Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

142. zk., 2022ko uztailaren 22a, ostirala

N.º 142, viernes 22 de julio de 2022


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
3337
3337

61/2022 EBAZPENA, uztailaren 12koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan 2022an pertsona etxegabeei buruzko inkesta egiteko Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Euskal Estatistika Erakundearen arteko hitzarmena argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN 61/2022, de 12 de julio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística para la realización de la encuesta sobre las personas sin hogar 2022, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Euskal Estatistika Erakundeak hitzarmena sinatu du, eta, eman behar zaion publikotasuna emateko, honako hau

Habiéndose suscrito por el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística el convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Euskal Autonomia Erkidegoan etxerik gabeko pertsonei buruzko 2022ko inkesta egiteko Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Euskal Estatistika Erakundearen arteko hitzarmenaren testua. Eranskinean dago jasota.

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística para la realización de la encuesta sobre las personas sin hogar 2022, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que figura como Anexo a la presente.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 12a.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2022.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.

ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN UZTAILAREN 12KO 61/2022 EBAZPENARENA
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 61/2022, DE 12 DE JULIO, DEL DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO
ESTATISTIKAKO INSTITUTU NAZIONALAREN ETA EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA, PERTSONA ETXEGABEEI BURUZKO INKESTA (2022) EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN LURRALDE-EREMUAN EGITEKO
CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y EL EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA / INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR 2022 EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Alde batetik, Juan Manuel Rodríguez Poo jauna, urriaren 22ko 1325/2018 Errege Dekretuaren bidez Estatistikako Institutu Nazionaleko presidente izendatua, institutu horren izenean eta hura ordezkatuz, Estatistikako Institutu Nazionaleko Estatutuaren 5.2 artikuluak emandako eskumenak baliatuz (estatutu hori maiatzaren 11ko 508/2001 Errege Dekretuaren bidez onartu zen), eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.2 artikuluari jarraikiz.

De una parte D. Juan Manuel Rodríguez Poo, Presidente del Instituto Nacional de Estadística, nombrado mediante Real Decreto 1325/2018, de 22 de octubre en nombre y representación del citado Instituto, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 5.2 del Estatuto del Instituto Nacional de Estadística aprobado mediante Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo y de acuerdo al artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Eta bestetik, Josu Mirena Iradi Arrieta jauna, Euskal Estatistika Erakundeko zuzendari nagusia, abenduaren 31ko 419/2012 Dekretuaren bidez izendatua, organismo horren izenean, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak emandako eskumenak baliatuz eta Gobernu Kontseiluak 2022ko martxoaren 15ean egindako bilkuran emandako baimenarekin bat etorriz.

De otra parte, D. Josu Mirena Iradi Arrieta, Director General del Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística, nombrado mediante Decreto 419/2012 de 31 de diciembre, en nombre del citado Organismo, según las atribuciones que le asigna la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de marzo de 2022.

AZALTZEN DUTE:
EXPONEN:

Estatistikako Institutu Nazionala eta Euskal Estatistika Erakundea lankidetzan ari dira estatistikako zenbait lanetan, eta bi alderdiak gogobetetzen ditu horrek.

Que el Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE) y el Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (en adelante Eustat), están llevando a cabo diversas colaboraciones en materia estadística de manera satisfactoria para ambas partes.

Estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak interes komuna dute aurrera egiteko gizarte-bazterketa egoeren eta pertsona etxegabeen ezaugarrien ezagutzan, eta, beraz, komeni da Euskal Autonomia Erkidegoan errealitate hori ikertzeko jarduera publikoa koordinatzea, alferreko bikoizketak ekiditeko. Izan ere, estatuak eskumen osoa du estatu-asmoko estatistiken gainean, Konstituzioaren 149.1.31 artikuluaren arabera, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du bere helburu eta eskumen propioetarako estatistiken gainean, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoz onartutako EAEko Autonomia Estatutuaren 10.37 artikuluaren arabera.

Que la existencia de un interés común del Estado y de la Comunidad Autónoma de Euskadi en avanzar en el conocimiento de los procesos de exclusión social así como de las características de las personas sin hogar determina la conveniencia de coordinar la actividad pública en la investigación de dicho colectivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, evitando así duplicidades innecesarias, toda vez que el Estado goza de competencia exclusiva sobre estadística para fines estatales, según el artículo 149.1.31 de la Constitución y la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia estadística para sus propios fines y competencias, según el artículo 10.37 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre.

Aipatu helburuetarako, Pertsona etxegabeei buruzko 2022ko inkesta egingo da, zeina 2021-2024 aldirako Espainiako Estatistika Planean jasota baitago (plan hori abenduaren 15eko 1110/2020 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen), bai eta Pertsona etxegabeei buruzko inkesta ere, zeina 2019-2022 aldirako EAEko Estatistika Planean jasota baitago (plan hori ekainaren 27ko 8/2019 Legearen bidez onetsi zen).

Que los objetivos antes señalados se pretenden alcanzar con la Encuesta sobre personas sin hogar 2022, operación estadística recogida en el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 aprobado mediante Real Decreto 1110/2020 de 15 de diciembre y con la operación Encuesta sobre personas sin hogar, recogida en el Plan Vasco de Estadística 2019-2022 aprobado por la ley 8/2019, de 27 de junio.

Hitzarmen honen bidez ikerketa bakarra egin nahi da Euskal Autonomia Erkidegoan, klausuletan zehaztutako akordioetan oinarrituz, halako moldez non, beharrezkoa den informazioa lortuta dagozkion estatistika planetan aurreikusitako helburuak betetzeko, estatistika eragiketen bikoizketak saihestuko diren, eta horrek, aldi berean, baliabide publikoak aurreztea ekarriko du.

Que mediante el presente Convenio se pretende, sobre la base de acuerdos que se detallan en sus cláusulas, realizar una única investigación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi de forma que, obteniéndose la información necesaria para cubrir los objetivos previstos en los respectivos planes estadísticos, se eviten duplicidades en la operación estadística lo que a su vez repercutirá en un ahorro de recursos públicos.

Sektore Publikoko Erregimen Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak aurreikusten du bi administrazio publikok edo gehiagok hitzarmenak sinatzea, zeinek barnean har dezaketen bitartekoak, zerbitzuak eta baliabideak erabiltzea, eskumen propioak edo eskuordetuak baliatzeko.

Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé la suscripción de convenios entre dos o más Administraciones Públicas, que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

Halaber, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legearen 26.r) artikuluak jasotzen duenez, Estatistikako Institutu Nazionalari dagokio «beste administrazio publiko batzuekin akordioak eta hitzarmenak egitea, administraziook esleituta dauzkaten estatistikei dagokienez». Orobat, lege-testu horren beraren 41.1 artikuluak dioenez, estatuko administrazioaren eta autonomia-erkidegoen estatistika-zerbitzuek eragiketa estatistikoak egiteko hitzarmenak egin ahal izango dituzte, baldin eta komenigarria bada eragiketa horiek gauzatzeko eta eraginkorrak izateko, edo bikoiztasunak eta gastuak saihesteko.

Que, asimismo, la Ley 12/1989, de 9 de mayo de la Función Estadística Pública establece en el artículo 26.r) que al Instituto Nacional de Estadística le corresponde «La celebración de acuerdos y convenios con otras Administraciones públicas en lo relativo a las estadísticas que tengan encomendadas». Igualmente, el artículo 41.1 de la misma norma recoge que «Los servicios estadísticos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios relativos al desarrollo de operaciones estadísticas cuando ello convenga para el perfeccionamiento y eficacia de las mismas o para evitar duplicidades y gastos».

Aurreko guztiaren arabera, alderdiek Hitzarmen hau sinatzea adosten dute, honako klausula hauei jarraikiz:

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio con sujeción a las siguientes

KLAUSULAK
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– Hitzarmenaren xedea.

Primera.– Objeto del Convenio.

Hitzarmen honen helburua da Estatistikako Institutu Nazionalaren eta Eustaten arteko lankidetza formalizatzea, Pertsona etxegabeei buruzko 2022ko inkesta egiteko Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan.

El presente Convenio tiene por objeto formalizar la colaboración entre el INE y Eustat para la realización de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar, año 2022, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Pertsona etxegabeei doan, zenbateko txiki baten truke edo lanen bat egitearen truke ostatua eta otordu-zerbitzuak ematen dizkieten zentroen erabiltzaileei zuzenduta dago inkesta; hain zuzen, inkestaren helburua da horien profil soziodemografikoa, bizi-baldintzak eta ostatua izateko oztopoak zein diren jakitea.

La Encuesta está dirigida a las personas usuarias de la red de centros que prestan servicios de alojamiento y/o restauración a las personas sin hogar, gratuitamente o mediante pago de una pequeña cantidad o a cambio de realizar algún trabajo, y su objetivo es conocer el perfil sociodemográfico, las condiciones de vida y las dificultades de acceso al alojamiento de este colectivo.

Bigarrena.– Metodologia eta galdetegia.

Segunda.– Metodología y cuestionario.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Pertsona etxegabeei buruzko 2022ko inkesta egiteko, Estatistikako Institutu Nazionalak, Eustatekin ados, emandako zehaztapen metodologikoei jarraituko zaie, estatistika horren emaitzak Estatu osorakoarekin bateragarriak izatea bermatzeko. Zehaztapen horien artean egongo dira Estatistikako Institutu Nazionalak amaierako fitxategirako aurreikusitako balioztatze-arauak.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Encuesta sobre Personas sin Hogar 2022 se realizará ateniéndose a las especificaciones metodológicas formuladas por el INE y consensuadas con Eustat, de manera que asegure la consistencia de resultados de la estadística para todo el Estado, entre las que se incluirán las reglas de validación previstas por el INE para el fichero final.

Estatistikako Institutu Nazionalak eta Eustatek batera zehaztuko dute Euskal Autonomia Erkidegoan bisitatu beharreko zentroen lagina; nolanahi ere, Eustatek, egoki baderitzo, laginaren tamaina handitu ahal izango du bere beharrizan eta helburuen arabera. Lagina handitzeko kostua Eustatek berak ordainduko du.

La muestra de centros a visitar en la Comunidad Autónoma de Euskadi se confeccionará conjuntamente entre el INE y Eustat, pudiendo Eustat, si lo estima conveniente, ampliar el tamaño muestral en función de sus propias necesidades y objetivos. El coste de dicha ampliación correrá a cargo de Eustat.

Eustaten laginean zentro bakoitzean elkarrizketatu beharreko pertsonak hautatzeko, estatu osorako hautaketa-irizpide komunak aplikatuko dira.

Las personas a entrevistar de cada centro en la muestra de Eustat se seleccionarán aplicando los criterios de selección comunes para todo el Estado.

Eduki aldetik estatu osorako berdinak diren galdetegiak erabiliko dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Eustatek beste galdera batzuk ere egin ditzake, egoki baderitzo. Galdetegiak euskaraz, arabieraz, frantsesez, ingelesez eta gaztelaniaz egingo dira, eta bi erakunde sinatzaileen logotipoak izango dituzte.

Los cuestionarios a utilizar en la Comunidad Autónoma de Euskadi serán los comunes para todo el Estado en cuanto a contenido. Eustat podrá incorporar preguntas adicionales, si así lo considera. Se dispondrá de cuestionarios en castellano, euskera, inglés, francés y árabe, incorporándose en todos ellos el logotipo de las dos instituciones firmantes.

Eustatek estatistika sustatzeko gutuna bidaliko die ele bitan –euskara/gaztelania–, Estatistikako Institutu Nazionalaren Estatistika Produktuen zuzendari nagusiak eta Eustateko zuzendari nagusiak sinatuta, inkestan parte hartu behar duten zentro guztiei, Euskal Autonomia Erkidegoan erabiliko den eredua adierazita.

Eustat enviará una carta de promoción de la encuesta en versión bilingüe castellano/euskera firmada conjuntamente por el Director General de Productos Estadísticos del INE y por el Director General de Eustat a todos los centros que deban participar en la encuesta, anunciando la forma en que se va a desarrollar en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Hirugarrena.– Datuen bilketa, grabaketa eta iragazketa.

Tercera.– Recogida, grabación y depuración de los datos.

Eustat arduratuko da galdetegiak jaso eta iragazteaz Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan. Euskal Autonomia Erkidegoan datuak biltzeko aldia estatu osorako ezarritako bera izango da. Epe hori 2022ko martxoaren 31 baino lehen amaituko da.

Eustat se responsabilizará de la recogida y depuración de los cuestionarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El período de recogida de los datos en la Comunidad Autónoma de Euskadi será el fijado con carácter general para todo el Estado. Este periodo finalizará antes del 31 de marzo de 2022.

Datuak biltzeko, elkarrizketa pertsonala egingo da, ordenagailu eramangarrian galdeketa elektronikoa eginez (CAPI), eta, salbuespenetan, telefonoz biltzea (CATI) eta webaz biltzea (CAWI) ere baimenduko dira. Eustat arduratuko da galdetegiak biltzeko behar diren aplikazioak egiteaz, bai eta galdetegiak euskarara eta arabierara itzultzeaz ere; galdetegiak gainerako hizkuntza koofizialetara itzultzeaz, baita ingelesera eta frantsesera itzultzeaz ere, berriz, Estatistikako Institutu Nazionala arduratuko da.

La recogida de datos se hará mediante entrevista personal con cuestionario electrónico en ordenador portátil (CAPI) y en casos excepcionales se permitirá también la recogida telefónica (CATI) y la recogida web (CAWI). Eustat se responsabilizará de realizar las aplicaciones necesarias para la recogida, así como de la traducción de los cuestionarios al euskera y al árabe, mientras que de la traducción de los cuestionarios al resto de idiomas cooficiales, así como al inglés y al francés se encargará el INE.

Estatistikako Institutu Nazionalak Pertsona etxegabeei buruzko inkestaren proiektuaren zehaztapen metodologikoak eta beharrezkoak diren agiri teknikoak emango dizkio Eustati.

El INE proporcionará a Eustat las especificaciones metodológicas del Proyecto de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar y los documentos técnicos que sean necesarios.

Bilketarekin batera, Eustatek galdetegien iragazketa egingo du -eskuz eta automatikoki- baita horien baliozkotzea ere, adostutako metodologia-arau eta -zehaztapenen arabera.

Al mismo tiempo que se realice la recogida, Eustat procederá a la depuración manual y automática de los cuestionarios y a su validación, de acuerdo con las normas y especificaciones metodológicas acordadas.

Eustatek, Estatistikako Institutu Nazionalarekin koordinatuta, Euskal Autonomia Erkidegoan bildutako informazioa lehenengoz iragaziko du landa-lana amaitu eta hurrengo hiru hilabeteetan. Epe horren barruan, beraz, Eustatek fitxategi iragazia Estatistikako Institutu Nazionalari bidaliko dio, bi erakundeok aurretiaz adostutako erregistro-diseinuari jarraikiz. Fitxategi iragazi horrek barne hartuko du lagin osoa, lagin-handitzeak barne.

La primera depuración de la información recogida en la Comunidad Autónoma de Euskadi se realizará por Eustat en los tres meses siguientes a la finalización del trabajo de campo, en coordinación con el INE. En dicho plazo Eustat enviará al INE el fichero depurado resultante, de forma que se ajuste al diseño de registro previamente consensuado por ambas instituciones. Este fichero depurado contendrá la totalidad de la muestra final conseguida, incluida cualquier posible ampliación.

Laugarrena.– Behin betiko fitxategia lortzea eta amaierako doikuntza.

Cuarta.– Obtención del fichero definitivo y ajuste final.

Pertsona etxegabeei buruzko EAEko 2022ko inkestaren behin betiko fitxategia lortzeko, Estatistikako Institutu Nazionalak inkestaren lagin-diseinutik eratorritako formulak aplikatuz kalkulatu den erregistro bakoitzaren jasotze-faktorea igorriko dio Eustati, Eustatek hari fitxategia bidali ondorengo hiru hilabeteetan.

Con el fin de obtener el fichero definitivo de la Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2022 para Euskadi, el INE enviará a Eustat el factor de elevación de cada registro calculado aplicando las fórmulas derivadas del diseño muestral de la encuesta, en los tres meses siguientes a partir de la recepción por el INE del fichero previamente enviado por Eustat.

Eustatek 2022ko urriaren 31 baino lehen bidaliko dio Estatistikako Institutu Nazionalari azken fitxategi iragazia, Estatistikako Institutu Nazionalak eta Eustatek proposatutako eta adostutako irizpideen arabera, informazioa aztertu ondoren.

Eustat remitirá al INE antes del 31 de octubre de 2022 el fichero final depurado según los criterios propuestos y consensuados entre el INE y Eustat una vez analizada la información.

Estatistikako Institutu Nazionalak, fitxategia jasotzen duenetik hasita, 15 egun izango ditu Eustati jakinarazteko amaierako fitxategia onartzen duela, edo, aitzitik, inkoherentziak daudela. Estatistikako Institutu Nazionalak arrazoitu egin beharko du fitxategia ez onartzea, eta Eustatek, harekin ados, behin betiko fitxategia eratzeko erregistro-aldaketa beharrezkoak egingo ditu epe ezarriaren barruan.

El INE comunicará a Eustat la aceptación del fichero final o, en su caso, las inconsistencias detectadas en el plazo de quince días naturales desde su recepción. La no aceptación del fichero por el INE será motivada y Eustat procederá, de común acuerdo, a modificar los registros que se estimen oportunos para la generación del fichero definitivo en el plazo que se estipule.

Euskal Autonomia Erkidegoko lagin osoaren behin betiko fitxategia, ondorio guztietarako, inkestaren emaitza gisa jasoko da. Bereziki, azken fitxategi anonimizatuan sartuko da.

El fichero con la muestra completa de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a todos los efectos, pasará a formar parte del resultado de la Encuesta. En particular, se integrará en el fichero final anonimizado.

Bosgarrena.– Informazioa zabaltzea.

Quinta.– Difusión de la información.

Estatistikako Institutu Nazionalak eta Eustatek, zeinek bere helburu eta eskumenen eremuan, egoki deritzeten taulak eta emaitzak argitaratu ahalko dituzte, klausula honetako zehaztapenen arabera.

Tanto el INE como Eustat, cada uno en el ámbito de los fines y competencias que le son propios, podrán publicar las tablas y resultados que consideren oportunos, con las especificaciones previstas en esta cláusula.

Estatistikako Institutu Nazionalaren behin betiko fitxategietan oinarrituta zabaltzen diren produktu guztietan honako hau adierazi behar da: «Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala, Euskal Estatistika Erakundearen (Eustat) lankidetzarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan».

En cualquiera de los productos de difusión de los resultados a partir de los ficheros definitivos que realice el INE se hará constar «Fuente: INE en colaboración con el Euskal Estatistika-Erakundea/Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Era berean, Eustaten behin betiko fitxategietan oinarrituta zabaltzen diren produktu guztietan honako hau adierazi behar da: «Iturria: Euskal Estatistika Erakundea (Eustat), Estatistikako Institutu Nazionalaren lankidetzarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan».

Igualmente en cualquiera de los productos de difusión de los resultados a partir de los ficheros definitivos que realice Eustat se hará constar 'Fuente: Eustat en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Comunidad Autónoma de Euskadi".

Estatistikako Institutu Nazionalak ez du zabalduko Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko informazio gehigarririk autonomia-erkidegoa baino lurralde-eremu txikiagoan, Estatuko inkestaren diseinuan ez delako probintzia-mailako edo maila txikiagoko adierazgarritasunik kontuan hartzen. Gainera, Estatistikako Institutu Nazionalak zabalpen estandar berdina egingo du Euskal Autonomia Erkidegoan nahiz gainerakoetan.

El INE no difundirá información agregada relativa a la Comunidad Autónoma de Euskadi a un nivel inferior al de Comunidad Autónoma, ya que no se contempla la representatividad provincial o inferior en el diseño de la encuesta estatal. Además, la difusión estándar que realice el INE relativa a la Comunidad Autónoma de Euskadi será la misma que la que realice para el resto de las Comunidades Autónomas.

Eustatek, Euskal Autonomia Erkidegoaren helburu eta eskumenak egikaritzeko, autonomia-erkidegoa baino lurralde-eremu txikiagoan ezagutzera eman ahalko ditu estatistika-emaitzak, banakapen-maila errespetatuz, bai eta, betiere, estatistika-sekretuaren betebeharra ere.

Eustat, para el ejercicio de los fines y competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, podrá difundir resultados estadísticos a un nivel inferior a la comunidad autónoma respetando el nivel de desagregación, en todo caso, el deber de secreto estadístico.

Bi erakunde sinatzaileek adostuta zabalduko dituzte behin betiko emaitzak, aurrez erabaki duten datan. Aipatu datak epe nahikoa emango die bi erakundeei, aurretiazko jakinarazpen-betebeharrak bete ahal izan ditzaten, bakoitzaren argitalpen-egutegiaren arabera.

La difusión de los resultados definitivos se realizará de forma consensuada por ambas instituciones firmantes en la fecha previamente acordada por las mismas. Dicha fecha se fijará con plazo suficiente para que ambas instituciones puedan satisfacer los compromisos de anuncio previo según sus calendarios de publicaciones

Euskal Autonomia Erkidegoko datuak Espainiako testuinguruan jartzeko, Estatistikako Institutu Nazionalak Eustati Espainiako agregatu nagusien datuak emango dizkio, emaitzak zabaltzeko ezarritako data baino hiru lanegun lehenago.

Con el objeto de contextualizar los datos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito de España, el INE facilitará a Eustat los datos de los principales agregados de España tres días laborables antes de la fecha establecida para la difusión de los resultados.

Seigarrena.– Jarraipen Batzordea.

Sexta.– Comisión de Seguimiento.

Hitzarmenaren eta sinatzaileek hartutako konpromisoen betetze, jarraipen, ikuskaritza eta kontrolerako batzorde bat sortuko da, balizko interpretazio- eta betetze-arazoak ebatziko dituena.

Se crea una Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.

Batzordean, hiruna ordezkari izango dituzte alderdiek, eta beharrezkoa denean bilduko dira.

La Comisión estará formada por tres representantes de cada parte y se reunirá siempre que las necesidades así lo requieran.

Jarraipen Batzordea horrela osatuko da:

La Comisión de Seguimiento, estará integrada:

– Estatistikako Institutu Nazionalaren aldetik:

– Por parte del INE:

– Estatistika-produkzioaren kontroleko eta laginketako saileko titularra.

– La persona titular del Departamento de Control de la Producción Estadística y Muestreo.

– Estatistika Sozial Sektorialen Zuzendariordetzako titularra.

– La persona titular de la Subdirección General de Estadísticas Sociales Sectoriales.

– Estatistika Koordinazioaren eta Lan eta Prezioen Estatistiken Zuzendaritza Orokorreko Zuzendariordetza Orokor Atxikiko titularra.

– La titular de la Subdirección General Adjunta de la Dirección General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios.

– Eustaten aldetik:

– Por parte de Eustat:

– Estatistika-produkzio eta -analisiko Zuzendariordetzako titularra.

– La persona titular de la Subdirección de Producción y Análisis Estadístico.

– Estatistika Soziodemografikoen Arloko arduraduna.

– La persona responsable del Área de Estadísticas Sociodemográficas.

– Arlo Juridiko eta Administratiboko arduraduna.

– La persona responsable del Área Jurídico-Administrativa.

Erabakiak aho batez hartuko dira.

Las decisiones se tomarán por unanimidad.

Zazpigarrena.– Sekretu estatistikoa.

Séptima.– Secreto estadístico.

Eustat eta Estatistikako Institutu Nazionala arduratuko dira informazio hori norbanakoen datuak behar bezala babesteko moduan erabiliko dela zaintzeaz. Hala, eragiketan parte hartzen duten pertsona guztiek sekretu estatistikoa gordetzeko betebeharra izango dute, eta, horretaz gainera, Funtzio Estatistiko Publikoari buruzko maiatzaren 9ko 12/1989 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legea aplikatzearen ondoriozko murrizketak beteko dituzte. Era berean, konpromisoa hartzen dute administrazio publikoen artean informazioa trukatzeari buruz indarrean dagoen legeriatik eratorritako beste edozein eskakizun errespetatzeko, eta, bereziki, datu pertsonalak babesteari dagokionez, zorrotz betez Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikoan (3/2018, abenduaren 5ekoan) eta datu pertsonalak babesteari buruzko barne-ordenamenduko erregelamenduzko xedapenetan ezarritakoa.

Eustat y el INE se responsabilizarán de que la información se utilice de forma que la protección de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el personal que participe en la operación sometido a la obligación de preservar el secreto estadístico, así como a las demás restricciones que se deriven de la aplicación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Se comprometen asimismo a respetar cualquier otra exigencia que se derive de la legislación vigente sobre intercambio de información entre las Administraciones Públicas y, muy especialmente, en relación con la protección de los datos personales, según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y en las disposiciones reglamentarias del ordenamiento interno en materia de protección de datos de carácter personal.

Zortzigarrena.– Finantzaketa.

Octava.– Financiación.

Estatistikako Institutu Nazionalak, 2022ko Gastuen Aurrekontuko 6. kapituluko 27.101.923C.640.08 aurrekontu-aplikazioaren kargura, berrogeita lau mila eta hirurogeita hemeretzi euro eta berrogeita hamazazpi zentimo (44.079,57) ordainduko dizkio Eustati, datuak bildu, grabatu eta iragaztearen kostua zenbatestearen ondorioz (aplikazio informatikoen garapena barne), behin Euskal Autonomia Erkidegoko inkestaren amaierako fitxategia erabat onartuta.

El INE, con cargo a la aplicación presupuestaria 27.101.923C.640.08 del capítulo 6 de su Presupuesto de Gastos del año 2022, abonará a Eustat la cantidad de cuarenta y cuatro mil setenta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos (44.079,57), resultado de la estimación del coste de la recogida de la información, grabación y depuración de los datos, incluido el desarrollo de las aplicaciones informáticas, una vez recibido a plena conformidad el fichero final de la Encuesta en la Comunidad del País Vasco

Bederatzigarrena.– Hitzarmenaren indarraldia eta luzapena.

Novena.– Vigencia y prórroga del Convenio.

Hitzarmen hau alderdien adostasunarekin burutuko da, eta eraginkorra izango da formalizatzen denetik 5 egun balioduneko epean estatuko sektore publikoko Lankidetza Organo eta Tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen denean; 2022ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean. Halaber, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, formalizatzen denetik 10 egun balioduneko epean, hargatik eragotzi gabe Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ahal izatea. Ez da horren luzapenik espero.

El presente Convenio se perfeccionará con el consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial del País Vasco. No se prevé prórroga del mismo.

Hamargarrena.– Hitzarmena azkentzeko eta suntsiarazteko araubidea.

Décima.– Régimen de Extinción y Resolución del Convenio.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluarekin bat etorriz, hitzarmen hau sortu zen xedea bete delako edo suntsiarazteko arrazoiren bat izan delako azkenduko da.

El presente convenio, de acuerdo al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Hauek izango dira hitzarmena azkentzeko arrazoiak:

Son causas de resolución:

Indarraldia amaitzea, hitzarmenaren luzapena adostu gabe.

El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del mismo.

Sinatzaile guztiek aho batez hala erabakitzea.

El acuerdo unánime de los firmantes.

Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez betetzea.

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

Hitzarmena deusez deklaratzen duen erabaki judiziala ematea.

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Aurrekoez bestelako edozein arrazoi, hitzarmenean edo legeetan aurreikusita badago.

Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en las leyes.

Hitzarmena suntsiarazten bada hitzarmenean bertan edo legean aurreikusitako edozein arrazoirengatik, Jarraipen Batzordeak ezarriko du zer epe dagoen hitzarmen honetatik eratorrita gauzatzen ari diren jarduketak amaitzeko, eta epe hori luzaezina izango da.

En caso de resolución del convenio por cualquier causa prevista en el mismo o en la Ley, la Comisión de Seguimiento fijará el plazo para la finalización de las actuaciones derivadas de este convenio que estén en ejecución, plazo que será improrrogable.

Hamaikagarrena.– Ez-betetzea.

Undécima.– Incumplimiento.

Alderdietako batek bere gain hartutako betebeharrak betetzen ez baditu, beste alderdiak errekerimendu bat helarazi ahal izango dio betebeharra bete ez duenari, 15 eguneko epean bete ditzan betegabetzat jotzen diren betebeharrak edo konpromisoak. Errekerimendu horren berri emango zaio hitzarmenaren Jarraipen Batzordeari. Epea igaro eta ez betetzeak irauten badu, errekerimendua igorri duen alderdiak betebeharrak bete ez dituen alderdiari jakinaraziko dio hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak daudela, eta hitzarmena suntsituta dagoela ulertuko da.

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de las partes, la otra parte podrá notificar a la incumplidora un requerimiento para que cumpla en el plazo de 15 días las obligaciones y/o compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si transcurrido este plazo persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.

Hamabigarrena.– Aldaketa.

Duodécima.– Modificación.

Hitzarmen hau aldatu ahal izango da alderdietako batek hala proposatuta eta biak ados jarrita. Horretarako, aldaketa-erabakia sinatu beharko dute, hitzarmena indarrean dagoen bitartean.

El presente convenio podrá ser modificado por acuerdo de ambas partes, a propuesta de cualquiera de estas, mediante la suscripción del oportuno acuerdo de modificación, formalizado durante la vigencia del mismo.

Hamahirugarrena.– Izaera, araubide juridikoa eta jurisdikzioa.

Decimotercera.– Naturaleza, régimen Jurídico y jurisdicción aplicables.

Hitzarmen hau administrazio-hitzarmena da, eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 47. artikulutik 53. artikulura bitartekoak izango ditu arau.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regula por los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Bestalde, hitzarmena indarrean dagoen bitartean, auzirik badago eta hitzarmenaren Jarraipen Batzordeak ezin izan badu hura ebatzi, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren mende jarriko da auzi hori, jurisdikzio-ordena hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen arabera.

Por otro lado, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo y que no hayan podido ser resueltas por la Comisión de Seguimiento del Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de este orden jurisdiccional.

Eta ados daudela adierazteko, inplikatutako alderdiek elektronikoki sinatu dute agiri hau, sinadura-oinean adierazitako egunean, eta azken sinatzailearen eguna eta tokia hartuko dira dokumentu hau formalizatzeko datatzat: Madrilen, 2022ko martxoaren 30ean.

Y en prueba de conformidad, las partes implicadas firman electrónicamente el presente documento en la fecha indicada en el pie de firma, tomándose como fecha de formalización del presente documento la fecha y el lugar del último firmante: Madrid, 30 de marzo de 2022.

Estatistikako Institutu Nazionaleko presidentea,

El Presidente del Instituto Nacional de Estadística,

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ POO.

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ POO.

Euskal Estatistika Erakundeko zuzendari nagusia,

El Director General del Instituto Vasco de Estadística,

JOSU IRADI ARRIETA.

JOSU IRADI ARRIETA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común