Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2022ko urriaren 20a, osteguna

N.º 201, jueves 20 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4510
4510

AGINDUA, 2022ko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez ezartzen baitira ekonomia zirkularreko berrikuntzarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta dirulaguntzen deialdia egiten baita.

ORDEN de 13 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para innovación en economía circular.

Europako Itun Berdeak hamaika jarduketa-eremu planteatzen ditu, eta hiru nabarmentzen dira, ekonomia zirkularrarekin lotura handiagoa dutelako: «industria ekologikoagoa lortzen ahalegintzea», «klimaren aldeko ituna hedatzea» eta «kutsadura ezabatzea».

El Pacto Verde Europeo plantea once ámbitos de actuación, destacando tres con una mayor interrelación con la economía circular «esforzarnos por conseguir una industria más ecológica», «desplegar el pacto por el clima» y «eliminar la contaminación».

Era berean, ekonomia zirkularra tresna edo preskriptore espezifikoen bidez hedatzen da, hala nola Produktu Jasangarriaren Ekimena, Teknika Erabilgarri Onenen Zuzentaraua (IED), Substantzia Kimikoen Jasangarritasunerako Estrategia edo Hondakinen Zuzentaraua, horien ondoriozko sektore-erregulazioekin.

A su vez, la economía circular se despliega a través de instrumentos o prescriptores específicos como la Iniciativa de Producto Sostenible, la Directiva de Mejores Técnicas Disponibles (IED), la Estrategia de Sostenibilidad de Sustancias Químicas o la Directiva de Residuos con sus consiguientes regulaciones sectoriales.

EAE mailan, Eusko Jaurlaritzak Basque Green Deal delakoaren bidez hedatzen du itun hau. Basque Green Deal horrek ingurumen-estrategia eta -plan nagusietan aurreikusitako jarduketak biltzen ditu, hala nola: Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030 eta Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren 2024 Plana, Euskadiko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2030eko Plana eta Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako 2030eko Plana, Erosketa Publiko Berdeko 2030eko Programa eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana Euskadi 2030, energia- eta ingurumen-trantsizioaren aldeko apustuarekin.

A nivel de Euskadi, el Gobierno Vasco despliega este Pacto a través del Basque Green Deal, que recoge las actuaciones previstas en las principales Estrategias y Planes medio ambientales como son: la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 y el Plan Estratégico de Economía Circular y Bioeconomía 2024, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030 y el Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2030, el Programa de Compra Pública Verde 2030 así como el Plan de Ciencia y Tecnología de Euskadi PCTI 2030, con su apuesta por la transición energético-medioambiental.

Ekonomia Zirkularraren Estrategiak eta Euskadiko Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren 2030erako Planak helburu hauek bete nahi dituzte:

La Estrategia de Economía Circular y el Plan de Economía Circular y Bioeconomía de Euskadi 2030 pretenden cumplir los siguientes objetivos:

– Produktibitate materiala % 30 handitzea.

– Aumentar en un 30 % la productividad material.

– Materialen kontsumoarekin lotutako karbono-emisioak % 26 murriztea.

– Reducir las emisiones de carbono asociadas al consumo de materiales en un 26 %.

– Material zirkularraren erabilera-tasa % 30 areagotzea.

– Aumentar la tasa de uso de material circular en un 30 %.

– Hondakinen sorrera % 30 murriztea.

– Reducir la generación de residuos en un 30 %.

– EAEn fabrikatutako produktu zirkularrenen fakturazioa hirukoiztea.

– Triplicar la facturación de productos más circulares fabricados en Euskadi.

– Enplegu zirkularra % 15 handitzea.

– Incrementar el empleo circular en un 15 %.

Helburu eta emaitza zirkular horiek lortzeko, besteak beste, Euskadiko Ekonomia Zirkularraren 2030 Estrategian ezarritako lehentasunezko eremuetara bideratutako jarduketa berritzaileak bultzatu behar dira enpresetan, Europar Batasunaren arauketa edo preskripzio-tresna bat egotearen, EAEko ekonomiarako aukera baten eta irtenbide ekoberritzaileak bizkortzeko elkarlan publiko-pribatuaren beharraren arabera.

La consecución de estos objetivos y resultados circulares requiere, entre otros, impulsar en las empresas actuaciones innovadoras enfocadas a los ámbitos prioritarios establecidos en la Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030, en función de la existencia de una regulación o instrumento prescriptor de la Unión Europea, de una oportunidad para la economía vasca y de la necesidad de la colaboración público-privada para acelerar las soluciones ecoinnovadoras.

Ekoberrikuntza bultzatzeko bi etapa behar dira:

El impulso de la ecoinnovación requiere de dos etapas:

1.– «Irtenbide teknologiko berrien garapena» etapa, erronka zirkular espezifiko baterako, Europar Batasuneko tresna berde berriekin lerrokatua, ekoberrikuntza zirkularreko enpresa aitzindari eta erreferenteen talde bat finkatuz EAEko gainerako enpresentzat. Irtenbide horiek ekodiseinuko, ekonomia zirkularreko erakusketako edo ekoberrikuntza estrategikoko proiektuen bidez garatzen dira.

1.– La etapa del «desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas» para un reto circular específico, alineada con los nuevos instrumentos verdes de la Unión Europea, consolidando un grupo de empresas pioneras y referentes en ecoinnovación circular para el resto de las empresas vascas. Estas soluciones se desarrollan a través de proyectos de ecodiseño, de demostración en economía circular o de ecoinnovación estratégica.

2.– «Irtenbide teknologiko edo metodologiko berritzaileak modu eraginkorrean transferitzea» etapa, ekonomia zirkularraren arloan garatutakoak,lehentasunezko balio-kateetako EAEko ETEen kopuru handi batentzat, bitarteko eragileen (klusterrak, enpresa-elkarteak, eskualde-agentziak eta abar) behar den parte-hartzearekin.

2.– La etapa de «transferencia efectiva de las soluciones tecnológicas o metodológicas innovadoras» desarrolladas en materia de economía circular a un elevado número de Pymes vascas de las cadenas de valor prioritarias, con la necesaria participación de los agentes intermedios (clústeres, asociaciones empresariales, agencias comarcales...).

Transferitu beharreko soluzioak, funtsean, Basque Circular Huben ingurumen-zaintzatik datoz, baita Basque Ecodesign Centerrek garatutako metodoetatik edo Eusko Jaurlaritzaren Ekoberrikuntza Zirkularreko Programaren proiektuen esparruan baliozkotutako teknologia zirkularretatik ere. Transferentzia-prozesuak enpresen arteko harremanak sendotu behar ditu, eta ETEen posizionamendua hobetu behar du markaren bidez.

Las soluciones a transferir proceden fundamentalmente de la vigilancia ambiental del Basque Circular Hub, de métodos desarrollados por el Basque Ecodesign Center o de tecnologías circulares validadas en el marco de proyectos del Programa de Ecoinnovación Circular del Gobierno Vasco. El proceso de transferencia debe consolidar las relaciones interempresariales y mejorar el posicionamiento de las Pymes a través de la marca.

Ekonomia zirkularreko berrikuntzarako dirulaguntzen deialdi hau Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoan (2021-2023) jasota dago, eta bi etapa horiei erantzun nahi die hiru proiektu-lerro hauen bidez, aldez aurretik ibilbide independentea baitute:

La presente convocatoria de Subvenciones de Innovación en Economía Circular, recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente 2021-2023 del Gobierno Vasco, pretende dar respuesta a ambas etapas a través de las siguientes tres líneas de proyectos, que disponen de un recorrido previo de forma independiente:

– 1. ildoa. Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia.

– Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular.

– 2. ildoa. Ekoberrikuntza estrategikoa.

– Línea 2. Ecoinnovación Estratégica.

– 3. ildoa. ETE zirkularra.

– Línea 3. Pyme Circular.

Lan-ildo horiek esperientzia handia dute. Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldiko 1. ildoan, 130 proiektu baino gehiago garatu dira azken 5 urteetan; ekoberrikuntza estrategikoko 2. ildoan, berriz, 50 proiektu baino gehiago egin dituzte enpresa-partzuergoek, Ekoberrikuntza Zirkularraren Programaren esparruan. ETE zirkularraren 3. ildoaren kasuan, ehun bat ETEk parte hartu dute tarteko eragile industrialek gidatutako 12 proiektutan.

Estas líneas de trabajo cuentan con una experiencia de más de 130 proyectos desarrollados en los últimos 5 años en la línea 1 de Ecodiseño y Demostración en Economía Circular, y más de 50 proyectos desarrollados por consorcios empresariales en la línea 2 de Ecoinnovación Estratégica en el marco del Programa de Ecoinnovación Circular. En el caso de la línea 3 Pyme Circular, la experiencia es de una centena de Pymes participando en 12 proyectos liderados por agentes intermedios industriales.

Proiektu-ildo horiek aldizka monitorizatuko dira, ekonomiaren desmaterializazioa eta ekoberrikuntza zirkularra sustatzeko helburuei egiten dieten ekarpena ebaluatzeko. Helburu horiek Ekonomia Zirkularraren Estrategian, Ekonomia Zirkularraren eta Bioekonomiaren Planean eta Eusko Jaurlaritzaren gainerako plan eta estrategietan jaso dira.

Estas líneas de proyectos se monitorizarán periódicamente para evaluar su contribución a los objetivos de impulsar la desmaterialización de la economía y la ecoinnovación circular, recogidos en la Estrategia de economía Circular y el Plan de Economía Circular y Bioeconomía y demás planes y estrategias del Gobierno Vasco.

Funtsean, dirulaguntza horiek EAEko industria ingurumenaren ildoan berritzeko dira. Hori izanik aplikazio-eremua, helburu hauek lortzen lagundu nahi dute:

En conclusión, estas Subvenciones tienen como ámbito de aplicación la innovación ambiental en empresas industriales de Euskadi y pretende contribuir a:

– Ekonomia zirkularraren bidez, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea, ekoizpen-prozesuetako baliabideen efizientzia ere aintzakotzat hartuta.

– Mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a través de la economía circular incluyendo la eficiencia de recursos en procesos productivos.

– Lehengaien kontsumoa murriztea eta, bereziki, isur daitezen saihestea.

– Reducir el consumo de materias primas y, en especial, a evitar el vertido de estas.

– Enpresa-jarduera iraunkorrak sortzea, EAEko ekonomiaren suspertze berdean lagun dezaten, baita lehiakortasuna hobetzen eta enplegu kualifikatua sortzen ere.

– Generar actividades empresariales sostenibles que contribuyan a la recuperación económica verde de Euskadi, a la mejora de la competitividad y a la creación de empleo cualificado.

– Lurraldearen ingurumen-erresilientzia handitzea, merkatu globalean erreplikabilitate handia duten soluzio teknologiko berritzaileen bidez.

– Incrementar la resiliencia ambiental del territorio a través de soluciones tecnológicas innovadoras con elevada replicabilidad en el mercado global.

– Enpresen arteko lankidetzak sendotzea, Europako tresna zirkularrek dakartzaten erronkei eta aukerei hobeto erantzuteko.

– Consolidar colaboraciones inter-empresariales que aborden los retos y oportunidades derivados de los instrumentos europeos circulares.

EAEko Autonomia Estatutuaren 11.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumena du ingurumen eta ekologiaren alorrean estatuko oinarrizko legeria bere lurraldean garatzeko eta betearazteko.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la Comunidad Autónoma ostenta la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología.

Eskumen hori Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egikaritzen du, otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuan (Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena) xedatutakoaren arabera.

La citada competencia se ejerce por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organiko eta funtzionalari jarraikiz, Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari dagokio dirulaguntzen araubide hori kudeatzeko eskumena. Zuzendariak hartuko du balorazio-epaimahaiko presidente ardura eta zuzendaritza horretara atxikitako bi funtzionario izendatuko ditu aipatutako epaimahaia osatzeko.

Conforme a la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, la competencia para la gestión de este régimen subvencional corresponde a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular. Será su Director quien asumirá el papel de Presidente del Tribunal de Valoración, y designará a dos personas funcionarias adscritas a la mencionada Dirección para constituir el citado Tribunal.

Dirulaguntzen deialdi honetan, erakunde laguntzaile gisa jardungo du Ihobe SA sozietate publikoak, EAEko administrazio orokorraren bitarteko propioa denez. Ihobe SA sozietate publikoak dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.c) artikuluan aipatutako kaudimen- eta efikazia-baldintzak betetzen ditu.

En la presente convocatoria de subvenciones, actuará como entidad colaboradora la Sociedad Pública Ihobe, S.A. al ser medio propio de la Administración General de la CAPV, la Sociedad Pública Ihobe, S.A. cumple con las condiciones de solvencia y eficacia mencionadas en el artículo 17.3.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Arautu beharreko dirulaguntzen deialdia Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko martxoaren 17ko Aginduan jasotzen da, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021., 2022. eta 2023. urteetarako dirulaguntzen plan estrategikoa onestekoan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatzen den bezala, eta arau horretan jasotako edukiaren arabera. Plan hori aldatu egin da 2022ko otsailaren 16ko Aginduaren bidez, eta herritarren eskura dago sailaren webgunean. (https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/sail-plana/2021eko-ekonomiaren-garapen-azpiegitura-sailaren-dirulaguntzen-plan-estrategikoa/)

La convocatoria de Subvenciones objeto de regulación se recoge en la Orden de 17 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para los años 2021, 2022 y 2023 tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. Dicho plan se ha visto modificado por Orden de 16 de febrero de 2022 y se encuentra a disposición de la ciudadanía en la página web del departamento (https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plan-departamental/plan-estrategico-subvenciones-depart-desarrollo-economico-infraestructuras-2021/).

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak, bat etorriz 2018ko ekainaren 19an onartutako EAEko Emakumeen eta Gizonen VII. Berdintasun Planaren esparruko Berdintasun Politikako Dokumentu Programatiko propioarekin, aintzat hartuko ditu genero-ikuspegia txertatuta duten jarduketak, eta izaera estrategikoa aitortuko die, bat etorriz Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritako irizpideekin.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en sintonía con su propio Documento Programático de Política de Igualdad en el marco del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE aprobado el 19 de junio de 2018, tendrá en cuenta aquellas actuaciones que incorporen la perspectiva de género para su desarrollo, considerándolas de carácter estratégico de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Deialdi hau honako hauetan ezarritakoaren arabera arautuko da: 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzko Orokorra; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duena; eta azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorra, aurrekontuei buruzkoa. Bai eta Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamendua ere, zeinaren bidez zenbait dirulaguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarri deklaratzen diren, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamendua aplikatuz.

Esta convocatoria se regulará conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Así como por el Reglamento (UE) No 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de Subvenciones compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y el Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y Consejo de 17 de diciembre de 2013

Horregatik guztiagatik, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak emandako eskumenen arabera, eta bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzei aplikatzeko gainerako xedapenetan xedatutakoarekin, honako hau

Por lo que antecede, en virtud de las atribuciones que me son conferidas en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, asimismo, con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las Subvenciones y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da ekonomia zirkularreko berrikuntzako dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzea eta horien deialdia egitea.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar las Subvenciones para la innovación en economía circular.

Diruz lagundu ahal izango dira honako jarduketa-ildo hauek:

Serán objeto de subvención las siguientes líneas de actuación:

– 1. ildoa. Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia.

– Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular.

– 2. ildoa. Ekoberrikuntza estrategikoa.

– Línea 2. Ecoinnovación Estratégica.

– 3. ildoa. ETE zirkularra.

– Línea 3. Pyme Circular.

2. artikulua.– Definizioak.

Artículo 2.– Definiciones.

Dirulaguntzei dagokienez, honako hitz hauek jarraian adierazten den bezala ulertuko dira:

A efectos de estas Subvenciones se entenderá por:

– Enpresa sustatzailea (1. eta 2. ildoak): bultza-lana egiten du eta proiektuaren erantzukizuna bere gain hartu; normalean berak du interesik handiena konponbide berritzailea lortzeko, baita gero ustiatzeko ere, bideragarritasuna frogatuz gero.

– Empresa promotora (líneas 1 y 2): empresa que lidera y asume la responsabilidad sobre el proyecto y normalmente será la principal interesada en obtener y explotar a posteriori la solución innovadora, en caso de demostrarse su viabilidad.

– Bitarteko eragile sustatzailea (3. ildoa): EAEko irabazi-asmorik gabeko enpresa-erakundea edo -elkartea, pribatua edo publikoa, eta nortasun juridiko propioa duena, zerbitzuak ematen dituena eta bere eragin-arloko enpresen lehiakortasuna sustatzea eta hobetzea helburu duena, baita EAEko enpresa-ehunaren kapilaritatea sustatzea eta ahalik eta enpresa gehienei EAEko administrazio publikoaren lehiakortasuna hobetzeko programetarako sarbidea erraztea ere. Dirulaguntza deialdi honi dagokionez, hauek dira bitarteko eragileak: EAEko kluster elkarteak, enpresa- eta sektore-elkarteak, merkataritza-ganberak, baita tokiko, eskualdeko edo probintziako garapen-agentziak ere.

– Agente intermedio promotor (línea 3): organización o agrupación empresarial sin ánimo de lucro perteneciente a la CAPV de naturaleza privada o pública y con personalidad jurídica propia que preste servicios y tenga como finalidad la promoción y la mejora de la competitividad de las empresas de su área de influencia, así como potenciar la capilaridad del tejido empresarial vasco y facilitar el acceso del mayor número de empresas a programas de mejora competitiva de la Administración Pública Vasca. Son Agentes Intermedios a los efectos de esta convocatoria de Subvenciones: las Asociaciones Clúster del País Vasco, las Asociaciones Empresariales y Sectoriales, las Cámaras de Comercio, así como las agencias de desarrollo Local, comarcal o de territorios históricos.

– Bazkidea (1. eta 2. ildoa): ezagutza-eragileak, -industriak eta/edo -enpresak dira (zientzia, teknologia eta berrikuntza), proiektuko zeregin jakin batzuk gauzatzen parte hartzen dute, eta proposatutako konponbideari balioa ematen diote.

– Socio (línea 1 y 2): agente, industria y/o empresa de conocimiento (ciencia, tecnología e innovación) que participa en la ejecución de tareas específicas del proyecto y aporta valor a la solución propuesta.

– Enpresa parte-hartzailea (3. Ildoa): ETE industriala edo industriari lotutako zerbitzuetakoa (aholkularitza-zerbitzuak izan ezik), bitarteko eragile sustatzaile batek bultzatutako ETE zirkularraren proiektu espezifiko batean parte hartzen duena.

– Empresa participante (línea 3): pyme industrial o de servicios conexos a la industria (excluyendo los servicios de consultoría), que participa en un proyecto específico de Pyme Circular impulsado por un agente intermedio promotor.

– Azpikontratista: ezagutza-eragilea eta/edo enpresa, proiektuari enpresa sustatzaileak edo bazkideak (1. eta 2. ildoa) egindako kontratazio-zerrenda batean oinarrituta laguntzen diona, edo proiektuan parte hartzen dutenei aholkularitza-zerbitzuak emateaz arduratzen dena (3. lerroa), ekonomia zirkularreko metodoak edo tresnak ezartzeko, saiakuntzak egiteko, estandarren eta abarren aurka egiaztatu eta ziurtatzen duena, eta proiektuaren eremu teknikoan egiazta daitekeen ezagutza duena.

– Subcontratista: agente de conocimiento y/o empresa, que contribuye al proyecto en base a una relación de contratación por parte de la empresa promotora o socia (Línea 1 y 2) o que se encarga de prestar servicios de asesoramiento a los participantes en el proyecto (Línea 3) para la implantación de los métodos o herramientas de economía circular, llevar a cabo ensayos, o verificar y certificar contra estándares, ...) y que cuenta con conocimiento demostrable en el ámbito técnico objeto del proyecto

– Laguntzailea: «enpresa parte-hartzailearen» (3. lerroa), «bazkidearen» (1. eta 2. ildoa) edo «azpikontratistaren» baldintzak betetzen ez dituen enpresa, proiektu espezifiko bati balioa ematen diona. Proiektuaren talde-dinamikan parte hartu ahalko du, eta eginkizun eta zeregin espezifikoak bere gain hartu ahalko ditu, baina inolako dirulaguntzarik jaso gabe, adibidez, enpresa handi bat (3. ildoa) edo EAEn finkatuta ez dagoen enpresa edo erakunde bat.

– Colaborador/a: empresa que no cumpliendo los requisitos de «empresa participante» (Línea 3), ni de empresa «socia» (Línea 1 y 2) o «subcontratista» aporta valor a un proyecto específico, pudiendo participar en la dinámica grupal del proyecto y asumir funciones y tareas específicas, pero sin recepción de subvención alguna, como p.ej. una gran empresa (en Línea 3) o una empresa o entidad no asentada en la CAPV.

– ETE: 1. eta 2. ildoetarako definitu da, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamenduaren (EB) I. eranskinaren arabera.

– Pyme: se define para las líneas 1 y 2 conforme al Anexo I del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

– 3. ildoan, ETEtzat hartuko da 5 eta 250 pertsona arteko plantilla duen erakundea, lanaldi osoko urteko baliokideetan. Plantillakoak izango dira lan-kontratu baten bidez enpresarekin lotutako pertsonak, Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartuta daudenak, lan elkartuko kooperatibetako bazkide langileak, baina ez dira plantillakotzat hartuko atzerrian kokatutako lantegietan lan egiteko kontratatutako langileak.

– Para la línea 3, se entenderá como Pyme aquella entidad que tenga una plantilla entre 5 y 250 personas, en equivalentes anuales a jornada completa. Se considerarán pertenecientes a la plantilla las personas vinculadas a la empresa por un contrato laboral, incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, las personas socias trabajadoras de cooperativas de trabajo asociado, pero no se considerará perteneciente a la plantilla al personal contratado para trabajar en plantas situadas en el extranjero.

Plantilla zenbatzeko, langileen zerrenda nominalaren (RNT) balioak hartuko dira kontuan (azken RNT, lehengo TC2 ordezkatzen duena), eta, enpresari atxikitako langile autonomorik egonez gero, pertsona bakoitzaren kotizazio-oinarrien txostena.

Para el cómputo de la plantilla se tomarán los valores de la Relación Nominal de Trabajadores/as (el RNT más reciente disponible, el cual sustituye al antiguo TC2 y, en el caso de existir personas trabajadoras autónomas adscritas a la empresa, el Informe de Bases de Cotización de cada persona.

3. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 3.– Recursos Económicos.

1.– Dirulaguntzen deialdi honen xederako erabiliko diren baliabide ekonomikoak Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-kredituetatik aterako dira.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad de esta convocatoria de Subvenciones proceden de los créditos presupuestarios establecidos al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Dirulaguntzen deialdi honetarako aurrekontu-zuzkiduraren guztizko zenbatekoa milioi bat eta bostehun mila (1.500.000) eurokoa da, eta honela banatuko da ildo bakoitzean:

2.– El importe total de la dotación presupuestaria para la presente convocatoria de subvenciones asciende a un millón quinientos mil (1.500.000) euros, que repartirá a cada línea de la siguiente forma:

– 1. ildoa. Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, berrehun mila (200.000) euro.

– Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular, doscientos mil (200.000) euros.

– 2. ildoa. Ekoberrikuntza estrategikoa, hirurehun mila (300.000) euro.

– Línea 2. Ecoinnovación Estratégica, trescientos mil (300.000) euros.

– 3. ildoa. ETE zirkularra, milioi bat (1.000.000) euro.

– Línea 3. Pyme Circular, un millón (1.000.000) de euros.

3.– Aurreko apartatuan adierazitako jarduketa-ildoetako baterako esleitutako zenbatekoa agortzen ez bada, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzak kopuru horiek beste jarduketa-ildo baten zenbatekoa handitzeko erabili ahal izango ditu, puntuazioaren arabera ordenatuta, gutxieneko puntuazioa gainditu duten proiektuetarako bakarrik. Zenbatekoa aldatzen bada, Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordearen ebazpenaren bidez emango da argitara.

3.– En el caso de que no se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas en el apartado anterior, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente podrá destinar dichas cantidades a incrementar la cuantía de otra línea de actuación por orden de puntuación únicamente para aquellos proyectos que hayan superado la puntuación mínima. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante la correspondiente Resolución de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Finantzaketa-ildo hauen erakunde onuradun izan ahalko dira honako hauek:

1.– Las entidades beneficiarias de estas líneas de financiación son:

a) 1. ildoan, Ekodiseinua eta Ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta 2. ildoan, Ekoberrikuntza estrategikoa:

a) En la Línea 1 de Ecodiseño y Demostración en Economía Circular y en la línea 2 de Ecoinnovación Estratégica:

– Enpresa pribatuak (sustatzaile eta bazkide gisa), ahal dela, industria-sektorekoak; baina baita konponketa-zerbitzu aurreratuak eta industria-sektorearekin lotutako beste zerbitzu batzuk ere, baldin eta agindu honetan jasotako baldintzak betetzen badituzte.

– Las empresas privadas (como promotoras o socias), preferentemente del sector industrial, así como los servicios avanzados de reparación y otros servicios conexos al sector industrial, que cumplan con los requisitos contenidos en la presente Orden.

– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) zentroei lotutako industria-taldea edo talde anitza. ZTBESko kideak eta aholkularitza-enpresak proiektu bateko bazkide edo azpikontratista baino ezin izango dira izan, eta ezin izango dira proiektu horren sustatzaile izan, enpresetako I+G unitateak izan ezik.

– El grupo o multigrupo industrial o asociados vinculados a los centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). Los miembros de la RVCTI y las empresas de consultoría solo podrán ser socios o subcontratistas de un proyecto, no pudiendo ser promotores del mismo, salvo las unidades de I+D empresariales.

b) ETE zirkularraren 3. ildoan:

b) En la Línea 3 de Pyme Circular:

– Proiektuaren sustatzaile gisa jarduten duten bitarteko eragileak, taldearen ordezkaritza eta koordinazioa beren gain hartuko dutenak; proiektuak aurrera egiteko behar diren elkarrizketa- eta harreman-funtzioez arduratuko dira; zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioarekikoez.

– Los agentes intermedios que actúen como promotores del proyecto y que asumirán la representación y coordinación de la agrupación a efectos de responsabilizarse de todas las funciones de interlocución y relación necesaria para la buena marcha del proyecto con la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– 2024ko Ekonomia Zirkularreko eta Bioekonomiako Ekintza Planean identifikatutako sektoreetako balio-kateetako ETEak, lehentasunez eta modu ez-baztertzailean, proiektuetan parte hartzen duten enpresa txiki eta ertain pribatuak; zehazki, garraio-sektorea (automobilgintza, trenbidea, aeronautika, ontzigintza); ekipo osagarrien, makineriaren eta makina-erreminten sektorea; elektriko-elektronikoa; metala; kimika sektorea; eraikuntza; elikagaien sektorea; birziklapenaren eta ingurumen-erremediatzearen sektorea, bai eta bilgarrien eta enbalajeen diseinuaren eta fabrikazioaren sektorea ere.

– las pequeñas y medianas empresas privadas que actúen como participantes en los proyectos prioritariamente y de forma no excluyente Pymes de las cadenas de valor de los sectores identificados en el Plan de Acción de Economía Circular y Bioeconomía 2024, en concreto el sector de transportes (automoción, ferroviario, aeronáutico, naval); de equipos auxiliares, maquinaria y máquina-herramienta; eléctrico-electrónico; del metal; químico; construcción; alimentario; del reciclaje y remediación ambiental, así como del diseño y fabricación de envase- embalaje.

Enpresa handiek enpresa laguntzaile gisa parte hartu ahal izango dute, baina horien banakako kostuak ez dira finantzatuko.

Las grandes empresas podrán participar como empresas colaboradoras, pero sus costes individuales no serán financiados.

2.– Honako hauek ezin dira izan agindu honen onuradunak:

2.– No podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de la presente Orden:

a) Krisialdian dauden enpresak, betiere Batzordearen komunikazio honekin bat etorriz: «Krisialdian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-dirulaguntzei buruzko Jarraibideak» (2014/C 249/01).

a) Las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de la Comunicación de la Comisión «Directrices sobre Subvenciones estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis» (2014/C 249/01).

b) Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu dirulaguntza bat legez kanpokoa eta barne-merkatuarekin bateraezina dela, erabaki horren ostean berreskuratzeko agindu bat oraindik betetzeko duten enpresa edo erakundeak.

b) Las empresas o entidades sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea, que haya declarado una subvención ilegal e incompatible con el mercado interior.

c) Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (38/2003 azaroaren 17koaren) 13. artikuluan jasotako kasuren batean dauden erakundeak.

c) Las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Dirulaguntza edo dirulaguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku edo zehapen administratibo edo penalen bat duten erakundeak, baita sexu-bereizkeria egiteagatik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea dela bide agindu bada ere.

d) Las entidades que se encuentren incursas en alguna prohibición o sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de subvención o subvenciones, con inclusión de la que se haya producido por discriminación por razón de sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Erakundeek honako baldintza hauek bete beharko dituzte onuradun izateko:

3.– Las entidades deberán de cumplir los siguientes requisitos para poder ser beneficiarias:

a) Egoitza soziala edo, gutxienez, jarduera-zentro bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.

a) Tener su domicilio social o al menos un centro de actividad, ubicado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko instalazioetatik egitea diruz lagundutako jardueren arduradun-lanak.

b) Liderar las actividades subvencionadas desde sus instalaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) 2022ko urtarrilaren 1a baino lehenago eratuta egotea.

c) Estar constituida antes del 1 de enero del 2022.

d) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. Dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar beste aldiz, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. Erakundea ados ez badago, ziurtagiria aurkeztu beharko du, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan ezarritako baldintzen arabera. Errege Dekretu horren bidez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartu zen.

d) Estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las Subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, conforme dispone el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de oponerse la entidad deberá aportar la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Ez egotea laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio- edo zigor-arloko zehapen baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

e) No estar sancionado administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

f) Ez jaso izatea zehapen administratibo edo penalik sexu-arrazoiengatik diskriminatzeagatik, eta ez egotea debeku horrekin zigortuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera.

f) No estar sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo ni las sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

g) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak egunean edukitzea.

g) Estar al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones.

h) Onartutako dirulaguntzaren guztirakoa likidatzen den arte eutsi beharko zaio onuradun izateko baldintzari.

h) La condición para ser beneficiario deberá mantenerse hasta la liquidación del total de la subvención que se conceda.

i) Armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen ez aritzea, betiere abenduaren 28ko 14/2007 Legean, Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzkoan, ezarritakoari jarraikiz.

i) No dedicarse a la producción, comercialización y financiación de armamento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos.

j) Jarduerarik ez egitea sektore hauetakoren batean: (i) arrantza eta akuikultura, (ii) nekazaritzako produktuen ekoizpen primarioa, eta (iii) nekazaritzako produktuen eraldaketa eta merkaturatzea, 1407/2013 Erregelamenduaren 1.1.c) artikuluan aurreikusitako kasuetan.

j) No desarrollar actividades en alguno de los siguientes sectores: (i) pesca y acuicultura, (ii) producción primaria de los productos agrícolas, y (iii) transformación y comercialización de productos agrícolas en los casos previstos en el artículo 1.1.c) del Reglamento 1407/2013.

k) Gainera, 3. ildorako, 200.000 euro baino handiagoa den minimis guztizko dirulaguntza jaso ez izana (deialdi honetan lortutakoa barne), egungo zerga-ekitaldia eta aurreko biak aintzat hartuta. Gehieneko hori 100.000 eurora jaisten da onuraduna errepide bidezko salgaien garraio-eragiketak besteren kontura egiten dituen enpresa bat bada. Beste dirulaguntza batzuekin metatzeko arauak oinarri hauetako 23. artikuluan zehazten dira.

k) Adicionalmente, para la línea 3 no haber recibido una subvención total de minimis (incluida la obtenida en la presente convocatoria) superior a 200.000 euros contabilizados a lo largo del período que comprende el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios anteriores. Este máximo se reduce a 100.000 euros si el beneficiario es una empresa que realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera. Las reglas de acumulación con otras Subvenciones se detallan en el artículo 23 de las presentes bases.

4.– Enpresa azpikontratistek betebehar hauek izango dituzte:

4.– Las empresas subcontratistas deberán:

– Ez izatea nortasun juridiko propioa duten erakundeak, administrazio publikoaren mendekoak edo harekin lotutakoak.

– No tener la consideración de entidades con personalidad jurídica propia, dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas.

– Dirulaguntza eskatzen duen erakundean, zuzenean edo zeharka, % 25eko edo goragoko partaidetzarik ez izatea, ezta haren gobernu-organoetan erabakitzeko ahalmenik ere.

– No tener participación, de forma directa o indirecta, con la entidad solicitante de la subvención en un porcentaje igual o superior al 25 % ni capacidad de decisión en sus órganos de gobierno.

– Bitarteko eragilea ez izatea.

– No tener la consideración de agente intermedio.

5. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko proiektuak.

Artículo 5.– Proyectos subvencionables.

Diruz laguntzeko moduko proiektuen tipologia hauei emango zaizkie dirulaguntzak:

Se otorgarán Subvenciones a las siguientes tipologías de proyectos subvencionables:

1.– Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia (1. ildoa): Ekodiseinuko eta ekonomia zirkularreko erakustaldiko proiektutzat hartuko dira enpresek merkatuan edo fabrikan konponbide berri, frogatu eta bideragarri bat jartzera bideratutakoak, honako hauen bidez:

1.– Ecodiseño y demostración en economía circular (Línea 1): serán considerados como proyectos de Ecodiseño y demostración en economía circular aquellos orientados a poner en el mercado o en fábrica una nueva solución, demostrada y viable, por parte de las empresas a través de:

– Ekipoak, produktuak edo materialak ekodiseinatzea. Bizi-zikloa azterturik, ikusi beharko da ingurumen-aztarna murriztu egiten dela aurreko beste alternatiba edo eredu batzuen aldean. Proiektua ekodiseinu gisakoa definitzen bada, produktua/zerbitzua diseinatzeko eta garatzeko orduan ingurumenaren gaia ere bildu beharko du, eta «bizi-zikloaren analisiaren» metodologietan oinarritu beharko du (BZA), analisi-prozesuan UNE-EN ISO 14040 eta 14044:2006 arauak betez, konponbide jasangarririk onena ziurtatzeko. Produktuaren ingurumen-informazioa zehazte hutsak (bizi-zikloaren analisiak, LCC, ingurumen-aitorpenak, aztarnak, eta abar) ez du berez ekodiseinu-proiektu bat denik esan nahi.

– Ecodiseñar equipos, productos o materiales, que reduzcan su huella ambiental desde un enfoque de análisis de ciclo de vida respecto a otras alternativas o modelos anteriores. Un proyecto definido como de ecodiseño, deberá integrar los aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de producto/servicio y basarse en las metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) cumpliendo las normas UNE-EN ISO 14040 y 14044:2006, durante el proceso de análisis para asegurar la mejor solución sostenible. La mera determinación de la información ambiental del producto (ACV, LCC, declaraciones ambientales, huellas, etc.) no constituye por sí sola un proyecto de ecodiseño.

– Proba pilotuen bidez frogatzea (izan daiteke industriara igaro aurretik edo industriara igarota) ingurumen-aztarnaren hobekuntza, hau da, xahutzea prebenitzeko eta materialen ahalik eta baliorik handiena berreskuratzeko irtenbideak bideragarriak direla ekonomikoki, teknikoki eta ingurumenaren aldetik, bai eta produktuen eta osagaien bizi-zikloa luzatzeko irtenbideak ere.

– Demostrar con pruebas piloto, pre-industriales o industriales la mejora de la huella ambiental, esto es, la viabilidad técnica, económica y ambiental de distintas soluciones encaminadas a prevenir el despilfarro y recuperar el máximo valor de los materiales, así como para extender el ciclo de vida de productos y componentes.

2.– Ekoberrikuntza estrategikoa (2. ildoa): Ekoberrikuntza estrategikoko proiektutzat hartuko dira ekonomia zirkularreko eta baliabideen efizientziarako Europako politika-tresna bati erantzuten dion eta EAEn merkatu-aukera bat sortzen duen konponbide ekoberritzailea garatzea helburu duten proiektuak. Proiektuak estrategikoa izan beharko du enpresa sustatzailearentzat, eta euskal balio-katea ere inplikatu beharko du, aktiboki. Lehengo lerroaren aldean, bigarren hau ez dago hura bezain aurreratua edo heldua (TRL), eta balio-katean lankidetza handiagoa behar du.

2.– Ecoinnovación estratégica (Línea 2): serán considerados como proyectos de ecoinnovación estratégica aquellos que tengan como objeto desarrollar una solución ecoinnovadora que responda a un instrumento de política europea de economía circular y eficiencia de recursos y genere una oportunidad de mercado en la CAPV. El proyecto deberá resultar estratégico para la empresa promotora e implicar activamente a la cadena de valor vasca. Esta línea se diferencia respecto de la anterior por un grado de madurez (TRL) menor y una mayor colaboración en la cadena de valor.

1.– eta 2. ildoetan eskatu beharreko proiektuen tipologia «2022ko lehentasunezko eremuak ekodiseinuko, ekonomia zirkularreko erakustaldiko eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektuetarako» dokumentuan zehazten da, eta 29. artikuluan laburbiltzen da.

La tipología de proyectos a solicitar en las líneas 1 y 2 se especifica en el documento «Ámbitos prioritarios 2022 para proyectos de ecodiseño, de demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica» que se resumen en el Anexo I.

3.– ETE zirkularra (3. ildoa): Diruz laguntzeko moduko proiektutzat hartuko dira enpresa txiki eta ertainetan ekonomia zirkularreko metodoak eta jarduerak aplikatzea bultzatzera bideratutako proiektuak, talde-proiektuen bidez, bitarteko eragile batek koordinatuta. Horrela, enpresen arteko elkarlanak merkatu-tresnen aplikazio indibidualarekin konbinatzen dira, eta EAEko industriaren sektore-posizionamendurako balio-gehikuntza efizienteagoa da.

3.– Pyme Circular (Línea 3): serán considerados como proyectos subvencionables, aquellos dirigidos a impulsar la aplicación de métodos y actuaciones de Economía Circular en pequeñas y medianas empresas, mediante proyectos en grupo, coordinados por un agente intermedio. De esta forma se combinan las colaboraciones interempresariales con la aplicación individual de las herramientas de mercado y se despliega más eficientemente su agregación de valor para el posicionamiento sectorial de la industria vasca.

Ildo horrek finantzatuko du nazioartean aitortutako tresnen eta metodologien aplikazioa, ETEak negozio-eredu zirkularragoetara igarotzea erraztuko dutenak, bai eta EAEn oraindik kontrastatu gabeko metodologia berrien gidaritza ere. Proiektuek talde-lana eta ikaskuntza enpresa bakoitzeko banakako lanarekin uztartu beharko dituzte, eta emaitza zehatz bat eman beharko dute parte hartzen duten enpresek praktika zirkularragoak egin ditzaten.

Esta línea financiará la aplicación de herramientas y metodologías reconocidas internacionalmente, que faciliten la transición de las Pymes a modelos de negocio más circulares, así como el pilotaje de nuevas metodologías aún no contrastadas en Euskadi. Los proyectos deberán combinar el trabajo y aprendizaje en grupo con el trabajo individual por empresa, y aportar un resultado concreto para la adopción de prácticas más circulares por parte de las empresas participantes.

Proiektu horietarako lehentasunezko gai-eremuak II. eranskinean zehazten dira. Mota hauetako bateko proiektuak izan beharko dira:

Los ámbitos temáticos prioritarios para estos proyectos se concretan en el Anexo II. Los proyectos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

– Aukera zirkularrak identifikatzea.

– Identificación de oportunidades circulares.

– Bizi-zikloaren ikuspegia eta merkatuan desberdintzea.

– Enfoque de ciclo de vida y diferenciación en el mercado.

– Ingurumena hobetzea eta ekonomia zirkularrari buruzko erregulazioei aurrea hartzea.

– Mejora ambiental y anticipación a regulaciones relativas a la economía circular.

– Balio-katearen jasangarritasuna eta ospea.

– Sostenibilidad de la cadena de valor y reputación.

– Estrategia zirkular berriak.

– Nuevas estrategias circulares.

6. artikulua.– Diruz lagunduko diren proiektuen baldintzak eta ezaugarriak.

Artículo 6.– Requisitos y características de los proyectos objeto de subvención.

1.– Dirulaguntzen Agindua EHAAn argitaratu ondoren hasten diren proiektuek bakarrik jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak.

1.– Solo podrán acogerse a las Subvenciones, los proyectos que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de la Orden de subvención en el BOPV.

2.– Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldiaren 1. ildoan eta Ekoberrikuntza estrategikoaren 2. ildoan, honako baldintza eta ezaugarri hauek ezartzen dira:

2.– En la línea 1 de Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y en la línea 2 de Ecoinnovación Estratégica se establecen los siguientes requisitos y características:

a) Proiektu guztiek bizi-zikloaren azterketa (BZA) jaso beharko dute, proiektuaren ondoriozko ingurumen hobekuntzak baloratzeko. Ekodiseinuko proiektuetarako (1. edo 2. Ildokoak izan), ezinbestekoa da hasieratik BZA bat planteatzea (hura azpikontratazioa gomendatzen da, hura egiteko konplexutasuna kontuan hartuta) ISO 14040 eta 14044 arauen arabera, bizi-zikloaren ikuspegiarekin beste alternatiba edo aurreko eredu batzuekiko hobekuntza identifikatzeko, edo horren ingurumen-bideragarritasuna baloratzea funtsezkoa den beste proiektu mota batzuekiko.

a) Todos los proyectos deberán incluir un Análisis de Ciclo de Vida (ACV), para valorar las mejoras ambientales derivadas del proyecto. Para los proyectos de ecodiseño (sean de la línea 1 o de la línea 2), es imprescindible que desde el inicio se plantee un ACV (recomendándose la subcontratación del mismo dada la complejidad para su realización) de acuerdo a las normas ISO 14040 y 14044, para identificar con enfoque de ciclo de vida la mejora respecto a otras alternativas o modelos anteriores, u otro tipo de proyectos para los que es fundamental valorar la viabilidad ambiental de este.

b) Proiektuek, lana amaitzeko memoria teknikoan, aurreikusitako emaitzen eta ingurumen, ekonomia eta gizarte eraginen zenbatespena jaso beharko dute, proiektua ixtean eta ondorengo 3 urteetan, edo, hala badagokio, berretsitako emaitzak, III. eranskinean ezarritako jarraibideen arabera. Enpresa sustatzaileak informazio hori epe eta modu egokian prestatu eta entregatu beharko du.

b) Los proyectos, en su memoria técnica de finalización del trabajo, deberán incluir la estimación prevista de resultados e impactos ambientales, económicos y sociales, al cierre del proyecto y en los 3 años posteriores o, en su caso, los resultados confirmados, según las directrices establecidas en el Anexo III. La empresa promotora será la que tendrá la obligación de preparar y entregar en plazo y forma esta información.

3.– ETE zirkularraren 3. ildoan, jarduera-eremua EAEko enpresa txiki eta ertainetan ekonomia zirkularreko estrategiak aplikatzea da, honako baldintza eta ezaugarri hauekin:

3.– La línea 3 de Pyme Circular, tiene como ámbito de actuación la aplicación de estrategias de economía circular en las pequeñas y medianas empresas de Euskadi, con los siguientes requisitos y características:

a) Lan-modalitatea taldekoa izango da, proiektu bakoitzeko gutxienez 5 ETEk parte hartuko dute, eta tarteko eragile batek koordinatuko du.

a) La modalidad de trabajo será grupal, con la participación de un mínimo de 5 Pymes por proyecto que será coordinado por un agente intermedio.

b) Proiektuak Europako Batzordearen politika zirkularreko tresna zehatz bati erantzun beharko dio (preskriptorea edo ingurumen-eragilea) eta enpresa parte-hartzaileen lehiakortasunean eragin positiboa duela egiaztatu beharko du objektiboki.

b) El proyecto deberá responder a un instrumento concreto de política circular de la Comisión Europea (prescriptor o inductor ambiental) y demostrar objetivamente un impacto positivo en la competitividad de las empresas participantes.

c) Parte hartzen duen ETE bakoitzak ainguratze-mugarri bat zehaztuko du, proiektuan lortutako emaitzak antolamenduan integratzen direla ziurtatzeko. Horrela, garatutako lanaren erabilera eta jarraitutasuna sendotzen dira, aukera zirkular berriak identifikatzen aurrera egiteko.

c) Cada Pyme participante definirá un hito de anclaje que asegure la integración en la organización de los resultados obtenidos en el proyecto. De esta forma, se consolida la utilidad y continuidad del trabajo desarrollado para avanzar en la identificación de nuevas oportunidades circulares.

d) Horrez gain, erakunde parte-hartzaileek mugarri bat edo entregagai aurreratu bat proposatu ahal izango dute (adibidez: proiektu zirkular bat aurkeztea dirulaguntza-programa batera, hirugarren alderdiak tresna egiaztatzea edo ziurtagiri espezifiko bat lortzea); horrek ere finantzaketa jaso ahalko du.

d) Se podrá plantear adicionalmente un hito o entregable avanzado por parte de las entidades participantes (p.ej. la presentación de un proyecto circular a un programa de Subvenciones, la verificación por tercera parte de la herramienta o la obtención de una certificación específica), que también podrá ser financiado.

e) Taldeko lana kontzeptuak eta ideiak argitzera, kontrasteak eta gogoetak egitera eta oztopoak azaltzera, ikuspegiak eta esperientziak partekatzera bideratuta egongo da, enpresa parte-hartzaileen artean sinergiak sortuz eta emaitzak partekatuz, proiektua aberastuz eta banakako lanarekiko balio bereizgarria emanez. Betiere enpresa parte-hartzaile bakoitzaren banakako informazioaren konfidentzialtasuna ziurtatuz.

e) El trabajo en grupo estará dirigido a aclarar conceptos y dudas, realizar contrastes, reflexiones y a exponer barreras, compartir enfoques y experiencias, generando sinergias entre las empresas participantes, además de compartir los resultados, enriqueciendo el proyecto y aportando un valor diferencial respecto al trabajo individual. Siempre asegurando la confidencialidad de la información individual de cada entidad participante.

f) Enpresen eta aplikaziorako ingurumen-preskriptoreen heldutasunaren arabera, proiektuaren ikuspegia sektoriala, balio-katekoa edo zeharkakoa izan daiteke, eta beharrezkoa izango da enpresetan egiaztatutako emaitzak dituen lan-tresna edo -metodo bat izatea, bai eta aplikatzeko laguntza tekniko bat ere.

f) En función de la madurez de las empresas y los prescriptores ambientales de aplicación, el enfoque de los proyectos podrá ser sectorial, de cadena de valor o transversal, y será necesaria la disponibilidad de una herramienta o método de trabajo con resultados contrastados en empresas, así como una asistencia técnica para su aplicación.

g) Proiektua eskatzen duen erakunde sustatzaileak bitarteko eragile bat izan behar du. Bitarteko eragilearen jarduketa-eremuko enpresek zein horren eremutik kanpokoek parte hartu ahal izango dute proiektuetan.

g) La entidad solicitante promotora del proyecto, debe ser un Agente intermedio. Los proyectos deberán estar abiertos a la participación tanto de empresas del ámbito de actuación del agente intermedio como de fuera de su ámbito.

h) bitarteko eragile batzuek proiektu bera bultzatzen lagundu ahal izango dute. Formalki, horietako batek bakarrik jardungo du solaskide gisa Ihoberen aurrean, baina bien kanpo-irudia maila berean mantendu ahal izango da proiektuaren sustatzaile gisa.

h) Varios agentes intermedios podrán colaborar impulsando un mismo proyecto. Formalmente, solo uno de ellos actuará como interlocutor ante Ihobe, aunque se podrá mantener la imagen externa de ambos al mismo nivel como promotores del proyecto.

i) Bitarteko eragile bakoitza gehienez ere bi proiekturen onuradun izan daiteke, baina proiektua ez da tipologia berekoa izango. Enpresa txiki eta ertainek deialdi bakoitzean proiektu bakarrean jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak.

i) Cada agente intermedio podrá ser beneficiario de un máximo de dos proyectos, no pudiendo responder a la misma tipología de proyecto. Las pequeñas y medianas empresas solo podrán ser beneficiarias de subvención en un proyecto por convocatoria.

7. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko gastuak.

Artículo 7.– Gastos subvencionables.

1.– Honako hauek hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat 1. eta 2. ildoetan (Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta Ekoberrikuntza estrategikoa):

1.– En la Línea 1 de Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y línea 2 de Ecoinnovación Estratégica tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:

a) Proiektuko enpresa sustatzailearen eta enpresa bazkideen langileen kostuak (ikertzaileenak, teknikarienak, eta gainerako langileenak, baldin eta erakunde eskatzailearen langileak badira), betiere proiektuaren xedeak betetzeaz arduratzen diren neurrian. Langileen kostu zuzenak bakarrik joko dira halakotzat. Memoria ekonomikoan zehazten dira diruz lagun daitezkeen langileen kostuen tipologia. Langileen gastu horien aurreikusitako zenbatekoa proiektu osoaren finantzaketaren % 80 baino txikiagoa izango da. Ehunekoen muga hori proiektu osoari aplikatzen zaio, ez proiektuan parte hartzen duen bazkide bakoitzaren langile-kostuei. Aitortutako eta justifikatutako kostu unitarioa, gehienez ere, 70 euro/orduko izango da.

a) Los costes de personal propios de la empresa promotora y de las empresas socias del proyecto (personal investigador, personal técnico y otro personal de apoyo perteneciente a la plantilla de la entidad solicitante) en la medida en que estén dedicados a cumplir los objetivos del proyecto, entendiendo como tales únicamente los costes directos de personal. En la memoria económica se especifican la tipología de costes de personal susceptibles de subvención. Estos costes de personal no podrán superar el 80 % de la financiación total del proyecto. Este límite porcentual se aplica al conjunto del proyecto, no a los costes de personal de cada socio participante en el mismo. El coste unitario declarado y justificado, no podrá superar, como máximo, los 70 euros/hora.

b) Prototipoaren edo proiektuaren saiakuntza teknikoen kostuak, enpresak produktuaren edo materialaren kalitatea, prestazioak, errendimendu teknikoa eta ingurumen-errendimendua eta abar egiaztatzeko aldizka egiten dituen probak alde batera utzita. Kostu mota horretan, honako hauek sar litezke: saiakuntzak (testak, neurketak eta analisiak) eta horien kalkulua, modelizazioa eta/edo balioespena, bai eta proiektuaren helburuak betetzera bideratutako estandar tekniko normalizatuak berresten dituzten probak egitea ere, bereziki produktuen iraunkortasunarekin, konpongarritasunarekin eta birziklagarritasunarekin lotutakoak, Europako normalizazio-erakundeek arlo horretan egiten dituzten aurrerapenen arabera.

b) Los costes de ensayos técnicos del prototipo o del proyecto al margen de las pruebas que la empresa realiza regularmente con el fin de comprobar la calidad del producto o del material/es, las prestaciones, el rendimiento técnico y ambiental, etc. En este tipo de coste se podrían incluir: los ensayos (test, mediciones y analíticas) junto a su cálculo, modelización y/o valoración, así como la realización de pruebas que confirmen estándares técnicos normalizados dirigidos a cumplir los objetivos del proyecto, en especial los relacionados con la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos de acuerdo con los avances que las organizaciones europeas de normalización lleven a cabo en esta materia.

c) Enpresa sustatzailearen edo enpresa bazkideen materialen eta ustiaketa-horniduren kostuak, esaterako proiektuaren jardueraren zuzeneko emaitza gisa hartutako proben prototipoak egiteari dagozkionak.

c) Los costes de materiales y suministros de explotación de la empresa promotora o socias para elaborar prototipos de pruebas contraídos directamente como resultado de la actividad del proyecto.

d) Gastu gehigarrien kostuak; adibidez, soilik proiektuarekin zerikusia duten lekualdaketetarako edo probak gauzatzeko materialak edo ekipamenduak bidaltzeko.

d) Los costes de los gastos suplementarios, como puede ser el transporte para desplazamientos relacionados exclusivamente con el proyecto o para el envío de materiales o equipos para la realización de pruebas.

e) Kanpo-aholkularitzaren kostuak. Tipologia honen barruan sartzen da oso proiektu-zati espezializatu batzuk eta ezagutza teknikoak azpikontratatzea, hala nola bizi-zikloaren azterketa egiteko kostuak (sinplifikatua edo osoa) eta «balorazio finantzarioaren txostena» egiteko kostuak (metodo estandarizatua erabiliz egin beharko da, proiektuaren arrakastan edo bideragarritasun komertzialaren lehen analisietan oinarrituta). Finantzagarriak dira orobat proiektuko administrazio-gaiak kudeatzeko zerbitzuen kostuak, bai eta, bideragarritasun komertzialaren analisien kasuan, «business cases» edo antolaketa-metodo eta -protokolo berriak egitea ere.

e) Los costes de asesoramiento externo. Queda incluida en esta tipología la subcontratación de partes del proyecto altamente especializadas y de conocimientos técnicos, como los costes para la elaboración de un Análisis de Ciclo de Vida (simplificado o completo) y los costes para la elaboración de un «informe de valoración financiera» según método estandarizado en base al éxito del proyecto o primeros análisis de viabilidad comercial. Así mismo, se consideran incluidos los costes de servicios de gestión administrativa del proyecto, así como en el caso de análisis de viabilidad comercial, la elaboración de «business cases» o de nuevos métodos y protocolos organizativos.

Kanpo-aholkularitzako kostu horiek ezingo dute gainditu dirulaguntzaren xede den jardueraren kostu guztien % 60.

Estos costes de asesoramiento externo no podrán superar el límite del 60 % de los costes totales de la actividad objeto de subvención.

f) Proiektuaren jarduerarako bakarrik erabilitako tresnen eta ekipoen kostuak. Ekipoen alokairu- edo leasing-kostuak, proiektuaren helburuak betetzeko ezinbestekoa den prototipoa fabrikatzeko kostuak, edo proiektuak irauten duen bitartean jarduera berritzailerako esklusiboki eta etengabe erabilitako ekipamendua eta tresnak amortizatzeko kostuak, non eta ez diren dohainik lagata lortu.

f) Los costes de instrumentos y equipos utilizados solamente para la actividad del proyecto. Se incluyen los costes de alquiler o leasing de equipos, los costes de fabricación de un prototipo indispensable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto o los costes de la amortización durante la duración del proyecto del equipamiento e instrumental utilizados exclusiva y permanentemente para la actividad innovadora, salvo en los supuestos en que su obtención se haya realizado mediante cesión a título gratuito.

2.– ETE Zirkularraren 3. ildoan, honako hauek hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat:

2.– En la Línea 3 de «Pyme Circular» tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:

a) Proiektua sustatu duen bitarteko eragilearen langile-kostuak. Honako hauek sartzen dira:

a) Los costes de personal del agente intermedio promotor del proyecto. Se incluyen:

– Proiektuaren diseinua, zer ingurumen-politikako ekimeni erantzuten dien zehaztuta, baita enpresa parte-hartzaileek zer emaitza zehatz lortuko dituzten zehaztuta ere.

– Diseño del proyecto explicitando las iniciativas de la política ambiental a los que da respuesta, así como los resultados concretos que va a suponer para las empresas participantes.

– Ekimenaren sustapena eta hedapena, baita parte hartuko duten enpresak erakartzea ere.

– La promoción y divulgación de la iniciativa, así como la captación de empresas participantes.

– Parte hartzen duten enpresei laguntza teknikoa emateko hornitzaileen lizitazio- eta balorazio-prozesua, 7. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

– El proceso de licitación y valoración de proveedores para prestar asistencia técnica a las empresas participantes siguiendo lo establecido en el artículo 7.

– Proiektua dinamizatzea, kudeatzea eta ikuskatzea, interes berezia eskainiz partekatzeko espazioak sustatzeko, enpresen artean egon daitezkeen sinergiak identifikatzeko eta proiektua aberasteko.

– La dinamización, gestión y supervisión del proyecto, prestando especial interés en fomentar espacios donde compartir, identificar posibles sinergias entre las empresas y así enriquecer el proyecto.

– Proiektuaren kudeaketa tekniko-administratiboa eta proiektuaren azken justifikazioa. Emaitzen azken txostenean, enpresak proiektuan parte hartzera bultzatu dituzten faktoreak, faktore horiek proiektura egindako azken ekarpena eta ahalik eta balio handiena lortzeko egindako ekintzak jasoko dira, baita enpresentzat identifikatutako interes-esparru berriak ere.

– La gestión técnico-administrativa del proyecto y la justificación final de este. El informe final de resultados incluirá los factores motivantes para la participación de las empresas en el proyecto, la contribución final del proyecto a estos y las acciones llevadas a cabo para obtener el máximo valor, así como nuevos campos de interés identificados para las empresas.

– Proiektua eta haren emaitzak dokumentu argitaragarri baten bidez zabaltzea, bai eta gutxienez bi jardunaldi publiko egitea ere. Jardunaldietako bat proiektua jendaurrean aurkezteko eta enpresak erakartzeko izango da, eta bestea, proiektua amaitutakoan, proiektuaren emaitzak ezagutarazteko.

– La divulgación del proyecto y de sus resultados a través de un documento publicable, así como la celebración de al menos dos jornadas públicas. Una de las jornadas consistirá en la presentación pública del proyecto y captación de empresas y la otra, una vez finalizado el proyecto para divulgar los resultados del mismo.

– Inplikatutako eragileekin egiten diren koordinazio-bileretara joatea, bai eta azken bateratzea ere, ETE zirkularra ekimena baloratzeko eta hobekuntzak proposatzek.

– La asistencia a las reuniones de coordinación con los agentes implicados, así como a la puesta en común final para valorar la iniciativa Pyme Circular y proponer mejoras.

– Proiektuaren kudeaketa tekniko-administratiboa eta proiektuaren azken justifikazioa.

– La gestión técnico-administrativa del proyecto y la justificación final de este.

Bitarteko eragileak aitortu eta justifikatutako ordu-kostua ezin izango da orduko 50 eurotik gorakoa izan.

El coste horario declarados y justificados por el agente intermedio, no podrá superar los 50 euros/hora de coste.

b) Honako honetarako laguntza tekniko espezializatuak azpikontratatzeak eragindako kostuak:

b) Los costes de subcontratación de asistencias técnicas especializadas para:

– Euskarri teknikoa emateko eta proiektua ezartzeko lantaldean.

– El soporte técnico y la implementación del proyecto en el grupo de trabajo.

– Ainguratze-mugarri aurreraturako laguntza teknikoaren kostu gehigarriak; esate baterako, proiektu berritzaile bat prestatzea, ETE zirkularra ez den beste dirulaguntzen programa batzuetan (EAEkoa, estatukoa, Europakoa) aurkezteko, lantaldearen emaitza gisa.

– Costes de asistencia técnica adicionales para el hito avanzado de anclaje, como por ejemplo la preparación de un proyecto innovador a presentar a otros programas de Subvenciones (vasco, estatal, europeo) diferente de Pyme Circular, como resultado del grupo de trabajo.

– Analisiak edo laborategiko proba teknikoak egiteko, emandako konponbide berrien bideragarritasun teknikoa egiaztatzeko, hala badagokio, eta proiektuaren arrakasta bermatzeko.

– La realización de analíticas o pruebas técnicas de laboratorio para la comprobación de la viabilidad técnica de las nuevas soluciones desarrolladas, en su caso, y asegurar el éxito del proyecto.

– Ezarritako metodologia egiaztatzeko edo ziurtatzeko. Ezarritako metodologia egiaztatzeko edo ziurtatzeko.

– La verificación o certificación de la metodología implantada.

3.– Honako hauek dirulaguntzaren xede diren ildo guztien kostuetatik kanpo geratuko dira:

3.– Quedan excluidos del concepto de costes objeto de subvención para todas las líneas, los siguientes:

– Inoiz ez dira diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko berreskura edo konpentsa daitezkeen zeharkako zergak. Tributuak gastu diruz lagungarriak izango dira dirulaguntzaren onuradunak benetan ordaintzen dituenean. Egiaztatu egin beharko da inguruabar hori.

– En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone efectivamente circunstancia que será necesario acreditar.

– Softwarea eta makineria erostea.

– La adquisición de software y maquinaria.

– Aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak.

– El alquiler de salas, dietas y similares.

– Sustapen, publizitate eta marketineko materiala sortzea (1. eta 2. ildoetan soilik).

– La elaboración de material de promoción, publicidad y marketing (solo en las líneas 1 y 2).

– Merkataritzako webguneak, plataformak eta softwarea egitea.

– El desarrollo de webs, plataformas y software comerciales.

– Lurrak eskuratzeari dagozkionak.

– Los relativos a adquisición de terrenos.

– Dirulaguntzen deialdia EHAAn argitaratzen den eguna baino lehen izandako edozein kostu.

– Cualquier coste incurrido con anterioridad a la fecha de la publicación en el BOPV de la convocatoria de Subvenciones.

8. artikulua.– Azpikontratazioa.

Artículo 8.– Subcontratación.

1.– 7. artikuluan aipatutako gastuek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. eta 31. artikuluetan eta hura garatzen duen Erregelamenduaren 68. artikuluan xedatutakoa bete beharko dute, eta, beraz, ezarritakoa bete beharko dute.

1.– Los gastos citados en el artículo 7 se hallan sometidos a lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, por lo que deberán cumplir lo establecido.

2.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean – lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen transposizioa egiten da Espainiako ordenamendu juridikora kontratu txikirako –, onuradunak hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko ditu zerbitzua emateko edo ondasuna entregatzeko konpromisoa kontratatu aurretik, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago halako zerbitzurik eskaintzen duen nahikoa erakunde, edo salbu eta gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada.

2.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención.

Aurkeztutako eskaintzen artetik aukeraketa egiteko (dirulaguntzaren justifikazioarekin edo, hala badagokio, eskabidearekin batera aurkeztuko dira eskaintzak), efizientzia eta ekonomia irizpideak erabiliko dira, eta txosten baten bidez berariaz justifikatu beharko da proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.– Hirugarrenekin hitzartutako jarduerak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean, kontratua idatziz egin beharko da.

3.– Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato deberá celebrarse por escrito.

4.– Inork ezin du berari loturik dagoen beste alderdi bat azpikontratu, hala nola taldeko enpresak, enpresa elkartuak edo taldeko kide anitzetako bat.

4.– No podrá realizarse subcontratación a partes vinculadas, como empresas del grupo, asociadas o del multigrupo.

9. artikulua.– Dirulaguntzen izaera eta emateko prozedura.

Artículo 9.– Naturaleza de las Subvenciones y procedimiento de concesión.

1.– Itzuli beharrik gabekoak izango dira dirulaguntzak, eta publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioei jarraituz emango dira. Dirulaguntzak norgehiagokako prozedura erabiliz emango dira.

1.– Las Subvenciones a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. El procedimiento de concesión de las Subvenciones será el de concurrencia competitiva.

2.– Diruz lagundu daitekeen proiektu-tipologia bakoitzaren barruan, norgehiagoka-prozedura bidez aukeratuko dira proiektuak, aurkeztutako dokumentazioan oinarrituta, eta agindu honetako 18. artikuluan zehaztutako irizpide eta prozedurei jarraituz.

2.– La selección de los proyectos se realizará en concurrencia competitiva para cada tipología de proyecto subvencionable, en base a la documentación aportada, y conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 18 de esta orden.

3.– Ildo guztietarako, eskabideak aurkezteko fase bakarra ezarriko da.

3.– Para todas las líneas se establece una fase única de presentación de solicitudes.

10. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa eta intetsitatea.

Artículo 10.– Cuantía e intensidad de las Subvenciones.

1.– Proiektu bakoitzari eman beharreko dirulaguntzen mugak, diruz lagun daitezkeen gastuen aurrekontu onartuen gainean, gehieneko zenbateko hauetara iritsi ahal izango dira, dirulaguntzaren ildoaren arabera:

1.– Los límites de las Subvenciones a conceder a cada proyecto, podrán alcanzar, sobre los presupuestos de gastos subvencionables aprobados, hasta los siguientes importes máximos en función de la línea de subvención:

a) 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia: proiektu bakoitzeko 30.000 euro.

a) Línea 1, Ecodiseño y demostración en economía circular: 30.000 euros por proyecto.

b) 2. Ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa: proiektu bakoitzeko 150.000 euro.

b) Línea 2, Ecoinnovación estratégica: 150.000 euros por proyecto.

c) 3. ildoa, ETE zirkularra: proiektu bakoitzeko 100.000 euro.

c) Línea 3, Pyme circular: 100.000 euros por proyecto.

– Proiektua sustatu duen bitarteko eragilearen jardueren kasuan, finantzatuko den gehieneko zenbatekoa 15.000 euro izango da proiektu bakoitzeko.

– El importe máximo a financiar, para las actividades del agente intermedio promotor será de 15.000 euros por proyecto.

– Laguntza tekniko espezializatua kontratatzeko gehieneko zenbatekoa 15.000 euro izango da, gehienez, proiektuan parte hartzen duen ETE bakoitzeko.

– El importe máximo para la contratación de la asistencia técnica especializada será de un máximo de 15.000 euros por Pyme participante en el proyecto.

– Enpresak ainguratze-mugarri aurreratuaren konpromisoa hartzen badu, finantzatu beharreko gehieneko zenbatekoa 2.000 euro igoko da ETE bakoitzeko.

– En el caso de compromiso de hito avanzado de anclaje por parte de la empresa, el importe máximo a financiar se incrementará en 2.000 euros por Pyme.

2.– Dirulaguntzen intentsitatea honako hau izango da:

2.– La intensidad de las Subvenciones será:

a) Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldiaren eta Ekoberrikuntza estrategikoren 1. eta 2. ildoak: laguntzaren intentsitatea % 25ekoa da, baina, garapen esperimentalerako irizpideen arabera, enpresa txikientzat, hauta daitezkeen kostuen gehienez ere % 60 izan daiteke; ertainentzat, % 50; eta, handientzat, % 40 (Erregelamenduko 25.2.c eta 25.6 artikuluetan eta Europako Batzordearen 651/2014 zenbakiko 25.6 artikuluan datoz irizpide horiek). Onartutako proiektu bakoitzari emango zaion dirulaguntza kalkulatzeko, artikulu honetako 1. eta 2. c) apartatuetan aurreikusitako dirulaguntzarik handiena aplikatuko zaio proiektu bakoitzean onetsitako diruz laguntzeko moduko gastuen aurrekontuari.

a) Líneas 1 y 2 de Ecodiseño y Demostración en Economía Circular y de Ecoinnovación Estratégica: la intensidad de la subvención es del 25 %, pudiendo alcanzar un máximo del 60 % de los costes elegibles para pequeñas empresas, 50 % para medianas y del 40 % para grandes empresas con base a los criterios de desarrollo experimental recogidos en los artículos 25.2.c y 25.6 del Reglamento n.º 651/2014 de la Comisión Europea. La subvención a conceder a cada proyecto será la resultante de aplicar la intensidad máxima de subvención prevista en los apartados 1 y 2, c) de este artículo sobre el presupuesto de gastos subvencionables aceptado para cada uno de los proyectos aprobados.

b) Ekoberrikuntza estrategikoaren 2. ildoan, lortutako azken dirulaguntzaren gehieneko ehuneko hartzekoduna ezartzen da, proiektuaren bikaintasun-mailaren arabera. Horrela, eta artikulu honetan zehaztutako dirulaguntzaren gehieneko intentsitatearen irizpidea aplikatu ondoren, emaitzazko zenbatekoari aplika dakiokeen zuzenketa-faktore bat ezarri da, proiektuen kalitatearen arabera. Honatx puntuazio-tarteak:

b) En la línea 2, de Ecoinnovación Estratégica, se establece un porcentaje máximo acreedor de la subvención final obtenida en función del grado de excelencia del proyecto. De esta forma y una vez aplicado el criterio de intensidad máximo de la subvención definida en el presente artículo, se establecen un factor de corrección aplicable al importe resultante, en función de la calidad de los proyectos de acuerdo con los siguientes rangos de puntuación:

– 100-86 puntu. Zuzenketa-faktorea: 1.

– 100-86 puntos. Factor de corrección: 1.

– 85-79 puntu. Zuzenketa-faktorea: 0,90.

– 85-79 puntos. Factor de corrección: 0,90.

– 78-72 puntu. Zuzenketa-faktorea: 0,80.

– 78-72 puntos. Factor de corrección: 0,80.

– 71-65 puntu. Zuzenketa-faktorea: 0,70.

– 71-65 puntos. Factor de corrección: 0,70.

c) ETE zirkularraren 3. ildoa: bitarteko eragile sustatzaileentzako eta enpresa parte-hartzaileentzako dirulaguntzaren intentsitatea % 100ekoa izan daiteke, eta Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 EB «minimis» Erregelamenduaren mende egongo dira.

c) Línea 3 de Pyme Circular: la intensidad de la subvención para agentes intermedios promotores y para empresas participantes podrá ser del 100 %, estando sujetas al Reglamento de «minimis» UE n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.

11. artikulua.– Beste dirulaguntza batzuekiko aldiberekotasuna.

Artículo 11.– Concurrencia con otras Subvenciones.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek helburu bererako ematen dituztenekin, betiere hautatutako proiektu bakoitzerako jasotako finantzaketaren zenbateko osoa ez bada diruz lagundu beharreko proiektuaren kostu osoa baino handiagoa. Gainfinantzaketarik izanez gero, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

1.– La concesión de las subvenciones reguladas por la presente Orden será compatible con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por otras instituciones públicas o privadas, siempre y cuando la cuantía total de la financiación recibida para cada uno de los proyectos seleccionados no supere el coste total del proyecto a subvencionar. En caso de producirse esta, se reducirá el importe de la subvención hasta el límite máximo que corresponda.

2.– Aurreko apartatuan adierazitakoa baloratze aldera, eskatzaileek beste erakunde batzuei eskatutako edo beste erakundeek esleitutako dirulaguntzak aitortu beharko dituzte eskabidea egiteko unean (esaterako, SPRIren programak, aldundietakoak eta abar), bai objektu bereko proiektuei eta bai objektuarekin lotura duten edo beste eskabide edo esleipen batekin proiektuaren zati direnei dagokienez. Azken kasu horretan proiektuen osagarritasuna, bikoizketak eta bat-etortzea azaldu beharko dituzte.

2.– A fin de valorar lo indicado en el apartado anterior, las personas solicitantes deberán declarar cualesquiera subvenciones (p.ej. programas de SPRI, Diputaciones, etc.) que tenga solicitadas o concedidas de otras entidades en el momento de la solicitud, tanto para proyectos con el mismo objeto como para proyectos que tengan relación con el objeto o integren parte del proyecto en otra solicitud o concesión. En este último caso deberán explicar la complementariedad, las duplicidades y el encaje de los diferentes proyectos.

3.– Gainera, ETE zirkularraren 3. ildoaren kasuan, parte-hartzaile guztiek aurreko bi zerga-ekitaldietan eta finantzaketa eskatzen deneko zerga-ekitaldian emandako minimis dirulaguntzen zerrenda aurkeztu beharko dute, adieraziz dirulaguntza noiz eman den, zein erakundek eman duen eta dirulaguntza beraren programa eta zenbatekoa zehaztuta.

3.– Además en el caso de la línea 3 Pyme Circular, todos los participantes deberán presentar una relación de subvenciones de minimis concedidas en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se solicite la subvención, indicando fecha de concesión, organismo, programa e importe de la subvención.

12. artikulua.– Organo kudeatzailea.

Artículo 12.– Órgano gestor.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen kudeaketa-lanak egitea eta aurkeztutako eskabideak aztertzea eta ebaluatzea.

Corresponderá a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria y el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas.

13. artikulua.– Erakunde laguntzailea.

Artículo 13.– Entidad colaboradora.

1.– Ihobe SA sozietate publikoa entitate laguntzaile izendatzen da, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onetsi zuena) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako eran.

1.– Se designa a la Sociedad Pública Ihobe, S.A., como Entidad Colaboradora en los términos que se establecen en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

2.– Ihobe SAk, erakunde laguntzailea den aldetik, funtzio hauek beteko ditu:

2.– Ihobe, S.A., en calidad de Entidad Colaboradora realizará las siguientes funciones:

a) Aurkeztutako dokumentuak ikuskatzea, eta, akatsik aurkituz gero, zuzenketak proposatzea organo kudeatzaileari.

a) Supervisar la documentación presentada y, en su caso, proponer su subsanación al órgano gestor.

b) Erakundeek dirulaguntzak eskuratu ahal izateko ezarri diren baldintza eta kondizioak betetzen dituztela egiaztatzea.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para acceder a las Subvenciones.

c) 17. artikuluan adierazitako balorazio-epaimahaiari laguntza ematea eskaerak aztertzeko eta ebaluatzeko lanetan, 18. artikuluan jasotako esleipen-irizpideen arabera.

c) Colaborar con el Tribunal de Valoración establecido en el artículo 17 en los trabajos materiales de estudio y evaluación de las solicitudes, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el artículo 18.

d) Dirulaguntzaren xedea den jarduera egin den eta haren helburua bete den aztertzea, eta dagokion jarraipena egitea, ziurtatzeko dirulaguntzak emateko eta proiektuak gauzatzeko baldintzak betetzen jarraitzen dutela.

d) Verificar la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención, así como realizar el seguimiento del mantenimiento de los requisitos de concesión de las Subvenciones y de la ejecución de los proyectos.

e) Erakunde onuradunek eskatutako luzapenak bidezkoak diren ala ez balioestea.

e) Valorar la procedencia de las prórrogas solicitadas por las entidades beneficiarias.

f) Dirulaguntzak ordaindu aurretik, entitate onuradunek diruz lagundutako ekintzak egin dituztela eta ekintzen zer kostu izan dituzten adierazten duten ziurtagiriak aztertzea.

f) Comprobar los documentos acreditativos de la ejecución y coste de las acciones subvencionadas con anterioridad al pago de las Subvenciones a las entidades beneficiarias.

g) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari proposatzea dirulaguntzak behar bezala kudeatzeko administrazio-neurriak edo bestelako neurriak har ditzala, erakunde onuradunak agindu honetako baldintza eta betekizunak ez betetzeagatik hartu behar diren neurriak barne.

g) Proponer al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la adopción de las medidas administrativas o de otra naturaleza para la correcta gestión de las subvenciones, incluidas aquellas que correspondan por incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las condiciones y requisitos establecidos en la presente Orden.

h) Deialdi honen kudeaketan Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak egiten dituen egiaztatze-jarduerak onartzea.

h) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de esta convocatoria pueda efectuar el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

i) Proiektuen emaitzak sustatzea, horiek ikusarazteko eta ikaskuntzak beste enpresa eta erakunde batzuei transferitzeko.

i) Promover los resultados de los proyectos con el objeto de dar visibilidad a los mismos y transferir los aprendizajes a otras empresas y organizaciones.

j) Lortutako emaitzen amaierako ebaluazioa egitea.

j) Realizar la evaluación final de los resultados obtenidos.

14. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 14.– Presentación de Solicitudes.

1.– Hiru ildoetako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindua EHAAn argitaratzen denetik zenbatzen hasita.

1.– La fecha límite de presentación de solicitudes a las tres líneas será de un mes desde la publicación de la Orden en el BOPV.

2.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak, zuzenketak eta agindu honekin lotutako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen III. kapituluko II. tituluan eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.

2.– La presentación de las solicitudes, requerimientos, notificaciones, subsanaciones y demás gestiones implicadas en esta orden se efectuará por medios electrónicos, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

3.– Eskabidea eskuratzeko eta betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikora jo beharko da:

3.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la siguiente dirección:

Helbide horretan eskuratu ahal izango dira: eskabide-orria, 15. artikuluan aipatzen diren erantzukizunpeko adierazpenaren eredua eta inprimakien ereduak, eta eskabideak modu telematikoan aurkeztea justifikatzen laguntzeko beharrezkoa den dokumentazioa.

En esta dirección se encontrará disponible el formulario de solicitud, el modelo de declaración responsable y los modelos de formularios que se mencionan en el artículo 15, así como la información encaminada a facilitar la presentación de la justificación de las solicitudes de forma telemática.

Eskaera egin ondorengo izapideak, baita jakinarazpenak eta espedientearen kontsultak ere, «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo eta jakinaraziko dira, kanal elektronikoaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan:

Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones y consultas del expediente, se realizarán y notificarán por canal electrónico, a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

4.– Eskabidea ordezkari baten bitartez egiten bada, artikulu hauetan xedatutakoaren arabera egiaztatu beharko da ordezkaritza: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 5. eta 6. artikuluak. Ildo horretan, eta agindu honen esparruan, ordezkaritza egiaztatuta dago Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatuta badago (https:// https://www.euskadi.eus/ordezkariak).

4.– Si la solicitud se realiza mediante representante, se deberá acreditar la representación conforme a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este sentido, y en el ámbito de la presente Orden, la representación está acreditada si se encuentra inscrita en el Registro Electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (https:// www.euskadi.eus/representantes).

5.– Emandako datuak Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

5.– Los datos facilitados serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable al efecto.

6.– Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria da emandako datuen arduraduna, eta bere aurrean gauzatu ahal izango dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak. Horretarako, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Teknologia eta Berrikuntza Zuzendaritzara jo beharko da (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

6.– La persona responsable de los datos es el Director de Calidad Ambiental y Economía Circular del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, ante el cual se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose para ello al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Dirección de Tecnología e Innovación, c/ Donostia-San Sebastián, 1: 01010 de Vitoria-Gasteiz.

7.– Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte dirulaguntzaren eskabidea eta eskatutako agiriak. Halaber, dirulaguntza eskabidearen ondoriozko jardueretan, eta prozedurak irauten duen bitartean, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legean xedatutakoa betez.

7.– La solicitud de subvención, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de Subvenciones, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

15. artikulua.– Zer dokumentu aurkeztu behar den eskabidearekin batera.

Artículo 15.– Documentación a aportar junto a la solicitud.

1.– 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta 2. ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa. Eskabide guztiekin batera, nahitaez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira, kasuan kasuko gidalerroei eta formatu espezifikoari jarraituz:

1.– Líneas 1 y 2 de Ecodiseño y Demostración en Economía Circular y de Ecoinnovación Estratégica. Todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación, siguiendo las directrices y el formato específico correspondiente:

– Memoria teknikoa, finantzaketaren xede den ildoari dagokion ereduari jarraituz.

– Memoria técnica, siguiendo el modelo correspondiente a la línea para la cual se solicita financiación.

– Memoria ekonomikoa, finantzaketa eskatu den ildoari dagokion ereduari jarraituz. Proiektuarekin lotutako diruz laguntzeko moduko gastu guztiak adierazi beharko dira, agindu honen 7. eta 10. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

– Memoria económica, siguiendo el modelo correspondiente a la línea para la cual se solicita financiación. Se deberá indicar todos los gastos subvencionables relacionados con el proyecto de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 y 10 de la presente Orden.

2.– 3. ildoa, ETE zirkularra: Eskabide guztiekin batera, nahitaez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira, kasuan kasuko gidalerroei eta formatu espezifikoari jarraituz:

2.– Línea 3 de Pyme circular: todas las solicitudes se acompañarán, con carácter obligatorio de la siguiente documentación, siguiendo las directrices y el formato específico correspondiente:

– Memoria teknikoa: 3. ildorako ezarritako ereduaren arabera. Atal guztiak garatu beharko ditu, eta proiektuan parte hartuko duten ETEen zerrenda eta proiektua gauzatzeko kontratatutako laguntza teknikoa zehaztu.

– Memoria técnica: de acuerdo con el modelo establecido para la línea 3. Deberá desarrollar todos los apartados incluidos y especificar el listado de Pymes participantes en el proyecto y la asistencia técnica contratada para su ejecución.

– Memoria ekonomikoa: 3. ildorako ezarritako ereduaren arabera. Guztizko zenbatekoa aurkeztuko du, parte hartzen duen eragile bakoitzaren, bitarteko eragile bakoitzaren eta laguntza teknikoen jarduketen zenbatekoak banakatuta, eta parte hartzen duten ETEen artean banatuko ditu laguntza teknikoaren kostuak.

– Memoria económica: de acuerdo con el modelo establecido para la línea 3. Presentará el importe total, desglosando los importes de las actuaciones de cada uno de los agentes participantes, agente/agentes intermedios, y asistencias técnicas, repartiendo los costes de la asistencia técnica entre las Pymes participantes.

Erakunde interesdunek eskaera bateratu bakarra aurkeztu behar dute proiektu bakoitzerako. Bitarteko eragileak zuzenduko du proiektua, taldearen lider gisa jardunez, eta proiektuaren ordezkari izango da, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (38/2003 azaroaren 17koaren) 11.3 artikuluan xedatutakoarekin bat. Ondore horietarako, bere gain hartuko du proiektua garatzeko eta kudeatzeko erantzukizuna, bai eta proiektua behar bezala garatzeko Administrazioarekin hitz egiteko beharrezkoak diren funtzioak ere. Entitatearen legezko ordezkariak aurkeztuko du eskaera, eta parte hartzen duten gainerako erakundeek sinatu beharko dute.

Las entidades interesadas habrán de presentar una única solicitud integrada por proyecto. El agente intermedio actuará como líder de la agrupación y ostentará la dirección del proyecto y la representación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asumirá a estos efectos la responsabilidad en el desarrollo y la gestión del proyecto, así como las funciones de interlocución con la Administración necesarias para la buena marcha del proyecto. La solicitud se presentará, por quien ostente la representación legal de la entidad y deber estar suscrita además de por ella, por las restantes entidades participantes.

3.– Artikulu honetako 1. eta 2. puntuetan adierazitakoaz gain, dirulaguntzen eskabide guztiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:

3.– Además de lo señalado en los puntos 1 y 2 del presente artículo, todas las solicitudes de subvención deberán de presentar la siguiente documentación:

– Proiektuan parte hartzen duen erakundeak behar bezala sinatutako erantzukizunpeko adierazpena.

– Declaración Responsable debidamente firmada por entidad participante en el proyecto.

– Harremanetarako oinarrizko datuen inprimakia.

– Formulario de datos básicos de contacto.

– Erakunde eskatzaileak ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda daudela egiaztatzen duen agiria.

– Certificado de alta en el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas de las entidades solicitantes.

– Hala badagokio, onuradun bakoitza ETE dela justifikatzea, agindu honen 2. artikuluan ezarritako definizioaren arabera.

– Justificación en su caso, de la condición de PYME de cada una de las personas beneficiarias de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 de la presente Orden.

– Hirugarrenen alta. Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean egon beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako Hirugarrenen Erregistro Telematikora jo beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/

– Alta de Tercero. Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la entidad beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro Telemático de Terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/altaterceros

– 3. ildorako: Enpresa parte-hartzaileek eta bitarteko eragileak sinatutako akordioa; barne-xedapenak ezarriko ditu, eta gutxienez alderdi hauek jasoko ditu:

– Para la línea 3: acuerdo firmado entre las empresas participantes y el agente intermedio estableciendo sus disposiciones internas que contemple como mínimo los siguientes aspectos:

• Dirulaguntzaren xede den proiektuan parte hartzen duten enpresen behin betiko zerrenda, proiektuaren arduradunen harremanetarako datuekin.

• Listado definitivo de empresas participantes en el proyecto objeto de la subvención con los datos de contacto de las personas responsables del proyecto.

• Proiektua garatzeko kontratatutako laguntza teknikoa, justifikazioarekin batera.

• La asistencia técnica contratada para el desarrollo del proyecto junto con su justificación.

• Proiektuaren kostuak eta alderdi bakoitzak proiektuaren finantzaketa osoan duen partaidetza-ehunekoa.

• Los costes del proyecto y el porcentaje de participación de cada una de las partes en la financiación total del proyecto.

• Lankidetza ekonomikoki arautzeko modua, emandako dirulaguntzari uko egiteko edo oinarri hauek edo dirulaguntzen arloan aplikatu beharreko araudi orokorra ez betetzeko kasuak barne, bai eta, hala badagokio, dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzetako bat ez betetzea ere.

• La forma en la que se regulará económicamente la colaboración incluyendo posibles casos de renuncia a la subvención concedida o incumplimiento de las presentes bases o de la normativa general aplicable en materia de subvenciones, así como de alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión de la subvención.

• Proiektuaren azken plangintza, aurreikusitako hasiera-data eta amaitzeko epea.

• La planificación final del proyecto, fecha de inicio prevista y plazo para su finalización.

• Helburuak lortzeko lan-metodoak, taldea eta dinamika. Talde-lanaren balioa ziurtatzeko plangintza adieraziko da, baita ahalik eta balio handiena lortzeko, tresna enpresan finkatzeko mugarriak ere (ingurumen-ekintza eta lehia-ekintza emaitzak erakundean sartu direla ziurtatzeko). Proiektuaren faseak eta zereginak adieraziko dira, baita zeregin bakoitzari esleitutako baliabideak ere. Alderdi kritikoenak eta proposatutako konponbideak identifikatuko dira.

• Método de trabajo, equipo y dinámica para la consecución de objetivos. Se indicará el planteamiento para asegurar el valor del trabajo en grupo, así como los hitos de anclaje de la herramienta en la empresa para obtener el máximo valor (acción ambiental – competitiva que asegure la integración de los resultados en la organización). Se indicarán las fases y tareas del proyecto, así como los recursos asignados a cada tarea. Se identificarán los aspectos más críticos y las soluciones propuestas

• Proiektuan parte hartzen dutenei baimena ematea, bitarteko eragileak bere ordez dirulaguntza eskatzeko espedientea koordinatu eta izapidetu dezan.

• Autorización de los participantes en el proyecto para que el agente intermedio coordine y tramite el expediente de solicitud de subvención en su representación.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila ez da sartzen horrelako akordioetan, ez eta parte-hartzaileen artean ezartzen den harreman pribatuan ere. Proiektuaren erantzukizuna eta ordezkaritza, eta, beraz, eskumen horiek koordinatzeko lana bitarteko eragilearen esku egongo da.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco no entra en este tipo de acuerdos, ni la relación privada que se establezca entre los distintos participantes. La responsabilidad y representación del proyecto y, por tanto, la tarea de coordinación de esas competencias estará en manos del agente intermedio

4.– Dirulaguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak egunean dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, behar diren aldi guztietan eskatzaileen baimenik zertan izan gabe, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Eskatzaileak baimenari uko egin ahal izango dio espresuki, horretarako egiaztagiria Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorreko 22. artikuluan zehaztutako moduan aurkeztuta.

4.– El cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las Subvenciones se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de las mismas, en aplicación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. El solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento General de Subvenciones.

5.– Nolanahi ere, egindako eskaera kontuan hartzeko aurkeztu beharreko gutxieneko dokumentazioa memoria teknikoa eta ekonomikoa dira.

5.– En todo caso, la documentación mínima a presentar para considerar la solicitud cursada son las memorias técnica y económica.

16. artikulua.– Eskabideak zuzentzea.

Artículo 16.– Subsanación de las solicitudes.

1.– Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriek ez badituzte betetzen deialdi honetan ezarritako baldintza guztiak, edo haien edukia nahikoa ez bada, erakunde eskatzaileari 10 egun balioduneko epea emango zaio gabeziak zuzentzeko edota behar diren dokumentuak aurkezteko, eta adieraziko zaio hala egiten ez badu eskabidea ez zaiola onartuko. Ebazpena Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak egingo du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeko 68. eta 21.1 artikuluek aurreikusitako moduan.

1.– Si la solicitud y los documentos que deben aportarse no reunieran todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria, o su contenido resultare insuficiente, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de 10 días hábiles complete o subsane las deficiencias, con indicación de que si no lo hiciere se le tendrá por desistida de su petición previa resolución de la persona que ostente el cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental que se dictará en los términos previstos en los artículos 68 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Halaber, eskabidea izapidetzea onartu ondoren, dirulaguntzak kudeatzeko organo arduradunak interesekotzat jotako informazioa eskatu ahalko dio erakunde eskatzaileari, aurkeztutako proiektua egoki baloratzeko, eta horretarako 10 eguneko epea emango dio, informazioa eman ezean proiektua eskatutako informazioa kontuan hartu gabe aztertuko dela jakinarazita.

2.– Asimismo, una vez admitida a trámite la solicitud, el órgano encargado de la gestión de las subvenciones podrá requerir a la entidad solicitante la información que se considere oportuna para valorar adecuadamente el proyecto presentado, para que esta sea facilitada en el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciere se valorará el proyecto sin considerar la información requerida.

17. artikulua.– Eskabideak baloratzeko epaimahaia.

Artículo 17.– Tribunal de valoración de las solicitudes.

1.– Honako hauek osatuko dute balorazio-epaimahaia: Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendariak, epaimahaiburu gisa, eta aipatutako zuzendaritzari atxikitako eta lehen aipatutako zuzendariak izendatutako bi funtzionariok, epaimahaikide gisa, bai eta Ihoben zuzendari nagusiaren kargua duten pertsonek, Ihobeko Ekonomia Zirkularreko zuzendariak eta ekonomia zirkularraren berrikuntzako Ihobeko teknikari bat, azken horrek izendatua.

1.– El Tribunal de valoración estará compuesto por la persona con cargo de Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, en calidad de Presidente del Tribunal, y dos personas funcionarias adscritas a la citada Dirección y designadas por la persona con cargo de Director anteriormente citada, en calidad de Vocales del Tribunal, así como de las personas de Ihobe que ostentan los cargos de Director General, el Director de Economía Circular de Ihobe y una persona técnica de Ihobe de innovación en economía circular que este último designe.

2.– Ebaluazio-organoaren osaeran, gaikuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakume eta gizonen presentzia orekatua sustatuko da, alde batera utzi gabe Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen ezagutza nahikoa izatea.

2.– En la composición del Órgano de Evaluación se procurará que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, incluido el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Era berean, ekonomia zirkularraren berrikuntzaren arloan eskumen eta eginkizun garrantzitsuak dituzten erakundeetako beste aditu edo ordezkari batzuek ere lagundu eta aholkatu ahal izango diote ebaluazio-organo horri, beharrezkotzat jotzen denean.

Asimismo, podrán asistir y asesorar a este órgano de evaluación otras personas expertas o representantes de entidades con competencias y funciones relevantes en el ámbito de innovación en economía circular cuando así se estime necesario.

Epaimahaiak kasuan kasuko ebazpen-proposamen egokia egingo du, esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dirulaguntza lor dezaketen proiektuak zehaztuko dituena, bai eta laguntzen zenbatekoak ere, hala nola ezetsitako eskariak, horretarako arrazoiekin batera. Proposamen hori Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeari helaraziko zaio, eta hark, dagokion ebazpenaren bidez, deialdia ebatziko du.

El Tribunal elaborará la oportuna propuesta de resolución que, ajustándose, a los criterios de adjudicación, determine los proyectos susceptibles de obtener subvención, así como la cuantía de la misma, y las solicitudes desestimadas y los motivos de su desestimación. Dicha propuesta se elevará a la persona con cargo de Viceconsejera o Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental, quién, a través de la subsiguiente Resolución, resolverá la convocatoria.

18. artikulua.– Ebaluazio-irizpideak.

Artículo 18.– Criterios de evaluación.

Dirulaguntzak honako irizpide hauen arabera emango dira, eta guztira 100 puntu lortu daitezke.

La concesión de las Subvenciones se realizará en base a los criterios que se establecen a continuación, y sobre una puntuación total de 100 puntos.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

1.– Ekonomia zirkularreko ekodiseinua eta erakustaldia (1. ildoa) eta ekoberrikuntza estrategikoa (2. ildoa) ildoetan, honako balorazio-irizpide hauek hartuko dira kontuan:

1.– En las líneas Ecodiseño y demostración en economía circular (Línea 1) y Ecoinnovación estratégica (Línea 2) se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Proiektuaren izaera berritzailea (1. eta 2. ildoen pisu espezifikoa: % 15):

Carácter innovador del proyecto (peso específico L1 y L2 15 %):

– Indar eragileen zaintzaren azterketa, artearen egoera eta planteatutako alternatiben aurretiazko azterketa.

– El análisis de la vigilancia de las fuerzas motrices, el estado del arte y el análisis previo de las alternativas planteadas.

– Garatu beharreko produktuak, materialak, prozesuak eta/edo negozio-ereduak merkatuan dakarren berrikuntza.

– La novedad que representa en el mercado el producto, material, proceso y/o modelo de negocio a desarrollar.

– Konponbide berritzaile integral eta sistemiko bat garatzea, Europako politikaren «driverrei» aurrea hartzeko gai izango dena.

– El desarrollo de una solución innovadora integral y sistémica que sea capaz de anticiparse a «drivers» de la política europea.

– Konponbidearen hurbiltasuna eta heldutasuna merkatuan jartzeari dagokionez, hasierako eta amaierako TRL eta merkaturatzearen azelerazioa zenbatetsiz eta justifikatuz.

– La cercanía y madurez de la solución respecto a su puesta en el mercado, estimando y justificando el TRL inicial y final y la aceleración de la puesta en el mercado.

Ingurumen-garrantzia (1. ildoaren pisu espezifikoa: % 15; 2. ildoarena: % 10):

Relevancia ambiental (peso específico L1 15 % y L2 10 %):

– Proiektua amaitu eta hiru urte igaro ondoren, berotegi-efektuko gasetan, zuzenekoetan eta zeharkakoetan, materialen kontsumoa murriztea lortzea aurreikusten den ingurumen-hobekuntzaren zenbatespen kuantitatiboa.

– Estimación cuantitativa de la mejora ambiental prevista conseguir transcurridos tres años tras finalizar el proyecto, en Gases de Efecto Invernadero, directos e indirectos, reducción del consumo de materiales.

– Erabilitako metodoaren fidagarritasuna eta aurkeztutako zenbatespenen garapen-maila.

– La fiabilidad de método usado y el grado de desarrollo de las estimaciones presentadas.

Lehiakortasunerako ekarpena (1. eta 2. ildoen pisu espezifikoa: % 20):

Aportación a la competitividad (peso específico L1 y L2 20 %):

– Proiektua amaitu eta hiru urtera lortzea aurreikusten den lehiakortasun-hobekuntza potentzialaren zenbatespen kuantitatiboa.

– Estimación cuantitativa de la mejora competitiva potencial previsto conseguir a los tres años de finalizar el proyecto.

– Aurkeztutako adierazleen bost zenbatespenak kalkulatzeko metodoaren garapen-maila eta kalitatea.

– El grado de desarrollo y la calidad del método cálculo de las cinco estimaciones de indicadores presentados.

– Partzuergoko EAEko enpresentzat aurreikusitako negoziorako balioa sortzearen justifikazioa.

– Justificación de la generación de valor para el negocio previsto para las empresas vascas del consorcio.

– Eskalagarritasuna, balio-sinergien bidez etorkizunean inpaktua handitzeko aukera eta proiektu berritzaile eratorriak garatzea.

– La escalabilidad, la posibilidad de aumentar su impacto en el futuro a través de sinergias – de valor y el desarrollo de proyectos innovadores derivados.

– Sustatzaileak proiektuarekiko duen konpromisoaren eta lidergoaren justifikazio argia.

– Justificación clara del compromiso y del liderazgo del promotor para con el proyecto.

Proposamenaren metodologia eta koherentzia (1. eta 2. ildoen pisu espezifikoa: % 15):

Metodología y coherencia de la propuesta (peso específico L1 y L2 15 %):

– Argitasuna proiektuaren definizioan, bai eta bideragarritasun teknikoan, ekonomikoan, ingurumenekoan eta merkataritzakoan ere.

– Claridad en la definición del proyecto, así como de los aspectos de viabilidad técnica, económica, ambiental y comercial.

– Funtsezko entregagaiak eta proiektuaren alderdi kritikoak deskribatzea, eta plangintzan sartzen diren irtenbideak planteatzea, zeregin erabakigarriak epe barruan adierazita.

– Descripción de los entregables claves y de los aspectos críticos del proyecto y el planteamiento de las soluciones que se integran en la planificación indicando las tareas determinantes en plazo.

– Lanaren antolaketa eta plangintza, proposatutako zereginetan aurreikusitako baliabideak eta proiektuaren helburua lortzeko koherentzia.

– La organización y la planificación del trabajo, los recursos previstos en las diferentes tareas propuestas y su coherencia con el fin de conseguir el objetivo del proyecto.

– Nazioarteko erreferentziako erakundeetatik lortutako adituen kontratazioak eta lankidetzak, jakintzaren finkapena bizkortzea edo bideragarritasun komertziala hobetzea aurreikusten dutenak

– Contrataciones de expertos y colaboraciones logradas de entidades de referencia internacional, que prevean acelerar la consolidación de conocimiento o mejorar la viabilidad comercial.

– Eskura dauden ezagutzak eta gaitasunak, eta enpresetako sailen parte-hartzea. Proiektuan proposatutako konponbidearekin lotuta partzuergoko enpresek egindako eta justifikatutako I+G proiektuak.

– El conocimiento y capacidades disponibles y la participación de diferentes departamentos de las empresas. Los proyectos previos de I+D realizados y justificados por las empresas del consorcio en relación con la solución propuesta en el proyecto.

– Bizi-zikloaren azterketa kalkulatzeko aurreikusitako metodoa.

– El método previsto para calcular el Análisis de Ciclo de Vida.

Lehentasunezko eremuekiko lerrokadura (1. ildoaren pisu espezifikoa: % 25; 2. ildoarena: % 20):

Alineación con los ámbitos prioritarios (peso específico L1 25 % y L2 20 %):

– «Ekodiseinuko, ekonomia zirkularraren erakustaldiko eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektuetarako euskal industriari zuzendutako laguntzen deialdietarako lehentasunezko eremuak» dokumentuan zehaztutako eremu espezifiko zehatzetako bati egindako ekarpena (1. eta 2. ildoetarako, I. eranskinean).

– La contribución a alguno de los ámbitos específicos detallados establecidos en el documento «Ámbitos prioritarios para las convocatorias de Subvenciones dirigidas a la industria vasca para proyectos de ecodiseño, demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica» para las líneas 1 y 2 en el Anexo I

– Ekonomia Zirkularraren Estrategiaren sektore eta ildo giltzarriei laguntzea, elikadura alde batera utzita, bai eta hondakin kopuru handiak isurtzeko irtenbide berritzaileei eta/edo industriako baliabideen eraginkortasuna optimizatzeari ere.

– Contribución a los sectores y líneas clave de las Estrategia de Economía Circular excluyendo la alimentación, así como a soluciones innovadoras al vertido de grandes cantidades de residuos y/o a optimizar la eficiencia de recursos en la industria

Proiektuak balio-katean edo beste sektore batzuetan duen eragina (1. ildoaren pisu espezifikoa: % 10; 2. ildoarena: % 20):

Impacto del proyecto en la cadena de valor u otros sectores (peso específico L1 10 % y L2 20 %):

– Balio-katea proiektuan eta, ahal dela, konponbidean integratzea, argi eta garbi zehaztutako funtzioarekin, EAEko enpresentzat baliorik handiena sortuz.

– La integración de la cadena de valor en el proyecto, y a ser posible en la solución, con una función claramente definida generando el máximo valor para las empresas vascas

– Proiektuaren konponbidearen edo emaitzen garrantzia, administrazioak EAEko ingurumen-politikako tresnen hedapena hobetu ahal izan dezan.

– Relevancia de la solución o resultados del proyecto para que la administración pueda mejorar el despliegue de los instrumentos de política ambiental de la CAPV

– Konponbide berritzaileak EAEko beste enpresa batzuetara transferitzeko aukera; enpresa horiek, konponbidea, proiektua amaitu eta bost urtera aplikatu ahal izango lukete.

– La transferibilidad de las soluciones innovadoras a otras empresas en Euskadi que podrían aplicar la solución a cinco años de finalizado el proyecto.

2.– ETE zirkularrean (3. ildoa), honako balorazio-irizpide hauek hartuko dira kontuan:

2.– En la Línea pyme circular (Línea 3) se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

Ingurumen-emaitzen garrantzia (pisu espezifikoa: % 20):

Relevancia de resultados ambientales (peso específico 20 %):

– Euskadiko Ekonomia Zirkularraren 2030erako Estrategiari berariazko ekarpena.

– Contribución específica a la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030.

– Berotegi-efektuko gasak eta materialak, epe ertainera eta luzera, murrizteari dagokionez, proiektuaren ondorioz zenbatetsitako ingurumen-emaitzak.

– Resultados ambientales estimados derivados del proyecto en términos de reducción de GEIs y de materiales, a medio y largo plazo.

Lehiakortasunerako ekarpena (pisu espezifikoa: % 20):

Aportación a competitividad (peso específico 20 %):

– Proiektuaren emaitzaren eta parte hartzen duten ETEentzako balioa eta lehiakortasuna lortzearen arteko hurbiltasuna (adibidez, merkatu berrirako edo bezero berrienganako irisgarritasuna, produktu berria, posizionamendu hobea, bereizketa, erosketa publikorako sarbidea).

– Cercanía entre el resultado del proyecto y la obtención de valor y competitividad para las Pymes participantes (por ejemplo, accesibilidad a nuevo mercado o nuevos clientes, nuevo producto, mejor posicionamiento, diferenciación, acceso a Compra Pública).

– Proiektuaren emaitzek aukera ematea ekonomia zirkularreko ekintza berrietarako.

– Potencial de los resultados del proyecto como catalizador para nuevas acciones en economía circular.

– Ikuspegi berria (legeria berriari edo bezeroen etorkizuneko premiei aurrea hartzea, metodologia berri bat aplikatzea eta abar balioetsiko da).

– Enfoque novedoso (valorándose la anticipación a nueva legislación o a necesidades futuras de clientes, la aplicación de una nueva metodología, etc.).

Helburuak lortzeko proposamenaren metodologia eta koherentzia (pisu espezifikoa: % 20):

Metodología y coherencia de la propuesta para la consecución de objetivos (peso específico 20 %):

– Argitasuna proiektuaren helburuaren definizioan (gainditu beharreko erronka edo arazoa), entregagaiak eta enpresa parte-hartzaileen ainguratze-mugarria.

– Claridad en la definición del objetivo del proyecto (reto o problema a superar), los entregables y el hito de anclaje en las empresas participantes.

– Proposatutako tresna teknikoa (gida, eskuliburua, aplikatiboa, eta abar) erantzun behar dion Europako Batzordearen tresnarekin («Ingurumen-DRIVERRA») bat datorren.

– Idoneidad de la herramienta técnica propuesta (guía, manual, aplicativo, etc.) con el instrumento la Comisión Europea («DRIVER ambiental») al que debe dar respuesta.

– Lanaren antolaketa eta plangintza, proposatutako zereginetan aurreikusitako baliabideak (ardura propioak, adituak, beste kostu batzuk) eta proiektuaren helburua lortzeko koherentzia.

– La organización y la planificación del trabajo, los recursos previstos (dedicaciones propias, expertos, otros costes) en las diferentes tareas propuestas y su coherencia con el fin de conseguir el objetivo del proyecto.

– ETEen arteko (eta sektoreen arteko) sinergiak sortzeko talde-dinamika, bitarteko eragilearen antzeko esperientziak aprobetxatuz.

– Dinámica grupal para generar sinergias interpymes (e intersectoriales), aprovechando experiencias previas similares del agente intermedio.

– Lortutako emaitzak ETEei eta gizarteari jakinarazteko eta helarazteko plangintza.

– Planteamiento para la comunicación y transferencia de resultados obtenidos a Pymes y a la sociedad.

Proiektuak balio-katean edo beste sektore batzuetan duen eragina (pisu espezifikoa: % 20):

Impacto del proyecto en la cadena de valor u otros sectores (peso específico 20 %):

– Proiektuaren xede den ETEaren profila eta justifikazioa (sektorea, ingurumen-heldutasunaren maila, nazioartekotze-maila eta abar).

– Perfil de Pyme a la que va dirigido el proyecto y su justificación (sector, grado de madurez ambiental, grado de internacionalización, etc.).

– Antzeko proiektu bat gara dezaketen ETEen guztizko kopuruaren kalkulua.

– Estimación del número total de Pymes susceptibles de desarrollar un proyecto similar.

– Proiektuan parte hartzen duten ETEen kopurua.

– N.º de Pymes participantes en el proyecto.

Baliabideen koherentzia eta gastuaren eraginkortasuna (pisu espezifikoa: % 20):

Coherencia de recursos y eficiencia del gasto (peso específico 20 %):

– Kostuen banaketaren koherentzia helburuak betetzeko.

– Coherencia del reparto de costes para cumplimiento de objetivos.

– Proposatutako kostuen proportzionaltasuna.

– Proporcionalidad de los costes propuestos.

– Guztizko kostua ETE parte-hartzaile bakoitzeko.

– Coste total por pyme participante.

3.– Proiektuek esleipena jasotzeko, 65 puntu lortu behar dituzte gutxienez, irizpide guztiak batuta.

3.– La puntuación mínima que deben alcanzar los proyectos para ser adjudicados será de 65 puntos como suma de todos los criterios.

4.– 5. artikuluan ezarritako diruz laguntzeko moduko 1. eta 2. ildoetarako lehentasun-irizpideez gain, EMAS Europako erregistroan inskribatuta dagoen erakunde sustatzaile batek aurkeztutako eskaerek (edo gutxienez proiektuaren aurrekontuaren heren bat duen bazkide baten partaidetza dutenek) 3 puntu gehiago lortuko dituzte, ebaluazio teknikoaren emaitza orokorraz gainera.

4.– Además de los propios criterios de priorización para las líneas subvencionables 1 y 2 establecidas en el artículo 5, las solicitudes presentadas por una entidad promotora inscrita en el registro europeo EMAS (o participadas por un socio con una asignación de al menos un tercio del presupuesto del proyecto) obtendrán una puntuación adicional de 3 puntos a añadir al resultado global de la evaluación técnica.

5.– Bi proposamen edo gehiagok puntu kopuru berdina lortuz gero, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan, ezarritako hurrenkeran, berdinketa hausteko:

5.– En caso de igualdad de puntos entre dos o más propuestas, se tendrán en cuenta, en el orden establecido, los siguientes criterios para el desempate:

– Enpresak desgaitasuna duten edota gizarte-bazterketa egoeran dauden langileen ehuneko handiagoa edukitzea; berdinketaren kasuan, lehentasuna izango dute plantillan desgaitasuna duten langile finko gehiago dutenek edota gizarteratze egoeran dauden langileen kopuru handiagoa dutenek.

– Mayor porcentaje de personas con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

– Enpresako langileen artean emakume enplegatuen ehuneko handiagoa izatea.

– Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

– Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa hautsi ez bada.

– El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

19. artikulua.– Dirulaguntza-eskabideak ebaluatzea.

Artículo 19.– Evaluación de las solicitudes de concesión de subvención.

1.– Balorazio-epaimahaiak aztertu eta ebaluatuko ditu eskabideak, horretarako sortuta baitago eta agindu honen 17. artikuluan aipatzen baita, eta, horretaz gainera, proiektuei dirulaguntzak emateko proposamena egingo du, betiere horretarako eskabidea formalki aurkeztu badute.

1.– Corresponderá al Tribunal de valoración, creado a estos efectos y mencionado en el artículo 17 de la presente Orden, el análisis y la evaluación de las solicitudes presentadas, así como la elaboración de la propuesta de concesión de las Subvenciones a los proyectos que hayan presentado formalmente la solicitud de subvención.

2.– Dirulaguntzak emateko proposamena egiteko, kontuan hartuko da agindu honen 9. artikuluan ezarritakoa.

2.– Para la elaboración de la propuesta de concesión de subvenciones se tendrá en cuenta, lo establecido en el artículo 9 de la presente Orden.

20. artikulua.– Dirulaguntzak emateko ebazpen-proposamena.

Artículo 20.– Propuesta de resolución de concesión de Subvenciones.

Epaimahaiak ebazpen-proposamen bateratu bat egingo du ildo guztietarako, esleipen-irizpideekin bat etorriz. Bertan, dirulaguntza jaso dezaketen proiektuak zehaztuko dira, bai eta dirulaguntzaren zenbatekoa ere, eta proiektu bakoitzeko ETEak zehaztuko dira (3. ildoa), baita deialdiko baldintzak ez betetzeagatik ezetsitako eskabideak ere, ezesteko proposamenaren oinarri diren arrazoiekin eta, hala badagokio, ebaluazioan lortutako puntuazioarekin batera. Proposamen hori Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeari helaraziko zaio, eta hark, dagokion ebazpenaren bidez, deialdia ebatziko du.

El Tribunal elaborará una propuesta de resolución conjunta para todas la líneas, ajustándose a los criterios de adjudicación, que determine los proyectos susceptibles de obtener subvención, así como la cuantía de la misma, definirá las Pymes específicas de cada uno de los proyectos (línea 3) y las solicitudes desestimadas por no cumplir los requisitos de la convocatoria, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación, y, en su caso, la puntuación obtenida en su evaluación. Dicha propuesta se elevará a la persona con cargo de Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, quién, a través de la subsiguiente Resolución, resolverá la convocatoria.

21. artikulua.– Deialdiaren ebazpena.

Artículo 21.– Resolución de la convocatoria.

Ebazpena Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordeak emango du, eta erakunde interesdunei jakinaraziko zaie Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuta, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1 artikuluan ezarritakoaren arabera. Horren berri ere emango zaie interesdunei, banan-banan, egoitza elektronikoaren helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

La resolución será dictada por la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental y se notificará a las entidades interesadas mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, según determina el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De la misma también se dará traslado individualizado a las interesadas en la siguiente dirección de la sede electrónica: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Interesdunei gehienez ere sei hilabeteko epean jakinaraziko zaie, argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Epe hori igarota ebazpen espresurik jakinarazi ez bada, eskabidea ezetsi egin dela ulertu ahal izango dute erakunde interesdunek, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena) 51.9 artikuluarekin bat etorriz.

La notificación a las personas interesadas se llevará a cabo en el plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución alguna, las entidades interesadas podrán entender desestimada su solicitud, de conformidad con el artículo 51.9 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Laguntza eman den edo ez zehaztuko da ebazpenean; gainera, laguntza eman bada, zer erakundek jaso duen, laguntza zer proiektuk jaso duen, zer puntuazio eskuratu duen eta zenbateko laguntza jaso duen zehaztuko dira; eta, aitzitik, eman ez bada, laguntza ez emateko arrazoiak adieraziko dira.

La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado, la puntuación obtenida, y el importe de la subvención concedida y, en el caso de las segundas, los motivos de su denegación.

Aurreko apartatuetan aipatzen den ebazpenak ez du amaitzen administrazio-bidea, eta, horren aurka, gora jotzeko helegitea jarri ahal izango diote erakunde interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

La resolución a la que se refieren los párrafos anteriores no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona que ostente el cargo de Consejera o Consejero de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la resolución, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

22. artikulua.– Proiektuak gauzatzeko epea eta luzapenak.

Artículo 22.– Plazo de ejecución de los proyectos y prórrogas.

1.– Dirulaguntzak nolabait ere pizgarri izan daitezen, proiektuek dirulaguntza jaso ahal izateko, dirulaguntza eskatzen duen datatik aurrera abiarazi beharko dira.

1.– Para garantizar el efecto incentivador de las Subvenciones solo podrán acogerse a las mismas los proyectos que se inicien con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención.

2.– Proiektuak gauzatzeko gehieneko epea honako hau izango da:

2.– El plazo máximo para la ejecución de los proyectos será:

– 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia: 2023ko abenduak 31.

– Línea 1, Ecodiseño y demostración en economía circular: 31 de diciembre de 2023.

– 2. ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa: 2024ko ekainak 30.

– Línea 2, Ecoinnovación Estratégica: 30 de junio de 2024.

– 3. ildoa, ETE zirkularra: 2023ko abenduak 31.

– Línea 3, Pyme Circular: 31 de diciembre de 2023.

3.– Proiektua gauzatzeko epea bat etorriko da gehieneko epearekin, salbu eta enpresa sustatzaileak edo bitarteko eragile sustatzaileak berariaz ezartzen badu epe laburragoa, zeinak berrikuntza-prozesuaren ondoriozko desbideratzeak kontuan hartuko dituen.

3.– El plazo de ejecución del proyecto coincidirá con el plazo máximo, salvo que la empresa promotora o el agente intermedio promotor establezcan expresamente un plazo menor que habrá contemplado las posibles desviaciones debido al proceso de innovación.

4.– Dirulaguntzaren xede den proiektuaren baldintza espezifikoekin lotutako eta behar bezala justifikatutako arrazoiak direla eta, pertsona onuradunak, ezarritako exekuzio-epea amaitu baino lehen, xedatutako epea luzatzeko eskatu ahal izango du. Epea ez da izango eskabidean zehaztutako egikaritze-epearen erdia baino gehiagokoa. Luzapen-eskaera hori Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari zuzendu beharko zaio.

4.– Por razones debidamente justificadas relacionadas con las condiciones específicas del proyecto objeto de subvención, la persona beneficiaria podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, una prórroga del mismo por un plazo no superior a la mitad del plazo de ejecución determinado en la solicitud. Dicha solicitud de prórroga deberá de dirigirse a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco.

23. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

Artículo 23.– Pago de las Subvenciones.

Dirulaguntza zuzenean ordainduko zaie erakunde onuradunei, jarraian azaldu moduan:

El abono de la subvención se realizará directamente a las entidades beneficiarias de las mismas del siguiente modo:

1.– 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta 2. ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa: diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbatekoa honela ordainduko da:

1.– Línea 1 y línea 2 de Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y de Ecoinnovación Estratégica, el importe de los costes subvencionables se abonará por medio de los siguientes pagos:

– % 50, erakunde onuradunek emandako dirulaguntza onartu ondoren.

– 50 % tras la aceptación de la subvención concedida por las entidades beneficiarias.

– Gainerako % 50a, aurreikusitako behin betiko azken txostena eta dagokion itxiera-memoria ekonomikoa onartu ondoren, 24. artikuluan ezarritako gehieneko epean.

– 50 % restante tras la aprobación del informe definitivo final previsto y la correspondiente memoria económica de cierre, en el plazo máximo establecido en el artículo 24.

2.– 3. ildoa, ETE zirkularra: Diruz lagundu daitezkeen kostuen zenbatekoa honela ordainduko da:

2.– Línea 3 de Pyme Circular: el importe de los costes subvencionables se abonará por medio de los siguientes pagos:

– Onuradun bakoitzari (bitarteko eragileari eta ETEa) emandako dirulaguntzaren % 50, parte-hartzaile bakoitzari dirulaguntza emateko ebazpena eman ondoren.

– 50 % del importe de la subvención concedida a cada beneficiario (agente intermedio y Pymes) tras la resolución de concesión de la subvención a cada participante.

– Gainerako % 50a, aurreikusitako behin betiko azken txostena eta dagokion itxiera-memoria ekonomikoa onartu ondoren.

– 50 % restante tras la aprobación del informe definitivo final previsto y la correspondiente memoria económica de cierre.

Lehen ordainketa aurreratuta egin ahal izango da orobat, hau da, justifikazioa aurkeztu baino lehen ere ordaindu ahal izango da, finantzaketa hori beharrezkoa baldin bada dirulaguntzaren helburu diren jarduerak aurrera eramateko.

El primer pago realizado supondrá entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Jarduketaren benetako kostua dirulaguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino gutxiago bada, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion proportzioan murriztuko da, eta, hala badagokio, aplikatu behar den intentsitatea oinarri berriari aplikatuko zaio.

En el caso de que el coste real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la subvención, la cuantía de esta será minorada en la proporción que resulte, aplicándose en su caso, la intensidad aplicable a la nueva base.

Puntu horretan, kontuan hartuko da abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 3.2 artikuluan xedatutakoa (dekretu horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dira).

En este punto se estará a lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

24. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 24.– Justificación de la subvención.

1.– 1. ildoa, Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren erakustaldia, eta 2. ildoa, Ekoberrikuntza estrategikoa. Proiektua sustatzen duen enpresak honako hauek entregatuko ditu:

1.– Línea 1 y 2 de Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y Ecoinnovación Estratégica. La empresa promotora del proyecto entregará:

– «Proiektuaren amaierako memoria teknikoa», formatu librean, erakunde kolaboratzaileari egindako lanaren justifikazioa emateko. Barne hartuko ditu bilera-aktak, interes konfidentzialik gabeko entregagaiak, eta konponbide berriaren bizi-zikloaren azterketa, aurreko alternatibarekin alderatuta, ezarritako gutxienekoen eskakizunei jarraituz.

– La «Memoria técnica final del proyecto», en formato libre, dirigida a facilitar a la Entidad Colaboradora la justificación del trabajo realizado. Incluirá las actas de reunión, entregables de interés de carácter no confidencial así como el Análisis de Ciclo de Vida de la nueva solución respecto a la alternativa anterior, siguiendo los requerimientos de mínimos establecidos.

– «Lortutako emaitzen eta proiektuan aurreikusitako eraginen azken txostena», ezarritako ereduaren arabera. Txosten horrek hau dena bildu behar du: emaitzen laburpena; proiektu teknikoaren oztopoak, alderdi kritikoak eta ikaskuntza; hurrengo urratsak; emaitzak jakinarazteko plana; partzuergoak nola baloratzen duen proiektua; epe ertain eta luzerako inpaktuen eta emaitzen zenbatespena eta argitaratu beharreko proiektuaren emaitzen fitxa.

– El «Informe final de resultados obtenidos e impactos previstos del proyecto» según el modelo establecido. Este informe incluye el resumen de resultados, las barreras, aspectos críticos y aprendizaje del proyecto técnico, los próximos pasos, el plan de comunicación de resultados, la valoración del proyecto por parte del consorcio, la estimación de impactos y resultados a medio y largo plazo y la ficha de resultados de proyecto a publicar.

– Proiektuaren memoria ekonomikoa, Excel eta PDF formatuko ereduaren arabera. Memorian honako hauek jasoko dira, kostu motaren arabera: onartutako gastuak, baliozkotutako aldaketak –hala badagokio–, baita benetan egindako gastuak ere. Zehaztutako ereduaren arabera aurkeztuko da, eta honako hauek ere jasoko ditu:

– La memoria económica del proyecto según el modelo en formato Excel y pdf. En la memoria se recogerán, por tipología de coste, los gastos aprobados, las modificaciones validadas en su caso, así como los gastos efectivamente incurridos. Se presentará según modelo establecido e incluirá adicionalmente:

• Langileen kostuei dagokienez: pertsona eta urte bakoitzeko egindako orduen erantzukizunpeko adierazpena eta bazkide bakoitzaren ordutegi-parteak. Ordu horietako bakoitzaren kostu unitarioa eta kostu unitario horren kalkulua, behar bezala egiaztaturik. Horrela, bi gauza ikusi ahal izango dira islaturik: sortutako guztizkoa, eta Gizarte Segurantzak enpresarentzat duen kostua.

• Con relación a los costes de personal: declaración responsable de horas incurridas por persona y año y partes horarios por parte de cada socio. Acreditación suficiente del coste unitario de cada una de ellas, así como del cálculo del citado coste unitario. De tal modo que se pueda ver reflejado el total devengado y el coste de la Seguridad Social para la empresa.

• Gainerako kostuetarako: fakturak eta ordainagiriak. Fakturek 1619/2012 Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte, eta, ildo horretan, honako hauek jaso beharko dituzte: jaulkitzailearen identifikazio-datuak (izena eta IFZ/IFK), faktura zein erakunderen izenean egin den eta haren datuak, IFK, kontzeptua, data, fakturaren zenbakia, BEZa barne duten kontzeptuen xehetasuna (edo salbuespena), zenbatekoa eta sinadura eta/edo zigilua. Era berean, argi eta garbi deskribatuko dituzte gastuaren kontzeptuak, proiektuko diruz lagundutako jarduerak egitearekin zuzenean lotuta egongo direnak.

• Para el resto de los costes: facturas y justificantes de pago. Las facturas deberán reunir los requisitos previstos en el RD 1619/2012 y, en tal sentido deben contener: datos identificativos del expedidor (nombre y NIF/CIF), de la entidad a cuyo nombre se expide la factura, CIF, concepto, fecha, número de la factura, detalle de los conceptos con IVA (o exención del mismo), importe y firma y/o sello. Asimismo, describirán con claridad los conceptos del gasto, que deberán estar directamente asociados a la realización de las actuaciones subvencionadas del proyecto.

Ez da fotokopiarik edo albaranik onartuko.

No se admitirán fotocopias o albaranes.

2.– 3. ildoa, ETE zirkularra. Proiektua sustatu duen bitarteko eragileak hauek entregatuko ditu:

2.– Línea 3 de Pyme Circular. El agente intermedio promotor del proyecto entregará:

– Proiektuaren azken memoria teknikoa, formatu librean. Memoria horretan, bilera-akta, txosten eta entregagai guztiak –egindako lanen irismena balioesteko aukera ematen dutenak– jasoko dira.

– Una memoria técnica final del proyecto, en formato libre, que incluirá todas las actas de reunión, informes y entregables, que permitan valorar el alcance de los trabajos realizados.

– Proiektuaren komunikazio-memoria bat. Bertan, lan-metodologia, parte-hartzaileak eta lortutako emaitzak jasoko dira.

– Una memoria comunicativa del proyecto recogiendo la metodología de trabajo, los participantes y los resultados obtenidos.

– Proiektuaren memoria ekonomikoa PDF formatuan, eta kopia bat Excel formatuan. Memorian honako hauek jasoko dira, kostu motaren arabera: onartutako gastuak, baliozkotutako aldaketak –hala badagokio–, baita benetan egindako gastuak ere. Ereduaren arabera aurkeztuko da, eta honako hauek ere jasoko ditu:

– La memoria económica del proyecto en pdf, así como una copia en formato Excel. En la memoria se recogerán, por tipología de coste, los gastos aprobados, las modificaciones validadas en su caso, así como los gastos efectivamente incurridos. Se presentará según el modelo e incluirá adicionalmente:

• Bitarteko eragilearen langileen kostuei dagokienez: pertsonako eta urteko egindako orduen erantzunkizunpeko adierazpena eta ordu-parteak. Ordu horietako bakoitzaren kostu unitarioa eta kostu unitario horren kalkulua, behar bezala egiaztaturik. Horrela, bi gauza ikusi ahal izango dira islaturik: sortutako guztizkoa, eta Gizarte Segurantzak enpresarentzat duen kostua.

• Con relación a los costes de personal del agente intermedio: la declaración responsable de horas incurridas por persona y partes horarios. Acreditación suficiente del coste unitario de cada una de ellas, así como del cálculo del citado coste unitario. De tal modo que se pueda ver reflejado el total devengado y el coste de la Seguridad Social para la empresa.

• Gainerako kostuetarako: fakturak eta ordainagiriak. Fakturek 1619/2012 Errege Dekretuan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte, eta, ildo horretan, honako hauek jaso beharko dituzte: jaulkitzailearen identifikazio-datuak (izena eta IFZ/IFK), faktura zein erakunderen izenean egin den eta haren datuak, IFK, kontzeptua, data, fakturaren zenbakia, BEZa barne duten kontzeptuen xehetasuna (edo salbuespena), zenbatekoa eta sinadura eta/edo zigilua. Era berean, argi eta garbi deskribatuko dituzte gastuaren kontzeptuak, proiektuko diruz lagundutako jarduerak egitearekin zuzenean lotuta egongo direnak.

• Para el resto de los costes: facturas y justificantes de pago. Las facturas deberán reunir los requisitos previstos en el RD 1619/2012 y, en tal sentido deben contener: datos identificativos del expedidor (nombre y NIF/CIF), de la entidad a cuyo nombre se expide la factura, CIF, concepto, fecha, número de la factura, detalle de los conceptos con IVA (o exención del mismo), importe y firma y/o sello. Asimismo, describirán con claridad los conceptos del gasto, que deberán estar directamente asociados a la realización de las actuaciones subvencionadas del proyecto.

Ez da fotokopiarik edo albaranik onartuko.

No se admitirán fotocopias o albaranes.

3.– Horretarako, proiektuaren azken justifikazioa egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» atalean (https://www.euskadi.eus/nirekarpeta) aurkeztu beharko dute dokumentazio hori, proiektua gauzatzeko epea amaitzen denetik gehienez ere hiru hilabeteko epean.

3.– A tal fin, para la justificación final del proyecto tendrán que presentar la anterior documentación por los medios electrónicos correspondientes en el apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco (https://www.euskadi.eus/micarpeta) con un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la ejecución del proyecto.

4.– Kanpo-aholkularitzarekin lotutako gastuak justifikazio-agiriak entregatzeko epearen barruan bakarrik egin/fakturatu ahal izango dira.

4.– Exclusivamente, los gastos relacionados con el asesoramiento externo podrán realizarse/facturarse dentro del plazo de entrega de la documentación justificativa.

5.– Proiektuaren gastuak (langile-gastuekin zerikusia dutenak izan ezik) egiaztatzeko, fakturen eta merkataritzako trafiko juridikoan balioa duten edo administrazio-eraginkortasuna duten froga-balio bereko gainerako dokumentuak erabiliko dira, eta ezinbestekoa izango da proiektua gauzatzeko onartutako jarduketak egin direla egiaztatzen duen faktura aurkeztea.

5.– Los gastos del proyecto (salvo los relacionados con los gastos de personal) se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, salvo en el caso de los costes de personal, será imprescindible presentar factura que acredite la realización de las actuaciones aprobadas para la realización del proyecto.

25. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 25.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Inbertsio eta gastuak, edo aurreikusitako gastu-konpromisoak, dirulaguntza eman den urteetan egin beharko dira eta emate-ebazpenean adierazitako epeetan.

Las inversiones y gastos, o compromiso de gastos previstos, deberán ser realizados en los años para los que se ha concedido la subvención, y en los plazos que se señalen en la resolución de concesión.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen erakunde onuradunek Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak bete beharko dituzte, bai eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitakoak ere, eta zehazki baldintza hauek:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes:

a) Esleitutako dirulaguntza onartu behar du, eta horrek agindu honetan jasotzen diren baldintza eta arau guztiak onartzea dakar, aldi berean. Alde horretatik, dirulaguntza egokitu zaiola dioen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hamar egun naturaletan dirulaguntzari espresuki uko egiten ez bazaio, dirulaguntza onartu egin dela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida, lo que conlleva aceptar todas las condiciones y normas citadas en la presente Orden. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la concesión de la subvención, no se produce su renuncia expresa, se entenderá aceptada.

b) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Kontuen Euskal Epaitegiak dirulaguntzen xedea fiskalizatzeko eginkizunak betez eskatzen dieten informazio oro ematea, eta organo emaileak datuak egiaztatzeko egin beharreko ekintzei men egitea, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzei buruz eskatutako informazio oro emanez.

b) Facilitar cualquier información que les sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tribunal Vasco de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las Subvenciones y someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, facilitando la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto a las subvenciones recibidas con cargo a la presente convocatoria.

c) Proiektuan edozein arrazoi dela medio aldaketak eginez gero, lehenbailehen jakinaraztea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, aldaketa horien onarpena eskatzeko. Era berean, dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein gorabehera objektibo zein subjektibo aldatuz gero, erakunde emaileari horren berri jakinarazi beharko zaio.

c) Comunicar, lo antes posible, a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, toda modificación del proyecto que se produjera por cualquier circunstancia, para solicitar su aprobación. Así mismo, deberá comunicar la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se haya tenido en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Diruz lagundutako ekintza gauzatzea eta justifikatzea, dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako epeetan.

d) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en la resolución de concesión de la subvención.

e) Dirulaguntza zertarako eman den, xede jakin horretarako erabiltzea, betiere 28. artikuluan, baldintzak aldatzeari buruzkoan, finkatutakoa aplikatu behar ez bada.

e) Utilizar la subvención en el destino específico para el que ha sido concedida, salvo que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 28, relativo a la alteración de las condiciones.

f) Egoki diren lizentziak, baimenak eta gainerako sektore-eskakizunak betez gauzatzea proiektuak.

f) Ejecutar los proyectos observando las licencias, autorizaciones y demás requisitos sectoriales preceptivos, para su correcta ejecución.

g) Edozein administraziok edo erakunde publiko zein pribatuk helburu bererako emandako beste dirulaguntzarik eskatu edo lortuz gero, inguruabar horren berri izan ondorengo 10 egun balioduneko epean, horren berri ematea Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzari, eta adieraztea, halaber, organo emailea eta dirulaguntzaren edo diru-sarreraren zenbatekoa zein diren.

g) Comunicar a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco la solicitud u obtención de subvenciones o Subvenciones, el órgano concedente y la cuantía de cualesquiera otras subvenciones, Subvenciones o ingresos otorgados para el mismo fin, procedentes de cualquier administración o ente, tanto público como privado, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.

h) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 18. artikuluan jasotako moduan, publizitatea emateko betebeharra betez, erakunde onuradunek dirulaguntzen deialdi honen bitartez lortutako babesaren berri emango dute jendaurrean. Hala, diruz lagundutako proiektua deskribatuko dute haien Interneteko gunean.

h) En cumplimiento de la obligación de dar publicidad contemplada en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias informarán al público general del apoyo obtenido a través de la presente convocatoria de Subvenciones haciendo una descripción en su sitio de Internet, del proyecto subvencionado.

i) Proiektuaren aurrerapenak eta oinarrizko emaitzak argitaratzea, informazioa berrikusi eta haren zabalkundea berariaz onartu ondoren.

i) Publicar los avances y resultados básicos del proyecto tras revisar la información y aprobar expresamente su difusión.

j) Jarduketak herritarrekin harremanetan egotea eskatzen badu, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko eta hizkuntza horietan artatuak izateko aukera eman beharko zaie herritarrei.

j) En caso, de que la actuación suponga la atención o contacto con la ciudadanía se garantizará su derecho a ser atendido y a utilizar las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

k) Argitalpenik eginez gero, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari bidali beharko zaio euskarri digitalean.

k) En el caso de que se generen publicaciones, se deberán remitir al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en soporte digital.

l) Egiten diren dokumentu eta ekintzek genero-ikuspegia eduki behar dute, eta hizkuntzaren eta irudien erabileran ez da bazterketa-elementurik egongo.

l) Los documentos y las acciones que se realicen incorporarán la perspectiva de género y no contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen.

m) Kontabilitate-liburuak, izapidetutako erregistroak eta gainerako agiriak behar bezala ikuskatuta edukitzea erakunde onuradunari kasuan-kasuan aplikatu beharreko merkataritzako eta sektoreko legediak eskatutako moduan.

m) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso.

26. artikulua.– Emaitzen jabetza, konfidentzialtasuna eta dibulgazioa.

Artículo 26.– Propiedad, confidencialidad y divulgación de los resultados.

1.– 1. eta 2. ildoetarako, proiektuaren esparruan garatutako informazioa eta ezagutza enpresa sustatzailearen jabetzakoa izango da, eta, idatziz zehazten duten moduaren arabera, proiektuan parte hartzen duten gainerako enpresa bazkideen jabetzakoa. Enpresa sustatzaileak eta/edo bazkideek eskabidean adierazi eta justifikatu beharko dute entregagaiak isilpean daudela, proiektua gauzatu bitartean edo amaitzean.

1.– Para las líneas 1 y 2, la información y el conocimiento desarrollado en el marco del proyecto será propiedad de la empresa promotora y, en función de cómo lo determinen por escrito, del resto de empresas socias participantes en el mismo. La empresa promotora y/o los socios deberán señalar y justificar la confidencialidad de los entregables en la solicitud, durante la ejecución o a la finalización del proyecto.

3.– ildorako, proiektuaren barruan sortutako informazioa eta ezagutza proiektuan parte hartu duten enpresena izango dira. 15. artikuluan jasotako lankidetza-hitzarmenak, hala badagokio, proiektua gauzatzean edo amaitzean aurkeztu beharreko entregagaien konfidentzialtasuna adierazi eta justifikatu beharko du.

Para la línea 3, la información y el conocimiento desarrollado en el marco del proyecto será propiedad de las empresas participantes en el mismo. El acuerdo de colaboración recogido en el artículo 15 deberá en su caso, señalar y justificar la confidencialidad de los entregables a aportar durante la ejecución o a la finalización del proyecto.

2.– Proiektuaren emaitzak ondo zaintzeko, hala nahi duten enpresa onuradunek beste planteamendu zehatzago bat ere egin ahal izango dute jakintzaren jabetzari, babestu beharreko emaitzei eta konfidentzialtasunari buruz. Planteamendu hori proiektua itxi aurretik jakinarazi beharko da.

2.– Con el fin de salvaguardar los resultados del proyecto, las empresas beneficiarias que así lo consideren, podrán desarrollar un planteamiento más a detalle de la propiedad del conocimiento, los resultados a proteger y de la confidencialidad, planteamiento que deberá comunicarse antes del cierre del proyecto.

3.– Emaitzak kanal eraginkorrenetatik zabaldu eta transferituko dira, zer zabaldu behar den elkarrekin adosturik eta proiektuan parte hartu duten alderdiak berariaz aipatuz.

3.– La divulgación y la transferencia de resultados se realizarán por los canales más efectivos, estableciendo los contenidos de común acuerdo y mencionando expresamente a las partes del proyecto.

4.– Politika publikoak aplikatzeko interesa duen metodologiarik garatu edo horrelako ezagutzarik sortzen bada, Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzaren esku egongo da erabiltzeko. Horretarako, konfidentzialtasunari lotutako guztia babestu beharrez, sailburuordetzak zehatz-mehatz definituko du zer metodologia edo ezagutza nahi duen aplikatu. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia zirkularraren politikak garatzeko soilik erabili beharko ditu, onuradunei jakinarazita.

4.– Cuando se desarrollen metodologías o se genere conocimiento de interés para la aplicación de políticas públicas, estas podrán ser utilizadas por la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. Para ello, salvaguardando los aspectos sujetos a confidencialidad, esta definirá exactamente qué metodologías o conocimiento desea aplicar para su uso exclusivo en el desarrollo de las políticas de economía circular del País Vasco e informará a los beneficiarios.

27. artikulua.– Ez-betetzeak eta dirua itzultzea.

Artículo 27.– Incumplimientos y reintegro.

Erakunde onuradunak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren dirulaguntza eskatutako eta emandako xede espezifikoa betetzeko erabiltzen ez badu, dirulaguntza ematea eragin zuen jarduketa egiten ez badu, dirulaguntza zertarako eman zen, helburu horrexetarako erabili dela egiaztatzen ez badu edo, oro har, onuradunak ez badu betetzen erakunde eskudunak ezarritako baldintzaren bat, ikuskapen-lanak ahalbidetu nahi ez baditu edo onuradunen betebeharren bat betetzen ez badu, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela adieraziko da, betiere aldez aurretik interesdunari entzun ondoren; gainera, hala badagokio, dagokion zenbatekoa eta dagozkion interes legalak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, hala ezarritako baitago azaroaren 11ko 1/1997 Lege Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean, Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura emandako dirulaguntzen berme eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan. Azken horretan ezartzen dira kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta betebeharrak.

La constatación de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaron la concesión de la subvención, la negativa a facilitar la labor de inspección y el no cumplimiento de las obligaciones atribuidas a las personas beneficiarias, dará lugar previa audiencia al interesado, a la declaración de pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas, más los intereses legales que procedan, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 698/1991 de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

28. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea eta dirulaguntzen pilaketa.

Artículo 28.– Alteración de las condiciones de la subvención y acumulación de Subvenciones.

1.– Dirulaguntza esleitzeko kontuan hartutako baldintzetan aldakuntzaren bat eginez gero, baldin eta deialdiaren xedea betekotzat jotzen bada eta, hala dagokionean, deialdi honetan esleitutako dirulaguntzez gain beste erakunde publiko zein pribatu baten dirulaguntzak jaso badira, horren berri aurretiaz eman beharko dute Ingurumen Jasangarritasuneko Sailburuordetzak horrelakoak berariaz onar ditzan. Aipatutako aldaketek dirulaguntza emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango dute, betiere agindu honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira. Horretarako, dagokion kitapen-ebazpena emango da, hala behar denean, esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa doitzeko, edo, hala badagokio, behar den zenbatekoaz gaindi jasotakoa itzultzea eskatzeko.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la correspondiente subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta y, en su caso, la obtención concurrente de otras Subvenciones y subvenciones concedidas por cualquier otra entidad pública o privada, deberán ser comunicadas previamente para su aceptación expresa por la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental. Las mencionadas alteraciones podrán dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de la subvención, siempre que se salvaguarden los requisitos de la presente Orden para ser beneficiario de esta. A estos efectos y cuando proceda, se dictará la oportuna resolución de liquidación, en la que se reajustarán los importes de la subvención concedida, o, en su caso, se ordenará la devolución de los importes recibidos en exceso.

2.– Ezingo da inola ere aldatu jardueraren izaera, ezta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa handitu ere, eta, aldaketa onartuko bada, erakunde onuradunak txosten bidez justifikatu beharko du aldatutako proiektuaren eragina parekoa edo handiagoa dela hasieran diruz lagundutako proiektuarena baino.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación ni suponer incremento alguno en el importe de la subvención concedida y para su aceptación se deberá justificar mediante informe, por parte de la entidad beneficiaria, que el impacto del proyecto modificado es equivalente o superior al proyecto inicialmente subvencionado.

3.– Dirulaguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-izapidea ez denez egin, dirulaguntza eman duen organoaren esku geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea; betiere, hori eginda beste inoren eskubideak kaltetzen ez badira.

3.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la Resolución, conforme a lo establecido en el artículo del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la subvención, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de tercero.

4.– Agindu honek arautzen dituen dirulaguntzak ezin izango dira metatu Europar Batasunak ematen dituen beste dirulaguntza edo ekarpen batzuekin, baldin eta metaketaren ondorioz, dirulaguntzaren intentsitateak Europar Batasunaren araudian aurreikusitako gehienekoa gainditzen badu. Beste entitate batzuek xede berarako dirulaguntzak emanez gero, dirulaguntza onuragarrienaren gehieneko muga aplikatuko da.

4.– Las subvenciones reguladas por la presente Orden no podrán acumularse con otras Subvenciones ni con otras aportaciones comunitarias si tal acumulación conduce a una intensidad de subvención superior a la máxima prevista en la normativa comunitaria. En caso de Subvenciones concedidas por otras entidades con el mismo fin será de aplicación el límite máximo de subvención más favorable.

29. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 29.– Recursos.

Agindu honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, hala xedatzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoarekin bat etorriz.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Agindu honetan berariaz jaso gabe geratu den guztirako, arau hauek aplikatuko dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina; Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legea, eta uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen duena.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Agindu honetan adierazitako dirulaguntzen lerro bakoitzerako zenbateko osoa eta esleipen zehatza handitu ahal izango dira, eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa kontuan hartuta, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren beste programa batzuk gauzatzearen ondorioz agortu gabe geratzen diren aurrekontu-baliabideen arabera, eta horiek ebatzi aurretik. Ingurumen-iraunkortasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez emango da horren berri.

El importe global, así como, la asignación concreta a cada una de las líneas de subvención señaladas en la presente Orden, podrán ser incrementados, teniendo en cuenta la cuantía total de las Subvenciones solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros Programas del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente y con carácter previo a la resolución de las mismas. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante la correspondiente Resolución de la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 13a.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

I. ERANSKINA
ANEXO I
LEHENTASUNEZKO EREMUEN ZERRENDA: EKODISEINUKO, EKONOMIA ZIRKULARREKO ERAKUSTALDIKO ETA EKOBERRIKUNTZA ESTRATEGIKOKO PROIEKTUAK (1. ETA 2. ILDOAK)
LISTADO DE ÁMBITOS PRIORITARIOS: PROYECTOS DE ECODISEÑO, DEMOSTRACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOINNOVACIÓN ESTRATÉGICA (LÍNEAS 1 Y 2)

Deskribapen xehatua dokumentu honetan: «2022ko lehentasunezko eremuak ekodiseinuko, ekonomia zirkularreko erakustaldiko eta ekoberrikuntza estrategikoko proiektuetarako».

Descripción detallada en el documento «Ámbitos prioritarios 2022 para proyectos de ecodiseño, de demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica».

1.– Ekipoen, osagaien eta mugikortasunaren ekodiseinua.

1.– Ecodiseño de equipos, componentes y movilidad:

a) Bizitza erabilgarria luzatzeko ekodiseinua.

a) Ecodiseño para la prolongación de la vida útil.

b) Goitik behera birdiseinatzea, funtzionaltasuna optimizatuz.

b) Rediseño radical optimizando la funcionalidad.

c) Ekodiseinua, erabilera-fasean baliabideak eraginkortasunez kontsumitzeko.

c) Ecodiseño para un consumo eficiente de recursos en la fase de uso.

d) Desmaterializaziora bideratutako ekodiseinua.

d) Ecodiseño orientado a la desmaterialización.

e) Birziklagarritasunerako ekodiseinua.

e) Ecodiseño para la reciclabilidad.

2.– Ontzi eta bilgarrien ekodiseinua.

2.– Ecodiseño de envases y embalajes:

a) Kontsumorako ontzi- eta bilgarri-sistema berritzaileak.

a) Sistemas innovadores de envases y embalaje de consumo.

b) Bilgarri industrialetarako sistema berritzaileak.

b) Sistemas innovadores de embalaje industrial.

c) Ontzi eta bilgarri berrerabilgarriak diseinatzea.

c) Diseño de envases y embalajes reutilizables.

d) Ziklo itxiko ontziak dituzten sistema logistikoak garatzea.

d) Desarrollo de sistemas logísticos con envases en ciclo cerrado.

3.– Iraunkortasunerako serbitizazioa.

3.– Servitización para la durabilidad:

a) Produktuak zerbitzu gisa duen funtzioa.

a) La función del producto como servicio.

b) Produktuak eta ekipoak berrerabiltzeko sistemak.

b) Sistemas de reutilización de productos y equipos.

c) Ekipoen eta osagaien erabilera-fasea optimizatzea.

c) Optimización de la fase de uso de equipos y componentes.

d) Alderantzizko logistikako sistemak eta ziklo-itxierak.

d) Sistemas de logística inversa y cierres de ciclo.

e) Hornitzaile-katearen berdekaratze estrategikoa.

e) Enverdecimiento estratégico de la cadena de proveedores.

4.– Birmanufaktura eta konponketa aurreratua.

4.– Remanufactura y reparación avanzada:

a) Birmanufakturako/Konponketa aurreratuko prozesua garatzea eta/edo optimizatzea.

a) Desarrollo y/u optimización del proceso de remanufactura/reparación avanzada.

b) Aurrediagnosiak, diagnosiak, kontrolak eta testak egiteko teknologia berritzaileak edo digitalak.

b) Tecnologías innovadoras o digitales de pre-diagnóstico, diagnóstico, control y testeo.

c) Serieko pieza eta osagaien birmanufaktura automatizatzea.

c) Automatización de la remanufactura de piezas y componentes en serie.

d) Ingurumenaren aldetik jasangarriak diren balio handiko ordezko piezak fabrikatzea.

d) Fabricación de repuestos ambientalmente sostenibles de alto valor.

e) Konponketa mekanikorako teknologia aurreratuak.

e) Tecnologías avanzadas de reparación mecánica.

f) Zirkuitu eta elementu elektronikoen konponketa eskala industrialean.

f) Reparación de circuitos y elementos electrónicos a escala industrial.

g) Osagaien konponketa aurreratua.

g) Reparación avanzada de componentes.

5.– Teknika Erabilgarri Onenak (TEO):

5.– Mejores técnicas disponibles (MTD):

a) «Near Net Shape» fabrikazio-teknologia berritzaileak.

a) Tecnologías innovadoras de fabricación «Near Net Shape».

b) Produkzio-prozesuak simulatuz, erregulatuz eta kontrolatuz digitalizatzea.

b) Digitalización con simulación, regulación y control de los procesos productivos.

c) Zein diren eskura dauden teknologiarik onenak burdin-galdaketako prozesuetarako eta BREF eskakizunak berrikusten dituzten sektoreetarako.

c) Mejores Tecnologías Disponibles para procesos de fundición férrea y sectores en revisión de requisitos BREF.

6.– Metal giltzarriak eta material kritikoak.

6.– Metales claves y materiales críticos:

a) Ingurumen-aztarna txikiagoa duten produktu metalikoak ekodiseinatzea.

a) Ecodiseño de productos metálicos de menor huella ambiental.

b) Ekoizpenean sortutako hondakin metalikoen barne-berreskurapena.

b) Recuperación interna de residuos metálicos de producción.

c) Aleatutako txatarren kudeaketa eta bereizketa optimizatzea.

c) Optimización de la gestión y segregación de chatarras aleadas.

d) Gaika biltzeko eta birziklatzeko sistemak, balio handiko aleatzaileentzat.

d) Sistemas de recogida selectiva y reciclaje dirigido a aleantes de alto valor.

e) Metalen berreskurapena, hondakin konplexuetatik abiatuta.

e) Recuperación de metales a partir de residuos complejos.

f) Zeparen metal-lermak minimizatzea.

f) Minimizar las mermas de metales en la escoria.

7.– Plastikoa.

7.– Plásticos:

a) Plastikozko produktuen fabrikazio ekoefizientea.

a) Fabricación ecoeficiente de productos plásticos.

b) Plastikoen eta konpositeen konponketa aurreratua eta industrializatua.

b) Reparación avanzada e industrializada de plásticos y composites.

c) Plastikoen gaikako bilketa ziurtatzeko protokolo berritzaileak.

c) Protocolos innovadores para asegurar una recogida selectiva de plásticos.

d) Polimero eta gehigarri jasangarrietan oinarrituta, balio handiko produktuak fabrikatzea.

d) Fabricación de productos de alto valor en base a polímeros y aditivos sostenibles.

e) Industria osteko hondakin plastikoan oinarrituta, balio handiko produktuak fabrikatzea.

e) Fabricación de productos de alto valor en base a residuo plástico postindustrial.

f) Polimeroak detektatzeko eta bereizteko teknologia berritzaileak.

f) Tecnologías innovadoras de detección y segregación de polímeros.

g) Kontsumo osteko plastikozko hondakinetan oinarrituta, plastikozko produktuak edo konpositeak fabrikatzea.

g) Fabricación de productos plásticos o composites en base a residuos plástico posconsumo.

h) Kondentsazio-plastikoen birziklatze kimikoa.

h) Reciclaje químico de plásticos de condensación.

i) Termoplastikoak, kautxua edo konpositeak birziklatzea, balio txikiagoko erabileretarako.

i) Reciclaje de termoplásticos, caucho o composites en usos de menor valor.

j) Kautxua birziklatzea edo berreskuratzea.

j) Reciclaje o recuperación de caucho.

8.– Mineralak eta eraikuntza-materialak.

8.– Minerales y materiales de construcción:

a) Eraikuntza-materialak ekodiseinatzea, iraunkortasun, berrerabilera eta birziklapen handiagoa lortzeko.

a) Ecodiseño de materiales de construcción para una mayor durabilidad, la reutilización y el reciclaje.

b) Egokitzapen klimatikoko soluzioak ematen dituzten produktuen garapena.

b) Desarrollo de productos que contribuyen las soluciones de adaptación climática.

c) Hondakin mineraletan eta eraikuntzakoetan dauden materialak kontzentratzeko eta/edo bereizteko teknologia berritzaileak.

c) Tecnologías innovadoras de concentración y/o separación de materiales contenidos en residuos minerales y de construcción.

d) Hondakin mineraletan oinarrituta material berriak fabrikatzea.

d) Fabricación de nuevos materiales en base residuos minerales.

e) Bigarren mailako materialen oinarria duten erregogorrak fabrikatzea.

e) Fabricación de refractarios en base materiales secundarios.

f) Funtzio anitzeko eraikuntza-materialak eta -ondasunak birziklatzea.

f) Reciclaje de materiales y bienes de construcción multifuncionales.

g) Ingurumen-aztarna txikiko zementu berriak garatzea.

g) Desarrollo de nuevos cementos de baja huella ambiental.

h) Zurezko eraikuntza-material berritzaileak garatzea.

h) Desarrollo de materiales de construcción innovadores en base a madera.

9.– Kutsatutako lurzoruak in situ konpontzeko edo kutsagabetzeko teknologiak.

9.– Tecnologías de remediación y descontaminación in situ de suelos contaminados:

a) Lurzoru eta lurpeko ur kutsatuak in situ eta on site ikertzeko eta saneatzeko teknologia berritzaileak aplikatzea.

a) Aplicación de tecnologías innovadoras de investigación y saneamiento in situ y on site de suelos y aguas subterráneas contaminadas.

b) Lurzorurako mehatxuen jarraipena egiteko teknologia berritzaileak.

b) Tecnologías innovadoras para el seguimiento de amenazas al suelo.

c) Industria-prozesuetako eta produktuetako konposatu per- eta poli-fluoratuekiko ingurumenaren aldetik jasangarriak diren alternatiben erakustaldia.

c) Demostración de alternativas ambientalmente sostenibles a los compuestos per- y poli-fluorados (PFAs) en procesos industriales y productos.

II. ERANSKINA
ANEXO II
LEHENTASUNEZKO TIPOLOGIEN ZERRENDA
LISTADO DE TIPOLOGÍAS PRIORITARIAS

3. ildoa. ETE zirkularra.

Proyectos de PYME circular (Línea 3).

ETE Zirkularraren 3. ildoko lehentasunezko tipologiak hauetara zuzenduta daude:

Las tipologías prioritarias de la Línea 3 de Pyme Circular van dirigidas a:

– Aukera zirkularrak identifikatzea, merkatuaren zaintza, ekonomia zirkularraren diagnostikoa edota erronka berrien aurreko hausnarketa eta posizionamendua barne hartuta. Halaber, erakundeak eta haien produktuak zirkularrak izatea errazten duten ekintzak identifikatzea, ekintza-plan batekin batera.

– Identificación de oportunidades circulares englobando tanto la vigilancia del mercado, el diagnóstico en economía circular, o la reflexión y posicionamiento ante nuevos retos, así como la identificación de acciones que favorezcan la circularidad de las organizaciones y de sus productos junto con un plan de acción.

– Bizi-zikloaren ikuspegia eta merkatuan desberdintzea: produktuaren, erakundearen edo zerbitzuaren ingurumen-inpaktuak zehazteko, metodologia normalizatuen bidez, baita hirugarren alderdiak egiazta ditzakeen aintzatespenak lortzea ere, hala nola ingurumen-aztarnak eta ekoetiketak (I. mota edo produktuaren III. motako ingurumen-adierazpenak).

– Enfoque de ciclo de vida y diferenciación en el mercado: para la determinación de impactos ambientales de producto, organización o servicio, a través de metodologías normalizadas, así como la obtención de reconocimientos verificables por tercera parte como huellas ambientales y ecoetiquetas (Tipo I o declaraciones ambientales de producto tipo III).

– Ingurumen-hobekuntza eta erregulazio zirkularrei aurrea hartzea produktuetan eta zerbitzuetan ingurumen-hobekuntzak ezartzeko, edo Europako Batzordearen Zirkulartasunaren 45552-9 Mandatutik eratorritako arauak eta estandarrak aplikatzea ErP Ekodiseinuaren Zuzentarauaren esparruan. Eremu horretan sartzen dira, halaber, produktuen edo osagaien (produktu plastikoen eta eraikuntzako materialen) birziklatze-materiala baliatzearen bideragarritasun teknikoa, ingurumenekoa eta ekonomikoa erakustea; edo bilgarrien eta ontzien ekodiseinua.

– Mejora ambiental y anticipación a regulaciones circulares para la implementación de mejoras ambientales en productos y servicios, o la aplicación de Normas y estándares derivados de Mandato CEN de Circularidad 45552-9 de la Comisión Europea en el marco de la Directiva de Ecodiseño ErP. También se incluyen en este ámbito demostrar la viabilidad técnica, ambiental y económica de la incorporación de material reciclado de productos o componentes (productos plásticos y materiales de construcción) o el ecodiseño envases y embalajes.

– Balio-katearen jasangarritasuna eta ospea: erakunde bezero handien eskakizun berdeei erantzuteko, sailkapenetako posizioa hobetzeko edo markaren ospea hobetzeko.

– Sostenibilidad de la cadena de valor y reputación: para responder a los requisitos verdes de las grandes organizaciones clientes, mejorar la posición en los rankings o mejorar la reputación de marca.

– Estrategia zirkular berriak: produktuen, materialen eta osagaien bizitza baliagarria hedatzearekin zerikusia dutenak (berrerabiltzea, birziklatzea eta berreskuratzea, konpontzea, berregokitzea, berriz manufakturatzea), serbitizazioarekin lotutakoak (zerbitzutik produktura eraldatzea), industria-sinbiosia, edo produktuaren eta zerbitzuen alokairuan eta erabilera partekatuan, elektronikan eta garraio eta mugikortasun jasangarrian oinarritutako eredu berriak.

– Nuevas estrategias circulares: relacionados con la extensión de la vida útil de los productos, materiales y componentes (reutilizar, reciclar y recuperar, reparar, reacondicionar, remanufacturar), relacionados con la servitización (transformación de producto a servicio), simbiosis industrial, o nuevos modelos basados en alquiler y uso compartido de productos y servicios, en electrónica y transporte y movilidad sostenible.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común