Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

163. zk., 2022ko abuztuaren 25a, osteguna

N.º 163, jueves 25 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
3696
3696

EBAZPENA, 2022ko abuztuaren 16koa, Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten eta jakinarazten baitira Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren 2022ko maiatzaren 25eko Aginduan ezarritako laguntzak. Aipatutako agindu horren bidez, oinarri arautzaileak ezartzen dira eta deialdia egiten da dirulaguntzak emateko 2022ko ekitaldirako, udal-informazio geografikoa hobetzeko eta Euskadiko datu espazialen azpiegituran integratzeko geoEuskadi geoatariaren bidez.

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2022, del Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana, por la que se resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas en la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la mejora de la información geográfica municipal y su integración en la infraestructura de datos espaciales de Euskadi a través de su geoportal geoEuskadi para el ejercicio 2022.

2022ko ekainaren 3an, EHAAren 107. zenbakian, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren Agindua argitaratu zen, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko udalei dirulaguntzak emateko 2022ko ekitaldirako, udal-informazio geografikoa hobetzeko eta Euskadiko datu espazialen azpiegituran integratzeko geoEuskadi geoatariaren bidez.

Con fecha 3 de junio de 2022 fue publicada en el BOPV n.º 107 la Orden de 25 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la mejora de la información geográfica municipal y su integración en la infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi a través de su geoportal geoEuskadi para el ejercicio 2022.

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 5ean amaitu zen, hala baitago ezarrita dirulaguntzak ematea arautzen duen Aginduaren 6.1 artikuluan. Epe horretan, 30 eskabide jaso dira Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza honetan, eta ebazpen honen I. eranskinean daude denak adierazita.

El plazo de presentación de solicitudes finalizó el día 5 de julio de 2022, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la Orden reguladora de la concesión de subvenciones. Durante dicho plazo han tenido entrada en esta Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana un total de 30 solicitudes, las cuales se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Deialdia egiteko Aginduaren 8.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, Balorazio Epaimahaia 2021eko uztailaren 8an eratu zen, jasotako eskabideak aztertu eta egiaztatzeko, kontuan hartuta 9. artikuluan xedatutakoa (esleipenerako irizpideak eta gehieneko puntuazioa).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la citada Orden de convocatoria, con fecha 8 de julio de 2021 se constituyó el correspondiente Tribunal de valoración con objeto de llevar a cabo el análisis y verificación de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 que contiene los criterios de adjudicación y su puntación máxima.

Agindu horren 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, guztira 200.0000 euro bideratuko dira dirulaguntzak emateko. Bestalde, 15. artikuluak zehazten duenez, diruz lagunduko da laguntza teknikoa kontratatzeagatik sortutako gastuen % 75, proiektu bakoitzerako 12.000 euroko gehieneko muga jarrita, aurrekontu-kreditua amaitu arte; eta BEZa edota bestelako zergak ezin izango dira diruz lagundu.

El artículo 17 de la antedicha Orden prevé que para la concesión de estas subvenciones se destinará un total de 200.0000 euros. Por su parte, el artículo 15 precisa que se subvencionará el 75 % de los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica, con un máximo de 12.000 euros por proyecto, hasta el agotamiento del crédito presupuestario existente, no pudiendo ser objeto de subvención el IVA u otros impuestos.

Epaimahaiak, proposamenak aztertu eta egiaztatu ostean, eta horren ondorioz, 2022ko uztailaren 18an, 8.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz, Sailburuordetza honetan aurkeztu zuen esleipenerako proposamena, non adierazten baitu zein diren diruz laguntzea proposatu diren eskabideak, honakoak ere adierazita: udala, diruz lagundu daitekeen proiektua, lortutako puntuazioa eta dirulaguntzaren zenbateko proposatua.

Tras el análisis y verificación de las propuestas y como consecuencia del mismo, el Tribunal, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8.3, con fecha 18 de julio de 2022, ha elevado a esta Viceconsejería la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que se hace constar las solicitudes que se propone subvencionar, incluyendo el Ayuntamiento, el proyecto subvencionable, la puntuación obtenida y el importe de subvención propuesto.

Deialdia egiteko Aginduaren 10. artikuluan xedatutakoa betez eta horretarako eratutako Balorazio Epaimahaiak egin duen proposamena ikusita, honako hau

Dado lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de convocatoria y a la vista de la propuesta elevada por el Tribunal de valoración constituido al efecto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Dirulaguntzak ematea 2022ko ekitaldirako ebazpen honen II. eranskinean adierazitako udalei, bertan zehaztutako zenbatekoan. Hain zuzen ere, udal-informazio geografikoa hobetzeko eta, geoEuskadi geoatariaren bidez, Euskadiko datu espazialen azpiegituran integratzeko ematen dira dirulaguntza horiek.

Primero.– Conceder las subvenciones para la mejora de la información geográfica municipal y su integración en la infraestructura de Datos Espaciales de Euskadi a través de su geoportal geoEuskadi para el ejercicio 2022 a los ayuntamientos relacionados en el Anexo II de la presente Resolución, por el importe que en él se cita.

Bigarrena.– III. eranskinean adierazitako eskaerak ukatzea, bertan azaltzen diren arrazoiengatik.

Segundo.– Denegar las solicitudes contenidas en el Anexo III por los motivos que en el mismo se indica.

Hirugarrena.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta ordainketa deialdia egiteko Aginduaren 18. artikuluan ezarritako epeetan eta moduan egingo dira.

Tercero.– La justificación y pago de la subvención se realizará en los plazos y según el modo establecido en el artículo 18 de la Orden de la convocatoria.

Laugarrena.– Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, eskatzaile guztientzako jakinarazpen-balioa izan dezan, deialdia egiteko Aginduaren 10. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Cuarto.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco a los efectos de su notificación a todos los solicitantes, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Orden de la convocatoria.

Ebazpen honen aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de agosto de 2022.

Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea,

El Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana,

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.

MIGUEL DE LOS TOYOS NAZABAL.

I. ERANSKINA
ANEXO I
JASOTAKO ESKAERAK
Solicitudes recibidas
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
ONARTUTAKO ESKAERAK
Solicitudes concedidas
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
UKATUTAKO ESKAERAK
SOLICITUDES DENEGADAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común