Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

175. zk., 2022ko irailaren 13a, asteartea

N.º 175, martes 13 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3982
3982

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 31koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinen bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoan «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» programa finantzatzeko laguntzen deialdian esleitu diren baliabide ekonomikoak gehitu direla. Europar Batasuna-NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean sartzen da deialdi hori.

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad del incremento de los recursos económicos asignados a la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2021eko abenduaren 21eko Ebazpenaren bidez agindu zen Euskal Autonomia Erkidegoan «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» programa finantzatzeko laguntzen deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko (2021eko abenduaren 31ko EHAA, 262. zk.). Europar Batasuna-NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planean sartzen da deialdi hori, eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2022ko abenduaren 21eko bileran; eskabideak aurkezteko epea 2023ko maiatzaren 31ra artekoa da.

Mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2021 de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 262, de 31 de diciembre de 2021, la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2022, cuyo plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el día 31 de mayo de 2023.

Deialdi horretan araututako laguntzak finantzatzeko baliabide ekonomikoak 10.523.571 eurokoak izan ziren. Estatuak hura gauzatzeko helburuz transferitutako zenbatekoa izan zen, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan sartzen den proiektua delako, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan ezarritako Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez.

Los recursos económicos destinados a la financiación de las ayudas reguladas en dicha convocatoria ascendieron a 10.523.571 euros, importe que había sido transferido desde el Estado con carácter finalista para la ejecución de la misma, como proyecto integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Deialdiaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, eman beharreko laguntzen bolumen osoak ez du gaindituko aipatutako zenbateko hori edo zenbateko hori eguneratzetik ateratzen dena, aurrekontu-aldaketarik onartzen bada indarreko legeekin bat, bereziki 2022an edo 2023an Euskal Autonomia Erkidegoari Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren barruko funts berriak transferitzen bazaizkio xede bererako eta laguntza hauek finantzatzeari lotutako ordainketa-kreditu berriak sortzen badituzte.

En el artículo 2 de la convocatoria se establece que el volumen total de las ayudas a conceder no superará la citada cantidad o la que resulte de su incremento, en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente, particularmente, en el supuesto que se transfieran a la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022 o 2023 nuevos fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la misma finalidad, que generen nuevos créditos de pago afectos a la financiación de estas ayudas.

Maiatzaren 17ko TES/440/2022 Aginduaren bidez, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 19. eta 23. osagaien esparruan inbertsio proiektuak gauzatzeko 2022ko ekitaldiko kredituak lurraldeka banatu dira, Enplegu eta Lan Gaietarako Konferentzia Sektorialak 2022ko apirilaren 6an egindako bileran onartutako irizpideetan oinarrituta, Euskal Autonomia Erkidegoari 2.391.721 euroko zenbatekoa esleituz «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» programa finantzatzeko laguntzak finantzatzeko. Zenbateko hori transferituta dago helburu horretara aplikatzeko.

Mediante la Orden TES/440/2022, de 17 de mayo se ha procedido a la distribución territorial de los créditos del ejercicio 2022 destinados a la ejecución de los proyectos de inversión en el marco de los componentes 19 y 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en base a los criterios aprobados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en su reunión celebrada el 6 de abril de 2022, asignando a la Comunidad Autónoma de Euskadi el importe de 2.391.721 euros para la financiación de las ayudas del Programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», importe que ha sido ya transferido para su aplicación a esta finalidad.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 49.2 artikuluan ezartzen denez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira, dirulaguntzen deialdiez gain, interesdunentzat garrantzitsuak diren eta oro har eragiten dieten egintza guztiak. Manu hori aintzat hartuta, «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» programa finantzatzeko laguntzen deialdiaren 2.1 artikuluan berariaz ezartzen da laguntza horiek finantzatzera bideratutako baliabide ekonomikoen gehikuntzari dagokion publizitatea emango zaiola Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez (ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da).

En el artículo 49.2 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, se establece que se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, además de las convocatorias de las subvenciones, cualquier acto de trascendencia para los interesados y que les afecten de manera general. Atendiendo a este mandato, en el artículo 2.1 de la convocatoria de ayudas «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», se establece expresamente que al incremento de los recursos económicos destinados a financiar estas ayudas se le dará la oportuna publicidad mediante Resolución de la Directora General Laboral de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azaldutakoa dela bide, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak honako hau

En base a lo expuesto, la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

EBAZTEN DU:
RESUELVE:

Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak. Ekintzailetza eta mikroenpresak» programa finantzatzeko laguntzen deialdian esleitu diren baliabide ekonomikoak gehitu direla. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2021eko abenduaren 21eko bileran, 2.391.721 euroan, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoko 2022ko Aurrekontu Orokorren ordainketa-kredituaren kargura.

Dar publicidad del incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria de ayudas del Programa «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobada por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 21 de diciembre de 2021, por un importe de en 2.391.721 euros, con cargo al crédito de pago 2022 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

Zenbateko hori dirulaguntzen bi lerroen artean banatuko da:

Este importe se distribuirá entre las dos líneas subvencionales:

a) % 25, hots, 597.930 euro, trantsizio ekologikorako inbertsioa egin duten erakundeetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko.

a) Un 25 %, 597.930 euros, para subvencionar el mantenimiento del empleo en entidades que hayan realizado una inversión para la transición ecológica.

b) % 75, hots, 1.793.791 euro, trantsizio digitalerako inbertsioa egin duten erakundeetan enpleguari eusteko dirulaguntzak emateko.

b) Un 75 %, 1.793.791 euros, para subvencionar el mantenimiento del empleo en entidades que hayan realizado una inversión para la transición digital.

Ondorioz, laguntza horiek finantzatzeko aurrekontu-kredituaren zenbateko osoa 12.915.292 eurokoa da, 5.859.716 eurokoa a) lerrorako eta 7.055.576 eurokoa b) lerrorako.

En consecuencia, el importe total del crédito presupuestario destinado a la financiación de las ayudas citadas asciende a 12.915.292 euros, 5.859.716 euros para la línea a) y 7.055.576 euros para la línea b).

Laguntza-programa honi esleitutako etiketatze klimatikoa eta digitala betetzen dela bermatzeko, dirulaguntzen lerro batetik bestera soberako baliabide ekonomikoak eskualdatu ahal izateko –deialdiaren 2.3 artikuluaren azken paragrafoan aurreikusita dago–, muga izango da horietako bakoitzarentzat programa finantzatzera bideratutako kreditu osoaren % 25 erreserbatzea.

Para garantizar el cumplimiento del etiquetado climático y digital asignado a este programa de ayudas, el posible traspaso de recursos económicos excedentarios de una línea subvencional a otra, previsto en el párrafo final del artículo 2.3. de la convocatoria, tendrá como límite la reserva, para cada una de ellas, del 25 % del crédito total destinado a financiar el programa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común