Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

190. zk., 2022ko urriaren 4a, asteartea

N.º 190, martes 4 de octubre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
4269
4269

AGINDUA, 2022ko irailaren 28koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira gizarte-ekonomian ekiteko laguntzen deialdirako oinarriak eta horien deialdia egiten baita 2022. urterako.

ORDEN de 28 de septiembre de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se aprueban las bases para la convocatoria de ayudas para Emprender en Economía Social, y se efectúa su convocatoria para el año 2022.

2021eko abenduaren 14an, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak bere sailaren 2022ko ekitaldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzeko Agindua sinatu zuen (partzialki aldatua 2022ko maiatzaren 30eko Aginduaren bidez). Planak Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzaren lehen helburu estrategiko gisa jasotzen ditu gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko sustapena eta laguntzak, eta kooperatiben eta lan-sozietateen ondorengo hazkundea eta sendotzea. Agindu honek estrategia hori gauzatzea dakar: Zuzendaritzak kudeatzen dituen laguntzen multzoaren barruan, Zuzendaritzaren aurrekontuaren % 50etik gorako zuzkidura ekonomikoa du Ekiteko Aginduak.

El 14 de diciembre de 2021 la Vicelehendakari segunda y Consejera de Trabajo y Empleo firmó la Orden de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de su Departamento para el ejercicio 2022 (modificado parcialmente mediante Orden de 30 de mayo de 2022). El Plan recoge como primer objetivo estratégico de la Dirección de Economía Social el fomento y las ayudas para la creación de empresas de economía social, y el posterior crecimiento y consolidación de las cooperativas y sociedades laborales. La presente Orden supone la materialización de dicha estrategia: dentro de la batería de ayudas gestionadas por la Dirección, la Orden de Emprender está dotada económicamente con más del 50 % del presupuesto de la Dirección.

Aurtengo deialdiak berrikuntza garrantzitsuak ditu: alde batetik, aurreko ia ildo guztiei eutsi zaie, baina % 20 gehitu dira aurreikusitako laguntzak ematera bideratutako baliabideak. Izan ere, arauan aurreikusitako laguntza guztiak ordaintzen saiatu behar da, 2021. urteko egoeran erabili behar izan baitzen enpresa onuradunei eman beharreko zenbatekoaren murrizketa proportzionalaren errekurtsoa.

La convocatoria para el presente ejercicio presenta novedades importantes: por una parte, se mantienen la práctica totalidad de las líneas precedentes, pero se incrementa en un 20 % los recursos destinados a la concesión de las ayudas estimadas. Ello obedece a la necesidad de intentar satisfacer en su totalidad de las ayudas previstas en la norma, ante la situación del año 2021 en el que hubo de utilizarse el recurso de la disminución proporcional de la cantidad a conceder a las empresas beneficiarias.

Bestalde, Europan egun dugun egoera politiko, sozial eta ekonomikoko jazoerek Eusko Jaurlaritza bultzatu dute Ukrainako gerra gure lurraldean eragiten ari den inpaktu sozial eta ekonomikoa arintzeko neurriak ezartzeko erabakia hartzera. Ondorioz, Gobernu Kontseiluak, 2022ko apirilaren 12an, bi funts sortzea onartu zuen: gizarte-erreskaterako funts bat, 15,1 milioi eurokoa, euskal herritar kalteberentzako eta errefuxiatu ukraniarrentzako gizarte-laguntza osagarriak finantzatzeko. Aldi berean, erreskate ekonomikorako funts bat sortu zen, 142,9 milioi eurokoa, enpresentzako eta mikroETEentzako, lehen sektoreko enpresentzako eta merkataritza-sektorerako laguntza osagarriak finantzatzeko.

Por otra parte, los acontecimientos de la actual coyuntura política, social y económica en Europa han determinado la decisión del Gobierno Vasco de implementar medidas para amortiguar el impacto social y económica que la guerra en Ucrania está causando en nuestro territorio. En consecuencia, el Consejo de Gobierno aprobó el 12 de abril de 2022 la creación de dos fondos: un fondo de rescate social dotado con 15,1 millones de euros destinado a financiar ayudas sociales complementarias para las personas vascas vulnerables y para las personas refugiadas ucranianas. Paralelamente, se crea un fondo de rescate económico dotado con 142,9 millones de euros para financiar ayudas complementarias para empresas y micropymes, a empresas del primer sector y al sector comercial.

Eusko Legebiltzarraren berariazko babesa duen Jaurlaritzaren aginduak betez, Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak hiru laguntza-ildo antolatu ditu, eta horietatik bi arau honetan kokatzen dira: gizarte-ekintzailetzaren arloko laguntzak eta energia-kontsumoko kooperatibak sustatzeko laguntzak, horietako bakoitzak milioi bat euroko zuzkidura duela.

En cumplimiento de los mandatos del Gobierno, que cuenta con el apoyo explícito del Parlamento Vasco, la Dirección de Economía Social ha articulado tres líneas de ayudas, de las cuales dos encuentran acomodo en la presente norma: las ayudas en el ámbito del emprendimiento social y las ayudas para el fomento de cooperativas de consumo energéticas, cada una de ellas dotada con un millón de euros.

Gizarte-ekintzailetzarako laguntza bere garaian Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan eratu ziren eta Ukrainako gerrak kaltetu dituen gizarte-ekonomiako enpresentzako zuzkidura ekonomiko gisa ulertu da. Administrazioaren laguntza jasotzeko ezarritako baldintzek men egiten diote Eusko Legebiltzarrak berariaz esandakoari, eta egoera bikoitz batean jarduten dute: bai egindako inbertsio berriak indartuz, bai Ukrainako gerrak zuzenean sorrarazitako kostuen gehikuntzak eta horren ondorioek eragindako galerak konpentsatuz.

El apoyo al emprendimiento social se ha entendido como una dotación económica a las empresas de economía social constituidas en su momento con la colaboración con el Gobierno Vasco y que se hayan visto afectadas por la guerra en Ucrania. Las condiciones establecidas para recibir el apoyo de la Administración acatan lo dictado expresamente por el Parlamento Vasco actuando en un doble escenario: bien reforzando nuevas inversiones realizadas o bien compensando pérdidas por el incremento de costes directamente causados por la guerra en Ucrania y sus consecuencias.

Energia-kontsumoko komunitateak sustatzeari dagokionez, gizarte-ekonomiako enpresen erakunde asoziatiboekin lankidetzan antolatu da, eta hausnarketak, zalantzak eta konponbideak partekatu dira. Kapituluak bi ardatz ditu: batetik, gizarte-ekonomiaren forma duen energia-komunitatearen eredua (komunitateak eratu aurreko ibilbide osoa hartzen duena) zabaltzea bultzatzea, eta, bestetik, nortasun juridiko propioa duten komunitateen finantza-muskulua indartzea.

En relación al fomento de comunidades de consumo energético se ha articulado en colaboración con las entidades asociativas de empresas de economía social, y se han compartido reflexiones, dudas y soluciones. El capítulo actúa sobre dos pivotes: el impulso en la difusión del modelo de comunidad energética con forma de economía social (que comprende todo el recorrido previo a la constitución de las comunidades) y el fortalecimiento del músculo financiero de las comunidades que cuenten ya con personalidad jurídica propia.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legea onartu ostean, deialdia finantzatzeko aurrekontu-kreditu nahikoa dagoela egiaztatuta, bat etorriz Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluarekin, eta Lan eta Enplegu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 7/2021 Dekretuak ematen dizkidan eskumenen arabera, honako hau

En consecuencia, habiéndose aprobado la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022, comprobada la existencia de crédito presupuestario suficiente para financiar la convocatoria y oído el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, de acuerdo a las competencias que me atribuye el Decreto 7/2021, de 19 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Empleo,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da gizarte-ekonomian ekiteko Eusko Jaurlaritzak, Lan eta Enplegu Sailaren bitartez, 2022ko ekitaldian emango dituen laguntzen deialdia egiteko oinarriak onartzea, eta 2022. urterako deialdia egitea. Aginduak 5 kapitulu berezitu ditu.

El objeto de la presente Orden es la aprobación de las bases para la convocatoria de las ayudas que el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Trabajo y Empleo, otorgará durante el ejercicio 2022, para Emprender en Economía Social, y su convocatoria para el año 2022. La Orden se estructura en 5 capítulos diferenciados:

II. kapitulua: Gizarte ekonomiako enpresak sortzen lagunduko duen ekosistema bat sortzeko laguntzak.

Capítulo II: Ayudas para crear un ecosistema que favorezca la creación de empresas de economía social.

III. kapitulua: Gizarte ekonomiako enpresak eratu eta sustatzeko laguntzak.

Capítulo III: Ayudas para la constitución y promoción de empresas de economía social.

IV. kapitulua: Gizarte-ekonomiako enpresa eratu berriak finkatzeko laguntzak.

Capítulo IV: Ayudas para la consolidación de empresas de economía social recientemente constituidas.

V. kapitulua: Ukrainako gerraren eta Errusiari jarritako zehapenen ondorioak jasan dituzten enpresen ekintzailetzarako laguntzak.

Capítulo V: Ayudas al emprendimiento en las empresas de economía social afectadas por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia.

VI. kapitulua: Gizarte ekonomiaren forma daukaten erkidego energetikoak sortzeko eta finkatzeko laguntzak.

Capítulo VI: Ayudas para la creación y consolidación de Comunidades energéticas con forma de economía social.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak:

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen xedea betetzeko, bost milioi eta berrogeita bost mila (5.045.000) euro bideratuko dira.

1.– A los efectos del cumplimiento del objeto de esta Orden, se destinará un importe de cinco millones cuarenta y cinco mil (5.045.000) euros.

2.– Honela banatzen da aurreko apartatuan aipatutako zenbateko orokorra:

2.– El importe total recogido en el apartado anterior, se distribuyen de la siguiente forma:

II. kapituluan jasotakoa betetzeko, laurehun eta laurogei mila (480.000) euroko zenbatekoa erabiliko da, honela banatuta: hirurehun eta laurogeita lau mila (384.000) euroko ordainketa-kreditua 2022ko ekitaldirako, eta laurogeita hamasei mila (96.000) euroko konpromiso-kreditua 2023ko ekitaldirako.

Al cumplimiento de lo recogido en el Capítulo II se destina un importe de cuatrocientos ochenta mil (480.000) euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2022 de trescientos ochenta y cuatro mil (384.000) euros y un crédito de compromiso de noventa y seis mil (96.000) euros, correspondientes al ejercicio 2023.

III. kapituluan jasotakoa betetzeko, bi milioi laurehun eta hogei mila (2.420.000) euroko zenbatekoa erabiliko da, honela banatuta: milioi bat bederatziehun eta hogeita hamasei mila (1.936.000) euroko ordainketa-kreditua 2022ko ekitaldirako, eta laurehun eta laurogeita lau mila (484.000) euroko konpromiso-kreditua 2023ko ekitaldirako.

Al cumplimiento de lo recogido en el Capítulo III se destina un importe de dos millones cuatrocientos veinte mil (2.420.000) de euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2022 de un millón novecientos treinta y seis mil (1.936.000) euros, y un crédito de compromiso de cuatrocientos ochenta y cuatro mil (484.000) euros, correspondientes al ejercicio 2023.

IV. kapituluan jasotakoa betetzeko, ehun eta berrogeita bost mila (145.000) euroko zenbatekoa erabiliko da, 2022ko ekitaldiari dagozkionak osorik.

Al cumplimiento de lo recogido en el Capítulo IV se destina un importe de ciento cuarenta y cinco mil (145.000) euros, correspondientes en su totalidad al ejercicio 2022.

V. kapituluan jasotakoa betetzeko, milioi bat (1.000.000) euroko zenbatekoa erabiliko da, 2022ko ekitaldiari dagozkionak osorik.

Al cumplimiento de lo recogido en el Capítulo V se destina un importe de un millón (1.000.000) de euros, correspondientes en su totalidad al ejercicio 2022.

VI. kapituluan jasotakoa betetzeko, milioi bat (1.000.000) euroko zenbatekoa erabiliko da, honela banatuta: bostehun mila (500.000) euroko ordainketa-kreditua 2022ko ekitaldirako, eta bostehun mila (500.000) euroko konpromiso-kreditua 2023ko ekitaldirako.

Al cumplimiento de lo recogido en el Capítulo VI, se destina un importe de un millón (1.000.000) de euros, mediante un crédito de pago para el ejercicio 2022 de quinientos mil (500.000) euros, y un crédito de compromiso de quinientos mil (500.000) euros, correspondientes al ejercicio 2023.

3. artikulua.– Onuradun izateko betekizun orokorrak:

Artículo 3.– Requisitos generales para obtener la condición de beneficiario:

1.– Deialdian agertzen diren laguntzak eskuratzeko, ezinbestekoa da ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan aurreikusitako inolako debeku-egoeratan.

1.– Es requisito para acceder a las ayudas objeto de convocatoria no hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten erakundeek eskuratu ahal izango dituzte agindu honetako dirulaguntzak, betekizun orokor hauek betez gero:

2.– Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden las entidades que desarrollen su actividad principalmente en la Comunidad Autónoma Vasca, y que cumplan con los siguientes requisitos generales:

– Aurkeztutako eskabidearen gaineko ebazpena eman aurretik, ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea, eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzan inskribatuta.

– Estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas e inscritas en la Seguridad Social, en su caso, con anterioridad a la resolución sobre la solicitud presentada.

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean edukitzea. Halaber, itzultze-betebeharra egunean izan beharko dute, hala badagokio.

– Cumplir las obligaciones tributarias y las obligaciones frente a la Seguridad Social. Así mismo, en su caso, deberán de estar al corriente en el cumplimiento de la obligación de reintegro.

– Ez edukitzea ezarrita dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor-arloko edo administrazio-arloko zehapenik, eta ez egotea hartarako ezgaitzen duen legezko debekuren baten eraginpean.

– No estar sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, o no estar incursa en prohibición legal que la inhabilite para ello.

– Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko arauek ezarritako betekizunak betetzea, Prebentzio Zerbitzuen Arautegia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuak xedatutakoaren arabera.

– Cumplir con las exigencias impuestas por la normativa de Seguridad y Salud Laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

– Erantzukizunez adieraztea xede eta helburu bererako beste laguntzarik eskatu ote zaion administrazio publiko honi edo beste batzuei, eta zein den eskariaren egoera: eskatuta, izapidetzen edo emanda.

– Declarar responsablemente si se ha solicitado cualquier otra ayuda para el mismo objeto y finalidad a esta u otras Administraciones Públicas, y la situación en que se encuentre: solicitada, en trámite o concedida.

– Berdintasun-plana indarrean eduki behar da, Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta dagoenean. Era berean, 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, neurriak izatea sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitu eta eragozteko, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

Tener un plan de igualdad vigente, en el caso de ser obligatorio según la normativa del Estado. Así como disponer de medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación del Estado en materia de igualdad de mujeres y hombres, para las empresas de más de 50 personas trabajadoras.

3.– Artikulu honetan jasotako betebehar guztiak beteta egon beharko dira, bai eskabidea egiten den datan, bai ordainketak egiten diren unean.

3.– Todas las obligaciones recogidas en el presente artículo habrán de estar cumplidas tanto en el momento de la solicitud como en el momento en el que hayan de realizarse los diferentes pagos.

4.– Erakunde eskatzaileari laguntza jasotzeko eskubidea onartzen bazaio, emandako laguntzaren ordainketa jasotzeko Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan eman beharko du izena. Erregistratu gabe egonez gero edota jasota dauden datuak aldatu nahi izanez gero, alta edo aldaketa egin daiteke https://www.euskadi.net/hirugarrenak helbidean.

4.– En el caso de que a la entidad solicitante se le reconozca el derecho a la ayuda, habrá de darse de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda (en el caso de que no lo estuviera ya, o bien quisiera modificar los datos existentes), para poder materializar el abono de la ayuda concedida, en la siguiente dirección: https://www.euskadi.net/altaterceros

4. artikulua.– Erakunde eskatzaileen betekizunak egiaztatzea.

Artículo 4.– Acreditación de los requisitos de las entidades solicitantes.

1.– Eskabidearekin batera aurkeztuko duten erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, erakunde onuradunek adierazi behar dute bete egiten dituztela aurreko artikuluan zehazten diren betekizunak, baita Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako gainerako betekizunak ere. Dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena baino lehen, eta gehienez 15 eguneko epean, adierazpenean aipatutako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteko eskatuko da, horien egiaztatze positiboa posible den kasuetan.

1.– Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidades beneficiarias declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo anterior y demás exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, y en un plazo no superior a 15 días, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados en la declaración, en aquellos casos en los que sea posible la acreditación positiva de los mismos.

2.– Eskabidea aurkezteak dakar baimena ematea Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzak automatikoki egiazta dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete egiten direla, salbu eta berariaz ukatzen bada baimen hori. Kasu horretan, erakunde onuradunak Ogasun eta Gizarte Segurantzako administrazio-instantziek igorritako ziurtagiri egokiak aurkeztu beharko dituzte. Betebehar horiek egunean izatea nahitaezkoa da onuradun izateko eta onuradun gisa jarraitzeko harik eta onartutako dirulaguntza likidatu arte; horrenbestez, dirulaguntza emateko unean eta ordainketak egiteko unean, egiaztatu egingo da ea betetzen diren betebehar horiek.

2.– La presentación de la solicitud comporta la autorización para que la Dirección de Economía Social obtenga de forma directa la acreditación de los requisitos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, salvo que se oponga de manera motivada, en cuyo caso la entidad solicitante deberá aportar las correspondientes certificaciones expedidas por las instancias administrativas de la autoridad hacendística y de la Seguridad Social competentes. El hallarse al corriente de dichas obligaciones es requisito tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida, y por tanto se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y al realizar los pagos correspondientes.

3.– Administrazio publikoen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenak gorabehera, eskabideek aukera emango dute laguntza jasotzen duten erakundeek idatziz bazter dezaten organo kudeatzaileek datuak edo dokumentuak lortu edo egiaztatu ahal izatea. Kasu horretan, erakunde eskatzaileak berak aurkeztu beharko ditu eskatutako nahitaezko dokumentuak.

3.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad beneficiaria de la ayuda deniegue expresamente que los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las Administraciones Públicas. En tal caso, la entidad solicitante habrá de aportar los documentos preceptivos solicitados.

4.– Eskabidean erantzukizunpeko adierazpena sartuko da, eta, horren bidez, 3.f) artikuluan zerrendatutako betekizunak betetzen dituztela aitortuko dute erakunde onuradunek. Dirulaguntza emateko ebazpen-proposamena baino lehen, eta gehienez 15 eguneko epean, adierazpenean aipatutako betekizunak betetzen direla egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteko eskatuko da, horien egiaztatze positiboa posible den kasuetan.

4.– Mediante una declaración responsable incluida en la solicitud las entidades beneficiarias declararán el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 3.f). Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención, y en un plazo no superior a 15 días, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados en la declaración, en aquellos casos en los que sea posible la acreditación positiva de los mismos.

5. artikulua.– Bitarteko elektronikoen erabilera.

Artículo 5.– Utilización de medios electrónicos.

1.– Agindu honetan jasotako laguntza-eskabidea izapidetzeko, bitarteko elektronikoak erabiliko dira, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2 artikuluan xedatutakoarekin.

1.– La tramitación de las solicitudes de ayudas previstas en la presente Orden se realizará utilizando medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa honako helbide hauetan dago eta, bertan, eskuragarri daude izapide-jarraibideak, erantzukizuneko adierazpenak eta ereduak, bai eta eskabideak egiteko formularioetarako lotura ere:

2.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede a los formularios de solicitud estarán accesibles en las direcciones siguientes:

II. kapitulua.– Gizarte ekonomiako enpresak sortzen lagunduko duen ekosistema bat sortzeko laguntzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1217901

Capítulo II - Ayudas para crear un ecosistema que favorezca la creación de empresas de economía social: https://www.euskadi.eus/servicios/1217901

III. kapitulua.– Gizarte ekonomiako enpresak eratzeko eta sustatzeko laguntzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1217902

Capítulo III – Ayudas para la constitución y promoción de empresas de economía social.: https://www.euskadi.eus/servicios/1217902

IV. kapitulua.– Gizarte-ekonomiako enpresa eratu berriak finkatzeko laguntzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1217903

Capítulo IV - Ayudas para la consolidación de empresas de economía social recientemente constituidas: https://www.euskadi.eus/servicios/1217903

V. kapitulua.– Ukrainako gerraren eta Errusiari jarritako zehapenen ondorioak jasan dituzten enpresen ekintzailetzarako laguntzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1217904

Capítulo V – Ayudas al emprendimiento en las empresas de economía social afectadas por la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia: https://www.euskadi.eus/servicios/1217904

VI. kapitulua.– Gizarte ekonomiaren forma daukaten erkidego energetikoak sortzeko eta finkatzeko laguntzak: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1217905

Capítulo VI - Ayudas para la creación y consolidación de Comunidades energéticas con forma de economía social: https://www.euskadi.eus/servicios/1217905

3.– Eskabidea aurkeztu ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, «Nire karpeta» atalaren bidez egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta.

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la Sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak helbide honetan daude eskuragarri: https:// www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https:// www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Prozedura guztia ordezkari baten bidez izapidetu ahalko da, eta, horretarako, ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko Ahalordeen Erregistroan izena eman beharko du, honako helbide honen bidez: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– Se podrá tramitar todo el procedimiento a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el Registro de Apoderamientos de la Administración Pública de Euskadi, accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea: modua eta epea.

Artículo 6.– Presentación de las solicitudes: forma y plazo.

1.– Eskabideak 5.2 artikuluan aipatzen den egoitza elektronikoan eskuragarri dagoen eskabide normalizatu baten bidez eginen dira.

1.– Las solicitudes se realizarán mediante instancia normalizada, disponible en la sede electrónica reseñada en el artículo 5.2.

2.– Hilabetekoa izango da eskabideak aurkezteko epea, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2.– Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz zein gaztelaniaz aurkez dezakete, nahi duten eran. Orobat, prozeduran zehar, pertsona edo erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

7. artikulua.– Eskabidean egindako hutsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de los defectos de la solicitud.

1.– Dirulaguntza-eskabideen atal guztiak beteta ez badaude, edo beharrezko dokumentazioarekin batera ez badatoz, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio akatsa konpon dezala edo beharrezko dokumentuak gainera ditzala, hamar eguneko epean, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu atzera botako zaiola eskabidea. Administrazioak eskaera horri buruzko berariazko ebazpena eman beharko du, eta ebazpen hori jakinarazi, bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 eta 21.1 artikuluetan xedatutakoarekin.

1.– Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de la documentación que se relaciona en el artículo correspondiente, se requerirá a la Entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68.1 y 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.– Eskabidea aurrez aurre aurkezten bada, bide elektronikoz aurkeztu beharra jakinaraziko zaio interesdunari. Ondorio horietarako, aurkezpen-datatzat hartuko da eskabidea bide hori erabiliz aurkeztu den eguna.

2.– En el caso de que una entidad pretendiese presentar presencialmente la solicitud, se le indicará la obligación de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido efectivamente efectuada por tal cauce.

8. artikulua.– Dirulaguntzak esleitzeko prozedura.

Artículo 8.– Procedimiento de adjudicación de las subvenciones.

1.– Banan-banan aztertuko dira, 2. artikuluan adierazitako bost kapituluen arabera, agindu honetan xedatutako betekizun guztiak betetzen dituzten laguntza-eskabideak. Kapitulu bakoitzera bideratutako baliabide ekonomikoa nahikoa bada erakunde onuradunen eskabideei erantzuteko, agindu honetan zehaztutako parametroen araberako zenbatekoa emango da.

1.– Se considerarán independientemente, según los cinco capítulos diferenciados recogidos en el artículo 2, todas las ayudas solicitadas que cumplan los requisitos exigidos en los términos establecidos en la presente Orden. En el caso de que los recursos económicos destinados a cada capítulo resultaran suficientes para atender a las entidades beneficiarias, se procederá a conceder la cuantía determinada en aplicación de los parámetros especificados en la presente Orden.

2.– Deialdira esleitutako baliabide ekonomikoen zuzkidura nahikoa izango ez balitz 2. artikuluan zehaztutako kapituluetan zerrendatutako nahitaezko betekizun guztiak betetzen dituzten eskabide guztiei erantzuteko, honela jokatuko da:

2.– Si la dotación de los recursos económicos asignados a la convocatoria resultara insuficiente para atender a todas las solicitudes que reunieran los requisitos en alguno de los capítulos especificados en el artículo 2, se actuará del siguiente modo:

Baiespen-eskabide guztiei erantzuteko behar beste baliabide dituzten kapituluak modu autonomoan ebatziko dira.

Los capítulos que dispongan de recursos suficientes para satisfacer todas las solicitudes estimatorias se resolverán autónomamente.

Ondoren, jada ebatzitako kapituluetan saldo-soberakinik ote dagoen egiaztatuko da, eta, halakorik badago, saldo horiek funtsik gabeko kapituluetara bideratuko dira, hasieran kapitulu bakoitzera bideratutako guztizkoekiko proportzioan banatuta.

Posteriormente, se verificará si existen saldos excedentarios en alguno de los capítulos ya resueltos, en cuyo caso dichos saldos serán imputados a los apartados deficitarios, con un reparto proporcional a los totales inicialmente destinados para cada capítulo.

Hala eta guztiz ere, dauden baliabide ekonomikoak ez badira hasieran aipatutako parametroen arabera kalkulatutako zenbatekoak emateko adinakoak, zenbateko horiek murriztuko dira, eskabideen artean hainbanaketa bakar bat aplikatuz, banan-banan, kapitulu bakoitzerako.

En el caso de que aun así no se alcanzara la totalidad de los recursos económicos suficientes para conceder las cuantías inicialmente calculadas en función de los citados parámetros, dichas cuantías inicialmente calculadas se reducirán aplicando una reducción proporcional entre las solicitudes a estimar, independientemente para cada uno de los capítulos.

9. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

1.– Deialdi honetan arautzen diren dirulaguntzak bateragarri dira, xede eta helburu berarentzako, beste edozein administrazio edo erakunde publikok emandakoekin.

1.– Las subvenciones objeto de la presente Orden son compatibles con aquellas otras que, con el mismo objeto y finalidad, pudieran ser otorgadas por esta u otras Administraciones o entes públicos.

2.– Dirulaguntza beste lurralde-administrazio batzuetatik edo haien mendeko erakunde publikoetatik datozenekin uztartzen bada, eta laguntzen baturak 20., 25., 32., 38. eta 43. artikuluetan aurreikusitako gehieneko zenbatekoa gainditzen badu, hurrenez hurren, soberakin horren bateraezintasuna deklaratuko da, eta Lan eta Enplegu Sailak eman beharreko laguntzaren zenbatekoa murriztuko da.

2.– En el supuesto de concurrencia de subvención con ayudas provenientes de otras Administraciones Territoriales o entes públicos dependientes de ellas, si la suma del conjunto de ayudas superase el importe máximo previsto en los artículos 20,25, 32, 38 y 43 respectivamente, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Empleo.

3.– Laguntzen agindu honetako jarduketetan bateraezintasun-araubidea aplikatzeari dagokionez, honako berezitasun hauek hartuko dira kontuan:

3.– En relación con la aplicación concreta del régimen de las incompatibilidades en las actuaciones de la presente Orden de ayudas, se tendrán en consideración las siguientes particularidades:

a) 22.1 artikuluan jasotako diruz lagundu daitekeen jarduerari dagokionez, langabeziagatiko prestazioak, ordainketa bakarreko modalitatean (langabezia-kapitalizazioa), ez dauka arau honen xede eta helburu bera.

a) En relación con la actividad subvencionable recogida en el artículo 22.1, no se considerará que la prestación por desempleo en su modalidad de pago único (capitalización por desempleo) tenga el mismo objeto y finalidad que esta Orden.

b) 25.1 artikuluan jasotako eman beharreko zenbatekoa zehazteari dagokionez, eta 22.1 artikuluko jardueraren dirulaguntza beste lurralde-administrazioetatik edo haien mendeko erakunde publikoetatik datozen helburu eta xede bereko laguntzekin uztartzen bada, eta horien baturak bazkide langileek edo lan-bazkideek harpidetutako kapitalaren guztizkoa gainditzen badu, agindu honen 25.1.c) artikuluak aipatutakoaren arabera, soberakin horren bateraezintasuna deklaratuko da, eta Lan eta Enplegu Sailak eman beharreko laguntza murriztuko da. Administrazio honek gehienez ematen duen dirulaguntzak ez du inoiz 30.000 euroko muga gaindituko eratutako erakunde bakoitzeko.

b) En relación con la determinación de la cuantía a conceder recogida en el artículo 25.1, y para el caso de concurrencia de subvención de la actividad del artículo 22.1 con ayudas con el mismo objeto y finalidad provenientes de otras Administraciones Territoriales o entes públicos dependientes de ellas, si la suma de las mismas superase el total del capital suscrito por las personas socias trabajadoras o de trabajo que refiere el artículo 25.1.c) de esta Orden, se declarará la incompatibilidad de dicho exceso, reduciéndose el importe de la ayuda a conceder por el Departamento de Trabajo y Empleo. El importe máximo de la subvención concedida por esta Administración no superará el importe de 30.000 euros por entidad constituida.

c) 22.2 artikuluko jarduera bateragarria izango da ekitaldi honetarako Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak kudeatutako gizarte-ekonomiako enpresei laguntza teknikoa emateko aginduan arautzen diren laguntzekin.

c) La actividad del artículo 22.2 será incompatible con las ayudas reguladas por la Orden de asistencia técnica a las empresas de economía social gestionadas por la Dirección de Economía Social para el presente ejercicio.

d) 29. artikuluan jasotako jarduerei dagokienez, 29.1.a) eta 29.1.b) apartatuetan deskribatutako jarduerak bateragarriak izango dira elkarren artean, eta metatu ahal izango dira.

d) En relación con las actividades recogidas en el artículo 29, las actividades descritas en los apartados 29.1.a) y 29.1.b) serán compatibles entre sí y podrán acumularse.

10. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena, errekurtsoak eta publikotasun-prozedura.

Artículo 10.– Gestión, resolución, recursos y procedimiento de publicidad.

1.– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza izango da agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak kudeatzeko organo eskuduna.

1.– El órgano competente para la gestión de las subvenciones objeto de la presente Orden será la Dirección de Economía Social.

2.– Gizarte Ekonomiaren zuzendariak emandako ebazpen bakar baten bidez eman edo ukatuko dira agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak. Ebazpen bakar hori eskatzaileei banaka jakinaraziko zaie, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren arabera.

2.– La concesión y la denegación de las subvenciones previstas en la presente Orden se realizará mediante resolución única del Director de Economía Social. Dicha resolución única se notificará individualmente a los solicitantes según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ebazpen horrek ez dio administrazio-bideari amaiera ematen, eta, beraz, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Laneko eta Gizarte Segurantzako sailburuordeari hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera; Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

Dicha resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.– Agindu honen babesean egindako eskabideak esanbidez ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da gehienez, aginduak ondorioak dituenetik aurrera. Epe horretan ez bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi, eskabideak ezetsi egin direla ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hargatik eragotzi gabe Administrazioak berariaz ebazteko duen betebeharra.

3.– El plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa sobre las solicitudes presentadas al amparo de esta Orden será de seis meses a contar desde que la misma surta efectos. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se podrán entender desestimadas a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.

4.– Halaber, baldintzapean geratuko da agindu honetan aurreikusitako laguntzak erakunde onuradunei ematea eta, hala badagokio, ordaintzea; hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntzen esparruan hasita dauden baina oraindik bideratzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak amaitzearen baldintzaren pean.

4.– La concesión y, en su caso, los pagos a las entidades beneficiarias de las ayudas previstas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Publikotasun-printzipioa betetzeko, hau argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gizarte Ekonomiaren zuzendariaren ebazpenaren bidez: alde batetik, agindu honen babesean dirulaguntza zer erakundek jaso duten eta zenbateko laguntza jaso duten, eta, bestetik, zer erakunderi aldatu zaizkien emandako dirulaguntzak. Nolanahi ere, ebazpena espresuki eta banan-banan ere jakinarazi ahal izango da.

5.– A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, y sin perjuicio de la notificación expresa e individualizada de la resolución de concesión, mediante resolución del Director de Economía Social se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las Entidades que hayan resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto de las que se haya procedido a modificar la subvención concedida.

11. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzen aldaketa.

Artículo 11.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketaren bat izanez gero, betiere haren helburua betetzat jotzen bada, eta nolanahi ere beste administrazio batzuek edo erakunde publiko zein pribatuek aldi berean emandako laguntzak nahiz dirulaguntzak lortuz gero, eta helburu horietarako edonolako diru-sarrerak edo baliabideak eskuratuz gero, aldatu egin daiteke dirulaguntza emateko ebazpena. Horretarako, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak aldaketa egiteko ebazpena emango du. Ebazpen horren bidez, emandako dirulaguntzen zenbatekoak egokituko dira, eta erakunde onuradunek itzuli egin beharko dituzte soberan jasotako zenbatekoak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido el objeto de esta, y en su caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. A estos efectos, la Dirección de Economía Social dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas, quedando obligadas las entidades beneficiarias a la devolución de los importes percibidos en exceso.

12. artikulua.– Ez-betetzeak eta erantzukizunak.

Artículo 12.– Incumplimiento y responsabilidades.

1.– Erakunde onuradunak betetzen ez baditu dirulaguntzak emateko ebazpenean ezarritako arauak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarriko arauak eta erabilgarri diren gainerako xedapenak; edo aurkeztutako datuak egiazkoak ez badira; edo emandako dirua, helbururako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabili bada; orduan, Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak berariaz horretarako hasitako espedientea izapidetuko du, eta erakunde interesdunari hamabost eguneko epea emango dio esan behar duena entzuteko, eta, ondoren, hala badagokio, onuradunak dirulaguntza galduko du, eta, bi hileko epean, ordura arte jasotako dirulaguntzak (osorik edo partez) eta legez dagozkien berandutze-interesak itzuli beharko dizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari; horretaz gainera, legez egin daitezkeen gainerako egintzak ere egingo dira. Hori guztia halaxe izango da honako hauek oinarri hartuta: abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoa, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan ezarritakoa, horren bidez onartu baitzen Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina.

1.– El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de los términos establecidos en la resolución de concesión, en el artículo 37 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas de aplicación, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad percibida para una finalidad distinta de la que motivó su concesión determinará previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto por la Dirección de Economía Social y audiencia a la entidad interesada por un periodo de quince días, la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del Gobierno Vasco en el plazo de dos meses las cantidades percibidas, en todo o en parte de las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses de demora que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37.2 artikulua aintzat hartuta, ez-betetzeak mailakatzeko eta beti proportzionaltasun-printzipioari jarraikiz, honako hau ezartzen da: erakunde onuradunak hasieran aurkeztutako aurrekontuaren % 60 baino gehiago erabiltzen duenean, itzuli beharko da, edo, hala badagokio, erabili ez den zatiaren ordainketa partziala egin beharko da, eta zati horren kobrantza proportzionala jasotzeko eskubidea galduko, betiere proiektuaren helburuen edo faseen betekizuna guztizko betekizunen antzekoa bada, eta erakunde onuradunak zalantzarik gabe egiaztatzen badu konpromisoak betetzeko jarduketa berri bat.

2.– Atendiendo al artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la graduación de los incumplimientos y respondiendo siempre al principio de proporcionalidad, se establece que, cuando la entidad beneficiaria ejecute, al menos, el 60 % del presupuesto inicialmente presentado, procederá el reintegro o, en su caso, el pago parcial y la pérdida del derecho al cobro proporcional correspondiente a la parte de actuación no realizada, siempre que el cumplimiento de los objetivos del proyecto o fase del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos por parte de la entidad beneficiaria.

3.– Hauek dira dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboak: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan tipifikatutako ekintzak eta ez-egiteak; eta zehagarriak dira, zabarkeria arin gisa bada ere. Dirulaguntzen gaineko arau-hauste horiek zehatzeko, diru-zehapenak jarriko dira, eta, hala badagokio, diruzkoak ez diren zehapenak ere.

3.– Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia. Dichas infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.

13. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 13.– Procedimiento de reintegro.

Arau aplikagarriak betetzen ez diren kasuetan, emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura honako hau izango da:

El procedimiento para la devolución de la subvención concedida, en caso de incumplimiento de las normas aplicables, será el siguiente:

Gizarte Ekonomiaren zuzendariak laguntza jaso duen erakunde onuradunari jakinaraziko dio prozedura hasi dela eta zein izan diren horretarako arrazoiak, eta 15 egun balioduneko epea emango dio, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzan.

El Director de Economía Social comunicará a la Entidad beneficiaria de la ayuda la iniciación del procedimiento y las causas que lo fundamentan, concediéndole un plazo de 15 días hábiles para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Alegazioak jasota, edo horretarako epean alegaziorik egin ez bada, Gizarte Ekonomiako zuzendariak ebazpen bat emango du, eta, horren bitartez adieraziko du, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari dagozkion diru-kopuruak itzuli behar zaizkiola, gehienez bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik aurrera. Epe hori borondatezko aldiaren epea izango da.

Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubiesen formulado, el Director de Economía Social dictará Resolución por la que se declare la obligación, en su caso, de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

Laguntzak itzultzeko prozedura, gehienez hamabi hilabetekoa izango da.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de reintegro será de doce meses.

Borondatezko aldian itzultzen ez bada, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetzari jakinaraziko zaio, legezko araudi aplikagarrian xedatutakoari jarraikiz ekin diezaion premiamendu-bidetik.

La falta de reintegro en el periodo voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Finanzas y Presupuestos del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

14. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Erakunde onuradunen betebeharrak izango dira, oro har, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan ezartzen direnak eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14.1 eta 46. artikuluetan jasotakoak, eta, bereziki, honako hauek:

Son obligaciones de las entidades beneficiarias las que, con carácter general, se establecen en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1997, de 11 de noviembre y en los artículos 14.1 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Alarma-egoera amaitu ondoren, berriro ekitea lan-jarduerari, eta dirulaguntza jasotzeko xede izan ziren bazkide langileek gutxienez lau hilabetez jarraitzea enpresan, jarduera berriz hasten denetik aurrera.

a) Reanudar la actividad laboral una vez finalizado el estado de alarma y que las personas socias trabajadoras por las cuales se percibió la subvención permanezcan en la empresa al menos durante cuatro meses desde la reanudación.

b) Gizarte Ongizate Zuzendaritzari jakinaraztea baldin eta beste dirulaguntzarik edo laguntzarik jasotzen badute helburu bererako beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatutatik.

b) Comunicar a la Dirección de Economía Social la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones públicas o entes, tanto públicos como privados.

c) Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari jakinaraztea baldin eta aldatzen bada dirulaguntza emateko kontuan hartutako gorabehera objektibo edo subjektibo oro.

c) Comunicar a la Dirección de Economía Social la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

d) Gertaeraren batek funtsean eragiten badio diruz lagundutako jardueren xedeari edo izaerari, horren berri eman beharko zaio Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari.

d) Comunicar a la Dirección de Economía Social cualquier eventualidad que afecte sustancialmente al objeto o naturaleza de las actividades subvencionadas.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren organismo autonomoek, edo zuzenbide pribatuko erakunde publikoek eta sozietate publikoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bat hasi bada eta oraindik bideratzen ari bada, horren berri eman beharko zaio Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari.

e) Comunicar a la Dirección de Economía Social los procedimientos de reintegro o sancionadores que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos autónomos, Entes públicos de derecho privado y Sociedades públicas, se hallen aún en tramitación.

f) Erakunde onuradunak jasotako dirulaguntzaren zenbatekoaren berri ematea erakundeen urteko kontuen memorian.

f) Incluir en la memoria de las cuentas anuales de las entidades el importe de la subvención percibida por la entidad beneficiaria.

g) Laguntza ematen duen erakundearen egiaztatze-jarduketen mende geratzea, eta, laguntza edo dirulaguntza Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura eskuratzen denean, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren kontrol-jarduketen mende ere geratzea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren berariazko araudian aurreikusten diren jarduketez gain.

g) Al sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

15. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 15.– Protección de datos.

Agindu hau aplikatuz jasotzen diren datu pertsonalak tratatu egingo dira, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatu beharreko gainerako araudian xedatutakoaren arabera.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESAK ERATZEN ETA ONDOREN SENDOTZEN LAGUNTZEKO EUSKAL SARE PUBLIKO-PRIBATUA BULTZATZEKO ETA INDARTZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA EL IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PÚBLICO-PRIVADO VASCO DE APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y A SU POSTERIOR CONSOLIDACIÓN

16. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 16.– Actividades subvencionables.

a) Ideien lehiaketak diseinatzea eta egitea, gizarte-ekonomian espiritu ekintzailea sustatzeko eta enpresaren kultura zabaltzeko.

a) El diseño y realización de concursos de ideas para promover el espíritu emprendedor en economía social y difundir la cultura empresarial en Economía Social.

b) Gizarte-ekonomiako ereduaren preskriptoreen sarea optimizatzea eta osatzea, tresnak emanez (informazioa eta ezagutza) ekintzailetza kolektibora bideratutako ibilbideetarako «sarrerako ate» izan daitezen. Honako hauek joko dira diruz lagundu daitezkeen ekintzatzat:

b) Optimizar y completar la red de prescriptores del modelo de economía social, dotándoles de herramientas (información y conocimiento) para que sean «puerta de entrada» a itinerarios conducentes al emprendimiento colectivo. Serán consideradas acciones subvencionables las siguientes:

1.– Enplegu-zerbitzu publikoetako langileen prestakuntzara bideratutako eduki espezifikoak garatzea, gizarte-ekonomiako ereduak enplegu-zentroetako arreta-, informazio-, orientazio- eta prestakuntza-zerbitzuetan sartzeko eta balioan jartzeko, zerbitzu horiek presentzialak zein birtualak izan.

1.– El desarrollo de contenidos específicos orientados a la formación del personal de los servicios públicos de empleo, para integrar y poner en valor los modelos de economía social en los servicios de atención, información, orientación y formación de los centros de empleo, tanto presenciales como virtuales.

2.– Gizarte-ekonomiako ereduak sartzea eta balioan jartzea LHko zentroetako, institutuetako eta unibertsitateetako orientazio-zerbitzuetan, eta, horretarako, lantalde bat sortzea Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren eta ikastetxe horietako ordezkarien artean.

2.– Integrar y poner en valor los modelos de economía social en los servicios de orientación de los centros de FP, institutos y universidades creando para ello un grupo de trabajo entre la Dirección de Economía Social y representantes de dichos centros.

3.– Lurraldeko eragileen artean (tokikoak, eskualdekoak, foralak, BICak) gizarte-ekonomiako ereduen balioa nabarmentzea indartzea.

3.– Reforzar la puesta en valor de los modelos de economía social entre los agentes del territorio (locales, comarcales, forales, BICs).

4.– Ekintzailetzarekin lotutako beste eragile batzuen artean (merkataritza-ganberak, aholkularitzak, banku-fundazioak) gizarte-ekonomiako ereduen balioa nabarmentzea indartzea.

4.– Reforzar la puesta en valor de los modelos de economía social entre otros agentes vinculados al emprendimiento (Cámaras de Comercio, asesorías, fundaciones bancarias).

5.– Inplikatutako eragileekin aztertzea nola eman presentzia handiagoa gizarte-ekonomiari hainbat programatan, hala nola Urrats bat, Ikasenpresa, Graduondokoak.

5.– Analizar con los agentes implicados cómo se puede dotar de mayor presencia a la Economía Social en programas como Urrats bat, Ikasenpresa, Postgrados.

6.– Lurralde Sustapen Planifikatuaren Programa beste eremu eta eskualde batzuetara hedatzeko aukera aztertzea, non ezagutzaren, finantzen, lurraldeko enpresen eta erakunde sustatzaile/dinamizatzaileen oinarriek bat egin dezaketen.

6.– Analizar la posibilidad de extender el Programa de Promoción Territorial Planificada a otros ámbitos y comarcas donde puedan confluir los pilares del conocimiento, financiero, empresas del territorio y entidades promotoras/dinamizadoras.

7.– Transformazio-, ondorengotza- eta birmoldaketa-prozesuak goiz detektatzeko antena bat diseinatzea eta sortzea, preskriptoreen sarearen informazioan oinarrituta.

7.– Diseño y creación de una antena de detección temprana de procesos de transformación, sucesión, reconversión en base a información de la red de prescriptores.

c) Lurralde Sustapeneko Plan bat egitea eta ezartzea.

c) La elaboración e implementación de un Plan de Promoción Territorial.

17. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 17.– Entidades beneficiarias.

1.– Beren helburu sozialen artean gizarte-ekonomiako enpresak sustatzea eta eratzea duten gizarte-ekonomiako enpresen erakunde asoziatiboak eta gizarte ekonomiako enpresen arteko elkar-lankidetza egiturak edo taldeak, gutxienez bi urteko eskarmentua dutenak jarduera horiek egiteko: 16.a) eta 16.b) artikuluetako jardueretarako.

1.– Las entidades asociativas de empresas de economía social y las estructuras o agrupaciones de intercooperación empresarial en Economía Social, que incluyan en su objeto social el fomento y la creación de empresas de economía social; y que tengan una experiencia de, al menos dos años, en la realización de dichas actividades: para las actividades del artículo 16.a) y 16.b).

2.– Helburu soziala kooperatiba edo lan-sozietateen eraketa sustatzea duten pertsona juridikoak, irabazi-asmorik gabekoak badira, edo haien jabetza batik bat irabazi-asmorik gabeko erakundeen esku bada (hemendik aurrera, erakunde sustatzaileak): 16.a) eta 16.c) artikuluetako jardueretarako.

2.– Las personas jurídicas cuyo objeto social sea la promoción de la constitución de Cooperativas o Sociedades Laborales, y sean no lucrativas o su propiedad sea mayoritariamente de entidades no lucrativas (en adelante entidades promotoras: para las actividades del artículo 16.a) y 16.c).

18. artikulua.– Onuradun izateko betekizun espezifikoak.

Artículo 18.– Requisitos específicos para obtener la condición de beneficiarios.

16.c) artikuluan definitutako jardueretan, erakunde eskatzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte erakunde onuradun izateko:

En las actividades definidas en el artículo 16.c), las entidades solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos para obtener la condición de entidad beneficiaria:

Haien helburuen artean enpresa-sustapena izatea.

Incluir entre sus fines la promoción empresarial.

Lurralde-sustapeneko plan bat aurkeztea, ezinbesteko gutxieneko eduki honekin:

Presentar un Plan de Promoción territorial, con el siguiente contenido mínimo imprescindible:

Helburu kuantitatibo eta kualitatiboak, gizarte-ekonomiako enpresak eratzeko sustapenari buruzkoak, eta, hala badagokio, gizarte-ekonomiako enplegu asoziatiboa sortzekoak.

Objetivos cuantitativos referidos a la promoción y fomento para la constitución de empresas de economía social y, en su caso, la creación de empleo societario de economía social.

Gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko eredua.

Modelo de creación de empresas de economía social.

Ekintzailetza-prozesuaren faseak.

Fases del proceso emprendedor.

Sortuko diren gizarte-ekonomiako enpresen sustapen-prozesuari lotutako baliabide materialen eta giza baliabideen beharrezko oinarrizko egitura.

Estructura básica necesaria de recursos materiales y humanos imputados al proceso de promoción de empresas de economía social que van a crearse.

Gizarte-ekonomiako enpresak sustatzeko plangintzan jasotakoa gauzatzeko behar diren gastuak, finantzaketa zehaztuta, eta barne direla xedea lortzeko atzerriko erakundeekiko lotu behar izan diren harremanetatik eratorritako gastuak.

Gastos necesarios para la realización de lo planificado para la promoción de empresas de economía social, con detalle de su financiación, incluidos los derivados del establecimiento de relaciones con organizaciones o entidades extranjeras necesarias para tal fin.

Berariazko lankidetza izatean enpresa-jardueran arituko diren pertsonei etorkizuneko proiektuekin lotutako prestakuntza teknikoa emango dieten hezkuntza-erakundeekin.

Contar con la colaboración expresa de entidades educativas que puedan impartir la formación técnica relacionada con los futuros proyectos a las personas que vayan a desempeñar la actividad empresarial.

Etorkizuneko proiektuei estaldura eman diezaieketen gizarte-ekonomiako enpresek edo erakundeek Lurralde Sustapeneko Planean parte hartuko dutela ziurtatzea. Proiektu bakoitzerako, planean zehaztu behar da laguntzaren nondik norakoa eta parte-hartze horren finantza-arloko edo beste edozein arlotako inplikazio-maila.

Asegurar la participación en el Plan de Promoción territorial de empresas u organizaciones de economía social susceptibles de prestar cobertura a los futuros proyectos. Para cada proyecto deberá concretarse en el Plan la naturaleza del apoyo y grado de implicación financiera o de otra índole de dicha participación.

19. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación preceptiva.

1.– Agindu honetan jasotako onurak eskuratu nahi dituzten erakundeek, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:

1.– Las entidades interesadas en acogerse a los beneficios previstos en la presente Orden presentarán, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

a) 16.a) eta 16.b) artikuluetako jarduketetarako: agindu honetan aurreikusitako laguntzak eskuratzeko eskabideekin batera, memoria bat aurkeztu beharko da, non zehaztuko baitira aurreikusitako jarduerak egiteko arrazoiak eta helburuak. Honako hauek jaso behar ditu memoria horrek, nahitaez:

a) Para las actividades del artículo 16.a) y 16.b): las solicitudes para acogerse a las ayudas previstas en la presente Orden deberán acompañarse de una Memoria detallada de los motivos y finalidades impulsoras de las actuaciones previstas. Dicha Memoria deberá contener obligatoriamente los siguientes contenidos:

– Erabili beharreko giza baliabideak eta baliabide materialak.

– Medios humanos y materiales a utilizar.

– Aurkeztutako proiektuaren partiden aurreikusitako aurrekontua eta aurrekontu zehatza.

– Presupuesto estimado y detallado de las diversas partidas del proyecto presentado.

– Diruz lagundu daitekeen jarduketaren garapenaren deskribapen-egutegia.

– Calendario descriptivo del desarrollo de la actuación subvencionable.

– Aurkeztutako proiektuen finantzaketa-plan xehatua.

– Plan detallado de la financiación de los proyectos presentados.

– Programaren erakunde laguntzaileen zerrenda, halakorik badago.

– Relación de las Entidades colaboradoras con el programa, en su caso.

b) 16.c) artikuluko jardueretarako:

b) Para las actividades del artículo 16.c):

– Jarduketa-plana, agindu honen 18.2 artikuluan ezarritako baldintza eta betekizunekin.

– Plan de Actuación en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 18.2 de esta Orden.

– Lurraldean dauden 18.3 artikuluan aipatutako hezkuntza-erakundeen egiaztagiriak, eta erakunde horiek proiektuan duten inplikazioaren frogagiria.

– Documentación acreditativa de las entidades educativas existentes en el territorio señaladas en el artículo 18.3 así como documento justificativo de la implicación de las mismas en el proyecto.

– Etorkizuneko proiektuei babesa emateko gai diren gizarte-ekonomiako enpresa edo erakundeek proiektuan duten parte-hartzeari buruzko egiaztagiria, 18.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

– Acreditación de la participación en el proyecto de empresas u organizaciones de Economía Social capaces de prestar cobertura a los futuros proyectos, según lo establecido en el artículo 18.4.

2.– Hala badagokio, Gizarte Segurantzako TC1 eta TC2 ereduen kopia, proiektua garatu den hilabeteei dagokiena, jardueran parte hartzen duten langileak TC2 ereduan identifikatuz. Enpresaren edo erakundearen legezko ordezkaritzaren ziurtagiri bat aurkeztuko da, partaideek diruz lagundutako proiektuan duten partaidetzaren ehunekoari buruz.

2.– En su caso, copia de los modelos TC1 y TC2 de la Seguridad Social correspondientes a los meses de ejecución del proyecto, identificando en el modelo TC2 a los trabajadores participantes en la actividad. Se acompañará de una certificación del representante legal de la empresa o entidad sobre el porcentaje de participación de las personas participantes en el proyecto subvencionado.

20. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 20.– Gastos subvencionables, cuantía y límites de la subvención.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoaren arabera, diruz lagundutako proiektua egiteko beharrezkoak diren gastuak izango dira diruz lagundu daitezkeen gastuak, eskabidean aurkeztutako eta Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak baliozkotu eta onartutako aurrekontu-plangintzan oinarrituta.

1.– De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los gastos subvencionables serán los gastos necesarios para la realización del proyecto subvencionado, en base a la planificación presupuestaria presentada en la solicitud y que resulte validada y aprobada por la Dirección de Economía Social.

2.– Hauek izango dira dirulaguntzaren zenbatekoak eta aplikatuko diren mugak:

2.– La cuantía de la subvención y los límites aplicables serán los siguientes:

a) 16.a) artikuluaren arabera diruz lagundu daitezkeen jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75, eta gehienez 10.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

a) Para las actuaciones subvencionables del artículo 16.a): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 10.000 euros por entidad beneficiaria.

b) 16.b) artikuluaren arabera diruz lagundu daitezkeen jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 85; gehienez 25.000 euro jaso ahal izango ditu erakunde onuradun bakoitzak.

b) Para las actuaciones subvencionables del artículo 16.b): el 85 % del coste de la actividad, con un límite de 25.000 euros para cada una de las actividades descritas.

c) 16.c) artikuluaren arabera diruz lagundu daitezkeen jarduketetarako: jardueraren kostuaren % 75, eta gehienez 30.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

c) Para las actuaciones subvencionables del artículo 16.c): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 30.000 euros por entidad beneficiaria.

3.– Diruz lagundu ahal izango dira enpresaren edo erakunde onuradunaren berezko langileei egotz dakizkien gastuak, baldin eta egiaztatzen bada diruz lagundutako jarduerak garatzen zuzenean parte hartzen dutela eta horretarako trebakuntza dutela esku-hartzaileek. Kasu horretan, barneko langileen ordainsariak egotzi ahal izango dira, onartutako jardueran aritutako denboraren proportzioan.

3.– Podrán ser subvencionables los gastos imputables al personal propio de la empresa o entidad beneficiaria cuando se acredite la capacitación y la participación directa de las personas intervinientes en el desarrollo de las actividades subvencionadas. En este caso, serán imputables las retribuciones del personal interno según la parte proporcional al tiempo dedicado a la actividad aprobada.

21. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 21.– Forma de pago.

1.– Kapitulu honetan jasotako dirulaguntzak ordaintzeko, formula hau aplikatuko da:

1.– Las subvenciones contempladas en presente Capítulo se harán efectivas con arreglo a la formula siguiente:

a) Lehenengo ordainketa, hots, guztizko dirulaguntzaren % 80, dirulaguntza emateko erabakia jakinarazi ostean egingo da, dirulaguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost egun igarotakoan, esanbidez uko egin ez bazaio, betiere.

a) Un primer pago del 80 % del total de la subvención tras la concesión de la misma, y una vez transcurridos quince días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión sin haber mediado renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa, % 20 ordainduko da, agindu honetan ezarritako betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu ondoren, eta zehazkiago:

b) Un segundo pago del 20 % previa presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden.

2.– Bigarren ordainketa egiteko, erakunde onuradunak dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu:

2.– Para hacer efectivo el segundo pago, la entidad beneficiaria deberá aportar la siguiente documentación:

– 16.a) eta 16.b) artikuluetako jarduketetarako:

– Para las actividades del artículo 16.a) y 16.b):

● Egindako jardueren eta lortutako emaitzen justifikazio-memoria.

● Memoria justificativa de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

● Memoria ekonomikoa, jardueraren gastuen eta inbertsioen zerrenda sailkatuarekin. Dirulaguntza aurrekontu zenbatetsi baten arabera ematen bada, izandako desbideratzeak adieraziko dira.

● Memoria económica que incluya una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad. En el caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

● Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera eta dirulaguntza batzuen zerrenda, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

● Detalle de otros ingresos y subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

– 16.c) artikuluaren arabera diruz lagundu daitezkeen jardueretarako:

– Para las actividades subvencionables del artículo 16.c):

Egindako sustapen-jardueraren urteko aldiaren memoria xehatua, non berariaz jasoko baita egindako jarduera osoa, gizarte-ekonomiako erakundeen sustapena eta, hala badagokio, zabalkunde-jardueratik eratorritako beste erakunde batzuena barne, eta egindako gastua justifikatzen duen dokumentazioa, jatorrizko fakturak edo fotokopia konpultsatuak aurkeztuta. Egiaztagiri horiek guztiak dirulaguntza emateko ebazpenaren egunetik aurrera gehienez 18 hilabeteko epean aurkeztu beharko dira.

Memoria detallada del periodo anual de la actividad de promoción realizada, en la que conste expresamente la totalidad de la actividad realizada incluida la promoción de entidades tanto de economía social como otras que no lo sean, en su caso, derivadas de la actividad de difusión, y la documentación justificativa del gasto realizado, mediante la aportación de facturas originales o fotocopias compulsadas. Esta acreditación se deberá realizar en todo caso en un plazo máximo de 18 meses desde la resolución de concesión.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESAK ERATZEKO ETA SUSTATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

22. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 22.– Actividades subvencionables.

1.– Gizarte-ekonomiako enpresak eratzea, izaera hori ez duten enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko kasuak barne hartuta. Agindu honen ondorioetarako, gizarte-ekonomiako enpresatzat joko dira lan elkartuko kooperatibak, lurraren ustiapen komunitarioko kooperatibak, nekazaritza-kooperatibak eta gainerako kooperatiba-motak, baldin eta lan-bazkideekiko izaera integrala badute (lan-bazkideek beste mota bateko bazkideekin modu orekatuan parte hartuko dute sozietate-organoetan); horiez gain, beste hauek ere gizarte-ekonomiako enpresatzat hartuko dira: lan-sozietateak, eta beren prestakuntza akademikoaren zati gisa eta dagokion instituzio akademikoaren tutoretzapean enpresa bat garatzen duten ikasleez osatutako kooperatiba-sozietateak.

1.– La constitución de empresas de economía social, incluyendo los supuestos de transformación de entidades con actividad empresarial ya existentes en empresas de Economía Social. A los efectos de esta Orden se entenderán como empresas de economía social, exclusivamente, las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, las cooperativas agrarias y alimentarias, y las demás clases de cooperativas cuando tengan carácter integral respecto de las personas socias de trabajo quienes participarán en los órganos societarios de forma equilibrada con los de otra clase; también las sociedades laborales; así como las sociedades cooperativas integradas por estudiantes que desarrollen una empresa como parte de su formación académica, tutelada por la institución académica correspondiente.

2.– Gizarte-ekonomiako enpresa bat eratzearekin zuzenean lotuta dauden sustapen-ekintzak egitea, osteko jarraipena eta enpresa-kudeaketarako doako aholkularitza barne direla, enpresaren jarraipena sustatzeko eta horri eusteko helburuarekin, enpresa inskribatu eta urtebeteko epean.

2.– La realización de las acciones de promoción directamente relacionadas con la constitución de una empresa de Economía Social, incluyendo el posterior seguimiento y asesoramiento gratuito en la gestión empresarial encaminado a apoyar y mantener la continuidad empresarial, en un periodo de un año desde la inscripción de la empresa.

3.– 2022an, honako ikasketa hauek egitea, gizarte-ekonomiako enpresa bat sustatzeko helburuarekin:

3.– La realización, durante el año 2022 y con el fin de promover una empresa de economía social, de los siguientes estudios:

a) Honako ezaugarri hauek dituzten sozietate anonimoen edo mugatuen ekonomiaren eta finantzen bideragarritasunaren azterlana egitea: gero eta galera-maila handiagoa izatea, negozio-bolumena murriztea, izakinak gehitzea, gehiegizko gaitasuna, autofinantzaketarako marjina gordina gutxitzea, gero eta zor gehiago izatea, finantza-gastuak handitzea, eta aktibo garbia ahultzea edo desagertzea.

a) Estudio de viabilidad económica y financiera de sociedades anónimas o limitadas con un nivel creciente de pérdidas, disminución del volumen de negocios, incremento de las existencias, exceso de capacidad, disminución del margen bruto de autofinanciación, endeudamiento creciente, aumento de los gastos financieros, debilitamiento o desaparición de su activo neto.

b) Ikerketa juridiko eta ekonomiko-finantzario baten bidez aztertu behar da ea bideragarria den langileek beren gain hartzea lanean ari diren enpresaren jabetza, belaunaldi-aldaketarik gabe.

b) Estudio jurídico y económico-financiero de la viabilidad de que los trabajadores adquieran la propiedad de la empresa, sin relevo generacional, en la que prestan sus servicios.

23. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 23.– Entidades beneficiarias.

Honako hauek jaso ditzakete artikulu honetan bilduriko laguntzak:

Podrán acceder a las ayudas contempladas en el presente artículo:

1.– 22.1 artikuluko jardueretarako: 2021eko irailaren 1etik 2022ko irailaren 15era bitartean (biak barne) Kooperatiben Erregistroan edo Merkataritza Erregistroan erregistraturiko kooperatibak eta lan-sozietateak, hurrenez hurren. Ondorio horietarako, erregistroetan aurkeztutako data hartuko da erregistroan inskribatu izanaren datatzat.

1.– Para las actividades del artículo 22.1: las Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en el Registro de Cooperativas o en el Registro Mercantil, respectivamente, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de septiembre de 2022, ambos incluidos. A tales efectos, se considerará como fecha de inscripción registral la de presentación en dichos registros.

2.– 22.2 artikuluko jardueretarako: helburu soziala kooperatiba edo lan-sozietateen eraketa sustatzea duten pertsona juridikoak, irabazi-asmorik gabekoak badira, edo haien jabetza batik bat irabazi-asmorik gabeko erakundeen esku bada (hemendik aurrera, erakunde sustatzaileak). 16.b) artikuluan «in fine» aipatzen diren kooperatibetarako, hezkuntza-proiektuen tutoretza duten instituzio akademikoak.

2.– Para las actividades del artículo 22.2: las personas jurídicas cuyo objeto social sea la promoción de la constitución de Cooperativas o Sociedades Laborales, y sean no lucrativas o su propiedad sea mayoritariamente de entidades no lucrativas (en adelante entidades promotoras). Para las cooperativas a que se refiere el artículo 16.b) in fine, las instituciones académicas que tutelen los proyectos educativos.

3.– 22.3 artikuluko jardueretarako: enpresa-bideragarritasuneko azterlanak legez egin ditzaketen kanpoko aholkularitza-enpresak. Aholkularitza-enpresa horien partaidetzan gehiengoa izan behar dute gizarte-ekonomia ordezkatzen duten erakundeek, edo kooperatibaren edo lan-sozietatearen forma juridikoa duten aholkularitza-enpresek, gizarte-ekonomia ordezkatzen duen erakunderen batekiko lotura badute.

3.– Para las actividades del artículo 22.3: consultoras externas que puedan realizar estudios de viabilidad empresarial. Estas consultoras deben ser empresas participadas mayoritariamente por organizaciones representativas de la economía social, u otras consultoras con forma jurídica de cooperativa o sociedad laboral, asociadas a alguna organización representativa de la economía social.

24. artikulua.– Onuradun izateko betekizun espezifikoak.

Artículo 24.– Requisitos específicos para obtener la condición de beneficiarios.

1.– 23.1 artikuluko erakunde onuradunentzat:

1.– Para las entidades beneficiarias del artículo 23.1:

– Kooperatibako edo lan-sozietateko bazkideen gizarte-ekonomiaren alorreko prestakuntza egiaztatzea, edo prestakuntza hori egiteko konpromisoa adieraztea.

– Acreditar la formación en materia de Economía Social de las personas socias de la Cooperativa o de la Sociedad Laboral o el compromiso para la realización de dicha formación.

– Lankidetza-akordio bat izenpetzea, enpresaren laguntza edo aholkularitza gauzatzeko, hala badagokio.

– La suscripción de un acuerdo de colaboración para la realización del acompañamiento o asesoramiento empresarial, en su caso.

– Dirulaguntza eman aurretik, legez eratutako gizarte-ekonomiako egitura asoziatiboren batean sartuta egotea.

– Hallarse integradas con anterioridad a la concesión de la subvención en alguna estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.

– Bazkide langilearen sarrera mugagabea izango da eskabidea egiten den unean.

– La incorporación de la persona socia trabajadora debe serlo con carácter indefinido en el momento de la solicitud.

– Gizarte-ekonomiako enplegu berria sortzea.

– Generar nuevo empleo de economía social.

Laneko segurtasunari eta laneko osasunari buruzko arauek ezarritako baldintzak betetzea, Prebentzio Zerbitzuen Arautegia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Cumplir con las exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

2.– 23.2 artikuluko erakunde onuradunentzat: 22.2 artikuluan ezartzen diren betekizunak betetzen direla egiaztatzea, eta dagokion erregistroan inskribatuta egotea agindu hau argitaratu baino lehenago.

2.– Para las entidades beneficiarias del artículo 23.2: acreditar el cumplimiento de los requisitos que el artículo 22.2 establece y hallarse inscritas en el registro correspondiente con anterioridad a la publicación de la presente Orden.

3.– 23.3 artikuluko erakunde onuradunentzat: Bideragarritasun-azterketa egiten den enpresako langileen edo gutxienez haren plantillaren heren baten lege-ordezkariek sinatutako konpromiso idatzi bat aurkeztu beharko da, hartan adieraziz gizarte-ekonomiako erakunde bat eratuko dela, enpresa bideragarria baldin bada.

3.– Para las entidades beneficiarias del artículo 23.3: presentar un compromiso escrito firmado por los representantes legales de las personas trabajadoras de la empresa en la que se realiza el estudio de viabilidad, o el conjunto de por lo menos un tercio de la plantilla de las personas trabajadoras, en el sentido de que, si la empresa es viable, se creará una entidad de economía social.

25. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta mugak.

Artículo 25.– Cuantía y límites de la subvención.

1.– Baremo hauen arabera kalkulatuko da zenbateko dirulaguntza eman behar zaion gizarte-ekonomiako enpresa sortu berri bakoitzari:

1.– La subvención a conceder por cada empresa de economía social constituida se calculará de conformidad con los siguientes baremos:

4.000 euro, lan-kontratu mugagabearekin sartzen den bazkide langile bakoitzeko. Halakotzat joko dira gizarte-ekonomiako enpresa eratzen denetik eta 2021eko irailaren 1etik 2022ko irailaren 15era bitartean (biak barne) sartzen diren bazkide langile guztiak.

4.000 euros por cada persona socia trabajadora incorporada con carácter indefinido. Se considerará como tal a toda persona socia trabajadora que se haya incorporado en la empresa de economía social en el periodo comprendido entre la constitución de la entidad y entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de septiembre de 2022, incluidas ambas fechas.

Aurreko paragrafoan bazkide langileak aipatzen direnean, nekazaritza-kooperatiben kasuan, ulertu behar da eskubide osoko bazkideak aipatzen ari direla.

Las referencias expresadas en el párrafo anterior a personas socias trabajadoras, habrán de ser entendidas como a las personas socias de pleno derecho en el caso de las cooperativas agrarias.

Aurreko aparatuan zehaztutako kopuruari 1.000 euro gehitu beharko zaizkio kasu hauetako bakoitzarengatik:

La cantidad determinada en el apartado anterior se incrementará en 1.000 euros por cada uno de los siguientes supuestos:

Emakumeak izatea, erakundeko bazkide langile edo lan-bazkideen gehiengoa emakumeak badira.

Mujeres, cuando estas constituyan la mayoría de las personas socias trabajadoras o de trabajo de la entidad.

Desgaitua izatea, hau da, urritasun fisiko, psikiko edota sentsorialen bat izatea, eta gutxienez % 45eko minusbaliotasun onartua.

Tener la condición de persona discapacitada, entendiendo como tal a aquella persona que esté afectada por deficiencias físicas, psíquicas y/o sensoriales, y reconocida una minusvalía, como mínimo, del 45 %.

Eusko Jaurlaritzak eta Enplegu Ministerioak espetxeei buruz izenpetutako hitzarmena aintzat hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko sozietate kooperatibo edo lan-sozietateetan bazkide langile edo lan-bazkide gisa sartutako hirugarren graduko presoak eta baldintzapean aske utzitakoak izatea.

En atención al Convenio Marco entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Empleo en materia penitenciaria, tener la condición de personas internas en tercer grado y de liberadas condicionales que se incorporen como personas socias trabajadoras o de trabajo en una Sociedad Cooperativa o Laboral.

Guraso bakarreko familiako aita edo ama izatea, hau da, ordaindutako jarduerarik egiten ez duten ondorengo bat edo batzuk mendeko izatea.

El padre o la madre de una familia monoparental, entendiéndose por tal aquella persona que tenga a su cargo uno o varios descendientes que no desempeñen actividad retribuida.

Etxeko indarkeriaren biktimak izatea, alegia, egoera horretan daudela ulertuko da, pertsona bera edo seme-alabak ezkontidearen edo antzeko harremanen baten bidez lotura egonkorra izan duen pertsonaren indarkeria fisiko edo psikikoaren biktimak izan direnean, betiere gertakari horiek salatu izan direnean, dagokien auzialdi polizial edo judizialetan.

Personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica, entendiéndose que se encuentran en esta situación cuando estas o sus hijos o hijas hayan sido víctimas de violencia física o psíquica, ejercida por el cónyuge o por la persona que esté o haya estado ligado a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, siempre que estos hechos hayan sido denunciados ante la correspondiente instancia policial o judicial.

Araututako laneratze-enpresa batean gizarteratze- eta laneratze-prozesua bukatu duten pertsonak izatea, baldin eta pertsona horien kontratazioa aipatutako prozesua amaitu ondorengo lehen hamabi hilabeteetan gertatzen bada. Laneratze-enpresa horien kalifikazioa azaroaren 11ko 182/2008 Dekretuan arautzen da, eta horietara sartzeko prozedura eta horien erregistroa ezartzen dira. Kontratazioa gizarteratze- eta laneratze-prozesua amaitu eta berehala egiten bada, ez da eskatuko langabe gisa erregistratuta egotea.

Personas que hayan finalizado su proceso de inserción socio-laboral en una empresa de inserción, reguladas en el Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro, siempre que la contratación se celebre dentro de los doce meses posteriores a la finalización del mencionado proceso. En el supuesto de que la contratación se celebre inmediatamente después de finalizar el proceso de inserción socio-laboral, no se exigirá la inscripción como persona parada.

Terrorismo-ekintzen biktima izan diren pertsonak izatea, Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretuaren III. kapituluak horien kontratazioa sustatzeko ezarritakoaren arabera, eta terrorismo-ekintzen biktimen seme-alabak eta ezkontideak, biktima hori hil egin bada edo ordaindutako jarduera egitea galarazten dion ezintasun-egoeran geratu bada.

Personas que hayan sido víctimas de actos de terrorismo, en los términos que a los efectos de fomentar su contratación establece el Capítulo VIII del Decreto 290/2010, de 9 de noviembre, por el que se regula el Desarrollo del sistema de asistencia integral a las víctimas de terrorismo, así como los hijos e hijas y el cónyuge de una víctima de acto terrorista cuando esta hubiere fallecido o resultara en situación de invalidez que le impidiese el desempeño de una actividad retribuida.

Toxikomano ohiak izatea (alkoholiko eta drogazale ohiak). Agindu honetan aurreikusitako laguntzen ondorioetarako, halakotzat hartuko dira lantalde terapeutikoaren iritziz desintoxikazio- eta desohitze-faseak gaindituta etengabeko tratamenduan sei hilabete baino gehiago daramaten pertsonak, lanaren bitartez gizarteratzeko programa batean sartzea interesgarritzat jotzen bada.

Personas ex toxicómanas (ex alcohólicas y ex drogadictas), considerando como tales a los efectos de las ayudas previstas en esta Orden, a aquellas que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicación y deshabituación y llevando más de seis meses de tratamiento continuado, se considere de interés su adscripción a un programa de reinserción social a través del trabajo.

Aurreko egoera batean baino gehiagotan badago pertsona bera, hasiera batean zehaztutako zenbatekoari 1.000 euro gehituko zaio egoera bakoitzeko, baina dirulaguntza gehienez 6.000 eurokoa izango da sartzen den bazkide langile bakoitzeko edo laneko bazkide bakoitzeko.

En el caso de que concurran en una misma persona varios de los supuestos anteriormente expuestos, se incrementará la cantidad inicialmente determinada en 1.000 euros por cada supuesto, con un límite máximo de subvención de 6.000 euros por persona socia trabajadora o persona socia de trabajo incorporada.

c) Dirulaguntzak, a) eta b) letren arabera kalkulatuta, ezin izango du inola ere gainditu sozietateko bazkide-langileek harpidetutako kapitalaren kopurua, eta 30.000 eurotik gorakoa ere ez da izango.

c) En ningún caso la subvención, calculada de conformidad con las letras a) y b) anteriores, podrá sobrepasar el total del capital suscrito por las personas socias trabajadoras de la sociedad; ni ser superior a 30.000 euros.

2.– 22.1 artikuluko jardueretarako: aurreko apartatua aplikatzearen ondoriozko kopuruaren % 100.

2.– Para las actividades del artículo 22.1: el 100 % de la cantidad resultante de la aplicación del apartado anterior.

3.– 22.2 artikuluko jardueretarako: artikulu honen 1. apartatua aplikatzearen ondoriozko kopuruaren % 30.

3.– Para las actividades del artículo 22.2: el 30 % de la cantidad resultante de la aplicación del apartado 1 del presente artículo.

4.– 22.3 artikuluko jardueretarako: bideragarritasun-azterlanaren kostu garbiaren % 100; gehienez 5.000 euro jaso ahal izango ditu eginiko azterlan bakoitzeko.

4.– Para las actividades del artículo 22.3: el 100 % del coste neto del estudio de viabilidad, con un límite de 5.000 euros por cada estudio realizado.

26. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 26.– Forma de pago.

Kapitulu honetan adierazitako dirulaguntzak ordaintzeko, formula hau aplikatuko da:

Las subvenciones contempladas en presente Capítulo se harán efectivas con arreglo a la formula siguiente:

Lehenengo ordainketa, hots, guztizko dirulaguntzaren % 80, dirulaguntza emateko erabakia jakinarazi ostean egingo da, dirulaguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost egun igarotakoan, esanbidez uko egin ez bazaio, betiere.

Un primer pago del 80 % del total de la subvención tras la concesión de la misma, y una vez transcurridos quince días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión sin haber mediado renuncia expresa.

Bigarren ordainketa, hots, % 20, agindu honetan ezarritako betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak 28.1.a) artikuluan ezarritako epeetan aurkeztu ondoren ordainduko da, eta zehazkiago hauek:

Un segundo pago del 20 % previa presentación en los plazos determinados en el artículo 28.1.a) de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden, y más concretamente:

22.1 artikuluko jardueretarako:

Para las actividades del artículo 22.1:

Agindu honen 28.1.a) artikuluan aipatzen den Bazkideen Liburuaren kopia konpultsatua edo erakundearen ziurtagiria.

Copia compulsada del Libro de Personas Socias o certificado de la entidad a que se refiere el artículo 28.1.a) de la presente Orden.

Legez eratutako gizarte-ekonomiako egitura asoziatibo batean sartuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.

Certificado de integración en alguna estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.

22.2 artikuluko jardueretarako: 27.2 artikuluak aipatzen duen memoria aurkeztu beharko da, artikulu horretan nahitaezkotzat jotzen diren dokumentuekin batera.

Para las actividades del artículo 22.2: presentación de la Memoria a que se refiere el artículo 27.2, junto con la documentación preceptiva relacionada en dicho artículo.

22.3 artikuluko jardueretarako: Egindako azterlanaren kopia eta hura gauzatzeko guztira izandako kostua justifikatzen duten dokumentuak.

Para las actividades del artículo 22.3: copia del estudio realizado, así como documentación justificativa de la totalidad del gasto incurrido en la realización del mismo.

27. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 27.– Documentación preceptiva.

Agindu honetan jasotako onurak eskuratu nahi dituzten erakundeek, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera:

Las entidades interesadas en acogerse a los beneficios previstos en la presente Orden presentarán, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

1.– 22.1 artikuluko jardueretarako:

1.– Para las actividades del artículo 22.1:

a) Enpresa-proiektuari buruzko enpresa-plana edo -planak, lehen ekitaldi osoan burutuko diren jarduerak azaltzen dituztenak.

a) Plan o Planes de empresa del proyecto empresarial explicando las actividades a desarrollar en el primer ejercicio completo.

b) Kooperatibako edo lan-sozietateko langile bazkideen gizarte ekonomiaren arloko prestakuntza, edo prestakuntza hori jasotzeko hartutako akordioa egiaztatzen duten dokumentuak, prestakuntza hori irakatsiko duen erakundearen izena adieraziz.

b) Documentación acreditativa de la formación en economía social de las personas socias trabajadoras de la cooperativa o sociedad laboral, o del acuerdo contraído para recibir dicha formación, haciendo referencia concreta a la Entidad que impartirá la misma.

c) Lan-segurtasun eta -osasunari buruzko arauek ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea, bat etorriz Prebentzio zerbitzuen arautegia onartzen duen urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuan xedatutakoarekin.

c) Acreditación del cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa en materia de seguridad y salud laborales, conforme a lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

d) Bazkide-liburuaren kopia, baita enpresan sartutako pertsonekin egindako sozietate-kontratuen edo lan-kontratuen kopia ere.

d) Copia del Libro de Socios y Socias, así como copia de los contratos de sociedad o laborales de las personas incorporadas.

e) Sustatutako erakundearen erregistro-inskripzioaren edo inskripzioaren aurkezpenaren kopia, eta sozietatean sartutako bazkide bakoitzaren kapitalerako ekarpenaren banku-frogagiria.

e) Copia de la inscripción registral de la entidad promovida o de la presentación de la inscripción, y justificante bancario en concepto de aportación al capital por cada persona socia incorporada.

f) Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiriaren kopia, edo horretarako eskabidea aurkeztu izana ziurtatzen duen dokumentuaren kopia.

f) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas o bien de la presentación de la solicitud para realizarla.

g) Legez eratutako gizarte-ekonomiako egitura asoziatibo batekoa dela egiaztatzen duen dokumentazioa.

g) Documentación acreditativa de la pertenencia a una estructura asociativa de Economía Social legalmente constituida.

h) Hala badagokio, minusbaliotasunaren ziurtagiri ofiziala, dagokion foru-aldundiak emana, minusbaliotasun-maila adieraziz.

h) En su caso, Certificado oficial de minusvalía expedido por la Diputación Foral correspondiente indicando el grado de minusvalía.

i) Hala badagokio, Espetxeetako Zuzendaritza Nagusiaren ebazpena, Espetxeratuen Zaintzarako Epaitegiaren autoa, edo espetxeak emandako ziurtagiria.

i) En su caso, Resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, auto del juzgado de Vigilancia Penitenciaria o certificación expedida por el Centro penitenciario.

j) Hala badagokio, bizikidetza-egiaztagiria, familia-liburuaren kopia eta erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baitu bere kargura duela ordaindutako jarduerarik ez duen ondorengo bat edo gehiago, baldin eta kontratatutakoek euren kargura badute ordaindutako jarduerarik ez duen ondorengo bat edo gehiago.

j) En su caso, Certificado de convivencia, copia del Libro de familia y declaración responsable de que tiene a su cargo a una o varias personas descendientes que no desempeñan actividad retribuida, en el supuesto de contratación de personas que tengan a su cargo a uno o varios descendientes que no desempeñan actividad retribuida.

k) Etxeko indarkeriaren biktima izan direnen kasuan, egoera hori etxeko indarkeriaren biktimak babesteko aginduaren bidez egiaztatzen duen agiria.

k) En el supuesto de personas que han sido víctimas de violencia doméstica, acreditación de esta circunstancia mediante la correspondiente Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.

l) Gizarteratze- eta laneratze-prozesua laneratze-enpresa batean amaitu duten pertsonen kasuan, prozesua zein datatan amaitu zen egiaztatzen duen agiria, laneratze-enpresak emana.

l) En el supuesto de personas que han finalizado su proceso de reinserción socio-laboral en una empresa de inserción, certificado de la empresa de inserción que acredite la fecha en la que finalizó dicho proceso.

m) Terrorismoaren biktimak izan direnen kasuan, aurreko lanpostuko lanak normaltasunez egitea zaildu edo galarazi duten gorabeherak terrorismo-ekintzaren ondorio izan direla egiaztatzen duen dokumentazioa. Kontratatutako pertsona terrorismoaren biktimaren ezkontidea edo seme-alaba bada, familia-liburuaren fotokopia eta biktimaren heriotza edo ezintasuna terrorismo-ekintza baten ondorio izan zela egiaztatzen duen dokumentazioa.

m) En el supuesto de personas que han sido víctimas de terrorismo, documentación que acredite que las circunstancias que han dificultado o impedido el normal desempeño de las funciones de su puesto de trabajo anterior han sido consecuencia del acto de terrorismo. Si la persona contratada es el cónyuge o el hijo o la hija de la víctima de terrorismo, fotocopia del Libro de Familia y documentación que acredite que el fallecimiento o invalidez de la víctima fue debido a un acto de terrorismo.

n) Toxikomano ohien kasuan, kontratatutako pertsona errehabilitazio-programara sartzea onartzen duen jakinarazpenaren kopia, Enplegu eta Prestakuntzako zuzendariak emana.

n) En el supuesto de personas ex toxicómanas, copia de la notificación del Director de Empleo y Formación por la que se acepta la incorporación de la persona contratada al Programa de Rehabilitación.

2.– 22.2 artikuluko jardueretarako:

2.– Para las actividades del artículo 22.2.

a) Erakunde sustatzailearen eta sustaturiko erakundearen arteko lankidetza-akordioa egiaztatzen duen dokumentazioa.

a) Documentación acreditativa del acuerdo de colaboración entre la entidad promovida y la entidad promotora.

b) Aurreikusitako jarduerei, gastu-aurrekontuari eta finantzaketa-planari buruzko memoria zehatza.

b) Memoria detallada de las actividades previstas, así como del presupuesto de gastos y del plan de financiación.

c) Enpresa-jarraipen eta -aholkularitzarako plana, non aurreikusitako metodologia adieraziko baita.

c) Plan de seguimiento y asesoramiento empresarial indicando metodología prevista.

3.– 22.3 artikuluko jardueretarako:

3.– Para las actividades del artículo 22.3:

a) Bideragarritasuneko azterlaneko proiektuaren memoria.

a) Memoria del proyecto de estudio de viabilidad.

b) Enpresa 16.3 artikuluan jasotzen diren egoeretako batean dagoela azaltzen duen justifikazioa.

b) Justificación de la que derive que la empresa se encuentra en alguno de los supuestos recogidos en el artículo 16.3.

28. artikulua.– Erakunde onuradunen betebehar espezifikoak.

Artículo 28.– Obligaciones específicas de las entidades beneficiarias.

1.– 22.1 artikuluko jardueretarako:

1.– Para las actividades del artículo 22.1:

a) Dagokion erregistroan inskribatu ondorengo urtean, sustatutako enpresek hau egin beharko dute:

a) Durante el año posterior a la fecha de inscripción en el registro correspondiente, las empresas promovidas deberán:

1.– Enpresa eratzen denean sortzen diren lanpostuen mailari eustea, horren arabera zehaztu baita dirulaguntzaren zenbatekoa; hala ez bada, laguntzak osorik edo partzialki itzuli beharko dira bere horretan gordetako lanpostu-kopuruaren arabera.

1.– Mantener el nivel de puestos de trabajo creado en el momento de la constitución y en virtud del cual se ha determinado la cuantía de la subvención, procediendo, en caso contrario, el reintegro total o parcial de las ayudas percibidas en proporción al número de puestos de trabajo mantenidos.

Aldi horretan, bazkideen artean, baja edo sarrera berririk izan bada, sarrera horiek hasierako sarreren baldintza soziolaboral berberetan egin behar dira.

En el supuesto que durante dicho periodo se produjeran bajas e incorporaciones de nuevas personas socias, estas últimas deberán producirse en las mismas condiciones socio-laborales que las incorporaciones iniciales.

Betebehar hori betetzen dela egiaztatzeko, erakunde onuradunak bazkideen liburuaren kopia konpultsatua igorri beharko dio Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari, hamabi hilabeteko aldia amaitu eta hilabeteko epean. Aipatutako kopia konpultsatuaren ordez, sozietateak emandako ziurtagiri bat igorri ahal izango da, non zehaztuko baita ziurtagiria ematen den unean jardunean dauden bazkide langileen edo bazkide langile gisa gizarte-segurantzan alta emanda dauden pertsonen zerrenda, baita erakundea eratu zenetik emandako bajen zerrenda ere. Aurkeztu beharreko dokumentazioa epe horretan aurkeztu ezean, errekerimendua egin eta 10 eguneko epea jarriko zaio erakundeari, horiek aurkezteko, ondorio horietarako. Epe hori igarota, eskatutako dokumentazioa aurkezten ez badute, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzeko deklarazio-espedientea irekiko da, eta, hala badagokio, justifikatu gabeko aldiari proportzionalki dagokiona itzuli beharko dute haren erdia baino handiagoa bada, betiere.

A los efectos de comprobar el cumplimiento de la presente obligación, la Entidad beneficiaria deberá remitir a la Dirección de Economía Social, en el plazo de un mes a contar desde la finalización del periodo de doce meses, copia compulsada del libro de personas socias. Dicha copia compulsada podrá ser, en su caso, sustituida por un certificado emitido por la sociedad en el que se detalle la relación de personas socias trabajadoras activas o dadas de alta en la seguridad social como tales, en el momento de su emisión, así como las bajas producidas desde la constitución de la entidad. En el caso de que no hubiere presentado la documentación preceptiva en dicho período, se le requerirá concediéndole un plazo de 10 días para su presentación a estos efectos. Transcurrido dicho plazo sin la presentación de la documentación requerida, se iniciará un expediente de declaración pérdida del derecho a la subvención con reversión, en su caso, proporcional al período no justificado, siempre que sea superior a la mitad del mismo.

2.– Egitura asoziatibo batean sartuta jarraitzea.

2.– Continuar integrada en una estructura asociativa.

Artikulu honen 2. atalean aipatzen den memoriaren bidez egiaztatu beharko dira aurreko paragrafoetan ezarritako betekizunak; horretarako, dagozkion ziurtagiriak erantsiko zaizkio memoriari.

Los requisitos establecidos en los párrafos anteriores se acreditarán en la memoria a que se refiere el número 2 del presente artículo, acompañando a la misma los certificados correspondientes.

b) Erakundea behar den erregistroan inskribatu denetik hiru urte betetzen direnean, sustatutako erakundeek:

b) Cuando se cumplan los tres años desde su inscripción en el registro correspondiente, las empresas promovidas deberán:

Gizarte-ekonomiako enpresa izaten jarraitzea.

Mantenerse como empresa de economía social.

Dirulaguntza ematen duen administrazioak ofizioz egiaztatuko du egoera hori; horretarako, kooperatibek Kooperatiben Erregistroan aurkeztu behar dituzten urteko kontuak aztertuko ditu. Aurkeztu ezean, errekerimendua egin eta 10 eguneko epea jarriko zaie horiek aurkezteko ondorio horietarako. Epe hori igarota, konturik aurkezten ez badute, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzeko deklarazio-espedientea irekiko da, eta ordaindutakotik justifikatu gabe dagoen aldiaren zati proportzionala itzuli beharko dute.

La Administración concedente de la subvención comprobará de oficio tal extremo mediante el examen de las cuentas anuales que las cooperativas deben presentar en el Registro de Cooperativas. En el caso de que no las hubieren presentado, se les requerirá concediéndoles un plazo de 10 días para su presentación a estos efectos. Transcurrido dicho plazo sin presentación de las cuentas, se iniciará un expediente de declaración pérdida del derecho a la subvención con reversión proporcional al período no justificado de lo abonado.

Onuradunak lan-sozietateak direnean, dirulaguntza ematen dien administrazioari aurkeztu beharko dizkiote kontuak, Merkataritza Erregistroan gordailua egiteko legezko epean. Bestela, lehen deskribatutako prozedurari jarraituko zaio.

En el supuesto de las sociedades laborales beneficiarias, deberán presentarlas ante la Administración subvencionadora en el plazo reglamentario para su depósito en el Registro Mercantil. En otro supuesto se seguirá el procedimiento anteriormente descrito.

Egitura asoziatibo batean sartuta jarraitzea.

Mantener la integración en una estructura asociativa.

Dirulaguntza ematen duen administrazioak ofizioz egiaztatuko du ea betetzen den 3 urtez egitura asoziatibo batean sartuta jarraitzeko betebeharra; horretarako, erakunde asoziatiboei ziurtagiria eskatuko die.

La Administración concedente de la subvención comprobará de oficio el cumplimiento de la obligación de continuar 3 años integrada en una estructura asociativa, mediante petición de certificación de dicho extremo a las entidades asociativas.

Nolanahi ere, agindu honen ondorioz jasotako zenbatekoak Erreserba Berezi batera zuzendu beharko dituzte diruz lagundutako kooperatiba eta lan-sozietateek, eta erreserba hori banatu ezinekoa izango da, harik eta sozietatea bera azkentzen edo eraldatzen den arte; ukatu gabe, dirulaguntza jasotzen duen enpresan galerarik badago, galera horiek zenbateko horrekin konpentsatzeko aukera.

En todo caso, las cooperativas y sociedades laborales subvencionadas deberán destinar las cantidades recibidas en virtud de la presente Orden a una Reserva Especial que será irrepartible hasta la extinción o transformación de la sociedad, sin perjuicio de su posible destino para la compensación de las eventuales pérdidas que se produzcan en la empresa beneficiaria de las ayudas.

Baldintza hori betetzen dela egiaztatzeko modua aurreko 28.1.a) letran ezarritakoa bera izango da; baldintza ez betetzeak, berriz, letra horretan adierazitako ondorio berberak izango ditu.

La acreditación del cumplimiento de dicha condición se realizará de la misma forma que la establecida en el artículo 28.1.a); quedando sujeto su incumplimiento a los efectos en la misma previstos.

2.– 22.2 artikuluko jardueretarako: erakunde sustatzaileek enpresa-planaren bilakaera azaltzen duen memoria aurkeztu beharko dute, hilabeteko epean, dirulaguntza eman eta urtebete igarotzen denetik aurrera.

2.– Para las actividades del artículo 22.2: las entidades promotoras deberán presentar en el plazo de un mes, a contar desde el transcurso de un año de la fecha de concesión de la subvención, Memoria explicativa de la evolución del Plan de empresa.

Era berean, diruz lagundutako jarduera amaitu eta hilabeteko epean, memoria bat aurkeztu beharko dute kooperatibaren edo lan-sozietatearen enpresa-bilakaera eta lortutako emaitzak azaltzeko, aurreko artikuluko a) letran aipatutakoarekin batera.

Asimismo, deberán presentar en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad subvencionada Memoria explicativa de la evolución empresarial de la Cooperativa o Sociedad Laboral y resultados obtenidos, junto con los extremos señalados en la letra a) del artículo anterior.

3.– Baldin eta, erakunde onuradunarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, lan elkartuko kooperatiba edo lan-sozietate eratuak ez badio eusten egitura asoziatibo batean sartutako gizarte-ekonomiako enpresa izateari 28.1.b) artikuluan adierazitako denboraz, diruz lagundu daitekeen jarduera izaten jarraituko du, gutxienez hemezortzi (18) hilabetekoa izan bada jarduketaren iraupena, betiere. Kasu horretan, enpresa eratzeko edo eraldatzeko emandako dirulaguntzaren zenbatekoa murriztuko da, aipatutako denbora-epea amaitzeko falta den denboraren proportzioan, eta onuradunak itzuli egin beharko du jaso duen gehiegizko kopurua.

3.– En el supuesto de que, por causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria, la cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral constituida, no se mantuviera como empresa de economía social e integrada en una estructura asociativa durante todo el periodo contemplado en el artículo 28.1.b), se conservará la condición subvencionable de la actuación constitutiva siempre que el plazo completado fuere como mínimo de dieciocho (18) meses. En tal caso, la cuantía de la subvención concedida para la constitución o transformación de la empresa se reducirá de forma proporcional al tiempo que restase para completar el citado período, debiendo la beneficiaria reintegrar la cantidad percibida en exceso.

4.– Erakunde onuradunak justifikatzen badu sozietatea galerengatik azkendu edo likidatu dela, sozietateak 28.1 artikuluko b) eta c) apartatuetan adierazitako betebeharrak bete dituela ulertuko da, emandako dirulaguntzari dagokionez behintzat.

4.– En el supuesto que la entidad beneficiaria justifique la extinción o liquidación de la sociedad por pérdidas, al menos en la cantidad subvencionada, se entenderá que la sociedad ha cumplido con las obligaciones recogidas en el artículo 28.1.b y c).

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESA ERATU BERRIAK FINKATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL RECIENTEMENTE CONSTITUIDAS

29. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 29.– Actividades subvencionables.

1.– Kapitulu honen ondoreetarako, hauek hartuko dira diruz lagun daitezkeen jardueratzat:

1.– A los efectos de este Capítulo se considerarán como actividades subvencionables las siguientes:

Lanbide-heziketa enpresaren xedea osatzen duten zereginetan edo lan-trebakuntza hobetzeko zereginetan.

La formación profesional en las tareas propias del objeto social de la empresa, o bien de mejora de la capacitación laboral.

Enpresa-kudeaketako tresnen ezarpena, era honetako tresnetan langileei eman beharreko prestakuntza barne.

La implementación de herramientas de gestión empresarial, incluida la formación de las personas trabajadoras en este tipo de herramientas.

2.– Kapitulu honen babespean dirulaguntza jaso ahal izateko, jarduera horiek ekintzailetzarako 2018. eta 2022. urteen artean (biak barne) enpresa onuradunei zuzendutakoak edo enpresa onuradunek jasotakoak izan behar dute, enpresa eratzeko atalean.

2.– Para poder ser subvencionables al amparo del presente capítulo, dichas actividades deberán ser recibidas o habrán de estar dirigidas a las empresas beneficiarias de la convocatoria de Emprender entre los años 2018 y 2022, ambos incluidos y en el apartado de constitución de empresas.

30. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 30.– Entidades beneficiarias.

Dirulaguntza-lerro honen onuradun izan ahalko dira gizarte-ekonomiako enpresen erakunde asoziatiboak.

Podrán ser beneficiarias de esta línea de subvención las Entidades asociativas de empresas economía social.

31. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 31.– Documentación preceptiva.

30. artikuluan aipatzen diren erakunde asoziatiboek, eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

Las entidades asociativas a las que se refiere el artículo 30 presentarán, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

a) Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak gauzatzeko aurreikusitako memoria eta lan-plana. Bertan, iraupena, metodologia eta kalkulatutako aurrekontu zehaztua adierazi behar dira.

a) Memoria y Plan de trabajo previsto para la realización de las actividades subvencionables que incluya la duración, la metodología y el presupuesto estimado y detallado.

b) 29.1.a) artikuluko jarduerei buruzko eskabideetan:

b) En las solicitudes relativas a las actividades del artículo 29.1.a):

● Ikastaroaren ezaugarrien deskribapena, salbu eta erakunde onuraduna bera bada ikastaroa ematen duena. Kasu horretan, prestakuntza emango duen erakunde onuraduneko pertsonaren edo pertsonen curriculuma aurkeztu beharko da.

● Detalle de las características del curso, excepto cuando sea la propia entidad beneficiara la que la imparta. En este caso, se deberá presentar el currículo de la persona o personas de la entidad beneficiaria que impartirá dicha formación.

c) 29.1.b) artikuluko kudeaketa aurreratuko jarduerei buruzko eskabideetan:

c) En las solicitudes relativas a las actividades de gestión avanzada del artículo 29.1.b).

● Aholkulariaren edo aholkularitza-lanaren arduradunaren curriculuma.

● Currículo del consultor o de la consultora o de la persona responsable del trabajo de asesoramiento.

● Erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, non adieraziko baitu ez duela aholkularitzarekin edo pertsona fisiko aholkulariarekiko inolako loturarik, ez zuzenean ez zeharka, ez akzioen ez partizipazioen bidez.

● Declaración responsable de la entidad solicitante, en el sentido de que no tiene vinculación ni accionarial, ni de participaciones, directa o indirectamente con la empresa de Consultoría o persona física consultora.

32. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta mugak.

Artículo 32.– Cuantía y límites de la subvención.

a) 29.1.a) artikuluan jasotako prestakuntzaren kasuan: ikastaroaren kostuaren % 85 emango da, eskabidean aurkeztutako eta Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak baliozkotu eta onartutako aurrekontu-planifikazioaren arabera.

a) En el caso de la formación recogida en el artículo 29.1.a): se concederá el 85 % del coste del curso, en base a la planificación presupuestaria presentada en la solicitud y validada y aprobada por la Dirección de Economía Social.

b) 29.1.b) artikuluko kudeaketa-tresnen kasuan: aholkularitza-enpresaren jardueraren kostuaren % 75 emango da, eta gehienez hiru mila (3.000) euro ezarritako tresna bakoitzeko.

b) En el caso de las herramientas de gestión del artículo 29.1.b): se concederá el 75 % del coste de la actividad de la consultora, con un máximo de tres mil (3.000) euros por cada herramienta implementada.

Agindu honi egotzitako baliabide ekonomikoak betekizunak betetzen dituzten eskabide guztiei erantzuteko beharrezko diren horiek baino gutxiago badira, honela jokatuko da:

En el caso de que los recursos económicos imputados a la presente Orden fueran inferiores a los necesarios para atender en su totalidad a las solicitudes que cumplan los requisitos, se procederá de la siguiente manera:

– Diruz lagun daitezkeen bi jardueretako bakoitzera 72.500 euro bideratu ondoren zenbatekoa ez bada aski apartaturen batean emandako dirulaguntzak ordaintzeko, horren arabera jokatuko da, hau da, egon daitezkeen soberakinak gehituko dira aski ez den partidara.

– Si una vez destinados 72.500 euros a cada uno de las dos actividades subvencionables, el importe fuera suficiente para pagar las subvenciones concedidas en alguno de los apartados, se actuará consecuentemente en tal sentido, quedando los posibles excedentes destinados a sumarse a la partida deficitaria.

– Dauden baliabide ekonomikoekin ez bada aski, onuradun guztien artean hainbanatuko da.

– En los casos en los que no alcance con los recursos económicos disponibles se procederá a practicar un prorrateo entre todas las beneficiarias.

33. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 33.– Forma de pago.

Ordainketa bakarrean ordainduko da, dirulaguntza emango dela ebatzi ostean.

El pago se realizará en un único libramiento tras la Resolución de concesión.

34. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 34.– Justificación de la subvención.

Dirulaguntzaren azken justifikazioa 2022ko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu beharko da. Erakunde onuradunak memoria eta egindako gastuaren egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu. Horretarako, diruz lagundutako jarduerari egotzitako ordainagirien kopia elektronikoak aurkeztuko ditu. Lanen eta erabilitako materialen kopia ere aurkeztu beharko da.

La justificación final de la subvención habrá de presentarse antes del 31 de diciembre de 2022. La entidad beneficiaria deberá aportar Memoria y documentación justificativa del gasto realizado mediante la aportación de copias auténticas electrónicas de las facturas imputadas a la actividad subvencionada. Habrá también de presentar copia de los trabajos y materiales utilizados.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
UKRAINAKO GERRAREN ETA ERRUSIARI JARRITAKO ZEHAPENEN ONDORIOAK JASAN DITUZTEN GIZARTE-EKONOMIAKO ENPRESEN EKINTZAILETZARAKO LAGUNTZAK
AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL AFECTADAS POR LA GUERRA EN UCRANIA Y LAS SANCIONES A RUSIA

35. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 35.– Actividades subvencionables.

Ukrainako gerraren ondoriozko energiaren eta lehengaien kostuen gehikuntzak eta Errusiari ezarritako zehapen ekonomikoak.

Los incrementos de coste energético y de las materias primas derivados de la guerra en Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia.

Inbertsioak egiteko harpidetutako kapital sozialaren gehikuntzak.

Los incrementos de capital social suscrito para la realización de inversiones.

36. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 36.– Entidades beneficiarias.

Kapitulu honetan aurreikusitako laguntzen onuradun izan ahal izango dira betekizun hauek betetzen dituzten gizarte-ekonomiako enpresak:

Podrán ser beneficiarias de las ayudas recogidas en el presente capítulo las empresas de economía social que cumplan los siguientes requisitos:

Oro har: Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzak kudeatutako ekintzailetza-laguntzen onuradunak izatea.

Con carácter general: haber sido beneficiarias de las ayudas por emprender gestionadas por la Dirección de Economía Social.

Berariaz:

Con carácter específico:

35.a) artikulurako: 2022ko otsailaren 1etik 2022ko urriaren 31ra bitartean, 2021eko maiatzaren 1etik 2022ko urtarrilaren 31ra aldiarekiko, helburu sozialari dagozkion jarduerak garatzeko energia-kostuak eta lehengaiak gehitu izana.

Para el 35.a): hayan sufrido entre el 1 de febrero de 2022 al 31 de octubre del 2022 con respecto al 1 de mayo de 2021 al 31 de enero del 2022 un incremento de los costes energéticos y de las materias primas para desarrollar las actividades propias de su objeto social.

35.b) artikulurako: 2022an kapital soziala gehitu badute, Ukrainako gerraren ondoriozko inbertsioak eta Errusiari ezarritako zehapenak finantzatzeko.

Para el 35.b): hayan incrementado su capital social durante el año 2022 para la financiación de inversiones derivadas de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia.

37. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 37.– Documentación preceptiva.

35.a) artikuluko jarduerentzat: Erakunde eskatzaileek memoria ekonomiko bat aurkeztu beharko dute, non jasoko baitira fakturak eta aurreikusitako epean kostu energetikoak eta lehengaiak gehitu direla egiaztatzen duten bestelako dokumentuak.

Para las actividades del artículo 35.a): las entidades solicitantes deberán presentar una Memoria económica que incluya facturas y otra documentación acreditativa del incremento de los costes energéticos y de las materias primas en el periodo contemplado.

35.b) artikuluko jarduerentzat: Harpidetutako kapital sozialaren gehikuntzaren ziurtagiria.

Para las actividades del artículo 35.b): certificado de la ampliación del capital social suscrito.

38. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta mugak.

Artículo 38.– Cuantía y límites de la subvención.

35.a) artikuluko jarduerentzat: Emandako dirulaguntza aipatutako aldian egiaztatutako energia-kostuaren eta lehengaien gehikuntzaren % 50 izango da, honako irizpide honen arabera:

Para las actividades del artículo 35.a): la subvención concedida será el 50 % del incremento del coste energético y de las materias primas acreditado en el periodo indicado, según el siguiente criterio:

50 bazkide langile arte, gehienez 10.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

Hasta 50 personas socias trabajadoras, 10.000 euros por entidad beneficiaria como máximo.

50 bazkide langile baino gehiago, gehienez 20.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

Más de 50 personas socias trabajadoras, 20.000 euros por entidad beneficiaria como máximo.

2.– 35.b) artikuluko jarduerentzat: emandako dirulaguntza harpidetutako kapitalaren % 100 izango da, eta gehienez 30.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

2.– Para las actividades del artículo 35.b): la subvención concedida será el 100 % del capital suscrito, con un límite de 30.000 euros por entidad beneficiaria.

39. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 39.– Forma de pago.

Ordainketa bakarrean ordainduko da, dirulaguntza emango dela ebatzi ostean.

El pago se realizará en un único libramiento tras la Resolución de concesión.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
GIZARTE-EKONOMIAREN FORMA DAUKATEN ERKIDEGO ENERGETIKOAK SORTZEKO ETA FINKATZEKO LAGUNTZAK
AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS CON FORMA DE ECONOMÍA SOCIAL

40. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 40.– Actividades subvencionables.

a) Gizarte-ekonomia gisa eratutako erkidego energetikoen ereduari buruzko informazioa eta hedapena.

a) La información y difusión del modelo de las comunidades energéticas constituidas como sociedades de economía social.

b) Gizarte-ekonomiako formen artean sartutako sozietate-forma duten energia-komunitateak eratzeko bideragarritasun-azterlanak.

b) Los estudios de viabilidad para la constitución de comunidades energéticas que adopten una forma societaria incluida entre las formas de la economía social.

c) Gizarte-ekonomiaren forma duten energia-komunitateen aholkularitza, bi eremutan:

c) El asesoramiento y consultoría de las comunidades energéticas con forma de economía social en dos ámbitos:

– Kooperatibaren kudeaketa.

– Gestión de la cooperativa.

– Energia-komunitatearen helburu soziala betetzea.

– Cumplimiento del objeto social de la comunidad energética.

d) Gizarte-ekonomiako sozietate gisa eratutako erakundeen kapital sozial harpidetua gehitzea, nahitaezko edo borondatezko ekarpen gisa.

d) El incremento del capital social suscrito de las entidades constituidas como sociedades de economía social en forma de aportaciones obligatorias o voluntarias.

41. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 41.– Entidades beneficiarias.

Behar bezala eratutako erakunde hauek jaso ahal izango dute dirulaguntza lerro hau:

Podrán ser beneficiarias de esta línea de subvención las siguientes entidades debidamente constituidas:

a) eta b): energia-komunitateen eraketa hedatzen edo sustatzen duten pertsona fisiko edo juridikoak.

a) y b): personas físicas o jurídicas que difundan o promuevan la constitución de comunidades energéticas.

c) eta d): gizarte-ekonomiaren forma daukaten erkidego energetikoen ereduari buruzko informazioa eta hedapena.

c) y d): las comunidades energéticas con forma de economía social.

42. artikulua.– Nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 42.– Documentación preceptiva.

Erakunde eskatzaileek, eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:

Las entidades solicitantes presentarán, junto con la solicitud, la siguiente documentación:

40.a) artikuluko jarduerentzat: erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, aurreikusitako jarduerei buruzkoa. Hala badagokio, egindako bilerak eta bertaratutako interesdunen kopurua adierazi beharko dira. Toki-erakunderen baten laguntza izanez gero, toki-erakundearen erantzukizunpeko adierazpena erantsiko da, bertan parte hartu duela egiaztatzen duena.

Para las actividades del artículo 40.a): declaración responsable de la entidad solicitante sobre las actividades previstas que incluya, en su caso, las reuniones celebradas y el número de personas interesadas asistentes. En el caso de contar con la colaboración de alguna entidad local, se adjuntará declaración responsable de la entidad local acreditando su participación en la misma.

40.b) artikuluko jarduerentzat: erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, energia-komunitateen bideragarritasuna eta ondorengo eraketa zehazteko egin beharreko jarduerei buruzkoa.

Para las actividades del artículo 40.b): declaración responsable de la entidad solicitante sobre las actividades a realizar para determinar la viabilidad y posterior constitución de las comunidades energéticas.

40.c) artikuluko jarduerentzat: aholkularitza- eta aholkularitza-jarduerak egiteko aurreikusitako memoria zehatza eta lan-plana.

Para las actividades del artículo 40.c): memoria detallada y Plan de trabajo previsto para la realización de las actividades de asesoramiento y consultoría.

40.d) artikuluko jarduerentzat: harpidetutako kapital sozialaren zabalkuntzaren ziurtagiria.

Para las actividades del artículo 40.d): certificado de la ampliación del capital social suscrito.

43. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa eta mugak.

Artículo 43.– Cuantía y límites de la subvención.

40.a) artikuluen kasuan: jardueraren kostu garbiaren % 85 eta gehienez 20.000 euro jarduera bakoitzeko.

Para el caso del artículo 40.a): el 85 % del coste de la actividad, con un límite de 20.000 euros por actividad.

40.b) eta 40.c) artikuluen kasuan: jardueraren kostu garbiaren % 75, eta gehienez 20.000 euro jarduera bakoitzeko.

Para el caso de los artículos 40.b) y 40. c): el 75 % del coste de la actividad, con un límite de 20.000 euros por actividad.

40.d) artikuluaren kasuan: eskabidea egiteko unean harpidetutako kapital sozialaren % 100, eta gehienez 50.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

Para el caso del artículo 40.d): el 100 % del capital social suscrito en el momento de la solicitud, con un máximo de 50.000 euros por entidad beneficiaria.

44. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 44.– Forma de pago.

Kapitulu honetan adierazitako dirulaguntzak ordaintzeko, formula hau aplikatuko da:

Las subvenciones contempladas en presente Capítulo se harán efectivas con arreglo a la formula siguiente:

a) Lehenengo ordainketa, hots, guztizko dirulaguntzaren % 50, dirulaguntza emateko erabakia jakinarazi ostean egingo da, dirulaguntza emango dela jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hamabost egun igarotakoan, esanbidez uko egin ez bazaio, betiere.

a) Un primer pago del 50 % del total de la subvención tras la concesión de la misma y una vez transcurridos quince días a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión sin haber mediado renuncia expresa.

b) Bigarren ordainketa, hots, % 50, agindu honetan ezarritako betebeharrak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak aurkeztu ondoren ordainduko da, eta zehazkiago:

b) Un segundo pago del 50 % previa presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden y más concretamente:

28.1.b) artikuluan aurreikusitako epean, 40.a), 40.b) eta 40.c) artikuluetako jardueretarako: Diruz lagundutako jarduerak egin direla justifikatzen duen memoria, egindako gastuen justifikazio ekonomikoarekin batera, eta, hala badagokio, gastu xehatuei lotutako fakturak.

En el plazo previsto en el artículo 28.1.b) para las actividades de los artículos 40.a), 40.b) y 40.c): memoria justificativa de la realización de las actividades subvencionadas, acompañada de la justificación económica de los gastos realizados que incluya, en su caso, las facturas asociadas a los gastos detallados.

Aurreko apartatuan adierazitako dokumentuak aurkezteko, 3 hilabeteko epea izango da, diruz lagundutako jarduerak amaitzen direnetik aurrera, eta 2023ko irailaren 30a baino lehen, betiere.

El plazo para la presentación de la documentación mencionada en el párrafo anterior será de 3 meses desde la finalización de las acciones subvencionadas y, en todo caso, antes del 30 de septiembre de 2023.

40.d) artikuluko jarduerentzat: 2022ko ekitaldiko urteko kontuak onartu eta gehienez 3 hilabeteko epean, eta 2023ko irailaren 30a baino lehen, betiere.

Para las actividades del artículo 40.d): en el plazo máximo de 3 meses posteriores a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022 y, en todo caso, antes del 30 de septiembre del 2023.

45. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 45.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

40.d) artikuluaren kasuan, gizarte-ekonomiako enpresa gisa jarraitzea dagokion erregistroan inskribatu zenetik hiru urte betetzen direnean, eta 28.1.b) artikuluan jasotakora atxikiko da.

En el caso del artículo 40.d) mantenerse como empresa de economía social cuando se cumplan los tres años desde su inscripción en el registro correspondiente y se avendrá a lo recogido en el artículo 28.1.b).

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

De minimis araua.

Regla de minimis.

Dirulaguntzen araubide hau, 22.1 eta 22.3 artikuluei dagokienez, Europako Batzordeak ezarritako de minimis arauari lotzen zaio (Batzordearen 1407/2013 (EE) 2013ko abenduaren 18ko Erregelamendua). Hortaz, Lan eta Enplegu Sailak behar diren neurriak hartu beharko ditu, agindu honetan aurreikusitako laguntzen onuradun diren erakundeek zuzenean enplegua sortzeko jasotako de minimis laguntzekin hiru urteko epean 200.000 euro baino gehiago jaso ez dezaten, abian den ekitaldi fiskala eta aurreko bi ekitaldi fiskalak aintzat hartuta. Dirulaguntza emateko ebazpenean, erakunde onuradunari jakinaraziko zaio emandako laguntza de minimis izaerakoa dela eta Administrazioak eskubidea duela uneko ekitaldi fiskalean eta aurreko ekitaldi fiskaletan jasotako de minimis laguntza orori buruzko informazio guztia lortzeko erakunde onuradunaren aldetik.

El presente régimen de ayudas, en el caso de los artículos 22.1 y 22.3, queda sujeto a la regla de minimis establecida por la Comisión Europea (Reglamento (CE) n.º 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013) y, por tanto, el Departamento de Trabajo y Empleo articulará los mecanismos necesarios para garantizar que las entidades beneficiarias del régimen de ayudas previsto por la presente Orden, de las cuales derive la directa generación de empleo, no puedan recibir una cantidad superior a 200.000 euros en concepto de ayudas de minimis, tomando en cuenta el ejercicio fiscal en curso y el de los dos ejercicios fiscales anteriores. En la Resolución de concesión de la subvención se comunicará a la entidad beneficiaria el carácter de minimis de la ayuda concedida y el derecho de la Administración a obtener de la entidad beneficiaria la información completa sobre toda ayuda de minimis recibida durante los dos ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en curso.

Denbora-esparrua.

Marco Temporal.

Laguntza hauek, 35. eta 40. artikuluen kasuan, zenbait neurriren mende daude: alde batetik, Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoaren ostean, ekonomia indartzera bideratutako Estatuko laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparruaren mende (EBAO, CI 131, 2022-03-24); eta, bestetik, Errusiak Ukraina inbaditu ostean, ekonomia babestera bideratutako laguntza-neurriei buruzko Aldi Baterako Esparruaren mende (SA102771 laguntza, Europar Batzordeak 2022-06-10ean baimendutakoa).

El presente régimen de ayudas, en el caso de los artículos 35 y 40 quedan sujetas al Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (DOUE, CI 131, 24-03-2022), y al Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia (ayuda SA102771 autorizada por la Comisión Europea el 10-06-2022).

Bat etorriz Estatuko Aldi Baterako Esparruarekin, 2022-06-10etik aurrera, «eskumena duten agintariek laguntzak eman ahal izango dizkiete krisiak eragindako enpresei edo autonomoei, baldin eta guztirako balio nominalak ez badu gainditzen gehieneko zenbateko gordina, zergen eta bestelako atxikipenen aurretik, hau da, 500.000 euro enpresa edo autonomo bakoitzeko, kasu hauetan: zuzeneko dirulaguntzen, zerga- edo ordainketa-abantailen, aurrerakin itzulgarrien, bermeen, maileguen eta kapitalen forman egiten denean.»

De acuerdo con el Marco Nacional Temporal, a partir de 10-06-2022, «las autoridades competentes podrán conceder ayudas a empresas o autónomos afectados por la crisis siempre que el valor nominal total no supere el importe bruto máximo, antes de impuestos y otras retenciones, 500.000 euros por empresa o autónomo cuando se realice en forma de subvenciones directas, ventajas fiscales o de pago, anticipos reembolsables, garantías, préstamos y capital.»

Ulertu behar da laguntza globalak 500.000 euroko muga duela, eta kopuru horren barruan sartzen dela enpresa batek jaso ditzakeen laguntza publiko guztien batura, bi gertakari hauen ondorioz: Ukrainako gerraren ondorioz, eta Errusiari 2022ko otsailaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean ezarritako zehapenen ondorioz, aipatutako azken data horretan amaitzen baita Aldi Baterako Esparruaren indarraldia.

La ayuda global a la que se le aplica el límite de los 500.000 euros ha de entenderse como la suma de la totalidad de ayudas públicas que pueda recibir una empresa por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31-12-2022, fin de la vigencia del Marco Temporal.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko araudia.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Normativa aplicable.

Agindu honetan adierazitako dirulaguntzetarako, hauetan ezarritakoa aplikatuko da: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori); Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko arauak (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatutako lege orokorra).

Las subvenciones a que se refiere esta orden se sujetan a lo dispuesto en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su vez desarrollada por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Recursos.

Agindu honek administrazio-bideari amaiera ematen dio; beraz, honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lan eta Enpleguko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112. artikuluan eta hurrengoetan jasotakoarekin bat etorriz. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke EAEko Enplegu Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artikuluetan ezarritakoarekin, betiere.

La presente Orden pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Trabajo y Empleo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Empleo del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco conforme a lo establecido en los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Efectos.

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 28a.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de septiembre de 2022.

Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua,

La Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común