Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

170. zk., 2022ko irailaren 5a, astelehena

N.º 170, lunes 5 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3891
3891

96/2022 DEKRETUA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari Data Center Euskadi, SL sozietatean (eratzeko bidean) parte hartzeko baimena ematen baitzaio, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren titulartasuneko partaidetzen ordezkariari baimena ematen baitzaio, sozietate horren estatutuak onartzearen alde ager dadin.

DECRETO 96/2022, de 26 de julio, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi a la toma de participación en la sociedad «Data Center Euskadi, S.L.», en vías de constitución, y se autoriza a la persona representante de las participaciones titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para prestar su conformidad a la aprobación de los estatutos sociales.

Dekretu honen xedea zera da: baimena ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Data Center Euskadi, SL izeneko erantzukizun mugatuko sozietatea sortzen parte har dezan. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Sistemas y Tratamientos Automáticos SLUk, Teknei Information Technology SLk, Global Dominion Access SAk eta Euskaltel SAk eratuko dute sozietate hori, eta sozietatearen xedea, berriz, honako hau izango da: datu-zerbitzuen eta sistema informatikoen azpiegituren prozesatze eta kudeaketa zentralizatua egitea edozein entitate publiko edo pribaturen alde, eta zerbitzu horiek emateko behar den aholkularitza ematea. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren parte-hartzea beharrezkoa da; izan ere, proiektu horren bidez erantzun nahi zaio hala administrazio publikoek nola industria- eta enpresa-ehunak (bereziki enpresa txiki eta ertainek) datuak ostatatzeko egiten duten gero eta eskaera handiagoari, beren sistemak hodeira migratzeko tresna gisa. Diseinatutako proiektuak datuen segurtasunari eta erabilgarritasunari buruzko betekizun zorrotzak betetzen ditu, energia-efizientzia handia du, eta dauden gainerako datu-zentro publiko edo pribatuei lotuta dago.

El presente Decreto tiene por objeto autorizar la participación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la creación de una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada «Data Center Euskadi S.L.» a constituir por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Sistemas y Tratamientos Automáticos, S.L.U., Teknei Information Technology, S.L., Global Dominion Access, S.A. y Euskaltel, S.A. y cuyo objeto social es el procesamiento y la gestión centralizada de servicios de datos y de infraestructuras de sistemas informáticos en favor de cualquier entidad pública o privada y el asesoramiento correspondiente para ofrecer dichos servicios. La participación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi deviene necesaria al tratarse de un proyecto que pretende dar respuesta a la demanda creciente de alojamiento de datos tanto de las administraciones públicas como del tejido industrial y empresarial, especialmente las pymes, como una herramienta que les impulse a migrar sus sistemas a la nueve. Se ha diseñado un proyecto con exigentes requerimientos en términos de seguridad y disponibilidad de los datos, una elevada eficiencia energética e interrelacionado con el resto de data centers públicos o privados existentes.

Halaber, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 110. artikuluak xedatzen duenez, enpresa-ondarea osatzen duten ondasunak eta eskubideak eskuratzeko (sozietate-partaidetzak, adibidez), aurretiaz Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da, dekretu bidez emana, eta horretarako proposamena, berriz, ondareari buruzko eskumenak dituen sailburuak eta, zuzenean nahiz bitarteko erakunde baten bidez, sozietatea loturik duen edo loturik izango duen saileko buruak egin beharko dute, biek batera. Kasu honetan, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila.

Por otro lado, tal y como dispone el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, la adquisición de bienes y derechos integrantes del patrimonio empresarial, como lo son las participaciones sociales, requiere autorización previa del Consejo de Gobierno, por decreto, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento al que, directamente o a través de un ente instrumental, se encuentre o vaya a encontrarse vinculada la sociedad. En este caso, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Legezko xedapen horren 111. artikuluak, berriz, hauxe ezartzen du: zuzenean nahiz zeharka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren edo instituzionalaren titulartasunpekoak diren akzioen ordezkariek sozietate-estatutuak onartu edo aldatzearen alde egin dezaten, Gobernu Kontseiluaren baimena beharko dute, ondareari buruzko eskumenak dituen sailburuak eta sozietatea loturik duen sailburuak –biek batera– proposaturik.

Por su parte, el artículo 111 de la misma disposición legal establece que la conformidad de los representantes de las acciones titularidad, directa o indirecta, de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma a la aprobación de los estatutos sociales y sus modificaciones debe ser autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento a que se encuentre vinculada la sociedad.

Ondorioz, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko uztailaren 26an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 26 de julio de 2022,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Data Center Euskadi, SL enpresan parte hartzea.

Artículo 1.– Participación en Data Center Euskadi, S.L.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari baimena ematea Data Center Euskadi, SL sozietatean (eratzeko bidean) parte har dezan. Sozietate horrek seiehun mila (600.000) euroko kapital soziala izango du.

1.– Autorizar la participación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la sociedad «Data Center Euskadi, S.L.» en vías de constitución, y que tendrá un capital social de seiscientos mil (600.000) euros.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak laurogeita hamar mila (90.000) euroko ekarpena egingo du, 90.000 partaidetza sozial harpidetuz. Partaidetza horietako bakoitzak euro bateko (1) balio nominala izango du, eta 1etik 90.000ra zenbatuko dira. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sozietatearen kapitalean duen zuzeneko partaidetzaren ehunekoa % 15 izango da. Harpidetu dituen akzioei dagokien nominal osoa sozietatea eratzen den unean ordainduko du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak.

2.– La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi aportará la cantidad de noventa mil (90.000) euros, mediante la suscripción de 90.000 participaciones sociales, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, y numeradas de la 1 a la 90.000, siendo con ello el porcentaje de participación directa de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el capital de la citada sociedad del 15 %. La Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi desembolsará el nominal íntegro correspondiente a las acciones por ella suscritas en el momento de la constitución de la sociedad.

3.– Data Center Euskadi, SL sozietatearen helburua honako hau izango da: datu-zerbitzuen eta sistema informatikoen azpiegituren prozesatze eta kudeaketa zentralizatua egitea edozein entitate publiko edo pribaturen alde, eta zerbitzu horiek emateko behar den aholkularitza ematea.

3.– El objeto social de Data Center Euskadi, S.L será el procesamiento y gestión centralizada de servicios de datos y de infraestructuras de sistemas informáticos en favor de cualquier entidad pública o privada y el asesoramiento correspondiente para ofrecer dichos servicios.

4.– Sozietate berriaren egoitza soziala hemen egongo da: Pío Baroja plaza, 3, 1., 48001 Bilbao (Bizkaia).

4.– El domicilio social de la nueva sociedad se establecerá en Plaza Pío Baroja, 3, 1.ª Planta, 48001 Bilbao (Bizkaia).

5. – Data Center Euskadi, SL sozietateak, bere estatutu sozialez gain, kapital-sozietateei buruzko legeria izango du arau.

5.– La sociedad Data Center Euskadi, S.L. se regirá, además de por sus estatutos sociales, por la legislación de Sociedades de Capital.

2. artikulua.– Sozietatearen estatutuak eta bazkide-eskubideak onartzea.

Artículo 2.– Aprobación de Estatutos Sociales y derechos de socio.

Data Center Euskadi, SL sozietatearen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren titulartasuneko partaidetzen ordezkariari baimena ematen zaio estatutu sozialak onartzeko adostasuna eman dezan.

Se autoriza a la persona representante de las participaciones sociales de Data Center Euskadi, S.L., titularidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a prestar su conformidad para la aprobación de los estatutos sociales.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari bazkide gisa dagozkion eskubideak ondarearen arloan eskumenak dituen sailak baliatuko ditu, ondarearen eta kontratazioaren arloan eskumena duen zuzendaritzaren bitartez. Hala ere, sailburu horren aginduz, eskubide horiek sail bereko edo beste sail bateko beste organo batzuei esleitu ahal izango zaizkie.

Los derechos que como socio correspondan a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, serán ejercitados por el departamento competente en materia de patrimonio a través de la dirección competente en materia de patrimonio y contratación. No obstante, por orden del consejero o consejera indicado, el ejercicio de los citados derechos podrá atribuirse a otros órganos del mismo o distinto departamento.

3. artikulua.– Baimena.

Artículo 3.– Autorización.

Baimena ematea ondarearen arloko eskumena duen sailburuari, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean, dagozkien partaidetzen zenbatekoa harpidetu eta estaltzeko beharrezkoak diren ordainketak eta ekarpenak egin ditzaten, baita lehenengo artikuluan xedatutakoa betetzeko beharrezkoak diren gainerako jarduketak egiteko ere.

Autorizar a la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a materializar los desembolsos y aportaciones necesarias para la suscripción y cobertura del importe de las participaciones correspondientes, y para el ejercicio de cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu honek onartzen den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

El presente Decreto surtirá efectos el día en que se dicte.

Vitoria-Gasteizen, 2022ko uztailaren 26an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2022.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

El Consejero de Economía y Hacienda,

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ESTATUTU SOZIALAK
ESTATUTOS SOCIALES
Data Center Euskadi SL-REN ESTATUTU SOZIALAK
ESTATUTOS SOCIALES DE Data Center Euskadi, S.L
I. TITULUA
TÍTULO I
SOZIETATEAREN IZENA, XEDEA, EGOITZA ETA IRAUPENA
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

1. artikulua.– Sozietatearen izena.

Artículo 1.– Denominación social.

Sozietateak Data Center Euskadi, SL izena izango du.

La Sociedad se denominará Data Center Euskadi, S.L.

2. artikulua.– Sozietatearen xedea.

Artículo 2.– Objeto social.

Sozietatearen xedea hau izango da: datu-zerbitzuen eta sistema informatikoen azpiegituren prozesatze eta kudeaketa zentralizatua egitea edozein entitate publiko edo pribaturen alde, eta zerbitzu horiek emateko behar den aholkularitza ematea.

La Sociedad tendrá como objeto social el procesamiento y gestión centralizada de servicios de datos y de infraestructuras de sistemas informáticos en favor de cualquier entidad pública o privada y el asesoramiento correspondiente para ofrecer dichos servicios.

ESJN: 6209.

CNAE: 6209.

Helburu horretatik kanpo gelditzen dira legeren batek eskatu eta sozietate honek betetzen ez dituen baldintza bereziak behar dituzten jarduera guztiak.

Se excluyen de este objeto todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Legeren batek, adierazitako jarduera guztiak edo batzuk gauzatzeko, titulu profesionalen bat, administrazio-baimena, erregistro publikoetan izena ematea edo, oro har, beste edozein baldintza eskatzen badu, jarduera horiek ezin izango dira hasi eskatutako administrazio-betekizunak bete arte, eta, hala badagokio, eskatutako titulazioa duen pertsonaren edo pertsonen bidez gauzatu beharko dira.

Si alguna ley exigiera para el ejercicio de todas o algunas de las actividades expresadas algún título profesional, autorización administrativa, inscripción en Registros Públicos, o, en general, cualesquiera otros requisitos, tales actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos y, en su caso, deberán desarrollarse por medio de persona o personas que tengan la titulación requerida.

Sozietateak helburu soziala osatzen duten jarduerak, aurreko paragrafoetan zehaztutakoak, osorik edo partzialki gauzatu ahal izango ditu, zuzenean edo helburu bera edo antzekoa duten sozietateetan parte hartuz.

La Sociedad podrá desarrollar las actividades integrantes del objeto social, especificadas en los párrafos anteriores, total o parcialmente, de modo directo o mediante la participación en sociedades con objeto idéntico o análogo.

3. artikulua.– Egoitza soziala.

Artículo 3.– Domicilio social.

Hau izango da sozietatearen egoitza: Pío Baroja plaza, 3, 1., 48001 Bilbao (Bizkaia).

La Sociedad tendrá su domicilio en Plaza Pío Baroja, 3, 1.ª Planta, 48001 Bilbao (Bizkaia).

Administrazio Organoa eskuduna izango da (i) sukurtsalak, agentziak edo ordezkaritzak sortzeko, desegiteko edo lekualdatzeko Espainiako eta atzerriko ezein lekutan; (ii) egoitza soziala aldatzeko lurralde nazionalaren barnean; eta (iii) sozietatearen webgunea aldatzeko, lekualdatzeko edo desegiteko.

El Órgano de Administración será competente para (i) acordar la creación, la supresión o el traslado de sucursales, agencias o delegaciones, en cualquier lugar de España y del extranjero, (ii) cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional y (iii) acordar la modificación, el traslado o la supresión de la página web de la Sociedad.

4. artikulua.– Iraupena eta jardueren hasiera.

Artículo 4.– Duración y comienzo de actividades.

Sozietateak epemugarik gabeko jarduera-aldia du, eta eraketa-eskritura ematen zaion egunean hasiko du jarduera.

La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución.

II. TITULUA
TÍTULO II
KAPITAL SOZIALA
CAPITAL SOCIAL

5. artikulua.– Kapital soziala.

Artículo 5.– Capital social.

Kapital soziala seiehun mila (600.000) eurokoa da, euro bateko (1,00) balio nominala duten 600.000 partaidetza banaezin eta metagarritan banatuta (guztiak hartu eta ordainduta daude), eta 1etik eta 600.000ra arteko zenbakiz, biak barne, korrelatiboki zenbakituta. Partaidetzak ezin izango dira tituluen edo kontuko idatzoharren bidez adierazi, ezta akzio deitu ere, eta inola ere ez dira baloretzat hartuko.

El capital social es de seiscientos mil (600.000) euros, representado por 600.000 participaciones indivisibles y acumulables, de un (1,00) euro de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 600.000, ambos inclusive. Las participaciones no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y en ningún caso tendrán el carácter de valores.

6. artikulua.– Partaidetzen eskualdatzea.

Artículo 6.– Transmisión de participaciones.

a) Borondatezko eskualdatzea, inter vivos egintzen bidez.

a) Transmisión voluntaria por actos «inter vivos».

Askatasunez egitekoa da inter vivos egintzen bidezko borondatezko eskualdatzea, bazkideen artean egiten bada. Askatasunez egitekoak izango dira, halaber, bazkide batek bere ezkontidearen edo aurreko ahaideen edo ondorengoen alde egindako eskualdatzeak, edo, hala badagokio, eskualdatzailearen talde bereko sozietateen alde egindakoak, eskualdatzea Legearen 18. artikuluan ezarritakoaren arabera ulertuta.

Es libre la transmisión voluntaria por actos «inter vivos» cuando tenga lugar entre personas socias. También serán libres las transmisiones realizadas por un socio o socia en favor de su cónyuge, ascendientes o descendientes o, en su caso, la realizada en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente entendido en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley.

Oro har, prestazio erantsirik ez dakarten partaidetzak inter vivos egintzen bidez borondatez eskualdatzeko, Legearen 107.2 artikuluan xedatutakoa bete beharko da.

En general, la transmisión voluntaria por actos «inter vivos» de las participaciones que no lleven aparejadas prestaciones accesorias se regirá por lo dispuesto por el artículo 107.2 de la Ley.

Araubide hori aplikatuko zaio, halaber, kapital sozialaren zabalkuntzetan bazkideei –pertsona fisiko zein juridikoei– legearen arabera dagozkien partaidetzak lehentasunez bereganatzeko eskubidea inter vivos egintzen bidez borondatez eskualdatzeari (Legean ezarritako epeetan baliatu ahal izango da eskubide hori) eta, oro har, titularrari edo edukitzaileari sozietatearen batzar nagusian botoa emateko eskubidea ematen dioten edo eman diezaioketen beste eskubide batzuk eskualdatzeari.

Dicho régimen será igualmente aplicable a la transmisión voluntaria por actos «inter vivos» del derecho de asunción preferente de participaciones que, en las ampliaciones de capital social, corresponda a las personas socias (tanto personas físicas como jurídicas) de conformidad con lo dispuesto en la Ley (derecho que será ejercitable en los plazos establecidos en ella) y, en general, a la transmisión de otros derechos que confieran o puedan conferir a su titular o poseedor el derecho a votar en la junta general de la Sociedad.

b) Mortis causa eskualdatzea.

b) Transmisión «mortis causa».

Bazkide batek ezkontidearen, aurrekoen edo ondorengoen alde eginiko mortis causa eskualdatzeetan izan ezik, horiek askatasunez egin ahal izango baitira, bazkide bat hiltzen denean, bizirik dirauten bazkideek, edo halakorik ezean sozietateak berak, eskubidea izango dute hildako bazkidearen partaidetzak erosteko –interesdunak bat baino gehiago badira, bakoitzak duen partaidetzaren proportzioaren arabera–; hartarako, eskudirutan ordaindu beharko diote jaraunsleari edo legatu-hartzaileari partaidetzek bazkidea hil zen egunean zuten arrazoizko balioa, Legeak esaten duen eran zehaztuta. Sozietateari oinordekotza eskuratu izana jakinarazi eta ondorengo hiru (3) hilabeteen barruan egikaritu beharko da eskubide hori. Hala badagokio, sozietateak horrela eskuratzen dituen partaidetzak amortizatu edo besterendu egin beharko dira, Legeak agintzen duen eran.

Salvo en los supuestos de transmisión «mortis causa» realizadas por un socio o socia en favor del cónyuge, ascendientes o descendientes, que serán libres, en caso de fallecimiento de un socio o socia, los y las socias sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, tendrán derecho a adquirir, en proporción a su respectiva participación si fueren varias las personas interesadas, las participaciones del socio o socia fallecida para lo que deberán abonar al contado, a los y las herederas o personas legatarias, su valor razonable al día del fallecimiento, determinado conforme a lo dispuesto en la Ley. Dicho derecho deberá ser ejercido en el plazo de tres (3) meses desde la comunicación a la Sociedad de la adquisición hereditaria. En su caso, las participaciones adquiridas de esta forma por la Sociedad deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.

c) Nahitaezko eskualdatzea.

c) Transmisión forzosa.

Partaidetzen nahitaezko eskualdatzea Legearen 109. artikuluaren arabera arautuko da, eta horretarako, sozietateak –bazkideek egin ezean–, enbargatutako partaidetza guztiei edo haietako batzuei dagokienez, partaidetza horiek lehentasunez eskuratzeko eskubidea erabiltzeko aukera izango du. Hala badagokio, sozietateak horrela eskuratzen dituen partaidetzak amortizatu edo besterendu egin beharko dira, Legeak agintzen duen eran.

La transmisión forzosa de las participaciones se regirá por el artículo 109 de la Ley, a cuyo efecto la Sociedad podrá, si no lo hicieren las y los socios en cuanto a todas o algunas de las participaciones embargadas, ejercer el derecho de adquisición preferente de dichas participaciones. En su caso, las participaciones adquiridas de esta forma por la Sociedad deberán ser amortizadas o enajenadas, según lo dispuesto en la Ley.

d) Kontrola aldatzea.

d) Cambio de control.

Baldin eta hirugarren batek edo gehiagok bazkide baten kontrola lortzen badute, bazkide horrek dituen sozietate-partaidetzak beste bazkideei eskainitakotzat joko dira. Kasu horretan, artikulu honetako (a) apartatuan adierazitako prozedura eta epeak aplikatuko dira inter vivos egintzen ondoriozko borondatezko eskualdatzeei dagokienez (betiere horiek askatasunez egitekoak ez badira); hau da, Legearen 107.2 artikuluan aurreikusitako eskualdatze-araubidea aplikatuko da, sozietatearen partaidetzen prezioari dagokionez izan ezik, hori ondoren aurreikusitakoaren arabera zehaztuko baita. Partaidetzak kontrol-aldaketaren unean eskainitzat jotzen dira. Partaidetzek kontrola aldatzeko unean duten arrazoizko balioa izango da haien prezioa. Sozietatearen administratzaileek xede horretarako izendatutako aditu independente batek –ezin izango da sozietatearen auditorea izan– zehazten duena hartuko da arrazoizko baliotzat.

En el caso de que una o más terceras personas consigan el control de un socio o socia, las participaciones de la Sociedad que esta persona socia posea se considerarán ofrecidas a los otros socios y socias, en cuyo caso, resultará de aplicación el procedimiento y plazos indicados en el apartado (a) del presente artículo para las transmisiones voluntarias por actos inter vivos, que no tengan la consideración de libres, esto es, resultará de aplicación el régimen de transmisión previsto en el artículo 107.2 de la Ley, salvo por lo que se refiere al precio de las participaciones de la Sociedad, que se determinará conforme a lo previsto a continuación. Las participaciones se consideran ofrecidas en el momento del cambio de control. El precio será el valor razonable que tengan las participaciones en el momento del cambio de control. Se entenderá por valor razonable el que determine una persona experta independiente distinta de la persona auditora de la Sociedad, designada a tal efecto por los y las administradoras de esta.

Horrelakoetan, kontroltzat hartuko da Legearen 18. artikuluan jasotako esanahia.

A estos efectos se entenderá por control el significado establecido en el artículo 18 de la Ley.

Ukitutako bazkideak berehala jakinarazi behar dio administrazio-organoari kontrola aldatu dela. Gainera, bazkide guztiek baieztatu behar dute kontrol-aldaketarik ez dela egon batzar nagusi bakoitzean.

El o la socia afectada tiene obligación de notificar de inmediato al órgano de administración que se ha producido un cambio de control. Además, todas las personas socias tienen la obligación de confirmar que no ha habido ningún cambio de control en cada junta general.

Bazkide guztiek noiznahi eskatu ahal izango diote edozein bazkideri kontrola aldatu ez dela egiaztatzeko froga nahikoak aurkez ditzala.

Todas las personas socias tienen el derecho a requerir en cualquier momento a cada socio o socia que presente pruebas suficientes de que no ha tenido lugar ningún cambio de control.

e) Orokorra.

e) General.

Bazkideak sozietateari eskualdatzeko asmoaren berri ematen dion egunean edo, hala denean, bazkidearen heriotzaren edo esleipen judizialaren edo administratiboaren egunean indarrean dagoen araubidea izango da partaidetzak eskualdatzeko araubidea.

El régimen de transmisión de las participaciones será el vigente a la fecha en que el o la socia hubiere comunicado a la Sociedad su propósito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento o en la de la adjudicación judicial o administrativa.

Legean edo estatutu hauetan araututakoa betetzen ez duten partaidetza-eskualdatzeek ez dute inolako eraginik izango sozietatean.

Las transmisiones de participaciones que no se ajusten a lo previsto en la Ley y a lo establecido en los presentes Estatutos no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

7. artikulua.– Partaidetzen gozamena.

Artículo 7.– Usufructo de participaciones.

Partaidetzen gozamenaren kasuan, jabe soilari dagokio bazkide-tasuna, baina gozamena duenak betiere sozietateak erabakitzen dituen dibidenduak jasotzeko eskubidea izango du gozamena duen artean. Nahitaez, gozamendunak jabetza soila duenari bere eskubideak erabiltzea ahalbidetu beharko dio. Gozamendunaren eta jabe soilaren arteko harremanetan, gozamenaren eraketa-tituluak agintzen duena hartuko da aintzat, eta halakorik ezean, Legean aurreikusitakoa, eta ordezko gisa, Kode Zibilean jasotakoa (edo, behar izanez gero, aplikagarria den legeria zibilekoa).

En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio o socia reside en la persona nuda propietaria, pero el o la usufructuaria tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. La persona usufructuaria queda obligada a facilitar a quien posea la nuda propiedad el ejercicio de sus derechos. En las relaciones entre ambas, usufructuaria y nuda propietaria, regirá lo que determine el título constitutivo del usufructo y, en su defecto, lo previsto en la Ley y, supletoriamente, en el Código Civil (o, en su caso, en la legislación civil aplicable).

8. artikulua.– Partaidetzen bahia.

Artículo 8.– Prenda de participaciones.

Partaidetzen bahiaren kasuan, partaidetzen jabeari dagokio bazkide-eskubideak baliatzea. Pignorazio-hartzekoduna eskubide horiek erabil ditzaten erraztera behartuta dago.

En caso de prenda de participaciones, corresponderá el ejercicio de los derechos de persona socia a la persona propietaria de las mismas. La persona acreedora pignoraticia queda obligada a facilitar el ejercicio de estos derechos.

Partaidetza-bahia exekutatuz gero, Legearen 109. artikuluan eta estatutu hauetan nahitaezko eskualdaketari dagokionez aurreikusitako arauak aplikatuko dira.

En caso de ejecución de la prenda de participaciones se aplicarán las reglas previstas para el caso de transmisión forzosa en el artículo 109 de la Ley y en estos Estatutos.

9. artikulua.– Partaidetzen enbargoa.

Artículo 9.– Embargo de participaciones.

Partaidetzen enbargo-kasuetan, aurreko artikuluan ezarritako xedapenak hartuko dira aintzat, betiere enbargoaren berariazko araubidearekin bateragarriak badira.

En el caso de embargo de participaciones, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo anterior siempre que sean compatibles con el régimen específico del embargo.

III. TITULUA
TÍTULO III
SOZIETATEAREN ORGANOAK
ÓRGANOS SOCIALES

10. artikulua.– Sozietatearen organoak.

Artículo 10.– Órganos de la Sociedad.

Sozietatearen zuzendaritza-organoak honako hauek dira:

Los órganos rectores de la Sociedad son:

a) Bazkideen batzar nagusia.

a) La junta general de socios y socias.

b) Administrazio-organoa.

b) El órgano de administración.

BATZAR NAGUSIA
DE LA JUNTA GENERAL

11. artikulua.– Batzar nagusi motak.

Artículo 11.– Clases de juntas generales.

Batzar nagusiak ohikoak edo ezohikoak izango dira.

Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.

Ohiko batzar nagusia, hartarako aurretiaz deitua, ekitaldi bakoitzeko lehen sei (6) hilabeteen barruan bilduko da nahitaez, hala badagokio sozietatearen kudeaketa eta aurreko ekitaldiko kontuak onartzeko eta haren emaitzaren aplikazioaz erabakiak hartzeko; eta gai-zerrendan azaltzen den beste edozein gorabeherari buruz ere jardungo du. Ohiko batzar nagusia baliozkoa izango da epez kanpo deitu edo egiten denean ere.

La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo asimismo tratar cualquier otro asunto que se indique en el orden del día. La junta general ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.

Ezohiko batzar nagusitzat hartuko dira goiko lerrokadan zehaztutakoak ez beste batzar nagusi guztiak.

Toda junta general que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.

12. artikulua.– Deitzeko eskumena.

Artículo 12.– Competencia para convocar.

Batzar nagusietarako deialdia administrazio-organoak egingo du edo, hala badagokio, likidatzaileek. Administrazio-organoak sozietatearen intereserako beharrezkoa edo komenigarria deritzonean egingo du batzar nagusirako deialdia, eta betiere Legeak agintzen duen data edo aldietan.

Las juntas generales habrán de ser convocadas por el órgano de administración o, en su caso, por las y los liquidadores. El órgano de administración convocará la junta general siempre que lo estime necesario o conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o períodos que determine la Ley.

Halaber, deialdia egin beharko du kapital sozialaren ehuneko bost (5), gutxienez, ordezkatzen duten bazkideek hala eskatzen dutenean (han eztabaidatu nahi dituzten gaiak zein diren azalduko dute eskabidean). Kasu horretan, batzar nagusia deitzeko errekerimendua notario bidez jaso ondorengo bi (2) hilabeteetan biltzeko deia egin beharko du administrazio-organoak, eta nahitaez egon beharko dira haren gai-zerrendan eskabidean azaldu diren gaiak.

También deberá convocarla cuando lo soliciten una o varias personas socias que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente al órgano de administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Batzar nagusirako deialdia egoitza soziala dagoen lekuko Justizia Administrazioaren letraduak edo merkataritzako erregistratzaileak egiteari dagokionez, Legeak agintzen duena beteko da.

Por lo que se refiere a la convocatoria de la junta general por el o la Letrada de la Administración de Justicia o Registrador o Registradora mercantil del domicilio social, se estará a lo dispuesto en la Ley.

13. artikulua.– Deialdia eta eraketa.

Artículo 13.– Convocatoria y constitución.

Nahitaezko aginduz (esaterako, egoitza atzerrira eraman delako) beste baldintza batzuk ezartzen ez badira, deialdia iragarpen indibidual eta idatzi baten bidez egingo da, gutun ziurtatuz, jaso izanaren adierazpenarekin, telegramaz, jaso izanaren adierazpenarekin, burofaxez, jaso izanaren adierazpenarekin, edo bazkide guztiek, hartarako izendatu duten helbidean edo sozietatearen dokumentazioan ageri den helbidean, iragarpena jaso dutela ziurta dezakeen bestelako ezein bitarteko idatzi edo elektroniko baliodunez. Besteak beste, baliabide elektroniko baliodunak izango dira, esaterako, posta elektronikoa, audiokonferentziak eta bideokonferentziak.

Salvo que imperativamente se establezcan otros requisitos (por ejemplo, en caso de traslado del domicilio al extranjero), la convocatoria se realizará mediante anuncio individual y escrito que será remitido por correo certificado con acuse de recibo, telegrama con acuse de recibo, burofax con acuse de recibo o cualquier otro medio escrito o electrónico válido que pueda asegurar la recepción de dicho anuncio por todos los socios, en el domicilio que hayan designado al efecto o en el domicilio que conste en la documentación de la Sociedad. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

Deialdiaren iragarpenak adierazi behar du (i) Sozietatearen izena, bilkuraren eguna eta ordua, (ii) gai-zerrenda, eztabaidatu behar diren auziak zehaztuz, eta (iii) deialdia egin duenaren edo dutenen kargua.

El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.

Sozietateak egoitza duen udalerrian egingo da batzar nagusia. Deialdian ez bada agertzen bilkura egiteko lekua, batzar nagusia egoitza sozialean egiteko deitzen dela ulertuko da.

La junta general se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta general ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

Deialdiaren eta batzar nagusia egiteko aurreikusitako egunaren artean gutxienez hamabost (15) eguneko tartea egon beharko da, baldin eta ez badago nahitaezko aginduz epe luzeago bat ezarrita (esate baterako, hilabete (1) batekoa bat-egite eta banatze kasuetan, edo bi (2) hilabetekoa egoitza soziala atzerrira eramatekoan).

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la junta general deberá existir un plazo de, al menos, quince (15) días, salvo que imperativamente se establezca un plazo superior (por ejemplo, un (1) mes para los casos de fusión y escisión o dos (2) meses, en caso de traslado internacional del domicilio social).

Arestian esandakoa eta guzti, batzar nagusia behar bezala eratuta geldituko da, unibertsaltasunez, edozein auzi eztabaidatzeko, aurretik deialdirik egin behar izan gabe, kapital soziala oso-osorik bertan edo ordezkatuta dagoenean eta bertaratuek aho batez onartzen dutenean batzar nagusia egitea. Batzar nagusi unibertsala nazioko zein atzerriko edozein lekutan bildu ahalko da.

No obstante lo anterior, la junta general quedará válidamente constituida, con el carácter de universal, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los y las concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la junta general. La junta general universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

14. artikulua.– Bertaratzea eta ordezkaritza.

Artículo 14.– Asistencia y representación.

Administrazio-organoak aukeran izango du batzar nagusia nola egin: fisikoki, telematikoki guztiz, edo modu hibridoan (hau da, aldi berean fisikoki eta telematikoki hartaratzea). Legearen 182. eta 182.bis artikuluetan ezarritako betekizunak betez, aukera egongo da batzar nagusira bitarteko telematikoak –bideokonferentzia barne– erabiliz bertaratzeko, baldin eta sozietateak, teknikaren egoeraren eta sozietatearen inguruabarren arabera, bazkideen eta haien ordezkarien nortasuna eta legitimazioa behar bezala bermatzen dituzten bitartekoak jarri baditu, bai eta bilerara joaten direnen parte-hartze eraginkorra ere (hala beren eskubideak denbora errealean gauzatzeko, nola gainerako bertaratuen mintzaldiak jarraitzeko). Horretarako, deialdian, bertaratzen direnak erregistratzeko eta haien zerrenda osatzeko izapideen eta prozeduren berri emango dute, eta administratzaileek zer epe, modu eta era aurreikusi dituzten bazkideek eskubideak erabil ditzaten, batzarra behar bezala egin dadin eta aktan egoki jaso dadin.

La junta general podrá celebrarse, a elección del órgano de administración, de forma física, exclusivamente telemática o híbrida (es decir, que al mismo tiempo haya presencia física y asistencia telemática). Cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 182 y 182 bis de la Ley, será posible asistir a la junta general por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) cuando la Sociedad haya habilitado medios que (con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la Sociedad) garanticen debidamente la identidad y legitimación de las personas socias y de sus representantes, y la participación efectiva de quienes asisten a la reunión (tanto para ejercitar en tiempo real sus derechos como para seguir las intervenciones del resto de asistentes). Para ello, en la convocatoria se informará de los trámites y procedimientos de registro y formación de la lista de asistentes, y se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de las y los socios previstos por las y los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la junta y su adecuado reflejo en el acta.

Bertaratzeko eskubidea duen bazkide orok beste norbait bidal dezake batzar nagusira hark ordezka dezan, hura bazkidea izan gabe ere. Ordezkaritza idatziz eman behar da. Dokumentu publikoz ziurtatuta ez badago, batzar nagusi bakoitzerako berariazkoa izango da ordezkapena. Ordezkaritzak barne hartuko ditu bazkide ordezkatuaren titulartasunekoak diren partaidetza guztiak.

Toda persona socia que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por otra persona aunque no sea una persona socia. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constase en documento público, deberá ser especial para cada junta general. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio o socia representada.

Emandako ordezkaritza edonoiz ezeztatu daiteke. Ordezkaritza eman duena bera joaten bada batzar nagusira, baliogabetzea berez gauzatuko da.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal de la persona representada a la junta general tendrá valor de revocación.

Edonola ere, batzar nagusiko gai-zerrendan azaltzen diren puntuei buruzko proposamenak bozkatzeari dagokionez, bazkideak botoa delegatu dezake edo posta bidez, posta elektroniko bidez edo urrutiko beste edozein komunikazio bitarteko erabiliz egikaritu, betiere, (a) bozkatzeko eskubidea gauzatzen duen subjektuaren nortasuna behar bezala egiaztatzen bada; eta (b) euskarriren batean jasota gelditzen bada.

En todo caso, el voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de la junta general podrá delegarse o ejercitarse por la persona socia mediante correspondencia postal, electrónica, por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que (a) se garantice debidamente la identidad de la persona que ejerce el derecho de voto y (b) quede registrado en algún tipo de soporte.

15. artikulua.– Batzar nagusiaren mahaia.

Artículo 15.– Mesa de la junta general.

Batzar nagusiaren mahaia lehendakariak eta idazkariak osatuko dute. Administrazio-kontseiluan hala diren kideek beteko dituzte kargu horiek, eta, halakorik ezean, bileran dauden bazkideek haren hasieran izendatutako pertsonek.

La mesa de la junta general estará formada por la Presidencia y la Secretaría. Ocuparan dichos cargos quienes lo sean del consejo de administración y, en su defecto, las personas designadas por los y las socias concurrentes al comienzo de la reunión.

Lehendakariak eztabaida zuzendu du batzar nagusiaren bilkuretan, eta horretarako, hitza eman eta mintzaldien iraupena eta amaiera erabakiko ditu.

El Presidente o Presidenta dirigirá el debate en las sesiones de la junta general y, a tal fin, concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones.

16. artikulua.– Gaika bereizitako bozketa.

Artículo 16.– Votación separada por asuntos.

Batzar nagusian, bereizita bozkatu beharko dira funtsean independenteak diren gaiak. Nolanahi ere, nahiz eta gai-zerrendako puntu berberean egon, bereizita bozkatu beharko dira honako hauek: a) administratzaileak izendatu, berretsi, berrautatu edo kargugabetzea; b) estatutu sozialak aldatuz gero, berezko autonomia duen artikulu edo artikulu multzo bakoitza; c) nahitaezko aginduz bozketa bereiz egitea xedatuz gero (esaterako, administratzaileak lehia ez egiteko betebeharraren dispentsa, Legearen 230.3 artikuluaren arabera); edo d), hala badagokie, estatutu hauetan hala araututa dauden gaiak.

En la junta general deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador o administradora; b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia; c) si imperativamente se establece la votación separada (por ejemplo, dispensa de la obligación de no competir del administrador o administradora conforme al art. 230.3 de la Ley); o, d) en su caso, aquellos asuntos en los que así se disponga en estos Estatutos.

17. artikulua.– Erabakiak hartzeko gehiengoak.

Artículo 17.– Mayorías para la adopción de acuerdos.

Berariazko aginduz bestelako gehiengoak ez badira arautzen:

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías:

a) Erabaki sozialak boto baliodunen gehiengoz hartuko dira, gutxienez kapital sozialaren zatikiak diren partaidetzen herena ordezkatzen badute. Boto zuriak ez dira kontuan hartuko.

a) Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco.

b) Arestian esandakoaren salbuespenak dira:

b) Por excepción a lo anterior:

i) Kapital-gehikuntzak eta -murrizketak egiteko eta Estatutuetan beste ezein aldaketa egiteko, kapital sozialaren zatiki diren partaidetzei dagozkien botoen erdia baino gehiago aldekoak izan behar dira.

i) El aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los Estatutos requerirán el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

ii) Kapital sozialaren zatiki diren partaidetzei dagozkien botoen gutxienez bi heren aldekoak izan behar dira, administratzaileei baimena emateko sozietatearen xede berbera, antzekoa edo osagarria duten jardueretan aritzeko, beren edo besteren kontura; kapital-gehikuntzetan lehentasun-eskubidea kentzeko edo mugatzeko; aktiboaren eta pasiboaren eraldaketa, bat-egitea, banatzea eta guztiz lagatzea erabakitzeko; egoitza atzerrira lekualdatzeko; eta bazkideak kanporatzeko.

ii) La autorización a las y los administradores para que se dediquen, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, la supresión o la limitación del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero, y la exclusión de personas socias requerirán el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social.

Bazkideak ezin izango du bere partaidetzei dagokien boto-eskubidea egikaritu Legearen 190. artikuluak aipatzen dituen interes-gatazken kasuetako batean baldin badago. Horrelakoetan, bazkidearen partaidetzak kapital sozialetik kenduko dira, kasuan kasurako beharrezkoa den boto-gehiengoa zenbatesteko.

El socio o socia no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones cuando se encuentre en alguno de los casos de conflicto de intereses a los que hace referencia el artículo 190 de la Ley. En esos casos, las participaciones de la persona socia se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que en cada caso sea necesaria.

ADMINISTRAZIO-ORGANOA
DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

18. artikulua.– Administrazioa antolatzeko moduak.

Artículo 18.– Modo de organizar la administración.

Administrazio-kontseilu batek administratuko du sozietatea. Administrazio-kontseilua gutxienez hiru (3) kidek eta gehienez hamabik (12) osatuko dute. Batzar nagusiak zehaztu beharko du kopuru zehatza.

La Sociedad será administrada por un consejo de administración. El consejo de administración estará compuesto por un número mínimo de tres (3) personas y un máximo de doce (12). Corresponderá a la junta general la determinación de su número concreto.

19. artikulua.– Administrazio-organoaren eskumena.

Artículo 19.– Competencia del órgano de administración.

Administrazio-organoaren eskumena da sozietatea kudeatzea eta administratzea Legeak agintzen duen eran.

Es competencia del órgano de administración la gestión y la representación de la Sociedad en los términos establecidos en la Ley.

20. artikulua.– Karguaren iraupena.

Artículo 20.– Duración del cargo.

Izendatzen den administrazio-organoak epemugarik gabe jardungo du bere egitekoetan, hargatik eragotzi gabe hura kargugabetzeko batzar nagusiak edozein garai eta unetan duen eskumena, Legean eta estatutu hauetan arautzen denaren arabera.

El órgano de administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin perjuicio de la facultad de la junta general de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos Estatutos.

21. artikulua.– Administrazio-organoaren ordainketa.

Artículo 21.– Retribución del órgano de administración.

Administratzailearen kargua ez da ordaindua, baina ordaindu egingo dira, halere, sozietatearen aurrean egiaztatzen dituzten ordainsariak edo soldatak –zerbitzu profesionalak emateagatik edo lan-loturagatik sortuak, kasuaren arabera–, baldin eta administratzailearen karguarekin zerikusirik ez duen beste kontratu-harreman batetik badatoz. Ordainsari horiek aplikatu beharreko lege-araubidearen mende egongo dira.

El cargo de administrador o administradora es gratuito, sin perjuicio del pago de los honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, en razón de la prestación de servicios profesionales o de vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de la derivada del cargo de administrador o administradora. Dichos honorarios se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.

22. artikulua.– Administrazio-kontseiluaren araubidea eta funtzionamendua.

Artículo 22.– Régimen y funcionamiento del consejo de administración.

Administrazio-kontseiluak bere baitatik izendatuko du kontseiluko burua. Horrela erabakitzen badu, presidenteorde bat ere izendatu ahal izango du, eta horrek ordeztuko du presidentea (kargua hutsik badago, edo presidentea absente edo gaixorik badago). Idazkaria izendatuko du, eta, orobat, idazkariorde bat ere izendatu ahal izango du, idazkaria ordezteko (kargua hutsik badago, edo idazkaria absente edo gaixorik badago). Idazkaria baliteke kontseiluko kidea izatea edo ez; kasu horretan, hitza izango du, baina botorik ez. Eta berdin jokatuko da idazkariordeari dagokionez.

El consejo de administración nombrará de su seno a la persona que ocupe la presidencia del mismo. Podrá nombrar, si así lo acuerda, a otra persona Vicepresidenta, que sustituirá al Presidente o Presidenta en caso de vacante, ausencia o enfermedad. También designará a la persona que desempeñará la Secretaría y podrá nombrar a una persona Vicesecretaria que sustituirá al Secretario o Secretaria en caso de vacante, ausencia o enfermedad. El Secretario o Secretaria podrá ser o no consejero, en cuyo caso tendrá voz, pero no voto. Lo mismo se aplicará, en su caso, al Vicesecretario o Vicesecretaria.

Administrazio-kontseilua gutxienez hiru hilean behin bildu beharko da.

El consejo de administración deberá reunirse, al menos, una vez al trimestre.

Administrazio-kontseilua biltzeko deialdia presidenteak edo haren ordezkoak egingo du. Administrazio-kontseiluaren herena osatzen duten kontseilu-kideek ere egin dezakete deialdia, gai-zerrenda zehaztuz, egoitza soziala dagoen herrian bilkura egiteko, baldin eta, aurretiaz presidenteari eskaera egin ondoren, hark, arrazoizko ziorik gabe, hilabeteko epean deialdia egin ez badu.

El consejo de administración será convocado por su Presidente o Presidenta o quien haga sus veces. Las y los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo de administración podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente o Presidenta, sin causa justificada no se hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.

Deialdia gutunez, telegramaz, faxez edo bestelako ezein bitarteko idatzi edo elektroniko baliodun erabiliz egingo da. Deialdia administrazio-kontseiluko kide bakoitzari zuzenduko zaio pertsonalki, gutxienez hiru (3) egun lehenago. Administrazio-kontseiluaren bilkura baliozkoa izango da aurretiaz deialdirik egin gabe baldin eta, haren kide guztiak bilduta egonik, aho batez erabakitzen badute bilkura egitea.

La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o electrónico válido. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del consejo de administración al menos con tres (3) días de antelación. Será válida la reunión del consejo de administración sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.

Arauz bestelako gehiengoak ezarriko ez balira, administrazio-kontseiluaren eraketa baliozkoa izango da bilkuran denean, bertaratuta edo ordezkaritza bitartez, gutxienez, haren kideen gehiengo osoa. Kontseiluko kideen kopurua bakoitia denean, gehiengo osoa zifra handiagora biribilduta ebatziko da (adibidez, 2 kontseilu-kide egon behar dira 3 kide dituen administrazio-kontseiluan; 3 kide, 5ekoan; 4 kide, 7koan, eta abar).

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, el consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o mediante representación, como mínimo, la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de número impar de personas consejeras, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, en un consejo de administración compuesto por 3 miembros, 2 tendrán que estar presentes; 3 en uno de 5; 4 en uno de 7; etc.).

Baliozkoak izango dira urrutitik, dela bideokonferentziaz, dela telefono-konferentzia anizkunaz, edo dela antzeko beste ezein sistemaz, hartutako administrazio-kontseiluaren erabakiak, baldin eta kontseilu-kideek horretarako behar diren baliabide teknikoak badituzte eta elkar aintzatesten badute. Horrelakoetan, administrazio-kontseiluaren bilkura egoitza soziala dagoen lekuan egintzat hartuko da.

Serán válidos los acuerdos del consejo de administración celebrados a distancia, sea por videoconferencia, por conferencia telefónica múltiple o cualquier otro sistema análogo, siempre que los y las consejeras dispongan de los medios técnicos necesarios para ello y se reconozcan recíprocamente. En tal caso, la sesión del consejo de administración se considerará celebrada en el lugar del domicilio social.

Kontseilu-kideek beste kontseilu-kide bat baino ezin dute izendatu bilkuretan haien ordezkari izan dadin. Presidenteari zuzendutako gutun baten bidez emango da ordezkaritza.

El o la consejera solo podrá hacerse representar en las reuniones de este órgano por medio de otra persona consejera. La representación se conferirá mediante carta dirigida a la persona que ocupe la presidencia.

Presidenteak bilkura ireki eta gaien eztabaida zuzenduko du, administrazio-kontseiluko kideei hitza emango die eta sozietatearekin lotutako auzien nondik norakoari buruzko berriak eta txostenak emango dizkie.

El Presidente o Presidenta abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del consejo de administración.

Baldin eta arauz bestelako gehiengoak zehazten ez badira, bilkuran diren kontseilu-kideen gehiengo osoz hartuko dira erabakiak. Bertaratutako kideen kopurua bakoitia denean, gehiengo osoa zifra handiagora biribilduta ebatziko da (adibidez, 2 kontseilu-kidek bozkatu behar dute erabakiaren alde guztira 3 kide badaude; 3 kidek, 5 badaude; 4 kidek, 7 badaude, eta abar).

Salvo que imperativamente se establezcan otras mayorías, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros y consejeras concurrentes a la sesión. En caso de número impar de asistentes, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 que votan a favor del acuerdo si concurren 3; 3 si concurren 5; 4 si concurren 7; etc.).

Erabakiak idatziz eta bilkurarik gabe hartzea baliozkoa izango da kontseilu-kide bakar batek ez badu horren kontra egiten.

La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión será válida cuando ningún consejero o consejera se oponga a este procedimiento.

Administrazio-kontseiluaren eztabaidak eta erabakiak akten liburu batean jasoko dira.

Las discusiones y acuerdos del consejo de administración se llevarán a un libro de actas.

Edozein pertsonari ahalordea eman ahal izatea hargatik eragotzi gabe, administrazio-kontseiluak kontseilari ordezkari bat edo batzuk edo batzorde betearazleak izendatu ahal izango ditu kideen artean, eta ordezkaritzaren edukia, mugak eta modalitateak finkatuko ditu.

Sin perjuicio de los apoderamientos que puedan conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios Consejeros Delegados o Comisiones Ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.

Batzorde Betearazleari edo kontseilari ordezkari bati administrazio-kontseiluaren ahalmenetako bat modu iraunkorrean delegatzeko, eta kargu horiek hartu behar dituen administratzailea edo dituzten administratzaileak izendatzeko, administrazio-kontseiluko kideen bi herenek eman behar dute horren aldeko botoa, eta ez dute ondorerik izango Merkataritzako Erregistroan inskribatzen ez diren artean; gainera, Legearen 249. artikuluan aurreikusten den kontratua (edo kontratuak) egin beharko da. Inola ere ezin izango da delegatu urteko kontuen prestaketa eta haiek batzar nagusiari aurkeztea, ezta honek administrazio-kontseiluari delegatu dizkion eskumenak ere, baldin eta ez badio berariazko baimena eman haiek azpidelegatzeko, eta oro har, Legearen 249 bis artikuluaren arabera delegaezinak diren beste eskumen guztiak.

La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en cada Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros o Consejeras Delegadas y la designación de la o de las personas administradoras que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de las personas componentes del consejo de administración y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil; además, será necesario que se celebre el contrato (o contratos) previsto en el artículo 249 de la Ley. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general, las facultades que esta hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas y, en general, las demás facultades que sean indelegables conforme a lo previsto en el artículo 249 bis de la Ley.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
EKITALDI SOZIALA ETA URTEKO KONTUAK
EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES

23. artikulua.– Ekitaldi soziala.

Artículo 23.– Ejercicio Social.

Ekitaldi sozialak urtebeteko iraupena izango du eta urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartekoa izango da. Salbuespenez, lehenengo ekitaldiak iraupen laburragoa izango du, eta sozietatea eratzeko eskrituraren datatik urte bereko abenduaren 31ra bitartekoa izango da.

El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio será de menor duración y abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la Sociedad y el 31 de diciembre del mismo año.

24. artikulua.– Emaitzaren aplikazioa.

Artículo 24.– Aplicación del resultado.

Batzar nagusiak erabakiko du ekitaldiko emaitzaren aplikazioa, Legean aurreikusita dagoenaren arabera. Dibidenduak banatzea erabakiz gero, bazkideek kapital sozialean duten partaidetzari dagokion proportzioaren arabera banatuko dira eta batzar nagusiak berak erabakitzen duen epean ordainduko dira.

La junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio conforme a lo previsto en la Ley. Los dividendos que, en su caso, se acuerde repartir, se distribuirán entre las personas socias en la proporción correspondiente a su participación en el capital social, realizándose el pago en el plazo que determine la propia junta general.

Kobrantza egiteko ipinitako egunetik aurrera bost (5) urteko epean erreklamatzen ez diren dibidenduak preskribatu eta sozietatearentzat izango dira.

Los dividendos no reclamados en el término de cinco (5) años desde el día señalado para su cobro prescribirán en favor de la Sociedad.

Batzar nagusiak edo administrazio-organoak dibidenduei dagozkien zenbatekoak banatzeko erabakia har dezakete, Legeak ezartzen dituen mugapenak eta baldintzak betez.

La junta general o el órgano de administración podrán acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

Sozietateari ez zaio aplikatuko Legearen 348 bis artikuluaren 1. eta 4. apartatuetan aurreikusitako kargugabetzeko kausa.

No será de aplicación en la Sociedad la causa de separación prevista en el artículo 348 bis (apartados 1 y 4) de la Ley.

V. TITULUA
TÍTULO V
SOZIETATEA DESEGITEA ETA LIKIDATZEA
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

25. artikulua.– Sozietatea desegitea eta likidatzea.

Artículo 25.– Disolución y liquidación de la Sociedad.

Sozietatea desegingo da Legearen 360. artikuluan eta ondorengoetan zehazten diren zergatien eta jarraibideen arabera.

La Sociedad se disolverá por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley.

Desegiteko unean dauden administratzaileak likidatzaile bihurtuko dira, baldin eta batzar nagusiak desegitea erabakitzen duenean beste batzuk izendatzea erabakitzen ez badu.

Las y los administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la junta general alcance un acuerdo para designar a otras personas al acordar la disolución.

Likidatzaileek epemugarik gabe jardungo dute beren egitekoan.

Las y los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

26. artikulua.– Pertsona bakarreko sozietatea.

Artículo 26.– Sociedad unipersonal.

Sozietatea pertsona bakarreko sozietate bihurtuko balitz, Legearen 12. artikuluan eta ondorengoetan arautzen dena beteko da.

En caso de que la Sociedad devenga unipersonal, se estará lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley.

27. artikulua.– Aplikatu beharreko legea.

Artículo 27.– Ley aplicable.

Estatutu hauen arabera jardungo du sozietateak, eta haietan aurreikusi gabekoetan, Kapital Sozietateei buruzko Legearen eta aplikagarriak zaizkion beste xedapenen arabera. Estatutu hauetan «Legeari» egiten zaizkion aipamen guztiak Kapital Sozietateei buruzko Legeari buruzkoak direla ulertu behar da.

La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables. Todas cuantas citas a la «Ley» consten en los presentes Estatutos se entenderán hechas a la referida Ley de Sociedades de Capital.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común