Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2022ko irailaren 23a, ostirala

N.º 183, viernes 23 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4119
4119

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 22koa, Kulturako sailburuordearena, zeinaren bidez argitaratzen baitira 2022. urtean publikoak ez diren artxiboak antolatzeko, digitalizatzeko eta zabaltzeko jardueretarako dirulaguntzen deialdian emandako eta ukatutako dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2022, del Viceconsejero de Cultura, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas y denegadas de la convocatoria de subvenciones para la organización, digitalización y difusión de archivos no públicos durante el ejercicio 2022.

2022ko ekainaren 17an argitaratu zen EHAAn Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko ekainaren 8ko Agindua, publikoak ez diren artxiboak antolatu, digitalizatu eta zabaltzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Resultando que con fecha 17 de junio de 2022 se publicó en el BOPV la Orden de 8 de junio de 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para la organización, digitalización y difusión de archivos no públicos.

Agindu horren 14. artikuluak dioenez, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren ebazpen-proposamena ikusita, Kulturako sailburuordeak ebatziko du prozedura, eta emandako ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. Horrek ez du esan nahi onuradun gertatzen direnei banakako jakinarazpena egingo ez zaienik. Hortaz, hauxe

Resultando que de conformidad con el artículo 14 de la citada Orden y vista la propuesta de resolución elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural, la resolución será adoptada por el Viceconsejero de Cultura y dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de su notificación individualizada,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea atxikitako eranskinetan Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2022ko ekainaren 8ko Aginduaren babesean emandako dirulaguntza guztiak eta haien onuradunak (I. eranskina), eta, halaber, ukatutako eskaerak (II. eranskina).

Primero.– Hacer pública, según figura en los anexos adjuntos, las relaciones de los beneficiarios y subvenciones concedidas (Anexo I), así como las solicitudes denegadas (Anexo II) de la Orden del Consejero de Cultura y Política Lingüística de 8 de junio de 2022.

Bigarrena.– Agindua ematea ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadin, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Interesdunek ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notificación expresa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de agosto de 2022.

Kulturako sailburuordea,

El Viceconsejero de Cultura,

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

ANDONI ITURBE AMOREBIETA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común