Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

202. zk., 2022ko urriaren 21a, ostirala

N.º 202, viernes 21 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4543
4543

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 22koa, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariarena, zeinaren bidez ondoko aginduaren babespean eskatutako laguntzak eman eta ukatzen baitira: Agindua, 2021eko abenduaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, 2022. ekitaldirako nekazaritza eremuen garapena eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzen deialdia egiten duena. G4, G5 eta G6 landa-eremu sailkatuak, izaera pribatuko erakundeei zuzenduak (Erein Pribatuak).

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2022, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, por la que se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 15 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas destinadas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6, dirigidas a entidades de carácter privado (Erein Privados).

Ikusi dira gorago aipatutako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko abenduaren 15eko Aginduaren babespean eskatutako laguntzak –ebazpen honen I. eta II. eranskinetan– eta eskariekin batera ekarritako dokumentazioa-espediente zenbakiak aipatu eranskinetan agertzen dira.

Vistas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la precitada Orden de 15 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que se relacionan en los Anexos I y II de la presente Resolución, así como la documentación junto con ellas aportada, y cuyos números de expediente se indican en los citados Anexos.

Kontuan izaki, besteak beste, Landa ingurunearen garapenerako apirilaren 8ko 10/1998 Legearen arabera, landa garapeneko politikaren xede orokorrak ondokoak direla: nekazaritzaren eta landa ingurune osoaren funtzioaniztasuna eta iraunkortasuna bermatzea, landa ingurunearen berezko ezaugarri nagusiei eustea eta nekazaritzako enpresek eta ekonomia egiturek lehiatzeko duten gaitasunaren hobekuntza sustatzea.

Teniendo en cuenta que, entre otras cuestiones, la Ley 10/1998, de 8 de abril de Desarrollo Rural, se marca como objetivos generales de la política de desarrollo rural la multifuncionalidad y la sostenibilidad del conjunto del medio rural, la preservación de sus señas de identidad fundamentales, y la promoción y mejora e incremento de la capacidad competitiva de sus empresas y estructuras económicas.

Hemen onartutako laguntzak honen babespean ematen dira: Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzea arautzen baita; laguntza horien muga 200.000 euro da enpresa bakoitzeko, hiru zerga ekitalditan.

Considerando que las ayudas aquí reconocidas se conceden con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, con un límite de ayuda de 200.000 euros por empresa en el período de tres ejercicios fiscales.

Kontuan hartu da Balorazio Batzordeak 2021eko abenduaren 15eko Aginduaren hamargarren ebatzia aplikatuz egindako ebazpen-proposamena. Balorazio-batzorde horretako pertsonak 2022ko maiatzaren 24ko Ebazpenaren bidez izendatu ziren, eta ebazpen hori Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendariaren 2022ko maiatzaren 24ko Ebazpenaren bidez moldatua izan zen.

Considerando la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración en aplicación del resuelvo décimo de la Orden de 15 de diciembre de 2021, y nombrada mediante Resolución de 21 de marzo de 2022, modificada por Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas.

Kontuan hartuta aurreko guztia, honako hau

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebazpen honen I. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko abenduaren 15eko Aginduan araututako laguntzak; izan ere, eranskin horretan ondokoak zehazten dira: pertsona onuraduna, diruz lagundutako proiektua, diruz laguntzeko moduko gastuaren zenbatekoa eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa. Guztizko zenbatekoa 2.366.665,74 euro da.

Primero.– Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución las ayudas reguladas por la Orden de 15 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, especificándose en el citado Anexo, la persona beneficiaria, el proyecto subvencionado, el importe del gasto subvencionable y de la subvención concedida, siendo que la cuantía total asciende a 2.366.665,74 euros.

Inbertsio-proiektuen kasuan, jarduketak gauzatzeko epea ordainketa-kreditua edo konpromiso-kreditua eman den aurrekontu-ekitaldian amaituko da, aipatutako I. eranskinean jasotakoaren arabera (emandako laguntzari buruzko zutabeak).

En el caso de los proyectos de inversión, el plazo de ejecución de las actuaciones finalizará en el ejercicio presupuestario para el que se haya concedido el crédito de pago o el de compromiso según se recoge en el precitado Anexo I (columnas relativas a la ayuda concedida).

Proiektuak gauzatzeko epeak 2022ko abenduaren 31n amaitzen badira, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera, eta egun horretan diruz lagundutako jarduerak eta/edo inbertsioak amaitzerik izango ez balute, 2022ko azaroaren 30a baino lehen eskatu ahal izango dute haien luzapena, 2021eko abenduaren 15eko Aginduaren hamabosgarren ebazpen-zatiaren bigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera.

Aquellos proyectos cuyos plazos de ejecución venzan el 31 de diciembre de 2022, en base a lo marcado en el párrafo anterior, y no vayan a poder finalizar las actividades y/o inversiones subvencionadas a esa fecha, pueden solicitar con anterioridad al 30 de noviembre de 2022 una ampliación de los mismos con arreglo a lo establecido en el apartado segundo del resuelvo decimoquinto de la Orden de 15 de diciembre de 2021.

Enplegua sortzeko proiektuei dagokienez, lanpostuak deialdiaren ekitaldian sortu behar dira eta beranduenez 2022ko abenduaren 31n.

En el caso de los proyectos de creación de empleo, la creación de los puestos de trabajo deberá llevarse a cabo a lo largo del ejercicio de la convocatoria y a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

Dirulaguntza eman ahal izateko aldez aurretik justifikatu beharko da egindako jarduerak eta/edo inbertsioak ordaindu izana, kontuan izanda zein diren aurkeztu beharreko agiriak eta 2021eko abenduaren 15eko Aginduaren 16. artikuluan ezarritako baldintzak.

El pago de la subvención se realizará previa justificación de la ejecución y del pago de las actividades y/o inversiones, teniendo en cuenta la documentación a presentar y condiciones establecidas en el resuelvo decimosexto de la Orden de 15 de diciembre de 2021.

Onuraduna eratzen ari den pertsona juridikoa bada, laguntza kobratzeko ezinbestekoa izango da pertsona hori eratuta egotea.

En el caso de que la persona beneficiaria sea una persona jurídica en fase de constitución, la constitución efectiva de la misma como entidad personificada será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

Halaber, beharrezko direnean baimenak eta/edo lizentziak, beroriek ematea ezinbestekoa izango da laguntza kobratzeko.

De la misma forma, para los casos en los que sean preceptivos permisos y/o licencias, la concesión efectiva de los mismos será condición necesaria para el cobro de la ayuda.

Diruz laguntzeko moduko proiektua ezarritako epeen barruan egiten ez bada, ezta luzapen-epeen barruan ere, edo ezarritako epean proiektua egin dela egiaztatzen duten agiriak aurkezten ez badira, horrek dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzea ekarriko du berekin.

La no realización del proyecto objeto de subvención dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las prórrogas, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la realización del mismo, supondrá la pérdida del derecho a la percepción de la subvención.

Bigarrena.– Ebazpen honen II. eranskinean aipatutako pertsona eskatzaileei ukatzea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2021eko abenduaren 15eko Aginduan araututako laguntzak, eta eranskin horretan pertsona eskatzailea eta ukazioaren zioak zehaztea.

Segundo.– Denegar a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución las ayudas reguladas por la Orden de 15 de diciembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, especificándose en el citado Anexo la persona solicitante y los motivos que fundamentan esa denegación.

Hirugarrena.– Laguntza ematen zaion proiektua betetzen ez bada, edo laguntza ematea ekarri duten baldintzak eta betebeharrak betetzen ez badira, eta batez ere, laguntza jaso duten proiektuei inbertsioa egin eta ondorengo bost urteetan gutxienez ez bazaie eusten, 2. 1.a) eta b) artikuluan araututako laguntzen kasuan, eta hiru urtean, 2. 1 c) artikuluan araututako laguntzetarako sortutako lanpostuen kasuan, laguntzak eten egingo dira, eta, eskuratutako kopuruak itzuli beharko dira osorik edo zatika.

Tercero.– El incumplimiento del proyecto para el que se concede la ayuda, así como de los requisitos y condiciones que han determinado la concesión de la misma, y en especial el no mantener las inversiones objeto de la subvención durante un mínimo de 5 años siguientes a su materialización en el caso de las ayudas reguladas en el resuelvo segundo 1.a) y b) y de tres años en el caso de los puestos de trabajo creados para las ayudas reguladas en el resuelvo segundo 1.c), supondrá la suspensión de las ayudas y el reintegro, en su caso, total o parcial de las cantidades obtenidas.

Laugarrena.– Administrazio-bideari amaiera ematen ez dion ebazpen honen aurka, interesdunak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluekin bat etorriz.

Cuarto.– Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá la persona interesada interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2022.

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria,

La Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas,

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

JONE MIREN FERNÁNDEZ LANDA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común