Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

168. zk., 2022ko irailaren 1a, osteguna

N.º 168, jueves 1 de septiembre de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3812
3812

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 1ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita lagundutako enpleguko jarduketetarako 2021eko laguntzen deialdiaren babesean dirulaguntzak jaso dituzten erakundeen zerrenda. Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzen duenean, jasotzen dira laguntza horiek.

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria, para el ejercicio 2021, de ayudas destinadas a las actuaciones de empleo con apoyo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo.

Dirulaguntza publikoak ematean nahitaezkoa den publikotasun-printzipioa betetze aldera, eta 168/2019 Dekretuak (168/2019 Dekretua, urriaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzen duena; 2019ko azaroaren 28ko EHAAn argitaratua, 227. zk.) 70.5 artikuluan ezartzen duenaren arabera publikotasun-printzipioa bete behar denez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da xedapen honen babesean emandako laguntzak jaso dituzten pertsonen eta erakundeen zerrenda, jasotako zenbatekoak zehaztuta, eta jasotako laguntza aldatu zainen zerrenda.

A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo (Publicado en BOPV n.º 227, de 28 de noviembre de 2019) establece en su artículo 70.5 que, a fin de dar cumplimiento al principio de publicidad, mediante resolución del Director o Directora de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las personas y entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la presente disposición, con expresión de las cuantías percibidas, así como la de aquellas respecto de las que se haya procedido a modificar la ayuda concedida.

Hori dela eta, honako hau

A tal efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea lagundutako enpleguko jarduketetarako 2021eko laguntzen deialdiaren babesean emandako laguntzak jaso dituzten pertsonen eta erakundeen zerrenda. Urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta enplegu zentro berezien Euskal Erregistroa arautzen duenean, jasotzen dira laguntza horiek eta deialdia erakunde autonomo honen Administrazio Kontseiluak onartu zuen 2021eko apirilaren 21eko bileran (2021eko maiatzaren 17ko EHAA, 95. zk.). Ebazpen honen eranskinean dago jasota zerrenda.

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que han resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, al amparo de la convocatoria para el ejercicio 2021 de ayudas destinadas a las actuaciones de empleo con apoyo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 21 de abril de 2021 (Publicada en BOPV n.º 95, de 17 de mayo de 2021) según figura en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Berariaz jakinaraztea deialdi honen babesean diruz lagundutako lagundutako enpleguko jarduketak Europako Gizarte Funtsak finantzatzen ditu % 40an, Euskadiko 2021-2027 FSE+ Programaren esparruan.

Segundo.– Comunicar expresamente que las actuaciones de Empleo con Apoyo subvencionadas al amparo de esta convocatoria son cofinanciadas al 40 % por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa FSE+ del País Vasco, 2021-2027.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 1a.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de agosto de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común