Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

184. zk., 2022ko irailaren 26a, astelehena

N.º 184, lunes 26 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
4147
4147

EBAZPENA, 2022ko irailaren 12koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituena.

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2022, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas a la Modernización de Flotas de Transporte de Mercancías por Carretera.

2022ko martxoaren 24an argitaratu zen EBEOn (2022/C 131 I/01) Errusiak Ukrainari eraso ondoren ekonomia bultzatzeko estatu-laguntzako neurriei buruzko Aldi Baterako Esparrua. EBko Aldi Baterako Esparru horretan ezartzen denez, Ukrainaren aurkako errusiar erasoaren edo ezarritako zigorren, edota zigorrei erantzunez hartutako errepresalia-kontraneurrien, eraginpeko enpresentzat, zenbateko mugatuko aldi baterako laguntzak konponbide egokia, beharrezkoa eta selektiboa izan daitezke egungo krisi honetan.

El 24 de marzo de 2022 se publicó en el DOUE (2022/C 131 I/01) el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia. En el citado Marco Temporal UE, se establece que las ayudas temporales de importe limitado a las empresas afectadas por la agresión rusa contra Ucrania o por las sanciones impuestas, o por las contramedidas de represalia adoptadas en respuesta a las sanciones, pueden ser una solución adecuada, necesaria y selectiva durante la crisis actual.

2022ko ekainaren 13an, Europako Batzordeak Aldi Baterako Esparru Nazionala onartu zuen, Errusiak Ukraina inbaditu ondoren ekonomia bultzatzeko laguntza-neurriei buruzkoa (SA102771). Aldi Baterako Esparru Nazional horretan ezarritakoarekin bat etorriz, eskumeneko agintariek aukera izango dute enpresa eta autonomoei aldi baterako laguntzak emateko, zehazkiago, aldi baterako laguntzak, likidezia bultzatzeko eta laguntzeko zenbateko mugatuekin, berme moduan eta subsidiatutako maileguen moduan, betiere, Aldi Baterako Esparru Nazional horretan aurreikusitako gainerako baldintzak bete beharko dituztenak.

El día 13 de junio de 2022 la Comisión Europea ha aprobado (SA 102771) el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda para apoyar la economía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De conformidad con lo dispuesto en este Marco Nacional Temporal, las autoridades competentes podrán conceder ayudas a empresas y autónomos consistentes en ayudas temporales por importes limitados de ayuda y apoyo a la liquidez en forma de garantías y en forma de préstamos subsidiados, sujetas en todo caso al cumplimiento de las restantes condiciones previstas en el citado Marco Nacional Temporal.

Garraio-sektorea berotegi-efektuko gasen emisore nagusia da Euskadin, eta energia-kontsumitzaile nagusia ere bai (totalaren % 43,4), ia guztia (% 93,1) petrolioaren deribatuetatik eratorritako erregai fosiletatik datorrena; horregatik, garraioak lehentasunezko sektore bat izan behar du ekonomia deskarbonizatzeko estrategia guztietan, eta bereziki errepide bidezko garraioak, emisioen % 93 eta kontsumitutako energiaren % 80 baino gehiago dela aintzat hartuta. Salgai-garraioari dagokionez, errepide bidezko garraioa lekualdatze guztien % 75 da. Garraio-sektorea Euskadiko BEGaren % 5 da.

El sector del transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en Euskadi, siendo el mayor consumidor de energía (un 43,4 % del total) que procede, casi en su totalidad (93,1 %), de combustibles fósiles derivados del petróleo, de ahí que el transporte deba ser un sector prioritario en todas las estrategias de descarbonización de la economía y, en particular, el transporte terrestre, que representa el 93 % de las emisiones y más del 80 % de la energía consumida. Respecto al transporte de mercancías, el transporte por carretera supone el 75 % del total de los desplazamientos. El sector transporte representa el 5 % del VAB de Euskadi.

2010-2019 aldian energiaren erabilerak gora egin zuen nabarmen garraioaren sektorean (% 22,8 aldi horretan, ekonomiak oro har % 6,9ko beherakada izan bazuen ere), eta hori hala izan zen, nagusiki, 2008-2011 aldiko krisiaren ostean jarduera ekonomikoa suspertu zelako, eta, horren ondorioz, salgaien garraioak eta ibilgailu astunen bidez egindakoak ere gora egin zuelako. Neurri txikiagoan bada ere, Euskadiko ibilgailu-parkearen hazkundeak ere zerikusia izan du emisioen igoera horretan (% 4,8 2010etik 2019ra bitarte, automobil kopuruaren % 6,6ko igoerak bultzaturik). Inpaktu erlatiboa txikiagoa izan da ibilgailuetako emisio-tasek hobera egin izanaren eta erregai konbentzional efizienteagoak erabili izanaren ondorioz. Horregatik, salgai-ibilgailu astunen parkea berritzeak eta txatar bihurtzeak energia- eta ingurumen-efizientzia hobetzea ekarriko du berekin, eta horrela, Aldi Baterako Esparruen helburuak beteko dira.

El incremento en el uso de energía en el sector del transporte en 2010-2019 (22,8 % en el periodo, frente a una reducción de la economía en conjunto del 6,9 %) está ligado principalmente al incremento de la actividad económica (tras la crisis de 2008-2011) y al consiguiente incremento en el transporte de mercancías y con vehículos pesados. En menor medida ha contribuido también al aumento de las emisiones el crecimiento del parque de automóviles en Euskadi (un 4,8 % en total entre 2010 y 2019, impulsado por el incremento del 6,6 % en el número de turismos). El menor impacto relativo es debido a la mejora en las tasas de emisión de los vehículos y al uso de combustibles convencionales más eficientes. Es por ello que la renovación y achatarramiento del parque de vehículos pesados de mercancías va a suponer la mejora de la eficiencia energética y medioambiental, logrando con ello los objetivos perseguidos por los Marcos Temporales.

Energiaren Euskal Erakundea Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren mendeko zuzenbide pribatuko erakunde publikoa dugu, eta bere gain hartzen ditu aurrezpena eta energia-efizientzia, energia-baliabide berriztagarriak, energia-dibertsifikazioa eta energia-azpiegituren sustapena bultzatzera bideratutako jardunak, betiere EAE Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan. 2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren (3E2030) misioa, beharrezkoa den bultzada publikoaren bidez, energia-kontsumoan efizientzia gehitzekoa da, eta, horrekin batera, energia-sistema lehiakorrago, jasangarriago eta seguruago bat lortzea.

El Ente Vasco de la Energía, Ente Público de Derecho Privado dependiente del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, tiene encomendadas las actuaciones dirigidas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, los recursos energéticos renovables, la diversificación energética y la promoción de infraestructuras energéticas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE). A su vez, la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), tiene como misión contribuir, mediante el necesario impulso público, a aumentar la eficiencia en el consumo de energía y a la consecución de un sistema energético más competitivo, sostenible y seguro.

Aldez aurretik azaldutako guztiaren ondorioz, eta Gobernu Kontseiluak hartutako erabakia gauzatuz,

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Energiaren Euskal Erakundearen zuzendaritza-organoen eginkizunak arautzen dituen martxoaren 5eko 64/1985 Dekretua bigarrenez aldatzen duen otsailaren 3ko 10/2015 Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programari dagozkion oinarri arautzaileak eta deialdia onartzea, programaren edukia ebazpen honi I. eranskin gisa eransten zaiolarik.

Primero.– De conformidad con lo establecido en el Decreto 10/2015, de 3 de febrero, de segunda modificación del Decreto 64/1985, de 5 de marzo, por el que se regulan las funciones de los órganos rectores del Ente Vasco de la Energía (EVE), aprobar las bases reguladoras y la convocatoria correspondiente al programa de ayudas a la modernización de flotas de transporte de mercancías por carretera, cuyo contenido se adjunta a modo de Anexo I a la presente Resolución.

Bigarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluari jarraikiz, errepide bidezko salgai-garraioko flotak modernizatzeko laguntza-programari dagozkion oinarri arautzaileak onartzen dituen ebazpen hau, oso-osorik, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.– De conformidad con el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución de aprobación de las bases reguladoras correspondientes al programa de ayudas a la modernización de flotas de transporte de mercancías por carretera.

Hirugarrena.– Ebazpen honek bide administratiboa agortzen du; hortaz, nahi izanez gero, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EEEko zuzendari nagusiari, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako auzitegietan, EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

Tercero.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Director General del EVE en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV, o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Bilbao, 2022ko irailaren 12a.

En Bilbao, a 12 de septiembre de 2022.

Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Ente Vasco de la Energía,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común