Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

188. zk., 2022ko irailaren 30a, ostirala

N.º 188, viernes 30 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4237
4237

EBAZPENA, 2022ko irailaren 15ekoa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko dirulaguntzak ematen baitira 2022ko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se conceden, para el ejercicio 2022, subvenciones para la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Aginduaren bidez, itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko 2022ko ekitaldiko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egin zen (ekainaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 106. zk.).

Por Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 106, de 2 de junio, se establecen las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones para la puesta en valor de patrimonio cultural marítimo.

Eskabideak aztertu ondoren, eta aipatutako deialdiko 13. artikuluarekin bat etorriz, balorazio-batzordeak, 2022ko uztailaren 20ko bilkuran, dirulaguntzak emateko proposamena egin zuen.

Tras el análisis de las solicitudes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la convocatoria, la Comisión de Valoración, reunida el 20 de julio de 2022, elaboró una Propuesta de concesión de subvenciones.

Horregatik guztiagatik, eta balorazio-batzordeak egindako proposamena ikusita, eta aginduarekin eta gainerako xedapen orokorretan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau

Por todo ello, y a la vista de la propuesta formulada por la comisión de Valoración, y de acuerdo con la mencionada Orden y demás disposiciones de general aplicación

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– I. eranskinean zerrendatu diren eskatzaileei bertan adierazitako dirulaguntzak ematea.

Primero.– Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I subvenciones por los importes que se detallan.

Bigarrena.– Ebazpen honen II. eranskinean zerrendatutako eskatzaileei dirulaguntzarik ez ematea, bertan zehaztutako arrazoiengatik.

Segundo.– No conceder subvención a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo II de esta Resolución, por los motivos que en el mismo se indican.

Hirugarrena.– Proposatutako onuradunek dirulaguntzak arautzen dituen aginduak ezarritako baldintzen mendean geratzen dira, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eremuan indarrean dauden gainerako baldintza orokorren mendean ere.

Tercero.– La personas beneficiarias propuestas quedan sometidos a las condiciones establecidas por la Orden reguladora y a cuantas otras que con carácter general rijan en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Laugarrena.– Diruz lagundutako jarduera guztiak amaitzeko epea 2022ko azaroaren 30ean bukatuko da, dirulaguntza hauek arautzen dituen aginduaren 6. artikuluarekin bat etorriz.

Cuarto.– El límite temporal máximo para concluir todas las actividades subvencionadas es el día 30 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden reguladora.

Bosgarrena.– Aginduaren 21. artikuluan ezarritakoaren arabera ordainduko dira dirulaguntzak.

Quinto.– El pago de la subvención se realizará de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Orden reguladora.

Emandako dirulaguntzen justifikazioa eta likidazioa egiteko, aginduaren 23. eta 24. artikuluetan xedatutakoari jarraituko zaio. Betiere, diruz lagundutako proiektuak justifikatzeko epea 2022ko abenduaren 15ean bukatuko da.

La justificación y liquidación de las subvenciones concedidas se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Orden reguladora y, en todo caso, los proyectos subvencionados deberán ser justificados, como máximo, antes del 15 de diciembre de 2022.

Seigarrena.– Gastua justifikatu ondoren ordainduko dira agindu arautzailearen babesean emandako dirulaguntzak, dirulaguntzaren indarraldiaren bukaeran eta, betiere, eskatutako agiriak aurkeztu ondoren.

Sexto.– Las subvenciones concedidas con cargo a la Orden reguladora serán abonadas tras la justificación del gasto, al final de la vigencia de la subvención y previa presentación de la documentación requerida.

Zazpigarrena.– Ebazpen hau pertsona eta erakunde interesdunei jakinaraziko zaie.

Séptimo.– Notificar la presente Resolución a las personas y entidades interesadas.

Zortzigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, jende guztiak horren berri izan dezan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat.

Octavo.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco de acuerdo con el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, para su general conocimiento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, interesdunek ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera edo, hala badagokio, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación por las personas y entidades interesadas o, en su caso, de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común