Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

158. zk., 2022ko abuztuaren 18a, osteguna

N.º 158, jueves 18 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LAN ETA ENPLEGU SAILA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO
3634
3634

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita zein erakundek jaso dituzten desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko laguntzen 2021-2023ko deialdiaren babesean eman diren dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas al amparo de la convocatoria de ayudas 2021-2023, para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja.

Dirulaguntza publikoak ematean nahitaezkoa den publikotasun-printzipioa betetze aldera, desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko 2021-2023ko laguntzak (erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluak onartuta, 2021eko maiatzaren 25eko bilkuran, eta 2021eko ekainaren 15eko EHAAn argitaratuta, 116. zk.) 18.7 artikuluan honako hau ezartzen du: prozeduraren ebazpena Lanbideren webgunean argitaratzeaz gainera, deialdi horren babesean emandako laguntzen onuradun diren erakundeen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, baita bakoitzak jaso duen zenbatekoa ere.

A fin de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la concesión de subvenciones públicas, la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de este organismo autónomo adoptado en su sesión de 25 de mayo de 2021, (publicada en BOPV n.º 116, de 15 de junio de 2021) establece en su artículo 18.7. que, sin perjuicio de la publicación de la resolución del procedimiento en la página web de Lanbide, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades que hayan resultado beneficiarias de las ayudas concedidas al amparo de la citada convocatoria, con expresión de las cuantías percibidas.

Hori dela-eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonei zuzendutako orientazio profesionaleko ekintza eta zerbitzuak gauzatzeko 2021-2023ko laguntzen deialdiaren babesean emandako dirulaguntzen onuradun izan diren erakundeen zerrenda, eta bertan ondo zehaztea espediente-zenbakia, erakunde onuradunaren izena eta emandako dirulaguntzaren zenbatekoa, ebazpen honen eranskinean jasotakoaren arabera.

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las entidades que han resultado beneficiarias de las subvenciones concedidas, al amparo de la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional dirigidos a personas pertenecientes a colectivos en desventaja con expresión de su número de expediente, denominación de la entidad beneficiaria y cuantía de la subvención concedida, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Bigarrena.– Berariaz jakinaraztea deialdi honen babesean diruz lagundutako jarduerek EGF Europako Gizarte Funtsaren finantzazioa ere jaso dezaketela Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 aldirako EGFren Programa Eragilearen esparruan, 2014-2020 aldirako Gazte Enplegurako Programa Eragilearen esparruan eta/edo 2021-2027 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus Programa Eragilearen esparruan.

Segundo.– Comunicar expresamente que las actuaciones subvencionadas al amparo de esta convocatoria son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo FSE del País Vasco, 2014-2020, del Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020 y/o del Programa Operativo FSE Plus del País Vasco, 2021-2027.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2022.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

La Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
ANEXO
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común