Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

168. zk., 2022ko irailaren 1a, osteguna

N.º 168, jueves 1 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
3820
3820

AGINDUA, 2022ko uztailaren 22koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskal Kultura-Ondare Immateriala babestearen arlora bideratutako lanak egiteko 2022-2023 aldirako dirulaguntzetarako deialdia egiten duena.

ORDEN de 22 de julio 2022, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convocan, para el período 2022-2023, subvenciones para la ejecución de trabajos orientados al ámbito de la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuak 10. artikuluaren 19. apartatuan ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari ondare historiko, artistiko, monumental, arkeologiko eta zientifikoaren gaineko eskumen esklusiboa, eta Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen du Estatuak ondare hori babesteko ezarritako arauak eta betebeharrak betetzea.

El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10, apartado 19, otorga a la Comunidad Autónoma del País Vasco la competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo esta el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio.

Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legeak 1. artikuluan ezartzen duenez, legearen xedea da EAEko euskal kultura-ondarearen araubide juridikoa ezartzea, beraren babesa, kontserbazioa eta balio-nabarmentzea bermatzeko, bai eta pertsona guztiek, oraingo eta etorkizuneko belaunaldiek, irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan posible direnean, ondare hori ezagutu, ikertu, hedatu eta goza dezatela erraztea ere.

La Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco establece en su artículo 1, que el nuevo régimen jurídico que establece para el patrimonio cultural vasco de la CAPV tiene la finalidad de garantizar su protección, conservación y salvaguarda, así como posibilitar su conocimiento, investigación, difusión y disfrute por todas las personas en condiciones de accesibilidad universal siempre que las condiciones así lo permitan, tanto a la generación actual como a las generaciones futuras.

Kultura Tradizionala eta Herritarra babesteko Gomendioak (1989) ateak ireki zizkion ondare ukiezina halako kultura-ondarearen zati izateari, eta ikuspegi hori indartu zuen Kultura Ondare Immateriala Babesteko Hitzarmenak (2003).

La Recomendación sobre la Salvaguarda de la Cultura Tradicional y Popular (1989) supuso el comienzo para el reconocimiento como parte de este Patrimonio cultural del patrimonio intangible, lo que se verá reforzado por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).

Kultura Ondare Immaterialaren Babeserako maiatzaren 26ko 10/2015 Legeak aitortu egiten du, halaber, 2003ko Kultura Ondare Immateriala Babesteko Hitzarmenak nazioarteko araudian izan duen eragin erabakigarria, zeren, bertan esaten denez, kultura-ondare immaterialak –belaunaldiz belaunaldi helarazia eta komunitateek ingurunearekin eta historiarekin elkar eraginez etengabe berritua– identitate- eta jarraipen-sentimendu bat ematen baitie komunitateei, eta kultura-aniztasunarekiko eta giza sorkuntzarekiko errespetua areagotzen laguntzen baitu.

La Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce también la influencia decisiva que ha tenido en la normativa internacional esta Convención de 2003, cuando señala que el patrimonio cultural inmaterial –transmitido de manera intergeneracional y recreado constantemente por las comunidades en interacción con su entorno y su historia– infunde a estas un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuye a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.

Hori guztia jasotzeko, indarrean dagoen Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak errealitate hori islatzen du, euskal kultura-ondarearen barruan sartzen baititu gure erkidegoaren kultura-herentzia osatzen duten adierazpide esanguratsu guztiak: batetik, errealitate materialen bitartez gauzatzen direnak (higiezinak edo higigarriak), eta, bestetik, errealitate immaterialen bitartez gauzatzen direnak (adibidez, tradizioak eta ahozko adierazpideak, ikuskizun-arteak, gizarte-usadioak, errituak eta jai-ekitaldiak, naturari eta unibertsoari buruzko jakintza eta praktikak eta eskulangintza-teknika tradizionalak), euskal nortasuna era dinamikoan osatzen doazenak eta testigantza ematen dutenak egungo banaketa administratiboa gainditzen duen kolektibotasun nazional baten ibilbide historikoari buruz.

Haciéndose eco de todo ello, la actual Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco atiende a esta realidad incluyendo dentro del patrimonio cultural vasco a todas aquellas expresiones significativas que configuran la herencia cultural de nuestra comunidad y que se manifiestan a través de realidades materiales, inmuebles o muebles, y de realidades inmateriales como tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y técnicas artesanales tradicionales que van configurando de una manera dinámica la identidad vasca y que dan testimonio de la trayectoria histórica de una colectividad nacional que supera la actual división administrativa.

Honela definitzen du kultura-ondare immateriala: «...komunitateek, taldeek eta, hala badagokio, pertsonek onartzen dituzten praktikak, esamoldeak eta ezagutzak eta jakitateak, bai eta tresnak, objektuak eta lotutako kultur espazioak ere, beren kultura-ondaretzat onartzen dituztenak. Kultura-ondare immaterial hori, komunitateek eta taldeek belaunaldiz belaunaldi helarazia, birsortzen dute etengabe, naturaren eta beren historiaren elkarreraginez. Ematen die identitate eta jarraipen sentimendu bat, kultura-aniztasunaren errespetua eta giza sorkuntza sustatzen dutena».

Define así el Patrimonio cultural inmaterial: «... las expresiones o conocimientos, junto con los instrumentos, objetos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y, en su caso, las personas reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Les infunde un sentimiento de identidad y continuidad y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultura y la creatividad humana».

Halaber, honako hau dio 56. artikuluan: «Kultura-ondare immaterialaren babesaren helburua izango da etorkizunean hura zainduta eta bideragarri egongo dela bermatzea, ondare hori identifikatzeko, zenbait euskarritan hari buruzko dokumentazioa ezartzeko, ikertzeko, begiratzeko, berpizteko, sustatzeko eta erakusteko beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak ezarriz».

Sigue diciendo, en su artículo 56: «La protección del patrimonio cultural inmaterial tendrá por finalidad garantizar su salvaguarda y transmisión, a través del establecimiento de las medidas y medios necesarios para su identificación, documentación en distintos soportes, investigación, preservación, revitalización, promoción y enseñanza».

XXI. mendeak erronka berriak ekarri dizkio azken urteotan gure kostalde, haran eta mendietako kultura-ondare immaterialari. Batetik, gizartearen digitalizazioa errotik ari da aldatzen ondare horri lotutako ohiturak, erabilerak eta pertzepzioak. Bestetik, globalizazioak bizitzaren eta sozializazioaren paradigmak aldatu eta interes-zentro eta lan-jarduera berriak ekarri ditu, bai eta orain arte inoiz ikusi ez diren migrazio-prozesuak ere. Ondorioz, gure arbasoengandik jasotako ohiturak, jakintzak eta bizimoduak azkar-azkar ahaztu eta galdu daitezke. Paradoxikoki, gaur egun gaitasun handiagoa dugu ondare immaterial hori euskarri digitalak baliatuta gordetzeko eta dokumentatzeko; izan ere, horri esker, baldintza ezin hobeetan gordetzen dira erregistroak.

El siglo XXI ha supuesto nuevos retos para el patrimonio cultural inmaterial recogido en nuestras costas, valles y montes a lo largo de los años. Por un lado, la digitalización de la sociedad está cambiando radicalmente las costumbres, los usos y la percepción de las mismas. Por otro lado, la globalización ha supuesto cambios de paradigma para la vida y la socialización, ha generado nuevos centros de interés y actividades laborales, además de generar procesos migratorios nunca conocidos. En consecuencia, las costumbres, saberes y modos de vida que nos han llegado, heredados de nuestros antepasados, pueden ser rápidamente olvidados y perdidos. Paradójicamente, hoy en día tenemos mayor capacidad para documentar y conservar este Patrimonio Inmaterial utilizando soportes digitales que le aportan al registro unas condiciones óptimas.

Ildo beretik, sustapen-neurriei dagokienez, 6/2019 Legearen 79.2 artikuluak ezartzen duenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiekin eta udalekin elkarlanean, kultura-ondareari buruzko gaietan ikerkuntza eta prestakuntza sustatuko ditu.

Así mismo, el artículo 79.2 de la Ley 6/2019 establece, en lo relativo a las medidas de fomento, que el Gobierno Vasco promoverá, en colaboración con Diputaciones Forales y Ayuntamientos, la investigación y la formación en materias relativas al Patrimonio Cultural.

Eusko Jaurlaritzak Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroaren bidez garatzen ditu 6/2019 Legeak esleitzen dizkion eskumenak. Egun, zentro hori Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari atxikita dago, hala zehaztuta baitago sail horren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen otsailaren 23ko 73/2021 Dekretuan.

El Gobierno Vasco desarrolla las competencias que le atribuye la Ley 6/2019 a través del Centro de la CAPV del Patrimonio Cultural Vasco, adscrito al Departamento de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con el Decreto 73/2021 de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Agindu honek, bada, euskal kultura-ondare immateriala babestearen arloko proiektuak egiteko dirulaguntzak emateko prozedura eta baldintzak arautzeko esparrua zehazten du, eta dirulaguntzon deialdia egiten du 2021erako eta 2022rako.

Con este fin, la presente Orden establece el marco que regula el procedimiento y condiciones para la concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial vasco y se hace la convocatoria de las mismas para su ejecución durante los años 2022 y 2023.

Agindu hau Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Dirulaguntzen 2021-2024 urteetarako Plan Estrategikoaren barruan sartu zen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2021eko otsailaren 18ko Aginduaren bitartez. Bertan, Sailak honako helburu hau duela xedatzen da: «Euskal kultura-ondare immateriala babesten lagunduko duten dokumentazio-, ikerketa-, transmisio-, zabalkunde- eta sustapen-proiektuak bultzatzea»; ildo horretan, honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak: «Kultura-adierazpen immaterialei buruzko ikerketa-proiektuak eta erregistroak; ondasun horiek analizatzeko eta beren egoeraren diagnostikoa egin eta jarduketa-proposamenak iradokitzeko dokumentuak; kultura-ondasun immaterialak kudeatzeko eta babesteko planak; adierazpen horietako edozein transmititzen laguntzen duten proiektuak eta, oro har, kultura-ondare immaterialaren berri zabaltzera eta horri buruzko ezagutza handitzera bideratutako jarduerak.»

La presente Orden ha sido incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística para los años 2021-2024, aprobado mediante Orden de 18 de febrero de 2021 del Consejero de Cultura y Política Lingüística, donde se establece como objetivo del Departamento: «Promover la realización de proyectos de documentación, investigación, transmisión, difusión y promoción que contribuyan a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial vasco»; y como actividades subvencionables: «proyectos de investigación y registro de manifestaciones culturales inmateriales; elaboración de documentos de análisis y diagnóstico de la situación de estos bienes y propuestas de actuación; planes de gestión y salvaguarda de bienes culturales inmateriales; proyectos que contribuyan a potenciar la transmisión de cualquiera de estas manifestaciones y, en general, actividades que contribuyan a la difusión y mejora del conocimiento del patrimonio inmaterial.»

Hori guztia kontuan izanik, honako hau

En virtud de lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Deitutako laguntzen xedea da euskal kultura-ondare immaterialaren balioa nabarmentzeko eta haren berri zabaltzeko xedea duten proiektuak egitea EAEn, barne hartuta kultura-ondare immaterial horri berezkoa zaion ondare materiala.

Las ayudas convocadas tienen por objeto la ejecución de proyectos en el ámbito territorial de la CAPV que contribuyan a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial vasco, incluyéndose además el patrimonio material que le es inherente.

Diruz lagundu daitezkeen lehentasunezko proiektutzat joko dira aitortutako ondasunak hizpide dituzten eta, indarreko legeari jarraikiz, babes-erregimena duten edo Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren erreferentziazko ondare-inbentarioetan jasota daudenak.

Serán subvencionados con carácter prioritario aquellos proyectos centrados en bienes ya declarados que conforme a la ley tengan establecido su régimen de protección o que formen parte de los inventarios del patrimonio de referencia de la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

Kultura-ondare immaterialtzat joko da bakarrik giza eskubideen arloan dauden nazioarteko tratatuekin eta erkidegoen, taldeen eta gizabanakoen arteko elkar-errespetuaren aginduekin bateragarri dena.

Únicamente se considerará patrimonio cultural inmaterial el que sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos.

2. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

Artículo 2.– Actividades subvencionables.

Diruz lagundu ahal izango dira euskal kultura-ondare immateriala babesten eta zaintzen laguntzen duten dokumentazio-, ikerketa-, erregistro- eta sustapen-proiektuak, baita beste mota batzuetakoak ere, betiere Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legearen 11. artikuluan zerrendatutako hamaika kategorietako batean sailkatuta dauden ondasunei buruzkoak badira eta 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko urriaren 3ra bitartean gauzatzen badira.

Serán subvencionables los proyectos de documentación, investigación, registro, promoción, etc. que contribuyan a la salvaguarda y protección del patrimonio cultural inmaterial vasco, siempre que se centren en bienes definidos dentro de cualquiera de las once categorías que establece la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, en su artículo 11 y siempre que se realicen en el marco temporal que va desde el 1 de enero de 2022 hasta el 3 de octubre de 2023.

1.– Agindu honen esparruan, honako jarduera hauek lagundu ahal izango dira diruz:

1.– Son actividades subvencionables en el marco de esta Orden las que siguen:

– Euskal Autonomia Erkidegoko kultura-adierazpen immaterialei buruzko ikerketa-, dokumentazio-, erregistro- eta inbentario-proiektuak, betiere aurretik Ondarearen Zuzendaritzak egin ez baditu. Inbentarioak egiteko, Euskal Kultura Ondarearen Zentroak onartutako ondare immaterialaren fitxa erabili beharko da.

– Proyectos de investigación, documentación, registro e inventario de manifestaciones culturales inmateriales del País Vasco, que no hayan sido realizadas anteriormente por la Dirección de Patrimonio Cultural. En caso de realizar inventarios, se trabajará con el modelo de ficha del patrimonio inmaterial contrastada por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco.

– Interesekoak diren kultura-ondasun immaterialen egoeraren analisia eta diagnostikoa egitea, barne hartuta ondasun hori mantentzearekin eta sustatzearekin lotutako jarduketa-proposamenak eta lehentasunak.

– Elaboración de documentos de análisis y diagnóstico de la situación de cualquiera de los bienes culturales inmateriales de interés incluyendo propuestas de actuación y prioridades que contribuyan a su continuidad y promoción.

– Kultura-ondasun immaterialak kudeatzeko eta babesteko planen aurreko azterlanak egitea.

– Elaboración de documentos previos para la elaboración de planes de gestión y salvaguarda de bienes culturales inmateriales.

– Euskal kultura-ondare immaterialaren edozein adierazpenen transmisioa areagotzera bideratutako proiektuak, adierazpena mantentzearen aldeko ekarpena egiten badute.

– Proyectos que contribuyan a potenciar la trasmisión de cualquier manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial Vasco y que favorezca la continuidad de esta.

– Ondare immaterialaren inguruko ezagutza zabaltzera eta areagotzera bideratutako proiektuak, besteak beste, kongresuak, erakusketak, topaketak, argitalpenak, tailerrak, eta abar, hezkuntzaren esparrukoak barne.

– Cualquier actividad que contribuya a la difusión y mejora del conocimiento del Patrimonio Inmaterial, tales como congresos, exposiciones, encuentros, publicaciones, talleres etc., también en el ámbito de la educación.

– Ondare immateriala eta beren komunitateak babestera eta zaintzera bideratutako beste jarduera batzuk.

– Otras actividades que contribuyan a la salvaguarda y protección del Patrimonio Inmaterial y sus comunidades portantes.

2.– Dirulaguntzen lerro honetatik kanpo egongo dira:

2.– Quedan excluidos de esta línea de subvención:

– Antolatzen dituen talde edo erakundetik kanpokoei zuzenduta ez dauden jarduerak.

– Actividades que no trasciendan al grupo o entidad que las organiza.

– Xede nagusitzat arteak, hezkuntza, ingurumena, gazteria, kirola eta aisialdia dituzten kultura-jarduerak eta garapen informatikoak.

– Actividades culturales cuyo objeto central sean las artes, educación, medio ambiente, juventud, deporte y ocio, además de desarrollos informáticos.

– Erakunde eskatzaileen ohiko funtzionamenduaren, ordezkaritzaren eta protokoloaren parte diren jarduerak.

– Actividades propias del funcionamiento ordinario, representación y protocolo de las entidades solicitantes.

– Sariak, bidaiak, eta abar ematen dituzten lehiaketak eta deialdiak.

– Concursos y convocatorias con premios, viajes etc.

– Giza eskubideen arloko nazioarteko tratatuekin eta erkidegoen, taldeen eta gizabanakoen arteko elkar-errespetuaren aginduekin bateragarriak ez diren jarduerak.

– Cualquier actividad que no sea compatible con los tratados internacionales de derechos humanos y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos.

3. artikulua.– Pertsona eta erakunde hartzaileak.

Artículo 3.– Personas y entidades destinatarias.

1.– Dirulaguntza hauek eskatu ahal izango dituzte pertsona fisikoek eta pertsona juridiko publiko zein pribatuek, baldin eta EAEn garatzen badituzte deialdi honetan diruz laguntzen diren jarduerak, betiere hurrengo apartatuetan ezarritakoari jarraituz.

1.– Podrán concurrir a estas subvenciones tanto personas físicas como personas jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen las actividades objeto de subvención descritas en esta convocatoria en el ámbito de la CAPV, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes.

Onuradun izan daitezke, halaber, pertsona fisiko edo juridikoen elkarteak (publikoak zein pribatuak), ondasun-erkidegoak edo beste edozein unitate ekonomiko edo ondare bereizi, diruz lagundutako jarduerak garatu ditzaketenak, nahiz eta nortasun juridikorik izan ez, hala ezarrita baitago Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 11.3 artikuluan.

En virtud de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, también podrán acceder a la condición de beneficiarias las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan desarrollar las actividades objeto de subvención.

Elkarteak badira (pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, nortasun gabeak), berariaz jaso beharko dute, eskaeran nahiz laguntza emateko ebazpenean, elkarteko kide bakoitzak exekuzioan zer konpromiso hartu duen bere gain eta haietako bakoitzari zenbateko dirulaguntza aplikatu behar zaion; izan ere, haiek ere onuraduntzat joko dira. Betiere, elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu behar da, nahiko ahalorde duena elkarteari onuradun gisa dagozkion betebeharrak betetzeko. Elkarteak ezingo dira desegin, harik eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 44. artikuluan finkatzen den preskripzio-epea igaro arte.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada persona integrante de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Pertsona juridiko eta pribatuek dirulaguntza eskatu eta lortzeko nahitaezko baldintza da beren sozietate- edo estatutu-xedea edo -helburua kultura-ondarearekin zerikusia duten jarduerak egitea izatea.

2.– Las personas jurídico-privadas únicamente podrán solicitar y obtener subvención cuando tengan social o estatutariamente como objeto o fin social el desarrollo de actividades en relación con el Patrimonio Cultural.

3.– Dirulaguntza pertsona fisiko batek eskatzen badu, bai proiektua berak bakarrik egikaritzeko, bai beste pertsona batzuekin lankidetzan egikaritzeko, eskatzailea bera izango da dirulaguntzaren onuradun bakarra, eta bere gain hartu beharko du proiektuaren zuzendaritza zientifikoa.

3.– Si la subvención es solicitada por una persona física, tanto si ejecuta el proyecto individualmente, por sí misma, como si lo hace con la colaboración de otras personas, la persona solicitante será beneficiaria única de la subvención y deberá asumir la dirección científica del proyecto.

4. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 4.– Recursos económicos.

Aurreko artikuluan aurreikusitako xedera, 200.000 (berrehun mila) euro bideratuko dira. Horietatik 100.000 (ehun mila) euro 2022ko aurrekontuari dagozkio, eta 100.000 (ehun mila) euro 2023ko konpromiso-kredituetarako dira.

Los recursos económicos destinados a la finalidad prevista en el artículo anterior, ascienden a la cantidad de 200.000 (doscientos mil) euros, de los cuales 100.000 (cien mil) euros corresponden al presupuesto del ejercicio 2022, y 100.000 (cien mil) euros a créditos de compromiso para el año 2023.

5. artikulua.– Muga edo gehieneko zenbatekoa, diruz lagundu daitezkeen gastuak eta dirulaguntzaren bateragarritasuna.

Artículo 5.– Límite o cuantía máxima, gastos subvencionables y compatibilidad de la subvención.

1.– Onartutako aurrekontuan jasotako diruz laguntzeko moduko gastuen ehuneko ehun (% 100) hartu ahal izango dute dirulaguntzek, proiektuko 30.000 (hogeita hamar mila) euro gainditu gabe; betiere, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren aurrekontu-kontsignazioen barruan.

1.– Las ayudas podrán alcanzar hasta el cien por cien (100 %) de los gastos subvencionables incluidos en el presupuesto aprobado, sin superar los 30.000 euros (treinta mil euros) por proyecto, y siempre dentro de las consignaciones presupuestarias del Departamento de Cultura y Política Lingüística.

2.– Diruz lagungarritzat hartzen dira zuzenean lana egitearen ondorioz sortu diren gastuak, baldin eta agindu honen 21. artikuluan lana justifikatzeko ezarri den aldia amaitu baino lehen egin badira, honako hauetan ezarritakoaren arabera: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren erregelamenduaren –uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak onetsia– 83. artikulua. Zehazki, diruz lagungarriak izango dira honako hauek: langileen gastuak, kanpoko zerbitzu profesionalak, kontsumigarriak eta tresnak erostetik edo landa-lana dokumentatzeko makinak edo ekipamendua alokatzetik eratorritako gastuak, artikulu honetako 3. puntuan adierazitako baldintzak eta mugak betetzen dituzten mantenu- eta desplazamendu-gastuak eta proiektua prestatzetik eta justifikatzetik eratorritako gastuak.

2.– Se consideran subvencionables todos aquellos gastos derivados directamente de la ejecución del trabajo y que hayan sido realizados con anterioridad a la finalización del período para la justificación del trabajo, cuya fecha límite se establece en el artículo 21 de esta Orden, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 83 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Será subvencionables concretamente, los gastos de personal, los servicios profesionales externos, los gastos de adquisición de consumibles y herramientas o alquiler de maquinaria o equipos para documentación del trabajo de campo, gastos de manutención y desplazamientos que cumplan las condiciones y con los límites establecidos en el punto 3 de este artículo, los gastos de preparación del proyecto y su justificación.

3.– Mantenu- eta desplazamendu-gastuak diruz lagundu ahal izateko, ezinbestekoa izango da arrazoituta egotea eta landa-lanak egiteko behar-beharrezkoak izatea; horiek berariaz justifikatu beharko dira proiektuan, eta eskaerarekin batera aurkeztutako aurrekontuan dagokion partida ekonomikoa izan beharko dute. Joan-etorrien gastuei dagokienez, diruz lagundu ahal izango dira garraiobide publikoak erabiltzeagatiko gastuak eta norberaren ibilgailua erabiltzeagatiko bidaia-ordainak. Azken horiek egindako kilometro bakoitzeko 0,29 euroko gehieneko mugarekin lagunduko dira diruz. Hala badagokio, landa-lanak egiteko beharrezkoak diren autobide-bidesariak eta aparkaleku-gastuak diruz lagundu ahal izango dira. Garraio publikoko joan-etorriak diruz lagunduko dira bidaia-tituluaren edo dagokion fakturaren ziurtagiriaren bidez egiaztatutako zenbatekoagatik. Hotel-establezimenduetako egonaldiagatiko gastuak diruz lagundu ahal izango dira, betiere ostatua hartu duten pertsonak eta ostatu-datak identifikatzen badira gastu horiek justifikatzeko fakturetan.

3.– Los gastos de manutención y desplazamientos solo serán subvencionables si están motivados y son estrictamente necesarios por la realización de trabajos de campo, que deberán estar explícitamente justificados en el proyecto y con su correspondiente partida económica incluida en el presupuesto presentado junto con la solicitud. En lo que se refiere a gastos por desplazamientos, serán subvencionables los gastos por el uso de medios de transporte público y las indemnizaciones de viaje por uso de vehículo propio. Estas últimas se subvencionarán con un límite máximo de 0,29 euros / km recorrido. En su caso, serán subvencionables los peajes de autopista y gastos de aparcamiento necesarios para la realización de los trabajos de campo. Los desplazamientos en transporte público se subvencionarán por el importe acreditado mediante el justificante del título de viaje o factura correspondiente. Los gastos por estancia en establecimientos hoteleros serán subvencionables siempre que en las facturas con las que se justifiquen se identifiquen las personas alojadas y las fechas en las que se han alojado.

4.– Ez da inola ere diruz lagundu daitekeen gastutzat joko, hala badagokio eta indarreko zerga-araudiaren arabera, agindu arautzaile honetan aurreikusitako bi ordainketen ondorioz egiten den PFEZ atxikipenaren zenbatekoa.

4.– En ningún caso se considerará como gasto subvencionable la retención del IRPF que, en su caso y de conformidad con la normativa tributaria vigente, se practique al realizar cualquier de los dos pagos previstos en esta Orden reguladora.

5.– Halaber, ez da diruz lagunduko BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuraduna zerga horren aitorpena egitera behartuta badago. Horrelakoetan, gastu gisa egotz daitekeen zenbatekoa aurreikusitako zuzeneko gastuen eta egiaztagirien zerga-oinarriari dagokiona izango da. Pertsona edo erakunde eskatzaileak eskaeran adierazi beharko du BEZaren aitorpena egitera behartuta dagoen eta zerga hori kendu edo konpentsatu ahal duen.

5.– Tampoco será subvencionable el IVA deducible cuando la persona o entidad beneficiaria esté obligada a realizar declaración del mencionado impuesto. En este supuesto, la cantidad imputable como gasto será la correspondiente a la base imponible de los gastos directos previstos y de los justificantes. La persona o entidad solicitante deberá expresar en la solicitud si está obligada a realizar declaración del IVA y si puede deducir o compensar dicho impuesto.

6.– Dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste instituzio publiko edo pribaturen batek helburu bererako ematen dituenekin, baldin eta gainfinantzaketarik gertatzen ez bada eta deialdi honetan ezarritako mugak gainditzen ez badira. Halakorik gertatuz gero, emandako dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino murriztuko da.

6.– Respetando los límites establecidos en la presente convocatoria, estas subvenciones son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse esta se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

7.– Onartu egingo da diruz lagundutako jarduera partzialki azpikontratatzea. Zentzu horretan, azpikontratazioa egin dela ulertuko da pertsona edo erakunde onuradunak hirugarrenekin adosten duenean dirulaguntzaren xede den jarduera gauzatuko dutela. Kontzeptu horretatik kanpo gelditzen dira pertsona onuradunak dirulaguntza jaso duen jarduera bere kontura gauzatu ahal izateko egin behar dituen gastuak. Azpikontratatutako lanen guztirako zenbatekoak ezin du diruz lagundutako jardueraren % 90 gainditu. Edonola ere, azpikontratazioak honako hauetan ezarritakoaren arabera egin beharko dira: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 29. artikulua eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

7.– Se admite la subcontratación parcial de la actividad subvencionada, entendiéndose que hay subcontratación cuando la persona o entidad beneficiaria concierta con terceros la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir las personas beneficiarias para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. El importe de los trabajos subcontratados no podrá superar el 90 % del importe de la actividad subvencionada. En todo caso, para la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

8.– Diruz lagundu daitekeen gastuaren zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuen Legean kontratu txikirako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituenean, hornitzaile desberdinen gutxienez hiru eskaintza eskatu behar dira zerbitzua emateko konpromisoa hartu aurretik, salbu eta ezaugarri bereziak izateagatik merkatuan ez badago eskaintza horiek egiten, ematen edo hornitzen dituen behar adina erakunde, edo gastua dirulaguntzaren aurretik egin bada (oinarrizko araua, (DLOren 31. Artikuluaren 3. atalean).

8.– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, se soliciten, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención (norma básica recogida en el apartado 3 del artículo 31 de la LGS).

6. artikulua.– Eskaera egiten duten pertsona edo erakundeen betekizunak.

Artículo 6.– Requisitos de las personas o entidades solicitantes.

1.– Jarduteko gaitasun nahikoa izatea.

1.– Tener capacidad de obrar suficiente.

2.– Pertsona juridiko pribatuen kasuan, kultura-ondarearekin zerikusia duten jarduerak egitea izango da haien helburu edo xede soziala.

2.– En el caso de las personas jurídicas privadas, deberán tener como objeto o fin social el desarrollo de actividades en relación con el Patrimonio Cultural.

3.– Egunean izatea zerga-betebeharrak eta, hala badagokio, Gizarte Segurantzarekikoak.

3.– Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, en su caso, de la Seguridad Social, asi como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

4.– «De minimis» araubideko 200.000 euro baino gehiagoko laguntzarik jaso ez izana, ez azken bi ekitaldietan, ez uneko ekitaldian.

4.– No haber percibido ayudas sujetas al régimen de minimis por un importe total superior a 200.000 euros en los dos últimos ejercicios y en el ejercicio en curso.

5.– Ezin izango dira aurkeztu, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik jaso duten eskatzaileak, ezta horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik dutenak ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoa barnean dela.

5.– No podrán concurrir, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni la que se halle incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, incluido lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

6.– Edonola ere, ezingo dute dirulaguntzarik jaso Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 eta 13.3 artikuluetan pertsona edo erakunde onuradun izateko debekuaren kausa gisa ezarritako gainerako kasuren batean dauden pertsona fisiko edo juridikoek.

6.– En todo caso, no podrán acceder a las subvenciones las personas físicas o jurídicas que estén incursas en alguno de los restantes supuestos establecidos en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como causa de prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria.

7.– Edonola ere, ezin izango dute dirulaguntzarik jaso Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat indarrean izan behar duten enpresek, ez eta 50 langiletik gorako enpresek ere, baldin eta egiaztatzen ez badute sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta borrokatzeko neurriak ezarri dituztela legeriak ezarritako baldintzetan. Egoera horretan dauden enpresek eskabidean horretarako jasotako erantzukizunpeko adierazpena bete beharko dute.

7.– En todo caso, no podrán acceder a las subvenciones las empresas que, debiendo tener un plan de igualdad vigente según la normativa del Estado, no lo tengan, ni aquellas empresas de más de 50 personas trabajadoras que no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación. Las empresas que se encuentren en esta situación deberán cumplimentar una declaración responsable incluida a tal efecto en la solicitud.

8.– Agindu honetan aurreikusitako dirulaguntzak emateko eta, hala badagokio, ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak amaituta egotea.

8.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones previstas en la presente Orden quedará condicionado a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

7. artikulua.– Proiektuen zuzendaritzaren betekizunak eta azpikontratazioa.

Artículo 7.– Requisitos de la dirección de los proyectos y subcontratación.

1.– Jarduera banaka egiten duen eta/edo jardueraren zuzendaritza bere gain hartzen duen pertsonak kultura-ondarearekin harreman akademikoa edo profesionala duela egiaztatzen duen curriculum vitaea aurkeztu beharko du.

1.– La persona que realice individualmente la actividad y/o asuma la dirección de esta, debe contar con curriculum vitae que acredite su relación académica o de actividad con el Patrimonio Cultural.

2.– Proiektu baten zuzendaritza bere gain hartzen duen pertsona deialdi honetara aurkeztutako proiektu bakarrean baino ezingo da halakotzat agertu.

2.– La persona que asuma la dirección de un proyecto solo podrá figurar como tal en un único proyecto presentado a esta convocatoria.

3.– Dirulaguntzaren eskatzaile gisa pertsona fisiko bat agertzen bada, eskatzaile horrek berak hartuko du bere gain proiektuaren zuzendaritza. Horretarako, artikulu honen 1. puntuan adierazitako kualifikazioaren betekizuna bete beharko du. Eskatzaile gisa pertsona juridiko bat agertzen bada, artikulu honen 1. puntuan ezarritako betekizunak betetzen dituen pertsona bat izendatu beharko du proiektuaren zuzendaritzaren arduradun.

3.– En el caso de que figure como solicitante de la subvención una persona física, será esta misma persona solicitante quien asuma la dirección del proyecto para lo que deberá cumplir el requisito de cualificación señalado en el punto 1 de este artículo. En el caso de que figure como solicitante una persona jurídica, deberá esta designar como responsable de la dirección del proyecto a una persona que cumpla los requisitos del punto 1 de este artículo.

8. artikulua.– Proiektuak egiteko epea.

Artículo 8.– Plazo para realizar los proyectos.

Diruz lagundutako proiektuek 2022ko ekitaldian hasi behar dute edo dagoeneko hasita egon behar dute. Proiektuak amaitzeko azken eguna 2023ko urriaren 3a izango da, eta egiteko epea ezin izango da luzatu edo geroratu data horietatik aurrera.

Los proyectos objeto de subvención deberán estar ya iniciados o iniciarse dentro del ejercicio 2022. El último día para su finalización será el 3 de octubre de 2023, sin que quepa el aplazamiento o ampliación del plazo de ejecución más allá de esas fechas.

9. artikulua.– Eskaerak aurkeztea.

Artículo 9.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes, a computar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

2.– Pertsona fisiko interesdunek bide elektronikoak edo presentzialak erabili ahal izango dituzte prozedura honetako izapide guztiak eskatzeko, kontsultatzeko eta bideratzeko. Pertsona juridikoek, pertsona taldeek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek bide elektronikoak erabili beharko dituzte, nahitaez.

2.– Las personas físicas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos y presenciales. Las personas jurídicas, los grupos de personas y las entidades sin personalidad jurídica deberán utilizar obligatoriamente los medios electrónicos.

3.– Eskaerak aurrez hitzordua eskatuta aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean; Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroetan; edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako lekuetan edo bulegoetan. Eskabideak Kultura Ondarearen Zuzendaritzara bidali behar dira (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

3.– Las solicitudes podrán presentarse con cita previa en el Servicio Zuzenean accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos) o en los lugares o dependencias previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Añadiendo, simplemente, que las solicitudes se dirigirán a la Dirección de Patrimonio Cultural, sita en la calle Donostia-San Sebastián número 1 (01010 Vitoria-Gasteiz).

4.– Eskabidea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango da, artikulu honen 5. paragrafoan adierazitako helbidean, bai eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzan ere.

4.– El formulario de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la dirección que se indica en el apartado 5 de este artículo, así como en la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco.

5.– Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, non eskuragarri dauden izapidetzeko jarraibideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta ereduak. Fitxa horren bidez, eskabide-formulariora sartu ahal izango da, helbide honetan:

5.– La ficha informativa del procedimiento administrativo donde están disponibles las instrucciones para la tramitación, las declaraciones responsables y los modelos, y a través de la cual se accede al formulario de solicitud está accesible en la dirección:

6.– Bide elektronikotik eginiko eskaeraren osteko izapideak egoitza elektronikoaren bitartez egingo dira. artikulu honen 5. apartatuan adierazitako helbidetik sar daiteke egoitza elektroniko horretara; bestela, zuzenean dagokion espedientera sar daiteke Nire Karpeta ataletik, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

6.– Los trámites posteriores a la solicitud por canal electrónico, se realizan a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, pudiendo acceder desde la dirección indicada en el apartado 5 de este mismo artículo o accediendo directamente al expediente correspondiente desde Mi Carpeta, en la dirección https://www.euskadi.eus/micarpeta.

7.– Pertsona fisikoen kasuan, eskaera egiteko eta dokumentuak aurkezteko bide presentziala edo elektronikoa erabiltzen badute, ez dituzte nahitaez baliabide horiek erabili behar prozeduraren ondorengo izapideetan, edozein unetan alda daitezke-eta. Zuzendaritza Kudeatzaileari jakinarazi beharko zaio abisuak eta jakinarazpenak jasotzeko bidearen aldaketa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskura daitekeen formularioaren bitartez.

7.– En el caso de las personas físicas, el empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento. El cambio de canal para la recepción de avisos y notificaciones se deberá notificar a la Dirección Gestora mediante el formulario correspondiente disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

8.– Eskaerak bide presentzialez nahiz bide elektronikoz izapidetzeko zehaztapenak eta ereduak eskuragarri egongo dira egoitza elektronikoan, artikulu honen 5. apartatuan zehaztutako helbidean eta artikulu honen beraren 4. apartatuan adierazitako tokietan.

8.– Las especificaciones y modelos para tramitar las solicitudes, tanto por el canal presencial como por el electrónico, estarán disponibles en la sede electrónica, en la dirección señalada en el apartado 5 de este artículo, y en los mismos lugares señalados en el apartado 4 de este mismo artículo.

9.– Eskatzaileek eskaera eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, aukeran. Halaber, pertsona edo entitate eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, hala xedatuta baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Planari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

9.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona o entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

10.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak honako helbide honetan eskura daitezke: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

10.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

11.– Pertsona fisikoek ordezkari baten bidez aurkeztu ahal izango dute eskaera. Dena den, ordezkaritza hori ez bada aurretiaz Ahalordeen Erregistro Elektronikoan erregistratu, beteta eta sinatuta aurkeztu beharko dute ordezkaritza edo notario-ahalordea emateko inprimakia. Pertsona juridikoek nahitaez jardun beharko dute ordezkari baten bidez.

11.– En el caso de las personas físicas, la solicitud podrá ser presentada mediante representante, en cuyo caso, si el otorgamiento de representación no ha sido previamente registrado en el Registro Electrónico de Apoderamientos, se deberá aportar debidamente cumplimentado y firmado el correspondiente impreso de otorgamiento de representación o un poder notarial.

Pertsona juridiko baten izenean jarduten duten pertsona fisikoek bide elektronikoak baliatu beharko dituzte eskaera aurkezteko. Ordezkaritza-ahalordea Ahalordeen Erregistro Elektronikoan erregistratuta badago, ez da beharrezkoa izango ordezkaritza emateko inprimakia aurkeztea. Ordezkaritza inskribatzeko izapideei buruzko informazio zehatza, jarraibideak, ereduak eta inprimaki deskargagarriak erregistro-kontuetan laguntzeko bulegoetan eta helbide honetan daude eskuragarri: https:// www.euskadi.eus/ordezkariak

Las personas jurídicas deben actuar por medio de representante. Las personas físicas que actúen en representación de una persona jurídica están obligadas a la presentación de la solicitud mediante el canal electrónico. Si el poder de representación ya ha sido previamente registrado en el Registro Electrónico de Apoderamientos, no será necesario aportar el impreso de otorgamiento de representación. La información específica sobre los trámites para la inscripción de la representación, modelos e impresos descargables está accesible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes y en las oficinas de asistencia en materia de registros.

10. artikulua.– Betekizunak egiaztatzea eta eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 10.– Documentación que deberá acompañar a la solicitud.

1.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egiaztatuko ditu pertsona fisiko eskatzailearen edo, hala badagokio, bere izenean jarduten duen pertsonaren nortasunari buruzko datuak.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural verificará los datos relativos a la identidad de la persona física solicitante o, en su caso, de la persona que actúe como representante.

2.– Dirulaguntza pertsona juridiko batek eskatzen badu, egiaztatu egin beharko da xede sozialean sartzen dela kultura-ondarearekin lotutako jarduerak garatzea. Hori egiaztatzeko, erakundearen eratze-eskrituren edo estatutuen kopia bat aurkeztu beharko da.

2.– En el caso de que la subvención sea solicitada por una persona jurídica, el requisito de tener en su objeto o fin social el desarrollo de actividades en relación al patrimonio cultural se acreditará mediante la aportación de una copia de los estatutos o escrituras de constitución de la entidad.

3.– Eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak, baldin eta eskatzaileak ez badio espresuki egiaztapen horri aurka egiten, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Ordainketa horietan egunean egotea eta dirulaguntzak itzultzeagatiko betebeharren ordainketan egunean egotea bete beharreko betekizunak dira bai pertsona edo erakunde onuradun-izaera lortzeko bai onuradun izaten jarraitzeko.

3.– El cumplimiento de las obligaciones tributarias, y, en su caso, de la Seguridad Social, por parte de las personas solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente por el órgano gestor, si no hay oposición expresa de los mismos, en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. En tal caso, las personas interesadas podrán oponerse a que se lleve a cabo dicha verificación, para lo cual aportarán la certificación correspondiente. El hallarse al corriente de estos pagos, así como estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones son requisitos exigidos tanto para acceder a la condición de persona o entidad beneficiaria como para mantenerse en ella.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.6 artikuluari jarraituz, eskaera-formularioarekin batera egindako erantzukizunpeko adierazpen baten bitartez, honako betebehar hauek egiaztatuko dira:

4.– En aplicación del artículo 50.6 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable incluida en el formulario de solicitud se acreditarán las siguientes obligaciones:

– Eskaera izapidetzeko unean ebazteke dauden edo, hala badagokio, lortu diren xede berarako beste dirulaguntza, laguntza edo sarrera batzuk eskatu direla jakinarazi behar du eskatzaileak.

– Comunicación de otras solicitudes de subvención, ayudas o ingresos para la misma finalidad que en el momento de tramitar la solicitud estén pendientes de resolución, o en su caso, hayan sido obtenidos.

– De minimis laguntzei buruzko adierazpena –eskaera-formularioan jasota dago–.

– Declaración sobre ayudas de minimis incluida en el formulario de solicitud.

– Eskatzaileak ez du izan behar dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen dion zigor administratibo edo penalik, ezta dirulaguntzak jasotzeko legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriaren ondoriozkoak barne (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrena).

– No hallarse la persona solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, eskatzaileak adierazi beharko du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako agirietan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela dirulaguntza jasotzeko ezarritako betekizunak, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritakoak.

– Así mismo, la persona solicitante deberá manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para ser beneficiaria de estas ayudas.

5.– Eskaera egiten duen pertsona edo pertsona taldeek eta nortasun juridikoa duen edo ez duen erakunde eskatzaileak edo eskatzaileek eskubidea daukate lehendik administrazio publikoen esku dauden datuak eta agiriak ez aurkezteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluarekin bat etorriz. Kasu horretan, eskaeran adierazi beharko da zein administrazio-organoren aurrean eta noiz aurkeztu ziren agiri horiek.

5.– De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas o entidades interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, por la que la Administración podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que él o la interesada se opusiera a ello. En este caso, se deberá indicar en la solicitud ante que órgano administrativo y en qué momento se presentaron.

11. artikulua.– Eskaerarekin batera proiektuari buruz aurkeztu beharreko agiriak.

Artículo 11.– Acreditación de requisitos y documentación sobre el proyecto que deberá acompañar a la solicitud.

Eskaeraz gainera, eskatzaileak agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

Junto con la solicitud, la persona solicitante deberá aportar los siguientes documentos:

1.– Egingo duen proiektuaren memoria. Memoriak 15 orri izango ditu gehienez, eta epigrafe hauetan egituratuta egongo da:

1.– Memoria del proyecto a realizar. Esta memoria tendrá una extensión máxima de 15 folios y deberá estar estructurada en los siguientes epígrafes:

– Titulua.

– Título.

– Proiektuaren aurkezpena.

– Presentación del proyecto.

– Proiektuaren helburu zehatzak (proiektuaren iraupena aintzat hartuta).

– Objetivos concretos del proyecto (teniendo en cuenta la duración del mismo).

– Jardueraren interesa eta uneko egoera.

– Interés de la actividad y situación actual.

– Lan-metodologia eta lan-plana, eta dagokion kronograma.

– Metodología y plan de trabajo con su correspondiente cronograma.

– Iturri eta erreferentzia bibliografiko espezifikoak, beharrezkoak dituzten jardueretan.

– Fuentes y bibliografía específicas para aquellas actividades que lo requieran.

2.– Proiektuaren zuzendaritza bere gain hartzen duen pertsonaren curriculum vitaea. Pertsona fisikoek, pertsona juridikoek, pertsona taldeek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek, den-denek, proiektuaren zuzendaritza zientifikoa bere gain hartzen duen pertsonaren curriculum vitaearen bidez egiaztatuko dute 7. artikuluan zuzendaritzaz arduratzeko eskatzen den kualifikazioa. Aitzitik, eduki hori egiazkoa dela frogatzeko justifikazio nahikoa aurkeztu beharko dute.

2.– Curriculum vitae de la persona que asuma la dirección del proyecto. Tanto en el caso de las personas físicas, las personas jurídicas, los grupos de personas y las entidades sin personalidad jurídica, la acreditación de la cualificación exigida para la dirección del proyecto en el artículo 7 se realizará mediante Currículum vitae de la persona que asuma la dirección científica del proyecto con la justificación suficiente que acredite su contenido.

3.– Proiektuko diru-sarreren eta gastuen aurrekontu xehatua, 9. artikuluan adierazitako tokietan eskuragarri dagoen «Gastuen aurrekontua» izeneko ereduaren araberakoa.

3.– Presupuesto desglosado y detallado de ingresos y gastos del proyecto, según el modelo «Presupuesto de gastos» disponible en los lugares indicados en el artículo 9.

12. artikulua.– Laguntzen kudeaketa.

Artículo 12.– Gestión de las ayudas.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio deialdi honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa-zereginak betetzea.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística la realización de las tareas de gestión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

13. artikulua.– Dokumentazioa aztertzea eta akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Revisión de la documentación y subsanación de defectos.

1.– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak Balorazio Batzorde bat osatuko du, eta batzorde horrek egiaztatuko du eskaera epe barruan eta behar bezala egin dela eta eskatzen den dokumentazio guztia aurkeztu dela.

1.– La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, designará una Comisión de Valoración que verificará que la solicitud se ha realizado en plazo y forma, así como que ha sido acompañada de la documentación exigida.

2.– Eskabidea izapidetzeko onartzeko eskatzen diren dokumentuak falta direla edo haietan forma-akatsak daudela ikusiz gero, edo balorazioa egiteko alegatutako dokumentazioan akatsak daudela ikusiz gero, interesdunari eskatuko zaio hamar egun balioduneko epean akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak eramateko, eta adieraziko zaio, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela edo izapidea bertan behera utzi duela ulertuko dela; hartarako, Ebazpena emango da aldez aurretik.

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el caso de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa Resolución.

3.– Eskaera edo laguntzak kudeatzeko eskatutako gainerako dokumentazioa bide elektronikoa erabiliz aurkeztera behartuta dagoen pertsona edo erakunderen batek eskaera modu presentzialean aurkezten badu, pertsona edo erakunde interesdunari eskatuko zaio zuzen dezala, modu elektronikoan aurkeztuz. Horretarako, zuzenketa egin zeneko eguna hartuko da eskaeraren aurkezpen-eguntzat.

3.– Si alguna de las personas o entidades obligadas a la presentación por el canal electrónico de la solicitud o demás documentación requerida para la gestión de las ayudas, presenta su solicitud presencialmente, se requerirá a la persona o entidad interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

14. artikulua.– Balorazio batzordea.

Artículo 14.– Comisión de Valoración.

1.– Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, eskaerok aztertu eta horiek onartu ala ez ebazteko eta onartutako eskaeren jarduerak baloratzeko, Balorazio Batzorde bat eratuko da. Batzorde horrek, ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuta, dagokion ebazpen-proposamena igorriko dio Kulturako sailburuordeari.

1.– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, con la finalidad de analizar y resolver las cuestiones de admisión e inadmisión de las mismas y para la posterior valoración de las actividades de las solicitudes admitidas, se constituirá una Comisión de Valoración que, en base a los criterios de adjudicación establecidos, elevará la oportuna propuesta de resolución a la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

2.– Batzordeak osaera orekatua izan beharko du. Hain zuzen ere, bi sexuek gutxienez % 40ko ordezkaritza izango dute, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren arabera. Honako hauek osatuko dute batzordea:

2.– La Comisión deberá tener una composición equilibrada en la que ambos sexos estén representados, al menos, en un 40 %, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres, y estará integrada por:

a) Kultura Ondarearen zuzendaria. Batzordeburua izango da, eta boto-berdinketak bere kalitate-botoaz ebatziko ditu. Batzordeburuaren kargua hutsik badago, edo absente edo gaixorik badago, edo legezko beste arrazoiren bat badago, batzordean hierarkia-maila, antzinatasun eta adinik handiena duen kideak ordeztuko du, betiere hurrenkera horretan.

a) La persona titular de la Dirección de Patrimonio Cultural, que ejercerá las funciones de la Presidencia de la Comisión de Valoración y dirimirá, con su voto de calidad, los empates que pudieran producirse. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el miembro de la Comisión de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

b) Euskal Kultura Ondarearen EAEko Zentroaren arduraduna.

b) La persona responsable del Centro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco.

c) Kultura Ondarearen Zuzendaritzako bi teknikari, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatutakoak.

c) Dos personas de nivel técnico de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombradas por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzako Aholkularitza Juridikoko pertsona bat, Kultura Sailburuordetzako titularrak izendatua. Ez da batzordeko kide izango, baina idazkari-lanak egingo ditu eta hitza izango du, baina botorik ez. Idazkariaren egitekoa izango da kide anitzeko organo horren jarduketen legezkotasun formala eta materiala zaintzea, haren jarduketak ziurtatzea eta eraketarako nahiz erabakiak hartzeko prozedura eta arauak errespetatzen direla bermatzea.

Una persona de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Patrimonio Cultural, nombrada por la persona titular de la Viceconsejería de Cultura, que no será miembro de la Comisión, ejercerá como Secretaria de la misma con voz, pero sin voto. Corresponderá a la persona Secretaria velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

3.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da Balorazio batzordearen osaera, hala ezarrita baitago Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49.2 artikuluan.

3.– La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores del País Vasco.

4.– Salbuespenez, Balorazio batzordeak egoki deritzonean, proiektuaren gai zehatz eta espezifikoan edo zeharkako gaietan (adibidez, genero-ikuspegian) aditu diren aholkularien laguntza eskatu ahal izango du.

4.– Excepcionalmente, cuando la Comisión de Valoración lo estime conveniente, podrá recabar la colaboración de personas asesoras, expertas conocedoras en la materia concreta y específica de que trate el proyecto o en materias de carácter transversal como la perspectiva de género.

5.– Balorazio batzordea balio osoz eratzeko, beharrezkoa izango da, gutxienez, batzordeburua eta idazkaria egotea, bai eta, gutxienez, batzordekideen erdiak ere.

5.– Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, se requerirá la presencia, al menos, de quienes ostenten el cargo de Presidencia y Secretaría y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

6.– Balorazio batzordeko kideak abstenitu egingo dira, eta ezetsiak izan daitezke, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

6.– Las personas que constituyen la Comisión de Valoración deberán abstenerse y podrán ser recusadas, en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

15. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de concesión.

1.– Agindu honetan jasotako dirulaguntzak emateko, lehia-konkurrentziako prozedura hau erabiliko da:

1.– Las subvenciones contempladas en esta Orden se otorgarán mediante el siguiente procedimiento de concurrencia competitiva:

– Behin eskaerak aurkezteko epea bukatu ostean, eta, kasua bada, 13.2 eta 13.3 artikuluetan aurreikusitako izapidea gauzatzean, agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen dituzten eskaerak ebaluatu egingo ditu Balorazio batzordeak, 16. artikuluan finkatzen diren irizpideekin bat etorriaz.

– Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes y sustanciado, en su caso, el trámite previsto en el artículo 13.2 y 13.3, las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos establecidos en esta Orden serán evaluadas por la Comisión de Valoración atendiendo a los criterios que se fijan en el artículo 16.

– Dirulaguntza jaso ahal izateko, proiektuek, gutxienez, 60 puntu jaso behar dituzte ebaluazio-fasean.

– Únicamente podrán acceder a las ayudas aquellos proyectos que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 60 puntos en la fase de evaluación.

2.– Baldin eta bi proiektuk edo gehiagok ikerketa-gai edo -ikuspegi berdina edo antzekoa badute eta, ebaluazioa egin ostean, 60 puntu edo gehiago lortzen badute, puntuazio txikiena lortu dutenak baztertuko dira, eta puntuazio handiena duenari baino ez zaio emango dirulaguntza.

2.– En caso de que se presenten dos o más proyectos cuyo objeto de investigación y enfoque sean igual o similar, y tras su evaluación consigan 60 o más puntos, quedarán excluidos aquellos que hubieran alcanzado menor puntuación, manteniéndose exclusivamente el de mayor puntuación.

3.– Hainbat proiektuk puntuazio bera lortzen badute, agindu honen 16. Artikuluaren 2 zenbakian puntuaziorik handiena lortu duenak izango du abantaila. Berdinketak jarraitzen badu, agindu honen 16. artikuluko 3. eta 4. irizpideetan puntuaziorik handiena lortu duen proiektua aurkeztu duen eskatzaileak izango du abantaila, ordena horretan. Oraindik ere berdinketa badago, 5. atalean puntuazio handiena lortu duenak izango du abantaila.

3.– En caso de empate en la puntuación obtenida por varios proyectos, se posicionará con ventaja aquel que consiga mayor puntuación en el apartado 2 del artículo 16 de esta Orden. De persistir el empate, tomará ventaja la persona solicitante cuyo proyecto cuente con la puntuación más alta en el criterio 3, y 4 del artículo 16 de esta Orden, en este orden. Si todavía persiste este empate prevalecerá aquel que haya obtenido mayor puntuación en el apartado 5.

4.– Gehienez ere onartutako aurrekontuan jasotako gastu diruz lagungarrien % 100 emango zaie puntuazio handiena eskuratu duten proiektuei, gainfinantzaketarik sortu gabe, eta betiere agindu honen 5. artikuluan zehaztutako gehieneko muga errespetatuta. Proiektuek lortutako puntuazioak markatzen duen ordenari jarraikiz emango da laguntza, harik eta baliabide ekonomikoak agortu arte. Azkeneko lekuan dagoen proiektua diruz laguntzeko zenbatekoari dagokionez, zenbatekoa ez bada % 100era iristen, zenbateko txikiagoa emango da; betiere, balorazio-batzordeak uste badu hala eta guztiz ere bermez gauzatu ahal izango dela. Dena dela, kasu horretan, gutxitzeak ezingo du gainditu eskatutako dirulaguntzaren % 25.

4.– Se concederá a los proyectos mejor puntuados el 100 % de los gastos subvencionables incluidos en el presupuesto aprobado sin que suponga sobrefinanciación y respetando, en todo caso, el límite máximo que establece el artículo 5 de esta Orden. Se otorgará la ayuda, siguiendo el orden marcado por la puntuación obtenida por los proyectos, hasta agotar los recursos económicos disponibles. En cuanto a la cuantía económica disponible para subvencionar el proyecto que entre en último lugar, en el caso de que esta cuantía no llegue al 100 %, la misma le será concedida minorada, siempre que la comisión de valoración considere que aun así será viable su ejecución con garantías. No obstante, en tal caso, la minoración no podrá superar el 25 % de la subvención solicitada.

5.– Pertsona edo erakunde eskatzaileak itzulketa-prozeduraren bat izapidetzen ari bazaio, prozedura hori amaitu egin beharko da laguntza eman ahal izateko, eta, itzulketa-prozedura amaituta, pertsona edo erakunde eskatzaileak itzulketa-betebeharra badu, borondatezko epeari aurre egiten badio edo zorra geroratu eta bermatzen badu bakarrik eman ahal izango zaio dirulaguntza, edo itzulketa-ebazpena aurkaratzen denean hura etetea erabakitzen bada. Kasu horietatik kanpo, pertsona edo erakunde eskatzaileak debeku bat izango luke pertsona edo erakunde onuradun izateko, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketak egunean ez edukitzeagatik.

5.– Si la persona o entidad solicitante tuviera un procedimiento de reintegro que se halle en tramitación, la concesión quedará condicionada a la terminación de dicho procedimiento y, en el caso de que, finalizado el procedimiento de reintegro, la persona o entidad tenga una obligación de reintegro, solo se podrá proceder a la concesión si atiende la deuda en período voluntario, o la aplaza y garantiza, o se acuerda su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Fuera de estos supuestos, la persona o entidad solicitante incurriría en una prohibición para el acceso a la condición de persona o entidad beneficiaria, por no hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

16. artikulua.– Balorazio-irizpideak.

Artículo 16.– Criterios de valoración.

Dirulaguntza emateko eta zenbatekoa zehazteko, alderdi hauek baloratuko dira (guztira, 100 puntu izango dira):

Para la concesión de la subvención y la determinación del importe, se valorarán los siguientes aspectos sobre un total de 100 puntos.

1.– Jardueraren eta xede duen ondasunaren interesa. Gehienez ere 20 puntu. Jarduerak lantzen duen ondasunaren edo ondasunen garrantziaren araberakoa izango da, baita esku hartzen duen talde sozialaren eta lehentasunaren edo proiektuak berekin dakarren aukeraren araberakoa ere.

1.– Interés de la actividad y del bien sobre el que actúa, hasta 20 puntos. En función de la relevancia del bien o grupo de bienes sobre los que se centra la actividad, el grupo social que interviene, y la prioridad y oportunidad de la actividad.

a) Elementua kalifikatuta badago edo Eusko Jaurlaritzaren inbentarioetako ondasun bati lotuta badago: 10 puntu/ondasunaren interes nabarmena: 6 puntu/Elementu interesgarria, baina ez da elementu orokorretik nabarmentzen: 3 puntu.

a) Si el elemento está calificado o que esté asociado a un bien que forme parte de los inventarios del Gobierno Vasco: 10 puntos / Destacable interés del bien: 6 puntos/ Elemento de interés, aunque no destaca del general: 3 puntos.

b) Jarduera interes nabarmenekoa da: 10 puntu / Jarduera interesekoa da, baina ez da bereziki aipagarria: 5 puntu.

b) Destacable interés de la actividad: 10 puntos/ Interesante actividad, pero no destaca del general: 5 puntos.

2.– Proiektuaren kalitatea. Gehienez ere 40 puntu. Aintzat hartuko dira ondarea babesteko proiektuaren oinarrian dauden irizpideak. Halaber, kontuan izango da irizpide horiek zein neurritan datozen bat lortu nahi den helburuarekin eta helburu hori lortzeko proposatutako metodologia eta tresnekin.

2.– La calidad del proyecto, hasta 40 puntos. Se tendrán en cuenta los criterios sobre los que descansa el proyecto planteado de salvaguarda del patrimonio, además de la adecuación de estos al objetivo que se pretende lograr, así como la metodología planteada y las herramientas propuestas para su consecución:

a) Ondarea babesteko proiektuaren oinarrian dauden irizpideak eta irizpide horiek zein neurritan datozen bat lortu nahi diren helburuekin: Bikainak: 20 puntu / Egokiak: 15 puntu / Nahikoak: 10 puntu (0. Ez dira nahikoak edo egokiak).

a) Criterios sobre los que descansa el proyecto de salvaguarda y adecuación a la consecución de los objetivos propuestos: óptimos: 20 puntos / adecuados: 15 puntos / suficientes: 10 puntos / insuficientes o no adecuados: 0 puntos.

b) Erabiliko diren metodologia eta tresnak: Egokiak: 20 puntu / Hobetu daitezke: 10 puntu.

b) Metodología y herramientas a utilizar. Correctas: 20 puntos/ Mejorables: 10 puntos.

3.– Proiektua gauzatzeaz arduratuko diren kideak. Gehienez ere 20 puntu. Proiektua egiteko eskuragarri dauden giza baliabideen egokitasuna baloratuko da, handienetik txikienera, baita komunitateak proiektuan izango duen parte-hartzea ere.

3.– Miembros encargados de la ejecución del proyecto, hasta 20 puntos. Se valora la mayor o menor idoneidad de los recursos humanos a disposición del proyecto, asi como el grado de participación de la comunidad en este.

– Jarduera gauzatzeko hautatutako taldea bikaina da edo lan hori bere gain hartuko duen pertsona fisikoa oso ondo kualifikatuta dago: 20 puntu / Jarduera gauzatzeko hautatutako taldea edo pertsona nahikoak dira, baina nabarmen hobetu daitezke: 10 puntu.

– Equipo óptimo para el desarrollo de la actividad o persona física muy bien cualificada: 20 puntos / Equipo o persona suficiente, aunque con posibilidad de clara mejora: 10 puntos.

4.– Proiektuaren kostu ekonomikoa. Atal hau baloratzeko, aurrekontuaren xehetasun-maila eta arrazionaltasuna hartuko dira aintzat, besteak beste. Gehienez ere 10 puntu.

4.– Coste económico del proyecto. Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, el grado de detalle y la racionalidad del presupuesto. Hasta 10 puntos.

– Xehatua eta arrazionala da: 10 puntu / Xehatua da, baina egikaritzea hobetu daiteke: 8 puntu / Ez da behar bezain xehatua eta egikaritzea hobetu daiteke: 5 puntu.

– Detallado y racional: 10 puntos / Detallado, pero de ejecución mejorable: 8 puntos / Sin detalle suficiente y de ejecución mejorable: 5 puntos.

5.– Proiektuaren zuzendaritza bere gain hartzen duen pertsona emakumea bada, proiektua gauzatzeko emakumeen kolektiboek parte hartzen badute edo proiektuak genero-ikuspegia aintzat hartzen badu: 5 puntu.

5.– Cuando la dirección del proyecto sea ejecutada por una mujer, o cuando el desarrollo del mismo implique la participación de un colectivo de mujeres, o bien incorpore la perspectiva de género: 5 puntos.

6.– Pertsona edo erakunde onuradunak betebeharra hartzen badu jardueraren azken memoria euskaraz edo EAEko bi hizkuntza ofizialetan aurkezteko: 5 puntu.

6.– Siempre que la persona o entidad beneficiaria adquiera la obligación de presentar la Memoria final de la actividad en euskera o en ambas lenguas oficiales de la CAPV: 5 puntos.

17. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 17.– Resolución.

1.– Balorazio Batzordeak ebazpen-proposamen arrazoitu bat egingo du, eta Kulturako sailburuordeari igorriko dio, ebazpena eman dezan.

1.– La Comisión de Valoración elaborará una propuesta de Resolución motivada que será remitida, junto a todo el expediente, al Viceconsejero de Cultura para la Resolución.

2.– Ebazpenak honako hauek jasoko ditu, gutxienez:

2.– La Resolución contendrá, como mínimo:

a) Diruz lagundutako proiektuak eta adjudikatutako diru-zenbatekoak, bai eta ordainketa-faseak ere. Horrez gain, egindako baloraziotik eratorritako puntuazioa ere jasoko du.

a) Los Proyectos subvencionados, la cuantía de las ayudas adjudicadas, así como la secuenciación del pago.

b) Eskatutako laguntza ukatu zaien proiektuen zerrenda, horretarako arrazoiak azalduta. Horrez gain, egindako baloraziotik eratorritako puntuazioa ere jasoko du.

b) Los Proyectos a los que no se les ha otorgado la ayuda solicitada, motivando tal hecho.

c) Onartu ez diren eskaerak, horretarako arrazoiak azalduta.

c) Las solicitudes inadmitidas, con expresión de la razón de dicha inadmisión.

d) Diruz lagundutako jarduerak gauzatzeko epea, agindu honen 8. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

d) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de esta Orden.

e) Behin proiektua amaituta, emandako dirulaguntzak justifikatzeko era eta epea, agindu honetako 21.2 artikuluak dioenari jarraituz.

e) La forma y el plazo de justificación de las subvenciones concedidas, finalizada la ejecución del proyecto, en los términos que el artículo 21.2 de la presente Orden señala.

f) Diruz lagundutako jarduera gauzatuko dela bermatzeko bidezkotzat jotzen den beste edozein betebehar.

f) Cualquier otra obligación que se estime procedente, en orden a garantizar la ejecución de la actividad subvencionada.

3.– Ebazpena, gehienez, bost hilabeteko epean jakinaraziko da, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunetik hasita.

3.– La Resolución será notificada en el plazo máximo de cinco meses, a contar desde el día de la finalización del plazo de la presentación de las solicitudes.

4.– Esandako epeetan ez bada ebazpenik jakinarazten, eskaerak isiltasun administratiboaren bidez ukatu direla ulertu ahal izango da, administrazio-prozedurari buruzko araudiari jarraituz.

4.– La no notificación de la Resolución en los plazos establecidos podrá entenderse como denegación de las correspondientes solicitudes a los efectos del silencio administrativo fijado en la normativa sobre procedimiento administrativo.

5.– Jakinarazpenak egiteko, pertsona fisiko eskatzaileak eskaera aurkeztean aukeratutako bide postal edo elektronikoa erabiliko da. Pertsona juridikoek, pertsona taldeek eta nortasun juridikorik gabeko erakundeek nahitaez erabili beharko dituzte bide elektronikoak. Jakinarazpen elektronikoa «Nire karpeta» aplikazioaren bidez egingo da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta. Laguntzak eskatzen dituztenei jakinaraziko zaie ebazpena, eta, horretaz gainera, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jakinarazpen-ondorioak izan ditzan eta herritar oro jakitun izan dadin. Dena den, lehenik egin den jakinarazpenarena hartuko da jakinarazpen-datatzat.

5.– Las notificaciones se harán utilizando el canal de notificación, postal o electrónico, seleccionado por la persona física solicitante al presentar la solicitud. Las personas jurídicas, los grupos de personas y entidades sin personalidad jurídica deberán utilizar obligatoriamente los medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará a través de «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta. Sin perjuicio de la notificación de la Resolución a quienes solicitan las ayudas, la Resolución también será publicada, con efectos de notificación y para general conocimiento, en el Boletín Oficial del País Vasco. Se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

6.– Jakinarazitako ebazpenaren aurka, edo ebazteko epea igarota berariazko ebazpenik eman ez bada, pertsona edo erakunde interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan xedatuari jarraikiz.

6.– Contra la Resolución que se notifique, o transcurrido el plazo para resolver sin que haya recaído resolución expresa, podrá interponerse por las personas o entidades interesadas recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

18. artikulua.– Pertsona edo erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 18.– Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

Agindu honetan zehaztu eta arautzen diren dirulaguntzen onuradunek ondoren azaltzen diren betebeharrak bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las subvenciones contempladas y reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, dirulaguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean pertsona edo erakunde onuradunek ez badiote dirulaguntzari idatziz eta espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, hartarako erabili beharko da, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Edozer administraziok edo erakunde publiko nahiz pribatuk xede bererako emandako dirulaguntzen, sarreren edo baliabideen berri ematea, lortutako laguntza horien ukoari edo onarpenari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin batera.

3.– Comunicar la obtención de subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualesquiera administración o entes tanto públicos como privados, junto con una declaración responsable sobre la renuncia o aceptación de dichas ayudas obtenidas.

4.– Dirulaguntza emateko kontuan hartutako edozein baldintza objektibo zein subjektiboren aldaketa oro jakinaraztea. Batez ere, ahal den lasterren jakinarazi beharko dira diruz lagundutako jardueren exekuzioan atzerapenak eragin ditzaketen jazoerak edo zirkunstantziak, baldin eta proiektua exekutatzeko ezintasuna badakarte.

4.– Comunicar la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención. En especial, será obligatorio comunicar, a la mayor brevedad posible, cualquier circunstancia o hecho que provoque un retraso en la ejecución de las actividades subvencionadas que vaya a derivar en la imposibilidad de ejecución del proyecto.

5.– Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak egiten ari direla eskatzen duten informazioa ematea, jasotako dirulaguntzei dagokienez, eta, orobat, haiek dituzten ikuskatze-, jarraipen-, egiaztapen- eta kontrol-ahalmen zein -funtzioei men egitea.

5.– Facilitar a la Dirección de Patrimonio Cultural, así como a la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la información que les sea requerida en el ejercicio de sus funciones, respecto de las subvenciones percibidas, así como someterse a sus funciones o facultades de control, comprobación, seguimiento e inspección de las actividades subvencionadas.

6.– Argitara daitezkeen testu edo dokumentuetan aipatzea –ikerketaren emaitzen ondoriozkoetan– Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntza jaso dela, eta sailaren logotipo ofiziala ere jasotzea. Proposatutako ikerketarako eman den dirulaguntzak etorkizunean master amaierako lana edo doktorego-tesia egiteko bide ematen badu, lan edo tesi horretan jaso beharko da Eusko Jaurlaritzak eman duen laguntza, eta ale bat igorri beharko zaio Kultura Ondarearen Zuzendaritzari.

6.– Incorporar en los textos o documentos que puedan publicarse, derivados de los resultados de la investigación, la mención de que ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, e incluir el logo oficial del Departamento. En el caso de que la subvención que se haya concedido para la investigación propuesta dé lugar en el futuro a un trabajo fin de master o a una tesis doctoral, se deberá hacer constar en dicho trabajo o tesis la ayuda concedida por el Gobierno Vasco y remitir un ejemplar a la Dirección de Patrimonio Cultural.

7.– Dirulaguntza baliatzen duen bitartean, oinarri hauen ondoriozko arauak betetzea etenik gabe.

7.– Cumplir de forma ininterrumpida durante el disfrute de la subvención las normas que resulten de estas bases.

8.– Ikerlana amaitzea eta dirulaguntza justifikatzeko eskatutako dokumentazioa igortzea agindu honetan ezarritako epean.

8.– Finalizar el trabajo de investigación y remitir la documentación requerida para la justificación de la subvención en el plazo establecido en la presente Orden.

9.– Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasotako gainerako betebeharrak.

9.– El resto de obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

10.– Alde biek uste badute lanaren testua beren interesekoa dela, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzuaren estilo-arauei jarraikiz editatuko da.

10.– Si el texto del trabajo se estima de interés por ambas partes, será editado de conformidad con las normas de estilo del Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco.

19. artikulua.– Diruz lagundutako jardueren gaineko kontrola eta jarraipena.

Artículo 19.– Control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, agindu hau kudeatzeko arduraduna den aldetik, diruz lagundutako jardueren kontrola eta jarraipena egingo du.

La Dirección de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, como responsable de la gestión de la presente Orden, velará por el control y seguimiento de las actividades subvencionadas.

Horretarako, eta legez beste entitate eta organismo publiko batzuei dagozkien ahalmenak ezertan eragotzi gabe, Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio diruz lagundutako jarduerak zuzen gauzatzen direla bermatzeko egoki iritzitako ikuskatze eta egiaztapenak egitea.

A tal efecto, y sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras entidades y organismos públicos, corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de cuantas inspecciones y comprobaciones estime oportunas o necesarias en orden a garantizar la correcta ejecución de las actividades subvencionadas.

20. artikulua.– Dirulaguntzen zenbatekoa eta ordaintzeko era.

Artículo 20.– Cuantía y forma de pago de la subvención.

1.– Agindu honen babespean eman beharreko dirulaguntzak atalka ordainduko dira, era honetan:

1.– Las subvenciones concedidas con cargo a la presente Orden serán abonadas fraccionadamente, del siguiente modo:

a) Lehen ordainketa, dirulaguntzaren guztizkoaren % 50ekoa, dirulaguntza eman ostean.

a) Un primer pago por importe del 50 % de la subvención, tras la concesión.

b) Gainerako % 50a dirulaguntza emateko ebazpenean zehaztutakoari jarraikiz ordainduko da, gastua justifikatu eta eskatutako dokumentazioa aurkeztu ondoren.

b) El abono del 50 % restante del total se efectuará conforme a lo establecido en la Resolución de concesión, previa justificación del gasto y presentación de la documentación requerida.

2.– Pertsona, pertsona-talde edo erakunde onuraduna erregistratuta ez badago edo Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, pertsona fisikoa bada, bide presentziala zein elektronikoa erabili ahal izango du, eta pertsona juridikoa edo pertsona-taldea bada, bide elektronikoa soilik erabili ahal izango du. Izapidea aurrez aurre zein elektronikoki egin, alta emateko eta aldaketak egiteko inprimakiak eskuragarri egongo dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak Izapideak aurrez aurre egiteko, inprimakiak Zuzenean Zerbitzuaren bulegoetan ere eskuratu ahal izango dira, aurrez hitzordua eskatuta, helbide honetan https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean.

2.– En caso de que la persona, grupo de personas o entidad beneficiaria no estén registradas o quieran modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Economía podrá hacerlo; si es persona física, tanto por el canal presencial como por el electrónico, y si es persona jurídica o grupo de personas, únicamente por el canal electrónico. Tanto si el trámite se realiza por el canal presencial, como si se hace por el canal electrónico, los formularios para el alta y la modificación estarán disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/altaterceros Para el trámite por el canal presencial, los formularios estarán también disponibles en las oficinas del Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean.

3.– Zergei buruzko araudia aplikatzerakoan pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari (PFEZ) dagozkion atxikipenak eta konturako ordainketak kenduko zaizkio laguntza edo dirulaguntzaren zenbatekoari. Horretarako, pertsona fisiko eskatzaileek beren egoitza fiskala adierazi beharko dute eskaeran. Hala badagokio, onuradunak berariaz eskatu beharko du jarduera hasteagatiko atxikipen-tasa.

3.– Del importe de la ayuda o subvención se detraerán en su caso las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que pudieran corresponder en aplicación de la normativa del Impuesto. A estos efectos, las personas físicas solicitantes deberán indicar en la solicitud su lugar de residencia fiscal. En su caso, el tipo de retención por inicio de actividad deberá ser expresamente solicitado por la persona beneficiaria.

21. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 21.– Justificación de la subvención.

1.– Pertsona fisikoek modu presentzialean zein bide elektronikoa erabiliz aurkez ditzakete justifikazioak:

1.– Las personas físicas podrán presentar las justificaciones tanto de forma presencial como electrónica:

– Justifikazioak modu presentzialean ere aurkeztu ahal izango dira Zuzenean Zerbitzuan, eta, horretarako, ezinbestekoa izango da aurretiazko hitzordua eskatzea honako bide hauetako bat erabiliz: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean helbidearen bidez; EAEko erregistro laguntzaileetan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan jasotakoak) edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako toki edo bulegoen bidez.

– Las justificaciones podrán presentarse de forma presencial en el Servicio Zuzenean exclusivamente con cita previa accediendo a la dirección https://www.euskadi.eus/cita-previa-zuzenean, en los registros auxiliares de la CAPV (recogidos en el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos autónomos) o en los lugares y dependencias previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

– Halaber, justifikazioak bide elektronikoetatik aurkeztu ahal izango dira gobernuaren egoitza elektronikoan, Nire Karpeta atalaren bitartez espedientera sartuta:

– Asimismo, las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi accediendo al expediente a través del apartado Mi Carpeta:

2.– Pertsona juridikoek, taldeek eta nortasun juridikorik gabeko bide elektronikoak erabili beharko dituzte justifikazioak aurkezteko. Arestian adierazitako helbidean sartu beharko dute horretarako.

2.– Las personas jurídicas, los grupos de personas y las entidades sin personalidad jurídica deberán presentar las justificaciones por medios electrónicos accediendo a la dirección electrónica señalada anteriormente.

3.– Justifikazioak bide presentzialez nahiz elektronikoz nola izapidetu jakiteko zehaztapenak eskuragarri daude Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren egoitza elektronikoan, helbide honetan:

3.– Las especificaciones sobre cómo tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la siguiente dirección:

4.– Emandako dirulaguntza justifikatzeko, dirulaguntza arrazoitu duen jarduera jada burutu duela eta horrek eragin dituen gastuak egiaztatzen dituen dokumentazioa aurkeztu beharko du entitate edo pertsona onuradunak. Horretarako, gutxienez honako hauek aurkeztu beharko ditu:

4.– Para la justificación de la subvención concedida, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la documentación que acredite que se ha realizado la actividad que motivó la subvención y los gastos ocasionados por la misma. Para ello deberá aportar como mínimo lo siguiente:

a) Egindako jarduera bete egin dela justifikatzeko memoria. Ahalik eta xehetasun gehien eta interesgarria izan daitekeen dokumentazio grafiko oro jaso beharko ditu.

a) Memoria justificativa del cumplimiento de la actividad realizada, lo más detallada posible, y acompañada de cuanta documentación gráfica sea de interés.

b) Dokumentazio-proiektu bat, inbentario bat edo kudeaketa-plan bat egingo bada, diruz lagundutako lanaren azken bertsioaren kopia bat aurkeztu beharko da, gehienez ere 1800 karaktere izango dituen laburpen elebidunarekin (euskaraz eta gaztelaniaz).

b) Cuando se trata de un proyecto de documentación, inventario o plan de gestión, una copia del documento final de este trabajo subvencionado, acompañado de un resumen bilingüe –en euskera y castellano– que no excederá de 1800 caracteres.

Justifikazioa era presentzialean egiten bada, formatu digitalean aurkeztuko da, euskarri fisiko batean grabatuta (CD/DVD, USB memoria, eta abar). Bide elektronikoa erabiltzen bada eta 30 MB baino handiagoa bada, helbide elektroniko bat adieraziko da memorian, hain zuzen ere organo kudeatzaileak lana jasotzen duten fitxategiak deskargatu ahal izan ditzan. Bide presentziala hautatzen dutenek ere erabil dezakete prozedura hori.

En el caso de que la justificación se haga mediante el canal presencial, se presentará en formato digital y grabada en un soporte físico (CD/DVD, lápiz de memoria...). En el caso de que se utilice el canal electrónico y si su tamaño superara los 30 MB, se indicará en la memoria una dirección electrónica desde la que el órgano gestor pueda descargar el/los ficheros que contengan el trabajo. Este procedimiento también podrá ser utilizado por las personas que utilicen el canal presencial.

Nolanahi ere, aurkeztutako emaitzek hasiera batean eskaerarekin batera aurkeztutako memoriaren planteamenduekin bat etorri beharko dute.

En todo caso los resultados entregados deberán estar en consonancia con los planteamientos de la memoria inicial presentada con la solicitud.

c) Zinpeko deklarazioaren bidez, diruz lagundutako jardueraren gastuen eta sarreren behin betiko balantze orekatua –ahalik eta banakatuena–, egoitza elektronikoan eta agindu honen 9. artikuluaren 5. apartatuan adierazitako tokietan eskura daitekeen ereduaren arabera.

c) Mediante declaración jurada, balance definitivo y equilibrado, lo más desglosado posible, de los gastos e ingresos de la actividad subvencionada, de acuerdo con el modelo disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en los lugares indicados en el apartado 5 del artículo 9 de esta misma Orden.

Ondoren pertsona edo erakunde onuradunak Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak emandakoaz gain bestelako dirulaguntzarik edo kanpoko ekarpenik jasoko ez balu, hori horrela dela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena bete beharko du –balantzearen formularioan jasoa–. Eskaera-izapidearen ostean lana egiteko beste dirulaguntza ezberdin bat edo bestelako sarreraren bat jaso badu, zehaztu egin beharko du, hauek adierazita dirulaguntza edo ekarpen bakoitzeko: kopurua eta hura eman duen pertsona edo erakundea, balantzeko sarreren atalean.

En el caso de que la persona o entidad beneficiaria no hubiera recibido subvención o aportación externa alguna diferente a la del Departamento de Cultura y Política Lingüística con posterioridad, se deberá cumplimentar una declaración responsable incluida a tal efecto en el formulario del balance. En el caso de que se haya recibido alguna otra subvención diferente o algún otro ingreso para la realización del trabajo con posterioridad al trámite de solicitud, se deberá especificar detallando para cada subvención o aportación la cantidad, y la persona o entidad que lo ha concedido en el apartado de ingresos del Balance.

d) Egindako gastuen zerrenda sailkatua eta korrelatiboki zenbakitua, hartzekoduna eta egiaztagiria adierazita, baita alderdi hauek ere: zenbatekoa, jaulkipen-data, jarduerari egotzitako gastuaren zenbatekoa –zerga-oinarria eta BEZa banakatuta–. Balantzea izeneko inprimakian bertan jasotako taularen bidez egin daiteke, edo bereiz aurkeztu, kalkulu-orri batean, betiere datu-eredu berari jarraituta.

d) Una relación clasificada y numerada correlativamente de los gastos realizados, con identificación del acreedor y del documento acreditativo, su importe, fecha de emisión y el importe del gasto imputado a la actividad, desglosando la base imponible y el IVA. Podrá hacerse mediante la tabla incluida en el mismo formulario Balance o presentarse por separado, en formato de hoja de cálculo siempre que siga el mismo modelo de datos.

e) Gastuak egiaztatzea –horien zenbatekoak aurkeztutako gastu-aurrekontuaren zenbateko osoaren baliokide izan behar du– fakturak, faktura sinplifikatuak eta/edo langileen nominak aurkeztuta edo merkataritzako trafiko juridikoan froga-balio bera duen edota administrazio-eraginkortasuna duen beste edozein dokumentu gastuen zerrenda sailkatuan erantsita. Zerrenda sailkatuan eman zaien zenbakia eraman beharko dute ziurtagiriek. Jatorrizko ziurtagiriak DIN-A4 neurria baino txikiagoak badira, jatorrizkoak orri bati itsatsi beharko zaizkio. Orri horiek ere zenbakituta egon beharko dute beheko eskuineko ertzean.

e) Acreditación de los gastos por una cuantía equivalente al importe total del presupuesto de gastos presentado, mediante las facturas, facturas simplificadas y/o nóminas de personal, así como mediante cualquier otro documento de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación clasificada de gastos. Los justificantes deberán llevar la numeración que se les haya dado en la relación clasificada. En el caso de que los justificantes originales sean de tamaño inferior a DIN-A4, los originales habrán debido ser adheridos a una hoja. Estas hojas también deberán ir numeradas en el ángulo inferior derecho.

f) Erakunde onuradunak zerbitzu bat kontratatu behar badu, agindu honen 5. artikulua aplikatuz, erakunde onuradunak eskatu behar dituen hiru aurrekontuen kopia aurkeztu beharko du, edo, 5. artikuluan ezarritako salbuespenekin bat etorriz, aurkeztu ez izana justifikatzen duen memoria.

f) En el caso de que la entidad beneficiaria necesite la contratación de un servicio deberá presentar, en aplicación del artículo 5 de la presente Orden, copia de los tres presupuestos que, deba de haber solicitado entidad beneficiaria o la memoria que justifique su no presentación de conformidad con las salvedades establecidas en el mismo artículo 5.

5.– Justifikatzeko dokumentazioa aurkezteko azken eguna 2023ko urriaren 31 da, egun hori barnean dela.

5.– La fecha límite de presentación de la documentación de justificación es el 31 de octubre de 2023, incluido este.

6.– Ezarritako justifikazio-epea igaro eta justifikaziorik aurkeztu ez bada administrazio-organo eskudunean, organo horrek hamabost egun balioduneko epe luzaezinean aurkezteko eskatuko dio onuradunari. Ezarritako epe berri horretan justifikaziorik aurkezten ez bada, ordaindutako zenbatekoak itzuli beharko dira, eta dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdu dela deklaratuko da, azaroaren 17ko 38/2003 Legea garatzen duen Erregelamenduaren 70.3 artikuluaren arabera. Horrez gain, bidezkoa bada, dagokion zehapen-prozedura irekiko da.

6.– Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el nuevo plazo establecido dará lugar al reintegro de las cantidades ya abonadas y a la declaración de pérdida del derecho a percibir la subvención, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, además de a la posible incoación del correspondiente procedimiento sancionador, si así procediera.

7.– Betiere Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 30. artikuluan ezarritakoa beteko da.

7.– En cualquier caso, se estará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

22. artikulua.– Dirulaguntzaren likidazioa.

Artículo 22.– Liquidación de la subvención.

1.– Helburua eta irizpideak.

1.– Objeto y criterios.

Justifikatutako diru-zenbatekoa eskaerarekin batera aurkeztutako gastu-aurrekontua baino handiagoa izateak ez du emango eskubiderik hasieran onartutako dirulaguntzaren zenbatekoa handitzeko.

Bajo ninguna circunstancia la justificación de gastos superior al presupuesto de gastos inicialmente presentado dará derecho a incremento alguno en la subvención inicialmente reconocida.

2.– Prozedura.

2.– Procedimiento.

a) Dirulaguntza justifikatzeko bidalitako dokumentuak behin aztertuta egokitzat jotzen badira, ordaintzeke dagoen diru-kopurua ordainduko da.

a) Una vez analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención, y entendiéndose correctamente justificada, se procederá al pago de la cantidad pendiente correspondiente.

b) Dirulaguntza ematerakoan kontuan hartutako baldintzak gerora aldatzen badira –eta dirulaguntzaren helburua betetzat jotzen bada–, benetako kostuak aurrekontuan jasotakoak baino txikiagoak direnean edo diru-sarrerak aurrekontuan jasotakoak baino handiagoak, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu egingo da. Horretarako, Kulturako sailburuordeak dagokion likidazio-ebazpena egingo du, bi hilabeteko epean, jarduera justifikatzen duen dokumentazioa aurkezteko epea amaitzen den egunetik hasita.

b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, siempre que se entienda cumplido su objeto, cuando los costes reales hayan sido inferiores o unos ingresos superiores a lo presupuestado, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de subvenciones. Para ello, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de la documentación justificativa de la actividad, el Viceconsejero de Cultura, dictará la consiguiente resolución de liquidación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari diru-zenbatekorik itzuli behar bazaio, itzulketa egiteko bi hilabeteko epea emango da likidazio-ebazpenean, jakinarazpena egiten denetik hasita; betiere, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritako prozedura errespetatuta (dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren pentzutan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen da eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde kolaboratzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak zehazten dira).

En los casos en los que proceda el reintegro de cantidades a la Tesorería General del País Vasco, en la resolución de liquidación se otorgará un plazo de dos meses desde la notificación de la misma para proceder al reintegro correspondiente, respetando en todo caso el procedimiento establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

23. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 23.– Incumplimientos.

1.– Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

1.– Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako laguntzak, osorik zein zati bat, agindu honetan aurreikusitako jardueretarako erabili beharrean, beste zerbaitetarako erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de las subvenciones percibidas para actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan ezarritako betebeharrak edo, hala badagokio, laguntza ematerakoan ezartzen direnak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o, en su caso, de las que se establezcan en el acto de concesión.

c) Dirulaguntzaren likidazio-ebazpenean adierazten den zenbatekoa ez itzultzea, hala badagokio, horretarako ezarritako epean.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la Resolución de Liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeari eta hura garatzekoei jarraikiz nahitaez bete behar den beste edozer betebehar.

d) Cualquier otra que sea de obligado cumplimiento por así establecerlo la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco y sus correspondientes desarrollos.

e) Dirulaguntzen arloko beste edozein xedapenek oro har ezartzen duen beste edozein.

e) Cualquier otra por así establecerlo con carácter general cualquier otra disposición en materia subvencional.

2.– Jardueraren gauzatzearen ez-betetze partzialak onartu ahal izango dira, baldin eta argi eta garbi egiaztatzen bada diruz lagundutako jardueraren helburuak eta konpromisoak betetzeko jarduna egin dela eta jardueraren betetze-maila eskabidean aurkeztutako jarduera osoari dagokion aurrekontuaren % 65era iristen dela, gutxienez. Kasu horretan, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu egingo da, eta azkenean emandako zenbatekoa murriztu egingo da, aurrekontu osoarekiko benetan justifikatutako zenbatekoaren proportzioan.

2.– Podrán admitirse incumplimientos parciales de la ejecución de la actividad, siempre que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de los objetivos y compromisos de la actividad subvencionada y el grado de cumplimiento de la actividad alcance, como mínimo, el 65 % del presupuesto correspondiente a la totalidad de la actividad presentada en la solicitud. En este caso, procederá la modificación de la Resolución de concesión, minorando el importe finalmente concedido en la proporción de la cantidad efectivamente justificada con respecto al presupuesto total.

Salbuespen gisa, aurrez ezarritako ehunekoan ez bada lortzen proiektuaren gauzatze-maila, dirulaguntzaren organo kudeatzaileak ez-betetze partzialak egin direla onartu ahal izango du, baldin eta dirulaguntzaren pertsona edo erakunde onuradunak egindako lanek berezitasun- eta espezifikotasun-ezaugarri objektiboak badituzte, eta, berez, diruz lagundutako proiektuaren xedeari eta helburuari balio erantsia ematen badiote.

Excepcionalmente, en el caso de que no se alcance un grado de ejecución del proyecto en el porcentaje anteriormente establecido, el órgano gestor de la subvención podrá estimar la existencia de incumplimientos parciales cuando los trabajos realizados por la persona o entidad beneficiaria de la subvención, presenten características objetivas de singularidad y especificidad que, por sí mismas, aporten valor añadido al objeto y finalidad del proyecto subvencionado.

3.– Artikulu honetako aurreko paragrafoan aipatutako egoera horietako bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta atzerapenaren interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere bi arau hauen arabera: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

3.– La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi; en la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses de demora aplicables en materia de subvenciones.

24.– artikulua. Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa.

Artículo 24.– Información básica sobre protección de datos.

Datu pertsonalak tratatu egingo dira, eta izen hau duen tratamendu-jardueran sartuko dira: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.

Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila.

Responsable: Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Cultura y Política Lingüística.

Helburua: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea.

Finalidad: Gestión de ayudas y subvenciones en materia de Patrimonio Cultural.

Legitimazioa: interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak erabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua.

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Arlo honetan eskumena duten administrazioak.

Personas destinatarias: Administraciones competentes en la materia.

Eskubideak: Datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta deuseztatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotzen diren beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehigarri zehatza gure web-orrian kontsultatu dezakezu: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/026100-capa2-eu.shtml.

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/026100-capa2-es.shtml

Araudia:

Normativa:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra: eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES.

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES)

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko (EB) 1407/2013 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz, agindu honetan ezarritako laguntzak «de minimis» arauen mendean daude (erregelamendu hori Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107. eta 108. artikuluak «de minimis» laguntzei aplikatzeari buruzkoa da). Ondorioz, enpresa jakin bati emandako laguntza osoa ezingo da izan 200.000 eurotik gorakoa, hiru ekitaldi fiskalen edozer alditan. Pertsona edo erakunde onuradunak horretarako inprimakian jasotako erantzukizunpeko adierazpen bat bete beharko du.

Las ayudas establecidas en la presente Orden respetarán las reglas de «minimis» conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de «minimis» por lo que la ayuda total concedida a una empresa determinada no podrá ser superior a 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. La persona o entidad beneficiaria deberá cumplimentar una declaración responsable incluida a tal efecto en el formulario.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua), hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, lehenago aipatutako data beretik aurrera (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10. artikulua).

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición (artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o recurso jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2022.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua,

El Consejero de Cultura y Política Lingüística,

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.

BINGEN ZUPIRIA GOROSTIDI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común