Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

167. zk., 2022ko abuztuaren 31, asteazkena

N.º 167, miércoles 31 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
3789
3789

AGINDUA, 2022ko uztailaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan atzerriko hizkuntza indartzeko programarako 2022-2023ko ikasturteko dirulaguntzen deialdia egiten baita.

ORDEN de 26 de julio de 2022, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para el programa de refuerzo de lengua extranjera durante el curso académico 2022-2023, en centros privados concertados que imparten ciclos formativos.

Hezkuntza Saila ekimen multzo bat bultzatzen ari da derrigorrezko hezkuntzan eta derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzan, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek atzerriko hizkuntzetan duten konpetentzia hobetu dezaten.

El Departamento de Educación está impulsando un conjunto de iniciativas, tanto en la enseñanza obligatoria como en la post-obligatoria, encaminadas a mejorar la competencia en lenguas extranjeras del alumnado de la Comunidad Autónoma Vasca.

Lanbide Heziketari dagokionez, Hezkuntza Sailak Erasmus + Europako programak finantzatzen parte hartzen du; Lanbide Heziketako praktikak egiteko dira programa horiek, eta, haien bidez, ikasleei aukera ematen zaie praktiken bidezko prestakuntza jasotzeko Europar Batasuneko herrialdeetan. Horretaz gainera, heziketa-moduluak atzerriko hizkuntzetan egitea ere eskaintzen du.

En lo que hace referencia a la Formación Profesional, el Departamento de Educación participa en la financiación de los programas europeos Erasmus + para prácticas de Formación Profesional que posibilitan al alumnado la realización de la formación en prácticas en países de la Unión Europea, y realiza también la oferta de la enseñanza en lengua extranjera de módulos formativos.

Bestalde, Lanbide Heziketako V. Euskal Planak eleaniztasunaren alde egiten du nabarmen, Lanbide Heziketaren Euskal Sistema nazioartekotzeko estrategiari jarraituz. Estrategia hori lehendik ere garatzen ari zen, eta indartu egin da V. Planarekin. Eleaniztasuna jorratzen da, orobat, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 28ko 4/2018 Legearen 28. artikuluan.

Por su parte, el V Plan Vasco de Formación Profesional hace una apuesta clara por el multilingüismo, derivada de la estrategia de internacionalización del Sistema Vasco de Formación Profesional que ya se venía desarrollando con anterioridad y que el V Plan viene a reforzar. Asimismo, la Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco, dedica su artículo 28 al plurilingüismo en los procesos de formación.

Hizkuntzak giltzarri dira ikasleen enplegagarritasuna eta mugikortasuna hobetzeko, enpresek merkatu global batean jardutea eskatzen dutenez gero.

Las lenguas son un factor clave para la mejora de los niveles de empleabilidad y movilidad del alumnado, dado que las empresas demandan operar en mercados globalizados.

Azkenik, Europako Batzordeak azpimarratu egiten du oso garrantzitsua dela hizkuntzak ikastea eta herritar guztien hizkuntza-gaitasunak, batik bat prestakuntza jasotzen ari direnen gazteenak, hobetzen lagunduko duten sistemak sendotzea, dimentsio europarra, enplegagarritasuna eta mugikortasuna sendotzen laguntzeko.

Finalmente, la Comisión Europea resalta también la importancia del aprendizaje de idiomas y la necesidad de reforzar los sistemas que contribuyan a la mejora de las competencias lingüísticas de toda la ciudadanía, en particular de los jóvenes en formación, con la finalidad de contribuir a reforzar la dimensión europea, la empleabilidad y la movilidad.

Hori guztia kontuan hartuta, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA: OINARRI OROKORRAK
CAPÍTULO I: BASES GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen bidez, heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan atzerriko hizkuntza indartzeko programarako 2022-2023ko ikasturteko dirulaguntzen deialdia egiten da.

La presente Orden convoca las subvenciones del programa de refuerzo de lengua extranjera en Centros Privados Concertados que imparten ciclos formativos durante el curso académico 2022-2023.

2. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

Artículo 2.– Dotación presupuestaria y cuantía de la subvención.

1.– 100.000 euro baliatuko dira agindu hau garatzeko.

1.– Se destinarán 100.000 euros al desarrollo de la presente Orden.

2.– Dirulaguntzen gehieneko zenbatekoa hau izango da: 50 euro modalitate presentzialean sortu den talde baimendu bakoitzaren irakastorduko. Modalitate ez-presentzialean (online) sortu den talde baimendu bakoitzaren zenbatekoa 4 eurokoa izango da irakastorduko eta ikasleko. Modalitate mistoan sortu den talde baimendu bakoitzaren gehieneko zenbatekoa 5 eurokoa izango da irakastorduko eta ikasleko.

2.– La cuantía de la subvención es, como máximo, de 50 euros por hora de impartición por cada grupo constituido autorizado en la modalidad presencial. Por cada grupo constituido autorizado en la modalidad no presencial (online) la cuantía será de 4 euros por hora y alumno/a. Y por cada grupo constituido en la modalidad mixta la cuantía será de 5 euros por hora y alumno/a.

Deialdiaren xedeetarako, talde baimendua izango da Agindu honetan ezarri diren dirulaguntzak jasotzeko baldintzak edo betekizunak betetzen dituena.

A efectos de esta convocatoria, se entiende por grupo autorizado el que cumple con las condiciones o requisitos exigidos en la presente Orden para ser subvencionado.

3. artikulua.– Entitate onuradunak.

Artículo 3.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun izan ahalko dira Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzeko baimen ofiziala duten EAEko itunpeko ikastetxe pribatu guztiak. Ikastetxe eskatzaileak beti bete beharko ditu honako hauetan xedatutako baldintzak: azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 13. artikulua eta haren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan jasotako oinarrizko araudia, laguntzon onuradun izateko indarrean dagoen araudia denez.

1.– Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden todos aquellos centros privados concertados autorizados oficialmente para impartir ciclos formativos de formación profesional en la CAPV. El centro solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, normativa vigente para ser beneficiario de estas ayudas.

2.– Ikastetxe onuradunek egunean egon beharko dute zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin dituztenak betetzeari dagokionez, eta dirulaguntzak itzultzeko ordainketa-betebeharrei dagokienez.

2.– Los centros beneficiarios deberán estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Hori horrela, 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, dirulaguntza-eskabidea aurkeztean, eskatzaileak baimena emango dio dirulaguntza ematen duen organoari, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 18. eta 19. artikuluetan xedatzen direnak egiazta ditzan. Hori bai, eskatzaileak berariaz ukatu ahal izango du baimena, baina, orduan, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22. artikuluan xedatzen den egiaztagiria aurkeztu beharko du.

A este respecto, y según los términos previstos en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, si bien el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Edozein ordainketa egin baino lehen, ikastetxe onuradunek zerga-betebeharrak eta, Gizarte Segurantzari nahiz dirulaguntzak itzultzeko prozedurei loturikoak beteta dituztela egiaztatuko da.

Todo pago irá precedido de la verificación de que los centros beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen diote Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari beste organismo publiko batzuetan egiazta ditzan aurkeztutako agiriak.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

3.– Entitate onuradunei dirulaguntza horiek emateko –eta, bidezko denean, ordaintzeko– ezinbestekoa izango da amaiera ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak, haren organismo autonomoek eta zuzenbide pribatuko ente publikoek emanda dituzten izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen arloan hasi eta oraindik izapidetzen ari diren itzulketa- edo zehapen-prozedura guztiei.

3.– La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias, quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sus organismos autónomos y Entes Públicos de Derecho Privado, se halle todavía en tramitación.

4.– Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu dirulaguntzak edo laguntza publikoak lortzea galarazten duen zigor- edo administrazio-arloko zehapenak dituztenek, ez eta sexu-diskriminazioa dela-eta zigor- edo administrazio-arloko zehapenak dituztenek ere (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetako seigarrena).

4.– No podrán concurrir a la presente convocatoria quienes se encuentren sancionados penal o administrativamente de modo que imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas, o estén inhabilitadas administrativa o penalmente por discriminación de sexo (Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).

Derrigortasun-kasuetan, berdintasun-plan bat indarrean izatea eta/edo sexu-jazarpena edo sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horri aurre egiteko neurriak ezarri izana egiaztatzea, indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzetan.

En caso de obligatoriedad, deberán tener un plan de igualdad vigente y/o acreditar haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual o acoso por razón de sexo en los términos establecidos por la legislación vigente.

Diruz lagunduko den jarduerak ezin izango du sexuan oinarritutako bereizkeriarik eragin.

La actividad a subvencionar no deberá ser discriminatoria por razón de sexo.

4. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen gastuak eta jarduerak.

Artículo 4.– Actividades y gastos subvencionables.

1.– Diruz lagunduko da Lanbide Heziketako heziketa-zikloetako ikasleei atzerriko hizkuntzako ikastaroak ematea, baldin eta 2022-2023ko ikasturtean ikastetxean bertan matrikulatuta badaude. Jarduera hori irakastorduez kanpo gauzatuko da, eta gutxienez 60 ordu eta gehienez 100 ordu iraungo du irakaskuntza-modalitate presentzialean, ez-presentzialean (online) edo mistoan (ikastaroaren orduen % 20 gutxienez modalitate presentzialean). Ikastaroa modu presentzial, ez-presentzialean (online) edo mistoan eskain daiteke, haietako edozein aldaeratan, eta astean gutxienez 2 ordukoa eta gehienez 8koa izango da, 2022-2023ko ikasturtean.

1.– Será subvencionable la impartición de cursos de lengua extranjera al alumnado de ciclos formativos de formación profesional, matriculados en el curso 22-23 en el propio centro. Esta actividad deberá desarrollarse fuera del horario lectivo, de una duración mínima de 60 horas y máxima de 100 horas de docencia, presencial, no presencial (online) o mixta (mínimo 20 % de las horas del curso en modalidad presencial). El curso podrá ofertarse en cualquiera de las variantes de modalidad presencial y/o no presencial (online) o mixta, a razón de un mínimo de 2 horas semanales y un máximo de 8, durante el curso académico 2022-2023.

2.– Ikastetxeko berezko irakasleek edo % 100era arte azpikontratatutakoek eman ditzakete klaseak. Irakasleek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren B2 mailaren baliokidea den hizkuntza-gaitasunaren agiria izan beharko dute gutxienez. Ikastetxeko Zuzendaritza arduratuko da betekizun hori betetzen dela bermatzeaz.

2.– La impartición de las clases será realizada por profesorado propio del centro o subcontratado hasta el 100 %, debiendo de estar el profesor o profesora en posesión de un certificado lingüístico equivalente, al menos, al nivel B2 del Marco Común Europeo de referencia de lenguas. La Dirección de los centros educativos será la responsable de asegurar el cumplimiento de este requisito.

3.– Ikastaro horietan hizkuntza ikuspegi praktikotik landuko da, batetik, Lanbide Heziketako tituludunen lan-egoeren eguneroko erabilerei lotuta, eta, bestetik, taldeko ikasleek ikasten duten lanbide-arloei lotutako erabilera teknikoei lotuta. Ahozko trebetasunen komunikazio-gaitasuna landuko da bereziki, elkarrizketa-praktika eta banakako eta taldeko ahozko azalpenak sustatuko dira eta eguneroko lanean multimedia-baliabideak erabiliko dira. Horiek guztiak modalitate presentzialean zein ez-presentzialean (online) egin ahalko dira. Ikastetxeak erabakiko du.

3.– En estos cursos se trabajará la lengua desde un enfoque práctico ligado, por un lado, a usos cotidianos de las situaciones laborales de titulados en formación profesional y, por otro, a usos técnicos ligados a las familias profesionales que cursa el alumnado del grupo, trabajando especialmente la competencia comunicativa de las destrezas orales, fomentándose la práctica conversacional y las exposiciones orales individuales y de grupo e incorporando al trabajo diario la utilización de recursos multimedia. Todas ellas podrán realizarse en modalidad presencial o no presencial (online), a elección del centro.

4.– Nominen edo fakturen bidez justifikatu beharreko ikastaroen gastuek bakarrik jaso dezakete laguntza. Era berean, multimedia-materialak ere diruz lagunduko dira, hala nola erabilera-lizentziak eta softwareak, bai irakaskuntza modalitate telematikoan irakastekoak, bai aldiberekotasun-baldintza bete gabe ikastekoak, hau da, ikasleek bakarka ikasteko multimedia-programen lizentziak edo baliabide informatikoak.

4.– Serán objeto de subvención los gastos de impartición de los cursos, que han de justificarse mediante nóminas y/o facturas. Asimismo, podrán ser objeto de subvención materiales multimedia, como las licencias de uso y softwares, tanto los que permitan la docencia en su modalidad telemática, como los que permitan el aprendizaje sin requisito de simultaneidad, como son las licencias de programas multimedia y recursos informáticos para trabajo individual del alumnado.

Azpikontratazioa Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 29. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68. artikuluan xedatutakoaren arabera egingo da. Enpresa kontratatuak entitate onuradunaren mende soilik egongo dira, eta horrek hartuko du bere gain diruz lagundutako jarduera gauzatzearen erantzukizun osoa Administrazioaren aurrean. Idatziz egingo da entitate onuradunaren eta kontratisten arteko kontratua. Kontratistak, betiere, antzeko arloetan egiaztatutako prestakuntza-esperientzia izan beharko du.

La subcontratación se ajustará a lo señalado en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 68 del Reglamento General de Subvenciones. Los contratistas quedarán obligados solo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. El contrato celebrado entre la entidad beneficiaria y el contratista constará por escrito. Para ello, el contratista deberá contar con experiencia formativa acreditada en ámbitos similares.

5.– Irakasleak ikastetxekoak badira, atzerriko hizkuntza indartzeko programa emango duen irakasleen soldata-kostua ez du estaliko hezkuntza-itunetatik eratorritako ordainketa eskuordetuak.

5.– En caso del profesorado del propio centro, el coste retributivo correspondiente al profesorado que impartirá el refuerzo de idioma extranjero no estará cubierto por el pago delegado correspondiente a la vía de conciertos educativos.

6.– Honela kontrolatuko da bertaratzea:

6.– La asistencia se controlará de la siguiente manera:

6.1.– Ordu presentzialak: sinaduren kontrol-orrien bidez (3. eranskina).

6.1.– Horas presenciales: se realizará mediante las hojas de control de firmas (Anexo 3).

6.2.– Ordu ez-presentzialak (online): ebidentzia-mota hauek jaso beharko dira:

6.2.– Horas no presenciales (on-line): deberá recogerse estos tipos de evidencia:

a) prestakuntza-saio bakoitzaren pantaila-argazkia, parte-hartzaileak bertaratu direla adierazten duena. (Ordu sinkronoak).

a) una captura de pantalla correspondiente a cada sesión formativa en la que quede reflejada la asistencia de los asistentes. (Horas síncronas).

b) Saio ez-presentzialen (online) plangintza eta pertsona bakoitzak saio bakoitzean duen bertaratzea jasotzen dituen klase-emailearen adierazpena. (Ordu sinkronoak 4. eranskinean). (Ordu asinkronoak 4.2 eranskinean).

b) la declaración del impartidor o impartidora que recoge la planificación de las sesiones no presenciales (online) y el cumplimiento de la asistencia de cada persona a cada una de las sesiones. (Horas síncronas en el Anexo 4). (Horas asíncronas en el Anexo 4 bis).

c) Erabilitako plataformak sortzen dituen konexioen erregistro eraginkor eta sinesgarria. Erregistro horrek pertsonak, datak eta konexio-denborak identifikatuko ditu. (*Ordu sinkronoak eta asinkronoak).

c) Registro efectivo y fidedigno de conexiones que la plataforma utilizada genere. Este registro identificará las personas, las fechas, los tiempos de conexión. (*Horas síncronas y asíncronas).

*Sinkronoak: ikastaroan parte hartzen dutenek aldi berean gauzatzen dute ikaskuntza-prozesua. Asinkronoetan edozein unetan ematen da.

*Síncronas: el proceso de aprendizaje se realiza al mismo tiempo por los participantes del curso. En las asíncronas se da en cualquier momento.

5. artikulua.– Programan parte har dezaketen ikasleak.

Artículo 5.– Alumnado que puede participar en el programa.

Edozein heziketa-ziklotako itunpeko ikastetxe pribatuetako ikasleek parte har dezakete atzerriko hizkuntza indartzeko programan.

Podrá participar en el programa de refuerzo de lengua extranjera el alumnado de centros privados concertados de cualquier ciclo formativo.

6. artikulua.– Izena ematea, ikasleak hautatzeko metodoa eta eskoletara joatea.

Artículo 6.– Inscripción, método de selección y asistencia del alumnado.

1.– Matrikula boluntario eta doakoa eskainiko da atzerriko hizkuntzako ikastaroetan, eta nahitaezkoa izango da gutxieneko bertaratzea betetzea (orduen % 80), modalitate bakoitzean.

1.– Se ofertará una matrícula voluntaria y gratuita en los cursos de idioma extranjero, con exigencia de asistencia mínima (80 % de las horas) obligatoria en la modalidad que corresponda.

2.– Ikastetxe batek jaso dituen eskabideak eskaini ditzakeen plazak baino gehiago badira, berdintasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioetan oinarrituko da hautaketa-metodoa. Erabiliko den hautaketa-metodoa 2. eranskinean adierazita dago.

2.– En el caso de que el número de solicitudes en un centro fuera mayor que el número de plazas que este pueda ofertar, se utilizará un método de selección que cumpla los principios de igualdad, concurrencia y objetividad. El método de selección a utilizar se describirá en el Anexo 2.

7. artikulua.– Taldeak eratzea.

Artículo 7.– Configuración de los grupos.

1.– Modalitate presentzialean, hizkuntza bakoitzeko taldean gutxienez 8 ikasle egongo dira, eta gehienez 20. Modalitate ez-presentzialean (online), ez da egongo gutxieneko eta gehieneko ikasle-kopururik.

1.– En la modalidad presencial, el número de alumnado para configurar grupo en cada idioma de impartición será de un mínimo de 8 y de un máximo de 20. En la modalidad no presencial (online), no habrá número de alumnos y alumnas mínimo o máximo.

2.– Hizkuntza bakoitzean taldeak eratuko dira Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan (HEEEB) ezarritako mailak kontuan hartuta: A2, B1.1, B1.2 eta B2. Ikastetxe batek maila berean interesa duten 20 ikasle baino gehiago balitu, maila horretako bi talde egin ahal izango ditu.

2.– Se completarán grupos de acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MCER): A2, B1.1, B1.2 y B2. Cuando un centro tenga más de 20 alumnos/as interesados en un mismo nivel, podrá hacer dos grupos de ese mismo nivel.

8. artikulua.– Hizkuntza-ikastaroen ebaluazioa.

Artículo 8.– Evaluación de los cursos de lengua.

Ikasturte-hasieran, ikasleei proba bat egingo zaie, matrikulatu diren mailaren arabera. Klaseak amaitzean, azken azterketa bat egin beharko dute ikastetxeek.

Al inicio del curso se realizará una prueba al alumnado de acuerdo al nivel en el que se haya matriculado. Finalizadas las clases, los centros deberán realizar un examen final de nivel.

Era berean, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak emango duen gogobetetasun-inkesta bat egin beharko dute.

Además, también tendrán que realizar una encuesta de satisfacción que será facilitada por la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

9. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras subvenciones o ayudas.

Agindu honetan araututako dirulaguntzak bateraezinak dira xede bera duten entitate publikoen edo pribatuen dirulaguntzekin.

La concesión de subvenciones reguladas en la presente Orden será incompatible con cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas, que tuvieran el mismo objeto.

10. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 10.– Datos de carácter personal.

Agindu hau aplikatzean jasotako datu pertsonalak 3/2018 Lege Organikoan (abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa) eta aplika daitezkeen gainerako arauetan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Los datos de carácter personal recogidos en la aplicación de la presente Orden, serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable al efecto.

Datuen babesari buruzko informazioa helbide honetan dago eskuragarri: https://www.euskadi.eus/dbao/0097511

Más información sobre Protección de Datos disponible en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/rgpd/0097511

Zure datu pertsonalak tratatu eta izen honetako tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira: Laguntza eta dirulaguntzak Lanbide Heziketako ikastetxeentzat eta entitate laguntzaileentzat.

Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: ayudas y subvenciones a entidades colaboradoras y centros de formación profesional.

Arduraduna: teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza, Hezkuntza Saila.

Responsable: Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados, Departamento de Educación.

Helburua: laguntza ekonomikoen eskabideak izapidetzea, parte-hartzaileak eta/edo interesdunak identifikatuta. Entitate laguntzaileentzako dirulaguntzak.

Finalidad: tramitación de solicitudes de ayudas económicas con identificación de intervinientes y/o personas interesadas. Subvenciones a entidades colaboradoras.

Legitimazioa:

Legitimación:

– Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoak egikaritzean egin behar den eginkizun bat betetzeko.

– Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

– 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

– 1/1997 Legegintzako Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

– Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

Hartzaileak:

Destinatarios:

– Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk.

– Otros órganos de la Comunidad Autónoma.

– Ekonomia eta Ogasun Saila.

– Departamento de Economía y Hacienda.

Eskubideak: datuak irispidean izan, zuzendu eta ezerezteko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian jasotako bestelako eskubideak ere.

Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

Informazio gehigarria: gure web-orrialdean kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza:

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web.

Araudia:

Normativa:

– Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra.

– Reglamento General de Protección de Datos.

– 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa.

– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
ESKAERAK ETA EMATEKO PROZEDURA
SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

11. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Ikastetxeko legezko ordezkariari dagokio eskabidea egitea, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariari zuzenduta.

2.– Corresponde a la persona que ostente la representación legal del centro realizar la solicitud, dirigida al Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

3.– Eskabideak eta haiei gehitutako dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dira, ikastetxeak aukeratutakoaren arabera. Era berean, eskabidea egin duen ikastetxeak aukeratutako hizkuntza erabiliko da prozeduran, hala ezarrita baitago Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan.

3.– Las solicitudes y la documentación que las acompañe se podrán presentar en euskera o castellano, a elección del centro. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el centro solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.

12. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 12.– Documentación a presentar.

1.– Eskaera egiten duten ikastetxeek agindu honetako eranskinak baino ez dituzte erabiliko dokumentazioa aurkezteko, eta behar bezala beteko dituzte.

1.– Los centros solicitantes deberán presentar, debidamente cumplimentados, los siguientes documentos utilizando exclusivamente los anexos de la presente Orden.

a) Eskabide-inprimakia (1. eranskina).

a) el formulario de solicitud (Anexo I).

b) Prestakuntza-jardueraren fitxa (2. eranskina) proposatzen den talde bakoitzeko.

b) una ficha de actividad formativa (Anexo II) por cada grupo que propongan.

13. artikulua.– Aurkeztutako eskabideen akatsak zuzentzea.

Artículo 13.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Dirulaguntzak lortzeko eskabideak oso-osorik betetzen ez badira, edo eskabidearekin batera aurreko artikuluan zehaztutako dokumentazioa aurkezten ez bada, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean akatsa zuzentzeko, edo nahitaezko agiriak aurkezteko, eta, gainera, esango zaio aurrekoa egin ezean, eskabideari uko egiten diola ulertuko dela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluaren araberako ebazpena eman ondoren.

Si las solicitudes de subvención no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

14. artikulua.– Aurkezpen eta izapidetze elektronikoa.

Artículo 14.– Presentación y tramitación electrónica.

1.– Entitate interesdunek baliabide elektronikoak erabiliko dituzte, eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak egiteko.

1.– Las entidades interesadas solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

Eskabideak izapidetzeko zehaztapenak eta ereduak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango dira: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0097511

Las especificaciones y los modelos para tramitar la solicitud están disponibles en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/servicios/0097511

2.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute, batetik, 21/2012 Dekretuak (otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa) eta, bestetik, Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariak 2006ko otsailaren 9an emandako Ebazpenak, hain zuzen ere, Informatika eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa -Platea- onartzen duenak.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución, de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración sede de la - Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Platea.

3.– Eskabidea egin ondorengo izapideak, baita jakinarazpen eta justifikazioak ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «Nire karpeta» gunearen bitartez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, incluidas las notificaciones y justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan onartuta dauden identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

4.– Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/certificados-electronicos

5.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkariak inskribatuta egon beharko du Eusko Jaurlaritzako Ahalordeen erregistroa elektronikoan, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

5.– Se podrá tramitar electrónicamente a través de un representante, para lo cual la representación deberá inscribirse en el «Registro Electrónicos de Apoderamientos», accesible a través de las direcciones siguientes: https://www.euskadi.eus/representantes

6.– Hirugarrenen alta bide elektronikoz izapidetu ahal izango da (hala egin beharko dute izapidetze elektronikoa erabiltzera behartuta daudenek), egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

6.– El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, cuya dirección es: https://www.euskadi.eus/altaterceros

15. artikulua.– Dirulaguntzak kudeatzen dituen organoa.

Artículo 15.– Órgano encargado de la gestión de las subvenciones.

Hezkuntza Saileko Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria izango da agindu honetan araututako dirulaguntzen organo kudeatzailea.

El órgano gestor de las subvenciones reguladas en la presente Orden será el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación.

16. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura.

Artículo 16.– Procedimiento de concesión.

1.– Eman beharreko guztizko zenbatekoak agindu honen 2.1 artikuluan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura gainditzen badu, honela jokatuko da:

1.– En caso de que la cuantía total a conceder supere la dotación presupuestaria prevista en el artículo 2.1 de la presente Orden, se procederá de la siguiente forma:

a) Ikastetxe eskatzaile bakoitzari talde bat emango zaio. Ikastetxeak talde bat baino gehiago eskatu badu, guztira ordu-kopuru txikieneko iraupena duena aukeratuko da.

a) se concederá un grupo a cada centro solicitante. En el caso de que el centro hubiera solicitado más de uno se elegirá el de menor número de horas de duración total.

b) Hala ere, deialdiko aurrekontu-zuzkidura gainditzen bada, talde bat emango da ikastetxe bakoitzeko, 60 ordu gutxienez guztientzat.

b) Si aun así se superase la dotación presupuestaria de la convocatoria, se concederá un grupo por centro con el mínimo de 60 horas para todos.

c) Aurrekontuaren zenbatekoa ikastetxe eskatzaile bakoitzeko 60 orduko talde bat betetzeko nahikoa ez bada oraindik, irakastordu bakoitzeko prezioa murriztuko da, deialdiaren zuzkidurara egokitu arte.

c) Si la cuantía presupuestaria continuara siendo insuficiente para cubrir un grupo de 60 horas por centros solicitante, se disminuirá el precio por hora de impartición, hasta ajustarse a la dotación de la convocatoria.

d) Aurreko a) apartatuan aurreikusitakoaren arabera ikastetxe eskatzaile bakoitzari talde bat eman ondoren talde gehiago finantzatu ahal badira, eskolak ematea aurreikusi duten ikasleen guztizko kopuruaren arabera ordenatuko dira ikastetxeak, handienetik txikienera, eta beste talde bat esleituko zaie ikastetxeei, ikastetxe bakoitzeko bigarren taldea agortu arte.

d) Si habiendo otorgado un grupo a cada centro solicitante, conforme a lo previsto en el apartado a) anterior, pudieran financiarse más grupos, se procederá a ordenar los centros por el número total de alumnos que hayan previsto atender, de mayor a menor, asignando un grupo más a los centros hasta agotar el segundo grupo por centro.

e) Aurreko d) apartatua aplikatu ondoren aurrekontua geratzen bada erabilgarri, apartatu honetan aurreikusitakoaren arabera jokatuko da, zuzkidura agortu arte.

e) Si quedara presupuesto disponible después de aplicar el apartado d) anterior, se procedería sucesivamente conforme a lo previsto en este apartado hasta agotar la dotación.

17. artikulua.– Prozedura ebaztea.

Artículo 17.– Resolución del procedimiento.

1.– Aurkeztu diren eskabideak prozedura bakar baten bidez izapidetuko dira. Hori ebazteko ardura izango du Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak.

1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán a través de un único procedimiento cuya resolución corresponde al Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados.

2.– Ebazpen hori argitara emango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan (https://www.euskadi.eus/iragarki-taula-elektronikoa), eta argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu jakinarazpen-ondorioak. Ebazpenetan honako hauek ere jasoko dira: emandako dirulaguntzen zerrenda, eta baztertu eta prozeduratik kanpo geratu direnen zerrenda; emandakoen kasuan, zenbatekoak adierazi beharko dira, eta, baztertu eta prozeduratik kanpo geratu direnen kasuan, horretarako arrazoiak zeintzuk izan diren.

2.– La Resolución adoptada se publicará en el Tablón de anuncios de la de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/tablon-electronico-anuncios y tendrá efectos de notificación a partir del día siguiente al de su publicación en dicho tablón. Las resoluciones incluirán la relación de las subvenciones concedidas, las denegadas y las excluidas del procedimiento, con indicación de las cuantías, en el caso de las concedidas, y de los motivos, en el caso de las denegadas y excluidas del procedimiento.

3.– Hori hala izanik ere, organo kudeatzaileak beste aukera bat ere badu: interesdunei jakinarazpen-abisuak bidaltzea, eskabideetan jarri zituzten telefono mugikorretara eta helbide elektronikoetara mezuak bidaliz. Abisu horiek ez dute inolaz ere jakinarazpen eginaren ondoriorik izango.

3.– Sin perjuicio de lo anterior, el órgano gestor podrá remitir a las personas interesadas avisos de las notificaciones realizadas mediante mensajes SMS o de correo electrónico, a los teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico incluidos en el formulario de solicitud. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación practicada.

4.– Ebazteko eta ebatzitakoa ikastetxe interesdun guztiei jakinarazteko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Adierazitako epea igarota, aipatutako jakinarazpena egin ez bada, interesdunek eskabidea ezetsitzat jo ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1.a artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

4.– El plazo máximo para resolver y notificar lo resuelto a todos los centros interesados será de 6 meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, transcurrido el cual, sin haberse notificado la resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.– Prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide Heziketako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

5.– La Resolución del procedimiento no agota la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Formación Profesional, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.– Eskabidearen osteko izapideak bide elektronikoz egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

6.– Las notificaciones de las resoluciones, por canal electrónico, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/micarpeta

III. KAPITULUA:
CAPÍTULO III:
ORDAINKETA, ONURADUNEN BETEBEHARRAK ETA JARRAIPENA
PAGO, OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y SEGUIMIENTO

18. artikulua.– Dirulaguntza ordaintzea.

Artículo 18.– Pago de la subvención.

Dirulaguntza bi epetan ordainduko da. Lehena, emandako laguntza osoaren % 80, laguntza onartu ondoren ordainduko da, 19.1 artikuluan xedatutakoaren arabera. Dirulaguntzaren zenbatekoaren gainerako % 20a hizkuntza-ikastaroak amaitu eta ikastetxeko zuzendaritzak behar bezala egin direla egiaztatu ondoren ordainduko da, justifikazioa 20. artikuluan zehazten diren epe eta baldintzetan aurkezten bada.

El abono de la subvención se hará efectivo en dos plazos. El primero, cuyo importe será el 80 % del total concedido, se realizará una vez aceptada la ayuda, conforme a lo establecido en el artículo 19.1. El pago del 20 % restante del importe de la subvención se realizará una vez hayan finalizado los cursos de lengua y la dirección del centro acredite su correcta realización, presentando la justificación en el plazo y condiciones que se indican en el artículo 20.

Hirugarrenen alta bide elektronikoz izapidetu ahal izango da (hala egin beharko dute izapidetze elektronikoa erabiltzera behartuta daudenek), egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen zerbitzuaren bidez, helbide honetan: https:/www.euskadi.eus/hirugarrenak

El alta de terceros se puede tramitar electrónicamente (las personas obligadas a la tramitación electrónica lo deberán hacer así) a través del servicio correspondiente disponible, también, en la sede electrónica, en la siguiente dirección: https:/www.euskadi.eus/altaterceros

19. artikulua.– Ikastetxe onuradunen betebeharrak.

Artículo 19.– Obligaciones de los centros beneficiarios.

Agindu honetan araututako dirulaguntzen onuradun diren ikastetxeek honako betebehar hauek dituzte:

Los centros beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir, en todo caso, las siguientes obligaciones:

1.– Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, entitate onuradunek, esleitzeko erabakia jakinarazi eta hurrengo hamabost egun naturaleko epean berariaz eta idatziz dirulaguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat joko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días naturales a contar a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación, no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que esta queda aceptada.

2.– 2022-2023ko ikasturterako Ikastetxeko Urteko Planean sartzea diruz lagundutako heziketa-jarduerak.

2.– Incluir en el Plan Anual del Centro para el curso 2022-2023 las actividades formativas subvencionadas.

3.– Agindu honen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. eta 10. artikuluetako baldintzak betetzen direla ikuskatzea.

3.– Supervisar que se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la presente Orden.

4.– Emandako dirulaguntza justifikatzea 20. artikuluan jasotakoaren arabera.

4.– Justificar la subvención concedida de acuerdo a lo recogido en el artículo 20.

5.– Gutxienez 5 urtean artxibatzea 4.6 artikuluan aipatutako dokumentuak eta gastuen jatorrizko frogagiriak, erakunde eskudunek egiaztatze- eta kontrol-lanak egin ahal izan ditzaten.

5.– Archivar durante al menos 5 años los documentos citados en el artículo 4.6 y los originales de los justificantes de gasto, a los efectos de que las funciones de comprobación y control puedan realizarse por las instancias que tienen atribuidas las citadas funciones.

6.– Dirulaguntza, eman den xederako erabiltzea.

6.– Utilizar la subvención para el fin concreto para el que ha sido concedida.

7.– Ikastaroetako saio bakoitza amaitzean, bertaratze metatuko balantze partziala egitea erabaki zuzenak hartu ahal izateko, deialdiaren 22. artikuluak xedatzen duenaren arabera –artikulu hori dirulaguntzaren baldintzak aldatzeari buruzkoa da–.

7.– Se deberá realizar el balance parcial de asistencia acumulada al finalizar cada sesión para tomar las decisiones adecuadas, como recoge el artículo 22, referido a la modificación de las condiciones de la subvención.

8.– Ikastaro osoa egitea dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko kontuan hartu den talde bakoitzeko irakastorduen kopuruarekin eta banaketarekin.

8.– Desarrollar la totalidad del curso con el número y distribución de horas de impartición por grupo tenido en cuenta para la determinación de la cuantía de la subvención.

9.– Bertaratzea kontrolatzea 4.6 artikuluan aipatutako dokumentuen bidez. Ikasleak bertaratu direla egiaztatuko dute, eta ikastetxean gordeko dira, egiaztapenik egin behar denerako.

9.– Llevar el control de asistencia mediante los documentos citados en el artículo 4.6, que permitan tener constancia de la asistencia de los alumnos/as y que se conservarán en el centro para el caso de posibles comprobaciones.

10.– Ikasle bat eskolen % 20ra edo gehiagora joan ez bada justifikatu gabe, ikastetxeko zuzendariak, tutoreak hala proposatuta, Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean jarriko du https://www.euskadi.eus/nire-karpeta helbidearen bidez.

10.– Cuando un alumno o alumna acumule un número de faltas de asistencia injustificadas igual o superior al 20 %, el Director/a del centro, a propuesta del tutor o tutora, comunicará al Gobierno vasco tal circunstancia en el momento en que se produzca a través de http://www.euskadi.eus/micarpeta.

11.– Dirulaguntzaren zenbatekoa aldatzea eskatzea 22. artikuluan zehazten diren kasuetan.

11.– Solicitar la modificación de la cuantía de la subvención en los supuestos contemplados en el artículo 22.

12.– Dirulaguntza itzultzea 23. artikuluan zehazten diren kasuetan.

12.– Devolver la subvención percibida en los supuestos contemplados en el artículo 23.

13.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluko gainerako betebehar guztiak betetzea; zehazki, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari ematea haiek eskatzen duten edozein informazio, dirulaguntzen xedea fiskalizatu ahal izan dezaten.

13.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en particular facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las subvenciones.

14.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako gainerako betekizunak betetzea, Agindu honen xedeko programen finantzaketaren izaera publikoari publikotasun egokia ematearena barne. Horrenbestez, ikastetxe onuradunak ikasleei eta familiei jakinaraziko die programa diruz laguntzen duela Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak.

14.– Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluida la de dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de los programas objeto de la presente Orden. A este respecto, el centro beneficiario deberá comunicar al alumnado y sus familias que el programa está subvencionado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

15.– Teknologia eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari dirulaguntza ematean kontuan izandako edozein baldintzaren aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzea.

15.– Adquirir el compromiso de comunicar a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados del Departamento de Educación toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

20. artikulua.– Dirulaguntza justifikatzea.

Artículo 20.– Justificación de las subvenciones.

1.– Ikastetxe onuradunek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte, 2023ko ekainaren 30a baino lehen, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta helbidearen bidez, DLOren 30. artikuluari jarraikiz:

1.– A medida que los cursos finalicen, y con fecha límite de 30 de junio de 2023, los centros beneficiarios deberán presentar a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta la siguiente documentación de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la LGS:

a) Parte-hartzeari eta hasierako eta amaierako azterketaren emaitzei buruzko akta (5. eranskina).

a) Acta de participación y resultados de examen inicial y examen final (Anexo 5).

b) Memoria ekonomikoa, 6. eranskineko inprimakiaren araberakoa.

b) Memoria económica según formulario en Anexo 6.

c) Ikastaroak eman dituzten pertsonen nominen kopiak, bai eta eskatutako eta dirulaguntza-deialdi honen ebazpenaren bidez baimendutako gastuen fakturen kopiak ere. Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak «laginketa-teknikak» erabiliko ditu dirulaguntzaren aplikazio egokiaren ebidentzia nahikoa emango duten frogagiriak egiaztatzeko. Horretarako, onuradunari eska diezaioke aurkeztu ez dituen jatorrizko frogagiriak aurkezteko.

c) Copias de las nóminas de las personas que hayan impartido los cursos y de las facturas de los gastos correspondientes a los gastos solicitados y autorizados por la resolución de la presente subvención. La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados procederá a la comprobación, mediante «técnicas de muestreo», de los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, pudiendo requerir al beneficiario la entrega de los justificantes originales no aportados inicialmente.

d) Baldin eta zenbait gastu lotuta badaude ikastaroa modalitate telematikoan ematearekin eta multimedia-lizentziekin, gastuok egiaztatzeko fakturen kopiak aurkeztu beharko dira (talde bakoitzeko onartutako kostuaren % 20, gehienez).

d) En el caso de que haya gastos relacionados con la impartición en modalidad telemática y licencias multimedia, copia de las facturas que justifiquen el gasto (hasta un máximo del 20 % del coste por grupo concedido).

2.– Artikulu honen aurreko apartatuan adierazitako justifikazio-aldia baino lehen ordaindu diren nominak edo fakturak bakarrik onartuko dira egindako gastu gisa.

2.– Solo serán admisibles como gasto realizado aquellas nóminas y/o facturas que hayan sido efectivamente pagadas con anterioridad al periodo de justificación señalado en el apartado anterior del presente artículo.

3.– Eskabidearen osteko izapideak, justifikazioak barne, bide elektronikoz egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren «Nire karpeta» atalaren bidez: https//www.euskadi.eus/nirekarpeta

3.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, incluidas las justificaciones, se realizarán a través de «Mi carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https//www.euskadi.eus/micarpeta

21. artikulua.– Jarraipena.

Artículo 21.– Seguimiento.

1.– Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak jarraipena egingo die diruz lagundutako heziketa-jarduerei, Hezkuntzako Ikuskaritzaren bidez, haiek egiten direla bermatzeko.

1.– La Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados realizará un seguimiento de las actividades de formación subvencionadas, al objeto de garantizar la realización de las mismas, a través de la Inspección Educativa.

2.– Baldin eta, ikasturtean zehar, gorabeheraren bat gertatzen bada diruz lagundutako heziketa-jardueren garapenean, kasuan kasuko Ikuskaritzako Buruzagitzak egoki irizten dion txostena bidaliko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, Agindu hau betearazteko neurriak har ditzan.

2.– En el caso de que a lo largo del curso se produjese cualquier incidencia que así lo aconsejase, en el desarrollo de cualesquiera de las actividades de formación subvencionadas, la Jefatura Territorial de Inspección correspondiente remitirá a la Dirección de Tecnología y Aprendizajes Avanzados el informe que considere oportuno, al objeto de que esta pueda tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente Orden.

22. artikulua.– Dirulaguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 22.– Modificación de las condiciones de la subvención.

1.– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 19.4 artikuluarekin eta 887/2006 Errege Dekretuak onartutako Erregelamenduaren 64. artikuluarekin bat, eman den dirulaguntzaren zenbatekoa aldatuko da aldi berean beste ekarpen batzuk jaso badira, bai eta kasu hauetan ere:

1.– Conforme a los artículos 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 64 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, procederá la modificación de la cuantía de la subvención concedida, además de en el supuesto de obtención concurrente de otras aportaciones, en los siguientes supuestos:

a) Modalitate presentzialerako:

a) Para la modalidad presencial:

Orduen % 80ko gutxieneko bertaratzea gainditu duten ikasleen kopurua talde bakoitzeko 6 ikasle baino gutxiagokoa eta 3 ikasle baino gehiagokoa bada, dirulaguntzaren zenbatekoa hainbanatuko da, bertaratze-ehunekoarekin bat etor dadin.

En el caso de que el número de alumnado que hayan superado la asistencia mínima del 80 % de las horas sea inferior a 6 estudiantes por grupo, y mayor de 3, se prorrateará la cuantía de la subvención, haciéndola coincidir con el porcentaje de asistencia.

Saio bakoitza amaitzean, bertaratzearen balantze partziala egin beharko da. Ikastaroaren ordu-kopuru osoaren % 80ko gutxieneko bertaratzea gainditu ahal izango duten ikasleen kopurua 3 edo gutxiago bada saioetako batean, ikastetxeko zuzendariak gainerako orduak emateari uzteko aginduko du berehala, eta horren berri eman beharko dio Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari, https://www.euskadi.eus/nirekarpeta web-orriaren bidez. Kasu horretan, gehienez, ordura arte emandako orduak ordainduko dira.

Se deberá realizar el balance parcial de asistencia acumulada al finalizar cada sesión. Si el número de alumnos y alumnas que podrán superar la asistencia mínima del 80 % de las horas totales del curso es 3 o inferior en alguna de las sesiones, el Director/a del centro procederá a la cancelación inmediata de la impartición del resto de horas y deberá notificarlo a Dirección de Tecnologías y aprendizajes avanzados a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta. Si este fuera el caso, como máximo, solo se abonarán las horas que se hayan impartido hasta este momento.

Modalitate ez-presentzialerako (online) edo mistorako:

Para la modalidad no presencial (online) o mixta:

Ikasleren batek ezin izan badu % 80ko gutxieneko bertaratzea bete, ikastetxeko zuzendariak Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzari jakinarazi beharko dio https://www.euskadi.eus/nirekarpeta web-orriaren bidez. Kasu horietan, ordura arte emandako irakastorduak baino ez dira ordainduko.

En el caso de que algún alumno/a no vaya a poder superar la asistencia mínima del 80 %, el Director/a del centro deberá notificarlo a la Dirección de Tecnologías y Aprendizajes Avanzados a través de https://www.euskadi.eus/micarpeta En esos casos, solo se abonarán las horas que se hayan impartido hasta ese momento.

b) Irakastorduak ez badira 19.8 artikuluan ezarritakoak adina, dirulaguntzaren zenbatekoa gutxitu egingo da benetan eman diren irakastorduen arabera, betiere 4.1 artikuluan talde bakoitzarentzat ezarritako gutxieneko 60 irakastorduak eman badira.

b) En el caso de que las horas de impartición del curso no cumplan las concedidas (referidas en el artículo 19.8), la cuantía se disminuirá proporcionalmente al número de horas finalmente impartidas, siempre que se haya alcanzado el mínimo de 60 horas de docencia por grupo establecido en el artículo 4.1.

2.– Horretarako, Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendariak aldaketa-ebazpena emango du; eman diren zenbatekoak gutxituko dira, eta entitate onuradunak sobera jasotako zenbatekoak itzuli beharko ditu, betiere emandako gutxieneko 60 orduen muga errespetatuta.

2.– A tal efecto, el Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados dictará la oportuna resolución de modificación en la que se modificarán las cuantías concedidas, quedando la entidad beneficiaria obligada a devolver los importes que hubiera recibido en exceso, respetando un límite mínimo de 60 horas de clase impartidas.

Horretarako, kontrola egin beharko da 4.6 artikuluan aipatutako dokumentuen bidez. Ikasleak bertaratu direla egiaztatuko dute, eta ikastetxean gordeko dira, egiaztapenak egin behar direnerako. Ikasle bat eskolen % 20ra edo gehiagora joan ez bada, justifikatu gabe, ikastetxeko zuzendariak, tutoreak hala proposatuta, Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean jarriko du https://www.euskadi.eus/nirekarpeta webgunearen bidez.

El centro deberá llevar el oportuno control mediante los documentos citados en el artículo 4.6, que permitan tener constancia de la asistencia de los/las alumnos y alumnas y que se conservarán en el centro para el caso de posibles comprobaciones. Cuando un alumno o alumna acumule un número de faltas de asistencia injustificadas superior al 20 %, el Director/a del centro, a propuesta del tutor o tutora, comunicará al Gobierno Vasco tal circunstancia en el momento en que se produzca a través de http://www.euskadi.eus/micarpeta

23. artikulua.– Ez-betetzeak eta itzulketa-prozedura.

Artículo 23.– Incumplimientos y procedimiento de reintegro.

1.– Dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala egokituz gero, jasotako zenbatekoa gehi dagokion interesa Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaio hauetako bat gertatuz gero:

1.– Se declarará la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco el importe percibido más el interés que corresponda, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Jarduerak irauten duen bitartean ez betetzea bertaratzearen edo emandako irakastorduen gutxieneko ehunekoak; horrelakoetan, eman den dirulaguntzaren zenbatekoa aldatu ahalko da, 22. artikuluaren arabera. Horretarako, onuradunari entzunaldia eskaini ondoren, diruz lagundutako jarduketa bete gabetzat hartuko da, eta emandako dirulaguntza egokituko, aipatutako puntuan ezarritakoari jarraikiz.

a) Cuando en el desarrollo de la actividad se incumplan los porcentajes mínimos de asistencia o de horas impartidas, que conforme al artículo 22 permiten la modificación de la cuantía concedida, se procederá, previo procedimiento de audiencia del beneficiario, a declarar el incumplimiento de la actividad subvencionada y el ajuste de la subvención concedida según se estipula en aquel punto.

b) Agindu honetan eta hura garatzen duten ebazpenetan xedatutako edozein betebehar edo baldintza ez betetzea.

b) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones, requisitos o condiciones establecidas en esta Orden y en las resoluciones que la desarrollen.

c) Ez betetzea Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontuen konturako dirulaguntzen onuradunen edozein betebehar. Betebehar horiek azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 artikuluan jasota daude.

c) Que se incumpla cualquiera de las obligaciones de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, recogidas en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan jasotako itzulketa-kausaren bat gertatzea.

d) Cuando concurra alguna de las causas de reintegro recogidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Aldi berean entitate publiko edo pribatuen beste edozein dirulaguntza jaso izana.

e) Que se haya obtenido de forma concurrente cualquier otra subvención de entidades públicas o privadas.

2.– Jasotako zenbatekoak itzultzeko eta berandutze-interesa eskatzeko, honako xedapen hauei jarraituko zaie: Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluari (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako testu bategina) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuko II. tituluari (698/1991 Dekretua, EAEko Aurrekontu Orokorren pentzudan ematen diren dirulaguntzen bermeen eta horiek itzultzearen erregimen orokorra arautzen duena).

2.– El procedimiento para el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), y en el Título II del Decreto 698/1991, de 17 diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau administrazio publikoen dirulaguntzak arautzen dituzten printzipioei jarraikiz ebatziko da –publikotasunaren, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioak–, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginean ezarritako baldintzetan, zeina azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu baitzuen, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuan zehaztutako oinarrizko araudiaren arabera, eta laguntzei eta dirulaguntzei aplikatu beharreko gainerako xedapenekin bat etorriz; horrez gain, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak aplikatuko dira, agindu honetan ezarritako irizpideen arabera.

La presente convocatoria se resolverá conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad que rigen la actividad subvencional de las Administraciones Públicas, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y con arreglo a la normativa básica establecida en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones y aplicándose los recursos económicos disponibles con arreglo a los criterios establecidos en la presente Orden.

Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea aplikatuko dira.

Asimismo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, hilabeteko epean. Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari, bi hilabeteko epean. Bi epeok agindu hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira.

Contra la presente Orden podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Educación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, ambos plazos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de julio de 2022.

Hezkuntzako sailburua,

El Consejero de Educación,

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

JOKIN BILDARRATZ SORRON.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común