fase.

Gai kalifikazioa lortzen ez duten pertsonak prozesu honetatik kanpo geratuko dira.

Las personas que no obtengan una calificación de apto/apta serán excluidas del presente proceso.

Bigarren fasea gainditu duten pertsonei faseetako hirugarrena egiteko dei egingo zaie; hau da, aurrez aurreko prestakuntza praktikoa emateko, baina ez da baztertzailea izango. Fase hau egiteko deialdiak hautaketa prozeduran lortutako sailkapen-hurrenkerari zorrotz jarraituko dio.

Las personas que hayan superado la segunda fase, serán convocadas para la realización de la tercera de las fases, que consistirá en una formación presencial práctica que no tendrá carácter eliminatorio. El llamamiento para la realización de esta fase seguirá estrictamente el orden de clasificación obtenido en el procedimiento selectivo.

Pertsona deitu den egunean, orduan eta tokian prestakuntza praktikoaren fasera ez agertzeak hautaketa-prozesutik baztertzea ekarriko du.

La incomparecencia a la realización de la fase de formación práctica, en la fecha, hora y lugar en la que la persona hubiera sido convocada implicará la eliminación del proceso selectivo.

Prestakuntza praktikoaren fasea egin ondoren, prozesuan parte hartzen duten pertsonak Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsan sartuko dira, euskal toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko, hautaketa prozeduran azken kalifikazioan lortutako puntuazio-ordenari jarraituz. Aipatutako kontratazio-poltsaren osaera, aldaketak eta eguneratzeak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitaratuko dira, Hamazazpigarren Oinarrian aurreikusitako moduan.

Tras la realización de la fase de formación práctica, las personas participantes en el proceso serán incorporadas a la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local para prestar servicio de forma temporal en las Corporaciones Locales Vascas siguiendo el orden de puntuación obtenido en la calificación final del procedimiento selectivo. La composición de la mencionada bolsa de contratación, así como sus modificaciones y actualizaciones se publicarán mediante Resolución del Director General de Academia Vasca de Policía y Emergencias en la forma prevista en la Base Decimoséptima.

Hamaikagarrena.– Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen poltsa.

Undécima.– Bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa (2019ko uztailaren 10a) indarrean jarri ondoren emandako bitarteko udaltzainentzako prestakuntza-ikastaroa egin eta gainditu dutenek Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen ikastaroa baliozkotzea eskatu ahal izango dute. Data horren aurretik egindako ikastaroak ez dira baliozkotuko.

Aquellas personas que hubieren realizado y superado el Curso de Formación para Policías Locales Interinos impartido por la Academia Vasca de Policía y Emergencias con posterioridad a la entrada en vigor de la quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco (10 de julio de 2019) podrán solicitar la convalidación del Curso de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local. No serán convalidados los cursos realizados con anterioridad a la mencionada fecha.

Baliozkotzeko eskaera hori eraginpeko pertsonak ikastarora deitzen dituzten unean egin beharko da, horretarako ezarritako legezko baldintzak betez. Eskabidearekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuan ezarritako baliozkotze-tasa ordaindu izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Ikastaroa gai gisa kalifikatuko zaie, eta Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsan sartuko dira zuzenean.

Dicha solicitud de convalidación habrá de ser realizada en el momento en que las personas afectadas sean convocadas al curso, cumpliendo los requisitos legales establecidos para ello. A la solicitud deberá acompañarse el justificante de abono de la tasa por convalidación establecido en el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Curso les será calificado como apto, incorporándose directamente a la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local.

Hori gorabehera, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsa hautaketa prozeduraren azken kalifikazioan lortutako puntuazio-ordenaren arabera ordenatuko da uneoro eta, era berean, osatzen duten pertsonen hizkuntza-eskakizuna ere adieraziko du.

Sin perjuicio de ello, la bolsa de trabajo de Agentes interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local se ordenará en todo momento en función del orden de puntuación obtenido en la calificación final del procedimiento selectivo, y señalará igualmente el perfil lingüístico de las personas que la integran.

Bitarteko agenteen lan-poltsa osatzen duten pertsonek urteko edozein unetan egin ahal izango dute lan, edo ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean soilik, biak barne. Hautaketa hori egiten ez badute, urteko edozein unetan zerbitzuak emateko prest daudela ulertuko da.

Las personas que constituyan la bolsa de Agente interinos e interinas podrán optar por prestar servicios en cualquier momento del año o solo durante el periodo que va del 1 de junio al 30 de septiembre, ambos inclusive. En el supuesto de que no lleven a cabo tal elección, se entenderá que se encuentran en disposición prestar servicios en cualquier momento del año.

Hautaketa hori edozein unetan aldatu ahal izango da, behin bakarrik, eta aldizka egiten den zerrenden eguneratzea argitaratzen denetik aurrera izango du eragina.

La elección citada se podrá modificar en cualquier momento y por una sola vez, y tendrá efecto a partir de la publicación de la actualización de las listas que se realice periódicamente.

Hamabigarrena.– Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen poltsaren funtzionamendua.

Duodécima.– Funcionamiento de la Bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local.

Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen poltsa formalki eratu ondoren, deialdi bateratuetan parte hartu duten edo parte hartzen duten toki-korporazioen esku jarriko da poltsa, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente kategorian txanda irekian sartzeko. Deialdi horiek Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak egingo ditu.

Una vez constituida formalmente la bolsa de Agente interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local la misma se pondrá a disposición de aquellas corporaciones locales que hayan participado o participen en las convocatorias unificadas para ingreso por turno libre en la categoría de Agente de la Escala Básica de la Policía Local, realizadas por la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Era berean, deialdi bateratu horietan parte hartu ez arren, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Zuzendaritza Nagusiari esanbidezko eskaera egiten dioten eta poltsa propiorik ez duten toki-korporazioek ere erabili ahal izango dituzte. Eskaera hori Segurtasun Saileko Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren bidez bideratuko da.

Igualmente podrán ser utilizadas por aquellas corporaciones locales que, sin haber participado en tales convocatorias unificadas, realicen una petición expresa en tal sentido a la Dirección General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias y carezcan de bolsas propias. Dicha petición se canalizará a través de la Dirección de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad.

Poltsaren kudeaketa Segurtasun Saileko Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari esleitzen zaio, eta honako xedapen hauek arautuko dute:

La gestión de la bolsa se atribuye a la Dirección de Coordinación de Seguridad del Departamento de Seguridad, y se regirá por las siguientes disposiciones:

1.– Lan-poltsako kideak zer egoeratan egon daitezkeen:

1.– Situaciones en las que pueden estar las personas integrantes de la bolsa:

Lan-poltsako kideak honako egoera hauetako batean egongo dira:

Las personas integrantes de la bolsa de trabajo estarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Okupatua: hamalaugarren oinarrian xedatutakoaren arabera, indarrean dauden lan-poltsen aplikazio-eremuan zerbitzua ematen ari diren hautagaien zerrendako langileak okupatuta egongo dira.

a) Ocupado u ocupada: se encuentra en situación de ocupado u ocupada el personal integrante de la lista de personas candidatas que esté prestando servicio en el ámbito de aplicación de las bolsas de trabajo vigentes conforme a lo dispuesto en la Base Decimocuarta.

b) Libre egotea: lan-poltsaren aplikazio-eremuan zerbitzuak ematen ari ez den hautagaiak lan-eskaintzak jaso ahal izango ditu, hamaikagarren oinarrian zehaztutakoaren arabera, eta aldi baterako baja-egoeran ez badago.

b) Situación de disponible: se encuentra en situación de disponible y, en consecuencia, podrá recibir ofertas de trabajo, la persona candidata que no se encuentre prestando servicios en el ámbito de aplicación de esta bolsa, de acuerdo con lo especificado en la base undécima, y que no esté en situación de baja temporal.

c) Aldi baterako baja-egoera: lan-poltsako kideak egoera horretara pasatzen dira honako egoera hauetakoren batean daudela egiaztatzen dutenean:

c) Situación de baja temporal: las personas integrantes de la bolsa de trabajo pasan a esta situación cuando acrediten encontrarse en algunas de las situaciones siguientes:

c.1.– Aldi baterako ezintasun-egoerak, gaixotasun arruntaren edo lanbide-gaixotasunaren ondoriozkoak, edo lanekoa ez den istripuaren edo lan-istripuaren ondoriozkoak.

c.1.– Situaciones de incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común o profesional, o bien de accidente no laboral o de trabajo.

c.2.– Haurdunaldiagatiko, erditzeagatiko, edoskitzeagatiko eta antzekoengatiko lizentziak eta/edo adopzioagatiko edo harreragatiko lizentziak hartzeko gaitzen duten egoerak.

c.2.– Situaciones habilitantes para el disfrute de licencias por gestación, alumbramiento, lactancia y asimiladas y/o de licencias por adopción o acogimiento.

c.3.– 3 urtetik beherako seme-alaben zaintza. Behin bakarrik emango da seme edo alaba bakoitzeko.

c.3.– Cuidado de hijos o hijas menores de 3 años. Se concederá una sola vez por cada hijo o hija.

c.4.– Bigarren mailarainoko senide bat (odol-ahaidetasunekoa edo ezkontza-ahaidetasunekoa barne) ardurapean izatea, dela gaixotasunagatik, dela adinagatik, eta etengabe zaindu behar izatea. Hori guztia agiri bidez egiaztatu beharko da.

c.4.– Tener a su cargo un familiar hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, ya sea por enfermedad o por edad, y que necesite sus cuidados de forma continua, debiendo acreditarlo documentalmente.

c.5.– Edozein lan-kontratu sinatu izana; edo administrazio publiko batean izendapena izatea.

c.5.– Haber suscrito cualquier tipo de contrato laboral; o disponer de nombramiento en una Administración Pública.

c.6.– Hautaketa-prozedura honen eskabidean adierazi izana Hamaikagarren Oinarrian ezarritako udaldian zerbitzuak emateko prest dagoela.

c.6.– Haber manifestado en la solicitud del presente procedimiento selectivo su disposición a prestar servicios en el periodo estival establecido en la Base Undécima.

Aldi baterako baja-egoera horretara igarotzea ahalbidetzen duten arrazoiak agiri bidez egiaztatu beharko dira, deialdia egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 3 egun naturaleko epean.

Las causas que permitan el pase a esta situación de baja temporal, deberán acreditarse documentalmente en el plazo de 3 días naturales a contar desde el siguiente al del llamamiento.

Behin aldi baterako bajara igarotzea eragin duen arrazoia amaituta, edo, borondatezko kasua bada, horren aurretik, interesdunak Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio, posta elektronikoz, udaltzaingoak@seg.euskadi.eus helbidera, 3 egun naturaleko epean, justifikazio-agiriak erantsita.

Una vez finalizada la causa que motivo el pase a la situación de baja temporal o con anterioridad a ella si se trata de un supuesto voluntario, la persona interesada deberá comunicarlo a la Dirección de Coordinación de Seguridad por correo electrónico a la dirección udaltzaingoak@seg.euskadi.eus en el plazo de 3 días naturales, adjuntando la documentación justificativa.

Aldi baterako bajan dauden langileek ez dute lan-eskaintzarik jasoko egoera horretan dauden bitartean.

El personal en situación de baja temporal no recibirá ofertas de trabajo durante el tiempo que permanezca en esta situación.

2.– Lanpostuak betetzeko deialdiak.

2.– Llamamientos para la cobertura de puestos de trabajo.

Koordinaziorako eta Segurtasunerako Zuzendaritzak, lan-poltsaren kudeaketa esleituta duen organoa den aldetik, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen beharrak jasota, toki-korporazioek emandakoak, libre daudenei eskainiko dizkie, lan-poltsaren lehentasun-ordenari jarraituz.

La Dirección de Coordinación e Seguridad, en cuanto órgano que tiene atribuida la gestión de la bolsa de trabajo, recibidas las necesidades de Agentes interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local emitidas por las corporaciones locales, las ofrecerá a quienes se encuentren en situación de disponible siguiendo el orden de prelación de la bolsa.

3.– Eskaintzak jakinaraztea.

3.– Comunicación de las ofertas.

Egindako ahalegina eta, hala badagokio, komunikazioa benetan ezarri dela jasota utz dezakeen edozein bide erabiliko da lan-eskaintzak jakinarazteko:

La comunicación de las ofertas de trabajo se realizará por cualquier medio que pueda dejar constancia del intento realizado, y en su caso, del establecimiento efectivo de la comunicación:

a) Hasiera batean, telefono bidez egingo da; deia egiten zaion pertsonak deiari erantzuten badio, eskaintza zehatzaren berri emango zaio, eta, une horretatik aurrera, ordubete izango du haren onarpena sinatzeko edo, hala badagokio, eskaintzari uko egiteko.

a) Esta se hará inicialmente por vía telefónica; si la persona que es llamada atiende la llamada será informada de la oferta concreta disponiendo a partir de ese momento de una hora para confirmar su aceptación, o en su caso rechazar la oferta.

b) Lehen telefono-deia egin ondoren ezin izan bada eskaintzaren esleipendunarekin harremanetan jarri, SMS bat bidaliko da bere telefono mugikorrera, eta adieraziko da Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza harremanetan jartzen saiatzen ari dela lan-eskaintza baten berri emateko.

b). En el caso de que efectuada la primera llamada telefónica no se haya podido contactar con la persona adjudicataria de la oferta, se remitirá un SMS a su teléfono móvil, indicando que desde la Dirección de Coordinación de Seguridad se está tratando de contactar para informar de una oferta de trabajo.

Pertsona Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzarekin harremanetan jartzen bada SMSa bidali ondoren, 3.a) puntuan xedatutakoaren arabera jokatuko da.

Si la persona se pusiere en contacto con la Dirección de Coordinación de Seguridad tras la remisión del SMS, se actuará conforme a lo dispuesto en el punto 3.a).

c) SMSa igorri eta ordubete igaro ondoren ez bada pertsonaren deirik jaso, beste kontaktu saiakera bat egingo da telefono dei baten bidez.

c) Si trascurrida una hora desde la emisión del SMS no se hubiera recibido llamada alguna de la persona, se realizará un nuevo intento de contacto mediante una llamada telefónica.

Erantzuna jasoz gero, 3.a) puntuan ezarritakoaren arabera jokatuko da.

En el caso de obtener respuesta se actuará de conformidad con lo establecido en el punto 3.a).

Aitzitik, erantzunik jaso ezean, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak mezu elektroniko bat bidaliko du hautagaiaren helbidera, jaso izanaren adierazpenarekin eta irakurketarekin. Bertan, berariaz adieraziko da ordubeteko epean Koordinaziorako Zuzendaritzarekin harremanetan jarri ez bada, dagokion eskaintza poltsan lehentasun-hurrenkeraren arabera agertzen den hurrengo pertsonari egingo zaiola.

Por el contrario, de no obtener respuesta, la Dirección de Coordinación de Seguridad remitirá un correo electrónico con acuse de recibo y lectura a la dirección de la persona candidata, con la expresa indicación que, si en el plazo de una hora no se ha puesto en contacto con la Dirección de Coordinación, la oferta que le correspondía será realizada a la siguiente persona que por orden de prelación figure en la bolsa.

d) SMSa eta posta elektronikoa jaso izanaren agiriarekin eta irakurketarekin igorri ondoren pertsonarekin komunikaziorik ezarri ezin izan bada, pertsona hori aurkiezintzat joko da, eta, beraz, poltsatik kanpo geratuko da.

d) De no haber sido posible establecer comunicación con la persona tras remitir el SMS y el correo electrónico con acuse de recibo y lectura, esta persona será considerada ilocalizable, resultando, por tanto, excluida de la bolsa.

4.– Zerbitzuak emateko derrigortasuna.

4.– Obligatoriedad de prestar servicios.

Eskaintza egiten zaion pertsonak eskaintza onartu eta dagokion zerbitzua eman behar du, non eta ez dagoen okupatuta edo aldi baterako bajan.

La persona a la que se le realice una oferta tiene la obligación de aceptarla y prestar el servicio correspondiente, salvo que se encuentre en situación de ocupado u ocupada o en situación de baja temporal.

5.– Hautagaia lan-poltsatik kanpo uztea.

5.– Exclusión de la bolsa de la persona candidata.

Lan-poltsatik kanpo uzteko arrazoiak dira:

Son causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

a) Hautagaiak bere borondatez uko egitea.

a) La renuncia voluntaria de la persona candidata.

b) Libre-egoeran dagoen lan-eskaintza bati uko egitea edo dagoeneko egindako izendapen bati uko egitea.

b) El rechazo de una oferta de trabajo en situación de disponible o la renuncia a un nombramiento ya realizado.

c) Praktiketako edo karrerako funtzionarioa izendatzea Euskal Administrazio Publikoen mendeko Polizia Kidegoren batean.

c) El nombramiento de funcionario o funcionaria en prácticas o de carrera en alguno de los Cuerpos de Policía dependientes de las Administraciones Públicas Vascas.

d) Aipatutako epean, 3 egun naturaletan, aldi baterako baja-egoerara igarotzea eragin duen arrazoia egiaztatzen duen dokumentazioa ez aurkeztea.

d) No presentar en el plazo indicado, 3 días naturales, la documentación acreditativa de la causa que motiva el pase a la situación de baja temporal.

e) Zigor-arloko arau-hauste bat egiteagatik kondena jaso izana.

e) Haber sufrido condena por la comisión de una infracción penal.

f) Edozein herri-administraziotako zerbitzutik diziplina-espediente bidez bereizia izatea, edo eginkizun publikoak betetzeko desgaitua izatea. Hala ere, birgaitzearen onura aplikatu ahal izango da, arau penalen eta administratiboen arabera, baldin eta birgaitzea dagokion agiri ofizialaren bidez egiaztatzen badu poltsako kideak.

f) Haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, o hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, siempre que aquella se acredite mediante el correspondiente documento oficial por la persona integrante de la bolsa.

g) Udalak lanpostutik kentzea, kontraesaneko administrazio-espediente bat ireki ondoren, non lanpostua betetzeko gaitasunik eza egiaztatzen den, inhibiziorik eragiten ez duen eta lanpostuari esleitutako eginkizunak eraginkortasunez egitea eragozten duen errendimendu eskasa adierazten duena.

g) Ser removida por el ayuntamiento, tras la apertura de un expediente administrativo contradictorio en el que se acredite una falta de capacidad para el desempeño del puesto, manifestada por un rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas al puesto.

h) Ez aurkitzeko moduko egoeran egotea, 3. paragrafoaren arabera egindako jakinarazpenetik aurrera ezarritako epea igaro ondoren.

h) Encontrarse en situación de ilocalizable, trascurrido el plazo establecido desde la comunicación efectuada conforme al apartado 3.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Erregelamendua onartzen duen Dekretua bigarrenez aldatzen duen otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan ageri den medikuntzako bazterketen koadroan sartuta egotea, gerora sortutako kausagatik bada ere. Aipatutakoa udalerriko zerbitzu medikoek emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.

i) Estar incursa, aún por causa sobrevenida, en el cuadro de exclusiones médicas que figura en el Decreto 36/2004, de 17 de febrero, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Selección y Formación de la Policía del País Vasco, que será acreditado mediante certificado expedido por los servicios médicos del municipio.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren ebazpen bidez baztertuko da lan-poltsatik, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzak proposatuta.

La exclusión de la bolsa de trabajo se realizará mediante Resolución del Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias a propuesta de la Dirección de Coordinación de Seguridad.

6.– Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen lan-poltsaren publizitatea, euskal toki-korporazioetan aldi baterako zerbitzua emateko.

6.– Publicidad de la bolsa de Agente de interinos e interinas de la Escala Básica de la Policía Local para prestar servicio de forma temporal en las Corporaciones Locales Vascas.

Udaltzaingoko bitarteko agenteak kontratatzeko poltsa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren webgunean argitaratuko da www.arkauteakademia.eus

La bolsa de contratación de Agentes interinos e interinas de Policía Local se publicará en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias www.arkauteakademia.eus

Informazio-ondorioetarako, Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren webgunean ere kontsultatu ahal izango da: www.udaltzaingoak.eus

A efectos informativos, igualmente podrá ser consultada en la página web de la dirección de Coordinación de Seguridad www.udaltzaingoak.eus

Bertan, honako hauek agertuko dira: erakundea osatzen duten pertsonak (datuak anonimotuta, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak emandako jarraibideen arabera), oposizio-fasean lortutako puntuazioa, lehentasun-hurrenkera zehazten duena, eta hautagaiaren egoera.

En la misma figuraran las personas que la integran (con sus datos anonimizados de conformidad con las instrucciones al respecto emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos), la puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, determinante del orden de prelación, y la situación de la persona candidata.

7.– Lan-poltsa bi hilean behin eguneratuko da, eta eguneratze horren emaitza Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako webgunean argitaratuko da (www.arkauteakademia.eus eta Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritzaren webgunean ere kontsultatu ahal izango da (www.udaltzaingoak.eus).

7.– La bolsa se actualizará cada dos meses y el resultado de esa actualización se publicará en la página web de la Academia Vasca de Policía y Emergencias www.arkauteakademia.eus y podrá ser consultada igualmente en la página web de la Dirección de Coordinación de Seguridad www.udaltzaingoak.eus,

Hamahirugarrena.– Poltsaren indarraldia.

Decimotercera.– Plazo de vigencia de la bolsa.

Poltsa honek bi urteko iraupena izango du, 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera.

La presente bolsa tendrá una duración de dos años a contar desde el día 1 de enero de 2023.

Epe hori igarotakoan, lan-poltsa iraungi egingo da, eta kide guztiek poltsan parte hartzetik eratorritako eskubideak galduko dituzte.

Trascurrido dicho plazo la bolsa será extinguida perdiendo todos sus integrantes los derechos derivados de haber formado parte de la misma.

Hamalaugarrena.– Lan-poltsak koordinatzea.

Decimocuarta.– Coordinación de bolsas.

2021eko uztailaren 19ko Ebazpenaren bidez (abuztuaren 18ko EHAA, 164. zk.) egindako deialdiak sortutako lan-poltsan eta poltsa subsidiarioan jarraitzen dutenek lehentasuna izango dute deialdian deialdi honen aldean, salbu eta betetzen ez duten baldintza bat eskatzen bazaie, eta indarrean dagoen bitartean.

Las personas que aún se mantengan en la bolsa generada por la convocatoria efectuada por la Resolución de 19 de julio de 2021 (BOPV n.º 164, de 18 de agosto), así como en su bolsa subsidiaria, tendrán preferencia en el llamamiento respecto a la presente convocatoria, salvo que se les exija un requisito que no cumplan, y mientras aquella mantenga su vigencia.

Hamabosgarrena.– Dokumentazioa aurkeztea.

Decimoquinta.– Presentación de documentación.

Hautaketa-probak eta prestakuntza-ikastaroaren hiru faseak gainditu dituzten pertsonek zerbitzua emateko eskatzen zaien toki-korporazioetan aurkeztu beharko dituzte deialdian parte hartzeko eskatzen diren baldintzak eta alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten jatorrizko agiriak edo kopia konpultsatuak, hala eskatzen zaienean.

Las personas que hayan superado las pruebas del procedimiento selectivo y las tres fases del curso de formación presentarán los documentos originales o copias compulsadas acreditativas de los requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria y de los méritos alegados en las corporaciones locales donde sean requeridos para prestar servicio y cuando sean requeridas para ello.

Hamaseigarrena.– Datu pertsonalen babesa.

Decimosexta.– Protección de datos de carácter personal.

Hautaketa-prozesuan zehar bildutako edo sortutako datu pertsonalak datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos o generados durante el proceso de selección serán tratados según lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.

Eskaeretan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta fitxategi hori prozesua kudeatzera eta udaltzaingoko bitarteko agenteak aldi baterako kontratatzeko sortzen den lan-poltsa kudeatzera mugatuko da.

Toda la información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero cuyo uso se limitará a la gestión del proceso y a la gestión de la bolsa de trabajo que se cree para la contratación temporal de agentes interinos y agentes interinas de policía local.

Eskabidea aurkezten duten pertsonek berariaz onartuko dute segurtasun-neurriak behar dituzten eta hautaketa-prozedurarako beharrezkoak diren datuak tratatzea.

Las personas que presenten su solicitud consentirán expresamente el tratamiento de aquellos datos aportados que puedan requerir medidas de seguridad y que sean necesarios para el procedimiento selectivo.

Prozesuan zehar emandako datuak hala eskatzen duten beste administrazio publiko batzuei laga dakizkieke. Datu pertsonalak lagatzea nahi duten hautagaiek berariaz onartu beharko dute.

Los datos aportados durante el proceso pueden ser cedidos a otras administraciones públicas que así lo soliciten. Las personas candidatas que deseen que dicha cesión se lleve a cabo respecto a los datos de carácter personal de los que sean titulares, deberán consentirlo expresamente.

Hautaketa-prozesuan parte hartzen duten pertsonen informaziorako eskubideak bermatze aldera, prozesuko zerrendak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademian kontsultatu ahal izango dira.

Con el objeto de garantizar los derechos a la información de las personas participantes en el proceso selectivo, la consulta de los diferentes listados del proceso se podrá realizar en la Academia Vasca de policía y Emergencias.

Eskabidean agertzen diren helbidea, telefonoak eta posta elektronikoa baliozkotzat joko dira. Kontsignazioan egon daitezkeen akatsak, bai eta horietan gertatzen den edozein aldaketa epaimahaiari jakinaraztea ere, eskaera egiten duenaren erantzukizun esklusiboa da.

El domicilio, los teléfonos y el correo electrónico que figuren en la solicitud se consideraran válidos. Los posibles errores en su consignación, así como la comunicación al tribunal de cualquier cambio que se produzca en los mismo es responsabilidad exclusiva de quien realiza la solicitud.

Jakinarazpenen ondorioetarako, eskabidean adierazitako helbidea hartuko da helbidetzat, gerora Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari berariaz eta modu frogagarrian beste bat jakinarazten ez bazaio.

A los efectos de posibles notificaciones, se entenderá como domicilio el señalado en la solicitud, salvo que con posterioridad se comunique otro distinto de forma expresa y fehaciente a la Academia Vasca de Policía y emergencias.

Hamazazpigarrena.– Argitalpenak.

Decimoséptima.– Publicaciones.

Berariaz aurka xedatu ezean, argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako iragarki-taulan egingo dira. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako iragarki-taulan argitaratuko den data erabakigarria izango da epeak zenbatzeko.

Salvo disposición expresa en contario, las publicaciones se realizarán en el Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. La fecha de publicación en el Tablón de Anuncios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias será determinante a efectos de cómputo de plazos.

Hemezortzigarrena.– Errekurtsoak.

Decimoctava.– Recursos.

Deialdi honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, zuzenean aurkaratu ahal izango dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán formular recurso potestativo de reposición ante el Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien impugnarla directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Aukerako berraztertze-errekurtsoa jarriz gero, ezin izango da jurisdikzio-bidera jo hura esanbidez ebatzi arte edo isilbidez ustezko ezespena gertatu arte.

Caso de interponer el recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta por silencio.

Interesdunak jurisdikzio-aurkaratzea aukeratzen badu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

Si la persona interesada optara por la impugnación jurisdiccional, procederá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Deialdi honetatik, Epaitegien jardunetik edo Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako organoetatik eratorritako administrazio-egintzak inpugnatu ahal izango dituzte interesdunek, administrazio-prozedura erkidea arautzen duen araudian aurreikusitako kasuetan eta moduan.

Los actos administrativos que deriven de la presente convocatoria, de la actuación de los Tribunales o de los órganos de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma prevista en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Hautaketa-prozesu honen ondorioz, Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen poltsa eratu ondoren, baliorik gabe utziko dira Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen bosgarren aldaketa (2019ko uztailaren 10ekoa) indarrean sartu aurretik egindako prestakuntza-ikastaroak.

Una vez constituida la bolsa de Agentes Interinos e Interinas de la Escala Básica de la Policía Local derivada del presente proceso de selección, dejarán de tener validez los cursos de formación realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco (10 de julio de 2019).

Arkauti, 2022ko urriaren 28a.

En Arkaute, a 28 de octubre de 2022.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusia,

El Director General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común