Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Boletin Oficial del País Vasco

149. zk., 2022ko abuztuaren 3a, asteazkena

N.º 149, miércoles 3 de agosto de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3512
3512

AGINDUA, 2022ko uztailaren 27koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez hirugarrenez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak onartzen dituen agindua, eta epea irekitzen baita.

ORDEN de 27 de julio de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de tercera modificación de la Orden por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de apertura de plazo.

Apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuak (2019ko apirilaren 13ko BOE, 89. zk.) industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen programa arautzen du. Dekretu horretan, laguntzak emateko arau berezi erregulatzaileak ezarri ziren, industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa hobetuz karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak sustatzeko eta bultzatzeko.

El Real Decreto 263/2019, de 12 de abril (BOE n.º 89, de 13 de abril de 2019) por el que se regulaba el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, estableció las normas especiales reguladoras para la concesión de ayudas con la finalidad de incentivar y promover la realización de actuaciones en pyme y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final mediante la mejora de la eficiencia energética.

Errege Dekretu horren helburua honako hau da: industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoaren hobekuntzaren bitartez karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduketak bultzatu eta sustatzeko laguntzak ematea erregulatzeko arau bereziak ezartzea; horien bitartez, Efizientzia energetikoari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Zuzentarauak –2009/125/EE eta 2010/30/EB zuzentarauak aldatu eta 2004/8/EE eta 2006/32/EE zuzentarauak indargabetzen dituenak– finkatutako azken energia-kontsumoa murrizteko helburuak lortzen lagunduko litzateke, oinarri hauetan ezarritako baldintzen arabera eta Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) Espainiako Eskualde Anitzetarako 2014-2020 Programa Operatiboa eraentzeko arauei jarraikiz.

El Real Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales reguladoras para la concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la realización de actuaciones en pyme y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final mediante la mejora de la eficiencia energética para contribuir a alcanzar con ello los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, conforme a las condiciones establecidas por estas bases, y conforme a las normas que rigen el Programa Operativo FEDER Plurirregional de España 2014-2020.

Ondorio horietarako, industriari hornitutako azken energia guztia hartzen da «azken energia-kontsumotzat». Ez ditu barnean hartzen energiaren transformazioaren sektoreko hornidurak, ezta energiaren beraren industriak ere.

A estos efectos se entiende como «consumo de energía final» toda la energía final suministrada a la industria. No incluye los suministros del sector de la transformación de la energía ni a las industrias de la energía propiamente dichas.

Hala, laguntzen izaera pizgarria dela eta, laguntzen xede diren jarduketak ezin izango dira hasi laguntza-eskaera erregistratzen den eguna baino lehen.

Así, dado el carácter incentivador de las ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no podrán haberse iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda.

Aipatutako arauaren bidez, autonomia-erkidegoei laguntzak zuzenean esleitzea erabaki zen, haien lurralde-eremuan programa hori abiaraz zezaten, eta Euskal Autonomia Erkidegoari 15.321.804,01 euroko zuzkidura eman zitzaion (22.321.804,01 euroraino handitu zen 2021eko martxoaren 29ko Ebazpenaren bidez, 2020ko apirilaren 20ko BOE, 94. zk.); Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori.

En la citada norma, se acordaba la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas, para que, en su ámbito territorial, pusieran en marcha el citado Programa, dotando a la Comunidad Autónoma del País Vasco con 15.321.804,01 euros, ampliado a 22.321.804,01 euros mediante Resolución de 29 de marzo de 2021 (BOE n.º 94 de 20 de abril de 2020), procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

263/2019 Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Aginduak onartu egin zituen, 2019. eta 2020. urteetarako, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan efizientzia energetikoa lortzeko jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak (2019ko abuztuaren 13ko EHAA, 152. zk.).

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 263/2019, la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras, aprobó, para los años 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 152 de 13 de agosto de 2019).

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko uztailaren 23ko Aginduaren bidez, 2019ko uztailaren 30eko Agindu hori aldatu zen (2020ko ekainaren 29ko EHAA, 126. zk.).

Mediante Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras se modificó la citada Orden de 30 de julio de 2019 (BOPV n.º 126, de 29 de junio de 2020)

Abenduaren 29ko 1186/2020 Errege Dekretuak (2020ko abenduaren 30eko BOE, 340. zk.) apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua aldatu zuen, programaren indarraldia 2021eko ekainaren 30era arte luzatzeko.

El Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre (BOE n.º 340 de 30 de diciembre de 2020) modificaba el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril para ampliar la vigencia del programa hasta el 30 de junio de 2021.

Berriz ere, 2021eko ekainaren 22ko 440/2021 Errege Dekretuaren bidez (2021eko ekainaren 23ko BOE, 149. zk.), apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua aldatu zen, programaren indarraldia 2023ko ekainaren 30era arte luzatzeko, bai eta 263/2019 Errege Dekretuaren 7. artikuluan aipatzen diren laguntzen gehieneko zenbatekoa handitzeko ere.

Nuevamente, mediante Real Decreto 440/2021, de 22 de junio de 2021 (BOE n.º 149 de 23 de junio de 2021) se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, para ampliar la vigencia del programa hasta el 30 de junio de 2023 y la cuantía máxima de las ayudas a las que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 263/2019.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak 2021eko ekainaren 22ko Agindua eman zuen, 2019ko uztailaren 30eko Agindua bigarrenez aldatzekoa, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen deialdiaren oinarriak (2021eko ekainaren 25eko EHAA, 125. zk.).

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dictó la Orden de 22 de junio de 2021, de segunda modificación de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 125, de 25 de junio de 2021)

Gainera, 2021eko azaroaren 11ko Ebazpenaren bidez –Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua EEP BParena, Administrazio Kontseiluaren 2021eko azaroaren 3ko Ebazpena argitaratzen duena–, handitu egin zen industria-sektoreko ETE-etan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen programaren aurrekontua. Hain zuzen ere, 40.000.000 euro handitu zen, eta, ondorioz, gaur egungo aurrekontua 22.321.804,01 eurokoa izatetik 62.321.804,01 eurokoa izatera igaro da. Laguntza-programa hori apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren bidez arautu zen.

Además, mediante Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P ( BOE n.º 282 de 25 de noviembre de 2021), por la que se publica la Resolución de 3 de noviembre de 2021, del Consejo de Administración, se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, en 40.000.000 euros, pasando el presupuesto actual de 22.321.804,01 euros a 62.321.804,01 euros.

Apirilaren 5eko 43/2022 Dekretuaren bidez (2022ko apirilaren 21eko EHAA, 77. zk.), 40.000.000,00 euroko kredituak gaitu ziren Espainiako sektore publikoarekiko finantza-harremanen programan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 2022ko ekitaldirako aurrekontuan.

Mediante Decreto 43/2022, de 5 de abril (BOPV n.º 77 de 21 de abril de 2022) se habilitan créditos en el Programa de Relaciones Financieras con el Sector Público Español del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022, por importe de 40.000.000,00 euros.

Agindu honen xedea da autonomia-erkidego honek egindako deialdiaren oinarri arautzaileen azken aldaketak jasotzea. Hori dela eta, beharrezkoa da Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Agindua aldatzea, zeinaren bidez ezartzen baitziren EAEko industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen deialdiaren oinarriak. Hala, egokitu egingo da programaren indarraldia luzatzea eta aipatutako apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuan jasotako hasierako aurrekontua handitzea.

El objeto de esta Orden es recoger las últimas modificaciones de las bases reguladoras de las que depende la convocatoria efectuada por esta Comunidad Autónoma por lo que, se hace necesaria la modificación de la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e infraestructuras que establecía las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes empresas del sector industrial en la CAPV, así se adecuará la ampliación del periodo de vigencia del programa y la ampliación del presupuesto inicial contemplado en el referido Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

Era berean, erakunde onuradun bakoitzeko gehienez eman daitekeen laguntzaren zenbatekoa aldatu nahi da. Aldaketa bikoitz hori lagungarria izango da lortu nahi diren helburu energetikoak hobeto betetzeko; izan ere, jaso beharreko zenbatekoak handituz, parte-hartzea sustatuko da, eta, era berean, laguntza horien aurrekontuaren betearazpen-maila handiagoa ahalbidetuko da.

Asimismo, se pretende modificar el importe máximo de ayuda a conceder por entidad beneficiaria. Esta doble modificación contribuirá a una mejora en el cumplimiento de los objetivos energéticos perseguidos, al incentivar la participación, incrementándose los importes a percibir, y permitirá, a su vez, un mayor grado de ejecución presupuestaria de estas ayudas.

Horregatik, Industriaren eta Energia Trantsizioaren zuzendariaren proposamenez, eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legeak eta Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen otsailaren 23ko 68/2021 Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz, honako hau

Por ello, a propuesta de la Directora de Industria y Transición Energética y en uso de las facultades atribuidas en la Ley 7/1981, de 30 de junio, Ley de Gobierno y en el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Aldatzea Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2019ko uztailaren 30eko Aginduaren oinarri hauek –agindu horren bidez onartu ziren Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketak egiteko laguntzen deialdiaren oinarriak–; horrenbestez, honela idatzita geratuko dira:

Artículo único.– Modificar las siguientes bases de la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en Pymes y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País, que quedan redactadas en los siguientes términos:

1.– 6. oinarria: 1., 2. eta 3. apartatuak:

1.– Base 6: apartados 1, 2 y 3:

«1.– Laguntza-programa honek EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da 2023ko ekainaren 30era arte, edo, bestela, aurrekontu erabilgarria agortu arte.

«1.– Este programa de ayudas surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el BOPV, hasta el 30 de junio de 2023, o, en su caso, hasta que se agote el presupuesto disponible.

Deialdi honen indarraldia amaitzen denean, ez da eskabide gehiago onartuko.

A la finalización del periodo de vigencia de esta convocatoria no serán admitidas más solicitudes.

2.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak finantzatzeko, 62.321.804,01 euroko zenbatekoa bideratzen da; Espainiako estatuak –zehazki, Trantsizio Ekologikorako Ministerioari atxikitako Energia Efizientziaren Funts Nazionalak– eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (FEDER) 2014-2020 aldian batera finantzatutako Espainiako Eskualde Anitzetarako Programa Operatibotik dator arestian aipaturiko zenbateko hori.

2.– Para la financiación de las ayudas previstas en la presente Orden, se destina la cantidad de 62.321.804,01 euros, procedentes del Programa Operativo Plurirregional de España, cofinanciadas con aportaciones del Estado, en concreto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2014-2020.

3.– Dagozkion zeharkako kostuak kendu ostean, apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuaren II. eranskinaren B apartatuan ezarrita dagoen bezala, laguntzen onuradunentzat bideratutako gehieneko zenbatekoa 61.000.000 eurokoa izango da.

3.– Una vez detraídos los costes indirectos correspondientes, en los términos establecidos en el apartado B del Anexo II del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, el importe máximo destinado a las beneficiarias de las ayudas será de 61.000.000 de euros.

2022ko eta 2023ko ekitaldietan laguntzarik emango bada, kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da 2022rako eta 2023rako aurrekontuetan, eta, horretarako, aurrekontuetan beharrezko aldaketak egitea proposatuko da.»

Las concesiones que, en su caso, se efectúen en los ejercicios 2022 y 2023 deberán contar con crédito adecuado y suficiente en los presupuestos para 2022 y 2023, para lo cual se propondrá la realización de las modificaciones presupuestarias correspondiente.»

2.– 8. oinarria: 2. apartatua:

2.– Base 8: apartado 2:

«2.– Epe hori agindu honen 6. oinarrian bildutako funtsak erabat agortzen direnean amaituko da; bestela, 2023ko ekainaren 30era heldu baina eskuragarri den aurrekontua agortzeko behar adina eskabide bideratu ez badira ere amaituko da epe hori (...)».

«2.– Dicho plazo finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en la base 6 de la presente Orden, o se llegue al 30 de junio de 2023, sin haberse cursado solicitudes suficientes para agotar el presupuesto disponible (...)».

3.– 9. oinarria: lehenengo paragrafoa:

3.– Base 9: párrafo primero:

«Onuradun bakoitzak jasoko duen laguntzak ezingo du gainditu, aurkeztutako eskabideen multzoarengatik, 6.000.000 euroko guztizko zenbatekoa.»

«Cada beneficiaria no podrá superar por el conjunto de solicitudes presentadas la cuantía total de ayuda de 6.000.000 de euros.»

4.– 13. oinarria: 4. apartatua:

4.– Base 13: apartado 4:

«4.– Eskabidea aurkeztu eta gehienez ere sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da ebazpena. Epe hori igarota ebazpenik jakinarazi ez bada, erakunde interesdunak eskaera ezetsi dela ulertu ahal izango du, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoaren ondorioetarako.»

«4.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución alguna, la entidad interesada podrá entender desestimada su solicitud a los efectos de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.»

XEDAPEN IRAGANKORRA.– Aurreko eskabideak izapidetzea.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.– Tramitación de solicitudes anteriores.

2020ko abenduaren 31ren ondoren baina agindu hau indarrean jarri aurretik aurkeztutako laguntza-eskaerak 2021eko ekainaren 22ko 440/2021 Errege Dekretuak (2021eko ekainaren 23ko BOE, 149. zk.) ezarritako programaren indarraldi berriaren babesean izapidetuko dira. Errege Dekretu horrek apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretua aldatzen du, programaren indarraldia 2023ko ekainaren 30era arte luzatzeko.

Las solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, pero antes de la entrada en vigor de esta Orden, se tramitarán al amparo del nuevo periodo de vigencia del programa establecido por el Real Decreto 440/2021, de 22 de junio de 2021 (BOE n.º 149 de 23 de junio de 2021) que modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, para ampliar la vigencia del programa hasta el 30 de junio de 2023.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesdunek Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean. Kasu bietan, agindua argitaratu eta hurrengo egunean hasiko dira epeak.

Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición ante la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 27a.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de julio de 2022.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común