Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2022ko irailaren 23a, ostirala

N.º 183, viernes 23 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
4116
4116

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 22koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, kuadrillei eta mankomunitateei dirulaguntzak ematen baitzaizkie, 2022. urtean emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak egin eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa ahalbideratzeko.

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2022, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se conceden subvenciones, en el ejercicio 2022, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2021eko abenduaren 7ko Ebazpenaren bidez, deialdia egin zen 2022ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, kuadrillei eta mankomunitateei dirulaguntzak emateko, 2022. urtean emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak egin eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa ahalbideratzeko.

Por Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se convocaron subvenciones, en el ejercicio 2022, dirigidas a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

2021eko abenduaren 7ko Ebazpenaren 13. artikuluan ezartzen da eskaerak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak ebatziko dituela, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den ebazpen baten bidez, deialdiaren 9. artikuluan horretarako izendatutako aukeraketa-batzordearen proposamenaren arabera.

El artículo 13 de la Resolución de 7 de diciembre de 2021 establece que las solicitudes serán resueltas por la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, a propuesta de la Comisión de selección nombrada para tal fin en el artículo 9 de la convocatoria.

Aurreko guztiagatik, honako hau

Por todo lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Dirulaguntzak ematea I. eranskinean aipatzen diren udalei, kuadrillei eta mankomunitateei, bat etorriz aukeraketa-batzordearen proposamenarekin. Laguntzaren zenbateko osoa bostehun mila (500.000,00) euro izango da, eta eranskinean zehazten dira udalerriak, kuadrillak eta mankomunitateak, lortutako puntuazioa eta diru-kopuru zehatzak.

Primero.– Conceder subvenciones por importe total de quinientos mil (500.000,00) euros a los municipios, cuadrillas y mancomunidades que se relacionan en el Anexo I con la puntuación obtenida y por los importes concretos que se indican en aquel, de conformidad con la propuesta remitida a tal efecto por la Comisión de selección.

Bigarrena.– II. eranskinean aipatzen diren udalak ordezko izendatzea, kasuan kasu, gehienez ere jaso dezaketen zenbatekoaz.

Segundo.– Nombrar suplentes a los municipios y mancomunidades que se mencionan en el Anexo II, por las cantidades que en el mismo se señalan.

Hirugarrena.– Laguntzak ukatzea III. eranskinean aipatzen diren entitateei, bertan azaltzen diren ukatze-arrazoiak direla eta, atzera egindakoak barne.

Tercero.– Denegar las ayudas a las entidades que se relacionan en el Anexo III por las razones que en el mismo se señalan, incluidos los desistimientos.

Laugarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzea.

Cuarto.– Disponer la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la presente Resolución.

Bosgarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa ezar dakioke Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ezar daiteke zuzenean Administrazioarekiko Auzietarako dagokion epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jaso eta biharamunetik aurrera.

Quinto.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2022.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

La Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común