Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

201. zk., 2022ko urriaren 20a, osteguna

N.º 201, jueves 20 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4502
4502

EBAZPENA, 2022ko urriaren 7koa, Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendariarena, 2022ko edizioko Gaztemundu programan parte hartuko duten pertsonak aukeratzeko dena.

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2022, del Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por la que se seleccionan las personas participantes en el programa Gaztemundu, en su edición de 2022.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2022ko uztailaren Ebazpenaren bitartez 27ko (2022ko abuztuaren 9ko EHAA, 152. zk.), Gaztemundu programaren 2022ko deialdia egin zen, Gaztemundu programa arautzen duen abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuaren 8. artikuluan ezarrita dagoena aplikatuz.

Por Resolución de 27 de julio de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior (BOPV n.º 152, de 9 de agosto de 2022), se convocó el programa Gaztemundu en su edición de 2022, en aplicación del artículo 8 del Decreto 316/2003, de 23 de diciembre, por el que se regula el programa Gaztemundu.

Dekretu araugilearen 11. artikuluan ezarritako ebaluaketa-batzordeak, 2022ko uztailaren 27ko deialdi-ebazpenean izendatu zenak, aztertu eta baloratu ditu eskaerak, aipatutako dekretuaren 6. artikuluan eta deialdi-ebazpenaren laugarren oinarrian ezarritakoa kontuan harturik, eta batzorde horrek esleipen proposamena egin du. Horrenbestez, hau

La Comisión de Evaluación prevista en el artículo 11 del Decreto regulador, designada por Resolución de convocatoria de fecha de 27 de julio de 2022, ha analizado y valorado las solicitudes en atención a lo dispuesto en el artículo 6 del mencionado Decreto y en la Base Cuarta de la Resolución de convocatoria y realizado una propuesta de adjudicación. A la vista de la cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Ebaluaketa-batzordeak 2022ko Gaztemundu programan parte hartzeko proposatu dituen pertsonak aukeratzea. I. eranskinean jaso dira aukeratutakoak.

Primero.– Seleccionar a las personas propuestas por la Comisión de Evaluación para participar en el programa Gaztemundu, en su edición de 2022, que figuran en el Anexo I.

Bigarrena.– II. eranskinean agertzen diren pertsonek 2022ko Gaztemundu programan parte hartzeko aurkeztutako eskabideak ezestea, bertan adierazten diren arrazoiengatik.

Segundo.– Desestimar para su participación en el programa Gaztemundu, en su edición de 2022 las solicitudes presentadas por las personas que figuran en el Anexo II, por los motivos que se indican en el mismo.

Hirugarrena.– Deialdi honetatik kanpo uztea III. eranskinean zerrendatutako pertsonak, bertan adierazitako arrazoiengatik.

Tercero.– Excluir de la presente convocatoria a las personas relacionadas en el Anexo III, por los motivos que se indican en el mismo.

Laugarrena.– Ordezkoen zerrenda finkatzea. Zerrenda hori V. eranskinean dator jasota, abenduaren 23ko 316/2003 Dekretuaren 12.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Cuarto.– Establecer una relación de suplentes, recogida en el Anexo IV, en base a lo establecido en el artículo 12.2 del Decreto 316/2003, de 23 de diciembre.

Bosgarrena.– Honako ebazpen honek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraz, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Secretaria General de Acción Exterior, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urriaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2022.

Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria,

El Director para la Comunidad Vasca en el Exterior,

GORKA ÁLVAREZ ARANBURU.

GORKA ÁLVAREZ ARANBURU.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común