Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

214. zk., 2022ko azaroaren 9a, asteazkena

N.º 214, miércoles 9 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4816
4816

AGINDUA, 2022ko urriaren 26koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez mahastizaintza eta ardogintzako sektorean inbertitzeko proiektuetarako laguntzen deialdia egiten den 2022rako, minimis laguntzen araubidea baliatuta.

ORDEN de 26 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis.

Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzako ekoizleen lehiakortasuna areagotzeko eta haien ardoen kalitatea finkatzeko xedez, laguntza-lerro bat ezarri da, zeinaren bidez mahastizaintza eta ardogintzako sektorean inbertsioak egingo baitira, enpresen errendimendu orokorra hobetzeko eta merkatuko eskaeretara egokitzeko.

Con el objetivo de aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y consolidar la calidad de sus vinos se establece una línea de ayudas que incluye inversiones en el sector vitivinícola con el fin de mejorar el rendimiento global de las empresas y su adaptación a las demandas del mercado.

Europan, Merkatu Antolakunde Erkide bat (MAE) dago indarrean, Nekazaritza-produktuen merkatuen erakunde erkidea sortzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013 (EB) Erregelamenduak arautua. Gainera, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamendua osatzen duen Batzordearen 2016ko apirilaren 15eko 2016/1149 (EB) Erregelamenduan, mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko programa nazionalak arautzen dira.

A nivel europeo, está en vigor una OCM regulada por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrarios. Además, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

Estatuan, 2018ko azaroaren 3an, argitara eman zen azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua, espainiar mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023 programako neurriak aplikatzekoa, dekretu hauek aldatuta: 25eko 608/2019 Errege Dekretua, ekainaren 9ko 557/2020 Errege Dekretua, ekainaren 9ko 558/2020 Errege Dekretua, ekainaren 30eko 617/2020 Errege Dekretua, apirilaren 20ko 283/2021 Errege Dekretua, eta otsailaren 8ko 112/2022 Errege Dekretua. Errege-dekretu horretan, II. kapituluko 4. sekzioan, «Inbertsioak» neurria jasota dago.

En el ámbito estatal, con fecha 3 de noviembre de 2018 se publicó el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, modificado por el Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, el Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, el Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, el Real Decreto 283/2021, de 20 de abril y el Real Decreto 112/2022, de 8 de febrero. En este Real Decreto, en su Capítulo II, Sección 4.ª se recoge la medida de «Inversiones».

Euskal Autonomia Erkidegoan, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2021eko uztailaren 28ko Aginduaren bidez, 2022. urteko laguntzen deialdia egiten da mahastizaintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, mediante Orden de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, se convocaron para el año 2022 las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.

Hala ere, laguntza horiek ez ziren iritsi Euskal Autonomia Erkidegoko upategi batzuetara; izan ere, Estatuko gainerako autonomia-erkidegoetako beste bodega batzuekin lehian jartzen dituzten betekizunak eta balorazio-irizpideak jasotzen dira bertan. Hori dela eta, laguntzen deialdi hau egiten da, kontuan hartu baita deialdi horretan balorazio ona izan duten proiektu horiek laguntzarik gabe gelditu direla, erabilgarri zeuden FEAGA funtsak agortzeko arrazoi hutsagatik; baina, Euskal Autonomia Erkidegoko esparruari erreparatuta, laguntza jasotzea merezi dute, ardogintzaren alorrean daukaten interesagatik.

Sin embargo, estas ayudas no llegaron a una parte de las bodegas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que contienen requisitos y criterios de valoración con los que se compite con otras bodegas del resto de la CC.AA. del Estado. Por ello, se efectúa esta convocatoria de ayudas al considerar que estos proyectos positivamente valorados en esa convocatoria han quedado sin ayudas solo por el agotamiento de los fondos FEAGA disponibles pero que, en el ámbito sectorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, son merecedores de ayuda por su interés vinícola.

Hortaz, laguntza hauen bidez, 2022ko ekitaldiko deialdian bete gabe geratu ziren inbertsio-beharrei erantzun nahi zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura; baina, oraingo honetan, aipatutako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko (EB) 1407/2013 Erregelamenduak ezarritako esparruan eta mugen barruan (aipatutako erregelamendua Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da).

Así pues, con estas ayudas se pretende atender las necesidades de inversión que quedaron sin cubrir en la convocatoria del ejercicio 2022 con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pero esta vez dentro del marco y los límites establecidos por el citado el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Xedea.

Primero.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da 2022rako laguntzen deialdia egitea, zehazki, 2022ko ekitaldiko deialdian aintzat hartu ezin izan diren mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreko inbertsio-proiektuetarako, mahastizaintza eta ardogintzako sektoreari laguntzeko programa nazionalei buruzko Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamenduaren arabera eta Espainiako mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023ko programako neurriak aplikatzeko azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren arabera.

1.– La presente Orden tiene por objeto convocar para año 2022 las ayudas a los proyectos de inversión en el sector vitivinícola que no han podido ser atendidos en la convocatoria para el ejercicio 2022 realizada conforme al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

2.– Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzko 2013ko abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamenduan ezarritako minimis araubidea aplikatuko zaie laguntza hauei.

2.– Estas ayudas estarán acogidas al régimen de minimis establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Bigarrena.– Onuradunak.

Segundo.– Personas Beneficiarias.

1.– Laguntza hauen onuradunak izango dira 1363/2018 Errege Dekretuak aurreikusitako mahastizaintza eta ardogintzako enpresak, mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeak, mahastizaintzako eta ardogintzako ekoizleen erakundeen elkarteak eta lanbide arteko erakundeak, baldin eta eskabidea egiten den unean egiaztatzen badute Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa programan 2022ko ekitaldiaren deialdian parte hartu dutela; baldin eta haien eskabideak eskabideen behin betiko zerrendan aukeratu, lehenetsi eta onartu badituzte, azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 68. artikuluan ezarritakoaren arabera; eta programa horretan aurrekontu-zuzkidura faltagatik laguntzarik jaso ez badute.

1.– Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las empresas vitivinícolas, las organizaciones de productores vitivinícolas, las asociaciones de dos o más productores con personalidad jurídica y las organizaciones interprofesionales previstas en el Real Decreto 1363/2018 que en el momento de la solicitud acrediten haber participado en la convocatoria para el ejercicio 2022 del programa OCM vino inversión; que sus solicitudes hubieran sido seleccionadas, priorizadas e incluidas en la lista definitiva de solicitudes aprobadas de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre; y que no hayan obtenido ayudas por falta de dotación presupuestaria en el citado programa.

2.– Ez zaie laguntzarik emango krisian dauden enpresei, Krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Batzordearen 2014ko uztailaren 31ko 2014/C-249/01 Komunikazioan definitzen diren moduan, ez eta 2021eko uztailaren 28ko Aginduan eta 1363/2018 Errege Dekretuaren 61. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenei ere.

2.– No se concederá la ayuda a las empresas en crisis, según se definen en la Comunicación 2014/C-249/01 de la Comisión de 31 de julio de 2014 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, ni a cuantas incumplan los requisitos establecidos en la Orden de 28 de julio de 2021 y en el artículo 61 del Real Decreto 1363/2018.

Hirugarrena.– Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak eta gastuak.

Tercero.– Inversiones y gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa programaren 2022ko deialdietarako eskabideetan jasotakoak izango dira, zeinak aukeratu, lehenetsi eta onartutako eskabideen behin betiko zerrendan sartu ziren eta programa horretan aurrekontu-zuzkidura faltagatik laguntzarik jaso ez zuten.

1.– Las inversiones subvencionables serán las que figuraban en las solicitudes de la convocatoria para el ejercicio 2022 del programa OCM vino inversión, que fueron seleccionadas, priorizadas e incluidas en la lista definitiva de solicitudes aprobadas y que no obtuvieron ayudas por falta de dotación presupuestaria en el citado programa.

2.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretuaren 66. artikuluan ezarritakoak izango dira, Espainiako mahastizaintza eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko 2019-2023 programako neurriak aplikatzeko, aurreko apartatuan aurreikusitako eskabideei aplikatzekoa zitzaien araua baita.

2.– Los gastos subvencionables serán los previstos en el artículo 66 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, que es la norma que les era de aplicación a las solicitudes previstas en el apartado anterior.

Laugarrena.– Laguntzen zenbatekoa eta mugak.

Cuarto.– Cuantía y límites de las ayudas.

1.– Enpresa bakarrari minimis laguntzetan emandako guztizko zenbatekoa ez da izango 200.000 eurotik gorakoa hiru ekitaldi fiskaletako edozein alditan. Beraz, kontuan hartu beharreko hiru urteko aldia izango da 2022ko ekitaldi fiskala eta aurreko bi ekitaldi fiskalak.

1.– El importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Por tanto, el periodo de tres años a tener en cuenta es el ejercicio fiscal 2022 y los dos ejercicios fiscales anteriores.

2.– Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa programaren 2022ko deialdietarako eskabideetan aurkeztutako proiektuaren arabera ezarriko da eskatzaile bakoitzari eman beharreko hasierako zenbatekoa, kasuistika hau kontuan hartuta:

2.– La cuantía inicial de la ayuda a conceder a cada solicitante se establece en función del proyecto presentado en las convocatorias para el ejercicio 2022 del programa OCM Vino Inversión según las casuísticas siguientes:

– Dagokion deialdian onartutako inbertsio-kostuen % 30 mikroenpresa eta, enpresa txiki eta ertainetarako, Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioan ematen den definizioaren arabera.

– 30 % de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente para las microempresas y pequeñas y medianas empresas, según se definen en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.

– Dagokion deialdian onartutako inbertsio-kostuen % 20, hain zuzen, 2003/361/EE Gomendioaren I. tituluko 2.1 artikuluaren kasuan ez dauden enpresetarako, zeinek 750 langile baino gutxiago dituzten edo 200 milioi eurotik beherako negozio-bolumena duten.

– 20 % de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente para las empresas que no están cubiertas por el Título I, artículo 2, apartado 1 de la Recomendación 2003/361/ CE con menos de 750 empleados o cuyo volumen de negocios sea inferior a 200 millones de euros.

– Dagokien deialdian onartutako inbertsio-kostuen % 10 2003/361/EE Gomendioaren I. tituluko 2.1 artikuluaren kasuan ez dauden enpresetarako zeinek 750 langile edo gehiago dituzten eta 200 milioi euroko edo gehiagoko negozio-bolumena duten.

– 10 % de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente para las empresas que no están cubiertas por el Título I, artículo 2, apartado 1 de la Recomendación 2003/361/ CE con 750 o más empleados y cuyo volumen de negocios sea igual o superior a 200 millones de euros.

3.– Ondoren, laugarren atal honetako 1. puntuan adierazitako hiru urteetan eskatzaile bakoitzari legokiokeen minimis laguntza kalkulatuko da. Hori kalkulatzeko, 200.000 eurori kendu behar zaio aldi horretan jasotako minimis laguntzen zenbatekoa.

3.– A continuación, para cada solicitante, se calculará la ayuda minimis a que tuviera derecho en los tres años indicados en el punto 1 de este resuelvo. Esto se obtiene restando a 200.000 euros el importe de las ayudas minimis recibidas en el periodo estimado.

4.– Ondoren, eman beharreko laguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da, atal honetako 2. puntuan adierazitako portzentajeak aplikatuz:

4.– A continuación, se calculará el importe de la ayuda a conceder aplicando los porcentajes indicados en el punto 2 de este resuelvo:

– Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa dena delako eskatzailearentzat kalkulatutako laguntza baino txikiagoa bada, laguntzaren zenbatekoarekin ebatziko da.

– Si el importe de la ayuda a conceder es inferior a la ayuda minimis calculada para un solicitante dado, se resolverá con el importe de la ayuda.

– Eman beharreko laguntzaren zenbatekoa dena delako eskatzailearentzat kalkulatutako laguntza baino handiagoa bada, kalkulatutako minimis laguntzarekin ebatziko da.

– Si el importe de la ayuda a conceder es superior a la ayuda minimis calculada para un solicitante dado, se resolverá con la ayuda minimis calculada.

Bosgarrena.– Finantzaketa eta emateko prozedura.

Quinto.– Financiación y procedimiento de concesión.

Laguntzen finantzaketarako, 1.110.000 euro bideratuko dira 2022ko ekitaldirako. Kopuru hori Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura finantzatuko da, eta horietatik 610.000 euro 2022rako ordainketa-kredituari dagozkio, eta 500.000 euro, berriz, 2023rako konpromiso-kredituari.

Para el ejercicio 2022 se destina a la financiación de estas ayudas, la cantidad de 1.110.000 euros, que serán financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de los cuales 610.000 euros corresponden a crédito de pago para el año 2022 y 500.000 euros a créditos de compromiso para el 2023.

Seigarrena.– Emateko prozedura eta lehenesteko irizpideak.

Sexto.– El procedimiento de concesión y criterios de prioridad.

1.– Laguntza hauek esleitzeko prozedura norgehiagoka izango da.

1.– El procedimiento de concesión para la adjudicación de estas ayudas será el de concurrencia competitiva.

2.– Eskabideak zerrenda bakarrean ordenatuko dira, 2022ko ekitaldirako Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa deialdian lortutako puntuazioaren arabera, eta laguntza esleituko da puntuazio handienetik txikienera.

2.– Las solicitudes se ordenarán en una única lista según la puntuación obtenida en la convocatoria OCM Vino Inversión para el ejercicio 2022 y se irán adjudicando la ayuda de mayor a menor puntuación.

Berdinketarik izanez gero, lehentasuna emango zaie eskabidea egitean ehunekorik handiena betearazita duten proiektuei.

En caso de empate se dará prioridad a los proyectos con mayor porcentaje de ejecución en el momento de cursar la solicitud.

Zazpigarrena.– Bateraezintasuna.

Séptimo.– Incompatibilidad.

Laguntza hauek bateraezinak dira otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuaren bidez deitutakoekin. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen da eta 2022ra luzatu da. Laguntza hauek bereziki bateraezinak dira programa horretako «Lehiatu Berria» laguntzekin, bai eta helburu berarekin administrazio publikoek edo erakunde pribatuek emandako beste edozein laguntzarekin ere.

Estas ayudas serán incompatibles con las ayudas que se convoquen en aplicación del Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, prorrogado hasta 2022, y en particular con la medida de ayudas incluida en dicho programa denominada «Lehiatu Berria», y con cualquier otra ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

Era berean, bateraezinak izango dira Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa laguntzekin, zeinak Espainiako mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2019-2023 programako neurriei buruzko azaroaren 2ko 1363/2018 Errege Dekretua edo hori ordezten duen araudia aplikatuz dei egingo diren.

Asímismo, serán incompatibles con las ayudas OCM Vino Inversión que se convoquen en aplicación del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, sobre medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, o en la normativa que lo sustituya.

Zortzigarrena.– Eskabideak aurkezteko epea eta dokumentazioa.

Octavo.– Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hamabost egunekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, eta Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari zuzenduko zaizkio.

1.– El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y estarán dirigidas a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

2.– Eskabideak euskadi.eus egoitza elektronikoan aurkeztuko dira, ebazpen honen 3. apartatuan adierazitako helbideen bidez.

2.– Las solicitudes se presentarán accediendo a la sede electrónica de euskadi.eus, a través de las direcciones indicadas en el apartado 3 de este resuelvo.

3.– Eskabideak, justifikazioak eta gainerako agiriak izapidetzeko moduari buruzko zehaztapenak agindu honen eranskinean aurreikusitakoaren araberakoak izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren helbide honetan egongo dira eskuragarri:

3.– Las especificaciones sobre como tramitar la solicitud, justificaciones y demás documentación, que deberán ser conformes al contenido previsto en el anexo de esta Orden, estarán disponibles en la siguiente dirección de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Eskaera egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira:

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de «Mi carpeta» de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide hauetan eskuratu daitezke:

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en las siguientes direcciones:

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak.

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Eskabidean hauek adieraziko dira:

5.– En la solicitud de la ayuda se indicará:

– Proiektuaren betearazte-ehunekoa, laguntza-eskabidea egiten den egunean.

– El porcentaje de ejecución del proyecto a fecha de cursar la solicitud de ayuda.

Azalpen-txosten batean zehaztuko da proiektuaren betearazte-ehunekoa, eta dagozkion justifikazio-agiriak, fakturak eta ordainagiriak erantsiko dira.

El porcentaje de ejecución del proyecto estará detallado en una memoria explicativa junto con documentación justificativa correspondiente, facturas y justificantes de pago.

– Laugarren ataleko 1. puntuan adierazitako epean jasotako minimis laguntzak eta laguntza horien zenbatekoak.

– Las ayudas minimis recibidas y el importe de las mismas durante el periodo indicado en el punto 1 del Resuelvo cuarto.

Hala badagokio, epe horretan minimis laguntza horiek eman zituen organoaren ebazpenak erantsiko dira.

En su caso, se adjuntarán las resoluciones del órgano que concedió las citadas ayudas minimis recibidas en el periodo de referencia.

– Erantzukizunpeko adierazpena, Agindu honen eranskinean ezarritakoaren arabera.

– Declaración responsable, de conformidad con lo previsto en el anexo de esta Orden.

6.– Era berean, eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

6.– Asimismo, junto a la solicitud de ayuda se deberá presentar la siguiente documentación:

a) Pertsona fisikoen kasuan:

a) Para personas físicas:

– Eskabidea aurkeztu aurreko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga.

– Impuesto de la renta de las Personas Físicas del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud.

b) Pertsona juridikoen kasuan:

b) Para personas jurídicas:

– Legezko ordezkariaren NANa.

– DNI del representante legal.

– Enpresa eratzeko eskritura.

– Escritura de constitución de la empresa.

– Legezko ordezkariaren ahalordetze-eskritura.

– Escritura de apoderamiento del representante legal.

– Entitatearen estatutuak.

– Estatutos de la entidad.

– Eskaera aurkeztu den dataren aurreko ekitaldiari dagokion sozietateen gaineko zerga.

– Impuesto de sociedades del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud

c) Bien kasuan:

c) Comunes a ambos:

– Hirugarrenaren altaren dokumentua, ez badu Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzarik jaso azken 5 urteetan.

– En caso de no haber recibido subvención del Gobierno Vasco en los últimos 5 años, Documento de Alta de Terceros.

– Enpresa merkaturatzailearen kasuan:

– En caso de empresa comercializadora:

• Idatzizko konpromisoa, fakturazioaren % 80 1308/2013 Erregelamenduaren (EB) VII. eranskinaren II. zatiko produktuetatik datorrela ziurtatzen duena.

• Compromiso escrito de que el 80 % de su facturación procede de productos del Anexo VII, parte II del R(UE) 1308/2013.

– Proiektua deskribatzeko memoria, gutxienez hauek dituena:

– Memoria descriptiva del proyecto que contenga como mínimo:

• Bete beharreko ekintza eta inbertsioen deskripzio zehatza.

• Descripción detallada de las acciones e inversiones a acometer.

• Betearazteko aurreikusitako epea.

• Plazo de ejecución previsto.

• Aurrekontu zehatza, euskarri-dokumentazioarekin, besteak beste, proformako fakturak, kontratuen kopia edo eskabide irmoak.

• Presupuesto detallado con documentación soporte, tales como facturas pro-forma, copia de los contratos o pedidos en firme.

– Obra zibila duten proiektuen kasuan:

– En caso de proyectos con obra civil:

• Lurren jabetza-titulua edo lurzoruaren erabileraren lagapena.

• Título de propiedad de los terrenos o cesión de uso del suelo.

• Obra betearazteko proiektu ikus-onetsia.

• Proyecto de ejecución de obra visado.

• Obra-lizentziaren eskabidea.

• Solicitud de licencia de obras.

• Inbertsio guztien kostuen moderazioa (hiru eskaintza, hiru hornitzaile desberdinena).

• Moderación de costes de todas las inversiones (tres ofertas de tres proveedores diferentes).

• Enpresaren bideragarritasun-memoria tekniko-ekonomikoa; hauek jasoko dira gutxienez:

• Memoria de viabilidad técnico-económica de la empresa, que contenga como mínimo:

* Sustatzaileen identifikazioa (enpresaren aurrekariak).

* Identificación de los promotores (antecedentes de la empresa).

* Enpresaren egitura.

* Estructura empresarial.

* Ekoizpen-prozesuaren eta landutako produktuen deskribapena.

* Descripción del proceso productivo y de los productos elaborados.

* Prestatutako produktuen merkatuak.

* Mercados de los productos elaborados.

* Proiektuaren kokalekua.

* Localización del proyecto.

* Inbertsioarekin aurreikusten diren emaitzak (ekonomikoak, modernizazioa, enplegua sortzea...).

* Resultados previstos con la inversión (económicos, modernización, generación de empleo....).

* Azken bi urteetako balantzea eta emaitza-kontua.

* Balance y cuenta de resultados de los dos últimos años.

* Lehenespen-irizpideak egiaztatzen dituen justifikazio-memoria.

* Memoria justificativa que acredite los criterios de priorización.

• Egindako inbertsioa justifikatzeko memoria, eta aurretik onartutako inbertsioarekin lotuta dakarren ehunekoa.

• Memoria justificativa de la inversión ya realizada y el porcentaje que supone con relación a la inversión admitida con anterioridad.

7.– Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa programaren 2022ko deialdian, eskabidearekin batera erantsitako agiriak agindu honen babesean aurkeztutako eskabideen dokumentazio gisa erabili ahal izango dira. Edonola ere, administrazioaren esku dagoen dokumentazioa ez dute aurkeztu beharko eskatzaileek, baldin eta behar bezala eguneratuta badago.

7.– La documentación adjuntada con las solicitudes de ayuda en la convocatoria 2022 del programa de OCM Vino Inversión servirán como documentación soporte para las solicitudes presentadas al amparo de la presente Orden. En cualquier caso, los solicitantes no deberán aportar la documentación que ya obre en poder de la administración y esté convenientemente actualizada.

8.– Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki eta ofizioz egiaztatuko ditu zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen ziurtagiriak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake laguntza-eskabidean inplizituki dagoen baimen hori, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion agiria aurkeztu beharko du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

8.– La Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verificará automáticamente y de oficio los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente este consentimiento implícito en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido, todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 28 párrafo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.– Laguntza jasotzeko eskabidea nahi den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da, eskatutako dokumentazioarekin batera. Era berean, laguntza-eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

9.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

10.– Eskabideak betebehar guztiak betetzen ez baditu, interesdunari jakinaraziko zaio hamar egun balioduneko epea duela hutsa zuzentzeko edo beharrezko agiriak eransteko. Halaber, adieraziko zaio horrela egin ezean atzera egin duela ulertuko dela, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak ebazpena eman ondoren eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

10.– Si la solicitud no reúne todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución de la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11.– Betiere, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak eskatzaileari eskatu ahal izango dizkio aurkeztutako eskaeran adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskaera izapidetzeko beharrezko iritzitako bestelako argibide edo agiri osagarriak.

11.– En cualquier caso, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias podrá requerir a la persona solicitante cuanta documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

Bederatzigarrena.– Organo Kudeatzailea eta Ebazpena.

Noveno.– Órgano Gestor y Resolución.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzari egokituko zaio.

1.– La gestión de las ayudas previstas en esta Orden corresponderá a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias del Departamento de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

2.– Inbertsio-eskabideak ebaluatzeko eta baloratzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da, honako kide hauek izango dituena: Eduardo Castillo Díaz eta M. Cristina Ortega Álvarez, kide titular gisa jardungo dutenak, eta M.ª Carmen González Hernández eta Santiago Txintxurreta Uriarte, ordezko kide gisa; eta Elisa Torre-Enciso Enciso, presidente titular gisa jardungo duena, eta M.ª Luisa Fraile Correa, ordezko presidente gisa, guztiak Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzakoak.

2.– Para la evaluación y valoración de las solicitudes de inversión se constituirá una Comisión de Valoración, que estará compuesta por Eduardo Castillo Díaz y M.ª Cristina Ortega Álvarez, que actuarán como vocales titulares y M.ª Carmen González Hernández y Santiago Txintxurreta Uriarte como vocales suplentes; y por Elisa Torre-Enciso Enciso, que actuará como presidente titular y M.ª Luisa Fraile Correa como presidente suplente, pertenecientes todos ellos a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.

Batzordeak, bere eginkizunak betetzeko, arloko adituei eskatu ahal izango die bere bileretan parte hartzeko eta aholkularitza emateko, beharrezko irizten duenean.

La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, podrá solicitar la asistencia a sus reuniones y el asesoramiento de cuantas personas expertas en la materia estime necesarias.

3.– Aurkeztutako eskabide guztiak aztertuko ditu balorazio-batzordeak, eta zerrenda bakarra osatuko du, 2022ko ekitaldiko deialdian lortutako puntuazioaren araberako hurrenkerarekin.

3.– La Comisión de Valoración examinará la totalidad de las solicitudes presentadas y elaborará una lista única y priorizada de acuerdo a la puntuación obtenida en las convocatorias para el ejercicio 2022.

4.– Balorazio-batzordeak ebazpen-proposamen bakarra egingo dio Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako titularrari. Proposamenak atal honetako 6. puntuko edukia jaso beharko du, gutxienez.

4.– La Comisión de Valoración realizará una única propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias. La propuesta deberá contener, como mínimo el contenido a la que hace referencia el punto 6 del presente resuelvo.

5.– Balorazio-batzordeak bere funtzionamendu-arau propioak ezarri ahalko ditu. Arau horiek aurreikusten ez dituzten gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa aplikatuko da.

5.– La Comisión de Valoración podrá establecer sus propias normas de funcionamiento, rigiéndose en lo no previsto por estas, por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.– Aurkeztutako eskaerak eta dokumentuak aztertutakoan, atal honen 3. puntuan xedatutakoaren arabera eginiko proposamena ikusita, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariak deialdia ebatziko du, ebazpen bakar baten bidez. Ebazpen horretan, eskatutako laguntzak eman edo ukatu egingo ditu, eskabidea aurkezteko epea bukatu eta sei hilabeteko epean. Ebazpenean minimis laguntzak direla adieraziko da, eta, gutxienez, honako informazio hau jasoko da:

6.– Tras el examen de las solicitudes y documentación presentadas, a la vista de la propuesta elevada conforme lo dispuesto en el punto 3 de este resuelvo, corresponderá al Director de Calidad e Industrias Alimentarias, la resolución de la convocatoria mediante una única Resolución, en la que se concederán o denegarán las ayudas solicitadas en el plazo de seis meses desde la finalización del plazo para la presentación de la solicitud. La Resolución informará del carácter de minimis de estas ayudas y deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Aintzat hartutako eskabideei dagokienez:

A) Respecto de las solicitudes estimadas:

– Onuradunen izena edo izen soziala, eta IFK edo NANa.

– Nombre o denominación social de las personas beneficiarias, CIF o DNI.

– Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura, diruz lagundutako zenbatekoa.

– Cantidad subvencionada con cargo los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Diruz lagun daitekeen inbertsioa.

– Inversión subvencionable.

– Aplikatutako irizpide objektiboak.

– Criterios objetivos aplicados.

– Dirulaguntzaren ehunekoa.

– Porcentaje de ayuda.

– Diruz lagundutako jarduerak egiteko epea.

– Plazo en el que deben ejecutarse todas las actuaciones subvencionadas.

– Onuradunen betebeharrak.

– Obligaciones de los beneficiarios.

B) Aintzat hartu ez diren eskabideei dagokienez:

B) Respecto de las solicitudes desestimadas:

– Eskatzaileen izena edo izen soziala, IFK edo NANa.

– Nombre o denominación social de las personas solicitantes, CIF o DNI.

– Eskabidea ez onartzeko arrazoiak.

– Los motivos que fundamentan la denegación.

7.– Aurreko apartatuan ezarritako epean berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, eskabideak ezetsitzat jo ahal izango dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

7.– Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior sin haberse dictado y notificado Resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

8.– Laguntzei buruzko ebazpena interesdunei banan-banan jakinarazi behar bazaie ere, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetzaren titularraren ebazpenaren bidez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta elikagaigintzan eskumena duen organoaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.net) argitaratuko da Agindu honen babespean esleitutako dirulaguntzak eskuratu dituztenen zerrenda, esleitutako zenbatekoak adierazita, publizitatearen ondorioetarako.

8.– Sin perjuicio de la notificación individualizada de las Resoluciones de las ayudas a las personas interesadas, por Resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del órgano competente en materia industrias alimentarias en www.euskadi.eus la relación de las personas que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden, con indicación de las cuantías concedidas, a los efectos de publicidad.

Hamargarrena.– Betearazteko gehieneko epeak.

Décimo.– Plazos máximos de ejecución.

2022ko deialdian aurkeztutako inbertsioak betearazteko gehieneko epea 2023ko abenduaren 30 izango da, eta ez da luzatzeko aukerarik izango.

El plazo máximo de ejecución de las inversiones presentadas en la convocatoria para el ejercicio 2022 será el 30 de abril de 2023, sin posibilidad de prórroga.

Hamaikagarrena.– Inbertsioaren justifikazioa eta ordainketa.

Undécimo.– Justificación de las inversiones y pago.

1.– Laguntza ematea onartu ondoren, 2022ko ekitaldian egindako inbertsioak ordainduko dira, eta 2023ko ekainaren 1a baino lehen justifikatu beharko dira, hurrengo apartatuetan xedatutakoaren arabera.

1.– Tras la aceptación de la concesión de ayuda, se efectuará el pago de las inversiones realizadas en el ejercicio 2022, que deberán ser justificadas antes del 1 de junio de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los apartados siguientes.

2.– Emandako laguntzaren xede den inbertsioa betearazi dela justifikatzeko, laguntzaren ordainketa-eskabidea aurkeztuko da Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzan, eta Zuzendaritza horrek ordainketa-ebazpen bat eman beharko du, behin inbertsio-eragiketan aurreikusitako ekintzak betearazi direla ziurtatzen denean.

2.– La justificación de la ejecución de la inversión objeto de la ayuda concedida, se realizará mediante la presentación de la solicitud de pago de la ayuda ante la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, quien deberá emitir una resolución de pago una vez se certifique que se han ejecutado las acciones previstas en la operación de inversión.

3.– Ordainketa egiteko eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztuko dira, gutxienez:

3.– La solicitud de pago irá acompañada, al menos, de la siguiente documentación:

a) Betearazpen-memoria baloratua, non gastuak, fakturak eta ordainketak justifikatzeko agiriak jasoko diren. Horiez gain, betearazpen-memoria horrek hauek ere jasoko ditu: aurreikusitako lanen eta egindakoen arteko aldeak, eta, beharrezkoa bada, ezinbesteko edo aparteko kasuen justifikazioa.

a) Memoria de ejecución valorada, con la relación de gastos, facturas y justificantes de pago. Además, la memoria de ejecución incluirá la relación de las diferencias existente entre los trabajos previstos y los realizados, y en su caso la justificación de las causas excepcionales o de fuerza mayor.

b) Honako hauen gaineko deklarazioa, onuradunak egindakoa: inbertsio bererako beste laguntzarik eskatu edo jaso ez izana, eta dirulaguntzak itzultzeko prozesuren baten barruan ez egotea, edo, hala badagokio, egunean egotea itzultze- edo zehapen-prozedura batean ezarritako zenbatekoen ordainketari dagokionez.

b) Declaración del beneficiario sobre la no solicitud o percepción de ninguna otra ayuda para la misma inversión ni de que se encuentra inmerso en un proceso de reintegro de subvenciones, o de estar al corriente, en su caso, del pago de las cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador.

c) Eraikinak erosten diren kasuetan, behar bezala egiaztatutako tasatzaile independente baten edota behar bezala baimendutako organo edo erakunde publiko baten ziurtagiria ere aurkeztu beharko da; ziurtagiri horren bidez, frogatuko da erosketa-prezioak ez duela gainditzen merkatuko balioa, lurzoruaren balioa merkatu-prezioen arabera banakatuta.

c) En el caso de adquisición de edificaciones se deberá aportar, además, un certificado de un tasador independiente debidamente acreditado, o de un órgano u organismo público debidamente autorizado, en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor del suelo a precios de mercado.

e) Gastuaren fakturak edo egiaztapen-balio baliokidea duten kontabilitate-dokumentuak, jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak izango direnak, eta ordainketen ziurtagiriak.

d) Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, que deberán ser originales o copias compulsadas, respecto del gasto, y acreditación de los pagos.

e) Onuradunak egiaztatu beharko du egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, baldin eta automatikoki egiaztatzeko baimena berariaz ukatu badu.

e) Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente respecto de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en caso de que haya denegado expresamente su consentimiento para la verificación automática.

f) Bete behar den arautegian exijitutako beste edozein dokumentu, baita emakida-ebazpenean adierazitakoa ere, laguntza emateko beharrezkoak diren inguruabar edo baldintzetakoren bat egiaztatzeko.

f) Cualquier otra documentación exigida por normativa de obligado cumplimiento, así como la indicada en la resolución de concesión con objeto de acreditar alguna de las circunstancias o requisitos necesarios para conceder la ayuda.

Dirulaguntza ordaintzeko, nahitaezkoa da inbertsioa justifikatzen duten kontuak aurkeztea. Kontu horiek egiaztatu egin beharko dira, hain zuzen ere Kontu Auditoreen Erregistro Ofizialean izena emanda duen kontu-auditore baten edo auditoria-sozietate baten bitartez; halakorik ezean, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak egiaztatuko ditu aipatutako fakturak eta dokumentuak. Egiaztapen horretan, laguntza-espediente bakoitzaren gainean in situ ikuskapen bat egingo da, gutxienez.

El pago de la ayuda estará supeditado a la presentación de las cuentas justificativas de la inversión, verificadas por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o, en su defecto, a la verificación por parte de la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias de las facturas y documentos mencionados anteriormente. Esta comprobación incluirá, como mínimo, una inspección in situ para cada expediente de ayuda.

4.– Behin eragiketa osorik betearazita, ezin bada egiaztatu diruz lagundu daitekeen inbertsioa hasieran onartutakoaren % 60koa dela gutxienez, ez da inolako laguntzarik ordainduko.

4.– Cuando la operación se ha ejecutado totalmente pero no queda acreditada una inversión subvencionable equivalente, al menos, al 60 % de la inicialmente aprobada, no se abonará ayuda alguna.

5.– Ordaintzeko eskabidea aurkeztu eta sei hilabeteko epean ordainduko da laguntza, baina ordaindu aurretik egiaztatu beharko da osorik betearazi direla laguntza-eskaerak estaltzen dituen eragiketa globalaren ekintza guztiak, eta ekintza horien gainean administrazio-kontrolak eta bertatik bertarakoak egin direla.

5.– La ayuda se pagará en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud de pago, una vez que se haya confirmado que todas las acciones que formen parte de la operación global cubierta por la solicitud de ayuda se han ejecutado totalmente y han sido objeto de controles administrativos y sobre el terreno.

Hamabigarrena.– Onuradunen betebeharrak eta eskubideak.

Duodécimo.– Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako laguntzen onuradunek bete egin behar dituzte obligazio hauek: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 14. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 50. artikuluan xedatutakoak, eta, edonola ere, honako hauek:

1.– Las personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 50 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y, en todo caso, las siguientes:

a) Dirulaguntza ematea zilegi egiten duen jardueran aritzea edo egoeran egotea, eta dirulaguntza eman duen erakundeari frogatzea dirulaguntza emateko edo jasotzeko bete beharreko betebeharrak eta baldintzak betetzen dituztela eta jarduera egiten dutela.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención, y justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

b) Baliteke Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak edo Europar Batasuneko organo eskudunek informaziorik eskatzea agindu honen kontura jasotako dirulaguntzak direla-eta, eta, beraz, informazio hori eman egin beharko zaie, eta horrez gain, egiaztatze-jarduerei –administratiboei zein bertatik bertarakoei– men egin.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, administrativas y sobre el terreno, que realice el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y los órganos competentes de la Unión Europea la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta Orden.

c) Dirulaguntza ematen duen erakundeari, bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik xede berarekin jasotako dirulaguntzen, laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea, bai eta dirulaguntza ematean kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjektiboetan izandako aldaketen berri ere.

c) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, y la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiola jakinarazten zaion egunetik hasi eta hamabost eguneko epean onuradunak dirulaguntzari esanbidez uko egiten ez badio, pentsatuko da dirulaguntza onartu duela.

d) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención el beneficiario no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada

e) Emakumeak eta gizonak berdintasunez tratatzea esparru guztietan, kanpokoak zein barrukoak izan.

e) Tratar de manera igualitaria a mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto internos como externos.

f) Pertsona onuradunari azken ordainketa egiten zaionetik, gutxienez, 5 urtez aktibo mantendu beharko dira inbertsioak eta, epe horretan, ezin dituzte besterendu ez amortizatu, ezta diruz laguntzen den helbururako barik beste helburu bat lortzeko erabili ere.

f) Las inversiones deberán mantenerse activas durante al menos 5 años siguientes al pago final a la persona beneficiaria, no pudiendo durante ese tiempo ser enajenadas, amortizadas, ni destinarse a una finalidad distinta para las que fueron subvencionadas.

g) Jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatzeko eta kontrolatzeko ekintzak gauzatzeko erabil baitaitezke; gutxienez bost urtez gorde beharko dira, azken ordainketa jasotzen denetik aurrera.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante un mínimo de 5 años desde la percepción del último pago.

2.– Pertsona fisikoek eta pertsona juridikoen ordezkariek, agindu hau aplikatzetik sortuko diren administrazio publikoekiko idatzizko zein ahozko harremanetan, euskara eta gaztelania erabiltzeko duten eskubidea eta aukeratzen duten hizkuntzan arreta jasotzeko eskubidea bermatuko da.

2.– Se garantizará el derecho de las personas físicas y de los representantes de las personas jurídicas a utilizar el euskera y el castellano y a ser atendidos en la lengua elegida en las relaciones, tanto escritas como orales, con las administraciones públicas derivadas de la aplicación de la presente Orden.

Hamahirugarrena.– Baldintzak aldatzea eta ez-betetzeak.

Decimotercero.– Alteraciones de condiciones e incumplimientos.

1.– Laguntzak emateko eta ordaintzeko kontuan hartu diren baldintzen aldaketa orok eragin dezake dirulaguntzak emateko ebazpena aldatzea, betiere agindu honetan ezarritako gutxieneko betekizunak errespetatzen badira, eta, hala bada, beste dirulaguntza batzuk jasota gehieneko zenbatekoa gainditzen bada. Ondorio horietarako, gutxieneko betekizunak errespetatu direla ulertuko da, baldin eta inbertsioaren % 60 egin bada.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y pago de las ayudas, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en esta Orden, y en su caso, la superación del límite máximo de la cuantía subvencionable por obtención concurrente de otras subvenciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de las subvenciones. A estos efectos se considerará que se han salvaguardado los requisitos mínimos si se ha realizado al menos el 60 % de la inversión.

2.– Onuradunek ez badituzte Agindu honetako betekizunak betetzen, jasotako dirua itzuli egin beharko dute, aplika daitezkeen legezko interesekin batera. Hori guztia, hauetan xedatutakoarekin bat: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

2.– En caso de que los personas beneficiarias incumplan los requisitos establecidos en la presente Orden, vendrán obligados a reintegrar la cuantía percibida más los intereses legales que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

Aurreko paragrafoan ezarritako gutxieneko betekizunak babestu ondoren, zati bat ez bada betetzen, itzuli egin beharko da diruz lagundutako jardueraren kostuaren gainetik lortutako gaindikina, bai eta dagokion berandutze-interesa ere.

En caso de incumplimiento parcial una vez salvaguardado los requisitos mínimos establecidos en el párrafo anterior, procederá el reintegro de del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como el interés de demora correspondiente.

3.– Hala badagokio, emandako dirulaguntzen zenbatekoak berriro doitzeko ebazpena emango du kudeaketa-organo eskudunak.

3.– En su caso, por el órgano gestor competente se dictará la oportuna resolución de modificación en la que se ajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

Hamalaugarrena.– Errekurtsoak.

Decimocuarto.– Recursos.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke nekazaritza-gaietan eskumena duen sailburuari, hilabeteko epean, edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hamabosgarrena.– Ondorioak.

Decimoquinto.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

ERANSKINA
ANEXO
MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZAKO SEKTOREAN INBERTITZEKO LAGUNTZEN INPRIMAKIAREN EDUKIA, MINIMIS LAGUNTZEN ARAUBIDEA BALIATUTA.
CONTENIDO DEL FORMULARIO DE LA AYUDA A LA INVERSIÓN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA, BAJO EL RÉGIMEN DE AYUDAS DE MINIMIS

Eremu generikoak:

Campos genéricos:

– Identifikazio-agiriaren mota.

– Tipo de documento de identificación.

– Zenbakia.

– Número.

– Izena (pertsona fisikoak soilik).

– Nombre (solo para personas físicas).

– Lehen abizena (pertsona fisikoak soilik).

– Primer apellido (solo para personas físicas).

– Bigarren abizena (pertsona fisikoek soilik).

– Segundo apellido (solo para personas físicas).

– Sexua (pertsona fisikoak soilik).

– Sexo (solo para personas físicas).

– Entitatearen izena (pertsona juridikoak soilik).

– Nombre de la entidad (solo para personas jurídicas).

– Telefono finkoa.

– Teléfono Fijo.

– Telefono mugikorra.

– Teléfono Móvil.

– Helbide elektronikoa.

– Email.

– Ordezkaria.

– Representante.

– Lurralde historikoa.

– Territorio Histórico.

– Jakinarazpen- eta komunikazio-bidea.

– Canal de notificación y comunicación.

– Abisuak jasotzeko posta-helbidea.

– Postal para recibir avisos.

– Abisuak jasotzeko helbide elektronikoa.

– Electrónico para recibir avisos.

– Abisuak jasotzeko telefono mugikorra.

– Móvil para recibir avisos.

– Jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza.

– Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos.

– Aurreikusitako exekuzio- eta justifikazio-egutegia.

– Calendario previsto de ejecución y justificación.

– Programen ustiapenaren arduraduna.

– Responsable de la ejecución de los programas.

Eremu osagarriak:

Campos complementarios:

Erantzukizunpeko adierazpena:

Declaración responsable de que:

– Eskatutako inbertsioak bat datoz oso-osorik Ardogintza sektorerako MAE Inbertsioa programaren 2022ko deialdian eskatutako inbertsioekin.

– Que las inversiones solicitadas se corresponden íntegramente con las inversiones solicitadas en la convocatoria 2022 del programa OCM Vino Promoción.

– Ez du xede eta helburu bererako laguntza edo dirulaguntzarik jaso administrazio publiko eta erakunde pribatuetatik.

– No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.

– Laguntza-eskabidean adierazitakoa egia da, eta eskabidearekin batera aurkeztutako agiriak benetakoak dira; faltsutasunik edo datu okerrik azalduz gero, erantzukizun osoa bere gain hartuko du; eta ez du adieraziko faltsutasun edo datu oker horiek eragin dituzten gertaerak ez zituela ezagutzen.

– Que las manifestaciones realizadas y la documentación presentada en la solicitud de ayuda son ciertas, aceptando cualquier responsabilidad que se pueda derivar de su falsedad o inexactitud, sin que quepa alegar ignorancia de los hechos que motivan dicha falsedad o inexactitud.

– Konpromisoa hartzen du, halaber, programa gauzatu dela egiaztatzeko beharrezko den dokumentazio guztia Eusko Jaurlaritzaren esku jartzeko.

– Que se compromete a poner a disposición del Gobierno Vasco toda aquella documentación que fuese necesaria para la verificación de la realización del programa.

– Proposatutako programaren iraupen osorako finantzaketa bermatzen du.

– Que garantiza la financiación para toda la duración del programa propuesto.

– Ez da krisian den enpresatzat hartzen, betiere krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko Europako zuzentarauetan jasotako definizioaren arabera, estatuek krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko ematen dituzten laguntzei buruzko zuzentarauekin bat etorriz (Batzordearen 2014/C 249/01 Komunikazioa, 2014ko uztailaren 31koa).

– No tiene la consideración de empresa en crisis, según se define en las directrices europeas sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de acuerdo con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).

– Konpromisoa hartzen du diruz lagundutako inbertsioak aktibo mantentzeko onuradunari azken ordainketa egin eta hurrengo 5 urteetan, gutxienez, eta, epe horretan, ezingo dira besterendu ez amortizatu, ezta diruz laguntzen den helbururako barik beste helburu bat lortzeko erabili ere.

– Que se compromete a mantener activas, como mínimo en los 5 años siguientes al pago final al beneficiario, las inversiones subvencionadas, no pudiendo durante ese tiempo ser enajenadas, amortizadas, ni destinarse a una finalidad distinta para las que fueron subvencionadas.

– Ez dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasiera eman zaion edozein itzulketa- edo zigor-prozeduratan sartuta.

– Que no se encuentra incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos.

– Ez dago zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrenean ezarritakoarekin bat.

– Que no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Konkurtso-deklaraziorik eskatu ez izana, edozein prozeduratan kaudimengabetzat deklaratuta ez egotea, konkurtsoan deklaratuta ez egotea, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren eraginpean ez egotea edo desgaitua ez egotea Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.

– No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

– Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateen administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak ez daude ekainaren 26ko 1/2014 Legean (kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituena) ezarritako kasuren batean, edo Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautapen bidezko karguren bat ez izatea, horietan ezarritako baldintzetan.

– No está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en ellas.

– Ez du zerga-egoitza erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean.

– No tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Enpresa mota:

Tipo de empresa:

– Enpresa ez da ez enpresa txikia ez ertaina, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa no tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de PYME.

– Enpresa txikia edo ertaina da, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko Batzordearen 2003ko maiatzaren 6ko 2003/361/EE Gomendioarekin bat.

– La empresa tiene la consideración de pequeña y mediana empresa conforme lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Enpresaren kategoria:

Categoría de empresa:

– ETE-mikroenpresa (10 enplegatu baino gutxiago; 2 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo balantze orokorra).

– PYME-microempresa (emplea menos de 10 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 2 millones euros).

– ETE txikia (50 enplegatu baino gutxiago; 10 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo balantze orokorra).

– PYME pequeña (emplea menos de 50 trabajadores, con volumen de negocios anual o balance general anual menor de 10 millones euros).

– ETE ertaina (250 enplegatu baino gutxiago; 50 milioi eurotik beherako urteko negozio-bolumena edo 43 milioi eurotik beherako balantze orokorra).

– PYME mediana (emplea menos de 250 trabajadores, con volumen de negocios anual < 50 millones euros o balance general anual menor de 43 millones euros).

Halaber, baimen inplizitua eman beharko du Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak automatikoki ziurta ditzan NANa, IFZ, zerga-betebeharrak bete izana eta Gizarte Segurantzako ordainketak egin izana; baimen hori berariaz ukatzeko aukera izango du, eta, kasu horretan, eskatzaileak aurkeztu beharko du dagokion ziurtagiria edo eskatutako agiria.

Deberá figurar, asimismo, el consentimiento implícito para que la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias verifique automáticamente el DNI, el CIF, los certificados de estar al corriente en sus obligaciones tributarias y de hallarse al corriente de los pagos con la Seguridad Social, con la posibilidad de que deniegue expresamente ese consentimiento, y la consecuencia de que, en ese caso, deberá aportar la correspondiente certificación o el documento requerido.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común