Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

143. zk., 2022ko uztailaren 26a, asteartea

N.º 143, martes 26 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
3375
3375

EBAZPENA, 2022ko uztailaren 8koa, Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko martxoaren 8ko Aginduaren bidez iragarritako laguntzetara bideratutako diru-zuzkiduraren zenbateko berria. Agindu horren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartzen dira 2022ko ekitaldirako.

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2022, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, por la que se da publicidad al nuevo importe de los recursos económicos dirigido a la financiación de la convocatoria de ayudas económicas realizada mediante «Orden de 8 de marzo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios».

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko martxoaren 8ko Aginduaren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartzen dira 2022ko ekitaldirako hirugarren oinarriak ezarri duenez, orotara seiehun eta berrogeita hamar mila (650.000) euro bideratuko dira deialdira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura. Horietakoak, berrehun eta hogeita hamalau mila (234.000) euro izango dira II. kapitulua finantzatzeko, eta laurehun eta hamasei mila (416.000) euro III. kapitulua finantzatzeko.

La Orden de 8 de marzo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, establece en su base 3 que el volumen total máximo de las ayudas a conceder dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi será de seiscientos cincuenta mil (650.000,00) euros, de los cuales doscientos treinta y cuatro mil (234.000) euros son para la financiación del capítulo II y cuatrocientos dieciséis mil (416.000) euros son para el capítulo III.

Bestalde, aipatutako 3. oinarriaren 4. paragrafoak honako hau xedatzen du: «Eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du gaindituko adierazitako zenbatekoa. Diru-zuzkidura hori handitu ahal izango da, kontuan hartuta eskatutako laguntzak guztira zenbatekoak diren eta aurrekontuetan zenbat diru geratzen den erabilgarri beste programa batzuk egikaritutakoan. Gehikuntza hori gertatuz gero, hasieran aurreikusitako zuzkidura agortu baino lehen egin beharko da, eta horren berri emango da Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordearen ebazpen baten bitartez.»

Por su parte, el cuarto párrafo de la misma base establece que «El volumen total de las ayudas a conceder no superará los citados recursos. Dicha dotación podrá ser incrementada, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas. En el supuesto de que se produzca dicho incremento, habrá de tener lugar con carácter previo al agotamiento de la dotación inicialmente prevista, de la que se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria».

Aipatutako deialdian aurkeztutako eskabideen bolumena ikusita, eta finantzaketa gehigarri gehiago eskuratzeko aukera kontuan hartuta, Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak, dagozkion izapideak egin ondoren, 2022ko ekitaldirako ezarritako kreditu propioak ehun eta hiru mila (103.000) eurotan gehitzea erabaki du.

Dado el volumen de las solicitudes presentadas a la precitada convocatoria, y la posibilidad de acceso a una mayor disponibilidad de financiación suplementaria adicional, la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias ha acordado, previa realización de los trámites oportunos, la ampliación de los créditos propios fijados para el ejercicio 2022 en la cuantía de ciento tres mil (103.000) euros.

Arestian azaldutakoaren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.2 artikuluan eta aurreikusitako 2022ko martxoaren 8ko Aginduarekin bat etorriz, aipatutako aurrekontu-handitze hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen da.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, conforme con lo previsto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así como en la mencionada Orden de 8 de marzo de 2022 se procede la publicación el Boletín Oficial del País Vasco de la precitada ampliación.

Horregatik guztiagatik, eta ahalik eta eskabide gehienei erantzun ahal izateko, honako hau

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de atender al mayor número posible de solicitudes presentadas

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Argitara ematea Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2022ko martxoaren 8ko Aginduan bideratutako baliabide ekonomikoen zenbateko berria. Agindu horren bidez, nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartu dira 2022ko ekitaldirako. Zenbateko hori zazpiehun eta berrogeita hamahiru mila (753.000) eurokoa da guztira, kofinantzatutako zatia eta finantzaketa osagarri gehigarria barne.

Dar publicidad al nuevo importe de los recursos económicos destinados en la «Orden de 8 de marzo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios» que asciende a la cantidad total de setecientos cincuenta y tres mil (753.000) euros, incluyendo la parte cofinanciada y la financiación suplementaria adicional.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 8a.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de julio de 2022.

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea,

El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria,

BITTOR OROZ IZAGIRRE.

BITTOR OROZ IZAGIRRE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común