Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

206. zk., 2022ko urriaren 27a, osteguna

N.º 206, jueves 27 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4643
4643

90/2022 EBAZPENA, urriaren 21ekoa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Euskal Herriko Unibertsitateak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeari eta haien hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeari buruzko informazio-sistema bat garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko eranskina.

RESOLUCIÓN 90/2022, de 21 de octubre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la adenda de modificación y prórroga del convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para el desarrollo de un sistema de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori aldatzeko eta luzatzeko eranskina, eta dagokion publizitatea emateko asmoz, honako hau

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco la adenda de modificación y prórroga del convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren arteko lankidetza-hitzarmena aldatzeko eta luzatzeko eranskinaren testua. Lankidetza-hitzarmen horren xedea da unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeari eta haien hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeari buruzko informazio-sistema bat garatzea. Eranskina ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de la adenda de modificación y prórroga del convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, para el desarrollo de un sistema de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias, que figura como anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 21a.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URRIAREN 21EKO 90/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 90/2022, DE 21 DE OCTUBRE, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN, HAREN GIZARTE KONTSEILUAREN ETA LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU-ZERBITZUAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA ALDATZEKO ETA LUZATZEKO ERANSKINA. HITZARMENAREN XEDEA DA UNIBERTSITATEKO EGRESATUAK LAN-MERKATUAN SARTZEAK DITUEN EZAUGARRIEI BURUZKO INFORMAZIO-SISTEMA BAT GARATZEA ETA HAIEI BEGIRAKO HEZKUNTZA- ETA ENPLEGU-POLITIKAK GARATZEA
ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y SU CONSEJO SOCIAL Y LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN RELATIVO A LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO Y DESARROLLO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y DE EMPLEO EN PERSONAS EGRESADAS UNIVERSITARIAS

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2022.

BILDU DIRA:
REUNIDAS:

Batetik, Eva Ferreira García andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, unibertsitatearen izenean eta haren ordezkari gisa, horrela izendatu baita Lehendakariaren 2021eko urtarrilaren 19ko 10/2021 Dekretuaren bidez (2021eko urtarrilaren 25eko EHAAn argitaratuta, 17. zk.), eta Joseba Agustín Eizaguirre Agote jauna, EHUren Gizarte Kontseiluko presidentea.

De una parte, Dña. Eva Ferreira García, Rectora de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en nombre y representación de la misma, según nombramiento realizado por Decreto 10/2021, de 19 de enero de 2021, del Lehendakari, publicado en el BOPV n.º 17, lunes 25 de enero de 2021 y Joseba Agustín Eizaguirre agote, Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU.

Bestetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko presidentea eta legezko ordezkaria, zerbitzuaren izenean eta haren ordezkari gisa jardunez Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuek 5. artikuluan ezarritakoa betez. Estatutuak maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartu ziren.

Y de otra, Dña. Idoia Mendia Cueva, Presidenta y representante legal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, actuando en nombre y representación del mismo de conformidad con el artículo 5 de los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobados por Decreto 82/2012, de 22 de mayo.

Bi alderdiek, duten ordezkaritzaren arabera, hitzartzeko eta elkar behartzeko ahalmena onartu diote elkarri. Honako hau

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir, y

AZALDU DUTE:
EXPONEN:

Lehenengoa.– 2018ko uztailaren 19an, bi alderdiek lankidetza-hitzarmena sinatu zuten, unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeak dituen ezaugarriei buruzko informazio-sistema bat garatzeko eta haiei begirako hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeko. Hitzarmena 2018ko urriaren 30eko EHAAn argitaratu zen.

Primero.– Que con fecha 19 de julio de 2018 las partes suscribieron un Convenio de colaboración para el desarrollo de un sistema de Información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias, publicado en el BOPV el 30 de octubre de 2018.

Hitzarmenaren xedea zen informazio-sistema bat ezartzea, inkestak oinarri hartuta horretarako, EHUko egresatuak lan-munduan txertatzeak eta lan-merkatura igarotzeak dituen ezaugarriak identifikatu ahal izateko eta haien kualifikaziorako eta enplegagarritasunerako hezkuntza- zein enplegu-politikak garatu ahal izateko.

Que dicho convenio tiene por objeto el establecimiento de un sistema de información obtenido a partir de encuestas que permitirá identificar las características de la inserción laboral y de tránsito al mercado de trabajo de las personas egresadas de la UPV/EHU, así como desarrollar políticas educativas y de empleo dirigidas a su cualificación y empleabilidad.

Bigarrena.– Hitzarmenaren zortzigarren klausulan ezarritakoaren arabera, 2022ko uztailaren 19ra arte egongo da indarrean hitzarmena, baina urtez urtez luzatu ahal izango da, indarraldia amaitu aurreko edozein unetan, bi alderdiek hala adosten badute. Dena den, gehienez beste 4 urterako luzatu ahal izango da.

Segundo.– Que, según se establece en la cláusula octava del convenio, el plazo de vigencia del mismo se extiende hasta el 19 de julio de 2022, pudiendo ser prorrogado anualmente en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia por acuerdo de ambas partes y hasta un máximo de otros 4 años adicionales.

Bi erakundeek adostu dute hitzarmenaren edukiaren zati bat aldatu behar dela eta haren indarraldia beste lau urterako luzatuko dela.

Que, por acuerdo entre ambos organismos se decide modificar en parte del contenido del mismo y prorrogar la vigencia durante otros 4 años adicionales.

Hori dela bide, bi alderdiek

En base a ello, ambas partes

ADOSTU DUTE:
ACUERDAN:

Lehenengoa.– Hitzarmenaren edukia aldatzea.

Primero.– Modificar el contenido del convenio.

1.– Egin beharreko jarduerei buruzko bigarren klausulan dagoen «Faseak eta epeak» ataleko 5. puntua aldatzen da. Honela idatzita geratuko da:

1.– Se modifica el punto 5.º del apartado «Fases y plazos» de la cláusula segunda relativa a la actividad a desarrollar, que queda redactado como sigue:

«Egindako lanari dagokion balioa eman behar zaio, eta azterlanaren emaitzak gizarteari helarazi behar zaizkio. Horretarako, honako jarduera hauek egingo dira:

«Es necesario poner en valor el trabajo realizado y trasladar a la sociedad los resultados del estudio lo que se llevará a cabo en los siguientes términos:

Alderdiek konpromisoa hartu dute ez dituztela emaitzak zabalduko jaso dituztenetik hamabost egun igaro arte.

Las partes se comprometen a no hacer públicos los resultados durante los quince días siguientes a la recepción de los mismos.

Datuak jaso ostean, Lanbidek ezarriko du nola zabaldu eta argitaratu behar diren emaitza nagusiak, aldez aurretik EHUrekin hitz eginda.

Lanbide establecerá, una vez obtenidos los datos, el modo de difusión y publicación de los principales resultados, previa consulta con la UPV/EHU.

Txostenak jaso eta ezarritako epea igarotzen denean, alderdiek egokitzat jotzen dituzten bideak erabiliz zabaldu ahal izango dituzte emaitzak.

Superado el plazo tras la recepción de los informes las partes implicadas podrán hacer públicos los resultados mediante los medios que consideren oportunos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak azterlanaren datu esanguratsuenak aurkeztuko dizkio EHUren Gizarte Kontseiluari, hark hala eskatzen badio.»

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo presentará los datos más relevantes del estudio al Consejo Social de la UPV/EHU bajo petición del mismo».

2.– Hitzarmenaren iraupenari buruzko zortzigarren klausula aldatzen da. «Urtebetez» hitza kentzen da. Honela idatzita geratuko da:

2.– Se modifica la cláusula octava relativa a la duración del convenio, eliminando la palabra «anual», quedando redactada como sigue:

«Hitzarmen honek 4 urteko indarraldia izango du, sinatzen den egunetik hasita.

«El presente Acuerdo tendrá una vigencia inicial de 4 años a contar desde la firma del mismo.

Indarraldia amaitu aurreko edozein unetan, aldeek aho batez adostu ahalko dute hura luzatzea –gehienez beste lau urtez– edo hura azkentzea.»

En cualquier momento, antes de la finalización del plazo de vigencia, las partes podrán acordar unánimemente su prórroga, hasta un máximo de cuatro años adicionales, o su extinción».

Hitzarmeneko gainerako klausulak ez dira aldatzen.

El resto de cláusulas del convenio se mantiene invariable.

Bigarrena.– Lau urtez luzatzea honako hau: lankidetza-hitzarmena, Euskal Herriko Unibertsitatearen, haren Gizarte Kontseiluaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren artekoa, unibertsitateko egresatuak lan-merkatuan sartzeak dituen ezaugarriei buruzko informazio-sistema bat garatzeko eta haiei begirako hezkuntza- eta enplegu-politikak garatzeko.

Segundo.– Prorrogar por 4 años la duración del convenio de colaboración entre la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y su Consejo Social y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para el desarrollo de un sistema de información relativo a la inserción en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas educativas y de empleo en personas egresadas universitarias.

Luzapenak sinatzen den unetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente prórroga surtirá efecto desde el momento de su suscripción.

Azaldutako guztiarekin ados daudela adierazteko, alderdiek eranskin honen hiru ale sinatu dituzte, ondorio bakarrerako, goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

En prueba de conformidad de cuanto antecedente, los comparecientes firman por triplicado ejemplar y a solo efecto la presente Adenda, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

UPV/EHUren aldetik.
Por la UPV/EHU.

UPV/EHUko errektorea,

La Rectora de la UPV/EHU,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

EHUren Gizarte Kontseiluko presidentea,

El Presidente del Consejo Social de la UPV/EHU,

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

JOSEBA AGUSTÍN EIZAGUIRRE AGOTE.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aldetik.
Por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko presidentea,

La Presidenta de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común