Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

195. zk., 2022ko urriaren 11, asteartea

N.º 195, martes 11 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4386
4386

EBAZPENA, 2022ko urriaren 5ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea ebazten duena, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (Moves III programa).

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2022, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III).

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Lehenengoa.– Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan autonomia-erkidegoei eta Ceutako eta Melillako hiriei mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programak (Moves III) egikaritzeko laguntzak zuzenean ematea onartzen duen apirilaren 13ko 266/2021 Errege Dekretuaren bitartez (2021eko apirilaren 14an argitaratu zen, 89. Estatuko Aldizkari Ofizialean), mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarriak emateko oinarri erregulatzaileak ezarri ziren, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Primero.– Mediante Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 89 de fecha 14 de abril de 2021, se establecieron las bases reguladoras para la concesión incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.

Euskadiren kasurako dagokion aurrekontua, Errege Dekretu horren V. eranskinean ezarritako laguntzaren zenbateko totalari dagokionez, 18.718.371 euro da.

El presupuesto correspondiente para el caso de Euskadi, respecto al importe total de la ayuda establecida en el Anexo V del citado Real Decreto, asciende a 18.718.371 euros.

Bigarrena.– Euskadirako esleitutako aurrekontu osotik (18.718.371) euro % 10 (1.871.837,10) euro erreserbatu zen Eusko Jaurlaritzak burutu beharreko zuzeneko inbertsioak egiteko, 266/2021 Errege Dekretuan adierazitakoari jarraikiz.

Segundo.– Del total del presupuesto asignado para Euskadi (18.718.371) euros, se procedió a reservar el 10 % (1.871.837,10) euros para la realización de inversiones directas que fuesen a ser llevadas a cabo por el Gobierno Vasco, en los términos indicados en el Real Decreto 266/2021.

Hirugarrena.– EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2021eko uztailaren 5eko Ebazpenean (2021eko uztailaren 14an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 138. zenbakian), mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartu, deitu eta argitaratu ziren, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruaren barruan (Moves III programa).

Tercero.– Mediante Resolución de 5 de julio de 2021, del Director General del EVE, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) n.º 138 de fecha 14 de julio de 2021, se procedió a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III).

Laugarrena.– Deialdi horren 3. oinarriak ezartzen duenez, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programara (Moves III programa) bideratutako hornidura ekonomikoa 16.378.574,63 euro da, behin dagozkion zeharkako gastuak kendu eta zuzeneko inbertsioak egiteko % 10 erreserbatu ondoren, EEEren aurrekontuetan horretarako ezarritako kredituaren arabera.

Cuarto.– La base 3.ª de la citada convocatoria, establece que la dotación económica destinada al programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III)) asciende a 16.378.574,63 euros, una vez detraídos los gastos indirectos correspondientes y la reserva del 10 % para la realización de inversiones directas, según el correspondiente crédito establecido al efecto en los presupuestos del EVE.

Bosgarrena.– 266/2021 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz eta horretarako aldez aurretik egindako eskaerarekin, 2022ko ekainaren 10eko Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuko presidentearen ebazpen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari 18.923.084,97 euroko zenbateko gehigarria ematea adostu zen, eta beraz, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programarako aurrekontua 37.641.455,97 euro da guztira, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (Moves III programa).

Quinto.– Conforme a lo establecido en el Real Decreto 266/2021 y previa solicitud realizada al efecto, mediante Resolución de la Presidenta de IDAE de fecha 10 de junio de 2022, se acordó conceder a la Comunidad Autónoma del País Vasco, un importe adicional de 18.923.084,97 euros lo que totaliza un presupuesto de 37.641.455,97 euros para el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III).

Azaldutakoaren arabera, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programarako baliabide ekonomikoak 16.557.699,35 euroan igotzea, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (Moves III programa).

Primero.– Acordar el incremento, en la cuantía de 16.557.699,35 euros de los recursos económicos destinados al programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III).

Horrekin, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak 32.936.273,98 euro dira guztira (Moves III programa), honela banakatuta:

Con ello, los recursos económicos totales destinados a financiar la convocatoria del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa Moves III) asciende a la cantidad 32.936.273,98 euros, según el siguiente desglose:

a) 1. pizgarri-programa 1 – Ibilgailu elektrikoen erosketa sustatzea: 18.114.950,69 euro.

a) Programa de Incentivos 1 – Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos: 18.114.950,69 euros.

b) 2. pizgarri-programa – Kargatze-azpiegiturak zabaltzen laguntzea: 14.821.323,29 euro.

b) Programa de Incentivos 2 – Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga: 14.821.323,29 euros.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratzea.

Segundo.– Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Hirugarrena.– Ebazpen honek bide administratiboa agortzen du; hortaz, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako auzitegietan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2022ko urriaren 5a.

En Bilbao, a 5 de octubre de 2022.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común