Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

204. zk., 2022ko urriaren 25a, asteartea

N.º 204, martes 25 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4579
4579

EBAZPENA, 2022ko urriaren 18koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena. Honen bidez, euskal etxeei dirulaguntzak emateko 2022. urteko deialdia egiten da, atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideak diren eta egoera larrian eta asistentzia faltan dauden pertsonei laguntzeko.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2022.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuak (2003ko urriaren 10eko EHAA, 198. zk.) euskal etxeei eman beharreko dirulaguntzak arautzen ditu. Dirulaguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira.

El Decreto 222/2003, de 30 de septiembre (BOPV n.º 198, de 10 de octubre de 2003), regula el régimen de prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero.

Aipatutako dekretuaren 7. artikuluan ezarrita dagoenarekin bat etorriz, 2022ko ekitaldirako dirulaguntzen deialdia egin behar da.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del citado Decreto, procede convocar las prestaciones para el ejercicio 2022.

Lehendakaritzaren egitura organikoa eta egitekoak ezartzen dituen urtarrilaren 19ko 5/2021 Dekretuaren 5.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz, Idazkaritza Nagusiei dagokie dirulaguntzen deialdia egitea eta ematea, beren jardun-arloei dagozkien gaietan. Horrenbestez, gaia kontuan hartuta, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko titularrari dagokio deialdi hau.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, corresponde a las Secretarías Generales convocar y conceder las subvenciones en las materias propias de sus áreas de actuación. En tal sentido y atendiendo a la materia objeto de la convocatoria, corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior.

Ondorioz, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Artículo único.– Convocatoria.

Euskal etxeei 212.000 euroko dirulaguntzak emateko deialdia egitea. Dirulaguntza horiek 2022ko ekitaldiari dagozkio, eta atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira. Eranskinean jaso dira horretarako onartu diren oinarriak.

Convocar, por un importe de 212.000 euros, prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero para el año 2022, con arreglo a las bases que se aprueban en el anexo.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honetan eta irailaren 30eko 222/2003 Dekretuan aurreikusita ez dagoen guztian, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea aplikatuko da.

En lo no previsto en la presente Resolución y en el Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, organo berean, hilabeteko epean; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Epeok ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko dira.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,

La Secretaria General de Acción Exterior,

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

MARÍA ÁNGELES ELORZA ZUBIRÍA.

ERANSKINA
ANEXO

Euskal etxeei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak. Dirulaguntza horiek atzerrian dauden euskal gizataldeetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko dira.

Bases de la convocatoria de prestaciones económicas a centros vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las colectividades vascas en el extranjero.

Lehenengoa.– Xedea.

Primera.– Objeto.

Oinarri hauen helburua da euskal etxeei laguntza ekonomiko zuzenak ematea, euskal gizataldetako partaideen asistentzia-premiak eta egoera larriak atenditzeko 2022. urtean zehar, betiere irailaren 30eko 222/2003 Dekretuko 2. artikuluan ezarrita dauden baldintzak betetzen badituzte.

Las presentes bases tienen por objeto convocar prestaciones económicas a Centros Vascos para atender durante el año 2022 necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre.

Bigarrena.– Zenbatekoa.

Segunda.– Dotación.

Laguntza hauetarako 2022. urteari dagokion zenbatekoa 212.000 eurokoa da.

El importe destinado a estas ayudas, para el año 2022, asciende a un total de 212.000 euros.

Hirugarrena.– Eskabideak baloratu eta aukeratzeko irizpideak.

Tercera.– Criterios de valoración y selección de solicitudes.

1.– Dirulaguntzak emateko, eskabideetan egiaztatutako egoeraren larritasuna baloratuko da, honako baldintza hauen arabera:

1.– Para la concesión de las ayudas se valorará la gravedad de la situación acreditada en las solicitudes, en base a las siguientes circunstancias:

a) Familiaren egoera ekonomikoa, herrialdearen batez besteko errenta kontuan izanik: 5 puntu gehienez.

a) Situación económica familiar en relación con la renta media del país: hasta 5 puntos.

b) Osasun arriskuaren larritasuna edo muturreko egoeraren larritasuna: 15 puntu gehienez.

b) Gravedad de la contingencia sanitaria o de la situación de extrema necesidad: hasta 15 puntos.

c) Egiaztatutako premiari aurre egiteko eskatutako zenbatekoaren egokitasuna: 5 puntu gehienez.

c) Adecuación de la cantidad solicitada para hacer frente a la necesidad acreditada: hasta 5 puntos.

2.– Puntuazioetan berdinketak izanez gero, hauxe egingo da:

2.– En caso de empates en las puntuaciones, se procederá de la siguiente forma:

– Lehenik, «osasun arriskuaren larritasuna edo muturreko egoeraren larritasuna» irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna.

– En primer lugar, primará la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio <<gravedad de la contingencia sanitaria o de la situación de extrema necesidad>>.

– Bigarrenik, berdinketak jarraituz gero, «egiaztatutako premiari aurre egiteko eskatutako zenbatekoaren egokitasuna» irizpidean puntuazio handiena lortu duen eskabideak izango du lehentasuna.

– En segundo lugar, si sigue habiendo empate, primará la solicitud que haya obtenido mayor puntuación en el criterio <<adecuación de la cantidad solicitada para hacer frente a la necesidad acreditada>>.

Laugarrena.– Eskabideak aurkezteko tokia, era eta epea.

Cuarta.- Lugar, modo y plazo de presentación de solicitudes.

1.– Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuan eskatutako baldintzak bete eta laguntza hauek jasotzeko interesa duten pertsonek euskal etxeetara jo beharko dute, eskabideak balioesteko eta tramitatzeko. Euskal etxeetako kideek beraien zentroetara jo beharko dute, eta euskal gizataldeetako kideak izan eta euskal etxeetakoak ez direnek beraien lurralde-mugapeko edozein euskal etxetara jo dezakete, edo lurraldean ez badago, bizi diren herrialdean dauden edozeinetara.

1.– Las personas interesadas en acceder a estas ayudas, que cumplan los requisitos exigidos en el Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, deberán dirigirse a los Centros Vascos, para la convalidación y tramitación de las solicitudes. Los socios de los Centros Vascos se dirigirán a sus propios Centros, y los miembros de las Colectividades Vascas que no sean socios de ningún Centro Vasco se dirigirán a cualquiera de ellos con sede en su demarcación territorial o, en su defecto, a alguno de los existentes en su país de residencia.

2.– Euskal etxeek interesa duten pertsonen eskabideak sinatuta aurkeztu beharko dituzte, atxikitako ereduan ezarrita dagoen modura (www.euskadi.eus/euskaldunak web orrian aurki daiteke) eta bertan eskatzen den dokumentazioarekin, honako helbide honetan:

2.– Los Centros Vascos deberán presentar las solicitudes firmadas por las personas interesadas, según el modelo que se adjunta y que podrá encontrarse en la página web www.euskadi.eus/euskaldunak y con la documentación que en el mismo se requiere, en la siguiente dirección:

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia.

Secretaría General de Acción Exterior.

Lehendakaritza.

Lehendakaritza.

Nafarroa kalea, 2.

c/ Navarra, 2.

01007 Vitoria-Gasteiz.

01007 Vitoria-Gasteiz.

Eskabideak, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein eratan aurkeztu daitezke.

Las solicitudes podrán asimismo presentarse en cualquiera de las formas indicadas por el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabeteko bat izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik kontatzen hasita.

3.– Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bosgarrena.– Ebaluazio Batzordea.

Quinta.– Comisión de Evaluación.

Irailaren 30eko 222/2003 Dekretuaren 10. Artikuluan aurreikusita dagoen ebaluazio batzordeko kideak honako hauek izango dira:

La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 10 del Decreto 222/2003, de 30 de septiembre, estará compuesta por las siguientes personas:

– Gorka Álvarez Aranburu jauna, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak eskuordetuta. Batzordeburua.

– D. Gorka Álvarez Aranburu, Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por delegación de la Secretaria General de Acción Exterior, Presidente de la Comisión.

Bokalak:

Vocales:

– Irune Muguruza Mendarte andrea, Familia Politikako eta Aniztasuneko zuzendaria, Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila ordezkatuz.

– Dña. Irune Muguruza Mendarte, Directora de Política Familiar y Diversidad, en representación del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

– Imanol Zuluaga Zamalloa jauna, sailburuaren Kabineteko zuzendaria, Osasun Saila ordezkatuz.

– Don. Imanol Zuluaga Zamalloa, Director del Gabinete de la Consejera, en representación del Departamento de Salud.

– Benan Oregi Iñurrieta jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako teknikaria.

– D. Benan Oregi Iñurrieta, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza.

– José Manuel Meaurio Antón jauna, Lehendakaritzako Kanpo Harremanetarako teknikaria. Batzordeko idazkaria izango da.

– D. José Manuel Meaurio Antón, Técnico de Acción Exterior de Lehendakaritza, que desempeñará labores de secretaría de la Comisión.

Seigarrena.– Prozedura ebaztea.

Sexta.– Resolución del procedimiento.

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiko titularrak ebatziko du deialdia, Ebaluazio Batzordeak egindako proposamena ikusi ondoren.

La persona Titular de la Secretaría General de Acción Exterior, a la vista de la propuesta efectuada por la Comisión de Evaluación, resolverá la convocatoria.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común