Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

168. zk., 2022ko irailaren 1a, osteguna

N.º 168, jueves 1 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3817
3817

AGINDUA, 2022ko ekainaren 7koa, 2022. urtean arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena.

ORDEN de 7 de junio de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se convocan y regulan becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario durante el año 2022.

Osasun Sailaren helburuetako bat da zerbitzu sanitarioen kalitatea hobetzea, kolektibo sanitarioaren prestakuntza handiagoaren bidez. Horretarako, epe ertain eta luzeko estrategia bat planteatu du, EAEko sistema sanitarioko langileek praktika profesionalean duten gaikuntza areagotzeko.

El Departamento de Salud, que tiene entre sus objetivos promover la mejora de la calidad de los servicios sanitarios mediante una mayor formación del colectivo sanitario, se ha planteado una estrategia a medio y largo plazo para aumentar la capacitación del personal del sistema sanitario vasco en su práctica profesional.

Horrela, prestakuntzaren bidez, kualifikazio optimoa bermatzen du, eta langileen garapen profesionala sendotzen.

Así, a través de la formación, asegura la cualificación óptima y potencia el desarrollo profesional de las personas trabajadoras.

Beka eta laguntza horiek emanez, bi helburu hauek betetzea sustatu nahi da: batetik, zentro nazionaletan eta atzerrikoetan graduondoko prestakuntza-jarduerak egitea, arlo jakin batzuetan gaitasun aurreratuak eskuratzera bideratuta daudenak, eta Osasun Sailak estrategikotzat jotzen dituenak bere helburuak betetzeko; bestetik, atzerriko zentroetan prestakuntza-egonaldiak egitea, prestakuntza-programa indibidualizatuak egiteko, osasunaren zientziekin lotutako arlo guztietan ezagutza eta trebetasunak areagotze aldera.

Con la concesión de estas becas y ayudas se pretende concretamente potenciar, por un lado, la realización de actividades formativas de posgrado en centros nacionales y extranjeros, que estén dirigidas a la adquisición de competencias avanzadas en determinadas áreas, que el Departamento de Salud considera estratégicas para el cumplimiento de sus objetivos; por otro lado, las estancias formativas en centros extranjeros para realizar programas de formación individualizados dirigidos a aumentar los conocimientos y habilidades en todas las áreas relacionadas con las ciencias de la salud.

Dirulaguntza-lerro hau bi xedapen hauetan jasota dago: Osasuneko sailburuaren 2022ko otsailaren 22ko Agindua (Osasun Sailaren 2022ko ekitaldirako dirulaguntzen plan estrategikoa onartzen duena) eta abenduaren 23ko 11/2021 Legea (Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena).

Esta línea subvencional se encuentra recogida en la Orden de 22 de febrero de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones del Departamento de Salud para el ejercicio 2022 y en la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

Horregatik, kontuan hartuz Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 23ko 116/2021 Dekretuaren 4. artikuluan ezarritako eskumenak, honako hau

Por todo ello y en virtud de las competencias establecidas en el artículo 4 del Decreto 116/2021, de 23 de marzo, por el cual se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Agindu honen xedea da bekak eta laguntzak emateko deialdi bat egitea eta arautzea, arlo sanitarioan 2022. urtean hasitako prestakuntza-jarduerak finantzatzeko. Honako modalitate hauek daude aukeran:

1.– Esta Orden tiene por objeto convocar y regular la concesión de becas y ayudas para financiar actividades formativas en el ámbito de la salud que se inicien durante el año 2022 en alguna de las siguientes modalidades:

a) Estatuko unibertsitate-ikastegiek edo Osasun Ministerioaren mendeko osasun-institutuek, edo autonomia-erkidegoen mendeko osasun-eskolek emandako graduondoko ikastaroetan parte hartzea; edo aipatutako erakundeek ematen ez badituzte ere, hitzarmen baten bitartez halako izaera lortzen duten ikastaroetan parte hartzea, baldin eta unibertsitatearen graduondoko titulu propioren bat sortzen badute.

a) Realización de cursos de posgrado impartidos por centros universitarios estatales o Institutos de Salud, dependientes del Ministerio de Sanidad o Escuelas de Salud dependientes de las comunidades autónomas, o cursos que, aun no siendo impartidos por esas entidades, adquieran esa condición a consecuencia de un convenio, y sean generadores de un título de posgrado propio de la universidad.

Doktorego-programak deialdi honetatik kanpo geratzen dira.

Se excluyen de esta convocatoria los programas de doctorado.

Prestakuntza-jardueren helburua izango da konpetentzia aurreratuak eskuratzea, honako arlo hauetan:

Las actividades formativas estarán dirigidas a la adquisición de competencias avanzadas en las áreas siguientes:

– Kudeaketa sanitarioa: kostu sanitarioen eta ospitale-kostuen kudeaketa eta kontrola, marketina, giza baliabideak, zerbitzu sanitarioen produktibitatea eta plangintza, kalitatearen kontrola, arreta soziosanitarioa, langile sanitarioen arriskuak, erakunde sanitario motak, kudeaketa sanitarioko politikak, plangintza estrategikoa, zerbitzu sanitarioen ikuskapena eta kudeaketaren tratamendu informatikoa.

– Gestión sanitaria: control y gestión de costes sanitarios y hospitalarios, marketing, recursos humanos, productividad y planificación de los servicios sanitarios, control de la calidad, atención sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos de organizaciones sanitarias, políticas de gestión sanitaria, planificación estratégica, inspección de servicios sanitarios y tratamiento informático de la gestión.

– Osasun publikoa: haurren obesitatearen eta elikadura-nahasmenduen prebentzioa; tresna metodologikoen ezarpena (estatistika eta epidemiologia); plangintza eta ebaluazioa (beharra, eskaintza eta eskaria, efikazia, eraginkortasuna, efizientzia eta ekitatea, adierazleak; gaixotasunen prebentzio- eta babes-estrategiak; osasunaren sustapena)

– Salud pública: la prevención de la obesidad Infantil y trastornos alimentarios, la implantación de herramientas metodológicas (estadística y epidemiología); planificación y evaluación (necesidad, oferta y demanda, eficacia, efectividad, eficiencia y equidad, indicadores; estrategias de prevención y protección frente a enfermedades; promoción de la salud)

– Zaintza aringarriak: alderdi kulturalak, sanitarioak, psikosozialak, legezkoak eta etikoak; alderdi horiek eskaintzen dituzten zerbitzuen kudeaketa; ikerketa, sintomen kontrola eta erabakiak hartzea.

– Cuidados paliativos: aspectos culturales, sanitarios, psicosociales, legales y éticos; gestión de los servicios dedicados a ofrecerlos; investigación, control de síntomas y toma de decisiones.

– Familia eta komunitateko medikuntza: horren garapena sustatzea eta bultzatzea.

– Medicina familiar y comunitaria: fomento y promoción de su desarrollo.

– Integrazio asistentziala: zainketa sanitarioak antolatzea, pazienteen emaitzak hobetzea helburutzat hartuta, prozesu asistentzialak integratuz, EAEko Arreta Integratuaren Planean jasotakoaren arabera.

– Integración asistencial: organización de cuidados sanitarios cuyo objetivo es la mejora de los resultados en las y los pacientes, mediante la integración de procesos asistenciales, como indica el Plan de Asistencia Integrada de Euskadi.

– Dementzia neurodegeneratiboak: Alzheimer-en gaixotasuna, Parkinson-en gaixotasuna eta bestelako parkinsonismoak, alboko esklerosi amiotrofikoa (AEA) eta esklerosi anizkoitza.

– Demencias neurodegenerativas: la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Esclerosis Múltiple.

– Gaixotasun neuromuskularrak: Duchenne-ren muskulu-distrofia, Steinert-en gaixotasuna, muskulu-atrofia espinala eta miastenia larria.

– Enfermedades neuromusculares: Distrofia Muscular de Duchenne, enfermedad de Steinert, Atrofia Muscular Espinal y Miastenia Gravis.

– Generoa eta osasuna: generoaren eta osasunaren arloko prestakuntza integrala, zeinaren helburua baita genero-ikuspegia txertatzea zerbitzu sanitarioetako jarduera asistentzialean, plangintzan eta kudeaketan, arlo horretako ikerketa-proiektuak egin eta ebaluatzea, ezagutza zientifikoa handituko duten osasunaren eta generoaren arloko ikerketak proposatu eta garatzea, eta arlo sanitarioan genero-indarkeriako kasuak detektatu eta tratatzea.

– Género y salud: formación integral en el campo del género y la salud con el fin de incorporar el enfoque de género a la actividad asistencial, de planificación y de gestión en los servicios sanitarios, elaborar y evaluar proyectos de investigación en dicho campo, plantear y desarrollar investigaciones en el campo de la salud y el género que supongan un avance en el conocimiento científico junto a la detección y tratamiento de la violencia de género en el ámbito sanitario.

– Eutanasia.

– Eutanasia.

– Gaixotasun kardiobaskularrak: kardiopatia iskemikoa eta iktusa.

– Enfermedades cardiovasculares: cardiopatía isquémica e ictus.

– Zahartzea eta kronikotasuna.

– Envejecimiento y cronicidad.

b) Atzerriko unibertsitateek emandako graduondoko ikastaroak egitea, a) modalitatean aipatutako arloetan konpetentzia aurreratuak eskuratzera bideratuta badaude.

b) Realización de cursos de posgrado impartidos en centros universitarios extranjeros que vayan dirigidos a la adquisición de competencias avanzadas en las áreas mencionadas en la modalidad a) de este mismo artículo 1.

Doktorego-programak deialdi honetatik kanpo geratzen dira.

Se excluyen de esta convocatoria los programas de doctorado.

c) Atzerriko zentro sanitarioetan edo ikerketa sanitarioko zentroetan prestakuntza-egonaldiak egitea, osasun-zientziekin lotutako arlo guztietan ezagutzak eta trebetasunak areagotzera bideratutako prestakuntza-programa indibidualizatuak egiteko.

c) Estancias formativas en centros sanitarios o de investigación sanitaria extranjeros para realizar programas de formación individualizados dirigidos a aumentar los conocimientos y habilidades en todas las áreas relacionadas con las ciencias de la salud.

2.– Diruz lagundutako graduondoko ikastaroen karga akademikoa bat etorriko da egindako ikasturteari dagokion programan jasotako ETCS kredituekin. Titulu ofizialak zein propioak lortzera bideratu daitezke ikastaroak.

2.– La carga académica de los cursos de posgrado a subvencionar será la de los créditos ETCS reflejados en el programa correspondiente al año académico cursado. Los cursos pueden estar dirigidos a la obtención de títulos tanto oficiales como propios.

3.– Ez da bekarik edo laguntzarik emango Osasun Sailak diruz lagundutako prestakuntza-jarduerak burutzeko.

3.– No se concederán becas o ayudas para realizar actividades formativas que hayan sido subvencionadas por el Departamento de Salud.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Personas beneficiarias.

Honako baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak izan daitezke beken eta laguntzen onuradun:

Pueden resultar beneficiarias de las becas y ayudas aquellas personas físicas que reúnan las siguientes condiciones:

a) Goi-mailako edo erdi-mailako unibertsitate titulu bat izatea.

a) Disponer de título universitario superior o medio.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta egotea, bekarako edo laguntzarako eskabidea aurkeztu baino gutxienez urtebete lehenagotik.

b) Hallarse empadronadas en municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi desde al menos un año antes a la fecha de presentación de la solicitud de la beca o ayuda.

c) 1. artikuluan zehazten diren prestakuntza-jardueraren bat egitea.

c) Realizar alguna de las actividades formativas establecidas en el artículo 1.

d) Ez egotea egoiliar-sistemaren bidezko prestakuntza-aldian.

d) No encontrarse realizando formación bajo el sistema de residencia.

e) Eskabidea aurkezteko egunean eskatzailea arlo sanitarioan ari bada lanean, eskabidearekin batera lantokiko zuzendaritzaren baimena aurkeztu beharko du prestakuntza-jarduera egiteko; baimen horretan adieraziko da prestakuntza-egonaldiak edo graduondoko ikastaroak eskatzailearen jarduera profesionalarekiko duen egokitzapen-maila: handia, ertaina edo txikia. Baimen hori ez da beharrezkoa izango prestakuntza online egiten bada.

e) En el caso de que, en la fecha de presentación de la solicitud, la persona solicitante se encuentre empleada en el ámbito sanitario, deberá adjuntar una autorización de la dirección del centro de trabajo para realizar la actividad formativa que incluirá la calificación (alta, media o baja) de la adecuación de la estancia formativa o del curso de posgrado a la actividad profesional que desempeña la persona solicitante. Esta autorización no será necesaria cuando la formación se desarrolle online.

Beka edo laguntzen onuradunek, gainera, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorreko 13. artikuluan bildutako baldintza orokorrak bete beharko dituzte:

Las personas beneficiarias de las becas y ayudas han de cumplir, además, con los requisitos generales recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones:

1) Onuradun izan daitezke dirulaguntza jasotzea onargarri egiten duen egoeran dauden pertsonak, edo oinarri arautzaileetan eta deialdian aurreikusitako baldintzak betetzen dituztenak.

1) Podrán obtener la condición de persona beneficiaria las personas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

2) Egoera hauetako edozeinetan dauden pertsonak ezingo dira izan lege honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun, salbu eta, dirulaguntzaren izaera dela-eta, haren araudiak salbuespentzat jotzen badu:

2) No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta ley las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo bidez zigorra jaso badute, edo zigor hori jaso badute delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, diru publikoen erabilera bidegabea, influentzia-trafikoa, iruzurra eta ordainarazpen ilegala edo hirigintza-delituak.

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) Borondatezko konkurtsoa deklaratzeko eskaria egin badute, prozeduraren batean kaudimengabekotzat jota badaude, hartzekodunen konkurtsoan deklaratuta badaude (salbu eta horretan itun batek eragingarritasuna hartu badu), epailearen esku-hartzearen mende badaude, edo Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera desgaituta badaude, betiere konkurtsoa kalifikatzeko epaian finkatutako desgaitze-aldia amaitu gabe badago.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmoa eragin badute, kausaren batean errudun deklaratua izateagatik.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Pertsona fisikoa Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzeko martxoaren 30eko 3/2015 Legean edo Herri-administrazioen Zerbitzura dauden Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean aipatutako kasuren batean sartuta badago, edo Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan araututako hautetsiak badira, bertan ezarritako baldintzetan edo arlo horiek arautzen dituen autonomia-erkidegoko araudietan ezarritakoetan.

d) Estar incursa la persona física, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) Indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ez betetzea, erregelamenduz zehazten den moduan.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Egoitza fiskala araudiaren arabera zerga-paradisu gisa sailkatutako lurralde edo herrialderen batean izatea.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) Ordaindu gabe izatea dirulaguntzak itzultzearen ondoriozko betebeharrak, erregelamenduz zehazten denarekin bat etorriz.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Dirulaguntzak lortzeko aukera galtzea dakarren ebazpen irmo bidez zehatuta egotea, lege honetan edo beste batzuetan zehaztutakoari jarraikiz.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

i) Ezin izango dira onuradun izan 11.3 artikuluko bigarren lerrokadan aurreikusitako taldeak, baldin eta kideren batek lehenago aipatutako debekuren bat badu.

i) No podrán acceder a la condición de personas beneficiarias las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

Gainera, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 23.3 artikuluak xedatutakoaren arabera, eskabidearekin batera, arauan eta deialdian ezarritako agiriak eta informazioa bidali beharko dituzte interesdunek; dena den, ez dute halakorik bidali beharko baldin eta administrazio jardulearen edozein organoren esku badaude eskatutako dokumentuak, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Además, tal y como establece el artículo 23.3 LGS, las solicitudes de las personas interesadas irán acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, de acuerdo con lo establecido el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. artikulua.– Aurrekontua eta organo kudeatzailea.

Artículo 3.– Presupuesto y órgano gestor.

1.– 2022. urtean, 108.010 euro bideratuko dira bekak eta laguntzak finantzatzera; horietatik, 64.806 euro 2022ko ekitaldiari dagozkio, eta 43.204 euro, berriz, 2023ko ekitaldiari.

1.– El presupuesto destinado en 2022 a financiar las becas y ayudas es de 108.010 euros, de los cuales 64.806 euros corresponden al ejercicio 2022, y 43.204 euros al ejercicio 2023.

2.– Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak kudeatuko ditu beka eta laguntzok.

2.– El órgano gestor de las becas y ayudas es la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias.

4. artikulua.– Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak.

Artículo 4.– Gastos subvencionables.

1.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak kategoria hauetan multzokatzen dira:

1.– Los gastos subvencionables se agrupan en las siguientes categorías:

a) Beka: mantenu-gastuak hartzen ditu barnean, hala atzerriko unibertsitateetan ematen diren graduondoko ikastaroetakoak, nola atzerriko osasun-zentroetako edo ikerketa sanitarioko zentroetako prestakuntza-egonaldietakoak. Barnean hartzen du, halaber, prestakuntza-egonaldietan onuradunarekin bizi diren adingabeko seme-alabek sortutako gastuak –bidaia izan ezik– ordaintzeko laguntza-osagarria, jarraian hiru (3) hilabete baino gehiago emanez gero egonaldian.

a) Beca: comprende los gastos de manutención para los cursos de posgrado impartidos en centros universitarios extranjeros y para las estancias formativas en centros sanitarios o de investigación sanitaria extranjeros. También comprende el suplemento de acompañamiento por los gastos (salvo viaje) que generen las hijas o hijos menores que convivan con la persona beneficiaria durante las estancias formativas cuyo plazo ininterrumpido supere los tres (3) meses.

b) laguntza: bidaia-gastuak, matrikula eta ostatua hartzen ditu barnean.

b) Ayuda: comprende los gastos de viaje, matrícula y alojamiento.

2.– Laguntzen onuradunak izan daitezke, soilik, prestakuntzako jarduerarekin batera ordaindutako beste jardueraren bat egiten duten pertsonak, eta laguntzak eta bekak jaso ahalko dituzte ordaindutako jarduerarik egiten ez dutenek.

2.– Las personas que desarrollen actividades remuneradas durante el período de realización de la actividad formativa únicamente podrán ser beneficiarias de ayudas, y las que no las desarrollen podrán ser beneficiarias de ayudas y de becas.

3.– Honako hauek dira diruz lagun daitezkeen gehieneko zenbatekoak:

3.– Los importes máximos subvencionables son:

a) Joan-etorrien kasuan, ostatu-gastuak: mila (1.000) euro hilean.

a) Gastos de alojamiento en caso de desplazamiento: mil (1.000) euros mensuales.

b) Matrikula-gastuak: sei mila (6.000) euro.

b) Gastos de matrícula: seis mil (6.000) euros.

c) Bidaia-gastuak (1.1 artikuluko b) eta c) modalitateak: atzerriko ikastaroetarako eta prestakuntza-egonaldietarako bakarrik): bi mila (2.000) euro.

c) Gastos de viaje (modalidades b) y c) del artículo 1.1, solo para cursos y estancias formativas en el extranjero): dos mil (2.000) euros.

d) Laguntza-osagarria: hirurehun (300) euro hilean, seme-alaba bakoitzeko.

d) Suplemento por acompañamiento: trescientos (300) euros mensuales por hijo o hija.

e) Mantenu-gastuak (atzerrian egindako prestakuntza-ikastaro eta -egonaldietarako bakarrik; 1.1 artikuluko b) eta c) modalitateak): bostehun (500) euro hilean.

e) Gastos de manutención (solo para cursos y estancias formativas en el extranjero, modalidades b) y c) del artículo 1.1): quinientos (500) euros mensuales.

f) Bai laguntza bakarrik jaso zein laguntza eta beka jaso, hilean, gehienez, mila eta bostehun (1.500) euro jaso daitezke, lehenago adierazitako kontzeptu guztiak kontuan hartuta.

f) El máximo global a percibir, tanto si se recibe solo ayuda como si se recibe beca y ayuda, teniendo en cuenta todos los conceptos anteriormente señalados, es de mil quinientos (1.500) euros mensuales.

4.– Emango den beka edo laguntza, gehienez, ikasturte batekoa izango da. Diruz lagundutako graduondoko ikastaroetan, ikasturteari dagokion prestakuntza-programan jasotako ETCS kreditu guztiak gainditu beharko dira.

4.– La beca o ayuda se concederá solamente para un período máximo de un año académico. En los cursos de posgrado a subvencionar se deberán superar la totalidad de los créditos ETCS reflejados en el programa formativo correspondiente al año académico cursado.

5. artikulua.– Emateko prozedura eta ebaluazio-irizpideak.

Artículo 5.– Procedimiento de concesión y criterios de evaluación.

1.– Norgehiagoka-prozedura erabiliko da bekak eta laguntzak emateko.

1.– La concesión se efectuará a través del procedimiento de concurrencia competitiva.

2.– Eskabideak alderatzeko prozesua 6.2 artikuluan aurreikusitako bi faseetan burutuko da.

2.– El proceso de comparación de solicitudes se realizará en las dos fases previstas en el artículo 6.2.

3.– Eskabideak eta horien haztapena alderatzeko, ebaluazio-irizpide hauek erabiliko dira:

3.– Los criterios de evaluación que se emplearán para comparar las solicitudes y su ponderación son:

a) Egonaldiaren edo graduondoko ikastaroaren prestakuntza-planaren edukiek lanbide-jarduerarekin duten erlazioa; edo, langabezian badago, eskatzaileak egin dituen ikasketekin duten erlazioa (30 edo 15 puntu):

a) Relación entre los contenidos del plan de formación de la estancia o curso de posgrado con la actividad profesional o, en caso de que se encuentre en situación de desempleo, con los estudios realizados por la persona solicitante (30 o 15 puntos):

– 30 puntu emango dira, baldin eta eskatzailearen lanpostuari esleitutako eginkizunak orain edo etorkizunean hobetzea bada prestakuntza-ekintzaren helburua.

– Se otorgarán 30 puntos cuando la actividad formativa se dirija a mejorar el desempeño presente o futuro de las funciones atribuidas al puesto de trabajo de la persona solicitante.

– 15 puntu emango dira, prestakuntza-ekintzaren helburua bada lana bilatzen eta lanbidearen garapenean eta sustapenean laguntzea, hau da, gaitasuna eta garapen profesionala ematea eskatzailearen lanpostua ez den beste baten zereginak bete ahal izateko.

– Se otorgarán 15 puntos cuando la actividad formativa tenga como fin facilitar la búsqueda de empleo, el desarrollo y la promoción profesional entendiendo esta como la capacitación y desarrollo profesional para el desempeño de tareas en cualquier otro puesto diferente al que se esté ocupando.

b) Egonaldiaren edo ikastaroaren kalitatea (20 puntu, gehienez).

b) Calidad de la estancia o curso (20 puntos máximo):

b.1.– Graduondoko ikastaroetan parte hartzea atzerriko unibertsitateetan: kontuan hartuta unibertsitateak zer toki duen Academic Ranking of World Universities–ARWU sailkapenaren azken argitalpenean: http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

b.1.– Asistencia a cursos de posgrado en centros universitarios extranjeros: conforme a la posición que ocupe la universidad en la edición más actual del Academic Ranking of World Universities–ARWU: http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html

– lehenengo 100 postuen artean badago: 20.

– 100 primeros puestos: 20.

– 101. eta 200. postuen artean badago: 15.

– Puestos comprendidos entre 101 y 200: 15.

– 201. eta 300. postuen artean badago: 10.

– Puestos comprendidos entre 201 y 300: 10.

– 301. eta 500. postuen artean badago: 5.

– Puestos comprendidos entre 301 y 500: 5.

b.2.– Estatuko unibertsitateek emandako graduondoko ikastaroetan parte hartzea:

b.2.– Asistencia a cursos de posgrado impartidos en centros universitarios estatales:

– Euskal Herriko Unibertsitatea: 20 puntu.

– Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea: 20 puntos.

– Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako unibertsitateak: 17 puntu.

– Resto de universidades de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 17 puntos.

– Estatuko gainerako unibertsitateak, kontuan hartuta unibertsitateak zer maila duen BBVA-IVIE Fundazioaren Espainiako unibertsitateen U sailkapenaren edizio eguneratuenean (https://www.u-ranking.es/analisis.php):

– Resto de universidades estatales, conforme al nivel que ocupe la universidad en la edición más actual del U ranking de universidades españolas de la Fundación BBVA–IVIE https://www.u-ranking.es/analisis.php:

– Lehenengo 4 mailak: 15.

– 4 primeros niveles: 15.

– 5., 6., eta 7. mailak: 11.

– Niveles 5, 6 y 7: 11.

– 8., 9., eta 10. mailak: 8.

– Niveles 8, 9 y 10: 8.

11. maila eta goragokoak: 5.

– Niveles 11 y superiores: 5.

b.3.– Prestakuntza-egonaldiak, atzerriko osasun-zentroetan edo ikerketa sanitarioko zentroetan: ikaskuntzaren gaian espezializatutako zentroen sailkapen bat erabiliko da nazioartean onartua, eta sailkapen horretan duen postuaren arabera baloratuko da zentroa:

b.3.– Estancias formativas en centros sanitarios o de investigación sanitaria extranjeros: se buscará un ranking internacionalmente aceptado de centros especializados en la materia objeto de aprendizaje y se valorará en función de cómo se sitúe ese centro en el ranking correspondiente:

– Lehen kuartila: 20.

– Primer cuartil: 20.

– Bigarren kuartila: 15.

– Segundo cuartil: 15.

– Hirugarren kuartila: 10.

– Tercer cuartil: 10.

– Laugarren kuartila: 5.

– Cuarto cuartil: 5.

Nazioartean ez badago dagokion ikasgaian espezializatutako zentroen onartutako sailkapenik, gaian adituak direnei egingo zaie kontsulta.

En caso de no existir ranking internacionalmente aceptado de centros especializados en la materia objeto de aprendizaje se consultará con personas expertas en esa materia.

c) Eskatzaileak Euskadiko sistema sanitarioarekin eduki duen lan-harremanaren berri, eskabidea aurkeztu eta laguntzak ematen diren arteko aldian (10 puntu gehienez):

c) Relación de empleo que la persona solicitante mantenga con el Sistema Sanitario de Euskadi durante el período comprendido entre las fechas de presentación de la solicitud y de concesión de las ayudas (10 puntos máximo):

– Langile finkoa izatea, edo espezialitatea –egoiliar gisa– amaitua izatea agindu hau argitaratu aurreko bi (2) urteetan: 10.

– Fijo o fija o que haya finalizado la especialización como residente en los dos (2) años anteriores a la publicación de esta Orden: 10.

– Bitarteko langilea: 5.

– Interino o interina: 5.

– Behin-behinekoa, ordezkoa eta norberaren konturako langileak: 2.

– Eventual, sustituto o sustituta y personas que trabajan por cuenta propia: 2.

6. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea, zenbatekoak zehaztea eta ebazpena proposatzea.

Artículo 6.– Evaluación de solicitudes, determinación de cuantías y propuesta de resolución.

1.– Balorazio-batzorde batek ebaluatuko ditu eskabideak, dirulaguntzen zenbateko indibidualak zehaztuko eta dirulaguntza eman edo ukatu behar den proposatuko, eta artikulu honen 2., 3., eta 4. apartatuetan xedatutakoaren arabera arituko da. Batzordeak kide hauek izango ditu:

1.– Las funciones de evaluar las solicitudes, determinar las cuantías individuales de las subvenciones y proponer su concesión o rechazo las realizará una Comisión de Valoración, que actuará conforme a lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo. La Comisión estará compuesta por:

a) Batzordeburua: Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria (Mikel Sánchez Fernandez)

a) Presidencia: Director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias (Mikel Sánchez Fernandez)

b) Bokalak:

b) Vocales:

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko zuzendaria (Víctor Bustamante Madariaga)

– Director de Asistencia Sanitaria del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (Víctor Bustamante Madariaga)

Ordezkoa: Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzako teknikaria (Andoni Arcelay Salazar)

Suplente: Técnico de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud (Andoni Arcelay Salazar)

– Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuko arduraduna (Antonia Daza Gutierrez).

– Responsable del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional (Antonia Daza Gutierrez)

– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Prestakuntza Zerbitzuko burua (Pako Serna Rodriguez).

– Jefe del Servicio de formación Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (Pako Serna Rodriguez)

c) Idazkaria: Irakaskuntza eta Garapen Profesionaleko Zerbitzuko teknikaria (Javier Latorre Guinea)

c) Secretaría: Técnico del Servicio de Docencia y Desarrollo Profesional (Javier Latorre Guinea)

2.– Bi fasetan egingo da eskabideak ebaluatzeko eta zenbateko indibidualak zehazteko prozesua:

2.– El proceso de evaluación de solicitudes y determinación de cuantías individuales se efectuará en dos fases:

a) Lehenengo fasea: programa honen azken hiru (3) deialdietan bekarik edo laguntzarik lortu ez duten pertsonek aurkeztutako eskaerei dagozkien zenbatekoak ebaluatu eta finkatuko dira.

a) Primera fase: se evaluarán y fijarán las cuantías correspondientes a las solicitudes presentadas por personas que no han obtenido beca o ayuda en las tres (3) últimas convocatorias de este programa.

Baldin eta 3. artikuluan adierazitako zuzkidura ekonomikoa ez bada aski gutxieneko puntuazioa lortu eta gainerako baldintzak bete dituzten eskabide guztiei erantzuteko, apartatu honetan adierazitako zenbatekoetan, zuzkidura ekonomikoa eskabideen artean hainbanatuko da, hasieran kalkulatutako kopuruen proportzio berean.

En el supuesto de que la dotación económica indicada en el artículo 3 no fuese suficiente para atender a la totalidad de las solicitudes que hayan alcanzado la puntuación mínima y cumplan con los demás requisitos exigidos, en las cuantías señaladas en este apartado la citada dotación económica se prorrateará entre dichas solicitudes, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente.

b) Bigarren fasea: lehenengo faseko laguntzak emateko proposamenak ez badu aurrekontua agortu, gainerako eskabideak ebaluatu eta dagozkien zenbatekoak ezarriko dira.

b) Segunda fase: si la propuesta de concesión de las ayudas correspondientes a la primera fase no ha provocado el agotamiento del presupuesto, se evaluarán y fijarán las cuantías correspondientes al resto de solicitudes.

Baldin eta, lehenengo fasea bukatu ondoren, sobera geratu den zenbatekoa aski ez bada bigarren faseko gutxieneko puntuazioa lortu eta gainerako baldintzak bete dituzten eskabide guztiei erantzuteko apartatu honetan adierazitako zenbatekoetan, zenbateko hori eskabideen artean hainbanatuko da, hasieran kalkulatutako kopuruen proportzio berean.

En el supuesto de que el importe sobrante, tras realizar la primera fase, no fuese suficiente para atender a la totalidad de las solicitudes de esta segunda fase que hayan alcanzado la puntuación mínima y cumplan con los demás requisitos exigidos, en las cuantías señaladas en este apartado se prorrateará entre dichas solicitudes, en la misma proporción que las cantidades calculadas inicialmente.

3.– Hauek dira eskabideak ebaluatzeko eta zenbatekoak zehazteko prozedura osatzen duten jarduketak:

3.– Las actuaciones que integran el procedimiento de evaluación de solicitudes y determinación de cuantías son:

a) Egiaztatzea eskabideek 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituztela eta, hala badagokio, zuzenketa egiteko eskaria egitea 10.5 artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) Comprobación de que las solicitudes reúnen los requisitos fijados en los artículos 1 y 2 y, en su caso, requerimiento de subsanación conforme a lo establecido en el artículo 10.5.

b) Kanpoan uztea 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten eskabideak.

b) Exclusión de las solicitudes que no reúnan los requisitos fijados en los artículos 1 y 2.

c) 1. eta 2. artikuluetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskabideak ebaluatzea, 5.3 artikuluan ezarritako irizpide eta haztapenen arabera.

c) Evaluación de las solicitudes que reúnan los requisitos fijados en los artículos 1 y 2 conforme a los criterios y ponderaciones establecidos en el artículo 5.3.

d) Kanpoan uztea hogeita hamar (30) puntu baino gutxiago lortu dituzten eskabideak, hori baita izan beharreko gutxieneko puntuazioa.

d) Exclusión de las solicitudes que no hayan obtenido al menos treinta (30) puntos, que es la puntuación mínima necesaria.

e) Gutxienez hogeita hamar (30) puntu lortu dituzten eskabideei dagokien gastu diruz lagungarria kalkulatzea: eskabidean identifikatutako aurrekontua bat etorriko da 4. artikuluan ezarritako muga eta zehaztasunekin.

e) Cálculo del gasto subvencionable de las solicitudes que hayan obtenido al menos treinta (30) puntos: el presupuesto identificado en la solicitud se ajustará a los límites y especificaciones fijados en el artículo 4.

f) zenbatekoak zehaztea, diruz lagun daitekeen gastuari ehuneko hauek aplikatuz:

f) Determinación de cuantías mediante la aplicación de los porcentajes siguientes al gasto subvencionable:

– % 90: 50 puntu edo gehiago lortu dituzten eskabideak.

– 90 %: solicitudes que han obtenido 50 o más puntos.

– % 80: 41 eta 49 puntu bitarteko puntuazioa lortu duten eskabideak.

– 80 %: solicitudes que han obtenido entre 41 y 49 puntos.

– % 70: 30 eta 40 puntu bitarteko puntuazioa lortu duten eskabideak.

– 70 %: solicitudes que han obtenido entre 30 y 40 puntos.

4.– Zenbatekoak zehaztu ostean, ebazpen-proposamena egin eta Osasuneko sailburuordeari bidaliko zaio, zeinak hauek zehaztu beharko dituen eskabide bakoitzari dagokionez:

4.– Una vez determinadas las cuantías, se elaborará y elevará al Viceconsejero de Salud la propuesta de resolución, que deberá especificar respecto a cada solicitud que se proponga:

a) Dirulaguntza ematea: onuradunaren identitatea, diruz lagundutako prestakuntza-jarduera eta dirulaguntzaren zenbatekoa, kategoria zehaztuta.

a) Conceder: identidad de la persona beneficiaria, actividad formativa subvencionada e importe de la subvención, especificando su categoría.

b) Dirulaguntza ukatzea: eskatzailearen identitatea, zer prestakuntza-jardueratarako egin duen eskaera, eta dirulaguntza ez emateko arrazoia.

b) No conceder: identidad de la persona solicitante, actividad formativa para la que solicita la subvención y motivo por el que no se concede.

7. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 7.– Resolución.

1.– Osasuneko sailburuordearen ebazpen baten bidez amaituko da prozedura, zeinak 6.4 artikuluan identifikatutako datuak adieraziko baititu. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinaraziko da.

1.– El procedimiento finalizará mediante resolución del Viceconsejero de Salud, que expresará los datos identificados en el artículo 6.4, y se notificará mediante publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ebazpena argitaratzeko epea hiru (3) hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Aipatutako epea igaro eta gero ez bada ebazpenik argitaratu, interesdunek ulertu ahal izango dute euren eskabidea ezetsi egin dela.

2.– El plazo máximo para publicar la resolución es de tres (3) meses a contar desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo la resolución no se hubiese publicado, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.

3.– Ebazpen horren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean (1), ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

3.– Frente a la resolución las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un (1) mes desde el día siguiente al de su publicación.

8. artikulua.– Uko egitea.

Artículo 8.– Renuncia.

Dirulaguntzari uko egin nahi dioten onuradunek idazki bat aurkeztu beharko dute Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan, 10.3 artikuluan aurreikusitako eran, hamar (10) eguneko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Las personas beneficiarias que deseen renunciar a las subvenciones deberán presentar un escrito haciéndolo constar ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias, en la forma prevista en el artículo 10.3, dentro del plazo de diez (10) días a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.

Onuradunak ez badio uko egiten dirulaguntzari epearen barruan, ulertuko da onartu egin duela, bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta itzulketei buruzko abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 2.2.b) artikuluarekin.

En el supuesto de no renunciar a la subvención en plazo, supondrá la aceptación de la misma por parte de la persona beneficiaria, tal y como establece el artículo 2.2.b) del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

9. artikulua.– Beken eta laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad de las becas y ayudas.

1.– Bekak ez dira bategarriak jarduera bera finantzatzeko emandako bestelako dirulaguntzekin.

1.– La percepción de las becas es incompatible con la percepción de otras subvenciones destinadas a financiar la misma actividad.

2.– Laguntzak, ordea, bateragarriak dira jarduera bera finantzatzeko beste dirulaguntza batzuekin; baina, guztizko zenbatekoak gainditzen baditu jarduerak sortzen dituen gastuak, emandako laguntzaren zenbatekoa murriztuko da dagokion gehieneko mugaraino.

2.– La percepción de las ayudas es compatible con la percepción de otras subvenciones destinadas a financiar la misma actividad, pero, en el caso de que el importe conjunto exceda de los gastos que genere la actividad, el importe de la ayuda se reducirá por la cuantía que suponga el exceso.

10. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 10.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan –https://www.euskadi.eus/servicios/0086108 web-orrian– eskuragarri dauden eredu normalizatuak beteko dira, eta, horrekin batera, prestakuntza-egonaldiaren edo graduondoko ikastaroaren prestakuntza-plana bidali beharko da, non jasota egongo baitira programa, edukia eta jarduerak.

1.– Las solicitudes se realizarán cumplimentando los modelos normalizados que se encuentran disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/0086109 y adjuntando el plan de formación de la estancia formativa o del curso de posgrado en el que debe constar el programa, contenido y actividades que incluya.

Hauek dira web-orrian eskura dauden agiri normalizatuak:

Los modelos normalizados disponibles en la página Web son los siguientes:

a) Eskabide-eredua eta, horrekin batera, eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69. artikuluak eskatu bezala, hauxe egiaztatuko duena:

a) Modelo de solicitud con la declaración responsable de la persona solicitante que acredite, como exige el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo siguiente:

– Xede eta helburu berarekin laguntzarik jasotzen ari den edo ez administrazio publikoen edo erakunde pribatuen eskutik.

– Si está o no percibiendo ayuda alguna con este mismo objeto y finalidad concedida por cualquier Administración Pública o entidad privada.

– Ez duela ordaintzeke laguntzak itzultzeko betebeharrik.

– Que no está pendiente de cumplir con alguna obligación de reintegro.

– Beste administrazio publiko zein pribaturen bati laguntza eskatu dion eta onartu zaion edo ebazteko zain dagoen.

– Si ha solicitado una ayuda a alguna Administración Pública o entidad privada y le ha sido concedida o está pendiente de Resolución.

– Ez duela zigorrik jaso, ez penalik ez administratiborik, laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzea galarazten dionik.

– Que no ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

– Ez duela laguntza edo dirulaguntza publikoak jasotzeko legezko debekurik, berariaz kontuan hartuta sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak.

– Que no está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.

– Eskatzaileak ez duela ikusten ezintasunik diruz lagundutako prestakuntza-jarduerei dedikazio egokia eskaintzeko, ordaindutako lana edo beste edozein egiteko duelako.

– Que no está imposibilitada para prestar una adecuada dedicación a las actividades formativas subvencionadas debido a la existencia de trabajo remunerado o de cualquier otra ocupación.

– Aipatutako betebeharrak betetzen jarraituko duela, aitortza edo ariketa horri dagokion aldian, eta baldintzen edozein aldaketa jakinaraziko zaiola administrazioari, baldintzak osorik ez betetzea eta hirugarrenen eskubideak kaltetzea saihesteko.

– Que mantendrá el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, y que cualquier alteración de las condiciones será puesta en conocimiento de la administración para evitar supuestos de incumplimiento total y que se dañen derechos de terceras personas.

– Adostasuna: baimena ematen diola deialdia egin duen organo kudeatzaileari, administrazio eskudunean zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla egiaztatzeko eta ziurtatzeko. Aurka eginez gero, prozeduran eskatzen diren dokumentu guztiak aurkeztu beharko ditu.

– Consentimiento: autorización al órgano gestor de la convocatoria a la comprobación, constancia o verificación en la administración competente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones de la seguridad social. En caso de oponerse deberá aportar los documentos requeridos por el procedimiento.

b) I. eranskina – Prestakuntza-planaren datuei buruzko inprimakia.

b) Anexo I – Impreso de datos del plan de formación.

c) II. eranskina – Eskatzailearen curriculuma, azalpen-memoria bat barnean hartuko duena, non zehaztuko baita zer erlazio duten egonaldiaren edo ikastaroaren prestakuntza-planaren edukiek eskatzailearen jarduera profesionalarekin edo, eskatzailea langabezian badago, egin dituen ikasketekin.

c) Anexo II – Currículum de la persona solicitante que incluya una memoria explicativa de la relación entre los contenidos del plan de formación de la estancia o curso con la actividad profesional de la persona solicitante, o en caso de que se encuentre en situación de desempleo, con los estudios realizados por la persona solicitante.

d) Matrikula-inprimakia, 2022-2023 ikasturtekoa, non matrikulatutako kreditu guztiak eta matrikularen kostua jasoko baitira.

d) Impreso de matrícula, curso académico 2022-2023, en el que conste el total de los créditos matriculados y el coste de la matrícula.

e) Eskabidea aurkezteko egunean eskatzailea arlo sanitarioan ari bada lanean, eskabidearekin batera lantokiko zuzendaritzaren baimena ere aurkeztu beharko du prestakuntza-jarduera egiteko; baimen horretan adieraziko da prestakuntza-egonaldiak edo graduondoko ikastaroak eskatzailearen jarduera profesionalarekiko duen egokitzapen-maila: handia, ertaina edo txikia. Baimen hori ez da beharrezkoa izango prestakuntza online egiten bada.

e) En el caso de que, en la fecha de presentación de la solicitud, la persona solicitante se encuentre empleada en el ámbito sanitario, también deberá adjuntar una autorización de la dirección del centro de trabajo para realizar la actividad formativa que incluirá la calificación (alta, media o baja) de la adecuación de la estancia formativa o del curso de posgrado a la actividad profesional que desempeña la persona solicitante. La autorización anteriormente mencionada no es necesaria cuando la formación se desarrolle online.

2.– Prestakuntza-jarduera baterako baino gehiagorako dirulaguntza lortu nahi duten pertsonek jarduera bakoitzerako eskabide bat aurkeztu beharko dute.

2.– Las personas interesadas en obtener subvención para varias actividades formativas deben presentar solicitud para cada una de las actividades.

3.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan, –https://www.euskadi.eus/servicios/0086109 webgunean– eskuragarri dagoen formulario normalizatuaren bidez, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluko lehenengo paragrafoan.

3.– La presentación de solicitudes se realizará por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la dirección https://www.euskadi.eus/servicios/0086109, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículo 28, párrafo primero del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

Eskabidea egin ondorengo izapideak, kanal elektronikoaren bidez, baita jakinarazpen eta justifikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nire-karpeta/web01-sede/eu/

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Helbide honetan eskura daitezke identifikazio eta sinadura elektronikorako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartutako bitartekoak: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

También se puede tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación podrá inscribirse en el Registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, accesible a través de la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/representantes

4.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa da (1), agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

4.– El plazo de presentación de solicitudes es de un (1) mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Eskabideak ez baditu betetzen eskatutako baldintzak, hamar (10) egun emango zaizkio interesdunari, akatsak zuzendu ditzan eta, zuzendu ezean, eskaera bertan behera utzi duela ulertuko dela jakinaraziko zaio.

5.– Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez (10) días subsane el defecto, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

11. artikulua.– Justifikazioa.

Artículo 11.– Justificación.

1.– Dirulaguntzen Lege Orokorraren 30. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, gastuak egiaztatzeko, jatorrizko fakturak eta merkataritza-trafikoan baliozkoak diren edo administrazio-eraginkortasuna duten gainerako frogagiri baliokideak aurkeztuko dira. Faktura elektronikoen bidez ere egiaztatu ahal izango dira gastuok.

1.– Atendiendo a lo previsto en el artículo 30 LGS, los gastos se acreditarán mediante facturas originales y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, pudiéndose también acreditar los gastos por medio de facturas electrónicas.

Gainera, jarduerak finantzatzeko, dirulaguntzaz gainera norberaren funtsak edo beste dirulaguntza edo baliabide batzuk jaso badira, justifikazioan egiaztatu beharko da zein diren funts horien zenbatekoak eta jatorria eta nola aplikatu diren diruz lagundutako jardueretan.

Además, cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvenciónales.

Jarduera gauzatu dela eta funtsak hura finantzatzeko erabili direla justifikatzeko, agiri hauek aurkeztu beharko dira Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzan, beken zein laguntzen kasuan:

La realización de la actividad y la aplicación de los fondos a financiarla se justificará mediante la presentación ante la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias de los siguientes documentos, tanto para el supuesto de becas como de ayudas:

– Gastuen zerrenda eta dagozkien fakturak eta ordainagiriak.

– Relación de gastos acompañada de las correspondientes facturas y justificantes de pago de cada una de ellas.

– Gogobetetze-mailaren galdetegia, III. eranskinean zehazten dena.

– Cuestionario sobre grado de satisfacción que figura en el Anexo III.

– Zentroak emandako titulua, gainditutako ETCS kredituen guztizko kopurua jasotzen duena; kreditu horiek bat etorri beharko dute dagokion prestakuntza-programan ikasturte batean ezarritako irakastorduen kredituekin.

– Título expedido por el centro en el que conste el número créditos ETCS totales superados, que deberán ser los mismos que en la carga lectiva establecida en el programa formativo correspondiente, durante un curso académico.

2.– Agiri horiek 2023ko azaroaren 30a baino lehen aurkeztu behar dira, 10.3 artikuluan ezarritako eran.

2.– Los documentos deben presentarse antes del 30 de noviembre de 2023 en la forma prevista en el artículo 10.3.

12. artikulua.– Ordainketa.

Artículo 12.– Abono.

Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak Eusko Jaurlaritzaren dagokion datu-basean jasota egon beharko du. Alta emateko edo hirugarren interesdunaren datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako Hirugarrenen Erregistro elektronikora jo beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenaren-datuen-aldaketa/web01-tramite/eu/

Para que la Administración pueda realizar el pago de las subvenciones, la persona beneficiaria deberá constar en la correspondiente base de datos del Gobierno Vasco. Para darse de alta o modificar sus datos de tercero interesado deberá dirigirse al Registro electrónico de terceros proporcionado por el Gobierno Vasco, en la siguiente dirección https://www.euskadi.eus/altaterceros.

Ordainketa bi zatitan egingo da:

El abono se efectuará a través de dos pagos:

a) Zenbatekoaren ehuneko hirurogei (% 60) 8. artikuluan zehaztutako epea igaro eta gero ordainduko da.

a) El sesenta por ciento (60 %) del importe se abonará una vez transcurrido el plazo indicado en el artículo 8.

Salbuespenez laguntzaren % 60 aldez aurretik ordaintzea justifikatuta dago, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 51.1.h) artikuluari jarraituz, onuradunek maiz aurretiko gastuei aurre egin behar dietelako prestakuntza-jardueraren hasieran.

La excepcionalidad del pago anticipado del 60 % de la ayuda, que podrá realizarse de conformidad con el artículo 51.1.h) TRLPOGHPV, está justificado por la frecuente necesidad de las personas beneficiarias de hacer frente a gastos previos al comienzo de la actividad formativa.

b) Gainerakoa (% 40) 11.1 artikuluan zehaztutako agiriak aurkeztu eta gero ordainduko da.

b) El importe restante (40 %) se abonará tras la presentación de los documentos indicados en el artículo 11.1.

Ordaindutako zenbatekoei indarrean dagoen zerga-araudiak ezarritako atxikipena aplikatuko zaie, hala dagokionean.

A los importes abonados, cuando corresponda, se les aplicará la retención marcada por la normativa fiscal en vigor.

13. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 13.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Onuradunek indarreko lege- eta erregelamendu-arauak eta agindu honetako edozein artikuluk ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta bere gain hartu honako konpromiso hauek:

Las personas beneficiarias se obligan a cumplir las obligaciones que imponen las normas legales y reglamentarias vigentes y cualquiera de los artículos de esta Orden, y asumen el compromiso de:

a) Beka edo laguntza jaso dela adieraztea diruz lagundutako prestakuntza-jardueraren ondoriozko hedapen-dokumentu edo -ekintzetan.

a) Hacer constar en cualquier documento o acto de difusión derivado de la realización de la actividad formativa subvencionada la circunstancia de haber percibido la beca o ayuda.

b) Diruz lagundutako prestakuntza-jardueratik ateratako ondorioak erabiltzeko aukera ematea Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzari, bere hedapen eta komunikazio korporatiboko planak lantzeko, eta parte hartzea hark antolatzen dituen hedapen-ekintzetan.

b) Permitir que la Dirección de Planificación Ordenación y Evaluación Sanitarias utilice las conclusiones extraídas de la actividad formativa subvencionada para elaborar planes de difusión y comunicación corporativa, y participar en los actos de difusión de conclusiones que organice.

Gainera, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluan bildutako betebeharrak izango dituzte, eta, zehazki:

Además, tendrán las obligaciones recogidas el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en particular:

a) Jarduera burutzea edo dirulaguntza ematea zilegi egiten duen egoeran egotea.

a) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Dirulaguntza ematen duen erakundearen aurrean egiaztatzea laguntza jasotzeko edo baliatzeko ezarritako betekizun edo baldintza guztiak betetzen dituela, eta egin beharreko jarduna egin duela.

b) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

c) Laguntza ematen duen erakundeak egin beharreko egiaztatze-lanak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura jasotako laguntzei eta dirulaguntzei buruz egingo dituen kontrol-lanak onartu beharko dituzte, baita Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi bereziak ezarritakoak ere.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

d) Laguntza eman dion erakundeari jakinaraztea ea beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatu batetik bestelako dirulaguntza edo laguntza, diru-sarrera edo baliabiderik jaso duen xede berbererako.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

e) Laguntza eman dion erakundeari jakinaraztea dirulaguntza emateko kontuan hartu den edozein gorabehera objektibo nahiz subjektiboren aldaketa.

e) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

Era berean, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, esaterako:

Así como las demás obligaciones recogidas en el artículo 14 de la LGS tales como:

a) Jasotako funtsak zertan erabili den justifikatzeko agiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztapenak edo kontrolak egiteko erabil baitaitezke.

a) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

b) Jasotako funtsak itzultzea Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritako kasuetan.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS.

Onuradunei ezingo zaie dirulaguntzarik eta laguntzarik eman eta, hala badagokio, ordaindu, harik eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasitako eta oraindik abian den edozein itzultze- edo zigortze-prozedura amaitu arte, hala xedatuta baitago Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategineko 50.4 artikuluan.

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las y los beneficiarios de estas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, tal y como lo recoge el artículo 50.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

14. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.1 artikuluan edo Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan aipatzen diren kasuetako batean badago dirulaguntza jaso duen onuraduna, edo agindu honetan nahiz aplika daitekeen gainerako araudian edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzaren bat betetzen ez badu, Osasuneko sailburuak ebazpen baten bitartez adieraziko du ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu dela, eta, hala badagokio, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli behar zaizkiola jasotako dirulaguntza eta aplika daitezkeen legezko interesak –dirulaguntza ordaindu zenez geroztikoak–, kontuan hartuta aipatutako legearen 37.2 artikuluan ezarritakoa, eta alde batera utzi gabe bidezkoak izan litezkeen gainerako ekintzak.

En el supuesto que la persona beneficiaria de la subvención incurriese en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, o en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o incumpliese cualquiera de las condiciones establecidas en la presente Orden y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, la Consejera de Salud, mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los intereses legales de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención, atendiendo a lo establecido en el artículo 37.2. de la citada Ley, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 53.4 artikuluan aurreikusita dagoen bezala, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 41.1 artikuluarekin bat etorriz, dirulaguntza eman zuen organoak izango du eskumena itzultzeko prozedura ebazteko eta errebokatzeko erabakia hartzeko, bai eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoa itzul dezan eskatzeko ere.

Tal y como está previsto en el artículo 53.4 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, de acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será competente para la resolución del procedimiento de reintegro y para adoptar la decisión de revocación, y en su caso exigir la devolución del importe percibido, el órgano que concedió la subvención.

Zenbateko horiek diru-sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien lege-ondorioetarako, eta erantzukizunen erregimena Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 64. artikuluan ezarritakoa izango da.

Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

15. artikulua.– Datu pertsonalak babesteari buruzko informazio-klausula.

Articulo 15.– Cláusula informativa en materia de protección de datos de carácter personal.

Izaera pertsonaleko datuak «Irakaskuntza eta Garapen Profesionala» deritzon tratamendurako erabiliko direla jakinarazten da, xedapen hauetan ezarritakoa betetzeko: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB), Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra); abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako arauak. Hona tratamendu horren ezaugarriak:

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Docencia y Desarrollo Profesional», que tiene las siguientes características:

Arduraduna: Osasun Sailaren Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Responsable: Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias; Departamento de Salud.

Helburua: eskabideak kudeatzea, eta irakaskuntzarako eta garapen profesionalerako Osasun Sailak deitutako laguntzen jarraipena egitea.

Finalidad: gestión de las solicitudes y seguimiento de las ayudas para docencia y desarrollo profesional convocadas por el Departamento de Salud.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da interes publikoko misio bat betetzeko edo tratamenduaren erantzuleari emandako botere publikoak gauzatzeko (Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legea).

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al o a la responsable del tratamiento (Ley General de Subvenciones y de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco).

Hartzaileak: arlo horretan eskumenak dauzkaten administrazio publikoei eman ahalko zaizkie datu pertsonalak.

Personas destinatarias: los datos personales podrán ser facilitados a Administraciones Públicas con competencias en la materia.

Eskubideak: datuak irispidean izateko, zuzentzeko edo ezerezteko eskubidea dute interesdunek, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo hari aurka egiteko ere, informazio gehigarrian azaldu bezala.

Derechos: existe el derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.

Informazio gehigarria: Datuen babesari buruzko informazio gehiago eskuratu daiteke webgune honetan: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/089300-capa2-es.shtml

Información adicional: podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente dirección web: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/089300-capa2-es.shtml

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen bidez iragarritako deialdiari eta berau garatzeko jarduketei bi xedapen hauetan ezarritakoa aplikatuko zaie oinarrizko araudi gisa: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak xedatutakoa aplikatuko zaie. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren arabera izapidetuko da prozedura.

La convocatoria anunciada por esta Orden y las actuaciones para su desarrollo estarán sometidas a lo regulado con carácter de normativa básica en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. El procedimiento se tramitará conforme a lo preceptuado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo bestela, zuzenean administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, agindua aipatutako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Salud, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el mismo diario oficial.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de junio de 2022.

Osasuneko sailburua,

La Consejera de Salud,

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

MIREN GOTZONE SAGARDUI GOIKOETXEA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común