Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

168. zk., 2022ko irailaren 1a, osteguna

N.º 168, jueves 1 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3815
3815

AGINDUA, 2022ko uztailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatetik kanpoko ikasketak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, salbu eta Lanbide Heziketa soilik ematen dutenei, ikastetxean berrikuntza-proiektuak (Berrikuntza Ikastetxean) egin ditzaten 2022-2023ko ikasturtean.

ORDEN de 27 de julio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convoca a los centros privados concertados de enseñanza no universitaria, excepto centros que impartan únicamente Formación Profesional, para la realización de diferentes Proyectos de Innovación en el Centro (Berrikuntza Ikastetxean) durante el curso 2022-2023.

«Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoan» jarduera-ildo estrategiko nagusiak jasotzen dira; horien artean, irakasleen etengabeko prestakuntza bultzatzea jasotzen da, irakasle bakoitzaren konpetentzia-profila osatzen laguntzeko. Izan ere, konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren erronkari aurre egiteko, beharrezkoa da hezkuntza-prozesuan parte hartzen duten alor bakoitzean eskumenak izango dituen irakasleak izatea.

El «Marco del modelo educativo pedagógico» recoge las grandes líneas estratégicas de actuación, entre la que se encuentra el impulso de la formación continua del profesorado, con el fin de ayudar a completar el perfil competencial de cada docente. Y es que, para afrontar el reto de una educación basada en las competencias, es necesario un profesorado competente en cada uno de los ámbitos que intervienen en el proceso educativo.

Horrekin bat etorriz, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duen abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuak honako hau xedatzen du: «Euskal hezkuntza-sistemako irakasleek konpetentzien profil egokia eduki behar dute, ezin hobeto ekin ahal izateko beren egitekoei». Alde horretatik, irakasleen prestakuntzaren helburua da behar den konpetentzia-profila erdiestea ikasleek irteera-profilean ezarritako konpetentziak eskura ditzaten. Hortaz, hezkuntza-arloan eskumena duen sailak bultzatutako prestakuntza-jardueren ezaugarriak, besteak beste, honako hauek izango dira: hezkuntza berriztatzeko proiektuak sustatuz bikaintasuna sustatzea eta profesionalen arteko lankidetza-prozesuetan laguntzea (berdinen arteko prestakuntza, sareak sortzea).

El Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge que los profesores y las profesoras del sistema educativo vasco deben disponer de un perfil competencial que les permita asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes funciones y tareas. En este sentido, la formación del profesorado tiene como objetivo alcanzar el perfil competencial necesario para que el alumnado logre las competencias definidas en el perfil de salida y las acciones formativas impulsadas por el departamento competente en materia educativa se caracterizarán, entre otros aspectos, por promover la excelencia mediante el impulso de proyectos para la innovación educativa y por favorecer procesos de colaboración entre los diferentes profesionales (formación entre iguales, creación de redes).

Testuinguru horretan, Hezkuntza Sailak, 236/2015 Dekretu horren bosgarren xedapen gehigarria betetzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistema hobetzeko plana onartu du. Plan horretan jasotzen den ildo estrategikoetako bat da «hezkuntza-komunitatearen prestakuntza» bultzatzea. Nazioarteko ikerketek bat egiten dute esatean hezkuntza hobetu nahi duen edozein ekimen irakasleen mende dagoela, aldaketaren eragile nagusiak baitira; izan ere, hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzaren mende dago. Horrek berekin du eskola-testuinguruan hezteko zereginari eta ikaskuntzari buruzko etengabeko hausnarketa, eguneratzea eta hobekuntza gauzatzea, hezkuntza-komunitate osoari lotuta.

En este contexto, el Departamento de Educación, en cumplimiento de la disposición adicional quinta del citado Decreto 236/2015, ha aprobado el Plan de mejora del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Una de las líneas estratégicas que contempla el mencionado Plan de mejora es la denominada «Formación de la comunidad educadora». Las investigaciones internacionales concuerdan en que cualquier iniciativa que pretenda mejorar la educación estará determinada por el principal agente del cambio, que es el profesorado, ya que la mejora de la calidad de la educación está condicionada por la mejora de la calidad docente. Esto implica impulsar un proceso continuo de reflexión, actualización y mejora en torno a la tarea educativa y al aprendizaje en el contexto escolar vinculado a toda la comunidad educadora.

Bestalde, Europako Batzordeak duela gutxi argitaratu du Hezkuntza Digitalari buruzko Ekintza Plana (2021-2027), eta Europan kalitate handiko hezkuntza digital inklusibo eta irisgarriari buruz duten ikuspegia planteatzen du. Planak bi lehentasun estrategiko ditu:

Por otro lado, la Comisión Europea ha publicado recientemente el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027), que plantea la visión que tienen de una educación digital de alta calidad, inclusiva y accesible en Europa. Este plan tiene dos prioridades estratégicas:

Errendimendu handiko hezkuntza-ekosistema digitala garatzea.

Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento.

Konpetentzia eta gaitasun digitalak hobetzea eraldaketa digitala lortzeko.

Perfeccionar competencias y capacidades digitales para la transformación digital.

Bigarren lehentasun estrategiko horretan, irakasleek eta ikasleek trebetasun digital aurreratuak garatzearen garrantzia nabarmentzen da, adimen artifizialarekin zerikusia duten gaitasunak barne. Ildo berean, Europa Digitala programak konpetentzia digital aurreratu horiek barne hartzen ditu, esan nahi baita, «konpetentzia espezializatuak, hau da, teknologiak diseinatzeko, garatzeko, administratzeko eta hedatzeko konpetentziak, hala nola errendimendu handiko informatika, adimen artifiziala eta zibersegurtasuna» – COM (2018) 434 final - 2018/0227.

En esta segunda prioridad estratégica se destaca la importancia de desarrollar en el profesorado y el alumnado capacidades digitales avanzadas, incluidas las habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. En la misma línea, el programa Europa Digital incluye estas competencias digitales avanzadas, entendidas como «capacidades especializadas, es decir, capacidades en diseño, desarrollo, administración y despliegue de tecnologías como la informática de alto rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad» – COM (2018) 434 final - 2018/0227.

Apirilaren 26an, Gobernu Kontseiluak Euskal Hezkuntza Sistemaren Eraldaketa Digitalerako Plana onartu du, eta plan horren helburuen artean dago garapenerako beharrezkoak diren konpetentzia digitalak eskaintzea ikasleei. Eraldaketa digitaleko esperientzia aurreratuak hartzea sustatzen du plan horrek, eta esku hartzeko funtsezko arloetako bat izango da hori. Honako misio hau izango du: «esparru berri bat bultzatzea berrikuntza pedagogikorako palanka gisa, zeinak oinarriak indartuko baititu teknologien integrazio eraginkorraren eta erabilera optimoaren bidez trebetasun digitalak garatzeko; horretarako, ikasleak ikaskuntza-prozesuaren erdigunean kokatuko ditu, aro digitalean duten potentzial guztia garatzeko, eten digitala ixteko, bizitzan zehar trebetasunak garatu eta mantentzeko eta Euskadik agertoki globalean duen eginkizuna sendotzeko». Horretarako, zenbait ekintza bultzatuko dira material berriak sortzeko, hezkuntza-komunitateko pertsona guztien gaikuntza digitala lortzeko, azpiegitura berriak garatzeko eta praktika aurreratuak hartzeko ikaskuntzako eraldaketa digitaleko metodoetan. Gainera, beharrezkoa izango da irakasleen gaikuntza digitala sustatzea eta sare bat sortzea digitalki aurreratuta dauden ikastetxeekin, hezkuntza-sistemaren eraldaketa digitalerako palankarena egin dezan prozesu horretako lehenengo etapetan.

El 26 de abril, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo Vasco, entre cuyos objetivos se encuentra facilitar al alumnado las competencias digitales necesarias para su desarrollo. En el citado Plan, se promueve, como una de las áreas de intervención clave, la adopción de experiencias avanzadas para la Transformación Digital. Estableciendo como misión «Impulsar un nuevo marco como palanca para la innovación pedagógica que fortalezca las bases para el desarrollo de las habilidades digitales a través de la integración efectiva y el uso óptimo de las tecnologías, situando al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje para desarrollar todo su potencial en la era digital, cerrar la brecha digital, promover el desarrollo y mantenimiento de habilidades a lo largo de la vida y consolidar el papel de Euskadi en el escenario global». Para ello, se impulsarán una serie de acciones orientadas a la creación de nuevos materiales, la capacitación digital de todas las personas de la comunidad educativa, el desarrollo de nuevas infraestructuras y la adopción de prácticas avanzadas en los métodos de Transformación Digital para el aprendizaje. Además, será necesario promover la capacitación digital del profesorado y facilitar la creación de una red de centros avanzados digitalmente, de tal manera, que pueda configurarse como la palanca para la transformación digital del sistema educativo en la etapa más temprana.

Goian azaldutakoaz gain, Hezkuntza Sailak sustatzen duen hobekuntza-planean ildo estrategiko gisa «hezkuntza-komunitatearen berrikuntzarako prestakuntza» bultzatzen dela ere ikus daiteke. Nazioarteko ikerketek bat egiten dute esatean hezkuntza hobetu nahi duen edozein ekimen irakasleen mende dagoela, aldaketaren eragile nagusiak baitira; izan ere, hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza irakaskuntzaren kalitatearen hobekuntzaren mende dago. Halaber, ekitatearen eta bikaintasunaren helburuak lortzeko, hezkuntza-sistemak prest egon behar du hezkuntza-lanaz eta eskola-testuinguruko ikaskuntzaz etengabe hausnartu, gaurkotu eta hobetzeko. Eta hezkuntza-komunitate osoa, bai ikastetxea, bai irakasleak eta gainerako profesionalak, baita familiak ere, funtsezko eragileak dira irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, eta etengabeko hobekuntza-prozesuaren eragile aktibo izan behar dute. Horregatik, proposatzen da prestakuntza- eta berrikuntza-jarduerak eta -proiektuak ikastetxeen barrutik eta haien premietatik abiatzea, soluzioak ikastetxean bertan aplika daitezen, inpaktu nabaria izan dezaten, hasierako egoera aldatzen dela ikusteko gisan. Ikastetxe jakin baten barruko prestakuntza-proiektuek eta -esperientziek inpaktu handiagoa dute, irakasleei, gainerako langileei eta ikasle guztiei eragiten baitiete, eta antolaketa aldatzeko bidea izan baitaitezke.

Al igual que todo lo anteriormente expuesto podemos ver que en el Plan de mejora se viene impulsando desde el Departamento Educación encontramos como línea estratégica la «Formación para la innovación de la comunidad educadora». Las investigaciones internacionales concuerdan en que cualquier iniciativa que pretenda mejorar la educación estará determinada por el principal agente del cambio, que es el profesorado, ya que la mejora de la calidad de la educación está condicionada por la mejora de la calidad docente. Así mismo, para lograr los objetivos de equidad y excelencia, el sistema educativo debe estar abierto a un proceso continuo de reflexión, actualización y mejora en torno a la tarea educativa y al aprendizaje en el contexto escolar. Y toda la comunidad educadora en su conjunto, tanto el centro educativo, como el profesorado y el resto de profesionales, así como las familias, son agentes fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben ser parte activa del proceso de mejora continua. Por esa razón, se propone que las acciones y los proyectos de formación e innovación partan del contexto de los centros y de las necesidades que estos manifiestan, para aportar soluciones prácticas factibles que se apliquen en el propio centro y generen un impacto cuantificable, de modo que pueda apreciarse un cambio con respecto a la situación inicial. Los proyectos y experiencias de formación en el contexto de un centro educativo generan un mayor impacto, en cuanto que afectan a todo el profesorado, al resto del personal, y a todo el alumnado en su conjunto y pueden abordar cambios organizativos.

Aurrez azaldutako hori guztia kontuan izanda, Hezkuntza Sailak proposatzen du prestakuntza- eta berrikuntza-jarduerak eta -proiektuak ikastetxeen barrutik eta haien premietatik abiatzea, soluzioak ikastetxean bertan aplika daitezen, inpaktu nabaria izan dezaten, hasierako egoera aldatzen dela ikusteko gisan. Hori dela eta, Hezkuntza Sailak nahi du irakasleen etengabeko prestakuntza berrikuntza-ekintzetara bideratzea, ikastetxearen ohiko dinamikan eragin positiboa sortzeko.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el Departamento de Educación propone que las acciones y los proyectos de formación e innovación partan del contexto de los centros y de las necesidades que estos manifiestan, para aportar soluciones prácticas factibles que se apliquen en el propio centro y generen un impacto cuantificable, de modo que pueda apreciarse un cambio con respecto a la situación inicial. Por ello, el Departamento de Educación pretende orientar la formación permanente del profesorado hacia acciones de innovación que generen un impacto positivo en la dinámica habitual del centro educativo.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, nahitaezkoa da edozein dirulaguntza ezarri aurretik dirulaguntzen plan estrategiko bat edukitzea. Bada, Hezkuntza Sailak 2022ko otsailaren 4an onartu zuen plan hori. Plana Sailaren webgunean bertan dago eskuragarri, URL honetan: https://www.euskadi.eus/dirulaguntzen-plan-estrategikoa/web01-s2hhome/eu/

En lo que respecta a la obligatoriedad de la existencia de un Plan Estratégico de Subvenciones con carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, conforme al artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Departamento de Educación aprobó dicho plan con fecha 4 de febrero de 2022. Se puede consultar el mismo en la propia página Web del Departamento cuya URL es la siguiente: https://www.euskadi.eus/plan-estrategico-de-subvenciones/web01-s2hhome/es/

Hezkuntza Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala Ezartzen duen otsailaren 23ko 71/2021 Dekretua kontuan hartuta (2021eko martxoaren 5eko EHAA, 47. zk.), eta bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako xedapenekin, baita azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko testu bateginaren VI. tituluan ezarritako xedapenekin (EAEko administrazio publikoaren dirulaguntzak arautzen dira titulu horretan) eta oro har aplikatzekoak diren gainerakoekin ere, abenduaren 23ko 11/2021 Legeak baimendutako kredituak aintzakotzat hartuta aurrekontu-zuzkidura nahikoa badagoenez (lege horren bidez, EAEko 2022ko Aurrekontu Orokorrak onartu ziren), honako hau

Teniendo en cuenta el Decreto 71/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación (BOPV n.º 47, de 5 de marzo de 2021), de conformidad con lo establecido en las disposiciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como en el Título VI del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, referente a la regulación de las subvenciones en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás disposiciones de general aplicación, y existiendo dotación presupuestaria suficiente según los créditos autorizados por la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da unibertsitatetik kanpoko edozein maila eta motatako ikasketak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei dirulaguntzak ematea, salbu eta Lanbide Heziketa soilik ematen dutenei, ikastetxean berrikuntza-proiektu mota hauetakoren bat egiteko 2022-2023ko ikasturtean (Berrikuntza Ikastetxean):

Es objeto de la presente Orden conceder subvenciones a los centros privados concertados que imparten cualquiera de los distintos niveles y tipos de enseñanza no universitaria, excepto aquellos que imparten exclusivamente Formación Profesional, que realicen alguno de los siguientes tipos de Proyectos para la Innovación en el Centro (Berrikuntza Ikastetxean) durante el curso 2022-2023:

– Ikastetxearen berrikuntza-proiektuak, ikastetxeak arlo hauetan hautemandako beharrei buruzkoak:

– Proyectos de Innovación en el Centro, relacionados con las necesidades detectadas por el centro en relación con las siguientes áreas:

• Digitalizazio-arloa.

• Área de digitalización.

• Curriculum-garapeneko arloa.

• Área de desarrollo curricular.

• Berrikuntza-arloa elkarbizitzaren, ongizate emozionalaren eta aniztasunaren esparruan.

• Área de Innovación en el ámbito de la convivencia, bienestar emocional y la diversidad.

– Ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak.

– Proyectos de Formación para la Innovación educativa en el centro.

2. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 2.– Beneficiarios.

Deialdi honetako dirulaguntzen onuradun izan daitezke itunpeko ikastetxe pribatuak, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitatetik kanpoko edozein ikasketa-maila edo -mota emateko baimena badute, Lanbide Heziketa soilik ematen dutenak izan ezik.

Podrán obtener las subvenciones recogidas en la presente convocatoria los centros docentes privados concertados autorizados para impartir cualquiera de los distintos niveles o tipos de enseñanza no universitaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco, excepto aquellos centros que impartan exclusivamente Formación Profesional.

3. artikulua.– Berrikuntza-proiektuen definizioa eta ezaugarriak.

Artículo 3.– Definición y características de los Proyectos de Innovación.

1.– Deialdi honetan, hauek joko dira ikastetxearen berrikuntza-proiektutzat:

1.– A efectos de esta convocatoria, se entiende por proyectos de innovación en el centro, lo siguiente:

Ikastetxeak bultzatu nahi duen hezkuntza-ereduaz sakon hausnartzeko proiektuak dira ikastetxean hezkuntza berriztatzeko proiektuak, eta aldatu nahi den hezkuntza-jardueraren zeharkako alderdi nagusiei ekitea dute helburu. Garrantzitsuak direla-eta ikastetxeko hezkuntza-komunitatearen inplikazioa behar dutenez, ukitutako hezkuntza-komunitatearen akordioa behar dute.

Son proyectos de innovación educativa en el centro aquellos que tienen por objeto reflexionar en profundidad en torno al modelo educativo que el centro quiere impulsar, para abordar aquellos aspectos transversales y relevantes de la actividad educativa sobre los que se desea intervenir, y que, por su entidad, precisan una implicación global en el mismo de toda la comunidad educativa del centro, por lo que es necesaria la existencia de un acuerdo de la comunidad educativa a la que afecta.

Ikastetxean hezkuntza berriztatzeko proiektuek aukera ematen diete ikastetxeei prestakuntza-jarduerak proposatzeko eta ikastetxeko hezkuntza-ereduari buruz hausnartzeko, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan beharrezkoak diren hobekuntzak sar ditzaten, 1. artikuluan adierazitako arloak ardatz hartuta: digitalizazio-arloa, curriculum-garapeneko arloa eta berrikuntza-arloa elkarbizitzaren, ongizate emozionalaren eta aniztasunaren esparruan.

Los proyectos de innovación educativa en el centro, ofrecen a los centros educativos la oportunidad de que propongan actividades de formación y reflexionen en torno al modelo educativo del centro, de cara a introducir las mejoras necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque centrado las áreas señaladas en el artículo 1: área de digitalización, área de desarrollo curricular y de Innovación en el ámbito de la convivencia, bienestar emocional y la diversidad.

2.– Hezkuntza berriztatzeko proiektuen erreferentzia ikastetxeko hezkuntza-proiektua izango da, baita ikastetxeko urteko planean jasotako planak ere, eta ikastetxean adierazitako arloetan hautemandako beharretan oinarrituko da.

2.– Los proyectos de innovación educativa deberán tener como referencia el Proyecto Educativo del centro, así como los distintos Planes recogidos en el Plan Anual del centro, y se basarán en las necesidades detectadas en el centro educativo en relación con las áreas señaladas.

3.– Interesa duen ikastetxeak datu teknikoak eta proiektuaren aurrekontu-datuak adierazi beharko ditu esteka honetan https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1219601 eskura duen aplikazio informatikoan; ikastetxearen urteko plana atxikiko du, eta aurkezten duen proiektu mota adierazi ere bai.

3.– El centro interesado deberá cumplimentar en la aplicación informática puesta a su disposición en el enlace https://www.euskadi.eus/servicios/1219601 los datos técnicos y presupuestarios del proyecto y adjuntará el Plan Anual del centro, indicando la modalidad de proyecto que presenta.

4.– Ikastetxean hezkuntza berriztatzeko proiektuek atal hauek izan beharko dituzte:

4.– Los proyectos de innovación educativa en el centro, deberán incluir los siguientes apartados:

– Diagnostikoa, inplikazioa eta presentzia ikastetxearen hezkuntza-proiektuan.

– Diagnóstico, implicación y presencia en el Proyecto Educativo del Centro.

– Helburu estrategikoak, proiektuak dirauen bitartean garatuko direnak.

– Objetivos estratégicos, los que se desarrollarán en el periodo completo de duración del proyecto.

– Helburu orokorrak, proiektuan zehar garatuko direnak.

– Objetivos generales, los que se desarrollarán en el proyecto.

– Hartzaileak.

– Destinatarios/as.

– Gauzatuko diren ekintzen planifikazioa, irakasleentzako prestakuntza-jarduerak barne.

– Planificación de acciones que se van a realizar, incluidas las acciones formativas previstas para el profesorado.

– Ikasketako metodologiak, ikastetxearen, gelaren eta ikasleen eskalan.

– Metodologías de aprendizaje a escala de centro, aula y alumnado.

– Hezkuntza-komunitatean planaren berri zabaltzeko eta familien parte-hartzea sustatzeko aurreikusitako neurriak.

– Medidas previstas para difundir el proyecto entre la comunidad educativa y fomentar la participación de las familias.

– Aurrekontua, justifikazioa eta banakapena.

– Presupuesto, justificación y desglose del mismo.

– Plangintza eta gauzatzeko egutegia. Garapen-faseak eta epeak.

– Planificación y calendario de ejecución. Fases de desarrollo y temporalización.

– Proiektua ebaluatzeko irizpideak, eta emaitzak eta inpaktua neurtzeko adierazleak. Proiektuaren edukiak beste talde batzuei eta irakasleei transmititzeko aurreikuspena.

– Criterios para la evaluación del proyecto e indicadores para la medición de los resultados y del impacto. Previsión de transferencia de los contenidos del proyecto de participación a otros grupos y al profesorado.

5.– Ikastetxean hezkuntza berriztatzeko proiektuan sartuta egon behar du klaustro osoak, orotara. Proiektu bakoitzak gutxienez 45 ordu izango ditu aurreikusita garatzeko eta gauzatzeko.

5.– El proyecto de innovación educativa en el centro deberá implicar a todo el claustro en su conjunto. Cada proyecto preverá como mínimo 45 horas para su desarrollo y ejecución.

6.– Nahiz eta ikastetxearen berrikuntza-proiektuaren iraupena, hezkuntza-mailan, ikasturte bati dagokiona baino luzeagoa izan, eskatutako dirulaguntza 2022-2023ko ikasturterako bakarrik izango da. Beraz, hurrengo ikasturteetan proiektuak ezartzeko dirulaguntzarik behar izanez gero, proiektua egiten den urteroko deialdietan eskatu beharko da.

6.– Aunque el proyecto de innovación en el centro tenga una duración a nivel educativo mayor a un curso académico, la subvención solicitada es solo para el curso 2022-2023. Por tanto, si para poder implementar los proyectos en cursos sucesivos se necesitase subvención, esta tendrá que ser solicitada en las convocatorias anuales que se realicen al respecto.

4. artikulua.– Prestakuntza-proiektuen definizioa eta ezaugarriak.

Artículo 4.– Definición y características de los Proyectos de formación.

1.– Prestakuntza-proiektuen helburua da ikastetxean garatzen den hezkuntza-jardueraren arloren bati ekitea eta hor esku hartzea, ikasturte bakar baten barruan. Prestakuntza-proiektuek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren inguruan prestakuntza-jarduerak proposatzeko aukera ematen diete ikastetxeei, eta era berean, aukera eskaintzen diete ikasleek eskuratutako jakintzak praktikan jartzeko eta konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegitik edukirik esanguratsuenak hautatzeko egoera-arazoak aztertzeko.

1.– Son proyectos de formación aquellos que tienen por objeto abordar e intervenir en algún ámbito de la actividad educativa que se desarrolla en el centro y cuya planificación abarca un único curso académico. Los proyectos de formación ofrecen a los centros educativos la oportunidad de proponer actividades formativas en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje, la elaboración de situaciones-problema a través de las cuales el alumnado pueda poner en práctica los saberes adquiridos y la selección de los contenidos relevantes desde la perspectiva de una educación basada en competencias.

2.– Deialdi honen xede den prestakuntza-proiektuak aintzat hartu beharko du ikastetxearen hobekuntza. Gutxienez hezkuntza-etapa batean aplikatuko da, eta hango irakasleek parte hartu beharko dute. Interesa duen ikastetxeak esteka honetako https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1219602 aplikazio informatikoan jarri beharko ditu ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuaren datu teknikoak eta aurrekontuari buruzkoak, eta ikastetxearen urteko plana erantsiko du.

2.– El proyecto de formación objeto de esta convocatoria, habrá de tener en cuenta la mejora para el centro. Contemplarán como mínimo la intervención sobre una etapa educativa, con la implicación del profesorado correspondiente. El centro interesado deberá cumplimentar en la aplicación informática puesta a su disposición en el enlace https://www.euskadi.eus/servicios/1219602 los datos técnicos y presupuestarios del proyecto de formación para la innovación en el centro y adjuntará el Plan anual del centro.

Proiektuak honako atal hauek izan beharko ditu:

El proyecto deberá incluir los siguientes apartados:

– Diagnostikoa.

– Diagnóstico.

– Helburu orokorrak.

– Objetivos generales.

– Hartzaileak.

– Destinatarios/as.

– Gauzatuko diren ekintzak, irakasleentzako prestakuntza-jarduerak barne.

– Acciones que se van a realizar, incluidas las acciones formativas previstas para el profesorado.

– Aurrekontua.

– Presupuesto.

– Plangintza eta gauzatzeko egutegia. Garapen-faseak eta epeak.

– Planificación y calendario de ejecución. Fases de desarrollo y temporalización.

– Proiektua ebaluatzeko irizpideak, eta emaitzak eta inpaktua neurtzeko adierazleak.

– Criterios para la evaluación del proyecto e indicadores para la medición de los resultados y del impacto.

3.– Prestakuntza-proiektuak, gutxienez, ikastetxeko 5 irakasle izan beharko ditu.

3.– El proyecto de formación deberá implicar a un grupo de al menos 5 profesores o profesoras del centro.

4.– Prestakuntza-proiektu bakoitzak gutxienez 30 ordu izango ditu aurreikusita garatzeko eta gauzatzeko.

4.– El proyecto de formación preverá como mínimo 30 horas para su desarrollo y ejecución.

5. artikulua.– Deialdiaren zuzkidura ekonomikoa.

Artículo 5.– Dotaciones económicas de la convocatoria.

1.– Helburu hori lortzeko, 640.000,00 euro bideratuko dira Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan horretarako ezarritako aurrekontu-partiden kontura.

1.– A la consecución del objeto expresado y con cargo a las partidas presupuestarias establecidas al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se destinará la cantidad global de 640.000,00 euros.

2.– Zuzkidura hori honela banakatuta geratzen da, diruz lagundu daitezkeen proiektu-modalitateen eta lurralde historikoen arabera:

2.– Dicha dotación queda desglosada, en función de las modalidades de proyectos financiables y territorios históricos en que se materialicen, del siguiente modo:

a) 512.000,00 euro ikastetxearen berrikuntza-proiektuetarako, lurraldeka honela banatuta: 102.400,00 euro Araban, 256.000,00 euro Bizkaian eta 153.600,00 euro Gipuzkoan.

a) 512.000,00 euros para Proyectos de Innovación en el Centro, distribuidos territorialmente en 102.400,00 euros en Álava, 256.000,00 euros en Bizkaia y 153.600,00 euros en Gipuzkoa.

b) 128.000 euro ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako (25.600,00 euro Arabarako, 64.000,00 euro Bizkairako eta 38.400,00 euro Gipuzkoarako).

b) 128.000 euros para Proyectos de formación para la innovación educativa en el centro, distribuidos territorialmente en 25.600,00 euros en Álava, 64.000,00 euros en Bizkaia y 38.400,00 euros en Gipuzkoa.

6. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta dirulaguntzen zenbatekoa

Artículo 6.– Gastos subvencionables y cuantía de las subvenciones.

1.– Deialdi honen kargura, ikastetxe eskatzaile bakoitzak proiektu bakarrerako eskuratuko du finantzaketa. Nolanahi ere, 1. artikuluan jasotako modalitate bakoitzerako eskabideak aurkez ditzake ikastetxeak. Kasu horretan, honela jardungo da:

1.– Con cargo a la presente convocatoria, cada centro solicitante únicamente recibirá financiación para un proyecto. No obstante, podrá presentar solicitudes a cada modalidad de las recogidas en el artículo 1, en cuyo caso se actuará del siguiente modo:

– Ikastetxe berak proiektu-modalitate bakoitzeko eskabide bat aurkezten badu, ikastetxearen berrikuntza-proiektua baloratuko da lehenik eta behin; hala, proiektu horri dirulaguntza ematen bazaio, ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua ez da sartuko balorazio-fasean, eta dagokion esleipen-prozeduratik kanpo geratuko da.

– Si un mismo centro presenta una solicitud para cada modalidad de proyectos, será valorado en primer lugar el proyecto de innovación en el centro, de modo que, si el mismo fuera objeto de subvención, la solicitud correspondiente al proyecto de formación para la innovación en el centro no entrará en la fase de valoración y será excluido del procedimiento de adjudicación correspondiente.

2.– Zer proiektu finantzatzeko ematen den dirua, hura garatzeko eta gauzatzeko zuzeneko gastuak ordaintzeko baino ez da erabiliko diru-zuzkidura; nahi izanez gero, gastu guztiak ordaintzeko, hala nola hizlariak kontratatzekoak eta proiektuan parte hartzen duten irakasleek haren barruko jarduerak egitekoak nahiz gelako jarduerak egitekoak. Diruz lagungarriak izango dira gastu hauek:

2.– Las subvenciones que se concedan se destinarán exclusivamente a la cobertura de los gastos directamente relacionados con el desarrollo y la ejecución de los proyectos para cuya financiación se otorguen, pudiendo destinarse al pago de todos los gastos, tales como la contratación de ponentes y la realización de actividades vinculadas al proyecto tanto del profesorado implicado como actividades de aula. Serán gastos subvencionables:

a) Prestakuntza-jardueraren kostua –prestakuntza ematen duen erakundeak aurkeztutako aurrekontuaren arabera–, prestakuntzarako laguntza-material bibliografikoa eta hizlariaren lekualdatzeak, ostatuak edo mantenuak eragindako dietak, hizlaria prestakuntza ematen duen erakundeaz kanpokoa bada eta prestakuntza-saio horiek beharrezkotzat jotzen badira. Hizlariaren lekualdatzeak, ostatuak edo mantenuak eragindako gastuei dagokienez, hemen ezarritako irizpide ekonomikoak hartuko dira kontuan: 121/2006 Dekretua, ekainaren 13koa, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko dekretua hirugarren aldiz aldatzeko dena. Inolaz ere ez dira prestakuntza-jardueraren kostutzat joko jardueran parte hartzen duten irakasleen joan-etorrietarako edo jan-edanetarako gastuak.

a) Los costes de impartición de la actividad formativa, según presupuesto presentado por la entidad que la imparta, material bibliográfico de apoyo a la formación, así como las dietas por causa del desplazamiento, el alojamiento o la manutención de la persona ponente, cuando sea ajena a la entidad formativa y esas sesiones formativas se hayan justificado en el proyecto presentado. Con respecto a los gastos por desplazamientos, alojamiento o manutención de la persona ponente, se aplicarán los criterios económicos previstos en el Decreto 121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto sobre indemnizaciones por razón de servicio. En ningún caso se considerarán costes imputables a la actividad formativa los gastos en que incurra el profesorado participante en la actividad por razón de desplazamiento o manutención.

b) Era berean, gastu gisa jar daitezke tresna digitalak eta beste mota batzuetakoak erabiltzeko beharrezko lizentzien eta curriculum-materialaren kostuak; proiektuaren garapenerako erabiliko diren gailuen gastuak ere egotz daitezke, emandako dirulaguntzaren % 50 gainditzen ez badute.

b) Los costes de licencias y de material curricular necesario para la utilización de herramientas digitales y de otros tipos; también pueden ser imputados los costes de dispositivos que se vayan a utilizar para el desarrollo del proyecto siempre y cuando no excedan del 50 % de la subvención concedida.

c) Ikasgelan jarduerak egiteko beharrezkoak diren askotariko materialen kostuak.

c) Los costes de materiales diversos para implementación de la actividad en el aula.

3.– Proiektuari atxikita egonda diruz lagundu daitezkeen gastuen % 100 lagunduko da diruz, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 31 artikuluan xedatuaren arabera, gehieneko hauekin, betiere:

3.– Se subvencionará el 100 % de los gastos subvencionables vinculados al proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con los siguientes máximos:

– 5.000 euro, ikastetxearen berrikuntza-proiektuetarako.

– 5.000 euros, para proyectos de innovación en el centro.

– 2.000 euro, ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuetarako.

– 2.000 euros, para los proyectos de formación para la innovación educativa en el centro.

7. artikulua.– Diruz lagundu daitekeen jarduera gauzatzeko epea.

Artículo 7.– Plazo de realización de la actividad subvencionable.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak 2022ko irailaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartekoak izango dira.

Los gastos subvencionables deberán realizarse entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023.

8. artikulua.– Baztertzeak.

Artículo 8.– Exclusiones.

Baztertu egingo dira deialdi honetako baldintzak betetzen ez dituzten proiektuak, bai eta honako hauek ere:

Serán excluidos los proyectos que no cumplan los requisitos exigidos en la presente convocatoria y, además:

a) Ikastetxearen berrikuntza-proiektuak, ez badituzte egin behar digitalizazioaren, curriculum-garapenaren edo elkarbizitza, ongizate emozional edo aniztasunaren esparruekin zerikusia duten ekintzak.

a) Los proyectos de innovación en el centro que no aborden la realización de actividades relacionadas con las áreas de digitalización, de desarrollo curricular o del ámbito de la convivencia, bienestar emocional o la diversidad.

b) Ikastetxearen berrikuntza-proiektuak, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics) arloarekin zerikusia duten gaiak lantzen badituzte, xede horretarako berariazko deialdi bat dagoelako.

b) Los proyectos de innovación en el centro que aborden temas relacionados con STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics) por existir una convocatoria propia con este objeto.

c) Irakasleentzako jarduerak bakarrik garatzen dituzten eta irakaskuntza-lanaren ondorio diren ikastetxearen berrikuntza-proiektuak eta prestakuntza-proiektuak, baldin eta ikastetxeko ohiko jardunaren parte badira eta ez irakatsi eta ikasteko prozesuenak.

c) Los proyectos de innovación en el centro y los proyectos de formación que solo desarrollen actividades orientadas al profesorado, derivadas del ejercicio docente, que forman parte de la actividad ordinaria del centro, pero no de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

d) Lanbide Heziketari soilik dagozkion edozein modalitateko proiektuak.

d) Los proyectos de cualquier modalidad referidos exclusivamente a Formación Profesional.

9. artikulua.– Baldintza orokorrak eta haien egiaztapena.

Artículo 9.– Requisitos generales y su acreditación.

1.– Prozeduran parte hartzeko, eskabidea behar bezala eta epean aurkeztu beharko dute ikastetxeek, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, deialdi honen 10. artikuluan xedatuarekin bat etorriz.

1.– Para participar en el procedimiento, los centros deberán presentar su solicitud en forma y plazo en la sede electrónica del Gobierno Vasco, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente convocatoria.

2.– Honako egoeraren batean dauden ikastetxeek ezin izango dute laguntza eskatu, eta ezin izango dira erakunde onuradun izan:

2.– No podrán solicitar ni obtener la condición de beneficiarios los centros en los que concurran alguna de las siguientes circunstancias:

– Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan azaldutako egoeraren batean daudenak.

– Encontrarse el centro en alguna de las situaciones descritas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley General de Subvenciones.

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak jaso ahal izateko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiboa daukatenak, eta horretarako ezgaitzen duten lege-debekuetan sartuta daudenak, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko diskriminazioan erortzeagatik gertatutakoak barne.

– Hallarse los centros solicitantes sancionados penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o incursos en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

– Ikastetxe eskatzaileek ez izatea egunean dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrak; betekizun hau eskatuko da bai onuradun bihurtzeko bai emandako dirulaguntza likidatu arte onuradun izaten segitzeko.

– No hallarse los centros solicitantes al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, este requisito se exigirá tanto para acceder a la condición de beneficiario como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención concedida.

Hori dela eta, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu ahal izango dute erakundeek, erakunde onuradun izateko debekua dakarten egoeretan sartuta ez daudela justifikatzeko; dena dela, horrek ez du balioko zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela justifikatzeko.

A este respecto, la justificación por parte de las entidades de no estar incursas en prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias podrá ser sustituida por una declaración responsable, salvo el requisito relativo a encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

3.– Dirulaguntzaren eskabidea aurkezteaz batera eskatzaileak laguntza ematen duen organoari baimena ematen dio zuzenean egiazta dezan laguntzak eskatzen dituzten erakundeek zerga-betekizunak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen dituztela; izan ere, organo kudeatzaileak automatikoki eta behar beste aldiz egiaztatuko du hori, eta ez du eskatzaileen baimenik beharko horretarako, Dirulaguntzen Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz. Erakunde eskatzaileak horren aurka egin ahal izango du, bat etorriz Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluarekin (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartu zen testu bategin hori); kasu horretan, lehenago aipatutako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

3.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social por parte de las entidades solicitantes de las ayudas, que se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor, sin necesidad del consentimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y en aplicación del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco. La entidad solicitante podrá oponerse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, debiendo aportar entonces las mencionadas acreditaciones.

4.– Eskaeran sartutako erantzukizunpeko adierazpen baten bidez, hauek egiaztatuko dira:

4.– Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditará:

– Ez duela eskuratu helburu bererako inolako dirulaguntzarik, laguntzarik, diru-sarrerarik edo bestelako bitartekorik edozein administrazio zein erakunde publiko nahiz pribatutatik.

– Que no se han obtenido subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Ez duela administrazio- edo zigor-zehapenik, laguntza edo dirulaguntza publikoak lortzeko aukera kentzen dionik, eta ez duela laguntza horiek jasotzeko legezko debekurik.

– Que no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ni está incursa en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

– Eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela, eta ez dagoela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan jasotako egoeraren batean.

– Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña, que el centro cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario de estas subvenciones y que no se encuentra en las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– Eskabidea egin duen ikastetxeko ordezkaritza-organo gorenak badakiela zer proiektu aurkeztu den eta onartu egin duela. Deialdia ebatzi baino lehen, ikastetxe eskatzaileak onarpen-dokumentuaren kopia bat igo beharko du egoitza elektronikora, dirulaguntza onartzen duen unean.

– Que el órgano máximo de representación del centro solicitante conoce el proyecto presentado y lo ha aprobado. Previa la Resolución de la convocatoria el centro solicitante, en el momento de la aceptación de la subvención, ha de adjuntar en la sede electrónica copia del documento de aprobación.

– Aplikazioan proiektuaren datuak adierazi dituela, eskatutako modalitatea zein den.

– Que ha cumplimentado los datos del proyecto en la aplicación según la modalidad solicitada.

5.– Deialdiko dirulaguntzen onuradun bihurtzeko eskatutako betekizunak bete eta mantendu egin behar dira emandako dirulaguntza likidatu arte; beraz, egiaztatuko da bete egiten direla dirulaguntza emateko orduan eta ordainketak egiteko orduan.

5.– Los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones convocadas han de mantenerse hasta la liquidación de la subvención concedida, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de efectuar la concesión y cuando se realicen los pagos.

6.– Erakunde onuradunak eskubidea du kasuan kasuko prozedurari aplika dakizkiokeen arauek eskatzen ez dituzten dokumentuak ez aurkezteko, bai eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikulua aplikatuz administrazio jardulearen eskuetan dauden dokumentuak ez aurkezteko ere; azken kasu horretan, adierazi beharko du noiz eta zein administrazio-organori aurkeztu zizkion dokumentu horiek.

6.– La entidad beneficiaria tiene el derecho de no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante, por aplicación del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso deberá indicar en que momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.

10. artikulua.– Proiektua aurrera eramateko laguntzak.

Artículo 10.– Apoyos para el desarrollo del proyecto.

1.– Ikastetxeko zuzendaritza-taldearen ardura izango da ikastetxearen berrikuntza-proiektua edo hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua martxan jarraraztea, eta ikasketa-buruarena haren bilakaera osoa koordinatzea, dela zuzenean, dela irakasle bat koordinatzaile izendatuta. Hori eginez gero, irakasle hori bera arduratuko da aldian behin ikasketa-burutzari proiektuaren garapenari buruzko eta egindako ekintzei buruzko informazioa emateaz, eta zuzendaritza-taldearen bileretara joan ahal izango da horrekin zerikusia duten gaiak lantzen direnean.

1.– Corresponde al equipo directivo del centro velar por la puesta en práctica del proyecto de innovación en el centro o del proyecto de formación para la innovación educativa en el centro, y a la jefatura de estudios, coordinar todo el desarrollo del mismo, personalmente o delegando esta función en una persona docente, en calidad de coordinador o coordinadora. De ser así, será este docente el encargado de informar periódicamente a la jefatura de estudios del desarrollo del proyecto, así como de cada una de las acciones llevadas a cabo, y podrá asistir a las reuniones del equipo directivo en que se traten cuestiones relacionadas con los mismos.

2.– Ikastetxeak, bere burua antolatzeko autonomiaren barruan, koordinatzaileen eskola-orduak egokitu ahal izango ditu, hala kopuruari nola banaketari dagokienez, proiektuan duten funtzioarekin bateragarri egiteko; betiere, kasuan kasuko ikasketen ikasturte-hasierako zirkularretan jasotako araudia beteta eta ikastetxearen ordutegi-aukeren arabera.

2.– El centro, en el ámbito de su autonomía organizativa, podrá adaptar los horarios lectivos de las personas encargadas de la coordinación para compatibilizarlos con su función en el proyecto, tanto en cuanto a número de horas lectivas como a distribución de las mismas, y siempre cumpliendo la normativa expresada en las circulares de comienzo de curso de las enseñanzas correspondientes y de acuerdo con las disponibilidades horarias del centro.

4.– Ikastetxearen berrikuntza-proiektua edo prestakuntza-proiektua onartuta duten ikastetxe guztiek aholkulari bat izango dute, gutxienez, Berritzegunean, eta hura arduratuko da, ikastetxean proiektua koordinatzeaz arduratzen den pertsonarekin batera, onetsitako proiektuaren jarraipen- eta ebaluazio-lanak egiteaz.

4.– Todo centro al que se apruebe un proyecto de innovación en el centro o un proyecto de formación contará con la designación de al menos un asesor o una asesora del Berritzegune correspondiente, que será responsable, junto con la persona designada como coordinadora del proyecto en el centro, de las tareas de seguimiento y evaluación del proyecto aprobado.

11. artikulua.– Eskabideak aurkeztea eta zuzenketak egitea.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes y subsanación.

1.– Bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu beharko dira eskabideak, https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoan, eta, horretarako hilabete izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Ikastetxe bakoitzak eskabide bana aurkeztu ahal izango du proiektu-modalitate bakoitzeko.

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de https://www.euskadi.eus en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín oficial del País Vasco. Cada centro podrá presentar una solicitud por cada modalidad de proyecto.

2.– Eskabide-eredua (II. eranskina) egoitza elektroniko honetan egongo da eskuragarri, eta eskatutako modalitatearen arabera, honako helbide hauetan:

2.– El modelo de solicitud (Anexo II) estará disponible en la siguiente sede electrónica, según la modalidad solicitada, en las siguientes direcciones:

3.– Ikastetxe eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten moduan. Prozedura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezartzen den moduan.

3.– Los centros solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

Eskabidea egin ostean, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/ web-orriaren bidez egin beharko dira, hura onartzeko edo ukatzeko ebazpena eman arte egin beharreko izapide guztiak, bai eta justifikazio-izapidea ere.

Los trámites posteriores a la solicitud, hasta la resolución de concesión o denegación, así como el trámite de justificación, se realizan a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta.

4.– Eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, ikastetxeari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, gainera, ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren araberako ebazpena eman ondoren.

4.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, se requerirá al centro solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

12. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 12.– Tramitación electrónica.

1.– Interesa duten ikastetxeetako titularrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartuta dauden identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak erabiliz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako gainerako izapideak; hain zuzen, bitarteko horiek helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/

1.– Los o las titulares de los centros interesados solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

2.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak eta Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenak; ebazpen horren bidez, E-Administrazioko Plataforma Teknologikoa –Platea– onartu zen.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y en la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

3.– Eskabideen eta erantsi beharreko dokumentazioaren ereduak agindu honen eranskinetan daude jasota.

3.– Los modelos de solicitudes y de documentación que se deben adjuntar, se anexan en esta Orden.

4.– Eskabideak bide elektronikoz nola izapidetu, zer dokumentazio-eredu erantsi behar diren eta deialdi honekin lotutako gainerako izapideak nola egin honako helbide elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1219601 edo https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1219602, eskatutako modalitatea zein den.

4.– Las especificaciones de cómo tramitar por canal electrónico las solicitudes, los modelos de documentación que se deben adjuntar y el resto de trámites relacionados con esta convocatoria están disponibles en la siguiente dirección electrónica: https://www.euskadi.eus/servicios/1219601 o https://www.euskadi.eus/servicios/1219602 según la modalidad solicitada.

5.– Eskabidearen osteko izapideak, justifikazioa barnean dela, honako helbide honetako Nire Karpeta atalaren bidez egin beharko dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, incluida la justificación, se deberán realizar a través del apartado Mi Carpeta en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

13. artikulua.– Organo kudeatzailea.

Artículo 13.– Órgano gestor.

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariak kudeatuko du deialdi honetan aurreikusten diren dirulaguntzak emateko prozedura.

Corresponde a la Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa la gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria.

14. artikulua.– Ebaluazio-batzordea.

Artículo 14.– Comisión de evaluación.

Ebaluazio-batzorde bat eratuko da aurkezten diren eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko, eta hauek osatuko dute batzorde hori:

Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de evaluación que estará compuesta por:

– Sebastián Martín Moreno, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzako Irakasleen Ikaskuntza eta Hobekuntzarako Zerbitzuaren arduraduna, zeina batzordeburu izango baita.

– Sebastián Martin Moreno, responsable del Servicio de Aprendizaje y Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, que presidirá la Comisión.

– Isabel Rejado Vigalondo, Arabako Hezkuntza Berrikuntzako lurralde-arduraduna.

– Isabel Rejado Vigalondo, responsable territorial de Innovación Educativa de Álava.

– Juan José Agirrezabala Mantxola, Gipuzkoako Hezkuntza Berrikuntzako lurralde-arduraduna.

– Juan José Agirrezabala Mantxola, responsable territorial de Innovación Educativa de Gipuzkoa.

– Miren Lore Arechaga Bedialauneta, Bizkaiko Hezkuntza Berrikuntzako lurralde-arduraduna.

– Miren Lore Arechaga Bedialauneta, responsable territorial de Innovación Educativa de Bizkaia.

– Birginia Pozo González, Berritzegune Nagusiko zuzendaria.

– Birginia Pozo González, Directora del Berritzegune Nagusia.

– Celia Luengo Ugidos, Irakasleen Ikaskuntza eta Hobekuntzarako Zerbitzuko teknikaria, zeina batzordeko idazkari izango baita.

– Celia Luengo Ugidos, técnica del Servicio de Aprendizaje y Perfeccionamiento del Profesorado, que realizará las funciones de secretaría de la comisión.

15. artikulua.– Dirulaguntzak emateko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de concesión de las subvenciones.

1.– Proiektuak aukeratzeko, I. eranskinean eskaerak baloratzeko finkatzen den baremoa hartuko da kontuan. Esleipen-prozeduratik kanpo geldituko dira I. eranskinean ezarritako baremoko 1., 2., 3., 4. eta 5. ataletan gutxienez 19 puntu lortzen ez dituzten ikastetxearen berrikuntza-proiektuak eta ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak.

1.– La selección de los proyectos se efectuará de acuerdo con el baremo para la valoración de las solicitudes establecido en el Anexo I. Serán denegados los proyectos de innovación en el centro y los de formación para la innovación educativa en el centro, que no alcancen una puntuación mínima de 19 puntos en los apartados 1,2,3,4 y 5 del baremo establecido en el Anexo I.

2.– Proiektuak egokiro baloratzeko, ebaluazio-batzordeak laguntza-zerbitzuei edo gaian aditu direnei eskatu ahal izango dizkiete ikastetxeek aurkeztutako proiektuei buruzko txostenak.

2.– Para una adecuada valoración de los proyectos, la comisión de evaluación podrá recabar de los servicios de apoyo o de expertos en la materia, informes técnicos sobre el proyecto presentado por los centros.

3.– Ebaluazio-batzordeak esleipen-proposamenak egingo ditu, eta Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariari helaraziko dizkio. Proposamen horietan, onartzeko proposatutako proiektuen zerrenda sartuko da: ikastetxearen berrikuntza-proiektuak eta ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak. Zerrendarekin batera, adierazita agertuko da horietariko bakoitzari zer dirulaguntza ematea proposatzen den. Gainera, kanpoan utzitako eskabideen zerrenda sartuko da, kanpoan uzteko arrazoiak aipatuta.

3.– La comisión de evaluación elaborará las propuestas de adjudicación que elevará a la Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa. Dichas propuestas incluirán la relación de los proyectos de innovación en el centro y la de los proyectos de formación que se proponen para su aprobación, junto con la propuesta de subvención para conceder a cada uno de ellos. Asimismo, se incluirá la relación de solicitudes excluidas, con indicación de los motivos.

4.– Lehiaketa bidezko prozeduraren bidez esleituko da lurralde historiko bakoitzeko eta diruz hornitu daitekeen proiektu mota bakoitzeko dirulaguntza. Horretarako, aurkeztutako eskabideak konparatu eta lehentasunak finkatuko dira, I. eranskineko balorazio-baremoaren arabera. Ondoren, agindu honek ahalbidetzen duen gehieneko zenbatekoa esleituko zaie, artikulu honetako 1. puntuak ezartzen duen gutxieneko puntuazioa lortzen dutenen artean, puntu gehien lortu dutenei; eta, horrela, hurrenez hurren, balorazio-faseko puntuazioaren beherako hurrenkeran, ezarritako onuradunen gehieneko muga bete arte edo, hala badagokio, prozedura honi esleitutako kontsignazio ekonomikoa agortu arte. Berdinketarik izanez gero, lehentasuna emango zaie baremoko 6. atalean puntuaziorik handiena duten ikastetxeetako proiektuei (I. eranskina). Berdinketak jarraitzen badu, lehentasuna emango zaio baremoko 1. atalean puntuaziorik handiena duenari.

4.– Por cada uno de los territorios y modalidades de proyectos financiables se llevará a cabo el correspondiente procedimiento de adjudicación, en el que la concesión de las subvenciones se realizará por el procedimiento de concurso, a cuyo efecto se procederá a la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación de las mismas, atendiendo al baremo de valoración establecido en el Anexo I, adjudicando, en la cuantía máxima que posibilita la presente Orden solo aquellas que, alcanzando la puntuación mínima establecida en el punto 1 de este mismo artículo, hubieran obtenido mayor valoración, y siguiendo el orden descendente de la puntuación obtenida en la fase de valoración hasta el agotamiento de la consignación económica destinada al procedimiento concernido. En caso de empate, se dará prioridad a los proyectos de los centros que obtengan mayor puntuación en el apartado 6 del baremo (Anexo I). De persistir el empate, se dará prioridad el que obtenga mayor puntuación en el apartado 1 del baremo.

5.– Esleipen-prozedurak honako ordena hau izango du:

5.– El procedimiento de adjudicación seguirá siguiente orden:

– Hasteko, ikastetxearen berrikuntza-proiektuak esleituko dira. Esleitutako diru-zuzkidura agortzen ez bada, bai eskatutako baldintzak betetzen dituzten proiektu nahiko aurkeztu ez direlako bai eman diren zenbatekoak gehienez eman daitezkeenak baino txikiagoak direlako, sobera geratzen den dirua lurralde historiko bereko prestakuntza-proiektuei bideratutako kopuruari gehituko zaio.

– En primer lugar, se adjudicarán los Proyectos de Innovación en el Centro. En el caso de que no se agotase la dotación económica asignada, bien por insuficiencia de proyectos que cumplan los requisitos exigidos, bien por resultar las cantidades concedidas inferiores al máximo establecido, la cantidad excedentaria acrecerá cantidad destinada a los Proyectos de formación correspondiente al mismo territorio.

– Azkenik, ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuei dagozkien prozedurak esleituko dira. Soberakinen bat gelditzen bada ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuei dagokien lurralde-esleipenaren ondoren, gainerako lurralde historikoei esleitutako kopuruari gehituko zaio sobera geratzen den zenbatekoa, proportzioan.

– Por último, se adjudicarán los procedimientos correspondientes a los proyectos de formación para la innovación educativa en el centro. Si resultase alguna cantidad excedentaria tras la adjudicación territorializada correspondiente a los proyectos de formación para la innovación educativa en el centro, dicha cantidad acrecerá proporcionalmente la dotación asignada a los restantes territorios.

16. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 16.– Resolución.

1.– Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariak egingo du behin-behineko ebazpena, ebaluazio-batzordearen proposamena oinarritzat hartuta. Ebazpen horretan, beren-beregi adieraziko da ikastetxe onuradun bakoitzari emandako zenbatekoa, baita, hala badagokio, laguntza ukatzeko arrazoiak ere. Behin-behineko ebazpena bitarteko elektronikoen bidez jakinaraziko zaie ikastetxe interesdunei. Eskatzaileek hamar egun izango dituzte, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkezteko.

1.– La Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa, a la vista de propuesta formulada por la comisión de evaluación, dictará resolución provisional con indicación del importe de las ayudas concedidas para cada centro beneficiario o, en su caso, los motivos de denegación. La Resolución provisional se notificará electrónicamente a los centros interesados. Los solicitantes contarán con diez días, a partir del día siguiente de su notificación, para presentar las reclamaciones que consideren oportunas.

2.– Behin betiko ebazpenak behin-behineko ebazpenaren datu berdinak jasoko ditu, eta elektronikoki jakinaraziko zaie ikastetxeei, behin-behineko ebazpena argitaratu eta gehienez ere hilabeteko epean.

2.– La resolución definitiva contará con los mismos datos que la resolución provisional y se notificará electrónicamente a los centros en el plazo no superior a un mes tras la publicación de la Resolución provisional.

3.– Ebazpenen jakinarazpen elektronikoak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta»ren bitartez egin beharko dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Las notificaciones electrónicas de las resoluciones se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote interesdunek Hezkuntzako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, hala xedatzen baita Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan.

4.– Contra la resolución definitiva podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejera de Educación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Behin betiko ebazpena EHAAn argitaratuko da, deialdia argitaratu eta gehienez ere sei hilabeteko epean, emandako dirulaguntzak publiko egite aldera. Epe hori bukatu eta ebazpen espresurik eman eta jakinarazten ez bada, interesdunek ezetsitzat jo beharko dituzte eskabideak, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25. artikuluan.

5.– La resolución definitiva se publicará en BOPV en el plazo máximo de seis meses a partir de la publicación de la convocatoria, a efectos de publicidad de las subvenciones concedidas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa las y los interesados podrán entender desestimada su solicitud a efectos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Erakunde onuradunei dirulaguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaituta egotea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren organismo autonomoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiak.

6.– La concesión y, en su caso, los pagos de las subvenciones a las entidades beneficiarias quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

17. artikulua.– Ziurtagiriak.

Artículo 17.– Certificación.

Proiektuan parte hartzen duen irakasle bakoitzak proiektua garatu eta egiteko jarritako orduen % 80 gainditzen badu, eta proiektu horren egikaritze-memoriak balorazio positiboa jaso badu soilik, parte-hartzaile bakoitzari ofizioz eta banaka ziurtatuko zaizkio proiektu-mota bakoitzerako ezarritako orduak: 45 ordu, berrikuntza-proiektua bada; eta 30 ordu, ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua bada. Hala ere, ikastetxe batek ikasturte berean proiektu-deialdi batean baino gehiagotan parte har dezakeenez, inoiz ez zaio irakasle berari emango 90 ordu baino gehiagoren ziurtagiririk Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzako deialdien barruan egindako berrikuntza- eta prestakuntza-proiektuengatik.

Cuando la participación en el proyecto de cada profesor o profesora implicado supere el 80 % de las horas establecidas para el desarrollo y ejecución del mismo, y siempre que la memoria de ejecución de dicho proyecto obtenga una valoración positiva, se certificará de oficio e individualmente a cada participante las horas establecidas para cada tipo de proyecto: 45 horas, si es un proyecto de innovación y 30 horas si es un proyecto de formación para la innovación educativa en el centro. No obstante, debido a que un mismo centro puede participar en diferentes convocatorias de proyectos durante el mismo curso académico, en ningún caso se emitirá a un mismo profesor o profesora más de 90 horas de certificación en concepto de proyectos de innovación y formación realizados en el centro al amparo de convocatorias de la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa.

18. artikulua.– Dirulaguntzen bateraezintasuna.

Artículo 18.– Incompatibilidad de las subvenciones.

Dirulaguntza hauek ezin dira bateratu helburu bererako beste ezein laguntzarekin, funts publikoetakoak nahiz pribatuetakoak izan.

La concesión de las presentes subvenciones será incompatible con la obtención de cualquier otra ayuda para el mismo fin, ya provenga la misma de fondos públicos o privados.

19. artikulua.– Hautatutako ikastetxeen betebehar espezifikoak.

Artículo 19.– Obligaciones específicas de los centros seleccionados.

Deialdi honetako dirulaguntzen ikastetxe onuradunek beti bete beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan adierazitako betebeharrak, bai eta finantzaketaren izaera publikoak dakarren publikotasun egokirako neurriak hartzeko betebeharra ere, lege beraren 18. artikuluaren 3. eta 4. apartatuetan jasotakoarekin bat; horietaz gainera, honako hauek ere bete beharko dituzte:

Los centros beneficiarios de las subvenciones establecidas en la presente convocatoria deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones además de las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la relativa a adoptar las medidas para la adecuada publicidad del carácter público de la financiación conforme a los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la citada Ley General de Subvenciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Ildo horretatik, hamar eguneko epean –deialdiaren ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera– ikastetxe onuradunek berariaz eta idatziz laguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de diez días a contar del siguiente a la notificación de la resolución de la convocatoria los centros beneficiarios no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

b) Proiektua Ikastetxeko Urteko Planean sartzea.

b) Incorporar el proyecto al Plan Anual de Centro.

c) Emandako helbururako erabiltzea dirulaguntza hori, hau da, onartutako berrikuntza-proiektua edo hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua eta hartan jasotako jarduerak egiteko.

c) Utilizar la subvención para el destino concreto para el que ha sido concedida, esto es, para realizar el proyecto de innovación o el proyecto de formación para la innovación educativa aprobado, y las actividades que en ellos se recogen.

d) Esleitutako aholkulariarekin, Hezkuntza Ikuskaritzarekin eta Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzarekin lankidetzan jardutea, proiektuarekin zerikusia duten aholkularitza-, ebaluazio-, jarraipen- eta kudeaketa-lanetan.

d) Colaborar con el o la asesora asignada, la Inspección educativa y la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa en las tareas de asesoramiento, evaluación, seguimiento y gestión vinculadas al proyecto.

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren funtzioak betetzeko eskatutako informazio guztia bidaltzea, deialdi honen kontura jasotako diru-zuzkidura dela eta.

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las dotaciones económicas recibidas con cargo a esta convocatoria.

f) Proiektua gauzatu izana justifikatzeko agiriak ezarritako epean eta moduan aurkeztea. Aplikazio informatikoan jarraipena egiteko ezarritako inprimaki guztiak (Excel formatuan) beteko dira.

f) Presentar la documentación justificativa de la ejecución del proyecto en el plazo y la forma establecidos. Así mismo se cumplimentarán todos los formularios (en formato Excel) de seguimiento establecidos a tal efecto en la propia aplicación informática.

g) Ikastetxearen berrikuntza-proiektuak edo ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuak egiteko diru-zuzkidura esleitzen zaien ikastetxeei dagokienez, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzarekin eta unibertsitateekin elkarlanean arituko dira, eta Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako graduetako praktiketako ikasleak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleak Prestatzeko Unibertsitate Masterreko praktiketako ikasleak onartuko dituzte, hartara etorkizuneko irakasleak ikastetxe berritzaileetako benetako hezkuntza-praktiketan integra daitezen laguntzeko.

g) Los centros que hayan recibido dotación económica para realizar proyectos de innovación en el centro o proyecto de formación para la innovación en el centro, además, colaborarán con la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa y la universidades aceptando alumnado en prácticas de Grado de Educación Infantil y Grado de Educación Primaria, así como del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a fin de facilitar al futuro profesorado su integración en prácticas educativas reales de centros innovadores.

h) Ikastetxean hezkuntza berriztatzeko eta konpetentzia digitalak sustatzeko prestakuntza-proiektua egiteko dirulaguntza jaso duten ikastetxeek hitza ematen dute hurrengo ikasturteko ikastetxearen urteko planean jasoko dutela deialdi honetan onartutako proiektuaren inplementazioa.

h) Los centros que hayan recibido subvención para realizar un proyecto de formación para la innovación en el centro para el impulso de las competencias digitales, se comprometen a recoger en el Plan Anual de centro del siguiente curso académico la implementación del proyecto aprobado por esta convocatoria.

i) Ikastetxe onuradunek jasotako dirulaguntzen eta laguntzen berri eman beharko dute, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean xedatutako moduan eta baldintzetan. Lege horren 5.4 artikuluak xedatutakoa baliatuz gero, Dirulaguntzen Datu Base Nazionala publizitate-betebeharrak betetzeko bitarteko elektronikoa izango da.

i) Los centros beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.

20. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.

Artículo 20.– Pago y justificación de la subvención.

1.– Ikastetxe onuradunei eman beharreko dirulaguntzak bi epetan ordainduko zaizkie:

1.– El abono de las subvenciones a los centros beneficiarios se realizará en dos pagos:

a) Lehendabizikoan, hautatutako parte-hartze proiektu bakoitzari dagokion zenbatekoaren % 70; zenbateko hori esleipen-ebazpena jakinarazi ondoren ordainduko da, esanbidez uko egin ezean.

a) El primero, por el 70 % de la cuantía que corresponda a cada proyecto de participación seleccionado, que se abonará tras la notificación de la resolución de adjudicación y si no mediara renuncia expresa.

b) Bigarren igorpena 2023an egingo da, hurrengo apartatuan aurreikusitako baldintzen arabera emandako dirulaguntza justifikatu ondoren egindako likidazioaren ondoriozko zenbatekoan.

b) Un segundo libramiento, que se realizará en el 2023, por el importe resultante de la liquidación efectuada tras la justificación de la subvención concedida en los términos previstos en el apartado siguiente.

2.– 2023ko ekainaren 15a baino lehenago, proiektuaren garapenari eta ebaluazioari buruzko txosten bat eta proiektuak eragindako gastuen justifikazioko kontu erraztua aurkeztu beharko dituzte ikastetxe onuradunek, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta/ webgunean. Justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, ikastetxeentzako atariaren bidez: «Herri-Ikastetxeak/Deialdiak» (https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak). Horretarako, aplikazio horretan ezarritako inprimaki guztiak osatuko dituzte (III. eranskina).

2.– Con anterioridad al 15 de junio de 2023, los centros beneficiarios deberán presentar en http://www.euskadi.eus/micarpeta un informe sobre el desarrollo, la ejecución y el grado de consecución de los objetivos propuestos, las actividades realizadas y evaluación del proyecto, así como la cuenta justificativa simplificada sobre los gastos derivados del mismo. Las justificaciones se presentaran por medios electrónicos, a través del portal dirigido a centros: «Herri-Ikastetxeak/Deialdiak» (https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak) para ello completarán todos los formularios establecidos en dicha aplicación (Anexo III).

Proiektuaren garapen eta ebaluazioari buruzko txostenean, gainera, honako hauek jasoko dira inpaktuaren adierazle gisa: landutako materialen kopurua eta edukia; zenbat ikaslerengan izan duen eragina; egindako prestakuntza-jardueren kopurua eta edukia; horietan parte hartu duten irakasleen kopurua eta ehunekoa, eta ea, prestakuntzaren barruan, praktikaren bat ezarri den ikasgelan.

En el informe sobre el desarrollo y la evaluación del proyecto se incluirán, además, como indicadores de impacto los siguientes: el número y el contenido de los materiales elaborados; el número de alumnos y alumnas sobre los que se ha incidido; el número y contenido de las actividades formativas realizadas, el número y porcentaje de profesorado participante y si, como parte de la formación, se ha implementado alguna práctica en el aula.

Justifikazioko kontuan, jarduerak eragindako gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua jasoko da eta zerrendan hauek zehaztuko dira: hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, data eta, ordainduta badago, noiz ordaindu zen. Dirulaguntza aurrekontu zenbatetsi baten arabera eman bada, adieraziko da zer desbideratze egon den aurrekontu hori oinarritzat hartuta, bai eta diruz lagundutako jarduera finantzatu duten bestelako sarreren xehetasunak ere, zenbat eta nondik etorri diren adierazita.

La cuenta justificativa contendrá la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas respecto al presupuesto, así como el detalle de otros ingresos que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de importe y procedencia.

3.– Hezkuntza Sailak justifikazioko kontuan aipatuta dauden gastuen egiaztagiriak bidaltzeko eskatuko die proiektu integralak aurkeztu dituzten hiru ikastetxe onuraduni (lurralde bakoitzeko lehenengo ikastetxe onuradunari, eskabidearen sarrera-ordenaren arabera) eta hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektua aurkeztu duten zortzi ikastetxe onuraduni (Arabako lehenengo bi ikastetxe onuradunei, Bizkaiko lehen hiru ikastetxe onuradunei eta Gipuzkoako lehen hiru ikastetxe onuradunei, eskabidearen sarrera-ordenari jarraikiz), dirulaguntza egoki aplikatzen dela arrazoitzen duen ebidentzia jasotzeko.

3.– El Departamento de Educación, requerirá la remisión de los justificantes de gasto señalados en la cuenta justificativa a tres centros beneficiarios que hayan presentado proyectos integrales (el primer centro beneficiado en cada territorio teniendo en cuenta el orden de entrada de la solicitud) y a ocho centros beneficiarios que hayan presentado un proyecto de formación para la innovación (los dos primeros centros beneficiarios de Álava, tres primeros de Bizkaia y los tres de Gipuzkoa, teniendo en cuenta el orden de entrada de la solicitud), para obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

21. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 21.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzetan aldaketarik eginez gero, jakinarazi egin beharko da eta, ondorioz, gerta daiteke dirulaguntzak eman dituen ebazpena aldatzea, betiere onuraduna izateko dirulaguntza-arauan ezarritako gutxieneko baldintzak errespetatuta. Proiektuari egoztekoak diren justifikatutako gastuek ez badute emandako dirulaguntzaren zenbatekoa gainditzen, zuzkidura hori murrizteko ebazpena emango da eta, hala badagokio, sobera emandako zenbatekoa itzultzeko eskatuko zaio ikastetxe onuradunari.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá ser comunicada y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión de subvenciones, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de esta. Si los gastos justificados imputables al proyecto no alcanzan la cuantía de la subvención concedida, se dictará resolución por la que se procede a la minoración de la dotación y, en su caso, se instará al centro beneficiario a devolver la cuantía concedida en exceso.

22. artikulua.– Jarraipena eta ebaluazioa.

Artículo 22.– Seguimiento y evaluación.

1.– Ikasturte amaieran, ikastetxe onuradun bakoitzari dagokion Berritzeguneak txosten bat egingo du hautatutako ikastetxearen berrikuntza-proiektuaren eta ikastetxean hezkuntza berriztatzeko prestakuntza-proiektuen bilakaerari buruz. Txosten horiek Etengabeko Ikaskuntzako eta Irakasleen Hobekuntzarako Zerbitzuari eta dagokion Hezkuntza Berrikuntzaren Lurralde Burutzari igorriko zaizkio, eta ikastetxe bakoitzaren eskura egongo dira bertan.

1.– El Berritzegune que corresponda a cada centro beneficiario realizará al finalizar el curso un informe en relación al desarrollo de los proyectos de innovación en el centro y los proyectos de formación para la innovación en el centro seleccionados. Dichos informes se remitirán al Servicio de Aprendizaje Permanente y Perfeccionamiento del Profesorado y a la correspondiente Jefatura Territorial de Renovación Pedagógica, donde estarán a disposición del centro correspondiente.

2.– Proiektuen garapenean, ikasturtean zehar, gorabehera esanguratsurik gertatuz gero, zonako Berritzeguneko zuzendaritzak Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzari eta Lurralde Burutzari emango die horren berri, Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzak behar diren neurriak har ditzan deialdi hau behar bezala betetzeko.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia significativa en el desarrollo de los proyectos, la dirección del Berritzegune zonal correspondiente informará a la Jefatura Territorial y a la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, al objeto de que la citada dirección pueda tomar las medidas pertinentes para el adecuado cumplimiento de la presente convocatoria.

3.– Hezkuntzako Ikuskaritzak, ikastetxeei egindako bisitaldietan, kontrolatuko du zenbateraino betetzen diren diruz lagundutako proiektuak, zeinak ikastetxeko urteko planean jaso behar baitira. Ez-betetzerik ikusiz gero, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzari jakinaraziko dio.

3.– La Inspección de Educación, en su visita a los centros docentes, controlará el grado de cumplimiento de los proyectos subvencionados, que deberán estar reflejados en el Plan Anual de Centro, e informarán a la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa en caso de incumplimiento.

23. artikulua.– Ez-betetzearen araubidea.

Artículo 23.– Régimen de incumplimiento.

1.– Dirulaguntzen erakunde onuradunak, nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuen kargurako laguntza publikoak erabiltzeagatik ezartzen den zehapen-araubideari lotuta egongo dira, eta –Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa aplikatuz– honako kasu hauetan, berriz, eman eta jasotako zenbatekoa itzuli beharko dute, baita aplika daitezkeen legezko interesak ere (berandutze-interesa barne dela):

1.– Las entidades beneficiarias de las ayudas se encontrarán, en todo caso, sujetas al régimen de infracciones establecidas por razón de la disponibilidad de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en aplicación del artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, vendrán obligadas a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resultasen de aplicación, incluido el de demora, en los siguientes supuestos:

a) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluaren 1. apartatuan jasotako itzulketa-kausaren bat egoteagatik edo Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 91. artikulutik 93. artikulura bitartean jasotako itzulketa-kausaren bat egoteagatik.

a) Incurrir en alguna de las causas de reintegro contempladas en el apartado 1 del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en las recogidas en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

b) Erakunde onuradunak dirulaguntza ez erabiltzea eskatu zen eta eman zen xede espezifikorako.

b) Que la entidad beneficiaria no utilice la subvención para el destino específico para el que se solicitó y concedió.

c) Ez gauzatzea dirulaguntza ematea eragin zuen jarduera.

c) Que no realice la actuación que dio origen a la subvención.

d) Ez justifikatzea dirulaguntza eskatu zen xede jakinetarako aplikatu izana.

d) Que no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó.

e) Oro har ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. tituluan, agindu honetan edo dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako betekizunak (testu bategin hori azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen).

e) Que, en general, incumpla las obligaciones establecidas en el Título VI del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, en esta Orden o en la resolución de concesión.

2.– Itzulketarako, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedura beteko da, hargatik eragotzi gabe bidezkoak diren gainerako ekintzak; dekretu horren bidez arautzen da Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra, eta kudeaketa horretan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ere ezartzen dira. Aipatutako kopuru horiek diru-sarrera publikotzat joko dira, legezko ondorio guztietarako.

2.– Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participen en su gestión, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a todos los efectos legales.

Erakunde onuradunak proiektua gauzatu arren, ez-betetze partziala egin badu ez duelako justifikatu esleitutako diru-zuzkiduraren kopurua berdintzen edo gainditzen duten gastu egozgarriak egin dituela, esleitutako zuzkiduraren eta proiektuan egin diren gastuen arteko aldea ordainduko da bigarren ordainketan. Alde hori negatiboa bada, kopuru negatibo horren itzulketa abiaraziko da.

En los casos en que la entidad beneficia haya realizado el proyecto, pero incurra en un incumplimiento parcial por no justificar haber realizado gastos atribuibles al mismo por un importe igual o superior a la dotación asignada, el segundo pago se efectuará por la diferencia entre la dotación asignada y el gasto realizado en relación al proyecto. Si esa diferencia fuera negativa, se iniciará un proceso de reintegro por esa cantidad negativa.

24. artikulua.– Datuen babesa, oinarrizko informazioa.

Artículo 24.– Protección de datos, información básica.

Datu pertsonalak tratatu eta izen honetako tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira: «Ikaskuntzaren eta hezkuntza-berrikuntzaren arloko laguntzak eta dirulaguntzak».

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: «Ayudas y Subvenciones en materia de Aprendizaje e Innovación Educativa».

Arduraduna: Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, Departamento de Educación.

Helburua: ikaskuntzaren eta hezkuntza-berrikuntzaren arloko laguntzak eta dirulaguntzak.

Finalidad: Ayudas y Subvenciones en materia de Aprendizaje e Innovación Educativa.

Legitimazioa:

Legitimación:

tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak:

Destinatarios:

Ekonomia eta Ogasun Saila. Ikastetxe publikoak eta itunpekoak.

Departamento de economía y hacienda. Centros educativos públicos y centros educativos concertados.

Eskubideak: eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: web-orri honetan kontsulta daiteke datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatz guztia: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050400-capa2-eu.shtml.

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/tranparencia/050400-capa2-es.shtm

Araudia:

Normativa:

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).

Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten lagunek baimena ematen diote Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta dezan aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden cabe interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar, igualmente, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honetan aipatutako dirulaguntzak honako hauetan xedatutakoaren mende egongo dira: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluaren III. kapitulua; Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrean adierazitako oinarrizko araudia, eta azken horren erregelamendua onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua.

Las subvenciones a que se refiere esta Orden se sujetan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Título VI y Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y a la regulación básica recogida en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de esta última.

Agindu honetan araututako laguntzek EBko Funtzionamendurako Tratatuaren 107.1 artikuluan ezarritako eskakizun guztiak betetzen ez dituztenez, ez dira estatuaren laguntzatzat hartzen; beraz, ez zaio Europako Batzordeari jakinarazpenik egin behar.

Las ayudas reguladas en esta Orden no cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por lo tanto no constituyen ayuda de estado, no siendo necesaria la notificación a la Comisión Europea.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común