Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

183. zk., 2022ko irailaren 23a, ostirala

N.º 183, viernes 23 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
4113
4113

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 14koa, Industriako sailburuordearena, Elkartek programaren 2022ko deialdiaren barruan diruz lagundu daitezkeen proiektuak hautatzeko I. fasea ebazten duena.

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2022, del Viceconsejero de Industria, por la que se resuelve la Fase I de solicitud de proyectos susceptibles de ser subvencionados en el marco del Programa Elkartek-convocatoria 2022.

Zientzia-Teknologiako eragileek eskabideak eta dokumentazio osagarria aurkeztu dituzte 2022ko Elkartek programaren I. faseari heltzeko asmoz. Bada, horiek guztiak aztertu dira.

Vistas las solicitudes y demás documentación complementaria presentadas por los Agentes Científicos-Tecnológicos al objeto de acogerse a la Convocatoria de la Fase I del Programa Elkartek, ejercicio 2022.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduak, 2022ko ekitaldirako diruz lagundu daitezkeen Elkartek programako proiektuak eskatzeko I. fasearen deialdia egitea aurreikusten du. Horrez gain, aginduak Elkartek Lankidetza Ikerketari Laguntzeko Programaren oinarri arautzaileak onartzen du.

La Orden de 26 de enero de 2022 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, hizo pública la convocatoria para el ejercicio 2022 de la Fase I, de solicitud de proyectos susceptibles de ser subvencionados del Programa Elkartek. Esta misma Orden aprobaba las bases reguladoras del Programa de apoyo a la Investigación Colaborativa Elkartek.

Zientzia-Teknologiako eragileek eskaerak eta gainontzeko agiriak aurkeztu dituzte Elkartek programa arautzen duen 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduan xedatutakoari jarraikiz.

Los Agentes Científicos-Tecnológicos solicitantes han presentado sus solicitudes, y demás documentación, conforme a lo dispuesto en la Orden de 26 de enero de 2022 por la que se regula el Programa.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Elkartek programan diruz laguntzeko modukotzat hartzen dira elkarlaneko oinarrizko ikerketaren proiektuak, industria-ahalmen handia duten ikerketa-proiektuak eta interes berezikoak diren ekintza osagarriak, baldin eta 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduaren 4. artikuluan ezarritako baldintzak eta esparruak betetzen badituzte.

En el programa Elkartek son clasificadas como subvencionables los Proyectos de Investigación Fundamental Colaborativa, los proyectos de Investigación con alto Potencial Industrial y las Acciones complementarias de especial interés, que cumplan los requisitos y en las áreas señaladas en el artículo 4 de la Orden de 26 de enero de 2022.

Proiektuak honela hautatzen dira (I. fasea): dirulaguntza jaso dezakeen proiektu mota bakoitzean norgehiagoka aplikatu da eta proiektuak erkatu dira, betiere Aginduaren 16. artikuluan ezartzen diren irizpideak eta prozedurak betez.

La Selección de los proyectos (fase I) se realiza en concurrencia competitiva para cada tipología de proyecto subvencionable, en base a la documentación aportada, y conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 16 de la Orden.

Proiektuak onartuko dira, baldin eta aipatu 16.2 artikuluan ezarritako gutxieneko puntuazioa gainditzen badute.

Los proyectos son aprobados cuando superan la puntuación mínima establecida en el artículo 16.2.

Halaber, 16.3 artikuluak ondokoa ezartzen du; Aginduaren 7.4 artikuluan ezartzen den bezala, diruz lagunduko diren proiektuak puntuaziorik onena duten proiektuak izango dira, aurrekontu-partida agortu arte.

Asimismo, el artículo 16.3. recoge que tal y como se establece en artículo 7.4. de la Orden, los proyectos a subvencionar serán aquellos proyectos seleccionados con mejor puntuación hasta el agotamiento de la partida presupuestaria.

Beraz, proiektuak 16.2 artikuluan ezarritako irizpideen arabera hautatuak izateko puntuazioa lortzeak ez du bermatzen dirulaguntza jasoko duela.

Por lo tanto, el hecho de que el proyecto haya alcanzado la puntuación para ser seleccionado de acuerdo a los criterios del punto 16.2. anterior no garantizaría que el proyecto seleccionado vaya a ser subvencionado.

Ebaluazio Organoak, Aginduan ezarritakoa betez, aurkeztutako eskaerak baloratu ditu eta hautatzea proposatzen den proiektuak eta ezestea proposatzen den proiektuak helarazi dizkio Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordeari. Proposamen horretan onartzea proposatzen diren proiektuen zerrenda dago, bakoitzari buruz honako hauek adierazita: ebaluazioan lortutako puntuazioa; onartutako aurrekontua, eta proiektua gauzatzeko epea. Ebazpen-proposamenaren barruan ere badago baztertzea proposatzen diren eskaeren zerrenda, horren zergatiak eta ebaluazioan lortutako puntuazioa zehaztuta.

El Órgano de Evaluación, conforme a lo dispuesto en la Orden ha realizado la valoración de las solicitudes presentadas y ha elevado la propuesta de selección de proyectos susceptibles de subvención a la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital. La propuesta motivada integra la relación de los proyectos para los que se propone su selección, indicando para cada uno de ellos la puntuación obtenida en su evaluación, la cuantía total presupuestada en cada proyecto y los plazos para su realización. La propuesta de resolución, también integra la relación de las solicitudes que se propone desestimar, por no cumplir los requisitos de la convocatoria, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación, y, en su caso, la puntuación obtenida en su evaluación.

Kargu Publikodunen Jokabide-kodea eta haien Interes Gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 10. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, 2022ko uztailaren 12ko EHAAn argitaratu den Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuaren 2022ko ekainaren 30eko Aginduaren bitartez, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearen abstentzioa aitortzen da eta Industriako sailburuordea haren ordezko izendatzen da Elkartek programaren 2022ko deialdiko I. fasea ebazteko.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos, mediante Orden de 30 de junio de 2022 de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente publicada en el BOPV de 12 de julio de 2022, se declara la abstención de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, y se acuerda su suplencia por el Viceconsejero de Industria para las tareas de resolución de la convocatoria 2022 del programa Elkartek Fase I.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 46. artikuluak aurreikusten duenez, eskubide edo interes legitimoak kaltetzen dituzten egintzen kasuan, Administrazioak egintzaren edukiaren eta interesdunek, ezartzen den epean, egintza horren eduki osoaren berri izateko eta horren berri jasota gera dadin agertu ahal izango diren lekuaren laburpen bat argitaratuko du dagokion aldizkari ofizialean. Horretarako, eta ebazpen honek arriskuan jarri behar ez dituen jabetza industrialaren eskubideak babesteko, eskaera bakoitzaren inguruabar bereziak banan-banan helaraziko dira prozedura gauzatzen den egoitza elektronikoaren bidez.

El artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que en supuestos de actos lesivos para derechos o intereses legítimos, la Administración se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. A tal fin, y en salvaguarda de los derechos de propiedad industrial cuya reserva esta resolución no debe comprometer, las circunstancias particularizadas de cada solicitud se trasladarán individualizadamente a través de la sede electrónica donde se sustancia el procedimiento.

Aipatu diren legezko manuak eta oro har aplikatzekoak diren bestelako xedapenak aztertu ondoren, Industriako sailburuordeak, ekainaren 30eko Aginduak ematen dizkion ahalmenak erabiliz, honako hau

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones de general y especial aplicación, el Viceconsejero de Industria, en virtud de las facultades que le otorga la Orden de 30 de junio

EBAZTEN DU:
RESUELVE:

Lehenengoa.– Proiektuak hautatu eta baztertzea, ebazpen honi atxikitzen zaion eranskinean zerrendatzen diren moduan.

Primero.– Seleccionar y desestimar los proyectos tal y como se enumeran en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– I. fasean onetsi daitezkeen proiektu moduan hautatutako proiektuak sailkatzeko gutxieneko nota 68 puntutan ezartzea.

Segundo.– Establecer en 68 puntos la Nota de Corte para la clasificación de los proyectos seleccionados susceptibles de ser subvencionados en Fase I.

Ezarritako puntuazioa bera edo hortik gorako nota lortuko luketen proiektuak, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan Elkartek programako 2022. urteko deialdirako ezarritako aurrekontu-kredituen arabera laguntza jasoko luketen proiektuak izango lirateke.

Aquellos proyectos puntuados con esta Nota o con una nota superior, constituyen el grupo de proyectos que obtendrían subvención hasta el agotamiento presupuestario, con los créditos consignados actualmente para el programa Elkartek, convocatoria 2022 en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

Indarreko legeriak aurreikusten dituen aurrekontu aldaketak onartuko balira, I. fasean onartu den diruz laguntzeko moduko proiektuak hautatzeko proposamena berrikusiko litzateke, eta gutxieneko nota berria jarriko litzateke.

En el caso de que se aprobaran modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, la propuesta de selección de proyectos susceptibles de ser subvencionados aprobada en Fase I, sería revisada, estableciendo una nueva Nota de Corte.

Hirugarrena.– Azpimarratu behar da, onetsi daitezkeen proiektuak hautatzeko I. fasearen ebazpenak ez duela automatikoki bermatzen hautatutako proiektuei laguntzak ematea, fase horretan zenbait baldintza egongo baitira:

Tercero.– Señalar que la presente Resolución de fase I de selección de proyectos susceptibles de aprobación, no garantiza de manera automática la concesión de ayudas a los proyectos seleccionados, ya que la misma estará condicionada:

– Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetzako titularraren ebazpenaren bidez II. faseko deialdia argitaratzea, 2022ko urtarrilaren 26ko Aginduaren 11.3 artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

– A la publicación de la correspondiente convocatoria de fase II mediante resolución de la persona titular de la Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, prevista en el artículo 11.3 de la orden de 26 de enero de 2022.

– Dagokion laguntza-eskabidea aurkeztea, Agindu horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera.

– A la presentación de la oportuna solicitud de ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la presente Orden,

– Agindu horretan ezarritako betekizun guztiak betetzea, eta

– Al cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la presente Orden, y

– II. faseko deialdian kreditu nahikoa egotea.

– A la existencia de crédito suficiente en la correspondiente convocatoria de fase II.

Ebazpen honek ez dionez amaiera ematen administrazio-bideari, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hala xedatzen baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución, todo ello en virtud de los establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 14a.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2022.

Industriako sailburuordea,

El Viceconsejero de Industria,

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

MIKEL AMUNDARAIN LEIBAR.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común