Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

210. zk., 2022ko azaroaren 3a, osteguna

N.º 210, jueves 3 de noviembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
4712
4712

EBAZPENA, 2022ko urriaren 26koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariarena, 2022. urtean garapenerako lankidetza-proiektuetarako laguntzak emateko dena.

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la que se conceden ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2022.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko apirilaren 12ko Aginduaren bidez (maiatzaren 9ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 88. zk.), garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2022ko laguntzen deialdia egin zen.

Por Orden de 12 de abril de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (Boletín Oficial del País Vasco n.º 88, de 9 de mayo), fueron convocadas las ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2022.

Deialdiaren aginduaren 10. artikuluak ezarritakoaren arabera laguntzak emateko egin den proposamena ikusita, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako Koordinazio Teknikoaren Zerbitzuak laguntza-eskaerak baloratu eta eskaera horien azterketa teknikoa egin eta gero, eta 2022ko urriaren 17ko batzarrean Artezkaritza Kontseiluak onartu ostean, hau

A la vista de la propuesta de concesión de las ayudas efectuada de acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la referida orden de convocatoria, tras haber sido realizado el análisis técnico y la valoración de las solicitudes de ayudas por el Servicio de Coordinación Técnica de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y tras su aprobación en el Consejo Rector en sesión celebrada el día 17 de octubre de 2022,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2022ko apirilaren 12ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzak ematea aginduaren I. eranskinean ageri diren erakundeei, eranskinean aipatutako zenbatekoan eta eran.

Primero.– Conceder las ayudas convocadas por Orden de 12 de abril de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a las entidades recogidas en el Anexo I de la orden, por el importe y en los términos que se indican en el mismo.

Bigarrena.– II. eranskineko zerrendako erakundeei laguntzak ukatzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo II por los motivos que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– III. eranskinean ageri diren erakundeek aurkeztutako eskaerak baztertzea, eranskinean adierazten diren arrazoiak direla-eta.

Tercero.– Excluir las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el Anexo III, por las razones que se indican en el mismo.

Laugarrena.– IV. eranskinean zerrendatutako erakundeek aurkeztutako eskaerak atzera egindakotzat jotzea.

Cuarto.– Tener por desistidas las solicitudes presentas por las entidades relacionadas en el Anexo IV.

Bosgarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea, herritar oro jakinaren gainean egon dadin.

Quinto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco.

Seigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako lehendakariari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Gora jotzeko errekurtsoa aurkezten denetik hiru hilabete pasatzen badira ebazpenik eman gabe, errekurtsoa ezetsitzat hartu ahal izango da, eta administrazioarekiko auzien bidea zabalik geratuko da.

Sexto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Presidenta de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Si transcurriesen tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2022.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria,

El Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

PAUL ORTEGA ETCHEVERRY.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común