Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2022ko irailaren 23a, ostirala

N.º 183, viernes 23 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4121
4121

EBAZPENA, 2022ko irailaren 2koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2022. urtean toki-erakundeei artxibo-sistema martxan jartzeko eta/edo sendotzeko emandako eta ukatutako dirulaguntzen zerrenda.

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas y denegadas a entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio en el año 2022.

2022ko ekainaren 17an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko ekainaren 8ko Agindua, 2022. urtean toki-erakundeei beren artxibo-sistema martxan jartzeko edota sendotzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Resultando que con fecha 17 de junio de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 8 de junio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se establece el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales para la puesta en funcionamiento y/o consolidación de un sistema de archivo propio en el año 2022.

Agindu horren 11. artikuluak dioenez, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren ebazpen-proposamena ikusita, Kulturako sailburuordeari dagokio prozedura ebaztea, eta ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik. Hortaz, hauxe

Resultando que de conformidad con el artículo 11 de la citada Orden, vista la propuesta de resolución elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural, la Resolución del procedimiento corresponde al Viceconsejero de Cultura y dicha resolución se hará pública en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución de adjudicación a quienes resulten beneficiarias de las mismas,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea atxikitako eranskinetan, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko ekainaren 8ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta haien onuradunak (I. eranskina) eta, halaber, ezetsitako eskaeren zerrenda (II. eranskina).

Primero.– Hacer públicas, según figura en los anexos adjuntos, la relación de las subvenciones y entidades beneficiarias (Anexo I), así como la relación de solicitudes denegadas (Anexo II) de la citada Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística, de 8 de junio de 2022.

Bigarrena.– Agindua ematea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena espresuki jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

Contra la presente Resolución que no agota la vía administrativa podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko irailaren 2a.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de septiembre de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común