Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

211. zk., 2022ko azaroaren 4a, ostirala

N.º 211, viernes 4 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
4736
4736

EBAZPENA, 2022ko urriaren 17koa, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten eta argitaratzen baita udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta 2022ko ekitaldirako deialdia egiten duen Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Aginduan aurreikusitako laguntzen emakida.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2022, del Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, por la que se resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas en la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2022.

2022ko ekainaren 8ko EHAAn argitaratu zen (110. zk.) Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Agindua, udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta 2022ko ekitaldirako deialdia egiten duena.

Con fecha 8 de junio de 2022 fue publicada en el BOPV n.º 110 la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2022.

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 8an bukatu zen, agindu horren 6.1 artikuluan ezarri zenez. Epe horretan, guztira, 2 eskabide sartu dira (ebazpen honen I. eranskinean daude jasota).

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 8 de julio de 2022, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de dicha Orden. Han tenido entrada en dicho plazo un total de 2 solicitudes, las cuales se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Agindu horren 8.1 artikuluan xedatutakoa dela bide, 2022ko irailaren 14an, dagokion balorazio-epaimahaia eratu zen, hartutako eskaerak aztertu eta egiaztatzeko xedez, kontuan hartuta 9. artikuluan xedatutakoa, hau da, esleipenerako irizpideak eta gehieneko puntuazioa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la citada Orden de convocatoria, con fecha 14 de septiembre de 2022 se constituyó el correspondiente Tribunal de valoración con objeto de llevar a cabo el análisis y verificación de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 que contiene los criterios de adjudicación y su puntación máxima.

Agindu horren 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, guztira 200.000 euro bideratuko dira dirulaguntza hauek emateko. Bestalde, 15. artikuluak zehazten du diruz lagunduko dela dokumentua idazteko laguntza teknikoa kontratatzea dela-eta sortutako gastuen % 90, dokumentu bakoitzerako 22.000 euroko gehieneko muga jarrita (biztanle-kopuruaren araberako zuzentzailearekin), betiere dagoen aurrekontu-kreditua amaitu arte, eta ezin izango dira diruz lagundu ez BEZa ez bestelako zergak.

El artículo 17 de la antedicha Orden prevé que para la concesión de estas subvenciones se destinará un total de 200.0000 euros. Por su parte, el artículo 15 precisa que se subvencionará el 90 % de los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica para la redacción del documento, con un máximo de 22.000 euros por documento (con un corrector en función de la población), hasta el agotamiento del crédito presupuestario existente, no pudiendo ser objeto de subvención el IVA u otros impuestos.

Epaimahaiak, proposamenak aztertu eta egiaztatu ostean, 2022ko urriaren 13an, 8.3 artikuluan xedatutakoari erreparatuta, sailburuordetza honi aurkeztu zitzaion esleipenerako proposamena, non adierazten den zein eskabide diren dirulaguntza jasotzeko proposatzen direnak, barnean hartuta udal onuraduna, diruz lagun daitekeen proiektua, lortutako puntuazioa eta proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoa.

Tras el análisis y verificación de las propuestas y como consecuencia del mismo, el Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.3, con fecha 13 de octubre de 2022, ha elevado a esta Viceconsejería la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que se hace constar las solicitudes que se propone subvencionar, incluyendo el Ayuntamiento, el proyecto subvencionable, la puntuación obtenida y el importe de subvención propuesto.

Deialdia egiteko Aginduaren 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta eta balorazio-epaimahaiak egindako proposamena ikusita, honako hau

Dado lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de convocatoria y a la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de valoración constituido al efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Udal plangintzan eta hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko dirulaguntzak ematea, 2022ko ekitaldirako, ebazpen honen II. eranskinean adierazitako udalei (bertan aipatzen da emandako zenbatekoa), dokumentua egin dezaten.

Primero.– Conceder las subvenciones para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento municipal y el urbanismo para el ejercicio 2022 a los ayuntamientos relacionados en el Anexo II de la presente Resolución, para la elaboración del documento y por el importe que en él se cita.

Bigarrena.– Deialdia egiteko Aginduaren 18. artikuluan adierazitako moduan eta epeetan egingo da dirulaguntzaren justifikazioa eta ordainketa.

Segundo.– La justificación y pago de la subvención se realizará en los plazos y según el modo establecido en el artículo 18 de la Orden de la convocatoria.

Hirugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, eskatzaile guztiei jakinarazteko, aipatutako Aginduaren 10. artikuluan adierazitakoarekin bat etorriz.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco a los efectos de su notificación a todos los solicitantes, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Orden de la convocatoria.

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 17a.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de octubre de 2022.

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea,

El Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana,

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.

I. ERANSKINA
ANEXO I
JASOTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES RECIBIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ONARTUTAKO ESKABIDEAK
SOLICITUDES CONCEDIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común