Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

213. zk., 2022ko azaroaren 8a, asteartea

N.º 213, martes 8 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4790
4790

EBAZPENA, 2022ko urriaren 27koa, Kulturako sailburuordearena, 2022-2024 aldirako Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntzak emateko dena.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco, para el periodo 2022-2024.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 18ko Aginduaren bidez (maiatzaren 25eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 100. zk.), 2022-2024 aldirako Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntzak arautu eta haietarako deialdia egin zen. Ekainaren 6ko EHAAn, 108. zenbakian, agindu horren hutsen zuzenketa argitaratu zen, eta 16.1 eta 16.2 artikuluetan aldaketak egin ziren.

Por Orden de 18 de mayo de 2022 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 100 de 25 de mayo, se regulan y convocan las subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco para el periodo 2022-2024. Con fecha 6 de junio, se publica en el BOPV n.º 108 corrección de errores de dicha Orden, introduciendo modificaciones en los artículos 16.1 y 16.2.

Eskabideak aurkezteko epea, aipaturiko aginduaren 9. artikuluaren arabera, 2022ko ekainaren 27an amaitu zen.

El plazo para presentar solicitudes finalizó, de acuerdo con el artículo 9 de la citada Orden, el 27 de junio de 2022.

Agindu horren 14. artikuluan aurreikusitako Balorazio Batzordea 2022ko irailaren 16an bildu zen, eta, eskabideak baloratuta, dirulaguntzak emateari buruzko ebazpen-proposamena egin zuen, eta balorazio-irizpideak ezarri zituen aginduaren 16. eta 17. artikuluekin bat etorriz.

Reunida la Comisión de Valoración prevista en el artículo 14 de dicha Orden el día 16 de septiembre de 2022 y una vez valoradas las solicitudes, esta elaboró una propuesta de Resolución sobre su concesión, estableciendo los criterios de valoración de acuerdo con los artículos 16 y 17 de la Orden.

Balorazio Batzordeak egindako proposamena ikusita eta aginduaren 18. artikuluan eta gainerako xedapen orokorretan ezarritakoarekin bat, honako hau

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión de Valoración, y de acuerdo con el artículo 18 de la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ez onartzea I. eranskinean adierazitako eskabideak, bertan zehaztutako arrazoiengatik.

Primero.– Inadmitir las solicitudes que se relacionan en el Anexo I por las razones que se detallan en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskinean zerrendatutako pertsona eta erakunde eskatzaileei dirulaguntzak ematea, zehazten diren zenbatekoen arabera. Diruz lagun daitekeen zenbatekoa da, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, dirulaguntza aginduaren 2. artikuluaren arabera diruz lagun daitekeena.

Segundo.– Conceder a las personas y entidades solicitantes que se relacionan en el Anexo II subvenciones por los importes que se detallan, habiendo tomado como importe subvencionable aquel que, tras el análisis de la documentación aportada, se ha considerado susceptible de serlo de conformidad con el artículo 2 de la Orden subvencional.

Hirugarrena.– Eskatutako dirulaguntza ukatzea III. eranskinean zehazten diren pertsona eta erakundeei, bertan zehaztutako arrazoiengatik.

Tercero.– Denegar la subvención solicitada, a las personas y entidades que se detallan en el Anexo III, por las razones que se detallan en el mismo.

Laugarrena.– Pertsona eta erakunde onuradunak dirulaguntzak arautzen dituen aginduan ezarritako baldintzen mendean geratzen dira, bai eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan indarrean dauden gainerako baldintza orokorren mendean ere.

Cuarto.– Las personas y entidades beneficiarias propuestas quedan sometidas a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Bosgarrena.– Diruz lagundutako jarduera guztiak amaitzeko epea 2024ko azaroaren 30ean bukatuko da, dirulaguntza horiek arautzen dituen aginduaren 7. artikuluarekin bat etorriz. Dena dela, diruz lagundutako jarduerek 2022ko urtaldian hasi behar dute edo dagoeneko hasita egon behar dute.

Quinto.– El límite temporal máximo para concluir todas las actividades subvencionadas es el día 30 de noviembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden reguladora. No obstante, las actividades objeto de subvención deberán estar ya iniciadas o iniciarse dentro del ejercicio 2022.

Emandako dirulaguntzen justifikazioa eta likidazioa egiteko, aginduaren 24. eta 25. artikuluetan xedatutakoari jarraituko zaio. Era berean, kontuan hartu beharko da diruz lagundutako proiektuak, gehienez ere, data hauetarako justifikatu beharko direla:

La justificación y liquidación de las subvenciones concedidas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Orden y, en todo caso, las actividades subvencionadas deberán ser justificadas, como máximo:

– 2022an gauzatzekoak diren jarduerak: 2022ko abenduaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en 2022: antes del 15 de diciembre de 2022.

– 2022-2023 epealdian gauzatzekoak diren jarduerak: 2022an gauzatutako jarduerak, 2022ko abenduaren 15a baino lehen; 2023an gauzatutako jarduerak, berriz, 2023ko abenduaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en el período 2022-2023: antes del 15 de diciembre de 2022, las actividades ejecutadas en 2022 y, antes del 15 de diciembre de 2023, las actividades ejecutadas en 2023.

– 2022-2024 epealdian gauzatzekoak diren jarduerak: 2022an gauzatutako jarduerak, 2022ko abenduaren 15a baino lehen; 2023an gauzatutako jarduerak, 2023ko abenduaren 15a baino lehen, eta 2024ko azaroaren 30era arte gauzatutako jarduerak, 2024ko abenduaren 15a baino lehen.

– En el caso de actividades a ejecutar en el período 2022-2024: antes del 15 de diciembre de 2022, las actividades ejecutadas en 2022; antes del 15 de diciembre de 2023, las actividades ejecutadas en 2023 y, antes del 15 de diciembre de 2024, las actividades ejecutadas hasta el 30 de noviembre de 2024.

Diruz lagundutako jarduerak gauzatu direla justifikatzeko, eskabidearekin batera aurkeztu den aurrekontua hartuko da ardaztzat, eta, horrekin batera, aginduaren 24. artikuluan ezarritako gainerako alderdiak.

La justificación de la ejecución de las actividades a las que se ha otorgado subvención versará sobre el total del presupuesto de gastos presentado, además del resto de extremos que se establecen en los artículos 23 y 24 de la Orden reguladora.

Seigarrena.– Agindu honen babesean eman beharreko dirulaguntzak zatika ordainduko dira, era honetan:

Sexto.– Las subvenciones concedidas con cargo a la Orden reguladora serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

– Lehenengo zatian, emandako dirulaguntzaren herena ordainduko da, behin 19.a) artikuluan aipatutako epea igaro ondoren, betiere berariaz uko egiten ez bazaio.

– Un primer pago por importe de un tercio de la subvención concedida, una vez transcurrido el plazo expresado en el artículo 19.a), de no mediar renuncia expresa.

– Gainerakoa ebazpen honen II. eranskinean ezarritako zatikatzearen arabera ordainduko da, gastua justifikatu ondoren.

– El abono del restante del total se efectuará conforme a los fraccionamientos establecidos en el Anexo II de la presente Resolución de concesión, previa justificación del gasto.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea.

Séptimo.– Notificar la presente Resolución a las personas y entidades interesadas.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluarekin bat etorriz, herritar orok horren berri izan dezan.

Octavo.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de acuerdo con el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, interesdunek ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera edo, hala badagokio, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación por las personas y entidades interesadas o, en su caso, de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de octubre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común